Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-06-Speech-3-471-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110406.32.3-471-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the tragic events in Japan have not only revealed mistakes and flaws in Japanese reactors. The Fukushima events have also revealed shortcomings in the international system of safeguards in nuclear power plants. Today, many Europeans are concerned about nuclear safety here in Europe. It is therefore essential that the European Union should comprehensively reassess its approach to nuclear safety. The view of the Liberals and Democrats is that the Council’s proposed stress tests are too weak. We should not only test technology and geography, but also the entire safety culture and preparedness to respond to multifaceted disaster scenarios. It is also absolutely vital that the tests should be made mandatory and be based on common and transparent Community criteria. It should be obvious to everyone that we cannot leave it to governments and national authorities to supervise themselves. Instead, the stress tests should be conducted by independent experts and in full transparency. All facts should be made public under the supervision of the Commission. Today, that is the only credible alternative for this technology. There should also be a comprehensive review of EU nuclear safety legislation by the IAEA. We should have European standards and stringent requirements. There is a responsibility for the Commission, but there is also a responsibility for the Council to step forward and take its responsibility. Lastly, it is essential that we should now also draw the lessons for alternative energy and energy efficiency. It is time to decide on binding targets."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, tragické události v Japonsku odhalily chyby a nedostatky nejen v japonských reaktorech. Události ve Fukušimě odhalily také nedostatky v mezinárodním systému záruk v oblasti jaderných elektráren. Mnohé Evropany dnes znepokojuje jaderná bezpečnost zde, v Evropě. Je proto nezbytné, aby Evropská unie komplexně přehodnotila svůj přístup k jaderné bezpečnosti. Názor liberálů a demokratů je takový, že zátěžové testy, které navrhuje Rada, jsou příliš slabé. Neměli bychom testovat pouze technologii a zeměpisnou polohu, ale také celou kulturu jaderné bezpečnosti a připravenost reagovat na nejrůznější katastrofické scénáře. Je také naprosto nezbytné, aby bylo provedení testů povinné a aby byly založeny na společných a transparentních kritériích Společenství. Každému by mělo být jasné, že nemůžeme ponechat na vládách a vnitrostátních orgánech, aby dohlížely samy na sebe. Zátěžové testy by naopak měly být prováděny nezávislými odborníky a zcela transparentně. Všechna fakta by měla být pod dohledem Komise zveřejněna. Pro tuto technologii je to dnes jediná věrohodná alternativa. Je také nutné, aby MAAE komplexně přezkoumala právní předpisy EU v oblasti jaderné bezpečnosti. Musíme mít evropské normy a přísné požadavky. Povinností Komise, ale i povinností Rady je vystoupit z řady a převzít svou odpovědnost. A konečně je nezbytné, abychom si nyní také vzali ponaučení ve prospěch alternativních zdrojů energie a energetické účinnosti. Je na čase rozhodnout o závazných cílech."@cs1
"Hr. formand! De tragiske begivenheder i Japan har ikke kun afsløret fejl og mangler i de japanske reaktorer. Fukushimahændelserne har også afsløret mangler i de internationale sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med atomkraftværker. I dag er mange europæere bekymrede over den nukleare sikkerhed her i Europa. Det er derfor afgørende, at EU i detaljer revurderer sin tilgang til nuklear sikkerhed. Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa finder, at de stresstest, som Rådet har foreslået, er for svage. Vi skal ikke kun teste teknologi og geografi, men hele sikkerhedskulturen og beredskabet i tilfælde af flerstrengede katastrofescenarier. Det er absolut afgørende, at disse test bliver obligatoriske og baseres på fælles og gennemskuelige EU-kriterier. Det burde være indlysende for alle, at vi ikke kan overlade det til regeringerne og de nationale myndigheder at føre tilsyn med sig selv. I stedet bør disse stresstest gennemføres af uafhængige eksperter og med fuld gennemsigtighed. Alle fakta skal offentliggøres under Kommissionens tilsyn. Det er i dag det eneste troværdige alternativ for denne teknologi. IAEA bør også gennemføre en omfattende revision af EU's lovgivning vedrørende nuklear sikkerhed. Vi bør have europæiske standarder og strenge krav. Kommissionen har et ansvar, men det er også Rådets ansvar at træde frem og påtage sig sit ansvar. Endelig er det afgørende, at vi overfører erfaringerne til alternativ energi og energieffektivitet. Det er på tide, at vi vedtager bindende mål."@da2
"Herr Präsident! Die tragischen Ereignisse in Japan haben nicht nur Fehler und Makel in japanischen Reaktoren offenbart. Die Ereignisse von Fukushima haben auch Defizite im internationalen Sicherheitsüberwachungssystem in Kernkraftwerken offenbart. Gegenwärtig machen sich viele Europäer Sorgen um die Kernenergiesicherheit in Europa. Daher ist es äußerst wichtig, dass die Europäische Union ihre Herangehensweise an die Kernenergiesicherheit vollständig überprüft. Die Liberalen und Demokraten sind der Ansicht, dass der Stresstest, den der Rat vorgeschlagen hat, zu schwach ist. Wir sollten nicht nur die Technologie und die geographische Lage überprüfen, sondern auch die gesamte Sicherheitskultur und die Kapazität, auf vielfältige Katastrophenszenarien zu reagieren. Es ist absolut entscheidend, dass die Tests obligatorisch eingeführt werden und auf gemeinsamen und transparenten Gemeinschaftskriterien basieren. Jedem sollte klar sein, dass wir es nicht Regierungen und nationalen Behörden überlassen können, sich selbst zu überwachen. Stattdessen sollten die Stresstests von unabhängigen Experten und vollkommen transparent durchgeführt werden. Alle Fakten sollten unter Aufsicht der Kommission veröffentlicht werden. Gegenwärtig ist das die einzige glaubwürdige Alternative für diese Technologie. Es sollte außerdem eine umfassende Überprüfung der EU-Vorschriften im Bereich der nuklearen Sicherheit durch die IAEA stattfinden. Wir sollten europäische Normen und striktere Vorschriften haben. Die Kommission, aber auch der Rat, haben die Pflicht, einen Schritt nach vorne zu machen und ihre Verantwortung wahrzunehmen. Und schließlich ist es entscheidend, dass wir jetzt auch die Lehren für die alternativen Energiequellen und die Energieeffizienz ziehen. Es ist an der Zeit, verbindliche Ziele festzulegen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, τα τραγικά γεγονότα στην Ιαπωνία δεν έχουν αποκαλύψει μόνο λάθη και αδυναμίες στους ιαπωνικούς αντιδραστήρες. Τα γεγονότα στη Fukushima έχουν αποκαλύψει επίσης ελλείψεις στο διεθνές σύστημα διασφαλίσεων στους πυρηνικούς σταθμούς. Σήμερα, πολλοί Ευρωπαίοι ανησυχούν για την πυρηνική ασφάλεια εδώ, στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί σε πλήρη επαναξιολόγηση της προσέγγισής της όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια. Οι Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες είναι της άποψης ότι οι δοκιμές αντοχής που προτείνει το Συμβούλιο είναι υπερβολικά ασθενείς. Δεν θα πρέπει να ελέγξουμε μόνο την τεχνολογία και τη γεωγραφία, αλλά και ολόκληρη τη νοοτροπία περί ασφάλειας, καθώς και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πολύπτυχων σεναρίων καταστροφής. Εξίσου επιτακτική ανάγκη συνιστά και η υποχρεωτική διενέργεια των δοκιμών, καθώς η στήριξή τους σε κοινά και διαφανή κοινοτικά κριτήρια. Θα πρέπει επίσης να καταστεί σαφές σε όλους ότι δεν μπορούμε να αναθέσουμε στις κυβερνήσεις και στις εθνικές αρχές τη δική τους εποπτεία. Αντιθέτως, οι δοκιμές αντοχής θα πρέπει να διενεργούνται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και με πλήρη διαφάνεια. Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να δημοσιεύονται υπό την επιτήρηση της Επιτροπής. Επί του παρόντος, αυτή είναι η μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική λύση για τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Ακόμα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για την πυρηνική ασφάλεια από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Πρέπει να διαθέτουμε ευρωπαϊκές προδιαγραφές και αυστηρές προϋποθέσεις. Η Επιτροπή φέρει ευθύνη, το ίδιο όμως και το Συμβούλιο, το οποίο δεν πρέπει να διστάσει να την αναλάβει. Τέλος, είναι σημαντικό να συναγάγουμε συμπεράσματα για την εναλλακτική ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση. Είναι πλέον καιρός να λάβουμε αποφάσεις για δεσμευτικούς στόχους."@el10
"Señor Presidente, los trágicos acontecimientos acaecidos en Japón no solo han revelado errores y fallas en los reactores japoneses. Los acontecimientos de Fukushima han revelado también deficiencias en el sistema internacional de salvaguardias en las centrales nucleares. Hoy en día, muchos europeos están preocupados por la seguridad nuclear en Europa. Por tanto, es esencial que la Unión Europea vuelva a evaluar por completo su enfoque en relación con la seguridad nuclear. El punto de vista de los liberales y los demócratas es que las pruebas de estrés propuestas por el Consejo son demasiado débiles. No solo debemos probar la tecnología y la geografía, sino también toda la cultura relacionada con la seguridad y preparación para responder a escenarios de desastres de varios niveles. Además, es absolutamente fundamental que las pruebas deban ser obligatorias y que estén basadas en criterios comunitarios comunes y transparentes. Todos deberían tener claro que no podemos dejar este asunto en las manos de los Gobiernos y las autoridades nacionales para que supervisen la seguridad por sí mismos. En su lugar, estas pruebas de estrés deben realizarlas expertos independientes con total transparencia. Asimismo, todos los resultados deberán hacerse públicos y estarán sujetos a la supervisión de la Comisión. Hoy en día, esa es la única alternativa creíble para esta tecnología. El Organismo Internacional de Energía Atómica también debe hacerse una revisión exhaustiva de la legislación comunitaria en materia de seguridad nuclear. Debemos contar con normas europeas y estrictos requisitos. La Comisión y también el Consejo tienen la responsabilidad de avanzar a este respecto y también de asumir dicha responsabilidad que les compete. Por último, es fundamental que ahora debamos extraer las lecciones para la energía alternativa y la eficiencia energética. Es el momento de decidir sobre objetivos vinculantes."@es21
"Austatud juhataja! Traagilised sündmused Jaapanis ei ole paljastanud mitte üksnes Jaapani reaktorite vead ja puudujäägid. Sündmused Fukushimas on toonud päevavalgele ka vajakajäämised tuumaelektrijaamade kaitsemeetmete rahvusvahelises süsteemis. Praegu muretsevad paljud eurooplased tuumaohutuse pärast siin Euroopas. Seetõttu on oluline, et Euroopa Liit hindaks põhjalikult ümber oma tuumaohutuse käsitluse. Liberaalide ja demokraatide arvates on nõukogu esitatud vastupidavustestid liiga nõrgad. Me ei peaks testima üksnes tehnoloogiat ja geograafiat, vaid ka kogu ohutuskultuuri ja valmisolekut reageerida mitmetahulistele katastroofistsenaariumitele. Samuti on lausa ülitähtis see, et testid oleksid kohustuslikud ning põhineksid ühistel ja läbipaistvatel ühenduse kriteeriumitel. Kõigile peaks olema ilmselge, et me ei saa lasta liikmesriikide valitsustel ja asutustel iseenda üle järelevalvet teostada. Vastupidavusteste peaksid korraldama hoopiski sõltumatud eksperdid ja see peaks toimuma täiesti läbipaistvalt. Kõik faktid tuleks komisjoni järelevalve all avalikustada. Praegu on see olemasoleva tehnoloogia puhul ainus usaldusväärne lahendus. Ühtlasi peaks IAEA vaatama põhjalikult läbi Euroopa Liidu tuumaohutust käsitlevad õigusaktid. Meil peaksid olema Euroopa standardid ja ranged nõuded. Selle eest vastutab komisjon, kuid ka nõukogu peaks astuma sammu ja endale vastutuse võtma. Lõpetuseks on tähtis teha nüüd oma järeldused alternatiivse energia ja energiatõhususe vallas. On aeg seada endale siduvad eesmärgid."@et5
". Arvoisa puhemies, Japanin murheelliset tapahtumat eivät paljastaneet vain japanilaisten reaktorien virheitä ja puutteita. Fukushiman tapahtumat paljastivat myös ydinvoimaloiden kansainvälisen turvajärjestelmän puutteet. Nyt monet eurooppalaiset ovat huolissaan ydinturvallisuudesta täällä Euroopassa. Siksi on olennaisen tärkeää, että Euroopan unioni arvioi kattavasti uudelleen lähestymistapansa ydinturvallisuuteen. Liberaalidemokraattien kanta on se, että neuvoston ehdottamat stressitestit ovat liian heikkoja. Tekniikan ja maantieteen lisäksi meidän pitäisi testata koko turvallisuuskulttuuri ja valmiudet vastata monitasoisiin katastrofiskenaarioihin. On ehdottoman tärkeää, että testeistä tehdään pakollisia ja että ne perustuvat yhteisiin ja avoimiin yhteisön kriteereihin. Kaikille pitäisi olla selvää, että emme voi antaa hallitusten ja kansallisten viranomaisten valvoa itseään. Sen sijaan riippumattomien asiantuntijoiden pitäisi tehdä stressitesti täysin avoimesti. Kaikki tiedot on julkaistava komission valvonnassa. Se on tällä hetkellä ainoa uskottava vaihtoehto tämän teknologian osalta. IAEA:n pitäisi tehdä kattava arvio EU:n ydinturvallisuuslainsäädännöstä. Meillä pitäisi olla eurooppalaiset standardit ja tiukat vaatimukset. Komission, mutta myös neuvoston vastuulla on ottaa askel eteenpäin ja kantaa vastuunsa. Lopuksi, meidän on nyt ehdottomasti myös tehtävä johtopäätökset vaihtoehtoisen energian ja energiatehokkuuden osalta. On aika päättää velvoittavista tavoitteista."@fi7
"Monsieur le Président, les événements tragiques qui se sont produits au Japon n’ont pas seulement mis en évidence des erreurs et des défauts dans les réacteurs japonais. Les événements de Fukushima ont également révélé des lacunes dans le système international de contrôle de la sécurité dans les centrales nucléaires. Aujourd’hui, la sécurité nucléaire préoccupe de nombreux Européens. Il est donc essentiel que l’Union européenne revoie entièrement sa stratégie en matière de sécurité nucléaire. D’après les libéraux et les démocrates, les proposés par le Conseil seraient trop faibles. Nous ne devons pas nous contenter de tester la technologie et la géographie, mais aussi la culture globale en matière de sécurité et de préparation aux scénarios de catastrophes multidimensionnelles. Il est aussi de la plus haute importance que les tests soient rendus obligatoires et qu’ils soient basés sur des critères transparents communs à toute l’Union. Il devrait être évident pour tout le monde que nous ne pouvons pas laisser les gouvernements et les autorités nationales se contrôler eux-mêmes, mais que les doivent être réalisés par des experts indépendants, en toute transparence. Toutes les informations devraient être rendues publiques sous la supervision de la Commission. Il s’agit aujourd’hui de la seule possibilité crédible pour cette technologie. L’AIEA devrait également revoir en profondeur la législation européenne en matière de sécurité nucléaire. Nous devrions avoir des normes européennes et des exigences strictes. La Commission a une responsabilité à cet égard, mais le Conseil doit lui aussi agir et prendre ses responsabilités. Enfin, il est primordial que nous tirions à présent aussi des leçons en ce qui concerne les énergies alternatives et l’efficacité énergétique. Il est temps de fixer des objectifs contraignants."@fr8
"Elnök úr! A Japánban bekövetkezett tragikus események nemcsak a japán reaktorok hibáit és hiányosságait leplezték le. A fukusimai események az atomerőművekkel kapcsolatos védintézkedések nemzetközi rendszerében meglévő hiányosságokat is leleplezték. Ma sok európai aggódik az európai nukleáris biztonság miatt. Ezért az Európai Uniónak mindenképpen átfogó módon át kell értékelnie a nukleáris biztonsággal kapcsolatos megközelítési módját. A Liberálisok és Demokraták véleménye szerint a Tanács által javasolt stressztesztek túlságosan gyengék. Nemcsak technológiai és földrajzi szempontból kell a tesztet lefolytatnunk, hanem a teljes biztonsági kultúra, valamint sokrétű katasztrófa-forgatókönyvekre történő reagálásra való felkészültség szempontjából is. Ezért teljességgel elengedhetetlen, hogy a tesztek kötelezőek legyenek, és hogy közös és átlátható közösségi kritériumokra épüljenek. Mindenkinek a számára nyilvánvaló módon nem engedhetjük meg azt, hogy a kormányok és a nemzeti hatóságok önmagukat felügyeljék. Ehelyett a stresszteszteket független szakértőknek kell lefolytatniuk, és azoknak teljesen átláthatóaknak kell lenniük. Minden tényt nyilvánosságra kell hozni a Bizottság felügyelete alatt. Ma ez jelenti ennek a technológiának az egyetlen hiteles alternatíváját. Emellett a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek átfogó módon felül kell vizsgálnia az EU nukleáris biztonságról szóló jogszabályait. Európai előírásokra és szigorú követelményekre van szükségünk. A Bizottságnak megvan a saját felelőssége, de a Tanácsnak is lépnie kell, és vállalnia kell a saját felelősségét. Végül, most az alternatív energiaforrásokkal és az energiahatékonysággal kapcsolatos tapasztalatokat is feltétlenül le kell szűrnünk. Ideje határozni a kötelező célokról."@hu11
"Signor Presidente, i tragici eventi del Giappone non hanno solo rivelato gli errori e i difetti dei reattori giapponesi. Gli eventi di Fukushima hanno anche messo a nudo i limiti del sistema internazionale di protezione nelle centrali nucleari. Oggi molti europei temono per la sicurezza nucleare in Europa, ed è quindi indispensabile che l’Unione europea riveda globalmente l’approccio in materia. I Liberali e Democratici ritengono che i test di stress proposti dal Consiglio siano poco efficaci. Non bisogna solo testare la tecnologia e la geografia, ma anche l’intera cultura della sicurezza e la prontezza nel rispondere a situazioni calamitose dalle mille sfaccettature. È altresì di vitale importanza che i test siano resi obbligatori e si basino su criteri comunitari comuni e trasparenti. Credo a tutti sia evidente che non possiamo lasciare ai singoli governi e autorità nazionali il compito di supervisionarsi da soli. I test di stress dovrebbero invece essere condotti da esperti indipendenti in totale trasparenza. Tutti i fatti devono essere resi pubblici sotto la supervisione della Commissione. Oggi è questa l’unica alternativa credibile a questa tecnologia. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) dovrebbe inoltre riesaminare globalmente la normativa europea sulla sicurezza nucleare. Dovremmo avere norme europee e condizioni stringenti. La Commissione deve intervenire, ma anche il Consiglio deve fare la sua parte e assumersi le proprie responsabilità. Per concludere, è indispensabile imparare la lezione sulle energie alternative e sull’efficienza energetica. È giunta l’ora di decidere sugli obiettivi vincolanti."@it12
"Pone pirmininke, tragiški įvykiai Japonijoje ne tik atskleidė Japonijos reaktorių problemas ir trūkumus. Fukušimos atvejis parodė ir tarptautinės atominių elektrinių saugos sistemos trūkumus. Šiandien daugelis europiečių susirūpinę Europos branduoline sauga. Todėl labai svarbu, kad Europos Sąjunga atidžiai permąstytų savo požiūrį į branduolinį saugumą. Liberalų ir demokratų nuomone, Tarybos pasiūlyti testavimai nepalankiausiomis sąlygomis per silpni. Turėtume ne tik atlikti techninius ir geografinės vietovės bandymus, bet ir įvertinti visą saugos kultūrą bei pasirengimą nelaimėms įvairiais aspektais. Ypač svarbu, kad šie bandymai būtų privalomi ir pagrįsti bendrais ir skaidriais Bendrijos kriterijais. Kiekvienas turėtų suprasti, kad negalime leisti, jog vyriausybės ir nacionalinės institucijos pačios save prižiūrėtų. Testavimus nepalankiausiomis sąlygomis turėtų atlikti nepriklausomi ekspertai ir tai turėtų būti padaryta visiškai skaidriai. Visus faktus reikėtų skelbti prižiūrint Komisijai. Šiandien tai vienintelė patikima šios technologijos alternatyva. Be to, TATENA turėtų atlikti išsamią ES branduolinės saugos teisės aktų peržiūrą. Mums reikia europinių standartų ir griežtų reikalavimų. Ne tik Komisija, bet ir Taryba turi būti atsakinga už tai, kad būtų imamasi veiksmų, ir ji turi prisiimti šią atsakomybę. Ir galiausiai labai svarbu, kad ir mes dabar pasimokytume alternatyvios energijos ir efektyvaus energijos vartojimo klausimu. Jau laikas apsispręsti dėl privalomų tikslų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, traģiskie notikumi Japānā ir ne tikai atklājuši kļūdas un nepilnības Japānas reaktoros. Fukušimas notikumi ir arī norādījuši uz trūkumiem starptautiskajā atomelektrostaciju drošības pasākumu sistēmā. Šobrīd daudzi eiropieši ir nobažījušies par kodoldrošību Eiropā. Tāpēc ir būtiski, lai Eiropas Savienība vispusīgi pārvērtētu tās pieeju kodoldrošībai. Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupas viedoklis ir, ka Padomes ierosinātie stresa testi ir pārāk vāji. Mums ir jāpārbauda ne tikai tehnoloģijas un ģeogrāfija, bet arī visa drošības vide un sagatavotība reaģēt uz daudzveidīgiem katastrofas scenārijiem. Ir arī absolūti svarīgi šādus testus padarīt par obligātiem un pamatot tos uz kopējiem un pārredzamiem Kopienas kritērijiem. Ikkatram būtu jāsaprot, ka mēs nevaram valdībām un valstu iestādēm ļaut pašām sevi uzraudzīt. Tā vietā stresa testi ir jāveic neatkarīgiem ekspertiem, nodrošinot pilnīgu pārredzamību. Visi fakti ir jāpublisko, piemērojot Komisijas uzraudzību. Šobrīd tā ir vienīgā uzticamā alternatīva šai tehnoloģijai. Starptautiskajai Atomenerģijas aģentūrai arī ir vispusīgi jāpārskata ES tiesību akti kodoldrošības jomā. Mums vajadzīgi Eiropas standarti un stingras prasības. Tā ir Komisijas atbildība, bet arī Padomei ir jāsāk rīkoties un jāuzņemas sava atbildība. Visbeidzot, ir būtiski gūt pieredzi saistībā ar alternatīviem energoresursiem un energoefektivitāti. Ir laiks pieņemt lēmumu par saistošiem mērķiem."@lv13
"Mr President, the tragic events in Japan have not only revealed mistakes and flaws in Japanese reactors. The Fukushima events have also revealed shortcomings in the international system of safeguards in nuclear power plants. Today, many Europeans are concerned about nuclear safety here in Europe. It is therefore essential that the European Union should comprehensively reassess its approach to nuclear safety. The view of the Liberals and Democrats is that the Council’s proposed stress tests are too weak. We should not only test technology and geography, but also the entire safety culture and preparedness to respond to multifaceted disaster scenarios. It is also absolutely vital that the tests should be made mandatory and be based on common and transparent Community criteria. It should be obvious to everyone that we cannot leave it to governments and national authorities to supervise themselves. Instead, the stress tests should be conducted by independent experts and in full transparency. All facts should be made public under the supervision of the Commission. Today, that is the only credible alternative for this technology. There should also be a comprehensive review of EU nuclear safety legislation by the IAEA. We should have European standards and stringent requirements. There is a responsibility for the Commission, but there is also a responsibility for the Council to step forward and take its responsibility. Lastly, it is essential that we should now also draw the lessons for alternative energy and energy efficiency. It is time to decide on binding targets."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de tragische gebeurtenissen in Japan hebben niet alleen fouten en gebreken in Japanse kernreactoren aan het licht gebracht. Door de gebeurtenissen in Fukushima zijn er ook tekortkomingen aangetoond in het internationale stelsel van voorzorgsmaatregelen in kerncentrales. Veel Europeanen maken zich tegenwoordig zorgen over de veiligheid van kernenergie in Europa. Daarom zal de Europese Unie haar aanpak van de nucleaire veiligheidskwestie uitgebreid moeten herzien. De stresstests die de Raad heeft voorgesteld, zijn volgens de liberalen en democraten te zwak. We moeten niet alleen de technologische en geografische aspecten toetsen, maar ook de gehele veiligheidscultuur en de paraatheid om te reageren op zeer gevarieerde rampscenario’s. Bovendien is het absoluut essentieel dat de tests verplicht worden gesteld en gebaseerd worden op gemeenschappelijke en transparante Gemeenschapscriteria. Het moge duidelijk zijn dat we het niet aan regeringen en nationale overheden kunnen overlaten om zichzelf te controleren. De stresstests moeten in alle transparantie worden uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen. Alle feiten moeten openbaar worden gemaakt onder toezicht van de Raad. Dat is op dit moment het enige geloofwaardige alternatief voor deze technologie. Daarnaast dient de nucleaire veiligheidsregelgeving van de EU door de IAEA uitvoerig te worden herzien. We hebben Europese normen en strikte voorschriften nodig. De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de Commissie, ook de Raad zal naar voren moeten treden en zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Tot slot is het van essentieel belang om op dit moment ook lering te trekken voor alternatieve energie en energie-efficiëntie. Het is tijd om het eens te worden over bindende doelstellingen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Tragiczne wydarzenia w Japonii ujawniły nie tylko błędy i wady w reaktorach japońskich. Wydarzenia w Fukushimie uwypukliły także niedociągnięcia w międzynarodowym systemie zabezpieczeń w elektrowniach jądrowych. Obecnie wielu Europejczyków jest zaniepokojonych bezpieczeństwem jądrowym tu, w Europie. Dlatego niezwykle istotne jest dokonanie przez Unię Europejską powtórnej kompleksowej oceny swojego podejścia do bezpieczeństwa jądrowego. W opinii grupy liberałów i demokratów proponowane przez Radę testy warunków skrajnych są zbyt słabe. Powinniśmy skontrolować nie tylko technologię i geografię, ale również całą kulturę bezpieczeństwa i gotowość do zareagowania na złożone scenariusze katastrof. Bezwzględnie konieczne jest również nadanie testom obligatoryjnego charakteru oraz oparcie ich na wspólnych i przejrzystych kryteriach wspólnotowych. Dla wszystkich całkowicie oczywisty powinien być fakt, że nie możemy pozwolić, by rządy i władze krajowe samodzielnie się nadzorowały. Zamiast tego testy warunków skrajnych powinny być przeprowadzane przez niezależnych specjalistów w sposób całkowicie przejrzysty. Wszystkie fakty powinny podlegać ujawnieniu pod nadzorem Komisji. Obecnie to jedyna wiarygodna alternatywa dla tej technologii. Konieczny jest również przeprowadzony przez MAEA kompleksowy przegląd prawodawstwa UE w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego. Potrzebujemy europejskich norm i restrykcyjnych wymogów. Część obowiązków leży po stronie Komisji, ale również Rada powinna zająć się sprawą i przyjąć na siebie odpowiedzialność. Wreszcie teraz również my powinniśmy wyciągnąć wnioski w zakresie alternatywnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Nadszedł czas podjąć decyzję o wiążących celach."@pl16
"Senhor Presidente, os trágicos acontecimentos do Japão não puseram apenas a descoberto erros e falhas nos reactores japoneses. Os acontecimentos de Fukushima puseram também a descoberto insuficiências no sistema internacional de protecção das centrais nucleares. Hoje, muitos europeus afirmam-se preocupados com a segurança nuclear na Europa. Assim, é fundamental que a União Europeia proceda a uma completa reavaliação da sua abordagem em matéria de segurança nuclear. Do ponto de vista dos Liberais e Democratas, os testes de resistência propostos pelo Conselho são muito pouco exigentes. Não devemos testar apenas a tecnologia e a geografia, mas também a cultura de segurança e toda a capacidade de resposta a cenários de catástrofe multifacetados. De igual modo, é absolutamente fundamental que os testes sejam obrigatórios e se baseiem em critérios comuns e transparentes estabelecidos a nível da UE. Devia ser óbvio para todos nós que não podemos confiar aos governos e às autoridades nacionais a sua própria supervisão. Em vez disso, os testes de resistência devem ser realizados por peritos independentes e com total transparência. Todos os factos devem ser tornados públicos, sob a supervisão da Comissão. Neste momento, esta é a única alternativa credível para a tecnologia nuclear. A legislação da UE em matéria de segurança nuclear deve também ser alvo de uma avaliação global por parte da AIEA. Devemos ter normas europeias e requisitos rigorosos. A responsabilidade cabe à Comissão, mas também ao Conselho, que deve dar um passo em frente e assumi-la. Por último, é essencial que retiremos agora os devidos ensinamentos quanto às energias alternativas e à eficiência energética. É tempo de decidirmos metas vinculativas."@pt17
"Dle președinte, tragicele evenimente din Japonia nu numai că au scos la iveală greșeli și defecțiuni la reactoarele japoneze. Evenimentele de la Fukushima au relevat, de asemenea, deficiențe ale sistemului internațional de garanții de la centralele nucleare. Astăzi, mulți europeni sunt preocupați de siguranța nucleară aici, în Europa. Prin urmare, este esențial ca Uniunea Europeană să își reevalueze în mod cuprinzător abordarea față de siguranța nucleară. Punctul de vedere al Liberalilor și Democraților este că testele de rezistență propuse de Consiliu sunt prea slabe. Nu ar trebui să testăm numai tehnologia și geografia, ci și întreaga cultură și pregătire în materie de siguranță pentru a răspunde unor scenarii de dezastru cu multiple fațete. De asemenea, este absolut vital ca testele să fie obligatorii și să se bazeze pe criteriile comune și transparente ale Comunității. Ar trebui să fie evident pentru toată lumea că nu putem lăsa la latitudinea guvernelor și autorităților naționale să se supravegheze singure. Dimpotrivă, testele de rezistență ar trebui să fie efectuate de către experți independenți și în deplină transparență. Toate faptele ar trebui să fie făcute publice sub supravegherea Comisiei. Astăzi, aceasta este singura alternativă credibilă pentru această tehnologie. De asemenea, AIEA ar trebui să efectueze o revizuire cuprinzătoare a legislației UE în materie de securitate nucleară. Ar trebui să avem standarde și cerințe europene stricte. Este responsabilitatea Comisiei, dar și responsabilitatea Consiliului de a păși în față și de a-și asuma răspunderea. În sfârșit, este esențial ca acum să învățăm anumite lecții în legătură cu energia alternativă și eficiența energetică. Este momentul să decidem asupra unor obiective obligatorii."@ro18
"Tragické udalosti v Japonsku odhalili chyby a medzery nielen na japonských reaktoroch. Udalosti vo Fukušime odhalili aj nedostatky medzinárodného systému ochranných opatrení v jadrových elektrárňach. Dnes mnohých Európanov znepokojuje jadrová bezpečnosť tu v Európe. Preto je nevyhnutné, aby Európska únia komplexne prehodnotila svoj prístup k jadrovej bezpečnosti. Liberáli a demokrati zastávajú názor, že Radou navrhované záťažové testy sú príliš slabé. Nemali by sme testovať len technológiu a geografiu, ale tiež celú kultúru bezpečnosti a pripravenosť reagovať na scenáre mnohostranných katastrof. Tiež je absolútne nevyhnutné, aby boli testy povinné a aby sa zakladali na spoločných a transparentných kritériách Spoločenstva. Všetkým by malo byť jasné, že vlády a vnútroštátne orgány nemôžeme nechať vykonávať dohľad nad sebou samými. Záťažové testy by mali vykonávať nezávislí odborníci a mali by byť plne transparentné. Všetky skutočnosti by sa mali zverejniť pod dohľadom Komisie. Dnes je to jediná dôveryhodná alternatíva pre túto technológiu. Tiež je potrebné, aby právne predpisy EÚ v oblasti jadrovej bezpečnosti komplexne zhodnotila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Mali by sme mať európske normy a prísne požiadavky. Komisia, ale aj Rada majú povinnosť vykročiť a niesť svoju zodpovednosť. Uzavriem to tým, že je nevyhnutné, aby sme si vzali ponaučenie vo vzťahu k alternatívnej energii a energetickej efektívnosti. Nastal čas, aby sme určili záväzné ciele."@sk19
". – Gospod predsednik, tragični dogodki na Japonskem niso razkrili samo napak in hib japonskih reaktorjev. Dogodki v Fukušimi so razkrili tudi pomanjkljivosti mednarodnega sistema zagotavljanja varnosti v jedrskih elektrarnah. Danes je veliko Evropejcev zaskrbljenih glede jedrske varnosti pri nas, v Evropi. Zato mora Evropska unija nujno temeljito prevetriti svoj pristop k jedrski varnosti. Po mnenju liberalcev in demokratov so testi izrednih situacij, ki jih predlaga Svet, premedli. Testi ne bi smeli zajemati samo tehnologije in geografije, ampak tudi celotno varnostno kulturo in pripravljenost na odzive na večplastne scenarije nesreč. Ključno je tudi, da predpišemo, da so testi obvezni in da temeljijo na enotnih ter preglednih merilih Skupnosti. Vsakomur mora biti jasno, da vladam in državnim organom ne smemo prepustiti nadzora nad samimi seboj. Nasprotno, teste izrednih situacij bi morali opravljati neodvisni strokovnjaki , in sicer popolnoma pregledno. Dejstva bi morali javno objaviti pod nadzorom Komisije. Danes je to edina prepričljiva alternativa tej tehnologiji. Prav tako bi morala zakonodajo EU o jedrski varnosti celovito pregledati IAEA. Potrebujemo evropske standarde in stroge zahteve. Svoje odgovornosti ima Komisija, odgovornost Sveta pa je, da se zgane in sprejme svoje odgovornosti. In na koncu, nujno je, da upoštevamo tudi nauke glede alternativnih virov energije in energetske učinkovitosti. Čas je za sprejetje zavezujočih ciljev."@sl20
"Herr talman! De tragiska händelserna i Japan har inte bara avslöjat fel och brister i de japanska reaktorerna. Det som hände i Fukushima har också avslöjat tillkortakommanden i det internationella kontrollsystemet för kärnkraftverk. Många EU-medborgare är i dag bekymrade över kärnsäkerheten i EU och det är därför viktigt att vi gör en omfattande omprövning av strategin när det gäller kärnsäkerhet. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa menar att de stresstest som rådet har föreslagit inte har tillräcklig tyngd. Testen bör inte komma att handla endast om teknik och geografi – hela säkerhetskulturen, liksom beredskapen att vidta åtgärder vid mångfasetterade katastrofscenarion, bör också testas. Dessutom är det av absolut yttersta vikt att testen blir obligatoriska och bygger på gemensamma och öppna kriterier. Alla inser säkert att vi inte kan låta regeringar och nationella myndigheter själva ansvara för testen. Stresstesten bör i stället utföras av oberoende experter och med full insyn. Alla uppgifter bör offentliggöras under överinseende av kommissionen. I dagsläget är detta det enda alternativet för att stresstesterna ska vara trovärdiga. IAEA bör också utföra en grundläggande översyn av EU:s lagstiftning om kärnkraftssäkerhet. Vi ska ha Europastandarder och strikta krav. Kommissionen har här ett ansvar, men också rådet måste kliva fram och axla sitt ansvar. Avslutningsvis är det viktigt att vi lär oss mer om alternativa energikällor och energieffektivitet. Det är dags att fatta beslut om bindande mål."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek,"18,5,15,1,19,14,11,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph