Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-05-Speech-2-549-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110405.22.2-549-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid zit hier in het Parlement voor de Nederlandse burger. Wij zitten hier omdat wij vinden dat de Europese Unie zoals deze nu bestaat het Nederlands belang niet dient. Wij zijn niet tégen de Europese Unie, maar wij willen alleen dat deze zich beperkt tot economische samenwerking. Voorzitter, een Europese politieke Unie is voor ons dan ook volstrekt ondenkbaar. De macht moet bij de lidstaten liggen, want alleen die kunnen bepalen wat het beste is voor hun eigen burgers. Europese politieke partijen hebben geen enkele meerwaarde voor het welzijn van de burgers van de Europese Unie en van Nederland. Voorzitter, de bepaling in het Verdrag van Lissabon dat - en ik citeer - de politieke partijen op Europees niveau bijdragen tot de vorming van een Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de wil van de burgers van de Unie is een belachelijke en wereldvreemde constatering. Het interesseert de burger terecht niets. Gezamenlijk hebben die Europese partijen tussen 2004 en 2010 zo'n 67 miljoen euro aan Europese subsidies ontvangen. Volstrekt nutteloos en weggegooid belastinggeld. Een politieke partij moet per definitie zonder subsidies kunnen functioneren, dus óók de Europese politieke partijen. Het zijn belangenclubjes die niemand kent, waar niemand op zit te wachten en die wij kunnen missen als kiespijn."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nizozemská Strana za svobodu (PVV) je zde ve sněmovně, aby zastupovala nizozemský lid. Jsme tu proto, že jsme přesvědčeni, že Evropská unie ve své současné podobě neslouží zájmům Nizozemska. Nejsme proti Evropské unii, jen chceme, aby se omezila pouze na hospodářskou spolupráci. Pane předsedající, pro nás je tudíž evropská politická unie naprosto nepřípustná. Moc musí zůstat v rukou členských států, protože jen ony mohou určit, co je nejlepší pro jejich občany. Evropské politické strany by nepřinesly občanům Evropské unie nebo Nizozemska žádnou přidanou hodnotu. Pane předsedající, nařízení z Lisabonské smlouvy, které stanoví – cituji – že politické strany na evropské úrovni přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie, je absurdní a nereálné prohlášení. Občany to, zcela po právu, nezajímá. Evropské politické strany si mezi lety 2004 a 2010 rozdělily přibližně 67 milionů EUR evropských subvencí. To je naprosto nesmyslné vyhazování peněz daňových poplatníků. Politická strana musí, ze své podstaty, být schopna fungovat bez subvencí a to platí i pro evropské politické strany. Ty jsou zvláštní zájmové skupiny, které nikdo nezná, které nikdo nekontroluje a které potřebujeme asi tak, jako potřebujeme díru do hlavy."@cs1
"Hr. formand! Det nederlandske frihedsparti PVV er til stede her i Parlamentet for at repræsentere det nederlandske folk. Vi er her, fordi vi mener, at EU i sin nuværende form ikke tjener Nederlandenes interesser. Vi er ikke imod EU, vi ønsker bare, at den kun vedrører økonomisk samarbejde. For os er en europæisk politisk union derfor helt utænkelig. Magten må forblive hos medlemsstaterne, da kun de kan fastslå, hvad der er bedst for deres egne borgere. Europæiske politiske partier ville ikke give nogen merværdi overhovedet i forhold til EU-borgernes eller de nederlandske borgeres velfærd. Bestemmelsen i Lissabontraktaten, hvori det hedder – og jeg citerer – at "Politiske partier på europæisk plan bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje", er en absurd udtalelse, der er ude af trit med virkeligheden. Det interesserer ikke borgerne, og det er ikke så sært. De europæiske politiske partier modtog til sammen ca. 67 mio. EUR i EU-tilskud fra 2004 til 2010. Det er et fuldstændig meningsløst spild af skatteydernes penge. Et politisk parti skal pr. definition kunne fungere uden tilskud, og det gælder også europæiske politiske partier. Disse er specielle interessegrupper, som ingen kender, som ingen overvåger, og som vi hverken vil eje eller have."@da2
"Herr Präsident, die Niederländische Partei für die Freiheit (PVV) vertritt in diesem Parlament das niederländische Volk. Wir sind hier vertreten, weil wir der Ansicht sind, dass die Europäische Union in ihrer heutigen Form nicht den Interessen der Niederländer dient. Wir sind nicht gegen die Europäische Union, wir möchten nur, dass sie auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit beschränkt bleibt. Für uns, Herr Präsident, ist eine europäische politische Union daher völlig undenkbar. Die Macht muss bei den Mitgliedstaaten bleiben, da nur sie bestimmen können, was für ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger am besten ist. Europäische politische Parteien würden für das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union oder der Niederlande keinen Mehrwert schaffen. Herr Präsident, die Bestimmung des Vertrags von Lissabon, die besagt – und ich zitiere – dass politische Parteien auf europäischer Ebene zur Herausbildung eines europäischen politischen Bewusstseins und zum Ausdruck des Willens der Bürgerinnen und Bürger der Union beitragen, ist eine absurde und wirklichkeitsferne Aussage. Das interessiert die Bürgerinnen und Bürger nicht, und das ist richtig so. Zwischen 2004 und 2010 erhielten die europäischen politischen Parteien rund 67 Mio. EUR an europäischen Zuschüssen. Dies ist eine durch und durch sinnlose Verschwendung von Steuergeldern, die regelrecht zum Fenster hinausgeworfen werden. Eine politische Partei muss per Definition in der Lage sein, ohne Zuschüsse zu funktionieren, und auch europäische politische Parteien müssen das können. Diese sind besondere Interessengruppen, die niemand kennt, die niemand überwacht und die wir so genauso wenig brauchen wie ein Loch im Kopf."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το ολλανδικό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) βρίσκεται σε τούτο το Σώμα για να εκπροσωπεί τον ολλανδικό λαό. Βρισκόμαστε εδώ επειδή πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη σημερινή της μορφή, δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των Κάτω Χωρών. Δεν αντιτασσόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση· θέλουμε απλώς να περιοριστεί στην οικονομική συνεργασία. Συνεπώς, για εμάς, κύριε Πρόεδρε, μια ευρωπαϊκή πολιτική ένωση είναι εντελώς αδιανόητη. Η εξουσία πρέπει να ασκείται από τα κράτη μέλη, διότι μόνον αυτά μπορούν να καθορίσουν τι είναι καλύτερο για τους πολίτες τους. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν θα προσέφεραν καμία προστιθέμενη αξία για την ευημερία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Κάτω Χωρών. Κύριε Πρόεδρε, η διάταξη της Συνθήκης της Λισαβόνας στην οποία αναφέρεται –και παραθέτω αυτολεξεί– ότι τα πολιτικά κόμματα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης είναι μια παράλογη και εκτός πραγματικότητας δήλωση. Δεν ενδιαφέρει τους πολίτες, και ορθώς δεν τους ενδιαφέρει. Συνολικά, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα έλαβαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ύψους περίπου 67 εκατ. ευρώ μεταξύ 2004 και 2010. Πρόκειται για εντελώς παράλογη σπατάλη των χρημάτων των φορολογουμένων. Ένα πολιτικό κόμμα πρέπει, εξ ορισμού, να μπορεί να λειτουργεί χωρίς επιδοτήσεις, και αυτό πρέπει να ισχύει εξίσου για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Πρόκειται για ομάδες ειδικών συμφερόντων τις οποίες κανείς δεν γνωρίζει και κανείς δεν ελέγχει, και τις οποίες δεν χρειαζόμαστε καθόλου."@el10
"Mr President, the Dutch Party for Freedom (PVV) is in this House to represent the Dutch people. We are here because we believe that the European Union, as it currently exists, does not serve the interests of the Netherlands. We are not opposed to the European Union, we just want it to restrict itself to economic cooperation. For us, Mr President, a European political union is therefore completely unthinkable. Power must rest with the Member States, as only they can determine what is best for their own citizens. European political parties would provide no added value at all for the well-being of citizens of the European Union or of the Netherlands. Mr President, the provision in the Treaty of Lisbon which states – and I quote – that political parties at European level contribute to forming European political awareness and to expressing the will of citizens of the Union is an absurd and out-of-touch statement. It does not interest the citizens, and quite rightly so. Between them, the European political parties received around EUR 67 million in European subsidies between 2004 and 2010. This is a completely senseless pouring of taxpayers’ money down the drain. A political party must, by definition, be able to function without subsidies, and that includes European political parties. These are special interest groups that nobody knows, that nobody monitors and that we need like we need a whole in the head."@en4
"Señor Presidente, el Partido Holandés por la Libertad (PVV) está en esta Cámara para representar al pueblo neerlandés. Estamos aquí porque creemos que la Unión Europea, tal como es actualmente, no sirve a los intereses de los Países Bajos. No nos oponemos a la Unión Europea, solo queremos que se limite a la cooperación económica. Para nosotros, señor Presidente, una unión política europea es, por lo tanto, totalmente impensable. El poder debe recaer en los Estados miembros, pues solo ellos pueden determinar qué es lo mejor para sus propios ciudadanos. Los partidos políticos europeos no aportaría ningún valor añadido a todos por el bienestar de los ciudadanos de la Unión Europea o de los Países Bajos. Señor Presidente, la disposición contenida en el Tratado de Lisboa que dice —y cito— que «los partidos políticos a escala europea contribuirán a formar la conciencia política europea y a expresar la voluntad de los ciudadanos de la Unión» es una declaración absurda y desfasada. No interesa a los ciudadanos, y con razón. Entre ellos, los partidos políticos europeos recibieron alrededor de 67 millones de euros en subvenciones europeas entre 2004 y 2010. Se trata de tirar el dinero de los contribuyentes por la ventana sin ningún sentido. Un partido político debe, por definición, ser capaz de funcionar sin subsidios, y eso incluye a los partidos políticos europeos. Estos son grupos de intereses especiales que nadie conoce, que nadie controla y que necesitamos, al igual que necesitamos un todo en la cabeza."@es21
"Austatud juhataja! Hollandi Vabaduspartei (PVV) on siin täiskogul selleks, et esindada Hollandi rahvast. Me oleme siin, sest usume, et Euroopa Liit oma praegusel kujul ei teeni Madalmaade huvisid. Me ei ole Euroopa Liidu vastu, vaid tahame lihtsalt, et see piirduks majandusliku koostööga. Meie jaoks, austatud juhataja, on poliitiline Euroopa ühendus seetõttu täiesti mõeldamatu. Võim peab kuuluma liikmesriikidele, sest ainult nemad saavad otsustada, mis on nende kodanike jaoks parim. Euroopa erakonnad ei too ei Euroopa Liidu ega Madalmaade kodanike heaolule suuremat kasu. Austatud juhataja! Lissaboni lepingu säte – ja ma tsiteerin −, et Euroopa tasandi erakonnad aitavad kaasa euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisele ja liidu kodanike tahte väljendamisele, on absurdne ja elukauge väide. See ei huvita kodanikke – ja õigusega. Euroopa erakonnad said perioodil 2004−2010 umbkaudu 67 miljonit eurot Euroopa toetustena. See on täiesti mõttetu maksumaksjate raha raiskamine. Erakond peab definitsiooni järgi suutma tegutseda ilma rahalise toetuseta ja see hõlmab Euroopa erakondi. Nende puhul on tegu spetsiaalsete huvirühmadega, millest keegi ei tea, mida keegi ei kontrolli ja mida meil on vaja sama palju, kui vajame auku oma peas."@et5
"Arvoisa puhemies, Alankomaiden vapauspuolue on parlamentissa edustamassa Alankomaiden kansaa. Olemme täällä, koska katsomme, että Euroopan unioni ei nykymuodossaan palvele Alankomaiden etuja. Emme vastusta Euroopan unionia, vaan haluamme ainoastaan, että se rajoittaa toimintansa taloudelliseen yhteistyöhön. Arvoisa puhemies, meidän mielestämme Euroopan poliittinen unioni on näin ollen täysin mahdoton ajatus. Vallan on oltava jäsenvaltioilla, koska vain ne voivat päättää, mikä on niiden kansalaisten parhaaksi. Euroopan tason poliittiset puolueet eivät toisi lainkaan lisäarvoa Euroopan unionin tai Alankomaiden kansalaisten hyvinvointiin. Arvoisa puhemies, Lissabonin sopimuksen säädös, jossa todetaan, että Euroopan tason poliittiset puolueet myötävaikuttavat eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen, on järjetön ja vanhentunut lausuma. Se ei kiinnosta kansalaisia, mikä on aivan oikein. Euroopan tason poliittiset puolueet saivat yhteensä noin 67 miljoonaa euroa EU:n tukia vuosien 2004 ja 2010 välisenä aikana. Tämä on täysin järjetöntä veronmaksajien rahojen tuhlaamista. Poliittisen puolueen on lähtökohtaisesti voitava toimia ilman tukia, ja tämä koskee myös Euroopan tason poliittisia puolueita. Nämä ovat pieniä eturyhmiä, joita kukaan ei tunne, joita kukaan ei valvo ja joita me emme missään nimessä tarvitse."@fi7
"Monsieur le Président, le Parti néerlandais pour la liberté (PVV) siège dans cette Assemblée pour représenter le peuple néerlandais. Nous sommes ici parce que nous pensons que l’Union européenne, telle qu’elle existe aujourd’hui, ne sert pas les intérêts des Pays-Bas. Nous ne sommes pas opposés à l’Union européenne, nous voulons seulement qu’elle se limite à la coopération économique. Pour nous, Monsieur le Président, une Union politique européenne est donc quelque chose de totalement impensable. Le pouvoir doit appartenir aux États membres, car ils sont les seuls à pouvoir déterminer ce qui est le mieux pour leurs propres citoyens. Des partis intégrés au niveau européen ne créeraient aucune valeur ajoutée pour le bien-être des citoyens de l’Union européenne ou des Pays-Bas. Monsieur le Président, la disposition du traité de Lisbonne qui prévoit – je cite – que les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union est une affirmation absurde et complètement déconnectée de la réalité. Cela n’intéresse pas les citoyens, et à juste titre. Les partis politiques européens ont reçu au total près de 67 millions d’euros de subventions européennes entre 2004 et 2010. C’est un gaspillage complètement insensé de l’argent des contribuables. Un parti politique doit, par définition, être capable de fonctionner sans subventions, et cela vaut aussi pour les partis politiques européens. Ceux-ci sont des groupes d’intérêts que personne ne connaît, que personne ne contrôle et dont nous n’avons vraiment pas besoin."@fr8
"Elnök úr, a Holland Szabadságpárt (PVV) azért van itt a Házban, hogy képviselje a holland népet. Azért vagyunk itt, mert úgy ítéljük meg, hogy az Európai Unió jelenlegi formájában nem szolgálja Hollandia érdekeit. Nem ellenezzük az Európai Uniót, hanem csak azt akarjuk, hogy a gazdasági együttműködésre korlátozza önmagát. Ezért számunkra, elnök úr, egy európai politikai unió teljességgel elképzelhetetlen. A hatalomnak a tagállamoknál kell maradnia, mivel csak ők tudják meghatározni, hogy mi a legjobb a saját polgáraiknak. Az európai politikai pártok semmiféle hozzáadott értéket nem jelentenének az Európai Unió vagy Hollandia polgárai jólétére. Elnök úr, a Lisszaboni Szerződés azon rendelkezése, amely megállapítja – és most idézem –, hogy az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához, abszurd és a földtől elrugaszkodott kijelentés. Ez nem érdekli a polgárokat, és teljes joggal nem. Eközben pedig az európai politikai pártok 2004 és 2010 között mintegy 67 millió euró támogatást kaptak európai forrásokból. Ez az adófizetők pénzének teljesen értelmetlen elherdálása. Egy politikai pártnak képesnek kell lennie arra, hogy támogatás nélkül működjön, és ez az európai politikai pártokra is áll. Ezek különleges érdekcsoportok, melyeket senki sem ismer, senki sem ellenőriz, és amelyekre épp annyira van szükségünk, mint egy fejlövésre."@hu11
"Signor Presidente, il Partij Voor de Vrijheid (PVV) è presente in questa Camera per rappresentare il popolo olandese. Siamo qui perché crediamo che l’Unione, nella sua forma attuale, non risponda agli interessi dei Paesi Bassi. Non siamo contrari all’Unione europea, ma semplicemente vogliamo che si limiti alla cooperazione economica. Per noi, signor Presidente, un’unione politica europea è dunque del tutto inconcepibile. Il potere deve restare affidato agli Stati membri in quanto soltanto loro possono stabilire ciò che è meglio per i loro cittadini. I partiti politici europei non offrirebbero alcun valore aggiunto per il benessere dei cittadini dell’Unione europea o dei Paesi Bassi. Signor Presidente, la disposizione contenuta nel trattato di Lisbona secondo cui i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare la consapevolezza politica europea ed esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione è una dichiarazione assurda e avulsa da ogni contesto. Non interessa i cittadini, e giustamente è così. Nel complesso, i partiti politici europei hanno ricevuto circa 67 milioni di euro di sovvenzioni europee tra il 2004 e il 2010. È uno spreco del tutto insensato di denaro dei contribuenti. Un partito politico deve, per definizione, essere in grado di funzionare senza sovvenzioni, e ciò vale anche per i partiti politici europei. Esistono gruppi di interesse speciali che nessuno conosce e nessuno monitora, gruppi assolutamente inutili."@it12
"Pone pirmininke, olandų Laisvės partija (PVV) šiame Parlamente yra tam, kad atstovautų Olandijos žmones. Esame čia, nes manome, kad tokia Europos Sąjunga, kokia yra dabar, netarnauja Nyderlandų interesams. Mes ne prieš, kad Europos Sąjunga būtų, tik norime, kad ji apsiribotų ekonominiu bendradarbiavimu. Mums, pone pirmininke, Europos politinė sąjunga yra visiškai neįsivaizduojama. Valdžia turi likti valstybėms narėms, nes tik jos gali nustatyti, kas geriausia jų piliečiams. Europos politinės partijos Europos Sąjungos ar Nyderlandų piliečių gerovei nesuteiktų jokios pridėtinės vertės. Pone pirmininke, Lisabonos sutarties nuostata, kurioje teigiama, cituoju, kad „partijos Europos lygiu prisideda formuojant europinį politinį sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos piliečių valią“, yra absurdiškas ir padėties neatspindintis teiginys. Piliečių tai nedomina ir tai gana teisinga. Nuo 2004 m. iki 2010 m. Europos politinės partijos Europos subsidijų pavidalu iš viso gavo apie 67 mln. EUR. Tai visiškai beprasmis mokesčių mokėtojų pinigų eikvojimas. Politinė partija iš esmės turi gebėti veikti be subsidijų, tai galioja ir Europos politinėms partijoms. Esama tam tikrų interesų grupių, apie kurias niekas nežino, kurių niekas nestebi ir kurių mums reikia ne labiau nei skylės galvoje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Holandes Brīvības partija ( ) šajā Parlamentā pārstāv Holandes iedzīvotājus. Mēs esam šeit, jo uzskatām, ka Eiropas Savienība tās pašreizējā veidolā nekalpo Nīderlandes interesēm. Mēs neesam pret Eiropas Savienību, mēs tikai vēlamies, lai tā rūpētos vienīgi par ekonomisko sadarbību. Tāpēc, priekšsēdētāja kungs, mēs nekādi nespējam iedomāties tādas Eiropas politiskās savienības esamību. Varai ir jāpaliek dalībvalstu ziņā, jo tikai dalībvalstis spēj noteikt, kas to pilsoņiem ir piemērotākais. Eiropas politiskās partijas neradītu pilnīgi nekādu pievienoto vērtību Eiropas Savienības vai Nīderlandes pilsoņu labklājībai. Priekšsēdētāja kungs, Lisabonas Līguma noteikumi nosaka ― citēju ―, ka politiskās partijas Eiropas līmenī veicina Eiropas politiskās apziņas veidošanos un Savienības pilsoņu gribas izteikšanu; šis apgalvojums ir absurds un nav aktuāls. Tas neinteresē pilsoņus un pilnīgi pamatoti. Viņuprāt, Eiropas politiskās partijas laikā no 2004. līdz 2010. gadam saņēma Eiropas dotācijas aptuveni EUR 67 miljonu apmērā. Tā ir nejēdzīga nodokļu maksātāju naudas līdzekļu izšķērdēšana. Saskaņā ar definīciju politiskai partijai ir jābūt spējīgai darboties bez dotācijām, un tas attiecas arī uz Eiropas politiskajām partijām. Tās ir īpašas interešu grupas, par kurām neviens neko nezina, kuras neviens neuzrauga un kuras mums vajadzīgas tikpat daudz kā veselums galvā."@lv13
"Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid zit hier in het Parlement voor de Nederlandse burger. Wij zitten hier omdat wij vinden dat de Europese Unie zoals deze nu bestaat het Nederlands belang niet dient. Wij zijn niet tégen de Europese Unie, maar wij willen alleen dat deze zich beperkt tot economische samenwerking. Voorzitter, een Europese politieke Unie is voor ons dan ook volstrekt ondenkbaar. De macht moet bij de lidstaten liggen, want alleen die kunnen bepalen wat het beste is voor hun eigen burgers. Europese politieke partijen hebben geen enkele meerwaarde voor het welzijn van de burgers van de Europese Unie en van Nederland. Voorzitter, de bepaling in het Verdrag van Lissabon dat - en ik citeer - de politieke partijen op Europees niveau bijdragen tot de vorming van een Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de wil van de burgers van de Unie is een belachelijke en wereldvreemde constatering. Het interesseert de burger terecht niets. Gezamenlijk hebben die Europese partijen tussen 2004 en 2010 zo'n 67 miljoen euro aan Europese subsidies ontvangen. Volstrekt nutteloos en weggegooid belastinggeld. Een politieke partij moet per definitie zonder subsidies kunnen functioneren, dus óók de Europese politieke partijen. Het zijn belangenclubjes die niemand kent, waar niemand op zit te wachten en die wij kunnen missen als kiespijn."@mt15
"Holenderska Partia Wolności (PVV) jest w tym Parlamencie po to, by reprezentować Holendrów. Jesteśmy tu, ponieważ uważamy, że Unia Europejska w swoim obecnym kształcie nie służy interesom Holandii. Nie jesteśmy przeciwni Unii Europejskiej; chcemy tylko, aby ograniczała się tylko do współpracy gospodarczej. W związku z tym dla nas, Panie Przewodniczący, europejska unia polityczna jest całkowicie nie do pomyślenia. Władzę muszą mieć państwa członkowskie, ponieważ tylko one potrafią stwierdzić, co jest najlepsze dla ich obywateli. Europejskie partie polityczne nie wniosą żadnej wartości dodanej do dobrobytu obywateli Unii Europejskiej, czy też Holandii. Panie Przewodniczący! Zapis w traktacie lizbońskim, zgodnie z którym, cytuję: „partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii” to absurd i stwierdzenie oderwane od rzeczywistości. Nie interesuje to obywateli – i całkiem słusznie. Pomiędzy europejskie partie polityczne rozdzielono w latach 2004 – 2010 około 67 milionów euro w postaci subsydiów. To całkowicie bezsensowne wyrzucanie pieniędzy podatników w błoto. Partia polityczna musi z definicji być zdolna do funkcjonowania bez subsydiów; dotyczy to także europejskich partii politycznych. Są to nieznane nikomu specjalne grupy interesów, których nikt nie kontroluje i które są nam potrzebne jak dziura w moście."@pl16
"Senhor Presidente, o Partido da Liberdade neerlandês (PVV) está nesta Assembleia para representar o povo neerlandês. Estamos aqui porque acreditamos que a União Europeia, tal como actualmente existe, não serve os interesses dos Países Baixos. Não nos opomos à União Europeia, apenas queremos que esta se limite à cooperação económica. Para nós, Senhor Presidente, uma união política europeia é, por conseguinte, completamente impensável. O poder tem de continuar nos Estados-Membros, já que só estes podem determinar o que é melhor para os seus cidadãos. Os partidos políticos europeus não trariam qualquer valor acrescentado ao bem-estar dos cidadãos da União Europeia ou dos Países Baixos. Senhor Presidente, a disposição do Tratado de Lisboa que determina que − cito − os partidos políticos ao nível europeu contribuem para a criação de uma consciência política europeia e para a expressão da vontade dos cidadãos da União é uma afirmação absurda e deslocada. Não interessa aos cidadãos, e com razão. Entre todos, os partidos políticos europeus receberam cerca de 67 milhões de euros em subvenções europeias entre 2004 e 2010. É um jogar fora completamente sem sentido do dinheiro dos contribuintes. Um partido político deve, por definição, ser capaz de funcionar sem subsídios, e isto inclui os partidos políticos europeus. São grupos de interesse especiais que ninguém conhece, que ninguém monitoriza e dos quais precisamos como de uma viola num enterro."@pt17
"Domnule președinte, Partidul pentru Libertate (PVV) olandez se află în acest Parlament pentru a reprezenta poporul olandez. Ne aflăm aici deoarece considerăm că Uniunea Europeană, așa cum există în prezent, nu servește interesele Țărilor de Jos. Nu ne opunem Uniunii Europene, vrem doar să o limităm la cooperarea economică. Pentru noi, domnule președinte, o uniune politică europeană este, prin urmare, de neconceput. Competența trebuie să rămână a statelor membre, întrucât doar acestea pot stabili ce este mai bine pentru cetățenii lor. Partidele politice europene nu ar furniza deloc valoare adăugată pentru bunăstarea cetățenilor Uniunii Europene sau ai Țărilor de Jos. Domnule președinte, dispoziția din Tratatul de la Lisabona care prevede că – citez – partidele politice la nivel european contribuie la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii este o declarație absurdă și deplasată. Acest lucru nu îi interesează pe cetățeni și pe bună dreptate. Între 2004 și 2010, partidele politice europene între ele au primit în jur de 67 de milioane de euro de subvenții europene. Acest lucru este o aruncare complet necugetată a banilor contribuabililor pe apa sâmbetei. Un partid politic trebuie, prin definiție, să poată funcționa fără subvenții și asta include partidele politice europene. Acestea sunt grupuri de interese speciale pe care nimeni nu le cunoaște, nimeni nu le monitorizează și de care avem nevoie ca de cuie în bocanci."@ro18
"Holandská Strana za slobodu (PVV) v tomto Parlamente zastupuje holandských občanov. Sme tu preto, lebo si myslíme, že Európska únia v svojej súčasnej podobe neslúži záujmom Holandska. Nie sme proti Európskej únii, chceme ju len obmedziť na hospodársku spoluprácu. Pre nás je preto európska politická únia úplne nemysliteľná. Moc musí zostať v členských štátoch, lebo len ony vedia určiť, čo je pre ich občanov najlepšie. Politické strany na európskej úrovni neprinesú vôbec nijakú pridanú hodnotu pre blaho občanov Európskej únie či Holandska. Ustanovenie Lisabonskej zmluvy, v ktorom sa uvádza, citujem: „politické strany na európskej úrovni prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia a k vyjadrovaniu politickej vôle občanov Únie“, je absurdné a odtrhnuté od reality. Občanov to nezaujíma, a celkom oprávnene. Politické strany na európskej úrovni dostali v rokoch 2004 až 2010 okolo 67 miliónov EUR v rámci európskych dotácií. Toto je úplne nezmyselné vyhadzovanie peňazí daňových poplatníkov von oknom. Podľa definície musí byť politická strana schopná fungovať bez dotácií, a to sa týka aj politických strán na európskej úrovni. Ide tu o špeciálne záujmové skupiny, ktoré nikto nepozná, nikto nemonitoruje a ktoré potrebujeme asi tak, ako mŕtvy potrebuje kabát."@sk19
"Gospod predsednik, nizozemska Stranka za svobodo (PVV) je v Parlamentu zato, da zastopa Nizozemce. Tukaj smo, ker menimo, da Evropska unija, kot trenutno obstaja, ne služi interesom Nizozemske. Ne nasprotujemo Evropski uniji, želimo le, da se omeji na gospodarsko delovanje. Za nas, gospod predsednik, je torej evropska politična unija popolnoma nepredstavljiva. Oblast mora ostati pri državah članicah, ker lahko le one same odločijo, kaj je najbolje za njihove državljane. Evropske politične stranke ne bi ustvarile prav nobene dodane vrednosti za blaginjo državljanov Evropske unije ali Nizozemske. Gospod predsednik, določba v Lizbonski pogodbi, ki pravi – citiram –, da politične stranke na evropski ravni prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in k izražanju volje državljanov Unije, je absurdna in nerealna izjava. Državljanov ne zanima in prav je tako. Evropske politične stranke so med letoma 2004 in 2010 skupaj prejele evropske subvencije v višini okrog 67 milijonov EUR. To je popolnoma nesmiselno zapravljanje davkoplačevalskega denarja. Politična stranka mora po definiciji biti sposobna delovati brez subvencij, sem pa spadajo tudi evropske politične stranke. To so posebne interesne skupine, ki jih nihče ne pozna, ki jih nihče ne nadzoruje in ki bi jih z lahkoto pogrešali."@sl20
"Herr talman! Det nederländska frihetspartiet (PVV) sitter i parlamentet för att företräda det nederländska folket. Vi är här för att vi anser att EU i dess nuvarande form inte tjänar Nederländernas intressen. Vi motsätter oss inte EU, vi vill bara begränsa det till ekonomiskt samarbete. För oss är en europeisk politisk union därför helt otänkbar. Makten måste förbli hos medlemsstaterna, eftersom det endast är de som kan avgöra vad som är bäst för deras egna medborgare. Europeiska politiska partier skulle inte tillföra något mervärde alls för medborgarnas välbefinnande varken i EU eller i Nederländerna. Herr talman, den bestämmelse i Lissabonfördraget som fastställer – och jag citerar – att de politiska partierna på europeisk nivå ska bidra till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja är ett orimligt påstående som inte återspeglar verkligheten. Det intresserar inte medborgarna, och det gör det inte med rätta. I deras ögon fick de europeiska politiska partierna omkring 67 miljoner euro i EU-bidrag mellan 2004 och 2010. Detta är ett fullständigt sanslöst slöseri av skattebetalarnas pengar till ingen nytta. Ett politiskt parti måste definitionsmässigt kunna fungera utan bidrag, och det omfattar även europeiska politiska partier. Det finns särskilda intressegrupper som ingen känner till, som ingen övervakar och som vi behöver lika mycket som vi behöver ett hål i huvudet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph