Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-07-Speech-4-022-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110407.3.4-022-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I rise before the House today to mention one or two things which might perhaps be of help. I spent 35 years as an investment banker, investment manager, investment adviser and economic strategist, and I never bought a dud bank in my life. I never bought a dud bank for my clients, but over the past few years, I have had the politicians and bureaucrats put a gun to my head, as a taxpayer, and make me buy more dud banks than you could shake a stick at. These are not even British dud banks, they are foreign dud banks, and I hear today that the British taxpayer is being asked to fork out for Portugal. If I want to invest overseas, I will buy an emerging markets fund. I do not want a form of nationalised Mickey Mouse bank investing my money or that of my constituents by force. I say ‘Mickey Mouse bank’, Mr Maystadt, because all I have heard from you so far is how you are going to invest money to change the weather. I have never heard so much nonsense in my life. I do not know where you get your advice from, but statistically, the weather has not actually changed for about 15 or 16 years, so what are you going to shovel all this money into? I do not want to invest in your bank and neither do the British people. I would counsel you, if you want to keep your AAA status, to ignore the pleas of this House – full of eccentrics, greenies and bored housewives – in particular, in relation to paragraph 48 of the report. Solar panels in the land of the wildebeest, giraffe and bongo drum will lose you your AAA rating in no time at all."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, cílem mého dnešního vystoupení ve sněmovně je zmínit jednu nebo dvě záležitosti, které myslím mohou pomoci. Třicet pět let jsem pracoval jako investiční bankéř, investiční manažer, investiční poradce a ekonomický stratég a nikdy v životě jsem nekoupil problémovou banku. Nikdy jsem od svých klientů nekoupil problematickou banku, avšak v posledních několika letech mně, jako daňovému poplatníku, drží politici a byrokraté pistoli u hlavy a nutí mne koupit víc problematických bank, než si dovedete představit. Nejsou to jen britské problematické banky, jsou to i zahraniční problematické banky, a jak jsem se dnes dozvěděl, britští daňoví poplatníci jsou žádáni, aby vydávali peníze Portugalsku. Kdybych chtěl investovat v zámoří, nakoupím fond na nově se rozvíjejících trzích. Nechci, aby nějaká podřadná zestátňovaná banka násilím investovala moje peníze nebo peníze mých voličů. Říkám „podřadná banka“, pane Maystadte, protože jsme od vás zatím slyšeli jen to, že budete investovat do změny počasí. V životě jsem neslyšel takový nesmysl. Nevím, odkud čerpáte rady, ovšem počasí je statisticky za posledních patnáct či šestnáct let stále stejné – do čeho tedy hodláte všechny ty peníze nalít? Nechci do vaší banky investovat – a mluvím za všechny britské občany. Dovolím si vám poradit, abyste, chcete-li si udržet rating AAA, ignoroval nářky této sněmovny plné excentriků, environmentalistů a znuděných hospodyněk, a to zejména ve vztahu k bodu 48 zprávy. Se solárními panely v krajině pakoňů, žiraf a bubnů bongo o status AAA v mžiku přijdete."@cs1
"Hr. formand! Jeg tager ordet her i Parlamentet i dag for at nævne et par ting, der muligvis kan være til nytte. Jeg har i 35 år arbejdet som investeringsbankmedarbejder, investeringschef, investeringsrådgiver og økonomisk planlægger, og jeg aldrig i hele i mit liv købt en nødlidende bank. Jeg aldrig købt en nødlidende bank på mine kunders vegne, men i løbet af de sidste par år har politikerne og bureaukraterne sat en pistol for tindingen på mig som skatteborger og fået mig til at købe flere nødlidende banker, end man kan forestille sig. Og der er oven i købet ikke tale om britiske nødlidende banker, men om udenlandske nødlidende banker, og jeg hører i dag, at de britiske skatteborgere bliver bedt om at punge ud for Portugal. Hvis jeg gerne vil investere i oversøiske lande, køber jeg et emerging market-værdipapir. Jeg har ikke lyst til, at en form for nationaliseret urkomisk bank investerer mine eller mine vælgeres penge med tvang. Jeg bruger udtrykket "urkomisk bank", hr. Maystadt, fordi det eneste, jeg indtil videre har hørt fra Deres side, er, hvordan De har tænkt Dem at investere penge i at lave om på vejret. Jeg har aldrig hørt så meget nonsens i hele mit liv. Jeg ved ikke, hvor De får Deres rådgivning fra, men rent statistisk har vejret faktisk ikke ændret sig i 15-16 år, så hvad har De tænkt Dem at poste alle disse penge ud på? Jeg har ikke lyst til at investere i Deres bank, og det har den britiske befolkning heller ikke. Hvis De gerne vil beholde Deres AAA-kreditvurdering, vil jeg råde Dem til at se helt bort fra henstillingerne fra Parlamentet – der er fyldt med særlinge, miljøfanatikere og husmødre, som keder sig – især punkt 48 i betænkningen. Solfangere i landet, hvor gnuerne, girafferne og bongotrommerne hører hjemme, vil i løbet af nul komma fem sætte Deres AAA-kreditvurdering over styr."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte heute das Wort ergreifen, um ein oder zwei Dinge anzusprechen, die uns vielleicht weiterbringen. Ich habe 35 Jahre als Investmentbanker, Anlageverwalter, Anlageberater und Wirtschaftsstratege gearbeitet, und ich habe nie in meinem Leben habe eine unfähige Bank gekauft. Nie habe ich für meine Kunden eine unfähige Bank gekauft, aber in den letzten Jahren haben Politiker und Bürokraten mir als Steuerzahler die Pistole auf die Brust gesetzt und mich dazu gezwungen, mehr unfähige Banken zu kaufen, als man sich vorstellen kann. Und das waren noch nicht einmal britische unfähige Banken, sondern ausländische unfähige Banken; heute erst habe ich gehört, dass die britischen Steuerzahler Geld für Portugal abdrücken sollen. Wenn ich im Ausland investieren will, kaufe ich einen Emerging-Markets-Fonds, also einen Fonds, der gezielt in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern investiert. Ich will auf keinen Fall, dass irgendeine verstaatlichte Micky-Maus-Bank mein Geld oder das meiner Wähler mit Gewalt investiert. Ich sage deshalb „Micky-Maus-Bank“, Herr Maystadt, weil alles, was ich von Ihnen bis jetzt gehört habe, ist, dass Sie Geld investieren wollen, damit sich das Wetter ändert. Nie im Leben habe ich so viel Unsinn gehört. Ich weiß ja nicht, wer Ihre Berater sind, aber statistisch gesehen hat sich das Wetter in den letzten 15 oder 16 Jahren nicht geändert, also wo wollen Sie all dieses Geld hinschaufeln? Ich will nicht in Ihre Bank investieren und die britische Bevölkerung will das auch nicht. Ich gebe Ihnen den guten Rat, wenn Sie Ihren AAA-Status behalten wollen, die Bitten dieses Parlaments zu ignorieren – das voll von Exzentrikern, Müslis und gelangweilten Hausfrauen ist –, insbesondere, was Ziffer 48 des Berichts angeht. Mit Sonnenkollektoren zwischen Gnuherden, Giraffen und Buschtrommeln werden Sie Ihr AAA-Rating im Handumdrehen los sein."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνω τον λόγο σε αυτό το Κοινοβούλιο σήμερα για να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις οι οποίες ίσως φανούν χρήσιμες. Διετέλεσα επί 35 έτη τραπεζικός επενδυτής, διαχειριστής επενδύσεων, σύμβουλος επενδύσεων και υπεύθυνος χάραξης οικονομικής στρατηγικής και δεν αγόρασα ποτέ ούτε μία αποτυχημένη τράπεζα στη ζωή μου. Δεν αγόρασα ποτέ μια αποτυχημένη τράπεζα για τους πελάτες μου, αλλά τα τελευταία χρόνια οι πολιτικοί και οι γραφειοκράτες με απειλούν, ως φορολογούμενο, και με εξαναγκάζουν να αγοράζω αμέτρητες αποτυχημένες τράπεζες. Και δεν πρόκειται καν για βρετανικές αποτυχημένες τράπεζες, αλλά για ξένες αποτυχημένες τράπεζες, και πληροφορούμαι σήμερα ότι ο βρετανός φορολογούμενος καλείται να πληρώσει για την Πορτογαλία. Εάν επιθυμώ να επενδύσω στο εξωτερικό, θα αγοράσω χαρτοφυλάκιο αναπτυσσόμενων αγορών. Δεν επιθυμώ ένα είδος κρατικοποιημένης τράπεζας καρικατούρας, η οποία θα επενδύει τα χρήματά μου ή αυτά των πολιτών της εκλογικής μου περιφέρειας εξαναγκαστικά. Και την αποκαλώ «τράπεζα καρικατούρα», κύριε Maystadt, επειδή έως τώρα το μόνο που άκουσα από εσάς είναι πώς θα επενδύσετε χρήματα για να αλλάξετε τον καιρό. Δεν έχω ξανακούσει τόσες ανοησίες στη ζωή μου. Δεν γνωρίζω ποιον συμβουλεύεστε, αλλά, στην πραγματικότητα, βάσει στατιστικών, ο καιρός δεν έχει αλλάξει εδώ και 15 ή 16 χρόνια· επομένως πού θα διοχετεύσετε όλα αυτά τα χρήματα; Δεν επιθυμώ να επενδύσω στην τράπεζά σας ούτε εγώ ούτε ο βρετανικός λαός. Θα σας συμβούλευα, εάν επιθυμείτε να διατηρήσετε την αξιολόγησή σας ΑΑΑ, να αγνοήσετε τις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου αυτού –το οποίο βρίθει από εκκεντρικά άτομα, οικολόγους και βαριεστημένες νοικοκυρές– και ειδικότερα όσες αναφέρονται στην παράγραφο 48 της έκθεσης. Οι ηλιακοί συλλέκτες στη γη των γκνου, των καμηλοπαρδάλεων και των τυμπάνων θα σας κάνει να χάσετε σε χρόνο μηδέν την αξιολόγηση ΑΑΑ που έχετε."@el10
"Comparezco ante la Cámara hoy para mencionar una o dos cosas que podrían ser de ayuda. He trabajado 35 años como banquero especialista en inversiones, gestor de inversiones, asesor de inversiones y estratega en materia económica, y nunca en mi vida he comprado un banco sin fondos. Nunca he comprado un banco sin fondos para mis clientes, pero durante los últimos años políticos y burócratas me han apuntado con una pistola, como contribuyente, para hacerme comprar más bancos sin fondos de los que se pueden contar. Ni siquiera son bancos sin fondos británicos, son extranjeros, y he oído hoy que se está pidiendo al contribuyente británico que apoquine por Portugal. Si quisiera invertir en el extranjero, compraría un fondo de mercados emergentes. No quiero que ningún tipo de banco invierta mi dinero o el de mis contribuyentes a la fuerza. Le llamo « », señor Maystadt, porque todo lo que les he oído decir hasta ahora es que cómo van a invertir dinero para cambiar el tiempo. Nunca en mi vida había oído tantas tonterías. No sé quién les asesora, pero según las estadísticas el tiempo no ha cambiado en 15 o 16 años, así que, ¿a quién van a echar a paladas este dinero? No quiero invertir en su banco y tampoco lo desean los ciudadanos británicos. Les aconsejaría, si desean mantener su condición AAA, que ignoren las súplicas de esta Cámara —llena de excéntricos, activistas ecológicos y amas de casa aburridas— en particular en relación con el apartado 48 del informe. La instalación de paneles solares en la tierra de los ñus, las jirafas y los bongos provocará la pérdida instantánea de su calificación AAA."@es21
"Austatud juhataja! Võtan täna täiskogu ees sõna, et mainida paari asja, millest võib kasu olla. Töötasin 35 aastat investeerimispankurina, fondihaldurina, investeerimisnõustajana ja majandusstrateegina ning ma ei ole kunagi oma elus ostnud ühtegi saamatut panka. Ma ei ole ostnud kunagi ühtegi saamatut panka oma klientide nimel, aga viimaste aastate jooksul on poliitikud ja bürokraadid sundinud mind kui maksumaksjat relva ähvardusel ostma rohkem saamatuid panku, kui on võimalik ette kujutada. Need ei ole isegi mitte Briti saamatud pangad, need on teiste riikide saamatud pangad ja täna kuulen, et Briti maksumaksjat tahetakse panna maksma ka Portugali eest. Kui ma tahan investeerida välisriikidesse, siis ostan fondi mõnel tärkaval turul. Ma ei taha, et mingit liiki riigistatud teisejärguline pank investeeriks vägisi minu või mu valijate raha. Kasutan sõna „teisejärguline” selle pärast, Philippe Maystadt, et kõik, mida ma teilt seni kuulnud olen, on see, kuidas te kavatsete investeerida raha, et muuta ilma. Ma ei ole kunagi varem oma elus sellist lollust kuulnud. Ma ei tea, kes teile nõu annab, aga statistiliselt ei ole ilm juba 15 või 16 aastat üldse muutunud. Kuhu te kogu selle raha siis toppida kavatsete? Ma ei taha teie panka investeerida ja Briti rahvas ei taha seda samuti. Kui tahate säilitada oma AAA reitingut, siis soovitan teil ignoreerida selle ekstsentrikutest, rohelistest ja igavlevatest koduperenaistest kubiseva täiskogu palveid – eriti mis puudutab raporti lõiget 48. Päikesepaneelidesse investeerimisega gnuude, kaelkirjakute ja bongo trummide kodumaal kaotate oma AAA reitingu kiiremini, kui te arugi saate."@et5
"Arvoisa puhemies, nousen parlamentissa tänään puhumaan mainitakseni muutaman asian, joista on ehkä apua. Toimin 35 vuotta sijoituspankkiirina, sijoitusjohtajana, sijoitusneuvojana ja talousstrategina, enkä ole eläessäni koskaan ostanut susipankkia. En koskaan ostanut asiakkailleni susipankkia, mutta parin viime vuoden aikana poliitikot ja byrokraatit ovat pakottaneet minut veronmaksajana ostamaan roppakaupalla susipankkeja. Ne eivät edes ole brittiläisiä vaan ulkomaisia susipankkeja, ja tänään kuulin, että Yhdistyneen kuningaskunnan veronmaksajaa pyydetään pulittamaan rahaa Portugalin puolesta. Jos haluan sijoittaa ulkomaille, ostan kasvavien markkinoiden rahastoja. En halua, että eräänlainen kansallistettu "mikkihiiripankki" sijoittaa rahojani tai äänestäjieni rahoja pakolla. Arvoisa pääjohtaja Maystadt, sanon "mikkihiiripankki", koska olen kuullut teiltä tähän mennessä ainoastaan, miten aiotte sijoittaa rahaa, jotta sää vaihtuisi. En ole eläessäni kuullut näin paljon hölynpölyä. En tiedä, mistä neuvonne ovat peräisin, mutta tilastollisesti sää ei ole todellisuudessa muuttunut noin 15–16 vuoteen, joten mihin aiotte kaiken tämän rahan lapioida? En halua sijoittaa rahojani pankkiinne, eivätkä maani kansalaisetkaan halua. Haluan antaa teille neuvon: jos haluatte pitää AAA-statuksenne, älkää piitatko tämän – eksentrikoilla, viherpiipertäjillä ja kyllästyneillä kotirouvilla kansoitetun – parlamentin vetoomuksista, älkääkä varsinkaan mietinnön 48 kohdassa esitetyistä vetoomuksista. Aurinkopaneelit gnuantilooppien, kirahvien ja bongorumpujen maassa vievät teiltä AAA-luokituksen pikemmin kuin uskottekaan."@fi7
"Monsieur le Président, je me lève aujourd’hui devant cette Assemblée pour mentionner une ou deux choses qui pourraient être utiles. Pendant 35 ans j’ai été banquier d’affaires, gestionnaire d’investissements, conseiller en placements, et spécialiste en stratégie économique, et de ma vie je n’ai acheté une banque boiteuse. Jamais je n’ai acheté une banque boiteuse pour un client, mais ces dernières années certains politiciens et bureaucrates ont mis le pistolet sur ma tempe de contribuable et m’ont obligé à acheter un nombre incalculable de banques boiteuses. Et ce ne sont pas même des banques boiteuses britanniques: ce sont des banques boiteuses étrangères, et j’apprends aujourd’hui que le contribuable britannique va devoir casquer pour le Portugal. Si je veux investir à l’étranger j’achète des fonds d’investissement de marchés émergents. Je ne veux pas que quelque banque de clowns nationalisée se permette d’investir mon argent ou celui de mes électeurs. Je dis «une banque de clowns», Monsieur Maystadt, parce que tout ce que je vous ai entendu dire jusqu’ici est que vous allez investir de l’argent pour changer la météo. De ma vie je n’ai jamais entendu une telle stupidité. Je ne sais pas qui vous conseille, mais statistiquement, la météo n’a pas vraiment changé depuis 15 ou 16 ans, alors où allez-vous jeter tout cet argent? Je ne veux pas investir dans votre banque et les Britanniques ne le veulent pas non plus. Je vous conseille, si vous voulez conserver votre note AAA, de rester sourd aux appels de cette Assemblée – pleine d’excentriques, de «petits verts» et de ménagères désabusées – en particulier en ce qui concerne le paragraphe 48 de ce rapport. Des panneaux solaires au pays des gnous, des girafes et des tambours bongo vous feront perdre votre note AAA en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire."@fr8
"Elnök úr! Azért kérek szót ma a tisztelt Házban, hogy megemlítsek egy-két dolgot, ami hasznos lehet. 35 évet dolgoztam befektetési bankárként, befektetési vezetőként, befektetési tanácsadóként és gazdasági stratégaként, de soha életemben nem vettem bóvli bankot. Soha nem vásároltam bóvli bankot az ügyfeleimnek. Az utóbbi években azonban politikusok és bürokraták kényszerítenek arra, hogy adófizetőként több bóvli bankot vásároljak fel, mint amit meg tudnék számolni. Még csak nem is brit bóvli bankok ezek, hanem külföldiek. Hallom, hogy a brit adófizetőket most éppen arra kérik, hogy Portugáliáért tejeljenek. Ha külföldön akarok befektetni, akkor feltörekvő piaci alapokat veszek. Nem akarom, hogy valamiféle államosított „Miki egér” bank fektesse be erőszakkal akár az én pénzemet, akár a választóim pénzét. Azért mondom, hogy „Miki egér”, Maystadt úr, mert eddig folyton csak azt hallom öntől, hogy hogyan is fektetik be a pénzt az időjárás megváltoztatása érdekében. Ekkora sületlenséget életemben nem hallottam. Nem tudom, ön kitől veszi az információit, de statisztikailag már legalább 15–16 éve nem változott az időjárás; akkor mégis mibe fogja beleölni ezt a sok pénzt? Sem én, sem a brit adófizetők nem akarunk befektetni a maga bankjába. Azt tanácsolnám, hogy ha meg akarja tartani az AAA minősítését, ne hallgasson a különcökből, zöldfanatikusokból és unatkozó háziasszonyokból álló Parlament sirámaira, pláne a jelentés 48. bekezdésével kapcsolatban. Ha napelemeket telepít a gnúk, zsiráfok és tamtam dobok földjén, pillanatok alatt búcsút inthet az AAA minősítésének."@hu11
"Signor Presidente, intervengo di fronte a questa Camera per menzionare uno o due punti che potrebbero essere d’aiuto. Ho lavorato per 35 anni in una banca di investimenti, come manager, consulente d’investimento e stratega economico e in vita mia non ho mai comprato una banca in cattive condizioni, pensando ai miei clienti. Negli ultimi anni, in qualità di contribuente, però, mi sono visto puntare una pistola alla tempia dai politici e dai burocrati, che mi hanno obbligato a comprare moltissime banche sull’orlo del fallimento. Non si tratta nemmeno di banche britanniche ma straniere e oggi si chiede al contribuente britannico di finanziare il Portogallo. Se volessi investire oltremare, comprerei un fondo dei mercati emergenti. Non voglio che una sorta di banca di topolino nazionalizzata investa con la forza il mio denaro o quello dei miei elettori. Dico “banca di topolino”, Presidente Maystadt, perché finora ha parlato solo di investimenti che farà per cambiare la situazione. Non ho mai sentito cose più insensate nella mia vita. Non so da chi riceve consigli, ma, statisticamente, la situazione non è cambiata in 15 o 16 anni, quindi dove ha vuole investire tutti i soldi? Io non intendo investire nella sua banca, e nemmeno il popolo britannico. Se vuole mantenere la sua valutazione AAA, le consiglierei di ignorare le richieste di questa Camera (piena di eccentrici, verdi e casalinghe annoiate), in particolare relativamente al paragrafo 48 della presente relazione. I pannelli solari nella terra selvagge degli animali selvaggi, delle giraffe e dei bonghi manderanno in fumo la sua valutazione AAA in tempo zero."@it12
"Pone pirmininke, šiandien Parlamente norėčiau paminėti vieną ar pora dalykų, kurie galėtų būti naudingi. 35 metus dirbau investicijų bankininku, investicijų vadybininku, patarėju investicijų klausimais ir ekonomikos strategu ir niekada neįsigijau fiktyvaus banko. Niekada dėl savo klientų neįsigijau fiktyvaus banko, tačiau pastaraisiais metais politikai ir biurokratai man, kaip mokesčių mokėtojui, įrėmė ginklą į galvą ir verčia įsigyti daugybę fiktyvių bankų. Tai netgi ne fiktyvūs JK bankai, o užsienio šalių bankai, ir šiandien išgirdau, kad iš JK mokesčių mokėtojų prašoma mokėti už Portugaliją. Jei sumanysiu investuoti užjūryje, įsigysiu kylančių rinkų fondą. Man nereikia, kad koks nors nacionalizuotas Mikimauzo bankas prievarta investuotų mano ar mano rinkėjų pinigus. Pone P. Maystadtai, pavadinau banką „Mikimauzo banku“, nes iš jūsų tegirdėjau kalbant tik apie tai, kaip investuosite pinigus, kad pakeistumėte orus. Niekada gyvenime nesu girdėjęs tiek daug nesąmonių. Neįsivaizduoju, kas jums patarinėja, bet statistiškai orai iš esmės nesikeitė pastaruosius penkiolika ar šešiolika metų, taigi į ką ruošiatės kišti visus šiuos pinigus? Nenoriu investuoti į jūsų banką, kaip ir Jungtinės Karalystės žmonės. Patarsiu jums štai ką: jei stengiatės išlaikyti savo AAA statusą, nepaisykite šio Parlamento – pilno ekscentrikų, gamtosaugos aktyvistų ir nuobodžiaujančių namų šeimininkių – prašymus, ypač dėl 48-osios šio pranešimo dalies. Saulės baterijos antilopių, žirafų ir dviem pirštais mušamų būgnų teritorijoje iš karto sužlugdys jūsų turimą AAA reitingą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šodien es stājos Parlamenta priekšā, lai sniegtu vienu vai divus komentārus, kuri varētu noderēt. Es esmu pavadījis 35 gadus, strādājot par ieguldījumu baņķieri, ieguldījumu pārvaldnieku, ieguldījumu konsultantu un ekonomikas stratēģi, un pa šo laiku nekad neesmu nopircis „tukšu banku”. Es saviem klientiem nekad neesmu nopircis „tukšu banku”, taču pēdējo gadu laikā politiķi un birokrāti man kā nodokļu maksātājam ir pielikuši pie deniņiem pistoli un likuši nopirkt vairāk „tukšu banku” nekā iespējams aptvert. Runa pat nav par „tukšām” britu bankām, runa ir par ārvalstu bankām, un tagad es dzirdu, ka Lielbritānijas nodokļu maksātājiem tiek prasīts izmest naudu par Portugāli. Ja es gribēšu ieguldīt ārvalstīs, es iegādāšos fondu jaunietekmes tirgos. Es negribu, lai kaut kāda nacionalizēta Mikimausa banka ar varu ieguldītu manu vai manu vēlētāju naudu. kungs, es saku „Mikimausa banka” tāpēc, ka līdz šim no jums esmu dzirdējis tikai to, kā jūs ieguldīsiet naudu laikapstākļu mainīšanā. Tādas muļķības es vēl nebiju dzirdējis! Es nezinu, kas jūs konsultē, taču statistika liecina, ka laikapstākļi faktiski nav mainījušies aptuveni 15 vai 16 gadus — kur gan jūs grasāties izmest visu šo naudu? Es negribu ieguldīt jūsu bankā, un to negrib arī britu tauta. Ja jūs vēlaties saglabāt savu AAA statusu, es jums iesaku ignorēt šā Parlamenta — kas ir pilns ekscentriķu, „zaļo” un garlaikotu mājsaimnieču — aicinājumus, jo īpašībā attiecībā uz ziņojuma 48. punktu. Izvietojot saules paneļus gnu, žirafu un bongo bungu zemē, jūs ātri vien zaudēsiet savu AAA vērtējumu."@lv13
"Mr President, I rise before the House today to mention one or two things which might perhaps be of help. I spent 35 years as an investment banker, investment manager, investment adviser and economic strategist, and I never bought a dud bank in my life. I never bought a dud bank for my clients, but over the past few years I have had the politicians and bureaucrats put a gun to my head, as a taxpayer, and make me buy more dud banks than you could shake a stick at. These are not even British dud banks, they are foreign dud banks, and I hear today that the British taxpayer is being asked to fork out for Portugal. If I want to invest overseas, I will buy an emerging markets fund. I do not want a form of nationalised Mickey Mouse bank investing my money or that of my constituents by force. I say ‘Mickey Mouse bank’, Mr Maystadt, because all I have heard from you so far is how you are going to invest money to change the weather. I have never heard so much nonsense in my life. I do not know where you get your advice from, but statistically the weather has not actually changed for about 15 or 16 years, so what are you going to shovel all this money into? I do not want to invest in your bank and neither do the British people. I would counsel you, if you want to keep your AAA status, to ignore the pleas of this House – full of eccentrics, greenies and bored housewives – in particular in relation to paragraph 48 of the report. Solar panels in the land of the wildebeest, giraffe and bongo drum will lose you your AAA rating in no time at all."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben vandaag in dit Parlement het woord gevraagd om één of twee zaken te vermelden die misschien van nut zouden kunnen zijn. Ik heb 35 jaar als investeringsbankier, investeringsmanager, beleggingsadviseur en economisch strateeg gewerkt, en ik heb in mijn hele leven nooit een bankroete bank gekocht. Ik heb nog nooit een bankroete bank voor mijn klanten gekocht, maar de laatste paar jaar hebben de politici en bureaucraten mij als belastingbetaler een pistool tegen het hoofd gehouden en ontelbaar veel bankroete banken laten kopen. Dat zijn nog niet eens Britse bankroete banken maar buitenlandse bankroete banken, en vandaag hoor ik dat de Britse belastingbetaler wordt gevraagd zijn portemonnee te trekken voor Portugal. Als ik in het buitenland wil beleggen, koop ik een fonds in een opkomende markt. Ik wil niet dat een of andere genationaliseerde Mickey Mouse-bank mijn geld of dat van mijn kiezers met geweld belegt. Ik zeg ‘Mickey Mouse-bank’, mijnheer Maystadt, omdat ik u tot nu toe alleen maar heb horen zeggen hoe u geld gaat investeren om het weer te veranderen. Ik heb van mijn leven nog nooit zulke onzin gehoord. Ik weet niet waar u uw adviezen vandaan haalt, maar statistisch gezien is het weer de afgelopen 15 of 16 jaar niet echt veranderd, dus waar gaat u al dat geld instoppen? Ik wil niet in uw bank investeren en het Britse volk evenmin. Als u uw AAA-status wilt behouden, adviseer ik u de pleidooien van dit Parlement – vol excentriekelingen, groenliefhebbers en verveelde huisvrouwen – te negeren, met name wat betreft paragraaf 48 van het verslag. Zonnepanelen in het land van de gnoe, de giraf en de bongo kosten u binnen de kortste keren uw AAA-rating."@nl3
"Panie Przewodniczący! Zabieram głos, by poruszyć dwie sprawy, które mogą okazać się pomocne. Przez 35 lat zajmowałem się bankowością inwestycyjną, byłem dyrektorem ds. inwestycji, doradcą inwestycyjnym i strategiem gospodarczym. Nigdy w życiu nie kupiłem banku, który zbankrutował. Nigdy nie kupiłem banku-bankruta dla moich klientów. Jednak od kilku lat politycy i biurokraci stawiają mnie pod ścianą jako podatnika i każą mi kupować więcej niewypłacalnych banków niż można sobie wyobrazić. Nie są to nawet banki brytyjskie. Są to banki zagraniczne. Dziś słyszę, że oczekuje się od brytyjskich podatników ratowania Portugalii! Jeśli zechcę inwestować za granicą, kupię udziały w funduszu rynków wschodzących. Nie chcę, by śmieszny znacjonalizowany bank na siłę inwestował pieniądze moje lub moich wyborców. Mówię „śmieszny bank”, ponieważ wszystko, co usłyszałem tu od pana Maystadta, to deklaracje na temat tego, jak będzie Pan inwestował pieniądze, by zmieniać pogodę. Nigdy w życiu nie słyszałem tylu nonsensów. Nie wiem, kto Panu doradza, ale statystycznie rzecz biorąc, od około 15 - 16 lat pogoda zasadniczo się nie zmieniła, więc na co mają iść wszystkie te pieniądze? Ani ja, ani Brytyjczycy nie chcą inwestować w Pana bank. Radzę Panu, jeśli chce Pan zachować swój status AAA, by zignorował Pan wezwania Parlamentu – pełnego ekscentryków, zielonych i znudzonych gospodyń domowych – szczególnie jeżeli chodzi o pkt 48 przedmiotowego sprawozdania. Panele słoneczne w kraju dzikiej zwierzyny, żyraf i bębnów bongo pozbawią Pana statusu AAA w mgnieniu oka."@pl16
"Senhor Presidente, intervenho hoje perante esta Câmara para referir uma ou duas coisas que poderão constituir um contributo para o debate. Ao longo de 35 anos, fui banqueiro de investimentos, gestor de investimentos, consultor de investimentos e estratega económico, e nunca na minha vida adquiri participações num banco insolvente. Também nunca adquiri participações num banco insolvente para os meus clientes, mas, nos últimos anos, os políticos e os burocratas apontaram-me uma pistola à cabeça, enquanto contribuinte, e obrigaram-me a comprar participações num número incontável de bancos insolventes. E não são sequer bancos insolventes britânicos, mas sim bancos insolventes estrangeiros; e hoje soube que vão pedir aos contribuintes britânicos que desembolsem dinheiro para Portugal. Se quiser investir noutras partes do mundo, adquiro um fundo dos mercados emergentes. Não quero que uma espécie de banco nacionalizado de faz–de-conta invista o meu dinheiro ou o dos meus eleitores à força. E chamo-lhe “banco de faz-de-conta”, Senhor Presidente Maystadt, porque tudo o que lhe ouvi dizer hoje foi que vai investir dinheiro para mudar o tempo. Nunca ouvi nada tão absurdo na minha vida. Não sei com quem se aconselha, mas, estatisticamente, o tempo não muda há 15 ou 16 anos; por isso, em que vai enterrar tanto dinheiro? Não quero investir no seu banco e o povo britânico também não quer. Se quer conservar a notação triplo A, aconselho-o a ignorar as exortações deste Parlamento – cheio de excêntricos, esverdeados e donas de casa entediadas – em particular, no que se refere ao n.º 48 do relatório. A instalar painéis solares na terra dos gnus, das girafas e dos tambores vai perder a sua notação triplo A num abrir e fechar de olhos."@pt17
"Dle președinte, mă adresez astăzi Parlamentului pentru a menționa unul sau două aspecte care ar putea fi utile. Am lucrat 35 de ani ca bancher pentru investiții, director de investiții, consilier pentru investiții și strateg economic și nu am cumpărat în viața mea o bancă bună de nimic. Nu am cumpărat niciodată o bancă bună de nimic pentru clienții mei, însă, în ultimii ani, diverși politicieni și birocrați mi-au pus pistolul la tâmplă, în calitate de contribuabil, și m-au obligat să cumpăr numeroase bănci bune de nimic. Acestea nu sunt nici măcar bănci britanice eșuate, ci bănci străine eșuate, iar astăzi am aflat că, în curând, contribuabilul britanic va trebui să sprijine Portugalia. Dacă vreau să investesc în străinătate, voi cumpăra un fond de investiții pe piețele emergente. Nu îmi doresc o bancă naționalizată, de tip Mickey Mouse, care să investească forțat banii mei sau pe cei ai cetățenilor pe care îi reprezint. Spun „bancă de tip Mickey Mouse”, dle Maystadt, fiindcă nu am auzit de la dumneavoastră până acum decât că vreți să investiți bani ca să schimbați vremea. Nu am auzit atâtea absurdități în viața mea. Nu știu cine vă sfătuiește, însă, din punct de vedere statistic, vremea nu s-a schimbat de aproximativ 15 sau 16 ani, deci în ce veți arunca cu toți acești bani? Nici eu, nici poporul britanic nu vrem să investim în banca dumneavoastră. V-aș sfătui, dacă doriți să vă păstrați ratingul AAA, să ignorați recomandările Parlamentului European – care este plin de excentrici, ecologiști și casnice plictisite – mai ales în ceea ce privește alineatul (48) din raport. Instalarea de panouri solare pe tărâmul animalelor sălbatice, al girafelor și al tobelor bongo vă va face să vă pierdeți imediat ratingul AAA."@ro18
"Predstupujem dnes pred Parlament, pretože chcem uviesť jednu alebo dve veci, ktoré by mohli byť nápomocné. Pracoval som 35 rokov ako investičný bankár, investičný manažér, investičný poradca a ekonomický analytik a nikdy v živote som nekúpil zadlženú banku. Nikdy som nekúpil zadlženú banku pre klientov, ale počas niekoľkých uplynulých rokov ku mne prišli politici a byrokrati a priložili mne, daňovému poplatníkovi, k hlave pištoľ a prinútili ma kúpiť množstvo zadlžených bánk. Dokonca to neboli ani britské zadlžené banky, ale zahraničné zadlžené banky, a dnes počúvam, že britského daňového poplatníka žiadajú, aby dal peniaze na Portugalsko. Ak chcem investovať v zahraničí, kúpim si fond zameraný na rozvíjajúce sa trhy. Neželám si, aby si nejaká smiešna znárodnená banka vynucovala, že bude investovať moje peniaze alebo peniaze mojich voličov. Hovorím „smiešna banka“, pán Maystadt, pretože doteraz som si od vás vypočul len to, ako budete investovať peniaze, aby ste zmenili počasie. Nikdy v živote som nepočul toľko nezmyslov. Neviem, odkiaľ dostávate svoje rady, ale počasie sa za posledných 15 alebo 16 rokov štatisticky v podstate nezmenilo, tak kam nalejete všetky tie peniaze? Nechcem investovať do vašej banky a ani britskí občania to nechcú. Poradil by som vám, aby ste ignorovali žiadosti tohto Parlamentu, plného excentrikov, zelených a znudených žien v domácnosti, najmä čo sa týka odseku 48 správy, ak si chcete udržať rating AAA. Slnečné panely v krajine pakoní, žiráf a bubnov bongo zničia váš rating AAA tak rýchlo, ani sa nenazdáte."@sk19
"Gospod predsednik, danes bi pred Parlamentom želel omeniti eno ali dve stvari, ki bi mogoče lahko bili v pomoč. Petintrideset let sem preživel kot investicijski bančnik, kot investicijski direktor, kot investicijski svetovalec in gospodarski strateg, in nikoli v življenju nisem kupil slabe banke. Nikoli nisem kupil slabe banke za svoje stranke, sem pa v zadnjih letih doživel, da so mi politiki in birokrati kot davkoplačevalcu uperili pištolo v glavo in me prisilili, da sem dejansko kupil več kot preveč slabih bank. In to niti niso slabe britanske, temveč tuje banke, danes pa slišim, da se od britanskih davkoplačevalcev zahteva, da sežejo v žepe in rešijo Portugalsko. Če želim vlagati v čezmorske države, bom vlagal v sklad na rastočih trgih. Ne želim, da bi nekakšna nepomembna nacionalizirana banka na silo vlagala moj denar ali denar mojih volivcev. Pravim „nepomembna banka“, gospod Maystadt, ker je vse, kar sem do zdaj od vas slišal, to, da nameravate denar vlagati v spreminjanje vremena. Še nikoli v življenju nisem slišal toliko neumnosti. Ne vem, kdo vam svetuje, a statistično gledano se vreme dejansko ni spremenilo že 15 ali 16 let, zakaj bi potem v to zmetali ves ta denar? Sam ne želim vlagati v vašo banko in tega ne želijo niti Britanci. Svetoval bi vam, če želite obdržati svoj status AAA, da se ne menite za pozive tega parlamenta – ki je poln ekscentrikov, zelencev in zdolgočasenih gospodinj – , zlasti pa ne v zvezi z odstavkom 48 poročila. S sončnimi ploščami v deželi gnujev, žiraf in bongov boste v trenutku izgubili svojo oceno AAA."@sl20
". Herr talman! Jag har begärt ordet i kammaren i dag för att ta upp en eller annan sak som kanske kan bidra. Jag har arbetat på investmentbanker, som placerare, investeringsrådgivare och ekonomisk strateg i 35 år, och jag har aldrig förvärvat en oduglig bank i hela mitt liv. Jag förvärvade aldrig odugliga banker för mina kunders räkning, men under de senaste åren har politiker och byråkrater använt hot mot mig, som skattebetalare, och tvingat mig att köpa fler odugliga banker än det går att nämna. Detta är inte ens odugliga brittiska banker, de är utländska. Dessutom fick jag i dag höra att de brittiska skattebetalarna har ombetts att punga ut för Portugal. Om jag vill investera i utlandet köper jag en fond som placerar på tillväxtmarknader. Jag vill inte ha en slags förstatligad Musse Pigg-bank som investerar mina eller mina väljares pengar med tvång. Philippe Maystadt! Jag sade ”Musse Pigg-bank”, för det enda jag har hört från er hittills är att ni kommer att investera pengar för att ordna ett väderomslag. Jag har aldrig hört så mycket nonsens. Jag vet inte vem din rådgivare är, men statistiskt sett har vädret faktiskt inte förändrats de senaste 15 eller 16 åren, så var ska ni skyffla in alla dessa pengar någonstans? Jag vill inte investera i er bank, och det vill inte det brittiska folket heller. Jag skulle råda er att ignorera kammarens vädjan, om ni vill behålla kreditbetyget AAA – den är full av kufar, trädkramare och uttråkade hemmafruar – särskilt när det gäller punkt 48 i betänkandet. Ska ni sätta upp solpaneler i bongotrummans land där gnuer och giraffer betar kommer ni att förlora er AAA-rating på nolltid."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Godfrey Bloom,"18,5,20,20,15,1,1,19,14,16,11,13,9,21,4
"Mickey Mouse"21
"banco Mickey Mouse"21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph