Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-06-Speech-3-649-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110406.36.3-649-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Poslední hodnotící zpráva o FYROM není horší ani lepší než ty předchozí. Všichni ale víme, že obsah těchto zpráv není hlavní překážkou zahájení přístupových jednání. Tou je spor s Řeckem ohledně jména. Bez něj by jednání nejspíše již byla zahájena. Proto by měla EU hrát při jeho řešení důraznější úlohu. Třeba i určující. Po téměř 20 letech neúspěšného hledání východiska je zcela na místě zevrubná debata, co dál. Včetně eventuální změny negociačního mechanismu. EK by měla v tomto směru předložit příslušné, i alternativní, návrhy. Svou letitou pasivitou se takto všichni "podepisujeme" na nejistotě osudu celé jedné země. Země, která se k EU stále ještě i po tolika letech hlásí. Měli bychom ukončit i "přetahování" mezi EP, EK a Radou o zahájení přístupových jednání. Tento "dialog hluchých" mezi EP a EK na jedné straně a Radou na straně druhé na vážnosti nikomu nepřidává, protože snižuje důvěryhodnost EU jako celku. Nedělejme si iluze - podpora vstupu do EU je ve FYROM stále vysoká. Ale z dlouhodobého hlediska citelně opadá. Trpělivost obyvatel FYROM, Makedonců i Albánců, může mít své meze, byť pro každého z nich z jiných důvodů."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Den seneste statusrapport for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er hverken værre eller bedre end de tidligere. Vi ved imidlertid alle, at indholdet af disse rapporter ikke er den væsentligste hindring for at indlede tiltrædelsesforhandlinger. Hindringen er konflikten med Grækenland angående navne. Uden denne ville forhandlingerne formentlig allerede være i gang. EU bør derfor påtage sig en mere målrettet rolle for at løse den, måske endda en afgørende rolle. Efter næsten 20 år, hvor man forgæves har søgt at finde en udvej, er det nu helt og aldeles relevant at drøfte de næste skridt, herunder en mulig ændring af forhandlingsmekanismen. Kommissionen bør fremlægge relevante alternative forslag hertil. På grund af vores langvarige passivitet har vi alle bidraget til hele landets usikre skæbne, og alligevel er det et land, som stadig rapporterer til EU, selv efter så mange år. I både Parlamentet, Kommissionen og Rådet bør vi også ophøre med at smøle med at indlede tiltrædelsesforhandlingerne. Ingen tager den døve-dialog, der foregår mellem Parlamentet og Kommissionen på den ene side og Rådet på den anden side, alvorligt. Det skyldes, at den undergraver EU's troværdighed som helhed. Vi må ikke narre os selv – der er stadig stor opbakning til tiltrædelse af EU i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Men den er faldet betragteligt i tidens løb. Der er grænser for tålmodigheden hos befolkningen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, både makedonerne og albanerne, selv om de hver især har deres grunde til dette."@da2
"Der letzte Bewertungsbericht zur ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien (EJRM) ist weder schlechter noch besser als die vorherigen. Allerdings wissen wir alle, dass der Inhalt dieser Berichte nicht das Haupthindernis für den Beginn der Beitrittsgespräche ist. Das Hindernis ist die Kontroverse mit Griechenland über die Namensgebung. Ohne sie hätten die Gespräche wahrscheinlich schon begonnen. Die EU sollte daher eine entschlossenere Rolle bei der Beilegung der Streitfrage spielen, vielleicht sogar eine entscheidende Rolle. Nach beinahe 20 Jahren erfolglosen Suchens nach einem Ausweg, ist es nun absolut angemessen über die nächsten Schritte zu debattieren, einschließlich möglicher Änderungen am Verhandlungsmechanismus. Die Kommission sollte dahingehend geeignete Alternativen vorschlagen. Durch unser langes Nichtstun haben wir alle zum unsicheren Schicksal des gesamten Landes beigetragen, und dennoch ist dies ein Land, das der EU immer noch – sogar nach so vielen Jahren – Bericht erstattet. Wir sollten auch das „Hin und Her” zwischen dem Parlament, der Kommission und dem Rat über den Beginn der Beitrittsgespräche beenden. Ernstgenommen wird diese Situation, in der das Parlament und die Kommission auf der einen und der Rat auf der anderen Seite aneinander vorbeireden, von niemandem. Daher untergräbt sie die Glaubwürdigkeit der EU als Ganzes. Machen wir uns nichts vor – die Unterstützung für den EU-Beitritt ist in der EJRM noch immer groß. Allerdings ist sie langfristig gesehen deutlich gesunken. Die Geduld der Menschen in der EJRM, sowohl die der Mazedonier als auch die der Albaner, hat ihre Grenzen, auch wenn beide Gruppen hier ihre Gründe haben."@de9
"Η τελευταία έκθεση αξιολόγησης της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) δεν είναι ούτε χειρότερη ούτε καλύτερη από τις προηγούμενες. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε ότι το περιεχόμενο αυτών των εκθέσεων δεν είναι το βασικό εμπόδιο για την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών. Το εμπόδιο είναι η διαμάχη με την Ελλάδα για την ονομασία. Χωρίς αυτήν τη διαμάχη οι συνομιλίες πιθανότατα θα είχαν ήδη ξεκινήσει. Η ΕΕ θα πρέπει, επομένως, να διαδραματίσει δυναμικότερο ρόλο στην επίλυσή της, ίσως ακόμη και καθοριστικό ρόλο. Μετά από σχεδόν 20 έτη άκαρπης αναζήτησης διεξόδου, πλέον είναι καθ’ όλα κατάλληλη η συζήτηση των επόμενων βημάτων, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών αλλαγών του μηχανισμού διαπραγμάτευσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει σχετικές εναλλακτικές λύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Μέσω της μακράς παθητικότητάς μας, έχουμε όλοι συμβάλει στην αβέβαιη μοίρα όλης της χώρας, ωστόσο πρόκειται για μια χώρα η οποία εξακολουθεί –ακόμη και μετά από τόσα έτη– να υποβάλει εκθέσεις στην ΕΕ. Θα πρέπει, επίσης, να σταματήσουμε την ολιγωρία μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου σχετικά με την έναρξη των συνομιλιών ένταξης. Κανείς δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον «διάλογο κωφών» μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής, αφενός, και Συμβουλίου, αφετέρου. Κι αυτό διότι υπονομεύει την αξιοπιστία της ΕΕ στο σύνολό της. Ας μην γελιόμαστε – η στήριξη για την ένταξη στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι μεγάλη στην ΠΓΔΜ. Εντούτοις, με την πάροδο του χρόνου έχει μειωθεί σημαντικά. Η υπομονή του λαού της ΠΓΔΜ, τόσο των Μακεδόνων όσο και των Αλβανών, έχει τα όριά της, ακόμη κι αν αμφότερες οι πλευρές έχουν τους λόγους τους γι’ αυτό."@el10
"The last assessment report on the former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) is neither worse nor better than the previous ones. However, we all know that the content of these reports is not the main obstacle to the commencement of accession talks. The obstacle is the dispute with Greece over names. Without this, the talks would probably have started already. The EU should therefore play a more determined role in solving it, perhaps even a decisive role. After almost 20 years of fruitless searching for a way out, it is now entirely appropriate to debate the next steps, including possible changes to the negotiating mechanism. The Commission should submit relevant alternative proposals in this direction. Through our lengthy passivity, we have all contributed to the uncertain fate of the entire country, yet this is a country that is still – even after so many years – reporting to the EU. We should also end the ‘foot-dragging’ between Parliament, the Commission and the Council over the start of accession talks. No one takes seriously the ‘dialogue of the deaf’ between Parliament and the Commission on the one side, and the Council on the other. This is because it undermines the credibility of the EU as a whole. Let us not fool ourselves – support for EU accession is still high in FYROM. However, it has fallen noticeably over the long term. The patience of the people of FYROM, both Macedonians and Albanians, has its limits, even if each have their reasons for this."@en4
". El último informe de evaluación sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia no es ni peor ni mejor que los anteriores. Sin embargo, todos sabemos que el contenido de estos informes no es el principal obstáculo para el inicio de las negociaciones de adhesión. El obstáculo es la disputa con Grecia acerca del nombre. Sin él, probablemente se habrían iniciado ya las negociaciones. Por lo tanto, la UE debería desempeñar un papel más enérgico en su resolución, quizá incluso un papel decisivo. Tras casi 20 años de búsqueda infructuosa de una solución, ahora es totalmente apropiado debatir las siguientes medidas, e incluso los posibles cambios del mecanismo de negociación. La Comisión debería presentar las pertinentes propuestas alternativas en esta dirección. Debido a nuestra prolongada pasividad, todos hemos contribuido al destino incierto de todo el país, sin embargo, es un país que todavía —incluso después de tantos años— informa a la UE. Asimismo, deberíamos poner fin a los retrasos provocados entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo en relación con el inicio de las negociaciones de adhesión. Nadie toma en serio el «diálogo de sordos» que mantienen el Parlamento y la Comisión por un lado, y el Consejo por otro, porque socava la credibilidad de la UE en su conjunto. No nos engañemos: en la Antigua República Yugoslava de Macedonia todavía hay un gran apoyo a la adhesión a la UE. Sin embargo, ha descendido de manera notable a largo plazo. La paciencia de sus ciudadanos, tanto de los nacionales de la Antigua República Yugoslava de Macedonia como de los albaneses, tiene un límite, aunque cada uno tiene sus motivos."@es21
"Viimane endist Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki käsitlev hinnanguraport pole ei halvem ega parem kui eelmised. Teame aga kõik, et nende raportite sisu ei ole ühinemisläbirääkimiste alustamise peamine takistus. Takistus on nimeteemaline vaidlus Kreekaga. Ilma selleta oleksid läbirääkimised tõenäoliselt juba alanud. Seepärast peaks EL täitma vaidluse lahendamises jõulisemat, vahest isegi otsustavat rolli. Pärast peaaegu 20 aastat kestnud viljatuid katseid leida väljapääs on nüüd täiesti asjakohane arutleda järgmiste sammude üle, sealhulgas läbirääkimismehhanismi võimaliku muutmise üle. Komisjon peaks sellega seoses esitama asjakohased alternatiivsed ettepanekud. Oma pikaajalise passiivsuse tõttu oleme kõik süvendanud kogu riigi saatuse ebakindlust, kuid sellegipoolest on tegemist maaga, mis ka pärast nii paljusid aastaid ELile aru annab. Peaksime tegema lõpu ka ühinemisläbirääkimiste alustamise küsimusega venitamisele Euroopa Parlamendis, komisjonis ja nõukogus. Keegi ei võta tõsiselt nii-öelda kurtide dialoogi ühest küljest Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel ning teisest küljest nõukoguga. See õõnestaks kogu ELi usaldusväärsust. Vaadakem tõele näkku – ELiga ühinemist toetatakse endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis endiselt kõrgelt. Pikas perspektiivis on see siiski märgatavalt vähenenud. Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi elanike – nii makedoonlaste kui ka albaanlaste – kannatlikkusel on piirid, isegi kui mõlemal on selleks oma põhjused."@et5
"( ) Entistä Jugoslavian tasavalta Makedoniaa (EJTM) koskeva viimeisin arviointikertomus ei ole sen pahempi tai parempi kuin edellisetkään. Me kaikki kuitenkin tiedämme, ettei kertomuksen sisältö ole suurin este liittymisneuvottelujen aloittamiselle. Este on nimikiista Kreikan kanssa. Ilman sitä neuvottelut olisivat todennäköisesti jo alkaneet. EU:lla olisi tämän vuoksi oltava määräävämpi asema sen ratkaisemisessa, kenties jopa ratkaisijan asema. Kun ratkaisua on etsitty 20 vuotta tuloksetta, nyt on täysin asianmukaista keskustella seuraavista vaiheista, myös mahdollisista muutoksista neuvottelumekanismiin. Komission on esitettävä tämänsuuntaisia vaihtoehtoisia ehdotuksia. Olemme pitkään jatkuneella passiivisuudellamme kaikki osaltamme edistäneet kokonaisen valtion epävarmuutta kohtalostaan, ja kuitenkin tämä valtio – näin monen vuoden jälkeen – edelleen haaveilee EU:sta. Meidän on lopetettava parlamentin, komission ja neuvoston välinen vitkastelu liittymisneuvottelujen aloittamisesta. Kukaan ei ota vakavasti toisaalta parlamentin ja komission ja toisaalta neuvoston välistä kuuroille korville menevää vuoropuhelua. Tämä johtuu siitä, että se vaarantaa koko EU:n uskottavuuden. Älkäämme pettäkö itseämme – liittymistä EU:hun kannatetaan edelleen suuresti EJTM:ssa. Kannatus on kuitenkin laskenut ajan myötä huomattavasti. EJTM:n kansalaisten, niin makedonialaisten kuin albanialaisten, kärsivällisyydellä on rajansa, vaikka kaikilla onkin siihen omat syynsä."@fi7
"Le dernier rapport d’évaluation sur l’ancienne République yougoslave de Macédoine n’est ni pire ni meilleur que les précédents. Cependant, nous savons tous que le contenu de ces rapports n’est pas l’obstacle principal à l’ouverture des négociations d’adhésion. L’obstacle, c’est le litige avec la Grèce relatif aux dénominations. Sans cela, les discussions auraient probablement déjà commencé. L’UE devrait donc jouer un rôle plus déterminant dans sa résolution, voire même un rôle décisif. Après avoir cherché sans succès une issue pendant presque vingt ans, il est maintenant tout à fait pertinent de discuter des étapes suivantes, y compris des éventuels changements au mécanisme de négociation. La Commission devrait présenter des propositions alternatives adaptées allant dans ce sens. Par notre longue passivité, nous avons tous contribué au sort incertain du pays tout entier, et pourtant c’est un pays qui – même après tant d’années – rend encore compte à l’UE. Nous devrions aussi mettre un terme aux atermoiements entre le Parlement, la Commission et le Conseil concernant l’ouverture des négociations d’adhésion. Personne ne prend au sérieux le «dialogue de sourds» entre le Parlement et la Commission d’une part, et le Conseil de l’autre, car il sape la crédibilité de toute l’UE. Ne nous leurrons pas – le soutien de l’adhésion à l’UE est encore très fort dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Pourtant, il a considérablement diminué au fil du temps. La patience des citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, Macédoniens et Albanais, a ses limites, même s’ils ont chacun leurs raisons à cela."@fr8
"A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról (FYROM) készült legújabb értékelő jelentés az előzőeknél se nem jobb, se nem rosszabb. Ugyanakkor valamennyien tudjuk, hogy nem ezeknek a jelentések tartalma képezi a csatlakozási tárgyalások megkezdésének legfőbb akadályát. Az akadály a Görögországgal folytatott névvita. A vita nélkül, a tárgyalások valószínűleg már elkezdődtek volna. Éppen ezért kell az EU-nak határozott, sőt akár meghatározó szerepet játszania ennek megoldásában. Közel húsz éves eredménytelen kiútkeresés után, most teljesen indokolt, hogy megvitassuk a következő lépéseket, beleértve a tárgyalási mechanizmus esetleges megváltoztatását is. A Bizottságnak ilyen irányú alternatív javaslatokat kell benyújtania. A hosszú ideje tartó passzivitásunkkal, valamennyien hozzájárultunk az egész ország bizonytalan sorsához, ez az ország azonban – még oly sok év után is – még mindig jelentést tesz az EU-nak. Véget kell vetnünk annak a „halogatásnak” is, amely a Parlament, a Bizottság illetve a Tanács között alakult ki a csatlakozási tárgyalások megkezdésével kapcsolatosan. Senki sem veszi komolyan azt a „süketek párbeszédét”, amely egyrészt a Parlament és Bizottság, másrészt pedig a Tanács között folyik. Ennek oka abban keresendő, hogy ez aláássa az EU egészének hitelességét. Ne csapjuk be önmagunkat – az uniós csatlakozás támogatottsága még mindig magas a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban. Hosszú távon azonban, érezhetően visszaesett. A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság népének, a macedónoknak és albánoknak egyaránt, véges a türelme, még akkor is, ha ennek oka mindegyiküknél másban keresendő."@hu11
"L’ultima relazione di valutazione sulla ex Repubblica jugoslava di Macedonia non è né peggiore, né migliore delle precedenti. Tutti sappiamo, però, che il contenuto di tali relazioni non costituisce l’ostacolo principale all’avvio dei negoziati di adesione; il vero ostacolo è la controversia con la Grecia sul nome, senza la quale probabilmente le trattative sarebbero già aperte. L’Unione europea, pertanto, deve avere un ruolo più determinante ai fini della risoluzione, forse anche un ruolo decisivo. Dopo quasi 20 anni di ricerca infruttuosa di una soluzione, oggi è sicuramente il caso di valutare i passi successivi, tra cui le possibili modifiche ai meccanismi di negoziazione. La Commissione deve presentare proposte alternative. Con la nostra prolungata passività, abbiamo contribuito tutti al destino incerto dell’intero paese, il quale, anche dopo tanti anni, fa ancora riferimento all’Unione europea. Dobbiamo evitare che Parlamento, Commissione e Consiglio continuino a procrastinare l’avvio dei negoziati di adesione. Nessuno può prendere sul serio il “dialogo tra sordi” di Parlamento e Commissione da una parte e del Consiglio dall’altra, poiché mette a repentaglio la credibilità dell’Unione europea nel suo insieme. Non ci confondiamo: il sostegno per l’adesione all’Unione europea è ancora forte nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, ma è diminuito visibilmente nel lungo termine. La pazienza dei cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, sia macedoni che albanesi, ha dei limiti, sebbene ognuno abbia ragioni diverse."@it12
"Paskutinioji Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos vertinimo ataskaita nėra nei blogesnė, nei geresnė už ankstesnes. Vis dėlto visi žinome, kad šių ataskaitų turinys nėra pagrindinė kliūtis pradėti stojimo derybas. Kliūtis yra ginčas su Graikija dėl pavadinimo. Kitu atveju derybos greičiausiai jau būtų prasidėjusios. Todėl ES turėtų atlikti aktyvesnį vaidmenį sprendžiant šį klausimą, galbūt net lemiamą vaidmenį. Po beveik 20 metų bevaisių sprendimo paieškų dabar yra visiškai tinkamas metas aptarti tolesnius veiksmus, įskaitant ir galimus derybų mechanizmo pakeitimus. Komisija turėtų pateikti atitinkamus alternatyvius pasiūlymus šia linkme. Dėl mūsų ilgamečio pasyvumo mes visi prisidėjome prie neaiškaus visos šalies likimo, bet juk tai šalis, kuri – net ir po daugelio metų – vis dar teikia ES ataskaitas. Taip pat turėtume užbaigti vilkinimą – Parlamento, Komisijos ir Tarybos – dėl stojimo derybų pradžios. Niekas rimtai nežiūri į „kurčiųjų dialogą“ tarp Parlamento ir Komisijos, iš vienos pusės, ir Tarybos – iš kitos. Tai pakerta pasitikėjimą visa ES. Neapsigaukime – Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje parama stojimui į ES vis dar didelė. Vis dėlto per ilgą laiką ji pastebimai sumažėjo. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos žmonių, tiek makedonų, tiek albanų, kantrybė turi savo ribas, nors ir dėl skirtingų priežasčių."@lt14
"Jaunākais Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas (BDMR) progresa ziņojums ir ne sliktāks, ne labāks par iepriekšējiem ziņojumiem. Tomēr mēs visi zinām, ka šo ziņojumu saturs nav galvenais šķērslis iestāšanās sarunu uzsākšanai. Šķērslis ir strīds ar Grieķiju par nosaukumu. Ja nebūtu tā, sarunas droši vien jau būtu uzsāktas. Tāpēc ES ir jābūt apņēmīgākai šī strīda risināšanā, iespējams, pat jāieņem noteicošā pozīcija. Pēc gandrīz 20 gadu ilgiem, neauglīgiem centieniem rast risinājumu ir pienācis laiks apspriest nākošos soļus, tostarp iespējamās izmaiņas sarunu mehānismos. Komisijai vajadzētu šajā jautājumā iesniegt atbilstošus alternatīvos priekšlikumus. Mūsu ilgstošā pasivitāte ir veicinājusi neskaidrības ar veselas valsts nākotni, bet vienlaikus šī valsts — pat pēc tik daudz gadiem — joprojām atskaitās ES. Mums vajadzētu pārtraukt arī starp Parlamentu, Komisiju un Padomi notiekošo vilcināšanos par iestāšanās sarunu uzsākšanu. Neviens neuztver nopietni „kurlo dialogu”, kurš notiek starp Parlamentu un Komisiju no vienas puses un Padomi no otras puses. Šī iemesla dēļ tiek grauta kopējā ES uzticamība. Nemānīsim paši sevi — Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā joprojām ir ļoti augsts iedzīvotāju atbalsts dalībai ES. Tomēr šajā ilgajā laika posmā tas ir ievērojami krities. BDMR iedzīvotāju — gan maķedoniešu, gan albāņu — pacietībai ir robežas, pat ja katrai no pusēm tam ir savi iemesli."@lv13
"Poslední hodnotící zpráva o FYROM není horší ani lepší než ty předchozí. Všichni ale víme, že obsah těchto zpráv není hlavní překážkou zahájení přístupových jednání. Tou je spor s Řeckem okolo jména. Bez něj by jednání nejspíše již byla zahájena. Proto by měla EU hrát při jeho řešení důraznější úlohu. Třeba i určující. Po téměř 20ti letech neúspěšného hledání východiska je zcela na místě zevrubná debata co dál. Včetně případné změny negociačního mechanismu. EK by měla v tomto směru předložit příslušné, i alternativní, návrhy. Svou letitou pasivitou se takto všichni "podepisujeme" na nejistotě osudu celé jedné země. Země, která se k EU stále ještě - i po tolika letech - hlásí. Měli bychom ukončit i "přetahování" mezi EP, EK a Radou o zahájení přístupových jednání. Tento "dialog hluchých", mezi EP a EK na jedné straně a Radou na druhé, na vážnosti nikomu nepřidává. Protože snižuje kredibilitu EU jako celku. Nedělejme si iluze - podpora vstupu do EU je ve FYROM stále vysoká. Ale dlouhodobě viděno - citelně opadá. Trpělivost obyvatel FYROM, Makedonců i Albánců, může mít své meze. Byť pro každého z nich z jiných důvodů."@mt15
"Het laatste voortgangsverslag betreffende de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) is niet beter of slechter dan het voorgaande. We weten allemaal dat de inhoud van dit verslag niet het grootste obstakel vormt voor het opstarten van de toetredingsonderhandelingen. Dat is het conflict met Griekenland over de naam van het land. Als dit conflict er niet zou zijn geweest, zouden de onderhandelingen waarschijnlijk al zijn opgestart. De EU moet daarom een prominentere, misschien zelfs doorslaggevende rol gaan spelen bij het oplossen van dit conflict. Na bijna twintig jaar tevergeefs zoeken naar een uitweg is het nu een zeer geschikt moment om over de volgende stappen te discussiëren, waaronder mogelijke veranderingen in het onderhandelingsmechanisme. De Europese Commissie zou geschikte alternatieve voorstellen in deze richting moeten doen. Door onze jarenlange passiviteit hebben we bijgedragen aan het onzekere lot van het hele land. En toch rapporteert het land na al die jaren nog steeds aan de EU. Ook moet het “getreuzel” tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad over het opstarten van de toetredingsonderhandelingen stoppen. Deze “dialoog der doven” tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie aan de ene kant en de Raad aan de andere kant wordt door niemand serieus genomen, omdat het de geloofwaardigheid van de EU als geheel ondermijnt. Laten we onszelf niet voor de gek houden. Er is op dit moment in FYROM nog veel steun voor toetreding tot de EU, maar deze steun is op lange termijn aanzienlijk afgebrokkeld. Het geduld van de inwoners van FYROM, Macedoniërs en Albanezen, kent ook zo zijn grenzen, ook al hebben de beide bevolkingsgroepen verschillende redenen voor hun ongeduld."@nl3
"Ostatnie sprawozdanie oceniające Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii (FYROM) nie jest ani gorsze, ani lepsze niż poprzednie sprawozdania. Wszyscy wiemy jednak, że zawartość tych sprawozdań nie jest główną przeszkodą w rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych. Taką przeszkodą jest spór z Grecją w sprawie nazw. Bez niego rozmowy prawdopodobnie już by się rozpoczęły. Dlatego UE powinna odegrać bardziej zdecydowaną rolę w rozwiązaniu tego sporu, być może nawet rolę rozstrzygającą. Po niemal 20 latach bezowocnych poszukiwań drogi wyjścia, obecnie w pełni słuszna jest dyskusja nad kolejnymi krokami, w tym ewentualnymi zmianami w mechanizmie negocjowania. Komisja powinna przedłożyć odpowiednie alternatywne propozycje zmierzające w tym kierunku. Przez naszą długotrwałą bierność przyczyniliśmy się do niepewności losu całego kraju, a jednak kraj ten wciąż jeszcze – nawet po tylu latach – składa sprawozdania UE. Musimy skończyć z grą na zwłokę pomiędzy Parlamentem, Komisją i Radą w kwestii rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. Nikt nie traktuje poważnie „dialogu głuchych” między Parlamentem i Komisją z jednej strony, a Radą z drugiej. Jest tak dlatego, że podważa to wiarygodność UE jako całości. Nie oszukujmy się – w FYROM utrzymuje się wciąż wysokie poparcie dla przystąpienia do UE. Jednak w dłuższej perspektywie zmniejszyło się ono wyraźnie. Cierpliwość mieszkańców FYROM, zarówno Macedończyków, jak i Albańczyków, ma swoje granice, nawet jeśli wynika to z odmiennych motywacji w obu grupach."@pl16
"O mais recente relatório de progresso sobre a Antiga República Jugoslava da Macedónia não é pior nem melhor do que os anteriores. No entanto, todos sabemos que o conteúdo destes relatórios não é o principal obstáculo ao início das negociações de adesão. O obstáculo é o diferendo com a Grécia em torno do nome. Se não fosse esse aspecto, as conversações já teriam provavelmente começado. A UE deve, portanto, assumir uma atitude mais determinada na resolução deste diferente e até, talvez, assumir um papel decisivo. Passados quase 20 anos de uma busca infrutífera de uma solução, é agora inteiramente apropriado debater as etapas seguintes, incluindo possíveis modificações do mecanismo de negociação. A Comissão deve apresentar propostas alternativas pertinentes nesse sentido. Ao mantermos uma atitude de passividade durante tanto tempo, contribuímos todos para a incerteza do destino de um país inteiro, um país que, ao fim de tantos anos, continua mesmo assim a prestar informação à UE. Devemos também pôr termo à atitude de dilação que se tem verificado entre o Parlamento, a Comissão e o Conselho no que respeita ao início das conversações de adesão. Ninguém leva a sério o diálogo de surdos entre, por um lado, o Parlamento e a Comissão e, por outro, o Conselho, situação que compromete a credibilidade da UE no seu conjunto. Não nos iludamos - o apoio à adesão à UE continua a ser grande na Antiga República Jugoslava da Macedónia. No entanto, tem vindo a diminuir visivelmente a longo do tempo. A paciência dos cidadãos desse país, tanto macedónios como albaneses, tem os seus limites, ainda que as razões dessa impaciência sejam diferentes."@pt17
"Ultimul raport de evaluare privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM) nu este nici mai rău, nici mai bun decât cele anterioare. Cu toate acestea, știm cu toții că respectivul conținut al acestor rapoarte nu este principalul obstacol în calea începerii negocierilor de aderare. Obstacolul este disputa cu Grecia asupra numelor. Fără această dispută, probabil negocierile ar fi început deja. Prin urmare, UE ar trebui să joace un rol mai hotărât în a o soluționa, poate chiar un rol decisiv. După aproape 20 de ani de căutări inutile ale unei căi de ieșire, acum este în întregime adecvat să dezbatem următorii pași, inclusiv posibilele modificări ale mecanismului de negociere. Comisia ar trebui să prezinte propuneri alternative corespunzătoare în această direcție. Prin pasivitatea noastră de lungă durată, am contribuit cu toții la soarta incertă a întregii țări, însă aceasta este o țară care încă - chiar și după atâția ani - raportează Uniunii Europene. Ar trebui să punem capăt, de asemenea, „întârzierilor” dintre Parlamentul European, Comisie și Consiliu cu privire la începerea negocierilor de aderare. Nimeni nu ia în serios „dialogul surzilor” dintre Parlament și Comisie, pe de o parte, și Consiliu, pe de altă parte. Acest lucru se datorează faptului că subminează credibilitatea UE ca întreg. Să nu ne amăgim singuri - sprijinul pentru aderarea la UE este încă ridicat în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Cu toate acestea, s-a extins considerabil pe termen lung. Răbdarea poporului din FYROM, atât macedoneni, cât și albanezi, își are limitele sale, chiar dacă fiecare are motive întemeiate pentru aceasta."@ro18
"Posledná hodnotiaca správa o Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (FYROM) nie je lepšia ani horšia ako tie predchádzajúce. Všetci však vieme, že obsah týchto správ nie je hlavnou prekážkou v začatí prístupových rokovaní. Prekážkou je spor o názov s Gréckom. Nebyť toho, rokovania by už pravdepodobne boli začali. Z tohto dôvodu by EÚ mala pri riešení zohrávať rozhodnejšiu, možno dokonca rozhodujúcu úlohu. Takmer po dvadsiatich rokoch bezvýsledného hľadania východiska je teraz absolútne vhodné diskutovať o ďalších krokoch vrátane možných zmien rokovacieho mechanizmu. Komisia by v tomto smere mala predložiť náležité alternatívne návrhy. Svojou dlhotrvajúcou pasivitou sme všetci prispeli k neistému osudu celej krajiny, no je to krajina, ktorá sa stále – dokonca po toľkých rokoch – hlási k EÚ. Mali by sme tiež skoncovať s prieťahmi medzi Parlamentom, Komisiou a Radou v súvislosti so začatím prístupových rokovaní. „Dialóg hluchých“ medzi Parlamentom a Komisiou na jednej strane a Radou na strane druhej nikto neberie vážne, pretože narúša dôveryhodnosť EÚ ako celku. Nerobme si ilúzie – podpora vstupu do EÚ je v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko stále vysoká, no z dlhodobého hľadiska značne opadáva. Trpezlivosť občanov Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko – či už Macedóncov, alebo Albáncov – má svoje medze, hoci pre každého z nich z iných dôvodov."@sk19
"Zadnje ocenjevalno poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji ni ne slabše ne boljše od prejšnjih. Vendar pa vsi vemo, da vsebina teh poročil ni glavna ovira pri začetku pristopnih pogajanj. Ta ovira je spor z Grčijo o imenu. Brez tega bi se pogovori po vsej verjetnosti že začeli. EU bi morala zato pri reševanju tega prevzeti bolj odločno vlogo, morda celo odločilno vlogo. Po skoraj 20 letih brezplodnega iskanja rešitve je zdaj povsem primerno začeti razpravo o naslednjih korakih, vključno z morebitnimi spremembami mehanizma pogajanja. Komisija bi morala predložiti ustrezne alternativne predloge v tej smeri. Z našo dolgo časa trajajočo nedejavnostjo smo vsi prispevali k negotovi usodi celotne države, a kljub temu to ostaja država, ki – celo po mnogih letih – še vedno poroča EU. Morali bi končati tudi „zavlačevanje“ Parlamenta, Komisije in Sveta glede začetka pristopnih pogajanj. Nihče ne jemlje resno „dialoga gluhih“ s Parlamentom in Komisijo na eni strani in Svetom na drugi. To je zato, ker škodi verodostojnosti EU kot celote. Ne slepimo se – v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji je podpora za vstop v EU še vedno visoka. Vendar pa se je v vsem tem času opazno zmanjšala. Potrpežljivost prebivalcev Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, tako Makedoncev kot Albancev, ima svoje meje, pa čeprav ima vsaka stran svoje razloge za to."@sl20
"Den senaste framstegsrapporten om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien är varken värre eller bättre än de tidigare. Vi vet emellertid alla att det inte är innehållet i dessa rapporter som är det främsta hindret för att påbörja anslutningsförhandlingar. Hindret är namnkonflikten med Grekland. Annars skulle samtalen redan ha inletts. EU måste därför spela en mer beslutsam roll, kanske rentav en avgörande roll, för att lösa konflikten. Efter närmare tjugo års fruktlösa försök att hitta en utväg är det nu helt rätt läge att diskutera kommande etapper, däribland möjliga förändringar i förhandlingsupplägget. Kommissionen bör lägga fram alternativa förslag i den riktningen. Genom vår utdragna passivitet har vi alla bidragit till att hela landet går en osäker framtid till mötes, trots att det rör sig om ett land som ännu efter så många år rapporterar till EU. Vi måste också få ett slut på parlamentets, kommissionens och rådets förhalande av processen att påbörja anslutningsförhandlingarna. Den ”dialog mellan döva” som parlamentet och kommissionen för med rådet är det ingen som tar på allvar. Det beror på att den undergräver EU:s trovärdighet i stort. Låt oss inte lura oss själva – stödet för en EU-anslutning är fortfarande starkt i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Det har emellertid minskat påtagligt över tid. Det finns gränser för befolkningens tålamod i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, både bland makedonier och bland albaner, om än av olika skäl."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph