Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-05-Speech-2-425-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110405.20.2-425-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, the EU tends to term what in many cases is fraud and corruption as errors. Worse, the Commission has decided to move from zero tolerance to tolerable risk. To add insult to injury, the recent revelations about members of this House who agreed to amend or write legislation in exchange for payment further erode the credibility of this Parliament, particularly in its efforts to fight fraud and corruption. Only two of the four whose names were revealed have effectively resigned. Will this Parliament review the legislation these four MEPs have worked on? One MEP has even gone so far as to question OLAF’s power to investigate these cases, declaring – incredibly – that in some countries such action would not be considered illegal and would not even be investigated. This report should spur the British Government to withhold all payments to the EU until fraud – to use its proper name – is meaningfully tackled by this Parliament."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, to, co je v mnoha případech podvod a korupce, má EU tendenci nazývat chybou. Navíc se Komise rozhodla přejít od nulové tolerance k přijatelnému riziku. A ještě horší je, že nedávno odhalené skutečnosti o poslancích této sněmovny, kteří souhlasili se změnou nebo sepsáním právních předpisů za úplatu, dále narušuje důvěryhodnost tohoto Parlamentu, zejména jeho úsilí v boji proti podvodům a korupci. Pouze dva ze čtyř poslanců, jejichž jména byla odhalena, skutečně odstoupili. Přezkoumá Parlament právní předpisy, na kterých tito čtyři poslanci pracovali? Jeden poslanec dokonce zašel tak daleko, že zpochybňoval pravomoc úřadu OLAF vyšetřovat tyto případy, přičemž – což je k neuvěření – prohlásil, že v některých zemích by takové jednání nebylo považováno za nezákonné a ani by nebylo vyšetřováno. Tato zpráva by měla popohnat britskou vládu, aby zastavila veškeré platby do EU, dokud se tento Parlament smysluplně s podvody – abychom použili to správné slovo – nevypořádá."@cs1
"Fru formand! EU har tendens til at betegne det, der i mange tilfælde er svig og korruption, som fejl. Værre endnu. Kommissionen har besluttet at gå fra nultolerance til tolerabel risiko. For at føje spot til skade udhuler de seneste afsløringer af medlemmer her fra Parlamentet, som har indvilliget i at ændre eller udforme politikker mod betaling, Parlamentets troværdighed yderligere, navnlig i bestræbelserne på at bekæmpe svig og korruption. Kun to af de fire, hvis navne blev afsløret, er rent faktisk trådt tilbage. Vil Parlamentet revidere de politikker, som disse fire medlemmer har arbejdet på? Et medlem af Parlamentet er endda gået så vidt som til at stille spørgsmålstegn ved OLAF's beføjelser til at undersøge disse sager og har utroligt nok erklæret, at i nogle lande vil en sådan handling ikke blive anset for ulovlig og ikke blive efterforsket. Denne betænkning bør anspore den britiske regering til at tilbageholde alle betalinger til EU, indtil denne svig – for at bruge dets rette navn – er blevet afhjulpet af Parlamentet på en meningsfuld måde."@da2
"Frau Präsidentin, die EU neigt dazu, etwas als Fehler zu bezeichnen, was in vielen Fällen jedoch dem Tatbestand von Betrug und Korruption entspricht. Und schlimmer noch: Die Kommission hat sich dazu entschlossen, von einer Nulltoleranz zu einem tolerierbaren Risiko überzugehen. Um dem Ganzen dann die Krone aufzusetzen, haben die jüngsten Enthüllungen über Mitglieder dieses Hauses, die sich bereit erklärt haben, gegen Bezahlung Gesetze zu ändern oder zu verfassen, die Glaubwürdigkeit dieses Parlaments, insbesondere was seine Bemühungen angeht, Betrug und Korruption zu bekämpfen, nur noch weiter untergraben. Und nur zwei der vier Personen, deren Namen offenbart wurden, haben auch tatsächlich ihr Amt niedergelegt. Wird dieses Parlament die Rechtsvorschriften überprüfen, an deren Ausarbeitung diese vier Mitglieder des Europäischen Parlaments beteiligt gewesen sind? Ein Abgeordneter ist sogar so weit gegangen und hat die Befugnis von OLAF in Bezug auf die Untersuchung dieser Fälle insgesamt infrage gestellt, indem er – und das ist unglaublich – erklärt hat, dass eine solche Vorgehensweise in manchen Ländern noch nicht einmal als rechtswidrig anerkannt und demzufolge auch nicht weiter verfolgt werden würde. Dieser Bericht sollte die britische Regierung anspornen, alle Zahlungen an die EU zurückzuhalten, bis Betrugsfälle, um das Kind beim Namen zu nennen, von diesem Parlament vernünftig bekämpft werden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η ΕΕ τείνει να χαρακτηρίζει ως λάθη εκείνα που σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν απάτη και διαφθορά. Ακόμη χειρότερα, η Επιτροπή αποφάσισε να μετακινηθεί από τη μηδενική ανοχή στον αποδεκτό κίνδυνο. Και για να γίνουν τα πράγματα ακόμη χειρότερα, οι πρόσφατες αποκαλύψεις για βουλευτές αυτού του Σώματος, που συμφώνησαν να τροποποιήσουν ή να συντάξουν νομοθεσία με αντάλλαγμα χρήματα, διαβρώνει περαιτέρω την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις προσπάθειές του για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς. Μόλις δύο από τους τέσσερις βουλευτές, τα ονόματα των οποίων αποκαλύφθηκαν, παραιτήθηκαν τελικά. Θα αναθεωρήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη νομοθεσία για την οποία εργάστηκαν αυτοί οι τέσσερις βουλευτές; Ένας βουλευτής του ΕΚ μάλιστα έφθασε στο σημείο να αμφισβητήσει την αρμοδιότητα της OLAF να διερευνήσει αυτές τις υποθέσεις, δηλώνοντας –όσο και αν ακούγεται απίστευτο– ότι σε μερικές χώρες τέτοια δράση δεν θα την θεωρούσαν έκνομη και ούτε καν θα τη διερευνούσαν. Αυτή η έκθεση θα πρέπει να ενθαρρύνει τη βρετανική κυβέρνηση να παγώσει όλες τις πληρωμές προς την ΕΕ έως ότου η απάτη –για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους– καταπολεμηθεί ουσιαστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο."@el10
". Señora Presidenta, la UE tiende a denominar como errores lo que en muchos casos es fraude y corrupción. Peor aún, la Comisión ha decidido pasar de la tolerancia cero al margen tolerable. Para colmo, las revelaciones recientes sobre una serie de diputados a esta Cámara que accedieron a modificar o redactar leyes a cambio de un pago erosionan aún más la credibilidad de este Parlamento, especialmente en sus esfuerzos por luchar contra el fraude y la corrupción. Únicamente dos de los cuatro diputados cuyos nombres se dieron a conocer han dimitido de manera efectiva. ¿Revisará este Parlamento las leyes en que hayan trabajado esos cuatro diputados? Uno de los diputados ha llegado incluso a cuestionar las competencias de la OLAF para investigar estos casos, declarando, de manera increíble, que en algunos países un comportamiento de ese tipo no se consideraría ilegal y ni siquiera se investigaría. Este informe debe servir de aliciente al Gobierno británico para suspender todos los pagos a la UE hasta que este Parlamento aborde de manera sustancial el fraude, por utilizar su auténtico nombre."@es21
". – Austatud juhataja! ELis kiputakse paljusid pettuse- ja korruptsioonijuhtumeid nimetama eksimusteks. Mis veelgi hullem: komisjon on otsustanud liikuda nulltolerantsilt aktsepteeritava riski suunas. Olukorra teeb veel keerulisemaks see, et hiljutised paljastused selle kohta, et mõned selle täiskogu liikmed nõustusid tasu eest muutma või koostama õigusakte, kahjustavad veelgi selle parlamendi usaldusväärsust, eriti selle püüdlustes võidelda pettuse ja korruptsiooni vastu. Ainult kaks neist neljast liikmest, kelle nimed avaldati, on tegelikult tagasi astunud. Kas parlament vaatab üle õigusaktid, mille väljatöötamises need neli Euroopa Parlamendi liiget osalenud on? Üks Euroopa Parlamendi liige on läinud isegi nii kaugele, et pannud küsimuse alla OLAFi pädevuse neid juhtumeid uurida, väites – kui uskumatu see ka ei tunduks –, et mõnes riigis ei peetaks sellist tegevust seadusevastaseks ja seda isegi ei uuritaks. See aruanne võiks õhutada Briti valitsust peatama kõik maksed ELi, kuni siinne parlament pettusega – et asja õige nimega nimetada – mõtestatult tegelema hakkab."@et5
"Arvoisa puhemies, EU:lla on usein tapana puhua petoksista ja korruptiosta virheinä. Vielä pahempaa on kuitenkin se, että komissio on päättänyt siirtyä nollatoleranssista hyväksyttävään riskiin. Asiaa pahentavat vielä hiljattaiset paljastukset parlamentin jäsenistä, jotka suostuivat muuttamaan ja antamaan lainsäädäntöä maksua vastaan, sillä ne syövät lisää parlamentin uskottavuutta, etenkin petosten ja korruption torjuntatoimien osalta. Ainoastaan kaksi niistä neljästä edustajasta, joiden nimet paljastettiin, ovat eronneet tehtävästään. Aikooko parlamentti tarkastella näiden neljän parlamentin jäsenen laatimaa lainsäädäntöä? Yksi parlamentin jäsen on mennyt jopa niin pitkälle, että hän on kyseenalaistanut OLAFin toimivallan tutkia tällaisia tapauksia, ja väittänyt – mikä on uskomatonta – että muutamissa maissa kyseessä olevia toimia ei pidettäisi laittomina eikä edes tutkittaisi. Tämän mietinnön olisi kannustettava Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta keskeyttämään kaikki EU:n maksut, kunnes parlamentti on ratkaissut petokset asianmukaisesti – sillä kyse on petoksista."@fi7
"Madame la Présidente, l’Union européenne tend à considérer, dans bien des cas, des erreurs comme relevant de la fraude et de la corruption. Pire encore, la Commission a décidé de passer de la tolérance zéro au risque tolérable. Pour corser le tout, les révélations récentes concernant les députés de cette Assemblée qui ont accepté d’amender ou de rédiger des dispositions législatives contre paiement entament encore la crédibilité de ce Parlement, en particulier ses efforts de lutte contre la fraude fiscale et la corruption. Seuls deux des quatre personnes dont les noms ont été révélés ont effectivement démissionné. Ce Parlement contrôlera-t-il la législation sur laquelle ces quatre députés ont travaillé? Un député est allé jusqu’à mettre en doute le pouvoir de l’OLAF à enquêter sur ces dossiers, en déclarant - chose incroyable - que dans certains pays, cet acte ne serait pas considérée comme illégale et ne ferait même pas l’objet d’une enquête. Ce rapport doit inciter le gouvernement britannique à geler tous les paiements destinés à l’Union européenne tant que ce Parlement ne s’attaque pas sérieusement à la fraude - appelons-la par son nom."@fr8
"Elnök asszony, az EU számos esetben hajlamos a csalást és a korrupciót hibának nevezni. Ami még rosszabb, hogy a Bizottság úgy határozott, a nulla toleranciától az elfogadható kockázat felé mozdul el. A bajt tetézendő, a Parlamentnek a jogszabályok fizetségért cserébe történő módosításába vagy megalkotásába beleegyező képviselőivel kapcsolatban napvilágra került tények még jobban aláássák a Parlament hitelességét, különösen a csalás és a korrupció leküzdésére tett erőfeszítéseit illetően. A négy képviselő közül, akiknek a neve napvilágra került, csupán ketten mondtak le ténylegesen. Felülvizsgálja-e a Parlament azokat a jogszabályokat, amelyeken e négy európai parlamenti képviselő dolgozott? Az egyik képviselő egészen odáig merészkedett, hogy megkérdőjelezte az OLAF-nak az esetek kivizsgálásában való illetékességét, kijelentve – hihetetlen módon –, hogy egyes országokban az ilyen tevékenység nem minősül jogsértőnek, és még csak nem is vizsgálnák e tevékenységeket. E jelentésnek arra kell ösztökélnie a brit kormányt, hogy visszatartsa az EU részére való kifizetéseket mindaddig, amíg a Parlament nem foglalkozik érdemben a – nevezzük a nevén – csalással."@hu11
"Signora Presidente, l’UE tende a definire come errori quelli che in molti casi rappresentano casi di frode e corruzione. Quel che è peggio, la Commissione ha deciso di passare dalla tolleranza zero al rischio tollerabile. Per aggiungere la beffa oltre al danno, le rivelazioni recenti su alcuni eurodeputati che avrebbero accettato di modificare o redigere determinate leggi in cambio di denaro intaccano la credibilità di questo Parlamento, soprattutto negli sforzi da esso compiuti per combattere la frode e la corruzione. Solo due dei quattro deputati di cui sono stati svelati i nomi si sono effettivamente dimessi. Il Parlamento ha intenzione di rivedere la legislazione su cui hanno lavorato questi quattro parlamentari? Uno di essi ha addirittura messo in discussione la competenza dell’OLAF per le indagini su tali casi, dichiarando – ha dell’incredibile – che in alcuni paesi tale condotta non verrebbe considerata illegittima e non sarebbe neppure oggetto d’inchiesta. La relazione dovrebbe indurre il governo britannico a sospendere tutti i pagamenti all’UE finché le frodi – per chiamarle col loro nome – non verranno affrontate in maniera significativa da questo Parlamento."@it12
"Ponia pirmininke, Europos Sąjungoje sukčiavimą ir korupciją linkstama vadinti klaidomis. Dar blogiau, Komisija nusprendė pereiti nuo visiško netoleravimo prie toleruotinos klaidų rizikos. Na ir baisiausia, kad dėl pastaruoju metu atskleistos informacijos apie šio parlamento narius, kurie mainais į piniginį atlygį sutiko teikti pakeitimus ar kurti teisės aktus, dar labiau žlunga pasitikėjimas šiuo Parlamentu, ypač kalbant apie jo pastangas kovoti su sukčiavimu ir korupcija. Iš keturių Parlamento narių, kurių vardai buvo atskleisti, atsistatydino tik du. Ar Parlamente bus tikrinami teisės aktai, kuriuos rengė šie keturi Europos Parlamento nariai? Dar daugiau, vienas Europos Parlamento narys net ėmėsi svarstyti OLAF įgaliojimus tirti šiuos atvejus, teigdamas, kas neįtikėtina, jog, pvz., kai kuriose šalyse tokie veiksmai nebūtų laikomi neteisėtais ir netgi nebūtų tiriami. Šis pranešimas turėtų paskatinti Jungtinės Karalystės Vyriausybę sustabdyti visus mokėjimus Europos Sąjungai, kol Europos Parlamentas nepažabos, vadinant tikruoju vardu, sukčiavimo."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Daudzos gadījumos ir vērojama ES tendence uzskatīt krāpšanas un korupcijas gadījumus par kļūdām. Vēl ļaunāk, Komisija ir nolēmusi pāriet no nulles pielaides uz pieļaujamās kļūdas risku. Turklāt nesenās atklāsmes par šā Parlamenta deputātiem, kuri piekrita grozīt vai izstrādāt tiesību aktus par samaksu, grauj uzticību Parlamentam, jo īpaši attiecībā uz tā centieniem apkarot krāpšanu un korupciju. Tikai divi no četriem, kuru vārdi tika publiskoti, atkāpās. Vai šis Parlaments pārskatīs minēto četru deputātu izstrādātos tiesību aktus? Viens no viņiem pat ir gājis tik tālu, ka sācis apšaubīt pilnvaras izmeklēt minētos gadījumus, paziņojot, ka dažās valstīs –– neticami ––tāda rīcība netiek uzskatīta par nelikumīgu, tādēļ izmeklēšana nav vajadzīga. Šajā ziņojumā vajadzētu mudināt Lielbritānijas valdību apturēt visus ES maksājumus līdz brīdim, kad šis Parlaments būs atrisinājis krāpšanas problēmu."@lv13
"Madam President, the EU tends to term what in many cases is fraud and corruption as errors. Worse, the Commission has decided to move from zero tolerance to tolerable risk. To add insult to injury, the recent revelations about members of this House who agreed to amend or write legislation in exchange for payment further erode the credibility of this Parliament, particularly in its efforts to fight fraud and corruption. Only two of the four whose names were revealed have effectively resigned. Will this Parliament review the legislation these four MEPs have worked on? One MEP has even gone so far as to question OLAF’s power to investigate these cases, declaring – incredibly – that in some countries such action would not be considered illegal and would not even be investigated. This report should spur the British Government to withhold all payments to the EU until fraud – to use its proper name – is meaningfully tackled by this Parliament."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de EU heeft de neiging om wat in veel gevallen fraude en corruptie is te betitelen als fouten. Sterker nog, de Commissie heeft besloten om van nultolerantie over te schakelen op aanvaardbaar risico. Om de zaak nog erger te maken hebben de recente onthullingen over leden van dit Huis die ermee hebben ingestemd om in ruil voor geld wetgeving te wijzigen of op te stellen de geloofwaardigheid van dit Parlement verder ondergraven, vooral met betrekking tot de bestrijding van fraude en corruptie. Slecht twee van de vier personen van wie de namen bekend zijn gemaakt zijn ook afgetreden. Zal dit Parlement de wetgeving waaraan deze vier leden hebben gewerkt herzien? Eén lid is zelfs zo ver gegaan om de bevoegdheid van OLAF om deze gevallen te onderzoeken in twijfel te trekken, waarbij deze persoon verklaarde – ongelooflijk maar waar – dat dit soort handelingen in sommige landen niet als illegaal zouden worden beschouwd en niet eens zouden worden onderzocht. Dit verslag zou de Britse regering ertoe moeten aanzetten om alle betalingen aan de EU op te schorten totdat fraude – om het juiste woord te gebruiken – door dit Parlement op een zinvolle manier wordt aangepakt."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Unia Europejska ma skłonność do nazywania błędami czegoś, co w wielu przypadkach jest nadużyciem finansowym i korupcją. Co gorsze, Komisja zdecydowała się przejść od taktyki „zero tolerancji” do taktyki „dopuszczalnego ryzyka”. Aby jeszcze pogorszyć sprawę: ostatnie doniesienia o posłach do obecnego Parlamentu, którzy zgodzili się wprowadzić zmiany lub napisać akty prawne w zamian za korzyści finansowe, jeszcze bardziej zmniejszają wiarygodność tego Parlamentu, w szczególności jeśli chodzi o podejmowanie wysiłków na rzecz walki z nadużyciami finansowymi i korupcją. Tylko dwóch spośród czterech posłów, których nazwiska zostały ujawnione, skutecznie zrezygnowało ze stanowiska. Czy Parlament sprawdzi te akty prawne, nad którymi tych czterech posłów pracowało? Jeden z nich posunął się nawet do zakwestionowania kompetencji OLAF-u do prowadzenia dochodzenia w tych sprawach, oświadczając – to wprost niewiarygodne – że w niektórych krajach tego rodzaju działania wcale nie byłyby uznane za niezgodne z prawem ani nie byłyby przedmiotem dochodzenia. Przedmiotowe sprawozdanie powinno zmobilizować brytyjski rząd do wstrzymania wszelkich płatności na rzecz UE do czasu, aż Parlament poważnie zajmie się – nazywając rzecz po imieniu – nadużyciami finansowymi."@pl16
"Senhora Presidente, a UE tende a qualificar como erros o que, em muitos casos, é fraude e corrupção. Pior ainda, a Comissão decidiu passar da tolerância zero para o risco tolerável. Como se isso não bastasse, as recentes revelações sobre membros desta Assembleia, que concordaram em alterar ou elaborar legislação em troca de dinheiro, minam ainda mais a credibilidade deste Parlamento, nomeadamente nos seus esforços para combater a fraude e a corrupção. Apenas dois dos quatro deputados cujos nomes foram revelados renunciaram efectivamente ao mandato. Irá este Parlamento rever a legislação em que estes quatro deputados trabalharam? Um deputado chegou mesmo ao ponto de pôr em causa o poder do OLAF para investigar estes casos, declarando – de forma inacreditável – que em alguns países o acto em causa não seria considerado ilegal e nem sequer teria sido investigado. Este relatório deveria incentivar o Governo britânico a reter todos os pagamentos para a UE até que a fraude – para chamar as coisas pelo nome – seja verdadeiramente tratada por este Parlamento."@pt17
"Doamnă președintă, UE are tendința de a considera eroare ceea ce este în multe cazuri fraudă și corupție. Mai rău, Comisia a decis să treacă de la toleranță zero la risc admisibil. Pentru a adăuga insulta la aceste prejudicii, dezvăluirile recente referitoare la deputații în acest Parlament care au acceptat să modifice sau să scrie legislații în schimbul unor plăți deteriorează și mai mult credibilitatea acestui Parlament, în special eforturile acestuia de a combate frauda și corupția. Doar doi dintre cei patru ale căror nume au fost dezvăluite au demisionat efectiv. Dorește Parlamentul să revizuiască legislația asupra căreia au lucrat acești patru deputați? Un deputat a mers atât de departe încât a pus la îndoială competența OLAF de a ancheta aceste situații, declarând – în mod incredibil – că în unele țări aceste acțiuni nu ar fi considerate ilegale și nici măcar nu ar fi anchetate. Acest raport ar trebui să determine guvernul Marii Britanii să oprească toate plățile către UE până când frauda – pentru a-i folosi numele adevărat – este remediată corespunzător de către acest Parlament."@ro18
"EÚ má tendenciu označovať za chyby to, čo je v mnohých prípadoch podvod a korupcia. Čo je však horšie, Komisia sa rozhodla upustiť od nulovej tolerancie a uplatňovať prijateľné riziko. Ako keby toho ešte nebolo dosť, nedávno sa zistilo, že poslanci tohto Parlamentu súhlasili zmeniť a doplniť či vypracovať právne predpisy za úplatu, čo ešte viac podrýva dôveryhodnosť tohto Parlamentu, a to najmä pokiaľ ide o jeho snahu bojovať proti podvodom a korupcii. Len dvaja zo štyroch poslancov, ktorých mená sa zverejnili, skutočne podali demisiu. Preskúma tento Parlament právne predpisy, na ktorých títo štyria poslanci EP pracovali? Jeden z poslancov EP zašiel dokonca tak ďaleko, že spochybnil právomoc úradu OLAF prešetriť tieto prípady. Je to neuveriteľné, ale vyhlasoval pritom, že v niektorých krajinách by sa takého konanie nepovažovalo za nezákonné a ani by sa dokonca neprešetrovalo. Táto správa by mala podnietiť britskú vládu, aby zadržala všetky platby smerujúce do EÚ, kým tento Parlament zmysluplne nevyrieši problém podvodov, aby som použila jeho pravý názov."@sk19
"Gospa predsednica, običajno EU tisto, kar so v mnogih primerih goljufije in korupcija, označi za napake. Še huje, Komisija se je odločila, da bo ničelno toleranco zamenjala za sprejemljivo tveganje. Da pa bi bil položaj še slabši, so nedavna razkritja o poslancih tega parlamenta, ki so se strinjali, da bodo spremenili ali napisali zakonodajo v zamenjavo za plačilo, spodkopala verodostojnost Parlamenta, zlasti glede njegovih prizadevanj za boj proti goljufijam in korupciji. Samo dva izmed štirih, katerih imena so bila razkrita, sta dejansko odstopila. Ali bo ta parlament pregledal zakonodajo, s katero so se ukvarjali ti štirje poslanci? En poslanec je šel celo tako daleč, da se je vprašal o pooblastilih urada OLAF za preiskovanje teh primerov – neverjetno – da se v nekaterih državah takšno ravnanje ne bi štelo za nezakonito in ne bi bilo niti predmet preiskave. To poročilo bi moralo spodbuditi britansko vlado, naj zadrži vsa plačila EU, dokler ne bo ta parlament goljufij – če uporabim pravi izraz – smiselno obravnaval."@sl20
"Fru talman! EU har en benägenhet att i många fall kalla det som är bedrägeri och korruption för fel. Ännu värre är att kommissionen har beslutat sig för att gå från nolltolerans till en godtagbar risk. För att göra ont värre undergräver de senaste avslöjandena om parlamentsledamöter som samtyckt till ändring av eller ny lagstiftning i utbyte mot betalning ytterligare parlamentets trovärdighet, särskilt i dess arbete för att bekämpa bedrägerier och korruption. Bara två av de fyra ledamöter vars namn har avslöjats har faktiskt avgått. Kommer parlamentet att granska den lagstiftning som dessa fyra parlamentsledamöter har arbetat med? En av dem har gått så långt som till att ifrågasätta Olafs befogenhet att utreda dessa fall, genom att – otroligt nog – förklara att i vissa länder skulle sådana handlingar inte anses vara olagliga eller ens utredas. Betänkandet bör sporra den brittiska regeringen att hålla inne med alla utbetalningar till EU tills parlamentet på ett meningsfullt sätt tar itu med bedrägerierna – för att använda rätt benämning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marta Andreasen,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph