Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-06-Speech-3-666-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110406.37.3-666-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Zunächst möchte ich mein Erstaunen darüber ausdrücken, dass Lady Ashton schon wieder nicht da ist. Ich freue mich allerdings, dass sie von meinem Freund Zsolt Németh vertreten wird. Ich würde mir wünschen, er oder Herr Füle oder irgendjemand anders würde auf Dauer die Außenpolitik der Europäischen Union koordinieren und nicht jemand, der quasi niemals im Europäischen Parlament zu finden ist. Zur Sache selbst: Ich möchte ganz klar sagen, dass es in der Elfenbeinküste natürlich viele Probleme gibt, die zu lösen sind. Aber der Wahlsieger war eindeutig Präsident Ouattara, und er ist derjenige, der demokratisch legitimiert ist. Das haben auch die Afrikanische Union und viele andere so gesehen. Deshalb müssen wir dankbar sein, dass die UNO und vor allem der UNO-Generalsekretär und Präsident Sarkozy verhindert haben, dass es zu einem Massaker wie in Ruanda oder in anderen Staaten Afrikas – etwa im Kongo – gekommen ist. Deshalb sollte man daran nicht deuteln. Natürlich sind damit die Probleme nicht gelöst. Aber wenn Herr Putin jetzt anfängt, die UNO zu kritisieren und zu sagen, der UNO-Generalsekretär habe sein Mandat übertreten, dann destabilisiert er die Vereinten Nationen in einem Moment, wo sie besonders dringend gebraucht werden. Auch die Afrikanische Union sollte nicht so laut sprechen, denn sie hat in dieser Krise absolut versagt. Denn es wäre die Afrikanische Union gewesen, die in der Elfenbeinküste der Demokratie hätte zum Durchbruch verhelfen müssen. Wir Europäer haben viele Fehler gemacht und machen nach wie vor viele Fehler. Aber in diesem Fall, muss ich sagen, liegen die Fehler eher woanders."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěl bych vyjádřit své překvapení nad tím, že zde opět není paní baronka Ashtonová. Ovšem těší mne, že ji zastupuje můj přítel, pan Németh. Rád bych viděl jeho, pana Füleho nebo jinou osobu, která trvale koordinuje zahraniční politiku Evropské unie, a ne někoho, kdo bývá zde, v Evropském parlamentu, jen zřídka. K samotné problematice bych chtěl zcela jasně říci, že Pobřeží slonoviny má samozřejmě mnoho problémů, které je třeba vyřešit. Avšak jasným vítězem voleb byl prezident Ouattara a on je tou osobou, která má demokratickou legitimitu. Takový je názor Africké unie a mnoha jiných orgánů. Měli bychom proto být vděčni, že Organizace spojených národů (OSN), a především generální tajemník OSN a prezident Sarkozy zabránili masakru podobnému těm, k nimž došlo v jiných afrických státech, jako např. ve Rwandě nebo Konžské demokratické republice. Proto bychom se kvůli tomu neměli hašteřit. Problémy to samozřejmě nevyřeší. Avšak když začne OSN kritizovat pan Putin a říkat, že generální tajemník OSN překročil svůj mandát, destabilizuje to OSN v době, kdy je jí naléhavě zapotřebí. Také Africká unie by neměla vyjadřovat své názory tak hlasitě, protože naprosto nedokázala v této krizi pomoci. Demokracii v Pobřeží slonoviny měla pomoci nastolit Africká unie. My, Evropané jsme se v minulosti dopustili mnoha chyb a dopouštíme se stále nových. Ale v tomto případě za chyby může někdo jiný."@cs1
"Hr. formand! Allerførst vil jeg gerne udtrykke min forundring over, at Baroness Ashton endnu en gang ikke er til stede. Dog er jeg glad for, at hun repræsenteres af min ven, hr. Németh. Jeg ser gerne, at han, hr. Füle eller en anden person koordinerer EU's udenrigspolitik på permanent basis, og at det ikke gøres af én, som næsten aldrig er til stede her i Parlamentet. Hvad selve sagen angår, vil jeg gerne gøre det helt klart, at Elfenbenskysten selvfølgelig har mange problemer, som skal løses. Præsident Ouattara var imidlertid klar vinder af valget, og han er den, der besidder den demokratiske legitimitet. Det er opfattelsen i Den Afrikanske Union og i mange andre organer. Derfor bør vi være taknemmelige for, at FN og frem for alt FN's generalsekretær og præsident Sarkozy har forhindret en massakre som den, man har set i andre afrikanske stater, som f.eks. i Rwanda og Den Demokratiske Republik Congo. Derfor bør vi ikke hænge os i dette. Dette løser naturligvis ikke problemerne, men når hr. Putin begynder at kritisere FN og siger, at FN's generalsekretær er gået ud over sine beføjelser, virker det destabiliserende på FN på et tidspunkt, hvor der er hårdt brug for organisationen. Den Afrikanske Union bør heller ikke udtrykke sine meninger så højlydt, for den har intet som helst gjort for at hjælpe i denne krise. Den Afrikanske Union burde have hjulpet med at skabe demokrati i Elfenbenskysten. Vi europæere har gjort mange fejl i fortiden, og det gør vi fortsat. I dette tilfælde ligger ansvaret for fejlene dog hos andre."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να εκφράσω την έκπληξή μου για το γεγονός ότι η βαρόνη Ashton είναι για άλλη μια φορά απούσα. Ωστόσο, χαίρομαι που εκπροσωπείται από τον φίλο μου, τον κ. Németh. Θα ήθελα να δω εκείνον, τον κ. Füle ή κάποιον άλλο να συντονίζει μόνιμα την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι κάποια που συνεχώς απουσιάζει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επί του ίδιου του θέματος, θέλω να καταστήσω σαφές ότι η Ακτή του Ελεφαντοστού έχει βέβαια πολλά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν. Ωστόσο, ο πρόεδρος Ouattara ήταν σαφώς ο νικητής των εκλογών και είναι το άτομο που έχει δημοκρατική νομιμότητα. Αυτή είναι η άποψη της Αφρικανικής Ένωσης και πολλών άλλων οργάνων. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Έθνη και, πάνω από όλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και ο πρόεδρος Sarkozy, απέτρεψαν μια σφαγή όπως αυτές που σημειώθηκαν σε άλλα αφρικανικά κράτη, όπως στη Ρουάντα και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν πρέπει να διαφωνούμε επί αυτού του θέματος. Φυσικά, αυτό δεν λύνει τα προβλήματα. Ωστόσο, όταν ο κ. Putin αρχίζει να επικρίνει τον ΟΗΕ και να λέει ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπερέβη την εντολή του, αυτό αποσταθεροποιεί τον ΟΗΕ σε μια περίοδο που είναι απολύτως απαραίτητος. Η Αφρικανική Ένωση δεν πρέπει να εκφράζει τις απόψεις της τόσο ηχηρά, διότι απέτυχε παταγωδώς να βοηθήσει σε αυτήν την κρίση. Η Αφρικανική Ένωση έπρεπε να είχε βοηθήσει για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε κάνει πολλά λάθη στο παρελθόν και συνεχίζουμε να κάνουμε. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, τα λάθη είναι ευθύνη κάποιου άλλου."@el10
"Mr President, firstly, I would like to express my surprise that Baroness Ashton is once again not here. However, I am pleased that she is being represented by my friend, Mr Németh. I would like to see him, Mr Füle or another person permanently coordinating the foreign policy of the European Union and not someone who is hardly ever here in the European Parliament. On the matter itself, I would like to make it quite clear that Côte d’Ivoire, of course, has many problems which need to be resolved. However, President Ouattara was clearly the winner of the election and he is the person who has democratic legitimacy. This is the view of the African Union and of many other bodies. Therefore, we should be grateful that the United Nations (UN) and, above all, the UN Secretary-General and President Sarkozy, have prevented a massacre from occurring like those in other African states, such as in Rwanda and the Democratic Republic of the Congo. For this reason, we should not quibble over this. Of course, this does not resolve the problems. However, when Mr Putin starts to criticise the UN and to say that the UN Secretary-General has gone beyond his mandate, this destabilises the UN at a time when it is urgently needed. The African Union should also not express its opinions so loudly, because it has completely failed to help in this crisis. The African Union should have helped to bring about democracy in Côte d’Ivoire. We Europeans have made many mistakes in the past and we are continuing to do so. However, in this case, the mistakes are someone else’s responsibility."@en4
"Señor Presidente, en primer lugar, quisiera expresar mi sorpresa ante el hecho de que la baronesa Ashton, de nuevo, no se encuentre presente. Sin embargo, estoy contento de que esté siendo representada por mi amigo, el señor Németh. Me gustaría verle a él, al señor Füle u a otra persona coordinar de forma permanente la política exterior de la Unión Europea y no a alguien que apenas está presente aquí, en el Parlamento Europeo. En cuanto al tema: me gustaría dejar muy claro que Costa de Marfil, por supuesto, tiene muchos problemas que necesitan ser resueltos. Sin embargo, el Presidente Ouattara resultó claramente vencedor de las elecciones y él es la persona que posee la legitimidad democrática. Esta es la opinión de la Unión Africana y de muchos otros organismos. Por lo tanto, debemos estar agradecidos de que las Naciones Unidas (ONU) y, sobre todo, el Secretario General de las Naciones Unidas y el Presidente Sarkozy, hayan evitado que se produzca una masacre como las de otros estados africanos, como Ruanda y la República Democrática del Congo. Por esta razón, no deberíamos discutir por esto. Desde luego, esto no resuelve los problemas. Sin embargo, cuando el señor Putin comienza a criticar a las Naciones Unidas y a declarar que el Secretario General se ha excedido en su mandato, esto desestabiliza a las Naciones Unidas en un momento en que se necesitan con urgencia. La Unión Africana tampoco debería elevar tanto la voz al expresar sus opiniones, ya que ha sido absolutamente incapaz de ayudar en esta crisis. La Unión Africana debería haber contribuido a traer la democracia a Costa de Marfil. Los europeos hemos cometido muchos errores en el pasado y seguimos cometiéndolos. Sin embargo, en este caso, los errores son responsabilidad de otra persona."@es21
"Lugupeetud juhataja! Esmalt tahaksin väljendada oma hämmeldust selle üle, et Catherine Ashtonit ei ole jälle kohal. Mul on aga hea meel, et teda esindab mu sõber Zsolt Németh. Mina tahaksin, et Euroopa Liidu välispoliitikat koordineeriks püsivalt tema, Štefan Füle või mõni teine inimene, mitte keegi, kes peaaegu mitte kunagi Euroopa Parlamendis kohal ei viibi. Teema enda kohta tahan öelda väga selgesõnaliselt, et Côte d’Ivoire’is on loomulikult palju lahendamist vajavaid probleeme. Siiski on president Ouattara ilmselgelt valimiste võitja ja tema on demokraatlikult õiguspärane isik. Niisugusel seisukohal on Aafrika Liit ja paljud teised organisatsioonid. Seepärast peaksime olema tänulikud, et ÜRO ja eeskätt ÜRO peasekretär ning president Sarkozy on hoidnud ära samasugused tapatalgud, nagu on toimunud muudes Aafrika riikides, näiteks Rwandas ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis. Seepärast ei peaks me kõnealusel teemal tähti närima. Loomulikult ei lahenda see probleeme. Kui aga härra Putin hakkab ÜROd kritiseerima ja ütleb, et ÜRO peasekretär on oma volitusi ületanud, destabiliseerib see ÜROd just siis, kui organisatsiooni hädasti vaja on. Samuti ei peaks Aafrika Liit väljendama oma arvamusi nii häälekalt, sest ta ei ole praeguses kriisiolukorras suutnud mitte kuidagi abiks olla. Aafrika Liit oleks pidanud aitama Côte d’Ivoire’is demokraatiat luua. Meie, eurooplased, oleme teinud minevikus palju vigu ja me teeme neid jätkuvalt. Praegusel juhul on vigades süüdi aga keegi teine."@et5
"Arvoisa puhemies, ensin haluan ilmaista olevani yllättynyt siitä, ettei korkea edustaja Ashton taaskaan ole täällä. Olen kuitenkin iloinen siitä, että häntä edustaa ystäväni Zsolt Németh. Toivoisin, että hän, Štefan Füle tai joku muu henkilö koordinoisi pitkällä aikavälillä Euroopan unionin ulkopolitiikkaa eikä joku, joka ei juuri koskaan ole Euroopan parlamentissa. Itse asiaan: Haluan tehdä aivan selväksi, että Norsunluurannikolla tietenkin on monia ongelmia, jotka on ratkaistava. Presidentti Ouattara oli kuitenkin selvästi vaalien voittaja, ja hän on henkilö, jolla on demokraattinen legitiimiys. Tämä on Afrikan unionin ja monien muiden elinten kanta. Siksi meidän olisi oltava kiitollisia siitä, että Yhdistyneet Kansakunnat (YK) ja ennen kaikkea YK:n pääsihteeri ja presidentti Sarkozy ovat estäneet sellaisen verilöylyn kuin muissa Afrikan valtioissa, kuten Ruandassa tai Kongossa. Tästä syystä asiasta ei pitäisi saivarrella. Tämä ei tietenkään ratkaise ongelmia. Kun pääministeri Putin kuitenkin alkaa kritisoida YK:ta ja sanoo, että YK:n pääsihteeri on ylittänyt toimivaltuutensa, hän horjuttaa YK:ta aikana, jona sitä tarvitaan kipeästi. Myöskään Afrikan unionin ei pitäisi ilmaista mielipiteitään niin kovaan ääneen, sillä se on epäonnistunut tässä kriisissä täydellisesti. Afrikan unionin olisi pitänyt auttaa tuomaan demokratia Norsunluurannikolle. Me eurooppalaiset olemme tehneet monia virheitä menneisyydessä ja teemme niitä edelleen. Tässä tapauksessa virheet kuitenkin ovat jonkun muun vastuulla."@fi7
"Monsieur le Président, d’abord, je voudrais exprimer ma surprise que la baronne Ashton ne soit une nouvelle fois pas présente. Cependant, je suis heureux qu’elle soit représentée par mon ami, M. Németh. J’aimerais voir cet homme, M. Füle ou une autre personne coordonner en permanence la politique étrangère de l’Union européenne et pas quelqu’un qui n’est presque jamais présent au Parlement européen. Sur le sujet lui-même, je souhaite souligner clairement que la Côte d’Ivoire a, bien sûr, de nombreux problèmes qui doivent être résolus. Cependant, le président Ouattara est clairement le vainqueur des élections et la personne qui détient la légitimité démocratique. C’est l’avis de l’Union africaine et de nombreux autres organismes. Par conséquent, nous devrions être reconnaissants que les Nations unies (ONU) et, surtout, le Secrétaire général des Nations unies ainsi que le président Sarkozy, aient permis d’éviter un massacre tel que ceux survenus dans d’autres États africains, comme le Rwanda et la République démocratique du Congo. Pour cette raison, nous ne devrions pas chicaner sur ce sujet. Bien sûr, cela ne résout pas les problèmes. Cependant, lorsque M. Poutine commence à critiquer l’ONU et à dire que son secrétaire général outrepassé son mandat, cela déstabilise les Nations unies à un moment où cette organisation est indispensable. L’Union africaine ne devrait pas non plus exprimer son opinion si vivement, car elle n’est absolument pas parvenue à apporter son aide lors de cette crise. L’Union africaine aurait dû aider à amener la démocratie en Côte d’Ivoire. Nous, Européens, avons commis de nombreuses erreurs dans le passé et nous continuons à en commettre. Cependant, dans ce cas, les erreurs émanent de quelqu’un d’autre."@fr8
"Elnök úr! Először is szeretném elmondani, mennyire meg vagyok lepve, hogy Ashton bárónő már megint nincs itt. Azonban örülök, hogy barátom, Németh úr képviseli őt. Örömmel látnám, ha tartósan ő, Füle úr vagy valaki más koordinálná az Európai Unió külpolitikáját, nem pedig olyasvalaki, aki szinte soha nincs itt az Európai Parlamentben. A tárgyra térve szeretném hangsúlyozni, hogy Elefántcsontparton természetesen számos probléma vár megoldásra. Azonban Ouattara elnök egyértelműen megnyerte a választást, és így övé a demokratikus legitimitás. Ez az Afrikai Unió és sok más szerv álláspontja. Ezért hálásak vagyunk, hogy az Egyesült Nemzetek (ENSZ) – különösen pedig az ENSZ főtitkára és Sarkozy elnök úr – megakadályozta, hogy olyan vérengzésre kerüljön sor, mint más afrikai államokban, például Ruandában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban. És ne próbáljuk meg ezt csűrni-csavarni! A problémák természetesen még nincsenek megoldva. De ha Putyin úr elkezdi kritizálni az ENSZ-t, és azt mondja, hogy az ENSZ főtitkára túllépte a felhatalmazását, az destabilizálja az ENSZ helyzetét akkor, amikor nagy szükség van az ENSZ-re. Az Afrikai Uniónak sem kellene ilyen nagy hangon véleményt nyilvánítania, mivel egyáltalán nem segített a válság során. Az Afrikai Uniónak segítenie kellett volna a demokrácia megvalósításában Elefántcsontparton. Mi, európaiak sok hibát elkövettünk a múltban, és a jövőben is fogunk hibákat elkövetni. Azonban jelen esetben a hibák valaki mást terhelnek."@hu11
"Signor Presidente, sono sopreso dal fatto che la baronessa Ashton sia ancora una volta assente. Mi compiaccio tuttavia che a rappresentarla sia il mio amico, l'onorevole Németh, e preferisco vedere lui, il Commissario Füle o che chiunque altro coordini permanentemente la politica estera dell’Unione europea e non qualcuno che non è quasi mai presente in questa Camera. Per quanto attiene la questione in oggetto, vorrei sia chiaro che la Costa d’Avorio ovviamente presenta numerosi problemi che vanno risolti. Il Presidente Ouattara ha nettamente vinto le elezioni e possiede legittimità democratica, come condiviso anche dall’Unione africana e da molti altri organi. Dobbiamo quindi essere grati alle Nazioni Unite e, soprattutto, al Segretario generale e al Presidente Sarkozy per aver evitato un massacro, come già accaduto in altri Stati africani quali Ruanda e Repubblica democratica del Congo. Non dovremmo trovare cavilli su questo punto. Ovviamente i problemi non si risolvono in questo modo. Le critiche mosse dal Primo ministro Putin, che ha biasimato l'ONU e ha affermato che il Segretario generale fosse andato oltre il proprio mandato, hanno però destabilizzato l’istituzione stessa in un momento in cui il suo operato è fondamentale e necessario. L’Unione Africana non dovrebbe esprimere le proprie opinioni così ad alta voce, perché non è stata in grado di fornire sostegno nel corso di questa crisi, quando invece avrebbe dovuto contribuire a portare la democrazia in Costa d’Avorio. Noi europei abbiamo commesso molti errori in passato e continuiamo a commetterli, ma in questo caso le mancanze riscontrate sono imputabili ad altri."@it12
"Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau pasakyti, kad esu nustebęs, jog čia vėl nėra baronienės C. Ashton. Tačiau džiaugiuosi, kad jai atstovauja mano draugas Z. Németh. Norėčiau, kad jis, S. Füle ar kas nors kitas, o ne asmuo, kuris labai retai atvyksta netgi čia, į Europos Parlamentą, nuolat koordinuotų Europos Sąjungos užsienio politiką. Dėl paties klausimo norėčiau labai aiškiai pareikšti, kad Dramblio Kaulo Krantas, be abejo, turi labai daug problemų, kurias reikia išspręsti. Tačiau prezidentas A. Ouattara aiškiai laimėjo rinkimus ir yra demokratiškai teisėtas asmuo. Toks yra Afrikos Sąjungos ir daugelio kitų organizacijų požiūris. Tačiau privalome būti dėkingi, kad Jungtinės Tautos (JT) ir pirmiausia JT Generalinis Sekretorius ir prezidentas N. Sarkozy užkirto kelią tokioms žudynėms, kokios vyko kitose Afrikos valstybėse, pvz., Ruandoje ir Kongo Demokratinėje Respublikoje. Todėl neturėtume dėl to ginčytis. Be abejo, tai neišsprendžia problemų. Tačiau kai V. Putinas pradeda kritikuoti JT ir sakyti, kad JT Generalinis Sekretorius viršijo savo įgaliojimus, tai destabilizuoja JT, kai jų labai reikia. Afrikos Sąjungai irgi nereikėtų taip smarkiai reikšti savo nuomonių, nes ji visiškai nesugebėjo padėti per šią krizę. Afrikos Sąjunga turėjo padėti pasiekti demokratiją Dramblio Kaulo Krante. Mes, europiečiai, praeityje padarėme daug klaidų ir toliau jas darome. Tačiau šiuo atveju už klaidas atsakingi kiti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pirmkārt, es vēlos izteikt savu pārsteigumu, ka šeit nepiedalās baronese . Tomēr esmu priecīgs, ka viņu pārstāv mans draugs kungs. Es vēlētos lai viņš kungs vai kāda cita persona pastāvīgi koordinētu Eiropas Savienības ārējo politiku, nevis kāds, kuru Eiropas Parlamentā praktiski nav iespējams satikt. Attiecībā uz jautājumu es vēlētos skaidri norādīt, ka Kotdivuārā, protams, ir daudzas risināmas problēmas. Tomēr prezidents nepārprotami uzvarēja vēlēšanās, un viņam ir demokrātiska leģitimitāte. Tas ir gan Āfrikas Savienības, gan daudzu citu iestāžu viedoklis. Tāpēc es būtu pateicīgs, ja Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) un, galvenokārt, ANO ģenerālsekretārs un prezidents novērstu iespējamās masveida slepkavības, kādas notiek citās Āfrikas valstīs, piemēram, Ruandā un Kongo Demokrātiskajā Republikā. Tāpēc mums nevajadzētu izmantot atrunas šajā jautājumā. Tas, protams, neatrisinās problēmas. Tomēr kungam kritizējot ANO un norādot uz ANO ģenerālsekretāra mandāta pārkāpumiem, tiek destabilizēta pati ANO laikā, kad tā ir vitāli nepieciešama. Āfrikas Savienībai arī nevajadzētu izteikties tik skaļi, jo tā ir bijusi pilnīgi bezspēcīga šīs krīzes laikā. Āfrikas Savienībai vajadzētu palīdzēt ieviest demokrātiju Kotdivuārā. Mēs, eiropieši, esam pieļāvuši daudzas kļūdas pagātnē un mēs turpinām tās pieļaut. Tomēr šajā gadījumā kļūdas ir citu personu atbildība."@lv13
"Herr Präsident! Zunächst möchte ich mein Erstaunen darüber ausdrücken, dass Lady Ashton schon wieder nicht da ist. Ich freue mich allerdings, dass sie von meinem Freund Zsolt Németh vertreten wird. Ich würde mir wünschen, er oder Herr Füle oder irgendjemand anders würde auf Dauer die Außenpolitik der Europäischen Union koordinieren und nicht jemand, der quasi niemals im Europäischen Parlament zu finden ist. Zur Sache selbst: Ich möchte ganz klar sagen, dass es in der Elfenbeinküste natürlich viele Probleme gibt, die zu lösen sind. Aber der Wahlsieger war eindeutig Präsident Ouattara, und er ist derjenige, der demokratisch legitimiert ist. Das haben auch die Afrikanische Union und viele andere so gesehen. Deshalb müssen wir dankbar sein, dass die UNO und vor allem der UNO-Generalsekretär und Präsident Sarkozy verhindert haben, dass es zu einem Massaker wie in Ruanda oder in anderen Staaten Afrikas – etwa im Kongo – gekommen ist. Deshalb sollte man daran nicht deuteln. Natürlich sind damit die Probleme nicht gelöst. Aber wenn Herr Putin jetzt anfängt, die UNO zu kritisieren und zu sagen, der UNO-Generalsekretär habe sein Mandat übertreten, dann destabilisiert er die Vereinten Nationen in einem Moment, wo sie besonders dringend gebraucht werden. Auch die Afrikanische Union sollte nicht so laut sprechen, denn sie hat in dieser Krise absolut versagt. Denn es wäre die Afrikanische Union gewesen, die in der Elfenbeinküste der Demokratie hätte zum Durchbruch verhelfen müssen. Wir Europäer haben viele Fehler gemacht und machen nach wie vor viele Fehler. Aber in diesem Fall, muss ich sagen, liegen die Fehler eher woanders."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, op de eerste plaats wil ik uiting geven aan mijn verbazing over het feit dat barones Ashton er alweer niet is. Ik ben echter blij dat ze vertegenwoordigd wordt door mijn vriend, de heer Németh. Ik zou willen dat hij of de heer Füle of iemand anders op termijn het buitenlands beleid van de Europese Unie coördineert en niet iemand die bijna nooit in het Europees Parlement te vinden is. Over het onderwerp zelf wil ik heel duidelijk zeggen dat er in Ivoorkust natuurlijk veel problemen opgelost moeten worden. Maar president Ouattara heeft eenduidig de verkiezingen gewonnen, en hij heeft de democratische legitimiteit. Zo zagen de Afrikaanse Unie en vele anderen het ook. Daarom moeten we dankbaar zijn dat de Verenigde Naties (VN) en vooral de secretaris-generaal van de VN en president Sarkozy hebben verhinderd dat er een bloedbad is aangericht, zoals in Rwanda of in andere Afrikaanse landen als de Democratische Republiek Congo. Daarom valt daar niets op af te dingen. Natuurlijk zijn de problemen daarmee niet opgelost. Maar als de heer Poetin nu de VN begint te bekritiseren en zegt dat de secretaris-generaal van de VN zijn mandaat te buiten is gegaan, dan destabiliseert hij de Verenigde Naties op een moment waarop ze dringend nodig zijn. De Afrikaanse Unie zou evenmin een hoge toon aan moeten slaan, want zij heeft in deze crisis absoluut gefaald. Want eigenlijk had de Afrikaanse Unie er in Ivoorkust voor moeten zorgen dat de democratie zegevierde. Wij Europeanen hebben veel fouten gemaakt en maken nog steeds veel fouten. Maar in dit geval moet ik zeggen dat de fouten elders zijn gemaakt."@nl3
"Panie Przewodniczący! Po pierwsze, chciałbym wyrazić swoje zaskoczenie tym, że po raz kolejny nie ma tutaj baronessy Ashton. Jednak jestem zadowolony, że reprezentuje ją tutaj mój przyjaciel, pan Németh. Chciałbym się spotkać z nim, panem Füle lub inną osobą stale koordynującą politykę zagraniczną Unii Europejskiej, a nie z kimś kto prawie nie bywa tutaj w Parlamencie Europejskim. Przejdźmy do sedna; chciałbym wyjaśnić, że oczywiście Wybrzeże Kości Słoniowej ma liczne problemy, które wymagają rozwiązania. Jednak prezydent Ouattara zwyciężył rzecz jasna wybory i jest osobą, która ma mandat demokratyczny. Takie jest zdanie Unii Afrykańskiej i wielu innych organów. Dlatego powinniśmy być wdzięczni, że ONZ, a przede ONZ i prezydent Sarkozy, zapobiegli masakrze podobnej do tych, do których doszło w innych państwach afrykańskich, takich jak Ruanda i Demokratyczna Republika Konga. Dlatego nie powinniśmy się o to kłócić. Oczywiście nie rozwiązuje to problemów. Jednakże kiedy premier Putin zaczyna krytykować ONZ, mówiąc że Sekretarz Generalny ONZ wyszedł poza swój mandat, destabilizuje to ONZ w momencie, kiedy jest to najmniej potrzebne. Również Unia Afrykańska nie powinna wyrażać swoich opinii tak głośno, ponieważ poniosła zupełną porażkę, jeśli chodzi o pomoc w tym kryzysie. Unia Afrykańska powinna była pomóc w zaprowadzeniu demokracji w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej. My, Europejczycy, popełniliśmy wiele błędów w przeszłości i nadal je popełniamy. Jednak w tym przypadku za błędy odpowiedzialny jest ktoś inny."@pl16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, gostaria de exprimir a minha surpresa pelo facto de a Baronesa Ashton não se encontrar, de novo, aqui. Porém, estou contente por ela ser representada pelo meu amigo, o Senhor Ministro Zsolt Németh. Gostaria de ver o Senhor Ministro, o Senhor Comissário Štefan Füle ou qualquer outra pessoa a coordenar em permanência a política externa da União Europeia e não alguém que quase nunca vem aqui, ao Parlamento Europeu. Sobre o assunto propriamente dito, gostaria de tornar claro que a Costa do Marfim tem, seguramente, muitos problemas que precisam de ser resolvidos. Contudo, o Presidente Ouattara foi o vencedor inequívoco das eleições e é a pessoa que tem legitimidade democrática. Este é o ponto de vista da União Africana e de muitas outras organizações. Por conseguinte, devemos estar reconhecidos pelo facto de as Nações Unidas (ONU) e, sobretudo, o Secretário-Geral da ONU e o Presidente Nicolas Sarkozy terem impedido a ocorrência de um massacre como os que ocorrem noutros estados africanos, tal como o Ruanda e a República do Congo. Por essa razão, não devemos tergiversar sobre este assunto. Claro que isto não resolve os problemas. Porém, quando Vladimir Putin começa a criticar a ONU e a dizer que o Secretário-Geral da ONU foi além das suas competências, isso desestabiliza a ONU, num momento em que ela é necessária com urgência. A União Africana também não deve expressar as suas opiniões tão veementemente, pois falhou por completo a ajuda nesta crise. A União Africana devia ter ajudado a estabelecer a democracia na Costa do Marfim. Nós, Europeus, cometemos muitos erros no passado e continuamos a cometê-los. Porém, neste caso, os erros são da responsabilidade de outros."@pt17
"Dle președinte, în primul rând, aș dori să îmi exprim surprinderea că, din nou, baroneasa Ashton nu se află aici. Cu toate acestea, mă bucur că este reprezentată de prietenul meu, dl Németh. Aș dori să îl văd pe dl Füle sau o altă persoană coordonând permanent politica externă a Uniunii Europene și nu pe cineva care nu se află aproape niciodată aici în Parlamentul European. În ceea ce privește această problemă, aș dori să clarific faptul că, desigur, Côte d'Ivoire are multe probleme care trebuie rezolvate. Cu toate acestea, președintele Ouattara a fost clar câștigătorul alegerilor și dumnealui este persoana care are legitimitate democratică. Acesta este punctul de vedere al Uniunii Africane și al multor altor organisme. Prin urmare, ar trebui să fim recunoscători că Organizația Națiunilor Unite (ONU) și, mai presus de toate, Secretarul General al ONU și președintele Nicolas Sarkozy au împiedicat un masacru asemănător celor din alte state africane, cum ar fi Rwanda și Republica Democratică Congo. Din acest motiv, nu ar trebui să recurgem la subterfugii cu privire la acest lucru. Desigur, acest lucru nu rezolvă problemele. Cu toate acestea, atunci când dl Putin începe să critice ONU și să spună că Secretarul General al ONU și-a depășit mandatul, acest lucru destabilizează ONU într-un moment în care este nevoie în mod urgent de ea. De asemenea, Uniunea Africană nu ar trebui să își exprime opiniile atât de tare, deoarece nu a ajutat deloc în această criză. Uniunea Africană ar fi trebuit să contribuie la promovarea democrației în Côte d’Ivoire. Noi, europenii, am făcut multe greșeli în trecut și continuăm să facem. Cu toate acestea, în acest caz, greșelile sunt responsabilitatea altcuiva."@ro18
"V prvom rade by som chcel vyjadriť svoje prekvapenie nad tým, že pani barónka Ashtonová tu opäť nie je. Teší ma však, že ju zastupuje môj priateľ pán Németh. Bol by som rád, keby on, pán Füle alebo niekto iný trvalo koordinoval zahraničnú politiku Európskej únie a nie niekto, kto tu v Európskom parlamente takmer nikdy nie je. Pokiaľ ide o samotnú vec, chcel by som jasne povedať, že Pobrežie Slonoviny má, samozrejme, mnohé problémy, ktoré sa musia vyriešiť. Prezident Ouattara je však jasným víťazom volieb a on je osobou s demokratickou legitimitou. To je názor Africkej únie a mnohých ďalších orgánov. Preto by sme mali byť vďační, že Organizácia Spojených národov (OSN) a predovšetkým generálny tajomník OSN a prezident Sarkozy zabránili takému masakru, k akému došlo v iných afrických štátoch, ako napríklad v Rwande a Konžskej demokratickej republike. Z tohto dôvodu by sme sa o tom nemali dohadovať. To, samozrejme, problémy nevyrieši. Keď však pán Putin začne kritizovať OSN a hovoriť, že generálny tajomník OSN prekročil svoj mandát, destabilizuje to OSN v čase, keď je veľmi potrebná. Africká únia by svoje názory takisto nemala vyjadrovať tak nahlas, pretože v tejto kríze vôbec nedokázala pomôcť. Africká únia by mala pomôcť privodiť demokraciu v Pobreží Slonoviny. My Európania sme sa v minulosti dopustili mnohých chýb a robíme tak aj naďalej. V tomto prípade je však za chyby zodpovedný niekto iný."@sk19
"Gospod predsednik, rad bi izrazil svoje presenečenje, da baronice Ashton ponovno ni tukaj. Vendar sem zadovoljen, da jo zastopa moj prijatelj, gospod Németh. Želim si, da bi on, gospod Füle ali kdo drug trajno usklajeval zunanjo politiko Evropske unije in ne nekdo, ki je komajda kdaj tukaj v Evropskem parlamentu. Če preidem k stvari, bi rad jasno povedal, da seveda Slonokoščeno obalo pestijo mnoge težave, ki jih je nujno treba rešiti. Vendar je bil predsednik Ouattara jasen zmagovalec volitev in on je tisti, ki ima demokratično legitimnost. To je stališče Afriške unije in mnogih drugih organov. Zato bi morali biti hvaležni, da so Združeni narodi (ZN) in predvsem generalni sekretar ZN ter predsednik Sarkozy preprečili, da bi prišlo do pokola, kakršen se odvija v drugih afriških državah, kot sta denimo Ruanda in Demokratična republika Kongo. Zato tukaj ni kaj dlakocepiti. Seveda to ne reši problemov. A ko gospod Putin začne izražati nezadovoljstvo v zvezi z ZN in ko pravi, da je generalni sekretar ZN prekoračil pooblastila, to omaja ZN ravno v času, ko jih najbolj potrebujemo. Afriška unija prav tako ne bi smela tako ogorčeno izražati svojih mnenj, saj ji je nudenje pomoči v tej krizi popolnoma spodletelo. Afriška unija bi morala pomagati pri doseganju demokracije v Slonokoščeni obali. Evropejci smo v preteklosti storili precej napak in jih delamo še naprej. A v tem primeru so za napake odgovorni drugi."@sl20
"Herr talman! För det första vill jag säga att jag är förvånad över att Catherine Ashton inte är här nu heller. Det gläder mig dock att hon företräds av min vän Zsolt Németh. Jag skulle vilja se honom, Štefan Füle eller någon annan person som permanent samordnare av EU:s utrikespolitik i stället för någon som i stort sett aldrig kommer hit till Europaparlamentet. När det gäller själva sakfrågan vill jag klargöra att Elfenbenskusten självklart har många problem som behöver lösas. President Ouattara var emellertid valets tydlige vinnare och är den som har demokratisk legitimitet. Det är Afrikanska unionens och många andra organisationers uppfattning. Därför ska vi vara tacksamma över att FN och framför allt FN:s generalsekreterare och Frankrikes president Sarkozy har förhindrat en massaker liknande de som inträffat i andra afrikanska länder som Rwanda och Demokratiska republiken Kongo. Därför ska vi inte käbbla om det. Det löser självklart inte problemen. Men när Putin börjar kritisera FN och säger att FN:s generalsekreterare har överskridit sitt mandat destabiliserar det FN i ett skede när behovet av organisationen är akut. Afrikanska unionen bör heller inte uttrycka sina uppfattningar så högljutt, eftersom man fullständigt har misslyckats med att vara till hjälp i krisen. Afrikanska unionen borde ha bidragit till att åstadkomma demokrati i Elfenbenskusten. Vi européer har begått många misstag i det förflutna och vi fortsätter att göra det. I det här fallet är dock misstagen någon annans ansvar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Putina"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph