Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-07-Speech-4-029-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110407.3.4-029-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono pienamente d'accordo con il collega Gauzès. La Banca europea per gli investimenti ha sempre svolto un ruolo chiave e importante nello sviluppo dell'Unione. Il suo ruolo e la sua azione risultano ancora più fondamentali in un momento di crisi come quello attuale. Le recenti riforme in campo di economica, legate agli effetti della crisi, potrebbero portare a minori stanziamenti da parte degli Stati per progetti importanti come la creazione di infrastrutture strategiche per lo sviluppo dell'intera Unione, come ad esempio le TEN-T per il trasporto ferroviario. Concordo con l'iniziativa della Commissione europea di dare vita ai quelle obbligazioni legate a un progetto che rappresentano un'ottima soluzione per reperire credito e sostenere infrastrutture di cui l'Europa ha bisogno per modernizzarsi e per sfruttare al meglio il potenziale del mercato interno. Il ruolo della BEI nell'emissione e gestione di queste obbligazioni è dunque fondamentale. La relazione invita ad aumentare i finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese e concordo quando si afferma che l'attività della BEI deve essere mirata e orientata al risultato. Signor Presidente, mi consenta però di dire che sono emerse però alcune criticità legate all'attività della Banca. In particolare, vorrei farle rilevare che spesso molte PMI non riescono a beneficiare delle opportunità fornite, in quanto i progetti finanziati richiedono ingenti risorse e strutture, impedendo di fatto alle medie e piccole imprese di poter partecipare. Un altro problema è poi relativo ai tempi delle procedure, spesso farraginose e burocratiche e poco consone alle attività e alle esigenze del settore. Non voglio ricordare quanto queste aziende siano importanti per il nostro tessuto socioeconomico e auspico pertanto che si attui un dialogo con le piccole e medie imprese per velocizzare le procedure per sburocratizzare al massimo la situazione. La BEI può e deve avere un ruolo importante nella gestione dei recenti accadimenti del Mediterraneo. L'Europa infatti deve anche pensare oltre l'emergenza e attuare una strategia a lungo termine per far sì che gli aiuti e gli investimenti vadano realizzati in loco, e con scelte condivise, per la democrazia e per lo sviluppo dell'economia sociale e di mercato."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, plně souhlasím s panem Gauzèsem. Evropská investiční banka (EIB) hrála významnou úlohu a má klíčové postavení v rozvoji Evropské unie. Její role a činnost jsou v době současné krize dokonce ještě důležitější. Nedávné reformy v oblasti správy ekonomických záležitostí v souvislosti s dopady krize by mohly vést k tomu, že členské státy vyčlení méně finančních prostředků pro důležité projekty, jako je vybudování infrastruktury strategického významu pro rozvoj Unie jako celku. Jedním z příkladů je projekt TEN-T v oblasti železniční dopravy. Souhlasím s iniciativou Evropské komise pro projektové dluhopisy. Projektové dluhopisy představují vynikající řešení pro hledání finančních zdrojů a podporu infrastruktury, kterou Evropa potřebuje pro modernizaci a plné využití potenciálu vnitřního trhu. Úloha EIB při vydávání a spravování těchto dluhopisů je tudíž klíčová. Tato zpráva požaduje navýšení finančních prostředků pro malé a střední podniky a já souhlasím s tím, že činnost EIB musí být zacílená a orientovaná na výsledky. Pane předsedající, dovolte mi podotknout, že se v souvislosti s činností Banky objevila i kritika. V prvé řadě bych rád připomněl, že řada malých a středních podniků často nedokáže využít příležitostí, které se jí nabízejí, neboť projekty, které obdrží financování, vyžadují rozsáhlé investice a organizaci, což v důsledku účast malých a středních podniků vylučuje. Dalším problémem je čas potřebný pro příslušné procedury. Často jsou zmatečné a byrokratické a nijak nesouvisí s činností a požadavky v daném odvětví. Nechci zde opakovat, jak jsou tyto společnosti důležité pro naši socio-ekonomickou strukturu, a doufám tudíž, že bude možné zahájit dialog s malými a středními podniky, který napomůže k urychlení postupů a v maximální možné míře odstraní byrokracii. EIB může, a musí, mít významné postavení při řízení událostí, k nimž v poslední době došlo v oblasti Středomoří. Evropa musí myslet i dál a nesoustředit se jen na řešení krize a provádět dlouhodobou strategii, která zajistí, aby se s finančními prostředky a investicemi disponovalo v místě, na základě společných rozhodnutí a za účelem podpory demokracie a rozvoje sociální a tržní ekonomiky."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg er fuldstændig enig med hr. Gauzès. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har altid spillet en væsentlig og central rolle i forbindelse med udvikling af EU. Bankens rolle og aktiviteter er endnu vigtigere i krisetider, sådan som vi for tiden oplever. De seneste reformer vedrørende økonomisk styring i forbindelse med krisens virkninger kan føre til, at medlemsstaterne afsætter færre midler til vigtige projekter som f.eks. etablering af infrastrukturer af strategisk betydning til udvikling af EU som helhed. Et eksempel er TEN-T-jernbanetransportprojektet. Jeg går ind for Kommissionens initiativ vedrørende projektobligationer. Projektobligationer er en fremragende løsning til at fremskaffe finansiering og understøtte den infrastruktur, Europa har brug for med hensyn til at modernisere og udnytte det indre markeds potentiale fuldt ud. EIB's rolle med hensyn til at udstede og forvalte disse obligationer er derfor særdeles vigtig. Der presses i betænkningen på for at få flere midler til små og mellemstore virksomheder, og jeg er enig i, at EIB's aktiviteter skal være målrettede og resultatorienterede. Lad mig sige, at der er dukket nogle kritiske ting op i forbindelse med bankens aktiviteter. Jeg vil især gerne påpege, at mange små og mellemstore virksomheder ofte ikke er i stand til at udnytte de muligheder, der tilbydes, idet de projekter, der modtager finansiering, kræver enorme investeringer og en stor organisation, hvilket rent faktisk udgør en hindring for små og mellemstore virksomheders deltagelse. Den tid, man er nødt til at bruge på procedurer, er et andet problem. Disse er ofte uklare og bureaukratiske og harmonerer ikke med den pågældende erhvervssektors aktiviteter og behov. Jeg ønsker ikke at gentage, hvor vigtige disse virksomheder er for selve vores samfundsøkonomi, og jeg håber derfor, at man kan indlede en dialog med de små og mellemstore virksomheder, hvilket kan være med til at fremskynde procedurerne og få afskaffet så meget bureaukrati som muligt. EIB kan og skal spille en betydningsfuld rolle med hensyn til at styre de seneste begivenheder i Middelhavsregionen. Europa er nødt til at tænke længere frem end den akutte nødsituation og gennemføre en langsigtet strategi for at sikre, at finansiering og investering sker på selve stedet og på basis af fælles beslutninger med henblik på at fremme demokratiet og udviklingen af den sociale markedsøkonomi."@da2
"Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich stimme voll und ganz mit Herrn Gauzès überein. Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat stets eine bedeutende und sehr wichtige Rolle in der Entwicklung der Europäischen Union gespielt. Ihrer Rolle und Tätigkeit kommt in einer Zeit der Krise wie der gegenwärtigen noch größere Bedeutung zu. Die jüngsten Reformen der wirtschaftlichen Governance im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Krise könnten dazu führen, dass von den Mitgliedstaaten weniger Finanzmittel für wichtige Projekte, wie die Schaffung von Infrastrukturen, die für die Entwicklung der gesamten Union strategisch von Bedeutung sind, bereitgestellt werden. Ein Beispiel dafür ist das TEN-V-Schienenverkehr-Projekt. Ich begrüße die Initiative der Europäischen Kommission für projektbezogene Anleihen. Projektbezogene Anleihen sind eine ausgezeichnete Lösung für die Beschaffung von Finanzmitteln und die Förderung der Infrastruktur, die Europa zur Modernisierung und vollen Ausschöpfung des Potenzials des Binnenmarktes benötigt. Die Rolle der EIB bei der Ausgabe und Verwaltung dieser Anleihen ist daher von entscheidender Bedeutung. Im Bericht wird nachdrücklich eine Aufstockung der Finanzmittel für kleine und mittlere Unternehmen gefordert, und ich stimme zu, dass die Tätigkeit der EIB konzentriert und ergebnisorientiert sein muss. Herr Präsident! Gestatten Sie mir die Bemerkung, dass einige kritische Punkte im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Bank aufgetreten sind. Insbesondere möchte ich darauf hinweisen, dass viele kleine und mittlere Unternehmen oft nicht in der Lage sind, die gebotenen Möglichkeiten zu nutzen, da für die geförderten Projekte gewaltige Investitionen und Organisation erforderlich sind, wodurch die Teilnahme der kleinen und mittleren Unternehmen in der Tat erschwert ist. Ein weiteres Problem ist die für die Verfahren benötigte Zeit. Diese sind oft verworren und bürokratisch und den Tätigkeiten und Anforderungen der betreffenden Branche nicht angemessen. Ich möchte die Bedeutung dieser Gesellschaften für unser sozioökonomisches Gefüge nicht wiederholen, und deshalb hoffe ich, dass ein Dialog mit den kleinen und mittleren Unternehmen aufgenommen werden kann, der dazu beitragen wird, die Verfahren zu beschleunigen und die Bürokratie weitestgehend abzubauen. Die EIB kann und muss eine wichtige Rolle bei der Handhabung der jüngsten Ereignisse im Mittelmeerraum einnehmen. Europa muss über den Notfall hinaus denken und eine langfristige Strategie umsetzen, damit Finanzmittel und Investitionen auf der Grundlage gemeinsamer Entscheidungen getätigt werden, zur Förderung der Demokratie und der Sozial- und Marktwirtschaft."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ απολύτως με τον κ. Gauzès. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) διαδραμάτιζε πάντα σημαντικό και κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος και η δραστηριότητά της είναι ακόμα πιο σημαντικά σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην οικονομική διακυβέρνηση, που συνδέονται με τις επιπτώσεις της κρίσης, ενδέχεται να οδηγήσουν στη μείωση της χρηματοδότησης από τα κράτη μέλη για σημαντικά έργα όπως η υλοποίηση υποδομών στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της Ένωσης στο σύνολό της. Ένα παράδειγμα αποτελεί το έργο σιδηροδρομικών μεταφορών ΔΕΔ-Μ. Συμφωνώ με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ομόλογα έργου. Τα ομόλογα έργου αποτελούν μια εξαιρετική λύση για την εξεύρεση χρηματοδότησης και την ενίσχυση των υποδομών που χρειάζεται η Ευρώπη για να εκσυγχρονίσει και να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς. Ο ρόλος της ΕΤΕπ στην έκδοση και τη διαχείριση των ομολόγων αυτών είναι, κατά συνέπεια, καίριας σημασίας. Η έκθεση ασκεί πιέσεις για την αύξηση της χρηματοδότησης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και συμφωνώ ότι η δραστηριότητα της ΕΤΕπ πρέπει να είναι επικεντρωμένη και προσανατολισμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω ότι ορισμένα σημαντικά θέματα έχουν ανακύψει σε σχέση με τη δραστηριότητα της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να επισημάνω ότι πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν συχνά τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται, καθώς τα έργα τα οποία λαμβάνουν χρηματοδότηση απαιτούν τεράστιες επενδύσεις και οργάνωση, πράγμα που αποτελεί ουσιαστικά εμπόδιο για τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο χρόνος που απαιτείται για τις διαδικασίες αποτελεί ένα ακόμα πρόβλημα. Οι διαδικασίες αυτές είναι συχνά περίπλοκες και γραφειοκρατικές και δεν συμβαδίζουν με τις δραστηριότητες και τις απαιτήσεις του εν λόγω κλάδου. Δεν θέλω να επαναλάβω τη σημασία των επιχειρήσεων αυτών για τον κοινωνικοοικονομικό μας ιστό και, συνεπώς, ελπίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει ένας διάλογος με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ο οποίος θα βοηθήσει στην επίσπευση των διαδικασιών και την εξάλειψη όσο το δυνατόν περισσότερο της γραφειοκρατίας. Η ΕΤΕπ μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των πρόσφατων γεγονότων στη Μεσόγειο. Η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εξελίξεις πέραν της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και να εφαρμόσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση και οι επενδύσεις πραγματοποιούνται επιτόπου, βάσει κοινών αποφάσεων, για την προώθηση της δημοκρατίας και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αγοράς."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I agree fully with Mr Gauzès. The European Investment Bank (EIB) has always played a significant and key role in the development of the European Union. Its role and activity are even more important at a time of crisis such as the present. Recent reforms in economic governance linked to the effects of the crisis could lead to less funding being set aside by Member States for important projects such as the creation of infrastructures of strategic importance for the development of the Union as a whole. One example is the TEN-T rail transport project. I agree with the European Commission’s project bond initiative. Project bonds represent an excellent solution for sourcing finance and underpinning the infrastructure Europe needs in order to modernise and to fully exploit the potential of the internal market. The EIB’s role in issuing and managing these bonds is therefore crucial. The report presses for an increase in funding for small and medium-sized enterprises, and I agree that the EIB’s activity must be focused and results-oriented. Mr President, allow me to say that some critical issues have emerged in relation to the Bank’s activity. In particular, I would like to point out that many small and medium-sized enterprises are often unable to take advantage of the opportunities on offer, as projects receiving funding require huge investment and organisation, which is effectively an obstacle to small and medium-sized enterprises taking part. The time required for procedures is another problem. These are often muddled and bureaucratic, and out of step with the activities and requirements of the industry in question. I do not wish to reiterate the importance of these companies to our socio-economic fabric, and therefore I hope that a dialogue can be initiated with small and medium-sized enterprises that will help speed up procedures and eliminate as much red tape as possible. The EIB can, and must, have an important role in managing recent events in the Mediterranean. Europe needs to think beyond the emergency and to implement a long-term strategy in order to ensure that funding and investment is made based on shared decisions, to promote democracy and development of the social and market economy."@en4
"Señor Presidente, Señorías, coincido por completo con el señor Gauzès. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) siempre ha desempeñado una función significativa y fundamental en el desarrollo de la Unión Europea. Su papel y su actividad son incluso más importantes en una época de crisis como la que vivimos. Las últimas reformas en la gobernanza económica vinculadas a los efectos de la crisis podrían provocar que los Estados miembros reservaran menos financiación para proyectos importantes como la creación de infraestructuras de importancia estratégica para el desarrollo de la Unión en su conjunto. Un ejemplo es el proyecto de transporte ferroviario RTE-T. Estoy de acuerdo con la iniciativa de los bonos para la financiación de proyectos de la Comisión Europea. Los bonos para la financiación de proyectos representan una solución para encontrar las finanzas y sustentar la estructura que Europa necesita para modernizar y explotar por completo el potencial del mercado interior. El papel del BEI en la expedición y gestión de estos bonos es, por tanto, crucial. El informe exige un aumento de la financiación para todas las PYME, y estoy de acuerdo en que la actividad del BEI debe centrarse en los resultados y orientarse a ellos. Señor Presidente, permítame que diga que han surgido algunas cuestiones críticas en relación con la actividad del banco. En particular, me gustaría señalar que muchas de las pequeñas y medianas empresas a menudo no pueden aprovechar las oportunidades que se ofrecen, puesto que los proyectos que reciben financiación requieren una enorme inversión y una gran organización, lo que en efecto supone un obstáculo para las PYME que intervienen. El tiempo necesario para los procedimientos supone otro problema. A menudo, estos son confusos y burocráticos y no están en sintonía con las actividades y los requisitos del sector en cuestión. No deseo reiterar la importancia de estas empresas para nuestro tejido socioeconómico y, por tanto, espero que se pueda entablar un diálogo con las PYME que ayude a agilizar los procedimientos y a eliminar todos los trámites posibles. El BEI puede y debe desempeñar un importante papel en la gestión de los últimos acontecimientos en el Mediterráneo. Europa tiene que pensar más allá de la situación de urgencia y poner en práctica una estrategia a largo plazo a fin de asegurar que la financiación y la inversión se realizan sobre la base de las decisiones compartidas, de promover la democracia y el desarrollo de la economía social y de mercado."@es21
"Austatud juhataja! Head kolleegid! Olen Jean-Paul Gauzèsiga täiesti nõus. Euroopa Investeerimispank (EIP) on Euroopa Liidu arengus mänginud alati tähtsat ja keskset rolli. Praeguse kriisi ajal on EIP roll ja tegevus veelgi tähtsamad. Kriisi tagajärjel majandusjuhtimise valdkonnas viimasel ajal tehtud reformide tõttu võivad liikmesriigid eraldada vähem rahastamisvahendeid tähtsate projektide rahastamiseks, nagu kogu Euroopa Liidu arengu jaoks strateegiliselt tähtsate infrastruktuuride loomine. Üks näide sellest on üleeuroopalise transpordivõrgu raudteetranspordi projekt. Olen nõus Euroopa Komisjoni projektide võlakirjade algatusega. Projektide võlakirjad on suurepärane lahendus rahastamisallikate leidmiseks ja need toetavad infrastruktuuri, mida Euroopa vajab siseturu nüüdisajastamiseks ja selle potentsiaali täielikuks ärakasutamiseks. Seepärast on EIP roll nende võlakirjade väljaandmisel ja haldamisel ülitähtis. Raportis nõutakse VKEde rahastamise suurendamist ja ma olen nõus, et EIP tegevus peab olema suunatud ja tulemusele orienteeritud. Austatud president! Lubage mul siiski öelda, et panga tegevuses on ilmnenud mõned kriitilised probleemid. Eriti tahan juhtida tähelepanu sellele, et paljud VKEd ei saa sageli kasu pakutavatest võimalustest, sest rahastatavad projektid vajavad suuri investeeringuid ja palju korraldamist, mis on põhimõtteliselt suur takistus VKEde osalemisele. Teine probleem on menetlustele kuluv aeg. Need on tihti segased ja bürokraatlikud ega ole kooskõlas asjaomase sektori tegevuse ja nõuetega. Ma ei taha enam üle korrata, kui tähtsad on need ettevõtted meie sotsiomajandusliku struktuuri jaoks, mistõttu loodan, et VKEdega on võimalik alustada dialoogi, mis aitaks kiirendada menetlusi ning kaotada võimalikult palju bürokraatlikke takistusi. EIP saab mängida ja peabki mängima tähtsat rolli Vahemere piirkonnas viimasel ajal toimunud sündmuste haldamisel. Euroopa peab mõtlema kaugemale sellest erakorralisest olukorrast ja rakendama pikaajalist strateegiat, et tagada rahastamine ning investeeringute tegemine kohapeal ja lähtuvalt ühistest otsustest, et edendada demokraatiat ning sotsiaal- ja turumajanduse arengut."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, olen täysin samaa mieltä kuin Jean-Paul Gauzès. Euroopan investointipankilla (EIP) on aina ollut merkittävä ja keskeinen tehtävä Euroopan unionin kehittämisessä. Sen tehtävät ja toimet ovat entistäkin tärkeämpiä nykyisen kaltaisissa kriiseissä. Kriisin vaikutusten yhteydessä hiljattain tehdyt uudistukset talouden ohjauksessa ja hallinnassa voivat johtaa siihen, että jäsenvaltioille varataan vähemmän rahoitusta tärkeisiin hankkeisiin, joilla luodaan muun muassa koko unionin kehityksen kannalta strategisesti tärkeitä infrastruktuureja. Yksi esimerkki on TEN-T-raideliikennehanke. Hyväksyn Euroopan komission hankejoukkovelkakirja-aloitteen. Hankejoukkovelkakirjat ovat erinomainen ratkaisu rahoituksen hankkimiseksi ja sellaisten infrastruktuurien tukemiseksi, joita Eurooppa tarvitsee uudistaakseen sisämarkkinoiden potentiaalia ja saadakseen siitä täyden hyödyn. EIP:llä on näin ollen ratkaiseva rooli tällaisten joukkovelkakirjojen liikkeeseen laskemisessa ja hallinnassa. Mietinnössä vaaditaan lisäämään pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusta, ja olen samaa mieltä siitä, että EIP:n toimintaa on keskitettävä ja saatava tulospainotteisemmaksi. Arvoisa puhemies, saanen kertoa, että pankin toiminnassa on ilmennyt joitakin ensiarvoisen tärkeitä kysymyksiä. Haluan erityisesti huomauttaa, että monet pienet ja keskisuuret yritykset eivät useinkaan kykene hyötymään tarjolla olevista mahdollisuuksista, koska rahoitettaviin hankkeisiin tarvitaan suunnattomia investointeja ja organisaatioita, jotka muodostavat käytännön esteen hankkeisiin osallistuville pienille ja keskisuurille yrityksille. Toisena ongelmana on menettelyjen vaatima aika. Menettelyt ovat usein sekavia ja byrokraattisia ja eri linjoilla kuin asianomaisen toimialan toiminnot ja vaatimukset. En halua toistella tällaisten yritysten merkitystä sosioekonomiselle rakenteellemme, ja sen vuoksi toivonkin, että pienten ja keskisuurten yritysten kanssa voidaan aloittaa vuoropuhelu, joka auttaa nopeuttamaan menettelyjä ja vähentämään mahdollisimman paljon paperisotaa. EIP:llä voi ja täytyy olla tärkeä rooli Välimeren alueen hiljattaisten tapahtumien hillitsemisessä. EU:n on mietittävä muitakin kuin hätäkeinoja ja toteutettava pitkän aikavälin strategia varmistaakseen, että rahoitus- ja investointitoiminta toteutetaan paikan päällä yhteisten päätösten perusteella. Näin voidaan edistää demokratiaa ja sosiaali- ja markkinatalouden kehittymistä."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis entièrement d’accord avec M. Gauzès. La Banque européenne d’investissement (BEI) a toujours joué un rôle très important et même fondamental dans le développement de l’Union européenne. Son rôle et son action sont même encore plus importants en un temps de crise comme celui-ci. De récentes réformes dans la gouvernance économique, liées aux effets de la crise, pourraient avoir pour résultat une baisse du financement consacré par les États membres à de grands projets comme la création d’infrastructures d’importance stratégique pour le développement de l’Union dans son ensemble. Un exemple est celui du projet de réseau transeuropéen de transport par rail RTE-T Je suis d’accord avec l’initiative d’emprunts obligataires destinés au financement de projets, lancée par la Commission européenne. Ces derniers représentent une excellente solution de financement et de soutien aux infrastructures dont l’Europe a besoin pour pouvoir moderniser et exploiter le potentiel du marché intérieur. Le rôle de la BEI dans l’émission et la gestion de ces obligations est donc d’une importance cruciale. Le rapport appelle à un accroissement du financement des petites et moyennes entreprises, et je conviens que les activités de la BEI doivent être ciblées et orientées vers des résultats. Monsieur le Président, permettez-moi de dire que certains problèmes cruciaux sont apparus en relation avec les activités de cette banque. Je voudrais notamment souligner que de très nombreuses entreprises petites et moyennes sont souvent incapables de saisir les occasions offertes car les projets financés exigent de gros investissements et une importante organisation, ce qui fait obstacle à la participation des petites et moyennes entreprises. Le temps que prennent les procédures est un autre problème. Celles-ci sont souvent confuses, alourdies par la bureaucratie, et en complet décalage avec les activités et exigences du secteur concerné. Je ne rappellerai pas l’importance de ces entreprises pour notre tissu socio-économique, mais j’espère qu’un dialogue avec les petites et moyennes entreprises sera lancé, et permettra d’accélérer les procédures et d’éliminer autant que possible la paperasserie administrative. La BEI peut et doit tenir un rôle important dans la gestion des récents événements en Méditerranée. L’Europe doit penser au-delà de l’urgence et adopter une stratégie à long terme qui permette d’assurer des financements et des investissements sur place, sur la base de décisions partagées, pour promouvoir la démocratie et le développement de l’économie sociale et de marché."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Tökéletesen egyetértek Gauzès úrral. Az Európai Beruházási Bank (EBB) mindig is kulcsfontosságú szerepet játszott az Európai Unió fejlődésében. Szerepe és tevékenysége a mostani válság idején még jelentősebb. A válság hatásai kapcsán nemrégiben hozott gazdaságirányítási reformok hatására elképzelhető, hogy a tagállamok kevesebb pénzt juttatnak az olyan fontos projektek számára, mint az Unió egészének fejlődése szempontjából stratégiai jelentőséggel bíró infrastruktúrák létrehozása. Egy példa erre a TEN-T közlekedési projekt. Egyetértek az Európai Bizottság projektkötvény-kezdeményezésével. A projektkötvények kiváló megoldást jelentenek a finanszírozás biztosítására, és azokat az infrastruktúrákat emelik ki, amelyekre Európának szüksége van a modernizáláshoz és a belső piac adta lehetőségek maximális kihasználásához. Így az EBB alapvetően fontos szerepet tölt be e kötvények kibocsátásában és kezelésében. A jelentés ugyancsak sürgeti a kis- és középvállalkozások finanszírozásának növelését, és egyetértek azzal, hogy az EBB tevékenysége célirányos és eredményközpontú kell, hogy legyen. Elnök úr! Engedje meg, hogy jelezzem, kritikus kérdések merültek fel a Bank tevékenységével kapcsolatban. Szeretnék rámutatni, hogy a kis- és középvállalkozások gyakran nem képesek kihasználni a felkínált lehetőségeket, mert a támogatott projektek óriási beruházást és szervezést igényelnek, ami eleve megakadályozza, hogy kis- és középvállalkozások vegyenek részt bennük. Az eljárások által felemésztett idő egy másik probléma. Ezek az eljárások gyakran zavarosak és bürokratikusak, és nincsenek összhangban a kérdéses ágazat tevékenységeivel és követelményeivel. Nem kívánom elismételni, hogy mekkora jelentősége van a szóban forgó vállalkozásoknak társadalmi-gazdasági szövetünkben, és remélem, hogy lehetőségünk lesz párbeszédet kezdeményezni a kis- és középvállalkozásokkal, hogy felgyorsíthassuk az eljárásokat és minimálisra csökkenthessük a bürokráciát. Az EBB-nek lehetősége van rá, hogy fontos szerepet vállaljon a mediterrán térség legújabb eseményeinek kezelésében. Ezt el is várjuk tőle. Fontos, hogy Európa messzebbre tekintsen az adott vészhelyzetnél, és hosszú távú stratégia megvalósításával biztosítsa a demokrácia, valamint a szociális és piacgazdaság fejlődését előmozdító, közös döntéseken alapuló finanszírozást és beruházást."@hu11
"Pone pirmininke, ponios ir ponai, visiškai sutinku su J. P. Gauzès. Europos investicijų bankas (EIB) visada atliko svarbų ir pagrindinį vaidmenį Europos Sąjungos plėtroje. Šio banko vaidmuo ir veikla tampa dar svarbesnė išgyvenant krizę, su kuria susiduriame šiuo metu. Pastarojo meto ekonomikos valdysenos reformos, susijusios su krizės poveikiu, gali paskatinti valstybes nares skirti mažiau finansavimo tokiems svarbiems projektams kaip strateginės svarbos infrastruktūros, kuri svarbi visos Europos Sąjungos plėtrai, kūrimas. Vienas iš pavyzdžių – geležinkelio transporto projektas TEN-T. Pritariu Europos Komisijos Europos obligacinių paskolų projektams finansuoti iniciatyvai. Europos obligacinės paskolos projektams finansuoti – puikus sprendimas siekiant apsirūpinti finansavimu ir remiant Europai reikalingą infrastruktūrą, taip modernizuojant ir visiškai išnaudojant vidaus rinkos galimybes. Todėl EIB vaidmuo leidžiant ir valdant šias obligacijas yra labai svarbus. Pranešime raginama padidinti mažųjų ir vidutinių įmonių finansavimą, ir sutinku, kad EIB veikla turi būti į tai nukreipta ir sutelkta į rezultatus. Pone pirmininke, norėčiau pažymėti, kad kyla esminių klausimų dėl banko veiklos. Visų pirma norėčiau pabrėžti, kad daugelis mažųjų ir vidutinių įmonių dažnai negali pasinaudoti siūlomomis galimybėmis, nes įgyvendinant finansuojamus projektus reikia didžiulių investicijų ir organizuotumo, o tai neabejotinai sudaro kliūčių dalyvaujančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Kita problema – procedūroms sugaištamas laikas. Procedūros dažnai yra painios, biurokratiškos, neatitinka vykdomos veiklos ir pramonės šakai keliamų reikalavimų. Nenorėčiau pasikartoti minėdamas, kokios svarbios yra šios įmonės mūsų socialinei ir ekonominei struktūrai, todėl tikiuosi, kad bus pradėtas dialogas su mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis, kuriuo būtų paspartintos procedūros ir pašalinta kuo daugiau biurokratijos. EIB gali ir turi atlikti svarbų vaidmenį valdant pastarojo meto įvykius Viduržemio jūros regione. Europa turi susimąstyti ne tik apie kritišką padėtį, bet ir įgyvendinti ilgalaikę strategiją, taip užtikrinant, kad finansavimas ir investicijos būtų atliekamos remiantis bendrais sprendimais ir skatintų socialinės ir rinkos ekonomikos demokratiją ir plėtrą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es pilnībā piekrītu kungam. Eiropas Investīciju bankai (EIB) vienmēr ir bijusi liela un būtiska loma Eiropas Savienības attīstībā. Tās loma un rīcība kļūst vēl svarīgāka pašreizējos krīzes apstākļos. Nesen īstenoto ekonomikas pārvaldības reformu un krīzes radītās ietekmes dēļ dalībvalstis varētu samazināt finansējumu, ko tās piešķir tādiem būtiskiem projektiem kā visas ES attīstībai stratēģiski nozīmīgas infrastruktūras izveide. Viens no piemēriem ir dzelzceļa transporta projekts. Es atbalstu Eiropas Komisijas projektu obligāciju iniciatīvu. Projektu obligācijas ir lielisks risinājums, ar ko nodrošināt finansējumu un nostiprināt infrastruktūru, kas Eiropai ir vajadzīga, lai varētu modernizēt un pilnībā izmantot iekšējā tirgus potenciālu. Tādēļ Eiropas Investīciju bankai ir izšķirīga nozīme šo obligāciju emitēšanā un pārvaldīšanā. Ziņojumā tiek uzsvērts, ka ir jāpalielina finansējums maziem un vidējiem uzņēmumiem, un es piekrītu, ka EIB rīcībai ir jābūt mērķtiecīgai un vērstai uz rezultātu. Priekšsēdētāja kungs! Ļaujiet man pateikt, ka saistībā ar bankas rīcību ir radušies vairāki būtiski jautājumi. Es īpaši vēlos norādīt, ka daudzi mazie un vidējie uzņēmumi bieži vien nevar izmantot piedāvātās iespējas, jo, lai projekti saņemtu finansējumu, ir vajadzīgi milzīgi ieguldījumi un organizācija, kas ievērojami ierobežo mazo un vidējo uzņēmumu līdzdalību. Vēl viena problēma ir procedūru īstenošanai vajadzīgais laiks. Šīs procedūras bieži ir juceklīgas un birokrātiskas, un neatbilst attiecīgās nozares darbībai un vajadzībām. Man nav jāatkārto, cik liela ir mazo un vidējo uzņēmumu sociālekonomiskā nozīme, tādēļ ceru, ka ar tiem ir iespējams uzsākt dialogu, kas palīdzētu paātrināt procedūras un pēc iespējas samazināt birokrātiju. EIB var būt nozīmīga loma — un tādai tai arī jābūt — neseno Vidusjūras reģiona notikumu risināšanā. Eiropai ir jādomā ne tikai par ārkārtas situācijām, bet arī jāīsteno ilgtermiņa stratēģija, lai nodrošinātu finansējumu un ieguldījumus pamatojoties uz kopīgiem lēmumiem un tādējādi veicinot demokrātiju un sociālās un tirgus ekonomikas attīstību."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono pienamente d'accordo con il collega Gauzès. La Banca europea per gli investimenti ha sempre svolto un ruolo chiave e importante nello sviluppo dell'Unione. Il suo ruolo e la sua azione risultano ancora più fondamentali in un momento di crisi come quello attuale. Le recenti riforme in campo di economica, legate agli effetti della crisi, potrebbero portare a minori stanziamenti da parte degli Stati per progetti importanti come la creazione di infrastrutture strategiche per lo sviluppo dell'intera Unione, come ad esempio le TEN-T per il trasporto ferroviario. Concordo con l'iniziativa della Commissione europea di dare vita ai quelle obbligazioni legate a un progetto che rappresentano un'ottima soluzione per reperire credito e sostenere infrastrutture di cui l'Europa ha bisogno per modernizzarsi e per sfruttare al meglio il potenziale del mercato interno. Il ruolo della BEI nell'emissione e gestione di queste obbligazioni è dunque fondamentale. La relazione invita ad aumentare i finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese e concordo quando si afferma che l'attività della BEI deve essere mirata e orientata al risultato. Signor Presidente, mi consenta però di dire che sono emerse però alcune criticità legate all'attività della Banca. In particolare, vorrei farle rilevare che spesso molte PMI non riescono a beneficiare delle opportunità fornite, in quanto i progetti finanziati richiedono ingenti risorse e strutture, impedendo di fatto alle medie e piccole imprese di poter partecipare. Un altro problema è poi relativo ai tempi delle procedure, spesso farraginose e burocratiche e poco consone alle attività e alle esigenze del settore. Non voglio ricordare quanto queste aziende siano importanti per il nostro tessuto socioeconomico e auspico pertanto che si attui un dialogo con le piccole e medie imprese per velocizzare le procedure per sburocratizzare al massimo la situazione. La BEI può e deve avere un ruolo importante nella gestione dei recenti accadimenti del Mediterraneo. L'Europa infatti deve anche pensare oltre l'emergenza e attuare una strategia a lungo termine per far sì che gli aiuti e gli investimenti vadano realizzati in loco, e con scelte condivise, per la democrazia e per lo sviluppo dell'economia sociale e di mercato."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik ben het volledig eens met collega Gauzès. De Europese Investeringsbank (EIB) heeft altijd een sleutelrol gespeeld in de ontwikkeling van de Europese Unie. Haar rol en activiteiten zijn nog eens extra cruciaal in tijden van crisis, zoals de huidige. De recente hervormingen op het gebied van economisch bestuur, die verband houden met de gevolgen van de crisis, zouden ertoe kunnen leiden dat de staten minder kredieten beschikbaar stellen voor belangrijke projecten als de aanleg van strategische infrastructuren voor de ontwikkeling van de hele Unie, zoals de TEN-T voor het spoorwegvervoer. Ik steun het initiatief van de Europese Commissie om projectobligaties te creëren. Deze obligaties zijn verbonden aan een project en kunnen een uitstekende oplossing zijn om kredieten te verkrijgen en steun te verlenen aan de infrastructuren die Europa nodig heeft om te moderniseren en het potentieel van de interne markt optimaal te benutten. Bij de uitgifte en het beheer van deze obligaties is dus een fundamentele rol weggelegd voor de EIB. In het verslag wordt verzocht om meer financiële middelen ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf en ik ben het eens met de uitspraak dat de activiteiten van de EIB doel- en resultaatgericht moeten zijn. Mijnheer de president, ik zou echter willen opmerken dat het werk van de EIB niet boven kritiek verheven is. In het bijzonder wil ik u erop wijzen dat veel kleine en middelgrote ondernemingen er niet in slagen te profiteren van de geboden faciliteiten omdat de gefinancierde projecten immense middelen en organisatie vereisen, waardoor het midden- en kleinbedrijf in de praktijk niet kan deelnemen. Een ander probleem heeft te maken met de lengte van de procedures, die vaak chaotisch en bureaucratisch zijn en niet bepaald stroken met de activiteiten en eisen van de sector. Ik wil niet herhalen hoe belangrijk deze bedrijven voor ons sociaaleconomisch weefsel zijn, en ik wens dan ook dat er een dialoog tot stand komt met het midden- en kleinbedrijf om de procedures vlotter te laten verlopen en de bureaucratie zo veel mogelijk te verminderen. De EIB kan en moet een belangrijke rol spelen in de beheersing van de recente gebeurtenissen in het Middellandse Zeegebied. Europa moet namelijk ook verder denken dan de huidige noodsituatie en een langetermijnstrategie toepassen om ervoor te zorgen dat de hulp en investeringen ter plaatse worden gerealiseerd en algemeen aanvaarde keuzes worden gemaakt ten behoeve van de democratie en de ontwikkeling van de sociale en markteconomie."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! W pełni zgadzam się z panem Gauzèsem. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zawsze odgrywał ważną i kluczową rolę w rozwoju Unii Europejskiej. A w czasie kryzysu jego rola i działalność nabiera jeszcze większego znaczenia. Ostatnie reformy zarządzania gospodarczego związane ze skutkami kryzysu mogłyby powodować przeznaczanie przez państwa członkowskie mniejszej ilości środków na ważne projekty, takie jak tworzenie infrastruktur o znaczeniu strategicznym dla rozwoju całej Unii. Przykładem może być projekt budowy sieci TEN-T. Popieram inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą obligacji na finansowanie projektów, które są znakomitym sposobem pozyskiwania środków i budowania infrastruktury potrzebnej do modernizacji UE i do pełnego wykorzystania potencjału rynku wewnętrznego. Rola EBI w emisji tych obligacji i w zarządzaniu nimi jest więc kluczowa. W przedmiotowym sprawozdaniu kładzie się nacisk na zapewnianie większych środków małym i średnim przedsiębiorstwom. Zgadzam się, że działalność EBI musi być ukierunkowana i zorientowana na wyniki. Panie Przewodniczący! Pragnę też jednak wspomnieć o kilku krytycznych kwestiach dotyczących działalności EBI. Mam na myśli zwłaszcza to, że wiele małych i średnich przedsiębiorstw często nie potrafi wykorzystać dostępnych możliwości, gdyż projekty, które uzyskują dofinansowanie wymagają ogromnych inwestycji i zorganizowania, co bywa przeszkodą dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejnym problemem jest czas potrzebny na te procedury. Są one często zawiłe i biurokratyczne, i nie przystają do charakteru działalności i wymogów danej branży. Nie chcę powtarzać uwag o znaczeniu tych firm dla naszej sytuacji społeczno-gospodarczej, dlatego mam nadzieję na rozpoczęcie dialogu z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, który pomoże przyspieszyć te procedury i zmniejszyć biurokrację. EBI może i musi odgrywać ważną rolę w zarządzaniu bieżącymi wydarzeniami w regionie Morza Śródziemnego. Europa musi myśleć nie tylko o sytuacjach awaryjnych, ale też wdrażać długofalową strategię, by zapewnić środki i inwestycje w oparciu o wspólne decyzje i promowanie demokracji i rozwoju gospodarki społecznej i rynkowej."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, concordo totalmente com o senhor deputado Gauzès. O Banco Europeu de Investimento (BEI) sempre desempenhou um papel significativo e determinante no desenvolvimento da União Europeia. O seu papel e actividade são ainda mais importantes em períodos de crise como o que atravessamos. As reformas recentes em matéria de governação económica ligadas aos efeitos da crise podem levar os Estados-Membros a reservarem menos recursos para projectos importantes como a construção de infra-estruturas de interesse estratégico para o desenvolvimento da União no seu todo. Um exemplo significativo é o projecto da rede RTE-T. Concordo com a iniciativa da Comissão Europeia relativa às obrigações-projecto. As obrigações-projecto constituem uma solução excelente para captar financiamento e sustentar a infra-estrutura de que a Europa carece para modernizar e explorar plenamente o potencial do mercado interno. O papel do BEI na emissão e na gestão das referidas obrigações é, portanto, fundamental. O relatório preconiza um aumento do financiamento das pequenas e médias empresas, e eu concordo que a actividade do BEI deve ser concentrada e deve centrar-se nos resultados. Senhor Presidente, permita-me afirmar que vieram a lume algumas questões críticas no que concerne à actividade do Banco. Gostaria de destacar, em particular, que muitas pequenas e médias empresas se vêem variadíssimas vezes impossibilitadas de tirar partido das oportunidades existentes, uma vez que os projectos que recebem financiamento exigem enorme investimento e organização, o que constitui um obstáculo à participação das PME. Outro problema é o período necessário para os trâmites. São geralmente confusos e burocráticos e não estão em sintonia com as actividades e exigências da indústria em causa. É desnecessário lembrar a importância destas empresas no nosso tecido socioeconómico e, portanto, espero que se possa iniciar um diálogo com representantes das pequenas e médias empresas que nos ajude a acelerar o processo e eliminar o máximo de burocracia possível. O BEI pode, e deve, desempenhar um papel importante na gestão dos acontecimentos recentes no Mediterrâneo. A Europa deve pensar mais além da emergência e executar uma estratégia a longo prazo para que o financiamento e o investimento sejam realizados e assentem em decisões partilhadas, com vista a promover a democracia e o desenvolvimento da economia social e de mercado."@pt17
"Dle președinte, doamnelor și domnilor, sunt complet de acord cu dl Gauzès. Banca Europeană de Investiții (BEI) a jucat întotdeauna un rol esențial în dezvoltarea Uniunii Europene. Rolul și activitatea sa sunt mult mai importante în perioada actuală de criză. Reformele recente ale sistemului de guvernare economică, împreună cu efectele crizei, ar putea conduce la alocarea de către statele membre a unei finanțări inferioare pentru proiecte importante precum crearea de infrastructuri de importanță strategică pentru dezvoltarea întregii Uniuni. Un exemplu în acest sens este proiectul de transport feroviar TEN-T. Sunt de acord cu inițiativa Comisiei Europene privind obligațiunile pentru proiecte. Obligațiunile pentru proiecte reprezintă o soluție excelentă pentru finanțarea și susținerea necesităților de infrastructură ale Europei, în vederea unei modernizări și valorificări integrale a potențialului pieței interne. Rolul BEI în emiterea și gestionarea acestor obligațiuni este, prin urmare, primordial. Raportul solicită creșterea finanțării acordate întreprinderilor mici și mijlocii și sunt de acord că activitatea BEI trebuie să fie bine calibrată și orientată către obținerea de rezultate. Dle președinte, permiteți-mi să spun că au apărut o serie de probleme în legătură cu activitatea acestei bănci. Aș dori să evidențiez în special faptul că numeroase întreprinderi mici și mijlocii nu pot valorifica de multe ori oportunitățile care li se oferă, deoarece proiectele care beneficiază de finanțare necesită o organizare de anvergură și investiții importante, acestea reprezentând un obstacol în calea participării întreprinderilor mici și mijlocii. Timpul necesar pentru desfășurarea procedurilor reprezintă o altă problemă. Demersurile sunt deseori confuze, birocratice și necoordonate cu activitățile și cerințele industriei în cauză. Nu vreau să iterez importanța acestor companii pentru sistemul socioeconomic actual, și, prin urmare, sper că se va putea iniția un dialog cu întreprinderile mici și mijlocii, care va contribui la accelerarea procedurilor și eliminarea, pe cât posibil, a birocrației. BEI poate și trebuie să aibă un rol important în gestionarea evenimentelor recente din zona mediteraneană. Europa trebuie să gândească dincolo de situația de urgență și să pună în aplicare o strategie pe termen lung, pentru a se asigura că finanțarea și investițiile au loc în baza unor decizii comune, în scopul promovării democrației și dezvoltării economiei sociale și de piață."@ro18
"Úplne súhlasím s pánom Gauzèsom. Európska investičná banka (EIB) vždy zohrávala významnú a kľúčovú úlohu v rozvíjaní Európskej únie. Jej úloha a činnosť sú ešte dôležitejšie v čase krízy, akou je tá súčasná. Nedávne reformy hospodárskeho riadenia spojené s účinkami krízy by mohli viesť k zníženiu objemu finančných prostriedkov, ktoré členské štáty vyhradia na dôležité projekty, napríklad na vybudovanie infraštruktúry strategického významu pre rozvoj Únie ako takej. Jedným príkladom je projekt železničnej dopravy TEN-T. Súhlasím s iniciatívou Európskej komisie zameranou na dlhopisy na projekty. Dlhopisy na projekty predstavujú výborné riešenie združovania finančných prostriedkov a rozvoja infraštruktúry, ktorú Európa potrebuje, aby mohla zmodernizovať a plne využívať potenciál vnútorného trhu. Úloha EIB pri vydávaní a správe týchto dlhopisov je preto kľúčová. Správa nalieha na zvýšenie objemu finančných prostriedkov pre malé a stredné podniky a ja súhlasím s tým, že činnosť EIB musí byť cielená a zameraná na výsledky. Pán predsedajúci, dovoľte mi povedať, že v súvislosti s činnosťou banky sa objavilo niekoľko problematických aspektov. Chcel by som upozorniť predovšetkým na to, že mnohé malé a stredné podniky nemôžu často využiť výhody ponúkaných príležitostí, pretože projekty, ktoré dostávajú finančnú podporu, si vyžadujú obrovské investície a organizáciu, čo vlastne predstavuje prekážku pre zúčastňujúce sa malé a stredné podniky. Čas požadovaný na procesy je ďalším problémom. Procesy sú často neprehľadné a byrokratické a nie sú v súlade s činnosťou a požiadavkami príslušného odvetvia. Nechcem tu opakovane poukazovať na dôležitosť týchto podnikov pre našu sociálno-hospodársku štruktúru, a preto dúfam, že bude možné iniciovať dialóg s malými a strednými podnikmi, ktorý pomôže zrýchliť procesy a čo najviac znížiť byrokraciu. EIB môže a musí mať dôležitú úlohu pri pôsobení na aktuálne udalosti v Stredomorí. Európa musí myslieť nad rámec núdzovej situácie a musí realizovať dlhodobú stratégiu, aby zabezpečila, že finančné prostriedky a investície sa zrealizujú na mieste na základe spoločných rozhodnutí s cieľom presadzovať demokraciu a rozvoj sociálneho a trhového hospodárstva."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, v celoti se strinjam z gospodom Gauzèsom. Evropska investicijska banka (EIB) je vedno igrala pomembno in ključno vlogo v razvoju Evropske unije. Njena vloga in dejavnost sta toliko pomembnejša v času krize, s kakršno se spopadamo danes. Zadnje reforme na področju gospodarskega upravljanja, ki so povezane z učinki krize, bi lahko pripeljale k temu, da bi države članice namenjale manj sredstev za pomembne projekte, kot je gradnja infrastrukture, ki je strateškega pomena za razvoj celotne Unije. Primer za to je projekt na področju železniškega prometa TEN-T. Strinjam se s pobudo Evropske komisije za projektne obveznice. Projektne obveznice so odlična rešitev kot vir financiranja in podpore za infrastrukturo, ki ga Evropa potrebuje, da bi se posodobila in v celoti izkoristila možnosti, ki jih ponuja notranji trg. Vloga EIB pri izdaji in upravljanju teh obveznic je torej ključnega pomena. Poročilo vztraja pri povečanju finančnih sredstev za mala in srednje velika podjetja in strinjam se, da mora biti dejavnost EIB osredotočena in usmerjena v rezultate. Gospod predsednik, dovolite mi, da povem, da so se v zvezi z dejavnostjo banke pojavila nekatera ključna vprašanja. Predvsem želim poudariti, da številna mala in srednje velika podjetja pogosto ne morejo izkoristiti priložnosti, ki se jim ponujajo, saj projekti, ki prejemajo finančna sredstva, zahtevajo velike naložbe in organizacijo, kar pa je dejansko ovira za udeležbo malih in srednje velikih podjetij. Čas, potreben za postopke, je drug problem. Ti so pogosto nejasni in birokratsko in v neskladju z dejavnostmi in zahtevami zadevnega sektorja. Ne bom ponavljal, kako pomembna so ta podjetja za našo socialno-ekonomsko strukturo, zato upam, da bomo lahko začeli dialog z malimi in srednje velikimi podjetji, ki nam bo pomagal pospešiti postopke in odpraviti čim več birokracije. EIB lahko igra in mora igrati pomembno vlogo pri usmerjanju nedavnih dogodkov v Sredozemlju. Evropa ne sme misliti samo na izredne dogodke, ampak mora izvajati dolgoročno strategijo, da bi zagotovila finančna sredstva in naložbe na kraju samem in na podlagi skupnih odločitev, s čimer bi dala podporo demokraciji in razvoju socialnega in tržnega gospodarstva."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag håller helt och fullt med Jean-Paul Gauzès. Europeiska investeringsbanken (EIB) har alltid spelat en betydande nyckelroll i EU:s utveckling. Dess roll och verksamhet är än mer viktiga i en kristid, som den vi upplever nu. Nyligen genomförda reformer på området ekonomisk styrning som är förbundna med krisens effekter skulle kunna leda till att mindre finansiering anslås till medlemsstater för viktiga projekt, så som upprättandet av infrastruktur av strategisk vikt som syftar till hela unionens utveckling. Ett exempel är TEN-T-projektet för järnvägstransporter. Jag samtycker till EU-kommissionens initiativ med projektobligationer. Projektobligationer är en utmärkt lösning för att få fram finansiering och stödja den infrastruktur som EU behöver för att moderniseras och till fullo utnyttja den inre marknadens potential. EIB:s roll när det gäller att utfärda och förvalta dessa obligationer är därför avgörande. I betänkandet insisterar man på en ökad finansiering till små och medelstora företag, och jag håller med om att EIB:s verksamhet måste koncentreras och bli resultatorienterad. Jag måste säga att vissa avgörande frågor har uppstått i samband med bankens verksamhet. Jag skulle särskilt vilja påpeka att många små och medelstora företag ofta är oförmögna att dra fördel av de möjligheter som erbjuds, eftersom de projekt som mottar finansiering kräver enorma investeringar och en stor organisationsapparat, något som i sak hindrar små och medelstora företag från att delta. Ett annat problem är den tid som krävs för förfaranden. Dessa är ofta röriga och byråkratiska, och i otakt med den berörda industrins verksamhet och krav. Jag vill inte upprepa dessa företags betydelse för vår socioekonomiska struktur, och jag hoppas därför att en dialog kan inledas med små och medelstora företag som kommer att bidra till att påskynda förfaranden och ta bort så mycket byråkrati som möjligt. EIB kan, och måste, spela en viktig roll när det gäller att hantera de händelser som nyligen har inträffat i Medelhavsregionen. EU måste tänka längre än krisen och tillämpa en långsiktig strategi för att se till att finansiering och investering görs på ort och ställe, på grundval av gemensamma beslut, i syfte att främja demokrati och utveckling av den sociala marknadsekonomin."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"governance"15,15,12
"in situ"18,14,16,11,13,4,21,9,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph