Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-05-Speech-2-466-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110405.21.2-466-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Commissioner, thank you for your reply and, indeed, congratulations to the Commission on its work for trying to ensure that Europe remains at the forefront of what you called ‘the third industrial revolution’. The high level group dealt with a number of issues, but one of them was this ‘valley of death’, in other words this chasm that separates the creative idea from the market place, and it pointed out the fact that Europe often loses its first-mover advantage. It also spoke about a number of roadblocks that are there, for example the absence of a European IP patent and the need to reduce the fragmentation of the regulatory framework already in place. So I suppose my question is, what steps, if any, has the Commission taken to address any of those issues?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane komisaři, děkuji vám za odpověď a samozřejmě blahopřeji Komisi k jejímu úsilí zajistit, aby Evropa zůstala v čele toho, co nazýváte „třetí průmyslovou revolucí“. Skupina odborníků na vysoké úrovni řešila řadu otázek, ale jednou z nich bylo toto „údolí smrti“, jinými slovy tato propast, která odděluje tvořivou myšlenku od trhu, a zdůraznila skutečnost, že Evropa často ztrácí výhodu prvotního hybatele. Skupina odborníků na vysoké úrovni se také vyjádřila k řadě překážek, kterým čelíme, například to, že neexistuje evropský IP patent a že je třeba, abychom omezili roztříštěnost již zavedeného regulačního rámce. Takže má otázka zní: jaké kroky – pokud tedy nějaké – Komise přijala, aby řešila tyto problémy?"@cs1
"Jeg takker Dem, hr. kommissær, for Deres svar og lykønsker Kommissionen med dens arbejde for at prøve at sikre, at Europa forbliver i spidsen for det, der kaldes den tredje industrielle revolution. Ekspertgruppen behandlede en række emner, men et af dem var denne "dødens dal", med andre ord kløften mellem den kreative idé og markedet, og gruppen påpegede, at Europa ofte mister den fordel, vi ellers har ved at være først ude. Den nævnte også en række hindringer, der står i vejen, f.eks. et manglende europæisk IP-patent og behovet for at begrænse fragmenteringen af de eksisterende love og regler. Så jeg vil mene, at mit spørgsmål går på, hvilke eventuelle skridt Kommissionen har taget for at løse disse problemer."@da2
"Herr Kommissar, ich danke Ihnen für Ihre Antwort und möchte gleichzeitig der Kommission große Anerkennung für ihre Arbeit zollen, mit der sie versucht, dafür zu sorgen, dass Europa bei dem, was Sie „die dritte industrielle Revolution“ genannt haben, ganz vorne mit dabei ist. Die hochrangige Sachverständigengruppe hat sich mit vielen Themen beschäftigt, aber eines davon war dieses „Tal des Todes“, mit anderen Worten diese Kluft, die die kreative Idee vom Markt trennt, und sie hat darauf hingewiesen, dass Europa in vielen Fällen seinen Vorsprung als Vorreiter einbüßt. Sie hat sich auch zu einer Reihe bestehender Hindernisse geäußert, zum Beispiel zur Tatsache, dass es keinen europäischen Patentschutz für geistiges Eigentum gibt, und zur Notwendigkeit, die derzeitige Rechtszersplitterung zu verringern. Mein Frage wäre also: Welche Maßnahmen hat die Kommission ergriffen, um diese Probleme zu lösen?"@de9
"Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την απάντησή σας, και όντως αξίζουν συγχαρητήρια στην Επιτροπή για τις προσπάθειες που καταβάλλει προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή της «τρίτης βιομηχανικής επανάστασης», όπως την αποκαλέσατε. Η ομάδα υψηλού επιπέδου ασχολήθηκε με μια σειρά ζητημάτων, μεταξύ αυτών και με την «κοιλάδα του θανάτου», δηλαδή το χάσμα μεταξύ μιας δημιουργικής ιδέας και της αγοράς, τονίζοντας ότι συχνά η Ευρώπη χάνει το πλεονέκτημα του πρώτου παίκτη που εισέρχεται σε μια νέα αγορά. Αναφέρθηκε επίσης σε μια σειρά εμποδίων, π.χ. την απουσία ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας για τη διανοητική ιδιοκτησία και την ανάγκη περιορισμού του κατακερματισμού του ήδη υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Άρα λοιπόν, η ερώτησή μου είναι εάν έχει λάβει μέτρα η Επιτροπή για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και αν ναι, ποια είναι αυτά;"@el10
"Señor Comisario, gracias por su respuesta y, de hecho, me gustaría felicitar a la Comisión por su labor para intentar garantizar que Europa siga a la vanguardia de lo que usted ha denominado «la tercera revolución industrial». El grupo de alto nivel se ocupó de diversos asuntos, pero uno de ellos fue este «valle de la muerte», es decir, este abismo que separa la idea creativa del mercado, y señaló el hecho de que, a menudo, Europa pierde la ventaja que confiere realizar el primer movimiento. También se refirió a una serie de obstáculos existentes, por ejemplo, la ausencia de una patente europea de propiedad intelectual y la necesidad de reducir la fragmentación del marco normativo ya existente. Así que supongo que mi pregunta es: ¿qué medidas ha adoptado la Comisión, en caso de que lo haya hecho, para hacer frente a estos problemas?"@es21
"Lugupeetud volinik, tänan teid vastuse eest ja soovin samuti kiita komisjoni töö ning selle eest, et püüate tagada, et Euroopa püsib nn kolmanda tööstusrevolutsiooni, nagu te seda nimetasite, esirinnas. Kõrgetasemeline rühm tegeles paljude küsimustega, kuid üks neist oli niinimetatud surmaorg, teiste sõnadega lõhe, mis eraldab loovat ideed ja turgu, ning tõi seejuures välja tõsiasja, et Euroopa kipub sageli kaotama oma esimese tegutseja eelist. Samuti rääkis rühm mitmest takistusest, näiteks Euroopa intellektuaalomandi patendi puudumine ja vajadus vähendada juba paigasoleva reguleeriva raamistiku killustatust. Sellest tulenevalt küsiksin, milliseid samme, kui üldse, on komisjon võtnud, et mõnd neist probleemidest lahendada?"@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kiitos vastauksestanne ja todellakin onnittelut komissiolle työstä sen varmistamiseksi, että EU on edelleen edelläkävijänä siinä, mitä kutsutte kolmanneksi teolliseksi vallankumoukseksi. Korkean tason ryhmä käsitteli useita kysymyksiä, mutta yhtenä niistä oli niin sanottu kuolemanlaakso, toisin sanoen kuilu, joka erottaa luovan ajatuksen markkinoilta. Ryhmä huomautti, että EU menettää usein ensimmäisen toimijan etunsa. Ryhmä korosti myös useita esteitä, joita asiassa esiintyy, esimerkiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan eurooppalaisen patentin puutetta ja tarvetta vähentää voimassa olevan sääntelykehyksen hajanaisuutta. Luulenpa siis, että kysymyksenä on se, mitä mahdollisia toimia komissio on toteuttanut näihin asioihin puuttumiseksi."@fi7
"Monsieur le Commissaire, merci pour votre réponse. Je tiens à féliciter la Commission pour son travail en vue d’assurer que l’Europe reste à la pointe de ce que vous appelez «la troisième révolution industrielle». Le groupe de haut niveau a traité de plusieurs questions, mais l’une d’entre elles était cette «vallée de la mort», en d’autres termes, cette abîme qui sépare l’idée créative du marché, et il a souligné le fait que l’Europe perdait souvent son avantage de premier à avoir agi. Le groupe de haut niveau a également évoqué plusieurs obstacles, par exemple, l’absence d’un brevet PI européen et la nécessité de réduire la fragmentation du cadre réglementaire en place. Aussi, ma question est la suivante: quelles mesures, le cas échéant, la Commission a-t-elle prises pour aborder ces sujets?"@fr8
"Biztos úr, köszönöm válaszát, és gratulálok a Bizottságnak abbéli munkájához, hogy megpróbálja biztosítani, hogy Európa élén maradjon annak, amit ön „harmadik ipari forradalomnak” nevezett. A magas szintű csoport számos kérdéssel foglalkozott, ezek egyike volt ez a „halál völgyének” nevezett időszak, más szóval az a szakadék, amely elválasztja a kreatív ötletet a piactól, és rámutatott, hogy Európa gyakran elveszti az első lépésből származó előnyét. Beszélt továbbá több úttorlaszról, például egy szellemi tulajdonnal kapcsolatos európai szabadalom hiányáról, valamint a már érvényben lévő szabályozási keret széttöredezettsége csökkentésének szükségességéről. Kérdésem tehát az, hogy tett-e, és ha igen, milyen lépéseket tett a Bizottság ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban?"@hu11
"Signor Commissario, grazie della risposta e congratulazioni sincere alla Commissione per il lavoro svolto al fine di assicurarsi che l’Europa rimanga in prima linea di quella che lei ha definito “la terza rivoluzione industriale”. Il gruppo di alto livello ha gestito tutta una serie di questioni, una delle quali era questa sorta di “valle di lacrime”, in altre parole il vuoto che separa l’idea creativa dal mercato, e ha rilevato il fatto che l’Europa finisce spesso per perdere il vantaggio della prima mossa. Ha anche trattato tutta una serie di ostacoli esistenti, ad esempio l’assenza di un brevetto europeo per la proprietà intellettuale e l’esigenza di ridurre la frammentazione del quadro normativo esistente. La mia domanda è pertanto la seguente: quali misure ha intrapreso la Commissione, sempre che le abbia intraprese, per affrontare le suddette questioni?"@it12
"Komisijos nary, dėkoju už atsakymą ir iš tiesų sveikinu Komisiją dėl jos darbo siekiant užtikrinti, kad Europa liktų pirmosiose to, ką jūs pavadinote „trečiąja pramonės revoliucija“, gretose. Aukšto lygio grupė sprendė įvairius klausimus, tačiau vienas jų buvo šis „mirties slėnis“, kitaip tariant – ši, kūrybinę mintį nuo rinkos skirianti bedugnė, darbo grupė nurodė, kad Europa dažnai praranda savo pirmosios pozicijos pranašumą. Grupėje taip pat buvo kalbama apie įvairias kliūtis, pavyzdžiui, kad nėra Europos intelektinės nuosavybės patento ir kad reikia mažinti jau esamos kontrolės sistemos susiskaidymą. Todėl mano klausimas toks – ar Komisija ėmėsi kokių veiksmų kurioms nors iš šių problemų spręsti ir, jei taip, tai kokių?"@lt14
"Komisār! Paldies par atbildi un, protams, apsveicu Komisiju ar tās darbu, cenšoties nodrošināt, ka Eiropa turpina vadīt to, ko jūs nosaucāt par „trešo rūpniecības revolūciju”. Augsta līmeņa grupa risināja vairākus jautājumus, taču viens no tiem bija šī „nāves ieleja”, citiem vārdiem sakot, šis bezdibenis, kas nošķir radošo ieceri no tirgus, un tā norādīja, ka Eiropa bieži zaudē savu pirmrindnieka priekšrocību. Tā arī runāja par vairākiem traucēkļiem, piemēram, Eiropas IP patenta neesamību un nepieciešamību samazināt pašreizējā tiesiskā reglamentējuma sadrumstalotību. Tāpēc mans jautājums ir, kādus pasākumus Komisija ir veikusi, lai risinātu jebkuru no šiem jautājumiem?"@lv13
"Commissioner, thank you for your reply and, indeed, congratulations to the Commission on its work for trying to ensure that Europe remains at the forefront of what you called ‘the third industrial revolution’. The high level group dealt with a number of issues, but one of them was this ‘valley of death’, in other words this chasm that separates the creative idea from the market place, and it pointed out the fact that Europe often loses its first-mover advantage. It also spoke about a number of roadblocks that are there, for example the absence of a European IP patent and the need to reduce the fragmentation of the regulatory framework already in place. So I suppose my question is, what steps, if any, has the Commission taken to address any of those issues?"@mt15
"Ik dank de commissaris voor zijn antwoord en ik wil de Commissie feliciteren met haar werk om ervoor te zorgen dat Europa een vooraanstaande rol blijft spelen in wat de commissaris de "derde industriële revolutie" noemt. De groep op hoog niveau heeft verschillende onderwerpen behandeld, maar een daarvan was deze 'vallei des doods', ofwel deze diepe kloof die het creatieve idee scheidt van de markt, en de groep heeft gewezen op het feit dat Europa het voordeel van de voortrekkersrol vaak niet weet te verzilveren. Ook heeft de groep gesproken over een aantal obstakels, bijvoorbeeld het ontbreken van een Europees octrooi voor intellectueel eigendom en de versnippering van het bestaande regelgevingskader. Dus ik neem aan dat mijn vraag is welke stappen de Commissie heeft gezet, als er stappen zijn gezet, om die problemen aan te pakken."@nl3
"Panie Komisarzu! Dziękuję Panu za odpowiedź i szczerze gratuluję Komisji działań na rzecz zagwarantowania, by Europa nadal prowadziła w tym, co nazwał Pan „trzecią rewolucją przemysłową”. Grupa wysokiego szczebla zajmowała się wieloma problemami – jednym z nich była ta „dolina śmierci”, inaczej mówiąc przepaść podzielająca kreatywne pomysły od rynku – i zwróciła uwagę na fakt, że Europa niejednokrotnie traci przewagę lidera. Grupa mówiła też o szeregu istniejących blokad, na przykład braku europejskiego patentu IP oraz potrzebie zmniejszenia rozbicia obowiązujących już ram regulacyjnych. Dlatego zatem moje pytanie brzmi, jakie działania Komisja podjęła i czy je podjęła, aby rozwiązać te problemy?"@pl16
"Senhor Comissário, agradeço a sua resposta e, efectivamente, felicito a Comissão pelo trabalho para tentar garantir que a Europa se mantenha na vanguarda daquilo a que chamou "a terceira revolução industrial". O grupo de alto nível trabalhou numa série de questões, mas uma delas era este "vale da morte", por outras palavras, este abismo que separa a ideia criativa do mercado, e salientou o facto de a Europa perder com frequência a sua vantagem de antecipação. O grupo referiu igualmente a existência de uma série de obstáculos, como, por exemplo, a ausência de uma patente IP europeia e a necessidade de reduzir a fragmentação do quadro regulamentar já em vigor. Por conseguinte, a minha questão é a seguinte: que passos deu a Comissão, no caso de ter dado alguns, para resolver qualquer destas questões?"@pt17
"Doamnă comisar, vă mulțumesc pentru răspuns și, într-adevăr, felicitări Comisiei pentru activitatea sa în încercarea de a se asigura că Europa rămâne în prima linie referitor la ceea ce ați numit „a treia revoluție industrială”. Grupul la nivel înalt s-a ocupat de o serie de chestiuni, dar una dintre acestea a fost „valea morții”, cu alte cuvinte această prăpastie care separă ideea creativă de piață și a subliniat faptul că Europa pierde adesea avantajul „precursorului”. Acesta a vorbit și despre o serie de obstacole care există, de exemplu absența unui brevet european de proprietate intelectuală și nevoia de a reduce fragmentarea cadrului de reglementare existent. Așadar, presupun că întrebarea mea este dacă a făcut Comisia pași pentru a se ocupa de oricare dintre aceste chestiuni și care sunt aceștia?"@ro18
"Ďakujem za odpoveď, pán komisár, a skutočne blahoželám Komisii k práci pri snahe zaručiť, aby Európa aj naďalej zostala na čele procesu, ktorý ste nazvali „treťou priemyselnou revolúciou“. Skupina na vysokej úrovni riešila niekoľko problémov. Jedným z nich je však práve toto „údolie smrti“, inými slovami, táto priepasť, ktorá stojí medzi tvorivými myšlienkami a trhom. Skupina poukázala na skutočnosť, že Európa často nevyužíva svoju výhodu prvého ťahu. Hovorila aj o niekoľkých existujúcich prekážkach, napríklad o absencii európskych práv duševného vlastníctva a patentov a o potrebe obmedziť fragmentáciu platného regulačného rámca. Moja otázka teda môže znieť, aké opatrenia, ak vôbec, prijala Komisia na riešenie týchto problémov."@sk19
"Komisar, zahvaljujem se vam za odgovor in Komisija si prav zares zasluži čestitke za svoje delo, ker poskuša zagotoviti, da bi Evropa ostala v ospredju tega, kar ste vi imenovali „tretja industrijska revolucija“. Skupina na visoki ravni se je ukvarjala s številnimi vprašanji, eno od njih pa je bila ta „dolina smrti“, z drugimi besedami, prepad, ki ločuje kreativno idejo od trga, in izpostavila je dejstvo, da Evropa pogosto zgubi to prednost prvega na trgu. Prav tako je govorila o številnih ovirah, na primer o dejstvu, da nimamo evropskega patenta intelektualne lastnine, in o potrebi, da je treba zmanjšati razdrobljenost ureditvenega okvira, ki je že v veljavi. Zato je moje vprašanje, kakšne ukrepe, če sploh, je Komisija sprejela za obravnavo katerega od teh vprašanj?"@sl20
"Herr kommissionsledamot! Tack för ditt svar och tack till kommissionen för dess arbete för att försöka se till att EU behåller sin framskjutna ställning i det du kallade den tredje industriella revolutionen. Högnivågruppen tog upp flera problem, men ett av dem var detta dödläge, det vill säga gapet mellan den kreativa idén och marknadsplatsen, och gruppen påpekade att EU ofta förlorar sin fördel med att vara först. Gruppen talade också om att det finns ett antal hinder, till exempel bristen på ett europeiskt patent för immateriella rättigheter och behovet av att minska fragmenteringen av det befintliga regelverket. Så jag antar att min fråga är vilka åtgärder – om några – som kommissionen har vidtagit för att ta itu med de problemen?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE ). -"18,20,15,1,14,13,4,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph