Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-07-Speech-4-056-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110407.4.4-056-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this is a disease in respect of which farmers should make their own decisions, based on their own particular circumstances. As a UK farmer, I will rely on veterinary recommendation and not the opinion of bureaucrats in other countries. I appreciate the support of the British taxpayer who funds my vaccines and I am frustrated that the EU needs to be involved at all. You gave us this disease. Please do not make matters worse. We are now discussing this question despite assurances that the Lisbon Treaty did not constitute a fundamental change. If that is so, why do so many measures, large and small, like this one, have to be recast to conform to the Treaty on the Functioning of the European Union? We do not know how the issue of correlation tables is going to be resolved, and this topic perfectly illustrates the confusion that so-called codecision can lead to. Whilst the British Government will spend what it takes to conform to your way of thinking, other Member States may view things very differently."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, mnozí farmáři rozhodují v souvislosti s touto chorobou na vlastní pěst podle své konkrétní situace. Jako britský zemědělec se spoléhám na veterinární doporučení, nikoli na názor byrokratů z jiné země. Oceňuji podporu britských daňových poplatníků, kteří mé očkovací látky financují, a jsem znechucen tím, že se EU vůbec musí angažovat. Vy jste nám tuhle nemoc přinesli. Tak to prosím ještě nezhoršujte. Tuto rozpravu dnes vedeme navzdory ujištěním, že Lisabonská smlouva nepředstavuje výraznou změnu. Je-li tomu tak, proč je zapotřebí tolik opatření, podstatných i méně podstatných, přepracovat, aby byla v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie? Nevíme, jak bude vyřešen spor o srovnávací tabulky, na této věci ovšem dokonale vidíme, jaké zmatky může způsobit tzv. postup spolurozhodování. Zatímco britská vláda vynaloží své prostředky na to, aby vyhověla vašemu způsobu uvažování, jiné členské státy mohou nahlížet věci zcela odlišně."@cs1
"Hr. formand! Dette er en sygdom, hvor landbrugerne må træffe deres egne beslutninger på baggrund af deres egne specifikke omstændigheder. Som britisk landbruger sætter jeg min lid til veterinære anbefalinger og ikke udtalelser fra bureaukrater i andre lande. Jeg sætter pris på støtten fra de britiske skatteydere, der finansierer mine vacciner, og jeg er frustreret over, at EU overhovedet behøver at involvere sig. I gav os denne sygdom. Så lad venligst være med at gøre tingene værre. Vi drøfter nu dette spørgsmål til trods for forsikringer om, at Lissabontraktaten ikke udgjorde nogen grundlæggende ændring. Hvis det er tilfældet, hvorfor skal så mange foranstaltninger – både store og små – som denne så omarbejdes for at være i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde? Vi ved ikke, hvordan spørgsmålet om sammenligningstabeller skal løses, og denne sag illustrerer på glimrende vis den forvirring, som den såkaldte fælles beslutningsprocedure kan føre til. Godt nok vil den britiske regering bruge de ressourcer, der skal til for at leve op til jeres tankegang, men andre medlemsstater ser måske helt anderledes på tingene."@da2
"Herr Präsident! Dies ist eine Seuche, bezüglich derer Landwirte ihre eigenen Entscheidungen treffen sollten, ihren jeweiligen Umständen entsprechend. Als britischer Landwirt werde ich mich auf die tierärztliche Empfehlung und nicht auf die Meinung von Bürokraten in anderen Ländern verlassen. Ich schätze die Unterstützung des britischen Steuerzahlers, der meine Impfstoffe finanziert, und ich bin frustriert darüber, dass die EU überhaupt beteiligt sein muss. Sie haben uns diese Seuche gebracht. Verschlimmern Sie bitte nicht noch alles. Wir diskutieren jetzt diese Frage trotz Zusicherungen, dass der Vertrag von Lissabon keine grundlegende Änderung darstelle. Wenn dies der Fall ist, warum ist dann für so viele Maßnahmen, große und kleine, wie diese, eine Neufassung erforderlich, um dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu entsprechen? Wir wissen nicht, wie die Frage der Tabellen der Entsprechungen gelöst werden wird, und dieses Thema veranschaulicht genau die Verwirrung, zu der die sogenannte Mitentscheidung führen kann. Während die britische Regierung jeden erforderlichen Aufwand betreiben wird, um Ihrer Denkweise zu entsprechen, werden andere Mitgliedstaaten die Dinge möglicherweise ganz anders sehen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για μια ασθένεια για την οποία οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις, βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών τους. Ως βρετανός κτηνοτρόφος, θα εμπιστευτώ μια κτηνιατρική σύσταση και όχι την άποψη γραφειοκρατών σε άλλες χώρες. Εκτιμώ τη στήριξη του βρετανού φορολογούμενου που χρηματοδοτεί τα εμβόλια μου και είμαι απογοητευμένος που η ΕΕ πρέπει να παρέμβει και εδώ. Εσείς μας μεταδώσατε αυτήν την ασθένεια. Σας παρακαλώ μην επιδεινώνετε τα πράγματα. Συζητούμε τώρα αυτό το ζήτημα παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν αποτέλεσε θεμελιώδη αλλαγή. Αν είναι έτσι, τότε γιατί τόσο πολλά μέτρα, μεγάλα και μικρά, όπως το συγκεκριμένο, πρέπει να αναδιατυπωθούν προκειμένου να συμμορφωθούν με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Δεν γνωρίζουμε πώς πρόκειται να επιλυθεί το ζήτημα των πινάκων αντιστοιχίας, και αυτό το θέμα καταδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σύγχυση στην οποία μπορεί να οδηγήσει η λεγόμενη συναπόφαση. Ενώ η βρετανική κυβέρνηση θα προβεί στις απαραίτητες δαπάνες για να συμμορφωθεί με τις ιδέες σας, άλλα κράτη μέλη μπορεί να βλέπουν τα πράγματα πολύ διαφορετικά."@el10
"Señor Presidente, esta es una enfermedad sobre la que los ganaderos deberían tomar sus propias decisiones, en función de sus circunstancias particulares. Como ganadero británico confiaré en la recomendación del veterinario y no en la opinión de los burócratas de otros países. Agradezco el apoyo del contribuyente británico que financia mis vacunas y me frustra que las necesidades de la UE se mezclen en todo esto. Ustedes nos han traído esta enfermedad. No agraven la situación. Ahora estamos tratando este tema a pesar las garantías de que el Tratado de Lisboa no constituye un cambio fundamental. Si eso es cierto, ¿por qué tienen que refundirse tantas medidas, grandes y pequeñas, como esta para ajustarse al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea? No sabemos cómo se va a resolver el asunto de las tablas de correspondencias, que ilustra a la perfección la confusión a la que la puede llevar la llamada codecisión. Aunque el Gobierno británico gastará lo que sea necesario para adaptarse a su forma de pensar, otros Estados miembros pueden ver las cosas desde una perspectiva muy diferente."@es21
"Austatud juhataja! Tegemist on haigusega, mille kohta peaksid põllumajandustootjad ise oma otsused tegema, arvestades enda konkreetseid tingimusi. Ühendkuningriigi põllumajandustootjana toetun veterinaarsoovitusele, mitte teiste riikide bürokraatide arvamusele. Hindan Briti maksumaksja toetust, kes rahastab mu vaktsiine, ja mind ärritab, et EL peab üldse asjasse segatud olema. Teie käest me selle haiguse saimegi! Ärge tehke palun asju hullemaks! Arutame praegu küsimust hoolimata kinnitustest, et Lissaboni leping ei toonud kaasa olulist muutust. Kui see nii on, siis miks peab nii paljud meetmed, suured ja väiksed, ümber sõnastama, et need vastaksid Euroopa Liidu toimimise lepingule? Me ei tea, kuidas vastavustabelite küsimus lahendatakse ning see teema näitab ideaalselt segadust, milleni nn kaasotsustamine võib viia. Kuigi Briti valitsus kulutab nii palju kui vaja, et vastata teie mõtteviisile, võivad teised liikmesriigid asju hoopis teisiti näha."@et5
"Arvoisa puhemies, kyseessä on tauti, jonka suhteen maanviljelijöiden olisi tehtävä omat päätöksensä, jotka perustuvat heidän omiin olosuhteisiinsa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivana maanviljelijänä luotan eläinlääkäreiden suosituksiin enkä muiden maiden byrokraattien mielipiteeseen. Arvostan sitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan veronmaksajat antavat tukensa ja rahoittavat rokotteeni, ja olen turhautunut siihen, että Euroopan unionin pitää puuttua asiaan. Te toitte meille tämän taudin. Älkää pahentako asioita. Keskustelemme asiasta huolimatta vakuutteluista, joiden mukaan Lissabonin sopimus ei aiheuttaisi merkittävää muutosta. Jos näin on asianlaita, miksi niin monia toimenpiteitä, suuria ja pieniä, kuten tämä, täytyy laatia uudelleen, jotta ne olisivat Euroopan unionin toiminnasta laaditun sopimuksen mukaisia? Emme tiedä, miten vastaavuustaulukoita koskeva ongelma tullaan ratkaisemaan, ja tämä seikka kuvastaa täydellisesti hämmennystä, johon niin kutsuttu yhteispäätös voi johtaa. Samanaikaisesti kun Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus kuluttaa tarvittavan määrän rahaa noudattaakseen teidän ajattelutapaanne, muut jäsenvaltiot saattavat nähdä asiat hyvin eri tavalla."@fi7
"Monsieur le Président, il s’agit d’une maladie à propos de laquelle il revient aux agriculteurs de prendre des décisions, sur base de leur propre situation. En tant qu’agriculteur britannique, c’est sur des avis vétérinaires que je me fonde et non sur les opinions de bureaucrates venus d’ailleurs. J’apprécie le soutien des contribuables britanniques qui financent mes vaccins et je ressens de la frustration à l’idée que l’Union européenne doive être impliquée d’une façon ou d’une autre. C’est vous qui nous avez amené cette maladie. N’aggravez pas les choses. Nous sommes en train de discuter de cette question en dépit des assurances que le traité de Lisbonne ne représente pas un changement fondamental. Si c’est le cas, alors pourquoi est-ce qu’autant de mesures, grandes et petites, comme celle-ci, doivent être refondues pour être en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne? Nous ne savons pas comment va être résolu le problème des tableaux de correspondance, et ce sujet illustre parfaitement la confusion à laquelle peut mener cette prétendue codécision. Si le gouvernement britannique dépense ce qu’il faut pour se conformer à votre façon de penser, d’autres États membres peuvent voir les choses différemment."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Ez egy olyan betegség, amellyel kapcsolatosan a gazdáknak maguknak kell meghozniuk saját döntéseiket, egyedi körülményeik alapján. Az Egyesült Királyság egyik gazdálkodójaként állatorvosi javaslatra, nem pedig más országok bürokratáinak véleményére támaszkodnék. Értékelem a brit adófizető támogatását, aki az én vakcináimat fizeti, és csalódással tölt el, hogy az EU-t ebbe egyáltalán bele kell vonni. Önök adták át nekünk ezt a betegséget. Kérem, ne rontsák tovább a helyzetet! Ezt a kérdést annak ellenére tárgyaljuk, hogy biztosítottak minket afelől, hogy a Lisszaboni Szerződés nem hoz alapvető változást. Ha ez így van, akkor miért kell oly sok intézkedést, kicsit és nagyot átformálni, hogy megfeleljen az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek? Nem tudjuk, hogy a megfelelési táblázatok kérdése hogyan fog rendeződni, és ez tökéletesen ábrázolja azt a zavart, amihez az úgynevezett együttdöntési eljárás vezethet. Míg a brit kormány megteszi a magáét annak érdekében, hogy megfeleljen az önök gondolkodásmódjának, más tagállamok ezt esetleg egészen másképp láthatják."@hu11
"Signor Presidente, davanti a questa malattia un allevatore deve decidere da sé, in base alle circostanze. Come agricoltore britannico, io mi affiderei alle raccomandazioni veterinarie e non al parere di burocrati di altri Paesi. Apprezzo l’aiuto del contribuente britannico che finanzia i miei vaccini e la sola idea di tirare in ballo l’UE mi disturba. Siete stati voi a regalarci questa malattia: per favore non fate altri danni. Eccoci qui a discuterne, malgrado i proclami che con Lisbona non sarebbe cambiato nulla di sostanziale. Se è così, allora perché tante misure, grandi e piccole, come questa, vanno riviste per adeguarle al nuovo TFUE? Non sappiamo che sbocco avrà la questione delle tavole di concordanza, il che illustra alla perfezione a quale caos può portare la cosiddetta codecisione. Mentre il governo britannico spenderà ciò che spenderà per adeguarsi al vostro modo di ragionare, magari altri Stati membri la vedranno in modo ben diverso."@it12
"Pone pirmininke, tai liga, dėl kurios ūkininkai patys turėtų priimti sprendimus, atsižvelgdami į konkrečias aplinkybes. Kaip Jungtinės Karalystės ūkininkas, pasikliausiu veterinarų pasiūlymais, o ne kitų šalių biurokratų nuomonėmis. Vertinu JK mokesčių mokėtojų, kurie finansuoja mano vakcinas, paramą ir mane erzina tai, kad ES iš viso turi dalyvauti sprendžiant šį klausimą. Jūs mums atnešėte šią ligą. Taigi dar labiau nebloginkite padėties. Diskutuojame šiuo klausimu, neatsižvelgdami į patikinimus, kad Lisabonos sutartis neįnešė jokių esminių pokyčių. Jei iš tikrųjų taip yra, kodėl tiek daug priemonių, ir didelės, ir mažos apimties, kaip ši, turi būti pakeistos, kad atitiktų Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo? Nežinome, kaip bus išspręstas atitikties lentelių klausimas, ir ši tema puikiai atskleidžia painiavą, kurią gali sukelti vadinamasis bendras sprendimas. Kol Jungtinės Karalystės Vyriausybė išlaidaus, kad atitiktų jūsų požiūrį, kitos valstybės narės gali labai skirtingai vertinti šią padėtį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Kas attiecas uz šo slimību, tad lauksaimniekiem, atkarībā no apstākļiem, ir jāpieņem pašiem savs lēmums. Es, kā Apvienotās Karalistes lauksaimnieks, paļaujos uz veterinārārstu ieteikumiem, nevis citu valstu birokrātu viedokli. Es novērtēju britu nodokļu maksātāju atbalstu, kuri finansē manas vakcīnas, un esmu neapmierināts ar to, ka Eiropas Savienībai vienmēr un visur ir jāiejaucas. Jūs esat veicinājuši šās slimības izplatību. Lūdzu, nesarežģījiet situāciju vēl vairāk. Mēs tagad apspriežam šo jautājumu, kaut arī garantijas, ko dod Lisabonas līgums, nav nodrošinājušas būtiskas pārmaiņas. Ja tas tā ir, kāpēc tik daudzi nozīmīgi un mazāk nozīmīgi pasākumi, kā, piemēram, šis, ir jāpārskata, lai nodrošinātu atbilstību Līgumam par Eiropas Savienības darbību? Mēs nezinām, kā tiks atrisināts jautājums par atbilstību tabulām, turklāt šis jautājums pilnībā atspoguļo neskaidrības, ko var radīt tā sauktais koplēmums. Kaut arī Apvienotās Karalistes valdība rīkosies atbilstīgi jūsu domāšanas veidam, citas dalībvalstis, iespējams, uz to raugās citādi."@lv13
"Mr President, this is a disease in respect of which farmers should make their own decisions, based on their own particular circumstances. As a UK farmer, I will rely on veterinary recommendation and not the opinion of bureaucrats in other countries. I appreciate the support of the British taxpayer who funds my vaccines and I am frustrated that the EU needs to be involved at all. You gave us this disease. Please do not make matters worse. We are now discussing this question despite assurances that the Lisbon Treaty did not constitute a fundamental change. If that is so, why do so many measures, large and small, like this one, have to be recast to conform to the Treaty on the Functioning of the European Union? We do not know how the issue of correlation tables is going to be resolved, and this topic perfectly illustrates the confusion that so-called codecision can lead to. Whilst the British Government will spend what it takes to conform to your way of thinking, other Member States may view things very differently."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dit is een ziekte waarover boeren zelf zouden moeten beslissen op basis van hun eigen individuele omstandigheden. Als boer in het Verenigd Koninkrijk vertrouw ik op veterinair advies en niet op de mening van buitenlandse bureaucraten. Ik waardeer de steun van de Britse belastingbetaler die mijn vaccins betaalt en het ergert mij dat de EU überhaupt bij de zaak betrokken moet zijn. U hebt ons deze ziekte bezorgd. Maak het alstublieft niet nog erger. We debatteren nu over dit vraagstuk ondanks de verzekering dat het Verdrag van Lissabon geen fundamentele verandering zou betekenen. Als dat zo is, waarom moeten dan zo veel grote en kleine maatregelen, zoals deze, worden aangepast aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie? We weten niet hoe de kwestie van de correlatietabellen zal worden opgelost, en dit onderwerp is een volmaakte illustratie van de verwarring waartoe de zogenoemde medebeslissing kan leiden. Terwijl de Britse regering het geld besteedt dat nodig is om zich aan uw denkwijze te conformeren, kunnen andere lidstaten daar heel anders tegenaan kijken."@nl3
"Panie Przewodniczący! Rozmawiamy o chorobie, w przypadku której rolnicy powinni samodzielnie podejmować decyzje, opierając się na swoich szczególnych uwarunkowaniach. Jako rolnik z Wielkiej Brytanii będę opierał się na zaleceniach weterynaryjnych, a nie na opiniach biurokratów z innych krajów. Doceniam wsparcie ze strony podatników brytyjskich, którzy finansują moje szczepionki, i jestem sfrustrowany, że w ogóle trzeba w to angażować UE. To Państwo spowodowali pojawienie się u nas tej choroby. Proszę nie pogarszać sytuacji. Obecnie omawiamy to zagadnienie pomimo zapewnień, że Traktat z Lizbony nie powoduje żadnej zasadniczej zmiany. Jeżeli tak jest, to dlaczego konieczna jest zmiana tak wielu środków, małych i wielkich, jak ten, by dostosować się do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? Nie wiemy, w jaki sposób zostanie rozwiązany ten problem tablic korelacyjnych, a kwestia ta doskonale obrazuje zamieszanie, do jakiego może doprowadzić tak zwane współdecydowanie. Chociaż rząd brytyjski wyda tyle środków, ile będzie potrzeba na dostosowanie się do waszego sposobu myślenia, to inne państwa członkowskie mogą postrzegać tę kwestięw całkowicie inny sposób."@pl16
"Senhor Presidente, estamos perante uma doença em relação à qual os criadores deveriam tomar as suas decisões, com base nas circunstâncias particulares de cada um. Enquanto agricultor no Reino Unido, confio na recomendação de um veterinário e não na opinião de burocratas de outros países. Prezo o apoio dos contribuintes britânicos que financiam as minhas vacinas e fico frustrado com a intromissão da UE. Foram vocês que nos trouxeram esta doença. Por favor, não piorem a situação. Estamos a debater esta matéria apesar das garantias de que o Tratado de Lisboa não constituiu uma mudança de fundo. Se é assim, por que motivo tantas medidas, de grande e pequena dimensão, como esta, têm de ser reformuladas a fim de estarem em conformidade com o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia? Não sabemos como será resolvida a questão dos quadros de correspondência, e essa questão ilustra na perfeição a confusão criada pelo chamado processo de co-decisão. Enquanto o Governo britânico gastará o que for necessário para respeitar a vossa filosofia, outros Estados-Membros poderão ter uma perspectiva muito diferente."@pt17
"Dle președinte, aceasta este o boală, iar agricultorii trebuie să ia decizii proprii în legătură cu aceasta, pe baza propriilor împrejurări specifice. Ca fermier din Marea Britanie, mă voi baza pe recomandarea sanitar-veterinară și nu pe opinia birocraților din alte țări. Apreciez sprijinul contribuabilului britanic care-mi finanțează vaccinurile și sunt frustrat că UE trebuie să fie implicată într-o oarecare măsură. Dumneavoastră ne-ați dat această boală. Vă rog nu agravați și mai mult situația. Discutăm această chestiune acum, în ciuda asigurărilor că Tratatul de la Lisabona nu a constituit o schimbare fundamentală. Dacă astfel stau lucrurile, de ce atât de multe măsuri, mari și mici, ca aceasta, trebuie să fie reformulate pentru a fi în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene? Noi nu știm cum va fi rezolvată problema tabelelor de corespondență, iar acest subiect ilustrează perfect confuzia la care duce așa-numita procedură de codecizie. În timp ce guvernul britanic va petrece timpul necesar pentru a se conforma modului dumneavoastră de gândire, alte state membre pot vedea lucrurile foarte diferit."@ro18
"Ide o ochorenie, v súvislosti s ktorým by mali poľnohospodári prijať vlastné rozhodnutia na základe vlastných konkrétnych okolností. Ako poľnohospodár v Spojenom kráľovstve sa spoľahnem na veterinárne odporúčanie a nie na názor byrokratov v iných štátoch. Vážim si podporu britského daňovníka, ktorý financuje moje vakcíny, a som znechutený z toho, že sa EÚ do toho vôbec musí zapájať. Vy ste nám dali toto ochorenie. Prosím vás, nezhoršujte veci ešte viac. Teraz diskutujeme o tejto otázke napriek ubezpečeniam, že Lisabonská zmluva nepredstavovala podstatnú zmenu. Ak je to tak, prečo sa toľko opatrení, významných aj nevýznamných, ako toto musí prepracovať, aby boli v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie? Nevieme, ako sa tento problém s tabuľkami zhôd vyrieši, a táto téma dokonale ukazuje zmätok, ku ktorému môže viesť takzvané spolurozhodovanie. Zatiaľ čo britská vláda minie to, čo dostane, na to, aby sa prispôsobila vášmu spôsobu myslenia, iné členské štáty sa môžu pozerať na veci úplne inak."@sk19
"Gospod predsednik, to je bolezen, v zvezi s katero bi kmetovalci morali sami sprejemati svoje odločitve na podlagi lastnih posebnih okoliščin. Kot kmetovalec iz Združenega kraljestva bom upošteval veterinarska priporočila in ne mnenj birokratov iz drugih držav. Cenim podporo britanskih davkoplačevalcev, ki financirajo moja cepiva, in jezi me, da se mora EU sploh vpletati v to. Vi ste nam dali to bolezen. Prosim, nikar zadev še ne poslabšajte. O tem vprašanju zdaj razpravljamo kljub trditvam, da Lizbonska pogodba ni predstavljala temeljne spremembe. Če je to res, zakaj je potem treba toliko ukrepov, velikih in majhnih, kot je ta, prenoviti, da bi bili skladni s Pogodbo o delovanju Evropske unije? Ne vemo, kako se bo razrešil ta problem korelacijskih tabel, vendar ta tema zelo nazorno prikazuje nejasnosti, do katerih lahko pripelje tako imenovano soodločanje. Medtem ko bo britanska vlada porabila, kolikor bo potrebno, da bi se uskladila z vašim načinom razmišljanja, se lahko zgodi, da bodo druge države članice na stvari gledale precej drugače."@sl20
"Herr talman! Jordbrukarna borde fatta sina egna beslut om den här sjukdomen utifrån sina egna särskilda omständigheter. Jag är brittisk jordbrukare och kommer att förlita mig på veterinärers rekommendationer och inte synpunkter som kommer från någon byråkrat i ett annat land. Jag uppskattar stödet från brittiska skattebetalare som finansierar mina vaccin, och jag är frustrerad över att EU måste lägga sig i över huvud taget. Ni gav oss denna sjukdom. Gör inte saker värre. Nu diskuterar vi den här frågan trots försäkringar om att Lissabonfördraget inte skulle medföra någon grundläggande förändring. Om detta är fallet, varför måste så många åtgärder, små som stora, som den här, omarbetas för att anpassas efter fördraget om EU:s funktionssätt? Vi vet inte hur frågan om jämförelsetabeller ska lösas, och detta ämne är en exakt illustration av den förvirring som det så kallade medbeslutandet kan leda till. Medan den brittiska regeringen kommer att använda de medel som krävs för att anpassa sig efter ert tänkesätt, kan andra medlemsstater se på saken ur ett mycket annorlunda perspektiv."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"John Stuart Agnew,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph