Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-05-Speech-2-534-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110405.22.2-534-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, la création des partis politiques européens a été un grand pas en avant vers une meilleure démocratie européenne, capable d’exprimer la volonté des citoyens de l’Union. Le rapport de Mme Giannakou va dans le bon sens, celui d’une simplification et d’une facilitation de l’action des partis politiques européens et de leurs fondations. Il va alléger les contraintes de la contrepartie exigée pour obtenir les financements publics et il va élargir les possibilités de mise en œuvre de ces crédits. Nous sommes notamment favorables à ce que les fondations agissent aussi en dehors du territoire de l’Union. Mais à côté de ce mouvement général, qui encourage et étend les dispositions en faveur d’une démocratie européenne renforcée, une mesure va en sens inverse, dans le sens d’une restriction de la liberté des partis politiques européens. En effet, le règlement exigera désormais, parmi les critères pour reconnaître l’implantation d’un parti politique européen dans un État membre, que ce parti soit représenté par des élus d’une assemblée régionale ayant un pouvoir législatif. Mon parti est un parti spécifique à la Corse. Il est membre de l’Alliance libre européenne, qui est un parti politique européen depuis l’origine. En Corse, nous avons regroupé 26 % des voix, obtenu un groupe d’élus nombreux à l’Assemblée de Corse, mais comme la France refuse de donner des compétences législatives à l’Assemblée de Corse, ce parti, même s’il devenait majoritaire sur l’île, ne serait pas comptabilisé au bénéfice de l’ALE. Cette disposition est très regrettable. Nous voulions attirer votre attention sur ce point."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, vytvoření evropských politických stran byl velký krok kupředu směrem k demokratičtější Evropě schopné vyjádřit přání svých občanů. Zpráva paní Giannakouové je na dobré cestě, pokud jde o zjednodušení a vyjasnění činností evropských politických stran a nadací. Sníží zátěž podmínek, jejichž splnění je nezbytné pro přidělení veřejných financí, a rozšíří možnosti využití těchto financí. My souhlasíme zejména s možností, aby nadace mohly fungovat také mimo území EU. Ovšem vedle tohoto obecného přístupu, který podporuje a rozšiřuje pravidla podporující silnější evropskou demokracii, jedno z opatření jde opačným směrem a omezuje svobodu evropských politických stran. Mezi kritérii pro uznání základny evropské politické strany v členském státě bude nařízení nyní vyžadovat, aby strana měla volené zastupitele, kteří sedí v regionálním shromáždění, jež má zákonodárnou moc. Má strana je charakteristická pro Korsiku. Je členem Evropské svobodné aliance (ALE), která je evropskou politickou stranou od doby svého vzniku. Dostali jsme na Korsice 26 % hlasů a máme velký počet členů v korsickém regionálním shromáždění. Ale protože Francie odmítá udělit korsickému shromáždění zákonodárnou moc, i kdyby naše strana získala na ostrově většinu, toto kritérium by nemohla splnit. Toto usnesení by mělo být odsouzeno. Chtěli jsme vás na tento bod upozornit."@cs1
"Hr. formand! Dannelsen af de europæiske politiske partier var et stort fremskridt i retning af et mere demokratisk Europa, der kunne udtrykke sine borgeres ønsker. Fru Giannakous betænkning går i den rigtige retning med hensyn til at gøre de europæiske politiske partiers og deres fondes virke enklere og mere ligetil. Det vil lette byrden af krav, der skal opfyldes for at få offentlig finansiering, og udvide antallet af muligheder for at gøre brug af denne finansiering. Vi er særlig glade for muligheden for, at fondene også kan virke uden for EU's område. Samtidig med denne generelle tilgang, som opmuntrer og udvider bestemmelserne om støtte til et stærkere europæisk demokrati, går en af foranstaltningerne imidlertid i den modsatte retning og begrænser de europæiske politiske partiers frihed. Blandt kriterierne for anerkendelse af et europæisk politisk partis base i en medlemsstat vil det ifølge forordningen nu blive krævet, at partiet har valgte repræsentanter, der sidder i en regional forsamling, som har lovgivende beføjelser. Mit parti er alene korsikansk. Det er medlem af Den Europæiske Fri Alliance (ALE), som har været et europæisk politisk parti siden stiftelsen. Vi opnåede 26 % af stemmerne på Korsika og har et stort antal medlemmer i Korsikas regionale forsamling. Eftersom Frankrig afslår at give Korsikas regionale forsamling lovgivningsbeføjelser, ville vi selv med et flertal på øen imidlertid ikke tælle med, når ALE skal opfylde kriteriet. Denne bestemmelse er beklagelig. Vi ønskede at henlede opmærksomheden på dette punkt."@da2
"Herr Präsident, die Schaffung europäischer politischer Parteien war ein großer Schritt hin zu einem demokratischeren Europa, das in der Lage ist, die Wünsche seiner Bürgerinnen und Bürger zum Ausdruck zu bringen. Der Bericht von Frau Giannakou ist auf dem richtigen Weg; er macht die Tätigkeiten der europäischen politischen Parteien und ihrer Stiftungen einfacher und unkomplizierter. Er wird die Bedingungen, die an den Erhalt öffentlicher Mittel geknüpft sind, erleichtern und die Optionen für den Mitteleinsatz erweitern. Wir befürworten insbesondere die Möglichkeit, dass Stiftungen auch außerhalb der EU tätig sein können. Doch abgesehen von diesem allgemeinen Ansatz, der Bestimmungen für eine stärkere europäische Demokratie fördert und ausdehnt, geht eine der Maßnahmen in die entgegengesetzte Richtung und schränkt die Freiheit der europäischen politischen Parteien ein. Zu den Kriterien für die Anerkennung der Basis einer politischen Partei in einem Mitgliedstaat gehört, dass die Partei gemäß der Verordnung gewählte Vertreter in einer Regionalversammlung haben muss, die Gesetzgebungsbefugnisse besitzt. Meine Partei ist typisch für Korsika. Sie ist Mitglied der Freien Europäischen Allianz (ALE), die seit ihrer Gründung eine europäische politische Partei ist. Wir haben 26 % der Stimmen in Korsika erzielt, und wir haben eine große Zahl von Mitgliedern im korsischen Regionalparlament. Doch da Frankreich sich weigert, der korsischen Versammlung Gesetzgebungsbefugnisse zu übertragen, würde unsere Partei, selbst wenn sie die Mehrheit auf der Insel hätte, nicht die Kriterien für die ALE erfüllen. Wir lehnen diese Bestimmung ab. Wir wollten Sie auf diesen Punkt aufmerksam machen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η δημιουργία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ήταν ένα σημαντικό βήμα υπέρ μιας πιο δημοκρατικής Ευρώπης, η οποία θα είναι σε θέση να εκφράζει τις επιθυμίες των πολιτών της. Η έκθεση της κ. Γιαννάκου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθόσον απλουστεύει και αποσαφηνίζει τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ιδρυμάτων τους. Θα μειώσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται σε αντάλλαγμα για τη λήψη δημοσίων χρηματοδοτήσεων και θα διευρύνει τις επιλογές όσον αφορά την αξιοποίηση αυτών των χρηματοδοτήσεων. Υποστηρίζουμε ιδιαίτερα τη δυνατότητα των ιδρυμάτων να δραστηριοποιούνται και εκτός της επικράτειας της ΕΕ. Ωστόσο, παράλληλα με αυτήν τη γενική προσέγγιση, η οποία ενθαρρύνει και διευρύνει τις διατάξεις υπέρ της ενδυνάμωσης της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, ένα από τα μέτρα κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση και περιορίζει την ελευθερία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Μεταξύ των κριτηρίων για την αναγνώριση της βάσης ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος σε ένα κράτος μέλος, ο κανονισμός θα θέτει πλέον ως προϋπόθεση να διαθέτει το συγκεκριμένο κόμμα εκλεγμένους αντιπροσώπους σε περιφερειακή συνέλευση με νομοθετικές εξουσίες. Το κόμμα μου δραστηριοποιείται μόνον στην Κορσική. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (ALE), η οποία αποτελεί ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα από την ίδρυσή της. Έχουμε λάβει το 26% των ψήφων στην Κορσική και διαθέτουμε πολυμελή αντιπροσωπεία στην Περιφερειακή Συνέλευση της Κορσικής. Ωστόσο, δεδομένου ότι η Γαλλία αρνείται να χορηγήσει νομοθετικές εξουσίες στη Συνέλευση της Κορσικής, ακόμη και αν το κόμμα μας εξασφάλιζε την πλειοψηφία στο νησί, η παρουσία του στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας δεν θα μπορούσε να υπολογιστεί για την εκπλήρωση των αναγκαίων κριτηρίων αναγνώρισής της ως ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος. Η διάταξη αυτή είναι ατυχής. Γι’ αυτό θελήσαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε αυτήν την πτυχή."@el10
"Mr President, the creation of the European political parties was a major step forward towards a more democratic Europe capable of expressing the wishes of its citizens. Mrs Giannakou’s report is on the right lines in terms of making the activities of European political parties and their foundations simpler and more straightforward. It will ease the burden of the conditions required in return for obtaining public funding and will broaden the options for making use of this funding. We are particularly in favour of the possibility for the foundations to act outside EU territory also. However, alongside this general approach, which encourages and extends provisions supporting a stronger European democracy, one of the measures goes in the opposite direction and restricts the freedom of European political parties. Among the criteria for recognising a European political party’s basis in a Member State, the regulation will now require the party to have elected representatives sitting in a regional assembly that has legislative powers. My party is specific to Corsica. It is a member of the European Free Alliance (ALE), which has been a European political party since it began. We obtained 26% of the vote in Corsica and have a large body of members on the Corsica Regional Assembly. However, since France refuses to grant the Corsican Assembly legislative powers, even if our party were to gain a majority on the island it would not count towards the criteria for the ALE. This provision is to be deplored. We wanted to draw your attention to this point."@en4
"Señor Presidente, la creación de los partidos políticos europeos fue un paso importante hacia una Europa más democrática capaz de expresar los deseos de sus ciudadanos. El informe de la señora Giannakou va en la dirección correcta en lo que respecta a hacer que las actividades de los partidos políticos europeos y de sus fundaciones sean más sencillas y más directas. Se aliviará la carga de las condiciones exigidas a cambio de la obtención de fondos públicos y ampliará las opciones para hacer uso de esta financiación. Estamos particularmente a favor de la posibilidad de que las fundaciones también operen fuera del territorio de la UE. Sin embargo, junto a este enfoque general, que fomenta y amplía las disposiciones que apoyan una democracia europea más fuerte, una de las medidas va en la dirección opuesta y restringe la libertad de los partidos políticos europeos. Entre los criterios para reconocer las bases de un partido político europeo en un Estado miembro, el Reglamento exigirá ahora que el partido político en cuestión cuente con representantes electos sentados en una asamblea regional que además tengan competencias legislativas. Mi partido es específico de Córcega. Se trata de un miembro de la Alianza Libre Europea (ALE), que ha sido un partido político europeo desde sus inicios. Hemos obtenido el 26 % de los votos en Córcega y tenemos la representación de varios diputados en la Asamblea Regional de Córcega. Sin embargo, dado que Francia se niega a conceder competencias legislativas a la Asamblea de Córcega, incluso aunque nuestro partido obtuviera la mayoría en la isla, no se computaría en los criterios para el Grupo ALE. Esta disposición es deplorable. Hemos querido llamar la atención sobre este punto."@es21
"Austatud juhataja! Euroopa erakondade loomine oli tähtis samm edasi demokraatlikuma Euroopa suunas, mis on suuteline väljendama oma kodanike soove. Giannakou’ raporti suund on selles mõttes õige, et lihtsustatakse Euroopa erakondade tegevust. Sellega leevendatakse riikliku rahastamise saamise eeltingimusi ning avardatakse võimalusi raha kasutamiseks. Pooldame eriti sihtasutustele antud võimalust tegutseda ka väljaspool ELi territooriumi. Ent üldise käsitusviisi, mis soodustab tugevamat Euroopa demokraatiat ja laiendab seda toetavaid sätteid, kõrval on üks vastupidise mõjuga meede, mis piirab Euroopa erakondade vabadust. Määruses nõutakse nüüd Euroopa erakonna tunnustamise kriteeriumide seas, et Euroopa erakonna loomiseks liikmesriigis peavad sellel erakonnal olema valitud esindajad seadusandlikke volitusi omaval assambleel. Minu erakond on Korsikale iseloomulik. See on Euroopa Vabaliidu (ALE) liige, mis on algusest peale olnud Euroopa erakond. Me saime Korsikal 26% häältest ja meil on suur esindatus Korsika piirkondlikul assambleel. Kuna Prantsusmaa keeldub aga Korsika assambleele seadusandlikke volitusi andmast, isegi kui meie erakond oleks saarel enamuses, siis ei läheks see ALE-le kohalduvate kriteeriumide arvestuses arvesse. Seda sätet tuleks taunida. Tahtsime teie tähelepanu sellele punktile juhtida."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan tason puolueiden luominen oli iso askel kohti demokraattisempaa Eurooppaa, joka kykenee ilmaisemaan kansalaistensa toiveet. Marietta Giannakoun mietintö on oikeilla linjoilla siinä, että Euroopan tason poliittisten puolueiden ja niiden säätiöiden toiminnasta tehdään selkeämpää ja yksinkertaisempaa. Siinä kevennetään julkisen rahoituksen saamiseen vaadittuja ehtoja ja laajennetaan rahoituksen käyttöön liittyviä vaihtoehtoja. Kannatamme erityisesti säätiöiden mahdollisuutta toimia myös EU:n alueen ulkopuolella. Tämän vahvempaa eurooppalaista demokratiaa tukevia säännöksiä edistävän ja laajentavan yleisen lähestymistavan rinnalla on kuitenkin toimenpide, joka vie vastakkaiseen suuntaan ja rajoittaa Euroopan tason poliittisten puolueiden vapautta. Asetuksessa vaaditaan nyt Euroopan tason poliittisen puolueen jäsenvaltiossa olevan perustan tunnustamiskriteeriksi myös se, että puolueella on valittuja edustajia alueneuvostossa, jolla on lainsäädännöllistä valtaa. Puolueeni toimii vain Korsikassa. Se kuuluu Euroopan vapaa allianssi (ALE) -ryhmään, joka on ollut alusta saakka Euroopan tason poliittinen puolue. Saimme Korsikassa 26 prosenttia äänistä ja meillä on useita jäseniä Korsikan alueneuvostossa. Koska Ranska kuitenkin kieltäytyy myöntämästä Korsikan alueneuvostolle lainsäädännöllistä valtaa, tilannetta, jossa puolueemme saisi enemmistön saarella, ei laskettaisi ALE-ryhmän eduksi. Tämä säännös on valitettava. Halusimme kiinnittää huomionne tähän asiaan."@fi7
"Elnök úr, az európai politikai pártok létrehozása az Unió polgárainak akaratát kifejezni képes jobb európai demokrácia irányában tett nagy előrelépés volt. Marietta Giannakou jelentése a helyes irányt követi, az európai politikai pártok és alapítványaik tevékenységének egyszerűsítését és könnyítését célozza. Meg fogja könnyíteni a közfinanszírozás elnyerése érdekében megkövetelt ellentételezést, és ki fogja szélesíteni a pénzügyi keretek felhasználásának a lehetőségeit. Különösen támogatjuk azt, hogy az alapítványok az Unió területén kívül is tevékenykedhessenek. Ezen általános vonulat mellett azonban, amely ösztönzi és kiterjeszti az erősebb európai demokrácia érdekében hozott rendelkezéseket, egy másik intézkedés az ellenkező irányba hat, mégpedig az európai politikai pártok szabadságának korlátozása irányába. A rendelet ugyanis azon kritériumok között, melyek egy európai politikai pártnak egy tagállamban történő megtelepedésének elismeréséhez szükségesek, azt írja elő, hogy ezentúl az adott pártot egy jogalkotói hatáskörrel rendelkező regionális közgyűlés megválasztott tagjainak kell képviselniük. Az én pártom egy Korzika-specifikus párt. Az Európai Szabad Szövetség (ALE) tagja, amely a kezdetektől fogva európai politikai párt volt. Korzikán a szavazatok 26%-át nyertük el, a Korzikai Közgyűlésben számos megválasztott képviselőnk van, ám mivel Franciaország nem hajlandó jogalkotói hatásköröket adni a Korzikai Közgyűlésnek, ez a párt, még ha többségbe kerülnie is a szigeten, akkor sem számítana bele az Európai Szabad Szövetségbe. Ez a rendelkezés tehát felettébb sajnálatos. Fel akartuk hívni a figyelmüket erre a pontra."@hu11
"Signor Presidente, la creazione dei partiti politici europei è stata un passo importante verso un’Europa più democratica in grado di esprimere i desideri dei propri cittadini. La relazione della collega Giannakou segue gli orientamenti giusti per rendere più semplici e dirette le attività dei partiti politici europei e delle loro fondazioni in quanto alleggerirà l’onere delle condizioni richieste a fronte dell’ottenimento di fondi pubblici e amplierà la rosa degli usi possibili di tali fondi. Siamo in particolare a favore della possibilità che le fondazioni agiscano anche al di fuori del territorio dell’Unione. Tuttavia, accanto a questo approccio generale, che incoraggia ed estende le disposizioni a sostegno di una democrazia europea più forte, vi è una delle misure che va nella direzione opposta e limita la libertà dei partiti politici europei. Tra i criteri per il riconoscimento della base di un partito politico europeo in uno Stato membro, ora il regolamento impone che il partito abbia rappresentanti eletti a un’assemblea regionale con poteri legislativi. Il mio partito esiste solo in Corsica. È membro dell’Alleanza libera europea (ALE), partito politico europeo sin dalla sua costituzione. Abbiamo ottenuto il 26 per cento dei voti in Corsica e abbiamo un ampio corpo di membri all’assemblea regionale della Corsica. Poiché la Francia si rifiuta però di concedere all’assemblea corsa poteri legislativi, anche se il nostro partito dovesse conquistarsi la maggioranza sull’isola, comunque non rispetterebbe i criteri per far parte dell’ALE. Tale disposizione va giudicata deplorevole. Desideravamo richiamare la vostra attenzione su questo punto."@it12
"Pone pirmininke, Europos politinių partijų sukūrimas buvo didelis žingsnis demokratiškesnės Europos, kurioje gebama išreikšti savo piliečių pageidavimus, link. M. Giannakou pranešime einama teisinga linkme siekiant supaprastinti Europos politinių partijų ir jų fondų veiklą. Juo bus palengvinta sąlygų, kurių reikalaujama laikytis mainais už viešojo finansavimo gavimą, našta ir išplėstos naudojimosi šiuo finansavimu galimybės. Mes ypač palankiai vertiname fondams suteikiamą galimybę veikti ir už ES teritorijos ribų. Vis dėlto drauge su šiuo bendru požiūriu, kuriuo skatinamos ir išplečiamos tvirtesnę Europos demokratiją remiančios nuostatos, viena iš priemonių veikia priešinga kryptimi ir ja Europos politinių partijų laisvė yra ribojama. Dabar pagal šį reglamentą vienas iš Europos politinės partijos pripažinimo valstybėje narėje kriterijų bus reikalavimas, kad partija turėtų išrinktų atstovų įstatymų leidžiamąją galią turinčioje regioninėje asamblėjoje. Mano partija būdinga Korsikai. Ji yra Europos laisvojo aljanso (ALE), kuris nuo pat savo veiklos pradžios buvo Europos politinė partija, narė. Korsikoje mes surinkome 26 proc. balsų ir turime daug narių Korsikos regioninėje asamblėjoje. Kadangi Prancūzija Korsikos asamblėjai atsisako suteikti įstatymų leidžiamąją galią, net jei mūsų partija įgytų balsų daugumą saloje, ji negalėtų atitikti ALE kriterijų. Ši nuostata smerktina. Norime atkreipti jūsų dėmesį į šį punktą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Eiropas politisko partiju izveide bija būtiska virzība uz demokrātiskāku Eiropu, kas spēj paust savu iedzīvotāju vēlmes. kundzes ziņojums ir pareizs, jo rosina godīgāku un vienkāršāku Eiropas politisko partiju un to fondu darbību. Tādējādi tiks atvieglots to nosacījumu slogs, kas nepieciešami valsts finansējuma saņemšanai, un paplašinātas iespējas šā finansējuma izmantošanai. Mēs īpaši atbalstām iespēju fondiem darboties arī ārpus ES teritorijas. Tomēr vienlaikus ar šo vispārīgo pieeju, ar ko veicina un paplašina nosacījumus, kuri atbalsta stingrāku demokrātiju Eiropā, viens no pasākumiem ved pretējā virzienā un ierobežo Eiropas politisko partiju brīvību. Papildus kritērijiem Eiropas politiskās partijas bāzes atzīšanai dalībvalstī, reglamentējumā tagad būs noteikts, ka partijas pārstāvjiem ir jābūt ievēlētiem reģionālajā asamblejā, kurai ir likumdošanas pilnvaras. Mana partija ir aktīva Korsikā. Tā ir Eiropas Brīvās apvienības ( ) biedre, savukārt šī apvienība ir bijusi Eiropas politiskā partija kopš tās dibināšanas. Mēs ieguvām 26 % balsu Korsikā un esam pārstāvēti Korsikas Reģionālajā asamblejā. Tomēr, tā kā Francija atsakās Korsikas asamblejai piešķirt likumdošanas pilnvaras, tad, pat ja mūsu partija iegūtu vairākumu salā, to nevarētu ņemt vērā attiecībā pret kritēriju . Šis nosacījums ir nožēlojams. Mēs vēlējāmies vērst jūsu uzmanību uz šo aspektu."@lv13
"Monsieur le Président, la création des partis politiques européens a été un grand pas en avant vers une meilleure démocratie européenne, capable d'exprimer la volonté des citoyens de l'Union. Le rapport de Mme Giannakou va dans le bon sens, celui d'une simplification et d'une facilitation de l'action des partis politiques européens et de leurs fondations. Il va alléger les contraintes de la contrepartie exigée pour obtenir les financements publics et il va élargir les possibilités de mise en œuvre de ces crédits. Nous sommes notamment favorables à ce que les fondations agissent aussi en dehors du territoire de l'Union. Mais à côté de ce mouvement général, qui encourage et étend les dispositions en faveur d'une démocratie européenne renforcée, une mesure va en sens inverse, dans le sens d'une restriction de la liberté des partis politiques européens. En effet, le règlement exigera désormais, parmi les critères pour reconnaître l'implantation d'un parti politique européen dans un État membre, que ce parti soit représenté par des élus d'une assemblée régionale ayant un pouvoir législatif. Mon parti est un parti spécifique à la Corse. Il est membre de l'Alliance libre européenne, qui est un parti politique européen depuis l'origine. En Corse, nous avons regroupé 26 % des voix, obtenu un groupe d'élus nombreux à l'Assemblée de Corse, mais comme la France refuse de donner des compétences législatives à l'Assemblée de Corse, ce parti, même s'il devenait majoritaire sur l'île, ne serait pas comptabilisé au bénéfice de l'ALE. Cette disposition est très regrettable. Nous voulions attirer votre attention sur ce point."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de oprichting van de Europese politieke partijen was een grote stap voorwaarts naar een meer democratisch Europa dat in staat is om de wensen van de burgers in de Unie tot uiting te brengen. Het verslag van mevrouw Giannakou gaat de goede kant op wat betreft de vereenvoudiging en de vergemakkelijking van het optreden van de Europese politieke partijen en hun stichtingen. De problemen die komen kijken bij de tegenprestatie die verlangd wordt voor het verkrijgen van overheidsfinanciën worden verzacht en de mogelijkheden om deze kredieten toe te passen worden vergroot. Wij zijn er groot voorstander van dat de stichtingen ook buiten het grondgebied van de Europese Unie werken. Maar naast dit algemene idee, dat de bepalingen ten gunste van een versterkte Europese democratie aanmoedigt en uitbreidt, is er een maatregel die in de tegenovergestelde richting gaat en de vrijheid van Europese politieke partijen beperkt. In de verordening is een van de criteria voor de erkenning van de oprichting van een Europese politieke partij in een lidstaat namelijk dat deze partij voortaan vertegenwoordigd wordt door gekozen leden van een regionale assemblee met een wetgevende bevoegdheid. Mijn partij is specifiek voor Corsica. Zij is aangesloten bij de Vrije Europese Alliantie (ALE), die vanaf het allereerste begin een Europese politieke partij is geweest. Op Corsica hebben we 26 procent van de stemmen gekregen en in het Parlement van Corsica vormen we een grote fractie, maar aangezien Frankrijk weigert om wetgevende bevoegdheden toe te kennen aan het parlement van Corsica, wordt onze partij, zelfs als we een meerderheid zouden behalen op het eiland, niet meetellen voor de ALE. Dat is erg jammer. Wij wilden hier graag uw aandacht op vestigen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Stworzenie europejskich partii politycznych oznaczało ogromny postęp w kierunku bardziej demokratycznej Europy, zdolnej wyrażać życzenia swoich obywateli. W swoim sprawozdaniu pani poseł Giannakou obrała słuszny kierunek, jeśli chodzi o wprowadzenie uproszczeń i przejrzystości do obszaru działalności europejskich partii politycznych i powiązanych z nimi fundacji. Umożliwi to złagodzenie obciążeń związanych z warunkami, jakich spełnienie wymagane jest do otrzymania finansowania ze środków publicznych oraz rozszerzenie możliwości dotyczących korzystania z tych środków. Popieramy zwłaszcza możliwość działania fundacji również poza terytorium UE. Jednak obok tego ogólnego podejścia zakładającego wzmocnienie i rozszerzenie przepisów służących wzmacnianiu europejskiej demokracji, jeden ze środków zmierza w przeciwnym kierunku i powoduje ograniczenie wolności europejskich partii politycznych. Do wymaganych na mocy tego rozporządzenia kryteriów dotyczących uznawania podstaw działalności europejskich partii politycznych w państwie członkowskim UE należeć będzie teraz posiadanie wybranych przedstawicieli w zgromadzeniu regionalnym posiadającym uprawnienia prawodawcze. Właściwym dla mojej partii terytorium działalności jest Korsyka. Należy ona do Wolnego Przymierza Europejskiego (ALE), które od samego początku jest europejską partią polityczną. Na Korsyce otrzymaliśmy 26 % głosów, a w Zgromadzeniu Regionalnym Korsyki zasiada liczna grupa naszych członków. Ponieważ jednak Francja odmawia przyznania Zgromadzeniu Korsykańskiemu uprawnień prawodawczych, to nawet gdyby moja partia miała uzyskać na tej wyspie większość, to i tak nie będzie spełniać kryteriów przynależności do ALE. Należy ubolewać nad tym przepisem. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na ten problem."@pl16
"Senhor Presidente, a criação de partidos políticos europeus constituiu um importante passo em frente, em direcção a uma Europa mais democrática e capaz de expressar os desejos dos seus cidadãos. O relatório da senhora deputada Giannakou está no caminho certo em termos de tornar mais simples e mais claras as actividades dos partidos políticos europeus e as suas fundações. Vai aliviar o ónus das condições exigidas em troca da obtenção de financiamento público e vai alargar o leque de opções para a utilização deste financiamento. Somos particularmente favoráveis à possibilidade de as fundações também actuarem fora do território da UE. No entanto, paralelamente a este movimento geral, que incentiva e alarga as disposições em prol de uma democracia mais forte, uma das medidas aponta na direcção oposta e restringe a liberdade dos partidos políticos europeus. Com efeito, o regulamento passa a exigir, entre os critérios para o reconhecimento da implantação de um partido político europeu num Estado-Membro, que esse partido tenha representantes eleitos por uma assembleia regional com poderes legislativos. O partido que represento é um partido específico da Córsega. É membro da Aliança Livre Europeia (ALE), que é um partido político europeu desde a sua origem. Na Córsega, obtivemos 26% dos votos e temos um numeroso grupo de membros na Assembleia Regional da Córsega. No entanto, como a França recusa atribuir competências legislativas à Assembleia da Córsega, o nosso partido, mesmo que viesse a obter a maioria na ilha, não seria elegível para beneficiar dos critérios para o ALE. Esta disposição é deveras lamentável. Gostaríamos de chamar a atenção dos colegas para este ponto."@pt17
"Domnule președinte, crearea partidelor politice europene a reprezentat un pas înainte important către o Europă mai democratică, capabilă să exprime dorințele cetățenilor săi. Raportul doamnei Giannakou se află în direcția bună, cea a simplificării și a facilitării activităților partidelor politice europene și ale fundațiilor acestora. Acesta va ușura sarcina condițiilor impuse în schimbul obținerii de finanțare publică și va lărgi posibilitățile de punere în aplicare a acestei finanțări. Suntem în special în favoarea posibilității ca fundațiile să acționeze și în afara Uniunii. Cu toate acestea, pe lângă această abordare generală, care încurajează și extinde dispozițiile care sprijină o democrație europeană mai puternică, există o măsură care merge în direcția opusă și restricționează libertatea partidelor politice europene. Pe lângă criteriile de recunoaștere a instituirii unui partid politic într-un stat membru, regulamentul va solicita de acum partidului să aibă reprezentanți aleși într-o adunare regională cu competențe legislative. Partidul meu aparține de Corsica. Acesta este membru în Alianța Liberă Europeană (ALE), care este un partid politic european de când a fost creat. Am obținut 26 % din voturi în Corsica și avem un corp mare de deputați în Adunarea Generală din Corsica. Cu toate acestea, întrucât Franța refuză să acorde competențe legislative adunării corsicane, chiar dacă partidul nostru ar câștiga majoritatea pe insulă, acest lucru nu ar conta pentru criteriile aplicate ALE. Această dispoziție trebuie deplânsă. Am dorit să atragem atenția dvs. asupra acestui aspect."@ro18
"Vytvorenie politických strán na európskej úrovni bolo významným krokom smerom k demokratickejšej Európe schopnej vyjadriť želania svojich občanov. Správa pani Giannakouovej je na správnej ceste, pokiaľ ide o zjednodušenie a objasnenie činností politických strán na európskej úrovni a ich nadácií. Zmierni podmienky vyžadované na získanie verejných financií a rozšíri možnosti využitia týchto financií. Podporujeme najmä to, že nadácie budú mať možnosť vyvíjať činnosť aj mimo územia EÚ. No popri všeobecnom prístupe, ktorý posilňuje a rozširuje ustanovenia podporujúce silnejšiu európsku demokraciu, jedno z opatrení pôsobí opačným smerom a obmedzuje slobodu politických strán na európskej úrovni. Ako ďalšie kritériá na uznanie základne politickej strany na európskej úrovni v členskom štáte bude teraz nariadenie vyžadovať od strany, aby zvolila zástupcov do regionálneho zastupiteľstva s legislatívnou právomocou. Naša strana je špecifická na Korzike. Je členom Európskej slobodnej aliancie (ALE), ktorá je od svojich začiatkov politickou stranou na európskej úrovni. Získali sme 26 % hlasov na Korzike a máme veľa členov v korzickom regionálnom zhromaždení. Keďže však Francúzsko odmieta priznať legislatívnu právomoc korzického zhromaždenia, aj keby naša strana získala väčšinu na ostrove, nesplnila by kritériá pre členstvo v ALE. Toto ustanovenie treba zamietnuť. Chceli sme vás upozorniť na túto vec."@sk19
"Gospod predsednik, ustanovitev evropskih političnih strank je bil velik korak naprej k bolj demokratični Evropi, ki je sposobna izraziti želje svojih državljanov. Poročilo gospe Giannakou gre v pravo smer glede poenostavitve in razjasnitve dejavnosti evropskih političnih strank in njihovih fundacij. Olajšalo bo breme pogojev, ki so potrebni za pridobitev javnega financiranja, ter povečalo možnosti uporabe teh sredstev. Zlasti podpiramo možnost, da fundacije delujejo tudi izven ozemlja EU. Vendar poleg splošnega pristopa, ki spodbuja in razširja določbe, ki podpirajo trdnejšo evropsko demokracijo, gre eden od ukrepov v nasprotno smer in omejuje svobodo evropskih političnih strank. Med merili za priznanje sedeža evropske politične stranke v državi članici bo uredba zdaj zahtevala, da ima stranka izvoljene predstavnike v regionalnem parlamentu z zakonodajno oblastjo. Moja stranka je iz Korzike. Je članica Evropske svobodne zveze (ALE), ki je že od začetka evropska politična stranka. Na volitvah na Korziki smo dobili 26 % glasov in v regionalnem parlamentu Korzike imamo veliko število poslancev. Ker pa Francija parlamentu Korzike ne želi dati zakonodajne oblasti, tudi če naša stranka na otoku dobi večino, ne bo izpolnjevala meril za ALE. To določbo je treba obžalovati. Želeli smo vas opozoriti na to točko."@sl20
"Herr talman! Skapandet av europeiska politiska partier var ett stort steg framåt mot ett mer demokratiskt Europa som är i stånd att uttrycka sina medborgares önskemål. Marietta Giannakous betänkande ligger på rätt linje när de handlar om att göra de europeiska politiska partierna och deras stiftelser enklare och mer okomplicerade. Det kommer att lätta bördan för de villkor som krävs för att uppnå offentliga bidrag och kommer att bredda alternativen för att utnyttja dessa bidrag. Vi stöder i synnerhet möjligheten för stiftelserna att också agera utanför EU:s territorium. Men vid sidan av denna allmänna inställning som stimulerar och utvidgar bestämmelserna som stöder en starkare europeisk demokrati, går en av åtgärderna i motsatt riktning och begränsar friheten för de europeiska politiska partierna. Bland kriterierna för att erkänna ett europeiskt politiskt partis grundval i en medlemsstat kommer förordningen nu att kräva att partiet har valda företrädare i en regional församling med lagstiftningsbefogenheter. Mitt parti är specifikt för Korsika. Det är medlem av den Europeiska fria alliansen (ALE) som har varit ett europeisk politiskt parti sedan det grundades. Vi fick 26 procent av rösterna på Korsika och har en stor medlemssammanslutning i den korsikanska regionalförsamlingen. Men eftersom Frankrike vägrar ge den korsikanska församlingen lagstiftningsbefogenheter, skulle vårt parti inte uppfylla kriterierna för ALE även om vi fick majoritet på ön. Denna bestämmelse kan bara beklagas. Vi ville rikta er uppmärksamhet mot den här frågan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph