Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-05-Speech-2-572-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110405.23.2-572-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, one of our rapporteurs spoke of the distrust of fishermen for the common fisheries policy. It is little wonder, because the common fisheries policy currently constituted has seen the destruction of our fleet but has not seen the build-up of fish stocks. From my point of view, the sooner we can get fisheries policy returned to Member States, the better. However, I recognise that this is unlikely to happen in the short term, so I have a few observations to make on this joint fisheries debate. First, the issue of establishing a Community financial measure for the implementation of the common fisheries policy. So long as the EU is able to interfere in our fisheries, it would seem to me that that interference should be properly funded. However, while we seek to guarantee the funding that is available for the administration of the CAP, we should bear a thought for the stakeholders – in particular our fishermen – who struggle to keep abreast of the multitude of current rules and regulations, let alone those they are consulted upon. I am increasingly hearing from a variety of maritime stakeholders that the entire industry is struggling to deal with this particular issue."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jeden z našich zpravodajů hovořil o nedůvěře rybářů vůči společné rybářské politice. A není se čemu divit, protože současná společná rybářská politika zažila zkázu našich loďstev, ale žádné zvyšování rybích populací. Z mého úhlu pohledu čím dříve vrátíme rybářskou politiku členským státům, tím lépe. Uznávám ale, že to se pravděpodobně v brzké době nestane, proto mám několik postřehů k této společné rozpravě o rybolovu. Zaprvé, otázka zavedení finančního opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky. Pokud EU může zasahovat do našeho rybolovu, řekl bych, že by toto zasahování mělo být řádně financováno. Ovšem ve snaze zajistit financování, které je dostupné pro vykonávání SZP, bychom měli pamatovat na zúčastněné strany – zejména na naše rybáře – které mají problém udržet krok s množstvím stávajících pravidel a nařízení, natož s těmi, která jsou s nimi konzultována. Stále častěji slýchám od různých lidí pracujících v námořním oboru, že s tímto problémem se potýká celý průmysl."@cs1
"Hr. formand! En af vores ordførere talte om fiskernes mistillid til den fælles fiskeripolitik. Det er ikke så sært, fordi vores flåde er blevet ødelagt under den fælles fiskeripolitik, som den ser ud i øjeblikket, mens fiskebestandene ikke er blevet genoprettet. Jo før vi kan få bragt fiskeripolitikken tilbage til medlemsstaterne, jo bedre efter min mening. Jeg erkender imidlertid, at dette sandsynligvis ikke sker på kort sigt, så jeg har nogle få bemærkninger til debatten om det fælles fiskeri. Først spørgsmålet om at indføre en fælles finansiel foranstaltning til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik. Så længe EU kan blande sig i vores fiskerier, forekommer det mig, at indblandingen skal være ordentligt finansieret. Mens vi forsøger at garantere den finansiering, der er til rådighed for forvaltningen af den fælles fiskeripolitik, bør vi imidlertid give interessenterne en tanke, navnlig fiskerne, som kæmper for at holde sig ajour med de mange, mange gældende love og regler foruden alt det, de bliver hørt om. Jeg hører flere og flere blandt de mange forskellige maritime interessenter sige, at hele erhvervet kæmper netop den kamp."@da2
"Herr Präsident, einer unserer Berichterstatter sprach von dem Misstrauen der Fischer in Bezug auf die Gemeinsame Fischereipolitik. Das überrascht wenig, da die Gemeinsame Fischereipolitik in ihrer jetzigen Form nur den Abbau unserer Flotte bewirkt hat, aber keine Erholung der Fischbestände zu verzeichnen ist. Aus meiner Sicht müssen wir die Fischereipolitik den Mitgliedstaaten zurückgeben, je früher desto besser. Mir ist allerdings klar, dass dies wahrscheinlich auf kurze Sicht nicht geschehen wird. Ich werde daher einige Anmerkungen zu dieser gemeinsamen Aussprache über die Fischerei machen. Zunächst möchte ich mich mit dem Thema der Einführung einer finanziellen Maßnahme für die Durchführung der Gemeinsamen Fischereipolitik befassen. Es erscheint mir, dass, solange die EU in der Lage ist, sich in unsere Fischerei einzumischen, diese Einmischung vernünftig finanziert werden sollte. Während wir bestrebt sind, die Finanzierung zu gewährleisten, die für die Verwaltung der GAP zur Verfügung steht, sollten wir auch an die Stakeholder denken - insbesondere unsere Fischer - denen es schwer fällt, bezüglich der vielen aktuellen Regeln und Verordnungen auf dem Laufenden zu bleiben, ganz abgesehen von denen, bezüglich derer sie konsultiert werden. Ich höre zunehmende Stimmen von einer Reihe von maritimen Stakeholdern, dass die gesamte Branche mit der Bewältigung dieses spezifischen Themas Schwierigkeiten hat."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ένας από τους εισηγητές μας μίλησε για τη δυσπιστία των αλιέων απέναντι στην κοινή αλιευτική πολιτική. Αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, δεδομένου ότι η κοινή αλιευτική πολιτική στη σημερινή της μορφή έχει οδηγήσει τον στόλο μας στην καταστροφή, χωρίς να έχει επιτύχει την ανασύσταση των αλιευτικών αποθεμάτων. Κατά τη δική μου άποψη, όσο πιο γρήγορα καταφέρουμε να επανέλθει η αλιευτική πολιτική υπό τον έλεγχο των κρατών μελών, τόσο το καλύτερο. Ωστόσο, αναγνωρίζω ότι αυτό είναι απίθανο να συμβεί σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, θέλω, λοιπόν, να διατυπώσω ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με αυτήν την κοινή συζήτηση για θέματα αλιείας. Πρώτον, ως προς το ζήτημα της καθιέρωσης ενός κοινοτικού χρηματοδοτικού μέσου για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Όσο είναι σε θέση η ΕΕ να παρεμβαίνει στην αλιεία μας, θεωρώ ότι η παρέμβαση αυτή πρέπει να χρηματοδοτείται ικανοποιητικά. Ωστόσο, καθώς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση που διατίθεται για τη διαχείριση της ΚΑΠ, πρέπει να έχουμε κατά νου τους άμεσα ενδιαφερομένους –κυρίως τους αλιείς μας– οι οποίοι αγωνίζονται για να αντεπεξέλθουν στο πλήθος των υφιστάμενων κανόνων και διατάξεων, ιδίως στις περιπτώσεις στις οποίες πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις μαζί τους. Λαμβάνω όλο και περισσότερα μηνύματα από ποικίλους παράγοντες του κλάδου οι οποίοι αναφέρουν ότι ολόκληρος ο κλάδος αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα."@el10
"Señor Presidente, uno de los ponentes ha hablado de la desconfianza de los pescadores en la política pesquera común. No es de extrañar, porque la política pesquera común constituida actualmente ha visto la destrucción de nuestra flota, pero no ha visto el aumento de las poblaciones de peces. Desde mi punto de vista, mientras antes devolvamos la competencia de la política pesquera a los Estados miembros, mejor. Sin embargo, reconozco que es poco probable que esto curra a corto plazo, por lo que tengo que hacer algunas observaciones sobre este debate conjunto acerca de la pesca. En primer lugar, quisiera destacar la cuestión del establecimiento de una ayuda financiera comunitaria para la aplicación de la política pesquera común. Me parece que, mientras que la UE tenga competencias para interferir en nuestros caladeros, tal interferencia debe contar con la financiación adecuada. Sin embargo, mientras tratamos de garantizar la disposición de fondos para financiar la administración de la PAC, también hay que pensar en las partes interesadas —sobre todo, en nuestros pescadores—, que luchan por mantenerse al corriente de la multitud de reglamentos y normas vigentes, por no hablar de quienes les consultan. Escucho cada vez con mayor frecuencia por parte de algunos agentes interesados en el sector marítimo que todo el sector está luchando para hacer frente a esta cuestión en concreto."@es21
"Austatud juhataja! Üks raportööridest ütles, et kalurid ei usalda ühist kalanduspoliitikat. Siin ei ole midagi imestada, sest praeguse ühise kalanduspoliitikaga on hävitatud meie laevastikke, kuid kalavarusid ei ole juurde tekkinud. Minu seisukoht on, et mida rutem me kalanduspoliitika liikmesriikidele tagasi usaldame, seda parem. Tunnistan, et seda tõenäoliselt lähitulevikus ei juhtu, mistõttu lisan kalanduse ühisarutelusse mõned tähelepanekud. Esiteks küsimus ühenduse finantsmeetme kehtestamisest ühise kalanduspoliitika elluviimiseks. Seni kui EL saab sekkuda meie kalandusesse, siis tundub mulle, et seda sekkumist peaks nagu kord ja kohus rahastama. Taotledes tagatist samasuguse rahastamise kohta, mis on ühise põllumajanduspoliitika haldamiseks ette nähtud, peaksime aga mõtlema sidusrühmadele – eelkõige meie kaluritele −, kes pingutavad, et pidada sammu kõigi nende erinevate kehtivate eeskirjade ja määrustega, rääkimata siis neist, mille kohta nendega konsulteeritakse. Kuulen aina rohkem eri merenduse sidusrühmadelt, et see majandusharu tervikuna maadleb selle konkreetse küsimusega."@et5
"Arvoisa puhemies, eräs esittelijöistämme puhui kalastajien yhteiseen kalastuspolitiikkaan kohdistuvista epäilyksistä. Se ei ole ihme, sillä tämänhetkisen yhteisen kalastuspolitiikkamme aikana laivastomme on tuhoutunut, mutta kalakannat eivät ole kasvaneet. Oma näkökantani on, että mitä nopeammin saamme kalastuspolitiikan palautettua jäsenvaltioille, sen parempi. Ymmärrän kuitenkin, ettei näin todennäköisesti tapahdu lähiaikoina, joten haluan esittää muutaman huomion tähän yhteiseen kalastuskeskusteluun. Ensin käsittelen yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevia yhteisön rahoitustoimenpiteitä. Niin kauan kuin EU pystyy puuttumaan kalastuspolitiikkaamme, puuttuminen tulee mielestäni rahoittaa asianmukaisesti. Kuitenkin samalla kun pyrimme varmistamaan rahoituksen YKP:n hallinnalle, meidän tulee ottaa huomioon sidosryhmät – erityisesti kalastajat –, jotka ponnistelevat pysyäkseen ajan tasalla nykyisten sääntöjen ja asetusten paljoudesta ja erityisesti niistä, joista heitä kuullaan. Kuulen yhä useammin merialan sidosryhmiltä, että koko ala ponnistelee selviytyäkseen kyseisestä asiasta."@fi7
"Monsieur le Président, l’un de nos rapporteurs a parlé de la méfiance des pêcheurs à l’égard de la politique commune de la pêche. Ce n’est guère étonnant car la politique commune de la pêche sous sa forme actuelle a vu la destruction de notre flotte mais n’a pas vu la reconstitution des réserves halieutiques. À mon avis, plus vite la politique de la pêche retournera aux États membres, mieux ce sera. Cependant, je reconnais que cela a peu de chance d’arriver à court terme, aussi ai-je quelques observations à faire sur cette discussion commune concernant la pêche. Tout d’abord, la question d’instaurer une mesure financière communautaire relative à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche. Tant que l’Union européenne est en mesure d’intervenir dans notre secteur de la pêche, il me semble que cette intervention doit être financée correctement. Cependant, alors que nous tentons de garantir le financement qui est disponible pour la gestion de la PAC, nous devons avoir une pensée pour les parties prenantes - en l’occurrence nos pêcheurs - qui se battent pour se tenir au courant de la multitude de règles et de règlements actuels, sans parler de ceux pour lesquels ils sont consultés. J’entends de plus en plus de la part de différentes parties prenantes maritimes que toute l’industrie se bat pour faire face à ce problème particulier."@fr8
"Elnök úr, az egyik előadónk arról beszélt, hogy a halászok nincsenek bizalommal a közös halászati politika iránt. Ez aligha meglepő, hiszen a jelenlegi közös halászati politika tanúja volt a flottánk tönkremenetelének, ám nem láthatta a halállomány felépülését. Az én álláspontom szerint, minél hamarabb visszaadjuk a halászati politikát a tagállamok kezébe, annál jobb. Mindazonáltal elismerem, hogy ennek bekövetkezte a közeljövőben meglehetősen valószínűtlen, így hát lenne néhány megjegyzésem a közös halászatról szóló vitával kapcsolatban. Először is itt van a közös halászati politika végrehajtására szolgáló közösségi pénzügyi eszköz létrehozásának kérdése. Amíg az EU beavatkozhat a halászati politikáinkba, én úgy látom, ezt a beavatkozást megfelelő módon finanszírozni kell. Amíg azonban azt a finanszírozást próbáljuk biztosítani, amely a KAP-adminisztráció számára elérhető, gondolnunk kell az érintettekre is – különösen a halászokra –, akik küzdve küzdenek azért, hogy lépést tartsanak a jelenlegi szabályok és rendeletek áradatával, nem beszélve mindazokról, amelyekről még most folynak az egyeztetések. Egyre gyakrabban hallom a tengerészet különböző területein érintettektől, hogy az egész iparág nehezen boldogul ezzel a konkrét kérdéssel."@hu11
"Signor Presidente, uno dei nostri relatori ha citato la diffidenza con cui i pescatori guardano alla politica comune della pesca. Non c’è da sorprendersi, perché la politica comune della pesca nella sua versione attuale ha comportato la distruzione della nostra flotta ma non ha comportato la ricostituzione delle riserve ittiche. A mio parere, prima restituiremo agli Stati membri la gestione della politica della pesca, meglio sarà. Ammetto comunque che ciò non accadrà a breve, pertanto vorrei esprimere qualche osservazione su questa discussione congiunta in materia di pesca. Partirei dalla questione dell’istituzione di una misura finanziaria comunitaria per l’attuazione della politica comune della pesca. Fintantoché l’UE avrà la possibilità di interferire con la pesca, ritengo che tale interferenza debba essere finanziata con risorse congrue. Tuttavia, mentre cerchiamo di garantire i finanziamenti disponibili ai fini dell’amministrazione della PAC, dovremmo pensare anche alle parti interessate – in particolare i nostri pescatori – che faticano a destreggiarsi in mezzo alla moltitudine di norme e regolamenti attualmente in vigore, per non parlare di quelli per i quali vengono consultati. Diversi interlocutori del settore marittimo lamentano sempre più spesso il fatto che l’intero settore fatichi a gestire questa problematica specifica."@it12
"Pone pirmininke, vienas iš mūsų pranešėjų kalbėjo apie tai, kad žvejai nepasitiki bendra žuvininkystės politika. Tai nelabai stebina, nes pagal dabartinę bendra žuvininkystės politiką buvo sunaikintas mūsų laivynas, tačiau nebuvo sukaupti žuvų ištekliai. Mano nuomone, kuo greičiau žuvininkystės politiką grąžinsime valstybėms narėms, tuo geriau. Vis dėlto pripažįstu, jog nelabai tikėtina, kad greitu laiku taip nutiks, todėl noriu pateikti keletą pastabų dėl šių diskusijų apie jungtinę žuvininkystę. Pirma, Bendrijos finansinės priemonės bendrai žuvininkystės politikai įgyvendinti sukūrimas. Kol ES gali kištis į mūsų žuvininkystę, tol, mano nuomone, tokį kišimąsi reikėtų tinkamai finansuoti. Vis dėlto, siekdami užtikrinti finansavimą, koks skiriamas BŽŪP administruoti, turėtume pagalvoti apie suinteresuotuosius subjektus – ypač apie mūsų žvejus, kurie iš visų jėgų stengiasi žengti koja kojon su daugybe dabar galiojančių taisyklių ir reglamentų, nekalbant jau apie tuos, dėl kurių su jais konsultuojamasi. Vis dažniau iš įvairių jūrininkystės suinteresuotųjų šalių girdžiu, kad visoje pramonės šakoje iš visų jėgų stengiamasi susidoroti su šia problema."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Viens no referentiem norādīja, ka zvejnieki neuzticas kopējai zivsaimniecības politikai. Tas nav nekāds brīnums, jo patlaban īstenotā kopējā zivsaimniecības politika ir panākusi mūsu flotes iznīcināšanu, bet nav panākusi zivju krājumu palielināšanos. Manuprāt — jo ātrāk nodrošināsim, ka zivsaimniecības politika atkal nonāk dalībvalstu pārziņā, jo labāk. Tomēr es apzinos, ka tas nenotiks īsā laikā, tāpēc šajās kopīgajās debatēs par zivsaimniecību vēlos uzsvērt dažus vērojumus. Vispirms runāšu par Kopienas finanšu pasākumu noteikšanu kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai. Kamēr vien ES ir tiesīga iejaukties mūsu zivsaimniecības jomā, šai intervencei, manuprāt, ir jābūt pienācīgi finansētai. Tomēr vienlaikus ar centieniem nodrošināt finansējumu KZP pārvaldībai mums būtu jāpadomā par ieinteresētajām pusēm (jo īpaši par mūsu zvejniekiem), kuras ar grūtībām spēj izsekot līdzi daudzajiem spēkā esošajiem noteikumiem un regulām, nemaz jau nerunājot par tiem noteikumiem un regulām, attiecībā uz kurām tiek lūgts viņu viedoklis. Es arvien biežāk dzirdu dažādas jūrniecības jautājumos ieinteresētas personas norādām, ka visa nozare cenšas rast risinājumu šim jautājumam."@lv13
"Mr President, one of our rapporteurs spoke of the distrust of fishermen for the common fisheries policy. It is little wonder, because the common fisheries policy currently constituted has seen the destruction of our fleet but has not seen the build-up of fish stocks. From my point of view, the sooner we can get fisheries policy returned to Member States, the better. However, I recognise that this is unlikely to happen in the short term, so I have a few observations to make on this joint fisheries debate. First, the issue of establishing a Community financial measure for the implementation of the common fisheries policy. So long as the EU is able to interfere in our fisheries, it would seem to me that that interference should be properly funded. However, while we seek to guarantee the funding that is available for the administration of the CAP, we should bear a thought for the stakeholders – in particular our fishermen – who struggle to keep abreast of the multitude of current rules and regulations, let alone those they are consulted upon. I am increasingly hearing from a variety of maritime stakeholders that the entire industry is struggling to deal with this particular issue."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, een van onze rapporteurs had het over het wantrouwen dat vissers koesteren tegen het gemeenschappelijk visserijbeleid. Dat wantrouwen is geen wonder, want door het gemeenschappelijk visserijbeleid in zijn huidige vorm is onze vloot ten onder gegaan, maar zijn de visbestanden niet hersteld. Ik vind dat het visserijbeleid weer een zaak van de lidstaten moet zijn, en hoe sneller, hoe beter. Ik zie echter in dat dit waarschijnlijk niet op korte termijn zal gebeuren en daarom wil ik enkele opmerkingen maken tijdens dit gezamenlijke visserijdebat. Ten eerste is er het probleem van de vaststelling van een communautaire financieringsmaatregel voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Zolang de EU zich met onze visserijaangelegenheden kan bemoeien, vind ik dat die bemoeienis naar behoren moet worden gefinancierd. Terwijl we echter de financiële middelen die beschikbaar zijn voor het beheer van het gemeenschappelijk landbouwbeleid proberen te waarborgen, moeten we wel denken aan de betrokken partijen – in het bijzonder onze vissers – die zich met grote moeite op de hoogte proberen te houden van de vele bestaande regels en verordeningen, om maar te zwijgen over die waarover ze worden geraadpleegd. Ik hoor steeds vaker van diverse betrokkenen in de maritieme sector dat men erg veel moeite heeft met dit specifieke punt."@nl3
"Panie Przewodniczący! Jeden z naszych sprawozdawców wspomniał, że rybacy nie mają zaufania do wspólnej polityki rybołówstwa. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ obecna wspólna polityka rybołówstwa towarzyszyła niszczeniu naszej floty, ale nie doświadczyła odnowienia zasobów rybnych. Z mojego punktu widzenia, im szybciej powierzymy politykę rybołówstwa z powrotem państwom członkowskim, tym lepiej. Wiem jednak, że nie zdarzy się to w perspektywie krótkoterminowej, zatem chciałabym poczynić kilka uwag w ramach tej wspólnej debaty na temat rybołówstwa. Pierwsza dotyczy ustanowienia wspólnotowego środka finansowego na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa. Wydaje mi się, że skoro UE może ingerować w nasze rybołówstwo, ingerencja taka powinna być poparta odpowiednimi funduszami. Dążąc jednak do zapewnienia funduszy na potrzeby administracji WPRyb, powinniśmy pomyśleć o zainteresowanych stronach – zwłaszcza o naszych rybakach – borykających się z mnóstwem obowiązujących reguł i przepisów, nie wspominając już o tym, że należałoby się z nimi skonsultować. Coraz częściej słyszę od różnych zainteresowanych stron z sektora morskiego, że cała branża boryka się z trudnościami, żeby rozwiązać ten szczególny problem."@pl16
"Senhor Presidente, um dos nossos relatores referiu-se à desconfiança dos pescadores relativamente à política comum das pescas. Não é de admirar, porque a política das pescas constituída actualmente tem visto a destruição da nossa frota, mas não tem visto a reconstituição das unidades populacionais de peixes. Do meu ponto de vista, quanto mais cedo pudermos devolver a política das pescas aos Estados-Membros, melhor. Reconheço, porém, que não é provável que isso aconteça a curto prazo, pelo que tenho algumas observações a fazer a esta discussão conjunta sobre as pescas. Em primeiro lugar, a questão de estabelecer uma medida financeira comunitária para a implementação da política comum das pescas. Enquanto a UE puder interferir nas nossas pescas, parece-me que essa interferência devia ser devidamente financiada. Todavia, enquanto procuramos garantir o financiamento disponível para a administração da PAC, devíamos ter um pensamento para os interessados - particularmente, para os nossos pescadores - que lutam por se manter a par da multidão das regras e dos regulamentos actuais, para não falar naqueles a respeito dos quais são consultados. Oiço cada vez mais dizer a vários interessados marítimos que toda a indústria está a lutar por enfrentar esta questão particular."@pt17
"Domnule președinte, unul dintre raportorii noștri au vorbit despre lipsa de încredere a pescarilor în politica comună în domeniul pescuitului. Nu este de mirare, deoarece politica comună în domeniul pescuitului astfel cum este constituită în prezent a văzut distrugerea flotei noastre, dar nu a văzut constituirea de stocuri de pește. Din punctul meu de vedere, cu cât mai repede putem reda politica comună în domeniul pescuitului statelor membre, cu atât mai bine. Cu toate acestea, recunosc că acest lucru este puțin probabil să se întâmple în curând, așadar am de făcut câteva observații referitor la această dezbatere comună în domeniul pescuitului. În primul rând, chestiunea instituirii unei măsuri financiare comunitare pentru punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului. Cât timp UE poate interveni în activitățile noastre de pescuit, mi se pare că intervenția ar trebui justificată în mod corespunzător. Cu toate acestea, deși încercăm să garantăm fondurile disponibile pentru administrarea CAP, ar trebui să ne gândim puțin și la părțile implicate – în special pescarii noștri – care se străduiesc să țină piept multitudinii de norme și regulamente actuale, ca să nu mai vorbim de cele cu privire la care sunt consultați. Aud tot mai des de la o varietate de părți interesate din domeniul maritim că întreaga industrie se străduiește să se ocupe de această chestiune în special."@ro18
"Jeden z našich spravodajcov hovoril o nedôvere rybárov voči spoločnej politike v oblasti rybného hospodárstva. Niet sa čomu diviť, pretože spoločná politika v oblasti rybného hospodárstva v súčasnej podobe zaznamenala rozpad našej flotily a nie zvyšovanie populácií rýb. Domnievam sa, že čím skôr sa nám podarí vrátiť politiku rybného hospodárstva členským štátom, tým lepšie. Uvedomujem si však, že sa to pravdepodobne v krátkom čase nestane, preto chcem v rámci tejto spoločnej rozpravy o rybnom hospodárstve predniesť niekoľko postrehov. Po prvé, otázka zavedenia finančných opatrení Spoločenstva na vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. Pokiaľ EÚ môže zasahovať do nášho rybného hospodárstva, myslím si, že tieto zásahy by mali mať riadny základ. Zatiaľ čo sa však usilujeme zaistiť dostupnosť financovania správy spoločnej poľnohospodárskej politiky, mali by sme myslieť na zúčastnené strany – najmä na našich rybárov –, ktoré neustále zápasia s množstvom súčasných pravidiel a nariadení, nehovoriac o tých, ku ktorým sa vyjadrujú. Od rôznych zúčastnených strán z námornej oblasti čoraz častejšie počúvam, že celé odvetvie bojuje, aby si s touto konkrétnou otázkou poradilo."@sk19
"Gospod predsednik, ena od poročevalk je govorila o nezaupanju ribičev v skupno ribiško politiko. Ni čudno, saj je skupna ribiška politika, kot obstaja, bila priča uničenju naše flote, ne pa tudi obnovi ribjih staležev. Moje mnenje je, da prej kot nam uspe ribiško politiko vrniti državam članicam, bolje bo. Vendar priznavam, da je malo verjetno, da se bo to kmalu zgodilo, zato bi rada podala nekaj opažanj glede skupne razprave o skupni ribiški politiki. Prvič, vprašanje vzpostavitve finančnega ukrepa Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike. Dokler lahko EU posreduje v naše ribištvo, se mi zdi prav, da je poseg ustrezno utemeljen. Medtem ko pa želimo zajamčiti financiranje, ki je na voljo za upravljanje SRP, bi morali upoštevati zainteresirane strani – zlasti naše ribiče –, ki s težavo držijo korak z množico pravil in predpisov, kaj šele tistih, glede katerih so vključeni v postopek posvetovanja. Vedno pogosteje slišim od različnih zainteresiranih strani v pomorstvu, da celotni industriji težave povzroča prav to vprašanje."@sl20
"Herr talman! En föredragande nämnde hur misstänksamma yrkesfiskarna är mot den gemensamma fiskeripolitiken. Det är inte så konstigt: Den gemensamma fiskeripolitik som bedrivs i dag har förstört våra fiskeflottor, men utan att fiskbestånden har ökat. Ju snabbare medlemsstaterna får överta ansvaret för fiskeripolitiken igen, desto bättre, tycker jag. Men jag förstår ju att detta är osannolikt på kort sikt. Därför har jag några synpunkter på den här debatten om den gemensamma fiskeripolitiken. Först till gemenskapens finansieringsåtgärder för att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken. Om EU nödvändigtvis ska få lägga sig i vår fiskeripolitik, så anser i alla fall jag att denna inblandning ska ha en rimlig finansiering. Men medan vi strävar efter att garantera att det finns pengar för att administrera den gemensamma fiskeripolitiken, bör vi ägna en tanke åt dem som berörs av den. Det gäller inte minst våra fiskare, som kämpar med att hålla sig à jour med den uppsjö av regler och bestämmelser som gäller i dag, eller åtminstone med dem som man samråder med dem om. En rad aktörer i havssektorn har börjat höra av sig till mig och säger att hela branschen brottas med just den här frågan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."5,20,19,11,10,21
"Diane Dodds (NI ). -"18,15,1,14,13,4,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph