Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-05-Speech-2-370-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110405.18.2-370-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, c’est une bonne nouvelle, évidemment, aujourd’hui, d’avoir entre nos mains un cadre européen qui va faire obligation à chacun des États membres de faire connaître sa stratégie en matière d’inclusion des Roms. D’ici la fin de l’année, ces stratégies seront évaluées par la Commission européenne, et nous aurons donc à en débattre à nouveau à peu près dans un an. Donc, on lance aujourd’hui en fait une feuille de route qui doit permettre aux parlementaires, aux institutions, à la société civile, d’être en capacité d’extrême vigilance permanente sur des domaines très importants, ceux que vous avez cités. J’observe que la communication de la Commission prend en compte un certain nombre de remarques que nous avions formulées dans le rapport parlementaire. Je veux parler, par exemple de l’implication de l’Agence des droits fondamentaux dans l’évaluation des stratégies. Je pense que cette Agence n’a plus à démontrer ses compétences en la matière. Je pense également au développement de la coopération avec le Conseil de l’Europe sur la formation des médiateurs issus de la communauté rom. C’est un élément stratégique déterminant pour la réussite des projets à tous les niveaux, au même titre que l’attention qui est donnée aux Roms qui sont ressortissants de pays tiers, ainsi que la dimension élargissement, qui est prise en compte dans ce rapport. Je pense, enfin, que la définition d’indicateurs communs pour renforcer le mécanisme d’évaluation est tout à fait la bienvenue. Néanmoins, dans cette communication, je voudrais souligner des manquements. Je crois qu’il n’y est pas fait référence de manière suffisamment forte et appuyée à la nécessaire participation des Roms à tous les niveaux, c’est-à-dire le niveau de l’élaboration des projets, de la mise en œuvre des projets et de l’évaluation de ces projets. On y parle d’information, on y parle de consultation, mais l’implication de la communauté rom elle-même est déterminante. Les expériences, parce qu’il y a aussi de bonnes expériences qui réussissent en Europe, le démontrent à souhait. C’est, je trouve, un point faible de la communication. Un deuxième point faible de la communication, c’est qu’elle aborde la question de la non-discrimination de manière horizontale dans chacun des quatre secteurs. Mais je crois que c’est très important, qu’il aurait été très important qu’il y ait un paragraphe spécifiquement dévolu à la lutte contre les discriminations, contre les violences, pour l’accès à la justice des populations roms. Ce volet anti-discrimination, droits fondamentaux, accès à la justice n’est pas assumé de manière spécifique en tant que tel. Je crois que c’est une faiblesse du texte de la Commission. Je pense également que nous avons parlé des médiateurs, programme lancé par le Conseil de l’Europe. C’est bien qu’il soit mentionné dans cette communication. Nous aurions pu, vous auriez pu également mentionner les lignes directrices qui ont déjà été formulées par le Conseil de l’Europe, de manière à ce qu’on n’ait pas, en quelque sorte, deux stratégies ou deux types de référence pour évaluer les stratégies nationales. Cela aurait été, me semble-t-il, un plus dans cette communication. Enfin, je crois que le travail de la Commission n’est pas terminé, que la doit continuer son travail pour que les États membres sentent au jour le jour la pression qui est mise sur elle, au niveau de la Commission, de la société civile et des institutions locales, pour la mise en œuvre effective de ces orientations."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, samozřejmě je dobrá zpráva, že dnes máme evropský rámec, kterým bude každý členský stát zavázán k tomu, aby předložil svou strategii integrace Romů. Komise tyto strategie do konce roku posoudí a přibližně za rok budeme muset toto téma znovu projednat. Dnes tedy vlastně vytváříme plán, který by měl umožnit poslancům, institucím, občanské společnosti postupovat mimořádně opatrně ve velmi důležitých oblastech, které byly zmíněny. Všimla jsem si, že sdělení Komise zohledňuje některé body, které jsou uvedeny v parlamentní zprávě. Mám zde na mysli například zapojení Agentury pro lidská práva do hodnocení strategií. Myslím si, že tato agentura prokázala své kompetence v této oblasti. Mám na mysli také rozvoj spolupráce s Radou Evropy v oblasti vzdělávání mediátorů z romské komunity. Je to důležitý strategický faktor pro úspěch projektů na všech úrovních, tak jako pozornost věnovaná Romům, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, a také aspekt rozšíření, který tato zpráva zohledňuje. V neposlední řadě si myslím, že bude velmi vítáno vytvoření společných ukazatelů podporujících monitorovací systém. Musím však zdůraznit některé nedostatky sdělení. Domnívám se, že se málo důrazně a naléhavě zmiňuje o nezbytné účasti Romů na všech úrovních, to znamená na úrovni přípravy projektů, provádění projektů a jejich hodnocení. Ve sdělení se hovoří o informacích, o konzultacích, ale zásadní je zapojení samotné romské komunity. Vyplývá to z obrovských zkušeností, protože v Evropě jsou v tomto směru také dobré zkušenosti. To je podle mého názoru slabinou tohoto sdělení. Druhou slabinou tohoto sdělení je skutečnost, že se otázkou nediskriminace zabývá průřezově ve všech čtyřech oblastech. Podle mého názoru je však velmi důležité, nebo by bylo velmi důležité, abychom měli zvláštní odstavec věnovaný boji proti diskriminaci a násilí a přístupu Romů ke spravedlnosti. Tato složka zahrnující antidiskriminaci, základní práva, přístup ke spravedlnosti není ve sdělení obsažena jako samostatná složka, jak by si zasloužila. Podle mého názoru je to další slabina tohoto dokumentu Komise. Myslím, že jsme mluvili také o mediátorech, což je program, který odstartovala Rada Evropy. Je dobře, že se o něm toto sdělení zmiňuje. Mohli jsme a i vy jste mohli zmínit pokyny, které vypracovala Rada Evropy, abychom nakonec neměli dvě strategie nebo dva typy rámců pro posouzení vnitrostátních strategií. To by bylo podle mého názoru pozitivem tohoto sdělení. Závěrem chci říct, že doufám, že práce Komise ještě neskončila a že pracovní skupina by měla nadále pracovat tak, aby členské státy stále pociťovaly tlak ze strany Komise, občanské společnosti a místních úřadů k tomu, aby tyto pokyny skutečně provedly."@cs1
"Fru formand! Det er naturligvis godt nyt, at vi nu har en konkret europæisk ramme, hvor alle medlemsstater forpligtes til at fremlægge deres nationale strategier for integration af romaer. Frem til årets udgang vil Kommissionen vurdere disse strategier, og om cirka et år vil vi så skulle drøfte sagen igen. I dag opstiller vi derfor i virkeligheden en køreplan, som skal give parlamentarikere, offentlige instanser og civilsamfundet mulighed for at udøve løbende og ekstrem årvågenhed inden for de meget vigtige områder, som De har nævnt. Jeg bemærker, at Kommissionens meddelelse indeholder nogle af de punkter, vi havde med i Parlamentets betænkning. Jeg taler f.eks. om inddragelsen af Agenturet for Grundlæggende Rettigheder i vurderingen af strategierne. Jeg mener, at agenturet har bevist sin kompetence på dette område. Jeg taler også om udviklingssamarbejde med Europarådet om uddannelse af mæglere fra romasamfundet. Dette er en vigtig strategisk faktor for at skabe succes for projekter på alle niveauer, og det samme gælder opmærksomhed om romaer, der er statsborgere i tredjelande, samt udvidelsesaspektet, som vi tager i betragtning i denne betænkning. Endelig mener jeg, at indførelsen af fælles indikatorer til støtte for overvågningssystemet er meget glædeligt. Ikke desto mindre vil jeg understrege en række mangler i denne meddelelse. Jeg mener ikke, at den er tilstrækkelig stærk og insisterende i sine henvisninger til romaernes nødvendige deltagelse på alle niveauer, dvs. ved forberedelse af projekter samt gennemførelse og evaluering af projekter. I meddelelsen taler man om information og høring, men inddragelsen af romasamfundet som sådan er af vital betydning. Der er masser af erfaringer, der beviser dette, for der har rent faktisk været gode erfaringer også i Europa. Det anser jeg for en svaghed i meddelelsen. En anden svaghed i meddelelsen er, at man behandler spørgsmålet om ikkediskrimination som et tværgående tema inden for hvert af de fire områder. Imidlertid mener jeg, at det er meget vigtigt, eller ville have været meget vigtigt, at få et særligt afsnit om bekæmpelse af diskrimination og vold og om romaernes adgang til retsvæsenet. Denne komponent med antidiskrimination, grundlæggende rettigheder og adgang til retsvæsenet er ikke medtaget som en specifik komponent. Det anser jeg for endnu en svaghed ved Kommissionens dokument. Jeg mener også, at vi talte om spørgsmålet om mæglere, et program, som Europarådet har iværksat. Det er fint, at det nævnes i denne meddelelse. Vi kunne have nævnt, og De kunne også have nævnt retningslinjerne, som Europarådet har udarbejdet, så vi ikke på en eller anden måde ender med to strategier eller to typer af rammer til vurdering af de nationale strategier. Jeg mener, at dette ville have været et plus i denne meddelelse. Endelig mener jeg, at Kommissionens arbejde endnu ikke er afsluttet, og at taskforcen bør fortsætte sit arbejde for at sikre, at medlemsstaterne konstant er opmærksomme på det pres, som Kommissionen, civilsamfundet og de lokale organer lægger på dem for at få dem til at gennemføre disse retningslinjer."@da2
"Frau Präsidentin, natürlich ist es eine gute Nachricht, dass wir jetzt über einen konkreten EU-Rahmen verfügen, der die einzelnen Mitgliedstaaten verpflichtet, ihre nationalen Strategien zur Integration der Roma vorzulegen. Bis zum Ende des Jahres wird die Kommission eine Beurteilung dieser Strategien vornehmen, und in ungefähr einem Jahr wird dieses Thema erneut diskutiert werden müssen. Heute legen wir daher einen Fahrplan fest, mit dem wir den Parlamentariern, öffentlichen Stellen und der Zivilgesellschaft die Möglichkeit geben, die von Ihnen erwähnten, äußerst wichtigen Bereiche kontinuierlich und genauestens zu beobachten. Ich weise darauf hin, dass die Mitteilung der Kommission einige der Punkte, die wir im Parlamentsbericht vorsehen, aufgreift. Das bedeutet etwa, dass wir die Europäische Grundrechtsagentur in die Beurteilung der Strategien einbeziehen. Ich meine, dass die Agentur ihre Kompetenz in diesem Bereich unter Beweis gestellt hat. Weiterhin bedeutet dies, dass wir die Zusammenarbeit mit dem Europarat bei der Schulung von Mediatoren aus der Roma-Gemeinschaft fördern. Dies ist für die Projekte aller Ebenen ein wichtiger strategischer Erfolgsfaktor, da ein Schwerpunkt auf Roma, die Drittstaatsangehörige sind, sowie auf den Aspekt der Erweiterung gelegt wird, dem dieser Bericht Rechnung trägt. Abschließend denke ich, dass die Einführung gemeinsamer Indikatoren zur Unterstützung des Überwachungssystems sehr zu begrüßen ist. Dennoch muss ich auf bestimmte Schwächen dieser Mitteilung hinweisen. Ich glaube, dass sie nicht stark und nachdrücklich genug auf die notwendige Beteiligung der Roma auf allen Ebenen, also auf den Ebenen der Ausarbeitung, Umsetzung und Bewertung der Projekte, hinweist. In der Mitteilung geht es um Information und Konsultation, die Einbeziehung der Roma-Gemeinschaft selbst aber ist von entscheidender Bedeutung. Dies lässt sich durch solide Erfahrungen belegen, weil in Europa tatsächlich auch gute Erfahrungen gemacht wurden. Dies ist meiner Meinung nach ein Schwachpunkt in der Mitteilung. Ein zweiter Schwachpunkt der Mitteilung ist, dass sie in jedem der vier Bereiche das Thema Nichtdiskriminierung als Querschnittsthema aufgreift. Trotzdem finde ich, dass es sehr wichtig ist, oder sehr wichtig gewesen wäre, einen eigenen Absatz aufzunehmen, der sich mit der Bekämpfung der Diskriminierung und Gewalt und dem Zugang zur Justiz für die Roma befasst. Diese Komponente der Antidiskriminierung, Grundrechte und des Zugangs zur Justiz wurde nicht als konkrete und eigenständige Komponente berücksichtigt. Dies halte ich für eine weitere Schwachstelle in dem Dokument der Kommission. Ich glaube, dass wir auch das Thema Mediatoren, ein Programm, das vom Europarat eingeführt wurde, angesprochen haben. Es ist gut, dass es in dieser Mitteilung erwähnt wird. Wir hätten – genau wie Sie – auf die Leitlinien eingehen können, die bereits vom Europarat ausgearbeitet wurden, damit wir am Ende nicht irgendwie zwei Strategien oder zwei Arten von Rahmen zur Beurteilung der nationalen Strategien haben. Ich glaube, das wäre in dieser Mitteilung ein Pluspunkt gewesen. Abschließend bin ich der Meinung, dass die Arbeit der Kommission noch nicht beendet ist und dass die Task Force ihre Arbeit fortsetzen sollte, um sicherzustellen, dass sich die Mitgliedstaaten stets des Drucks bewusst sind, den die Kommission, die Zivilgesellschaft und die örtlichen Stellen auf sie ausüben, damit sie diese Leitlinien auch wirklich umsetzen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, είναι φυσικά καλά νέα ότι τώρα έχουμε ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο που πρόκειται να επιβάλει την υποχρέωση σε κάθε κράτος μέλος να παρουσιάσει την εθνική στρατηγική του για την ένταξη των Ρομά. Από τώρα μέχρι το τέλος του έτους, η Επιτροπή θα αξιολογήσει αυτές τις στρατηγικές και έπειτα, σε περίπου ένα χρόνο θα πρέπει να συζητήσουμε αυτό το θέμα ξανά. Σήμερα σχεδιάζουμε, συνεπώς, έναν οδικό χάρτη που θα επιτρέπει στους βουλευτές, στους δημόσιους φορείς και στην κοινωνία των πολιτών να ασκούν συνεχή και αυστηρή επιτήρηση στους πολύ σημαντικούς τομείς που αναφέρατε. Παρατηρώ ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη μερικά από τα σημεία που ορίσαμε στην κοινοβουλευτική έκθεση. Για παράδειγμα, αναφέρομαι στη συμμετοχή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην αξιολόγηση αυτών των στρατηγικών. Πιστεύω ότι αυτός ο οργανισμός απέδειξε τις ικανότητές του σε αυτόν τον τομέα. Αναφέρομαι επίσης στην ανάπτυξη της συνεργασίας με το Συμβούλιο της Ευρώπης για την κατάρτιση διαμεσολαβητών από την κοινότητα των Ρομά. Αυτός είναι ένας σημαντικός στρατηγικός παράγοντας για την επιτυχία των έργων σε όλα τα επίπεδα, το ίδιο και η προσοχή που δίδεται στους Ρομά που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και στην πτυχή της διεύρυνσης, η οποία λαμβάνεται υπόψη σε αυτήν την έκθεση. Τέλος, θεωρώ ότι η καθιέρωση κοινών δεικτών για την υποστήριξη του συστήματος ελέγχου είναι πολύ ευπρόσδεκτη. Παρ´όλα αυτά, πρέπει να δώσω έμφαση σε ορισμένες αδυναμίες αυτής της ανακοίνωσης. Θεωρώ ότι δεν είναι αρκετά ισχυρή και επίμονη στην αναφορά της στην απαραίτητη συμμετοχή των Ρομά σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή στα επίπεδα προετοιμασίας των έργων, εφαρμογής των έργων και αξιολόγησής τους. Η ανακοίνωση μιλάει για πληροφορίες και διαβουλεύσεις, αλλά είναι καίριας σημασίας και η συμμετοχή της κοινότητας των Ρομά. Πολλές εμπειρίες θα μπορούσαν να το αποδείξουν αυτό, επειδή υπήρξαν και καλές εμπειρίες στην Ευρώπη. Αυτό το θεωρώ ως αδυναμία της ανακοίνωσης. Μια δεύτερη αδυναμία της ανακοίνωσης είναι ότι αντιμετωπίζει το ζήτημα της μη διάκρισης σαν διατομεακό ζήτημα και στους τέσσερις τομείς. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, ή θα ήταν πολύ σημαντικό, να υπήρχε μια ειδική παράγραφος αφιερωμένη στην καταπολέμηση της διάκρισης και της βίας και στην πρόσβαση των Ρομά στη δικαιοσύνη. Αυτή η συνιστώσα που αφορά τη μη διάκριση, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη δεν περιλαμβάνεται αυτοδικαίως σαν συγκεκριμένο στοιχείο. Θεωρώ ότι και αυτό είναι μια ακόμη αδυναμία της ανακοίνωσης. Νομίζω ότι έχουμε ήδη μιλήσει για το θέμα των διαμεσολαβητών, ένα πρόγραμμα που δρομολόγησε το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι καλό που αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση. Θα μπορούσαμε να έχουμε αναφέρει, και εσείς επίσης θα μπορούσατε να έχετε αναφέρει, τις κατευθυντήριες γραμμές που καταρτίστηκαν ήδη από το Συμβούλιο της Ευρώπης, έτσι ώστε να μην καταλήξουμε τρόπον τινά σε δύο στρατηγικές, ή δύο τύπους πλαισίων για την αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα πλεονέκτημα σε αυτήν την ανακοίνωση. Τέλος, θεωρώ ότι το έργο της Επιτροπής δεν τελείωσε ακόμη, και ότι η ειδική ομάδα θα πρέπει συνεχίσει το έργο της για να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη αντιλαμβάνονται διαρκώς την πίεση που τους ασκείται από την Επιτροπή, την κοινωνία των πολιτών και τους τοπικούς φορείς για να εφαρμόσουν αυτές τις οδηγίες."@el10
"Madam President, it is of course good news that we now have a concrete European framework that is going to place an obligation on every Member State to present its national Roma integration strategy. Between now and the end of the year, the Commission will assess these strategies and then in roughly one year’s time we will need to debate the issue again. Today, we are therefore in effect setting out a road map which should allow parliamentarians, public bodies and civil society to exercise ongoing, extreme vigilance in the very important areas you have mentioned. I note that the Commission communication takes on board some of the points we set out in the parliamentary report. I am talking for instance about the involvement of the Fundamental Rights Agency in the assessment of the strategies. I believe the Agency has proven its competence in this area. I am also talking about developing cooperation with the Council of Europe on training mediators from the Roma community. This is an important strategic factor for the success of the projects at all levels, as is the attention devoted to Roma who are nationals of third countries and the enlargement aspect, which is taken into consideration in this report. Lastly, I think that establishing common indicators to support the monitoring system is very much to be welcomed. Nevertheless, I must emphasise certain failings in this communication. I believe it is not sufficiently strong and insistent in its reference to the necessary participation of Roma at all levels, that is to say at the levels of preparing the projects, implementing the projects and evaluating them. The communication talks about information and consultation, but the involvement of the Roma community itself is vital. There is ample experience to prove this, because there have actually been good experiences in Europe as well. I find this a weakness in the communication. A second weakness in the communication is that it deals with the issue of non-discrimination as a cross-cutting theme in each of the four areas. However, I think it is very important, or would have been very important, to have a special paragraph devoted to combating discrimination and violence and to access to justice for the Roma. This anti-discrimination, fundamental rights, access to justice component is not included as a specific component in its own right. I find this another weakness in the Commission document. I think we also talked about the subject of mediators, a programme that was launched by the Council of Europe. It is good that it is mentioned in this communication. We could have mentioned, and you also could have mentioned the guidelines that have already been drawn up by the Council of Europe, so that we do not somehow end up with two strategies, or two types of framework for assessing the national strategies. I feel this would have been a plus in this communication. Finally, I think that the Commission’s work is not yet finished, and that the task force should continue its work, in order to ensure that Member States are constantly aware of the pressure on them from the Commission, civil society and local bodies to actually implement these guidelines."@en4
". Señora Presidenta, no cabe duda de que es una buena noticia que ahora contemos con un marco europeo concreto que obligará a todos los Estados miembros a presentar su estrategia nacional para la integración de los gitanos. La Comisión evaluará de aquí a fin de año estas estrategias y en aproximadamente un año deberemos volver a debatir este tema. Por ello, hoy hemos establecido una hoja de ruta que debería permitir a los parlamentarios, los organismos públicos y la sociedad civil ejercer una gran vigilancia de forma continua en los ámbitos tan importantes que usted ha mencionado. Observo que la Comunicación de la Comisión asume algunos de los puntos que figuran en el informe parlamentario. Me refiero, por ejemplo, a la participación de la Agencia de los Derechos Fundamentales en la evaluación de las estrategias. Creo que esta Agencia ha demostrado sus competencias en este ámbito. Me refiero igualmente al desarrollo de la cooperación con el Consejo de Europa para la formación de mediadores procedentes de la comunidad gitana. Se trata de un importante factor estratégico para el éxito de los proyectos a todos los niveles, al igual que la atención prestada a los gitanos que son nacionales de terceros países y el aspecto de la ampliación, que este informe también tiene en cuenta. Por último, creo que un aspecto muy positivo es el establecimiento de indicadores comunes para el sistema de seguimiento. No obstante, tengo que destacar algunas deficiencias de esta comunicación. Me parece que no es suficientemente firme e insistente respecto a la necesaria participación de los gitanos a todos los niveles, es decir, al nivel de la elaboración, ejecución y evaluación de los proyectos. La comunicación habla de información y consulta, pero la participación de la propia comunidad gitana resulta crucial. Una amplia experiencia lo demuestra, porque también ha habido experiencias muy positivas en Europa. Me parece que esta es una de las deficiencias de la comunicación. Otra deficiencia es que aborda la cuestión de la no discriminación como un tema horizontal en cada uno de los cuatro ámbitos. Sin embargo, me parece muy importante o habrías sido muy importante, dedicar un apartado especial a la lucha contra la discriminación y la violencia, y al acceso a la justicia para los gitanos. Este componente de no discriminación, derechos fundamentales y acceso a la justicia no constituye un componente específico a parte entera. Me parece que esta es otra de las deficiencias del documento de la Comisión. Creo que también hemos hablado sobre el tema de los mediadores, un programa que puso en marcha el Consejo de Europa. Es positivo que se mencione en esta comunicación. Podríamos haber mencionado, y usted también lo podría haber hecho, las directrices que ha elaborado el Consejo de Europa, de modo que no terminemos con dos estrategias o dos tipos de marcos para evaluar las estrategias nacionales. Creo que habría sido un elemento favorable en esta comunicación. Por último, pienso que la labor de la Comisión todavía no ha finalizado y que el grupo de trabajo debería continuar con su labor a fin de que los Estados miembros sientan constantemente la presión que ejercen sobre ellos la Comisión, la sociedad civil y los organismos locales para que apliquen efectivamente estas directrices."@es21
". Austatud juhataja! Loomulikult on hea uudis, et meil on nüüd konkreetne Euroopa raamistik, mis seab igale liikmesriigile kohustuse esitada riiklik romade integreerimise strateegia. Ajavahemikul praegusest hetkest kuni aasta lõpuni hindab komisjon neid strateegiaid ja seejärel, umbes aasta pärast, peame seda küsimust uuesti arutama. Seega koostame praegu sisuliselt tegevuskava, mis peaks võimaldama parlamendiliikmetel, avalikel asutustel ja tsiviilühiskonnal rakendada jätkuvat ja äärmist valvsust nendes väga olulistes valdkondades, mida äsja mainisite. Märkasin, et komisjoni teatis võtab üle mõned punktid, mille parlamendi raportis välja tõime. Pean silmas näiteks Põhiõiguste Ameti kaasamist strateegiate hindamise protsessi. Usun, et Põhiõiguste Amet on oma pädevust selles valdkonnas tõestanud. Samuti räägin koostöö arendamisest Euroopa Nõukoguga, et välja õpetada roma kogukonnaga suhtlevad vahendajad. See on kõikidel tasanditel projektide õnnestumise oluline strateegiline tegur, nagu ka tähelepanu pööramine kolmandate riikide kodanikest romadele ning laienemise aspektile, mida selles raportis arvesse võetakse. Lõpetuseks leian, et ühiste indikaatorite loomine järelevalvesüsteemi toetamiseks on väga teretulnud. Sellegipoolest pean välja tooma mõned selles teatises esinevad puudused. Leian, et see ei ole piisavalt tugev ja tungiv, kui viitab romade osaluse vajadusele kõikidel tasanditel, see tähendab projektide kavandamise, rakendamise ja hindamise tasandil. Teatises kõneldakse teavitamisest ja konsulteerimisest, kuid väga oluline on kaasata romade kogukond ise. Seda tõestab rikkalik kogemustepagas, kuna ka Euroopas on olnud häid kogemusi. Pean seda teatise nõrkuseks. Teine teatise nõrkus on, et selles käsitletakse diskrimineerimiskeelu kui kõiki nelja valdkonda läbivat teemat. Mina arvan, et väga oluline on – või oleks olnud – pühendada diskrimineerimise ja vägivalla vastu võitlemisele ning romade jaoks õiguskaitse kättesaadavusele eraldi peatükk. Seda diskrimineerimisvastast põhiõiguslikku õiguskaitse kättesaadavuse tegurit ei ole eraldi konkreetse tegurina lisatud. Pean seda komisjoni dokumendi teiseks nõrkuseks. Arvan, et kõnelesime ka vahendajatest, programmist, mille käivitas Euroopa Nõukogu. On hea, et seda on teatises mainitud. Oleksime võinud mainida ja ka teie oleksite võinud mainida suuniseid, mille Euroopa Nõukogu on juba koostanud, et meil ei oleks lõpptulemusena kaht strateegiat või kaht tüüpi raamistikku riiklike strateegiate hindamiseks. Leian, et see oleks olnud teatise eelis. Kokkuvõtteks arvan, et komisjoni töö ei ole veel lõppenud ning töökond peaks oma tegevust jätkama, et tagada, et liikmesriigid oleksid pidevalt teadlikud komisjoni, tsiviilühiskonna ja kohalike asutuste avaldatavast survest neid suuniseid ka rakendada."@et5
"Arvoisa puhemies, on tietenkin hyvä uutinen, että olemme saaneet EU:n puitteet, joiden nojalla kaikkien jäsenvaltioiden on esitettävä omat kansalliset strategiansa romanien osallistamisesta. Komissio arvioi kyseisiä strategioita tämän vuoden loppuun mennessä, ja noin vuoden kuluttua meidän on keskusteltava tästä asiasta uudelleen. Näin ollen olemme itse asiassa laatimassa toimintasuunnitelmaa, jolla parlamenttien jäsenille, julkisille elimille ja kansalaisjärjestöille on annettava oikeus jatkuvaan, äärimmäiseen valvontaan mainitsemillanne erittäin tärkeillä aloilla. Panen merkille, että komission tiedonannossa käsitellään muutamia asioita, joita me esitimme parlamentin mietinnössä. Tarkoitan esimerkiksi perusoikeusviraston osallistumista strategioiden arviointiin. Uskon, että virasto on osoittanut toimivaltansa tällä alalla. Tarkoitan myös yhteistyön kehittämistä Euroopan neuvoston kanssa romaniyhteisöihin kuuluvien välittäjien kouluttamisen osalta. Tämä on tärkeä strateginen tekijä, joka vaikuttaa kaikilla tasoilla toteutettavien hankkeiden onnistumiseen, samoin kuin huomion kiinnittäminen niihin romaneihin, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, ja huomion kiinnittäminen laajentumisnäkökohtaan, joka otetaan huomioon kyseisessä mietinnössä. Katson myös, että olisi erittäin toivottavaa määrittää yhteiset indikaattorit valvontajärjestelmän tukemiseksi. Minun on kuitenkin korostettava tiettyjä puutteita tässä tiedonannossa. Mielestäni siinä ei viitata riittävän voimakkaasti ja johdonmukaisesti romanien tarvittavaan osallistumiseen kaikilla tasoilla, toisin sanoen hankkeiden valmistelua, täytäntöönpanoa ja arviointia koskevilla tasoilla. Tiedonannossa puhutaan tiedottamisesta ja kuulemisesta, mutta itse romaniyhteisön osallistuminen on ratkaisevan tärkeää. Tästä on jo saatu kouriintuntuvia kokemuksia, koska myös Euroopassa asiasta on saatu hyviä kokemuksia. Mielestäni tämä on yksi tiedonannon puutteista. Tiedonannon toisena puutteena on se, että siinä käsitellään syrjintää kaikkia neljää alaa yhdistävänä tekijänä. Mielestäni on kuitenkin erittäin tärkeää – tai olisi ollut erittäin tärkeää – osoittaa yksi erityinen kappale syrjinnän ja väkivallan torjunnalle ja romanien mahdollisuudelle oikeudenkäynteihin. Tätä syrjinnän torjumista, perusoikeuksia ja oikeudenkäyntien mahdollisuutta koskevaa tekijää ei ole sellaisenaan sisällytetty erikseen tiedonantoon. Tämä on mielestäni vielä yksi komission asiakirjan puutteista. Olemme käsittääkseni myös keskustelleet välittäjistä – ohjelmasta, jonka Euroopan neuvosto on käynnistänyt. On hyvä, että se mainitaan tässä tiedonannossa. Me olisimme voineet mainita ja myös te olisitte voineet mainita suuntaviivat, jotka Euroopan neuvosto on jo laatinut, jotta emme päädy siihen, että meillä lopulta on kaksi strategiaa tai kahdet erityyppiset puitteet kansallisten strategioiden arvioimiseksi. Tämä olisi mielestäni ollut tiedonannossa paikallaan. Katson myös, että komission työtä ei vielä ole saatu päätökseen ja että työryhmän on jatkettava toimintaansa sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot tiedostavat jatkuvasti paineen, jota komissio, kansalaisjärjestöt ja paikalliset elimet niihin kohdistavat näiden suuntaviivojen täytäntöönpanemiseksi todellisuudessa."@fi7
"Elnök asszony, természetesen jó hír, hogy most már van egy konkrét európai keretrendszerünk, amely minden tagállamot a saját nemzeti romaintegrációs stratégiájának bemutatására fog kötelezni. Az év végéig hátralévő időben a Bizottság fel fogja mérni ezeket a stratégiákat, és durván egy év múlva újra meg kell vitatnunk ezt a kérdést. Ma tehát valójában kitűzünk egy útitervet, amely reményeink szerint lehetővé fogja tenni, hogy a parlamenti képviselők, az állami szervek és a civil társadalom folyamatos, rendkívüli éberséget tanúsítson az Önök által említett nagyon fontos területeken. Megjegyezném, hogy a bizottsági közlemény átvett néhányat azokból az állításokból, amelyeket a parlamenti jelentésben tettünk. Gondolok például az Alapjogi Ügynökség bevonására a stratégiák értékelésébe. Úgy vélem, az Ügynökség már bizonyította kompetenciáját ezen a téren. Gondolok továbbá az Európa Tanáccsal való együttműködés fejlesztésére a roma közösségből származó közvetítők képzése érdekében. Ez minden szinten fontos stratégiai tényező a projektek sikeréhez, akárcsak a harmadik ország állampolgárságával rendelkező romákra fordított figyelem és a bővítési aspektus, amelyet ez a jelentés számításba vesz. Végezetül úgy gondolom, hogy az ellenőrzési rendszer támogatására szolgáló közös mutatók létrehozása nagyon örvendetes lépés. Ennek ellenére kénytelen vagyok kihangsúlyozni bizonyos hiányosságokat ebben a közleményben. Úgy vélem, nem elég határozott és nem ragaszkodik eléggé a romák részvételéhez minden szinten, azaz a projektek előkészítésének, végrehajtásának és értékelésének szintjén. A közlemény tájékoztatásról és konzultációról beszél, de létfontosságú magának a roma közösségnek a bevonása. Bőven van tapasztalat ennek alátámasztására, mert valójában Európában is voltak már jó tapasztalatok. Szerintem ez a közlemény egyik gyengesége. A második gyengeség a közleményben, hogy a megkülönböztetésmentesség kérdésével mind a négy területre egyformán érvényes, horizontális témaként foglalkozik. Szerintem azonban nagyon fontos lenne – vagy nagyon fontos lett volna – egy külön bekezdést szentelni a megkülönböztetés és az erőszak elleni küzdelemnek és a romák igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének. Ezt a megkülönböztetés elleni, alapjogi, igazságszolgáltatáshoz való hozzáférési elemet nem szerepeltetik saját jogán, önálló összetevőként. Ezt szintén a bizottsági közlemény gyengeségének találom. Úgy hiszem, a közvetítők kérdéséről is beszéltünk, az Európa Tanács által indított programról. Jó, hogy a közlemény ezt is megemlíti. Megemlíthettük volna és Önök is megemlíthették volna az iránymutatásokat, amelyeket az Európa Tanács már elkészített, hogy a végén nehogy véletlenül két stratégiánk legyen, vagy kétfajta keretünk a nemzeti stratégiák értékeléséhez. Úgy érzem, ez egy plusz lehetett volna a közleményben. Befejezésül úgy gondolom, hogy a Bizottság munkája ezzel még nem ért véget, és a munkacsoportnak folytatnia kell a munkát, hogy ezáltal biztosítsák, hogy a tagállamok folyamatosan tudatában legyenek a Bizottság, a civil társadalom és a helyi szervek részéről rájuk nehezedő nyomásnak, és ténylegesen végrehajtsák ezeket az iránymutatásokat."@hu11
"Signora Presidente, ovviamente l’istituzione di un quadro europeo concreto, che ponga in capo agli Stati membri la presentazione di una strategia nazionale per l’integrazione dei rom, costituisce una notizia positiva. La Commissione valuterà le strategie sottoposte entro la fine del 2011 e la questione verrà discussa nuovamente fra un anno circa. Oggi elaboriamo di fatto un piano che dovrebbe consentire ai parlamentari, agli organi pubblici e alla società civile di esercitare in modo continuo la massima vigilanza sugli ambiti cruciali già menzionati. Noto che la comunicazione della Commissione accoglie alcune delle proposte avanzate nella relazione parlamentare. Mi riferisco ad esempio alla partecipazione dell’Agenzia per i diritti fondamentali, che a mio avviso ha dimostrato la propria competenza nel settore, alla valutazione delle strategie; penso inoltre allo sviluppo della cooperazione con il Consiglio d’Europa per la formazione di mediatori provenienti da comunità rom, un aspetto che assume importanza strategica per la riuscita dei progetti a tutti i livelli. Ugualmente indispensabili sono l’attenzione per i rom cittadini di paesi terzi e la questione dell’allargamento, di cui la relazione tiene conto. Da ultimo, giudico molto positiva la definizione di indicatori comuni a sostegno del sistema di monitoraggio. Devo però richiamare l’attenzione su alcune pecche della comunicazione, che mi sembra non insista a sufficienza sulla partecipazione dei rom a tutti i livelli, dalla predisposizione e attuazione alla valutazione dei progetti. Il documento parla di informazione e consultazione, ma è fondamentale coinvolgere le comunità stesse, come dimostrano le numerose esperienze positive maturate anche in Europa. Credo che questo sia un punto debole della comunicazione. Una seconda mancanza sta nel fatto che la non discriminazione viene considerata un aspetto trasversale ai quattro settori di intervento. Credo tuttavia che sia essenziale (ovvero che sarebbe stato essenziale) includere un paragrafo specificatamente dedicato al tema della lotta alla discriminazione e alla violenza nonché all’accesso dei rom alla giustizia. La problematica dell’anti-discriminazione, dei diritti umani e dell’accesso alla giustizia non viene riconosciuta quale aspetto specifico e distinto. Lo ritengo un altro punto debole del documento. Mi sembra sia stata citata la questione dei mediatori, che sono al centro di un programma varato dal Consiglio d’Europa. Trovo positivo che la comunicazione vi faccia riferimento. Avremmo potuto ricordare – e anche voi avreste potuto farlo – gli orientamenti già elaborati dal Consiglio d’Europa, onde evitare che si creino in qualche modo due strategie ovvero due quadri per la valutazione delle strategie nazionali. Ritengo che un simile riferimento avrebbe arricchito il documento. Infine, penso che il compito della Commissione non si sia ancora concluso e che la task force dovrebbe proseguire i lavori, affinché gli Stati membri non sentano scemare le pressioni della Commissione, della società civile e delle autorità locali per un’effettiva attuazione degli orientamenti."@it12
"Ponia pirmininke, žinoma, gera naujiena, kad jau turime konkrečią Europos programą, pagal kurią visos valstybės narės bus įpareigotos pristatyti savo nacionalines romų integravimo strategijas. Nuo dabar iki metų pabaigos Komisiją vertins šias strategijas, o paskui maždaug po metų turėsime vėl diskutuoti šiuo klausimu. Taigi šiandien rengiame gaires, kurios leis Parlamento nariams, valstybinėms institucijoms ir pilietinei visuomenei išlikti ypač budriems jūsų paminėtose labai svarbiose srityse. Atkreipiau dėmesį, kad Komisijos komunikate aptariami kai kurie Parlamento pranešime išdėstyti klausimai. Kalbu, pvz., apie Pagrindinių teisių agentūros vaidmenį vertinant strategijas. Manau, kad ši agentūra įrodė savo kompetenciją šioje srityje. Taip pat kalbu apie bendradarbiavimo su Europos Taryba stiprinimą rengiant tarpininkus iš romų bendruomenės. Tai svarbus strateginis visais lygmenimis vykdomų projektų sėkmės veiksnys, taip pat rūpinimasis romais, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, ir plėtros aspektas, į kurį šiame pranešime atsižvelgta. Galiausiai manau, kad bendrų priežiūros sistemos rodiklių nustatymas vertintinas labai palankiai. Vis dėlto turiu pabrėžti kai kuriuos šio komunikato trūkumus. Manau, kad jame nepakankamai tvirtai ir reikliai kalbama apie būtiną romų dalyvavimą visais lygmenimis, t. y. projektų rengimo, projektų vykdymo ir jų vertinimo lygmenimis. Komunikate kalbama apie informavimą ir konsultavimą, tačiau pati romų bendruomenė privalo dalyvauti. Tam įrodyti turime sukaupę daug patirties, nes Europoje buvo ir tikrai geros patirties. Laikau tai komunikato trūkumu. Antras komunikato trūkumas – tai, kad jame sprendžiamas nediskriminacijos klausimas yra įvairialypė tema visose keturiose srityse. Vis dėlto manau, kad labai svarbu arba būtų buvę labai svarbu įtraukti specialią dalį, skirtą kovai su diskriminacija ir smurtu bei romų teise kreiptis į teismą. Šis nediskriminacijos, pagrindinių teisių, teisės kreiptis į teismą komponentas nėra įtrauktas kaip aiškus atskiras jų teisių komponentas. Tai laikau dar vienu Komisijos dokumento trūkumu. Prisimenu, kad taip pat kalbėjome apie tarpininkus, apie Europos Tarybos pradėtą programą. Gerai, kad šiame komunikate tai minima. Galėjome paminėti ir jūs galėjote paminėti gaires, kurias jau parengė Europos Taryba, kad kaip nors nesukurtume dviejų strategijų arba dviejų rūšių programų nacionalinėms strategijoms vertinti. Manau, kad tai būtų buvęs šio komunikato pranašumas. Galiausiai manau, kad Komisijos darbas dar nebaigtas ir kad darbo grupė turėtų tęsti savo darbą, siekdama užtikrinti, kad valstybės narės visuomet žinotų apie Komisijos, pilietinės visuomenės ir vietos institucijų spaudimą iš tiesų įgyvendinti šias gaires."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Tas, ka mums tagad ir konkrēta Eiropas pamatsistēma, kas nosaka katras dalībvalsts pienākumu izstrādāt savu romu integrācijas stratēģiju, protams, ir laba ziņa. Līdz šī gada beigām Komisija izvērtēs šīs stratēģijas un aptuveni pēc gada mums šis jautājums būs jāapspriež vēlreiz. Būtībā šodien mēs runājam par ceļvedi, kuram būtu jānodrošina parlamentu deputātiem, valsts iestādēm un pilsoniskajai sabiedrībai iespēja pastāvīgi ievērot īpašu modrību tajās svarīgajās jomās, kuras jūs minējāt. Jānorāda, ka Komisijas paziņojumā ir atbalstīti daži no viedokļiem, kurus mēs paudām Parlamenta ziņojumā. Es runāju, piemēram, par Pamattiesību aģentūras iesaistīšanu stratēģiju novērtēšanā. Manuprāt, minētā aģentūra ir apliecinājusi savu kompetenci šajā jomā. Es runāju arī par nepieciešamību veidot sadarbību ar Eiropas Padomi saistībā ar romu kopienu pārstāvošiem vidutājiem izglītības jomā. Šis ir svarīgs stratēģisks faktors, no kura ir atkarīgs tas, cik sekmīga būs visu līmeņu projektu īstenošana. Tikpat svarīga nozīme ir uzmanībai, kas tiek pievērsta romiem, kas ir trešo valstu pilsoņi, un paplašināšanās aspektam. Šajā ziņojumā šie apsvērumi ir ņemti vērā. Visbeidzot norādīšu, ka manā skatījumā ļoti atbalstāma ir doma noteikt kopējus rādītājus pārraudzības sistēmas vajadzībām. Tomēr jāuzsver arī daži šī paziņojuma trūkumi. Manuprāt, tajā nav pietiekami kategoriski un nav pietiekami apņēmīgi pausta nepieciešamība nodrošināt romu līdzdalību visos līmeņos, proti, projektu sagatavošanā, to īstenošanā un novērtēšanā. Paziņojumā ir izklāstīts par informēšanu un apspriedēm, bet ļoti svarīga ir pašas romu kopienas iesaistīšana. To apliecina pietiekami daudz gadījumu, jo Eiropā ir bijusi arī pozitīva pieredze. Uzskatu šo par paziņojuma trūkumu. Otrs paziņojuma trūkums ir tas, ka jautājums par diskriminācijas novēršanu tajā analizēts pārnozaru kontekstā, apsverot to saistībā ar katru no četrām jomām. Tomēr es uzskatu, ka jautājumu par diskriminācijas un vardarbības izskaušanu un tiesu pieejamības nodrošināšanu romu tautības pārstāvjiem ļoti svarīgi ir vai, precīzāk sakot, būtu bijis izklāstīt atsevišķā punktā. Šis diskriminācijas novēršanas, pamattiesību un tiesu pieejamības aspekts nav iekļauts kā atsevišķs un neatkarīgs jautājums. Uzskatu, kas šis ir vēl viens Komisijas dokumenta trūkums. Manuprāt, mēs runājām arī par vidutāju jautājumu, par programmu, ko aizsāka Eiropas Padome. Labi, ka tas ir minēts šajā paziņojumā. Mēs varējām minēt un arī jūs varējāt minēt pamatnostādnes, kuras jau ir izstrādājusi Eiropas Padome, lai nepieļautu situāciju, ka mums ir divas stratēģijas vai divu veidu pamatsistēmas valstu stratēģiju novērtēšanai. Manuprāt, tas būtu vairojis šī paziņojuma vērtību. Visbeidzot, es uzskatu, ka Komisijas darbs vēl nav pabeigts un ka darba grupai ir jāturpina strādāt, lai nodrošinātu, ka dalībvalstīm tiek pastāvīgi atgādināts, ar kādu nepacietību Komisija, pilsoniskā sabiedrība un vietējās iestādes gaida, kad tās šīs pamatnostādnes faktiski īstenos."@lv13
"Madame la Présidente, c'est une bonne nouvelle, évidemment, aujourd'hui, d'avoir entre nos mains un cadre européen qui va faire obligation à chacun des États membres de faire connaître sa stratégie en matière d'inclusion des Roms. D'ici la fin de l'année, ces stratégies seront évaluées par la Commission européenne, et nous aurons donc à en débattre à nouveau à peu près dans un an. Donc, on lance aujourd'hui en fait une feuille de route qui doit permettre aux parlementaires, aux institutions, à la société civile, d'être en capacité d'extrême vigilance permanente sur des domaines très importants, ceux que vous avez cités. J'observe que la communication de la Commission prend en compte un certain nombre de remarques que nous avions formulées dans le rapport parlementaire. Je veux parler, par exemple de l'implication de l'Agence des droits fondamentaux dans l'évaluation des stratégies. Je pense que cette Agence n'a plus à démontrer ses compétences en la matière. Je pense également au développement de la coopération avec le Conseil de l'Europe sur la formation des médiateurs issus de la communauté rom. C'est un élément stratégique déterminant pour la réussite des projets à tous les niveaux, au même titre que l'attention qui est donnée aux Roms qui sont ressortissants de pays tiers, ainsi que la dimension élargissement, qui est prise en compte dans ce rapport. Je pense, enfin, que la définition d'indicateurs communs pour renforcer le mécanisme d'évaluation est tout à fait la bienvenue. Néanmoins, dans cette communication, je voudrais souligner des manquements. Je crois qu'il n'y est pas fait référence de manière suffisamment forte et appuyée à la nécessaire participation des Roms à tous les niveaux, c'est-à-dire le niveau de l'élaboration des projets, de la mise en œuvre des projets et de l'évaluation de ces projets. On y parle d'information, on y parle de consultation, mais l'implication de la communauté rom elle-même est déterminante. Les expériences, parce qu'il y a aussi de bonnes expériences qui réussissent en Europe, le démontrent à souhait. C'est, je trouve, un point faible de la communication. Un deuxième point faible de la communication, c'est qu'elle aborde la question de la non-discrimination de manière horizontale dans chacun des quatre secteurs. Mais je crois que c'est très important, qu'il aurait été très important qu'il y ait un paragraphe spécifiquement dévolu à la lutte contre les discriminations, contre les violences, pour l'accès à la justice des populations roms. Ce volet anti-discrimination, droits fondamentaux, accès à la justice n'est pas assumé de manière spécifique en tant que tel. Je crois que c'est une faiblesse du texte de la Commission. Je pense également que nous avons parlé des médiateurs, programme lancé par le Conseil de l'Europe. C'est bien qu'il soit mentionné dans cette communication. Nous aurions pu, vous auriez pu également mentionner les lignes directrices qui ont déjà été formulées par le Conseil de l'Europe, de manière à ce qu'on n'ait pas, en quelque sorte, deux stratégies ou deux types de référence pour évaluer les stratégies nationales. Cela aurait été, me semble-t-il, un plus dans cette communication. Enfin, je crois que le travail de la Commission n'est pas terminé, que la doit continuer son travail pour que les États membres sentent au jour le jour la pression qui est mise sur elle, au niveau de la Commission, de la société civile et des institutions locales, pour la mise en œuvre effective de ces orientations."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, het is natuurlijk goed nieuws dat we vandaag een Europees kader in handen hebben dat elke lidstaat ertoe gaat verplichten om zijn strategie betreffende de integratie van de Roma bekend te maken. Deze strategieën zullen tot het einde van dit jaar beoordeeld worden door de Europese Commissie en we zullen ze over ongeveer een jaar dus weer moeten gaan bespreken. In feite geven we vandaag dus het startsein voor een routekaart die de parlementsleden, de instellingen en het maatschappelijk middenveld in staat stelt om permanent zeer waakzaam te zijn op een aantal zeer belangrijke gebieden, namelijk de gebieden die u hebt opgenoemd. Ik heb gezien dat er in de mededeling van de Commissie rekening is gehouden met een aantal opmerkingen dat we hadden geplaatst in het parlementaire verslag. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de betrokkenheid van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten bij de evaluatie van de strategieën. Ik denk dat dit agentschap haar sporen lang en breed verdiend heeft op dit gebied. Ik denk ook aan de totstandbrenging van de samenwerking met de Raad van Europa over de opleiding van mediators uit de Romagemeenschap. Dat is van doorslaggevend belang voor het slagen van projecten op alle niveaus, net als de aandacht die wordt gegeven aan de Roma die onderdanen zijn van derde landen, alsook de uitbreidingsdimensie die in dit verslag in aanmerking wordt genomen. Verder denk ik dat de vaststelling van gemeenschappelijke indicatoren voor de versterking van het evaluatiemechanisme meer dan welkom is. Toch wil ik erop wijzen dat deze mededeling ook nalatigheden bevat. Ik vind dat er niet met voldoende klem wordt verwezen naar de noodzakelijke bijdrage van de Roma op alle niveaus, dat wil zeggen op het niveau van de uitwerking van projecten, de uitvoering van projecten en de evaluatie van deze projecten. Er wordt gesproken over informatie, over raadpleging, maar juist de betrokkenheid van de Romagemeenschap zelf is zo belangrijk. Dat blijkt ook uit de opgedane ervaringen, want er zijn ook veel dingen die wel goed gaan in Europa. Ik vind dat dus een zwak punt van de mededeling. Nog een zwak punt in de mededeling is dat de kwestie van non-discriminatie in alle vier de sectoren op horizontale wijze wordt benaderd. Maar ik denk dat het heel belangrijk is, of dat het heel belangrijk zou zijn geweest, om een paragraaf volledig te wijden aan de bestrijding van discriminatie en geweld, aan toegang tot het rechtssysteem voor de Roma. Dit hoofdstuk over antidiscriminatie, grondrechten en toegang tot het rechtssysteem wordt niet als een specifiek onderwerp aangesneden en dat vind ik een zwak punt in de tekst van de Commissie. Volgens mij hebben we ook gesproken over mediators, een programma dat in gang gezet is door de Raad van Europa. Het is goed dat dit programma genoemd wordt in deze mededeling. Wij hadden, net als u, de richtsnoeren kunnen noemen die zijn vastgesteld door de Raad van Europa, zodat we niet met twee strategieën of twee soorten referenties zouden komen te zitten voor het evalueren van de nationale strategieën. Dat had, lijkt me, een pluspunt van deze mededeling kunnen zijn. Tot slot geloof ik dat het werk van de Commissie nog niet klaar is, en dat de taskforce zijn werkzaamheden moet voortzetten zodat de lidstaten elke dag opnieuw de druk voelen die op hen wordt uitgeoefend door de Commissie, het maatschappelijk middenveld en de plaatselijke instellingen, om deze richtsnoeren daadwerkelijk ten uitvoer te brengen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! To oczywiście dobra wiadomość, że mamy obecnie konkretne europejskie ramy, zgodnie z którymi na każde z państw członkowskich zostanie nałożone zobowiązanie do przedstawienia krajowej strategii integracji Romów. Do końca bieżącego roku Komisja oceni te strategie, a w następstwie za około roku będziemy musieli jeszcze raz przeprowadzić debatę w tej sprawie. A zatem dziś faktycznie wytyczamy mapę drogową, która powinna umożliwić parlamentarzystom, instytucjom publicznym i społeczeństwu obywatelskiemu sprawowanie ciągłego, nadzwyczaj czujnego nadzoru nad ważnymi dziedzinami, które tu wspomniano. Widzę, że w komunikacie Komisji uwzględniono niektóre z punktów, jakie zawarliśmy w sprawozdaniu parlamentarnym. Mam na myśli, na przykład, zaangażowanie Agencji Praw Podstawowych w ocenę strategii. Uważam, że agencja ta udowodniła swoje kompetencje w tej dziedzinie. Mam na myśli także rozwinięcie współpracy z Radą Europy w zakresie szkolenia mediatorów pochodzących ze społeczności romskiej. Jest to ważny strategiczny czynnik powodzenia projektów na wszystkich szczeblach, tak samo jak poświęcenie uwagi Romom będącym obywatelami państw trzecich oraz uwzględnienie aspektu rozszerzenia, co również zawarto w tym sprawozdaniu. Na koniec, sądzę, że bardzo pożądane jest ustanowienie wspólnych wskaźników w celu wsparcia systemu monitorującego. Niemniej jednak muszę podkreślić istnienie pewnych niedociągnięć w przedmiotowym komunikacie. Uważam, że położono niewystarczająco zdecydowany, zbyt słaby nacisk na konieczność uczestnictwa Romów na wszystkich szczeblach, to jest na poziomie przygotowania projektów, ich wdrażania i oceny. W komunikacie mówi się o informacjach i konsultacjach, ale zasadnicze znaczenie ma właśnie zaangażowanie społeczności romskiej. Dowodzi tego szerokie doświadczenie, ponieważ istnieją także w tym względzie rzeczywiście dobre doświadczenia w Europie. Uważam ujęcie tej kwestii za słabą stronę komunikatu. Drugą słabą stroną komunikatu jest to, że kwestię dyskryminacji rozpatrywano jako temat występujący we wszystkich czterech obszarach. Uważam jednak, że bardzo ważne jest lub byłoby wprowadzenie specjalnego ustępu poświęconego zwalczaniu dyskrminacji i przemocy wobec Romów oraz dostępowi do wymiaru sprawiedliwości. Te podstawowe antydyskryminacyjne prawa, obejmujące dostęp do wymiaru sprawiedliwości, nie są ujęte jako osobny element. Uważam to za jeszcze jeden słaby punkt w dokumencie Komisji. Sądzę, że mówiliśmy także na temat mediatorów, o programie zainicjowanym przez Radę Europy. Dobrze, że wspomniano o tym w komunikacie. Mogliśmy także wspomieć, i Państwo również mogli wcześniej to uczynić, o wytycznych opracowanych już przez Radę Europy, żeby na koniec nie okazało się, że mamy dwie strategie lub dwojakiego rodzaju ramy do oceny strategii krajowych. Sądzę, że byłoby to zaletą tego komunikatu. Na koniec chcę powiedzieć, iż uważam, że praca Komisji nie jest jeszcze zakończona, a zespół zadaniowy powinien kontynuować pracę w celu zapewnienia w państwach członkowskich świadomości nacisku, jaki wywierają Komisja, społeczeństwo obywatelskie i instytucje lokalne, dążąc do prawdziwego wdrożenia tych wytycznych."@pl16
". Senhora Presidente, evidentemente que é uma boa notícia dispormos agora de um quadro europeu concreto que obrigue todos os Estados-Membros a apresentarem a sua estratégia nacional para a integração dos ciganos. Entre o actual momento e o final do ano a Comissão irá avaliar estas estratégias e depois, daqui aproximadamente a um ano, teremos de debater de novo esta questão. Estamos hoje, por isso, a estabelecer um roteiro que deverá permitir aos deputados, aos organismos públicos e à sociedade civil exercerem uma vigilância permanente e extrema nas áreas muito importantes que referiu. Registo que a comunicação da Comissão retoma alguns dos pontos que delineámos no relatório parlamentar, e estou a falar por exemplo da participação da Agência dos Direitos Fundamentais na avaliação das estratégias. Acredito que a Agência demonstrou a sua competência nesta área. Estou também a falar do desenvolvimento da cooperação com o Conselho da Europa na formação de mediadores da comunidade cigana. Trata-se de um factor de importância estratégica para o êxito dos projectos a todos os níveis, assim como acontece com a atenção consagrada aos ciganos que são cidadãos de países terceiros e ao aspecto do alargamento, que é tomado em consideração neste relatório. Por último, penso que determinar indicadores comuns para apoio do sistema de monitorização é algo que merece a nossa satisfação. Tenho, no entanto, que salientar determinadas lacunas desta comunicação. Penso que ela não é suficientemente enérgica e insistente na referência que faz à necessária participação dos ciganos a todos os níveis, ou seja, nos níveis de preparação, execução e avaliação dos projectos, A comunicação alude à informação e consulta, mas a participação da própria comunidade cigana afigura-se vital, e há uma ampla experiência que o comprova, porque na Europa também houve experiências positivas. Acho que este aspecto da comunicação é um ponto fraco. Um segundo ponto fraco da comunicação é o facto de abordar a questão da não-discriminação como um tema transversal em cada uma das quatro áreas. Contudo, penso que é muito importante, ou teria sido muito importante, consagrar um número em especial à luta contra a discriminação e a violência, assim como ao acesso dos ciganos à justiça. Esta componente relacionada com a anti-discriminação, os direitos fundamentais e o acesso à justiça não foi incluída como componente específica por direito próprio, e entendo que esta é outra lacuna no documento da Comissão. Penso que também abordámos a questão dos mediadores, um programa lançado pelo Conselho da Europa e que é bom que seja mencionado na presente comunicação. Podíamos ter mencionado, e os senhores também, as directrizes que já foram elaboradas pelo Conselho da Europa, para de alguma forma não acabarmos com duas estratégias, ou dois tipos de quadro para avaliação das estratégias nacionais, e acho que isto teria sido positivo para esta comunicação. Por último, considero que o trabalho da Comissão ainda não está terminado, e que o grupo de trabalho deve continuar a sua actividade para garantir que os Estados-Membros estejam sempre cientes da pressão que a Comissão, a sociedade civil e as entidades locais sobre eles exercem para estas directrizes serem realmente postas em prática."@pt17
"Doamnă președintă, este desigur o veste bună faptul că avem acum un cadru european concret care va impune tuturor statelor membre o obligație de a-și prezenta strategia națională de integrare a romilor. De acum până la sfârșitul anului, Comisia va evalua aceste strategii și apoi în aproximativ un an va trebui să dezbatem din nou această chestiune. Prin urmare, astăzi stabilim de fapt o foaie de parcurs care ar trebui să le permită parlamentarilor, organismelor publice și societății civile să exercite o vigilență continuă, extremă în domeniile de mare importanță pe care le-ați menționat. Observ că comunicarea Comisiei abordează unele dintre punctele pe care le-am stabilit în raportul parlamentar. Vorbesc de exemplu despre implicarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale în evaluarea strategiilor. Cred că Agenția și-a dovedit competența în acest domeniu. Vorbesc și despre dezvoltarea cooperării cu Consiliul Europei cu privire la formarea mediatorilor pentru comunitatea romă. Aceasta este un factor strategic important pentru reușita proiectelor la toate nivelurile, precum este și atenția acordată romilor resortisanți ai țărilor terțe și aspectul privind extinderea, care este luat în considerare în acest raport. În sfârșit, cred că stabilirea de indicatori comuni pentru sprijinirea sistemului de supraveghere este un lucru care trebuie salutat. Cu toate acestea, trebuie să subliniez anumite deficiențe ale acestei comunicări. Consider că aceasta nu este suficient de puternică și de insistentă în trimiterile sale la necesitatea participării romilor la toate nivelurile, adică la nivelurile pregătirii proiectelor, al punerii lor în aplicare și al supravegherii acestora. Comunicarea vorbește despre informare și consultare, dar implicarea comunității rome în sine este vitală. Există o vastă experiență pentru a dovedi acest lucru, deoarece au existat experiențe bune și în Europa. Consider că aceasta este o slăbiciune a comunicării. O a doua slăbiciune a comunicării este că tratează chestiunea nediscriminării ca o temă transversală de-a lungul celor patru domenii. Cu toate acestea, cred că este foarte important, sau ar fi fost foarte important, să avem un alineat special dedicat combaterii discriminării și violenței și accesului la justiție pentru romi. Această componentă referitoare la combaterea discriminării, la drepturile fundamentale și la justiție nu este inclusă ca o componentă specifică de drept. Consider că acest lucru este încă o slăbiciune a documentului Comisiei. Cred că am vorbit și despre subiectul mediatorilor, un program care a fost lansat de Consiliul Europei. Este bine că acesta este menționat în prezenta comunicare. Am fi putut menționa și ați fi putut și dvs. să menționați orientările care au fost deja elaborate de Consiliul Europei, astfel încât să nu ne trezim la sfârșit cu două strategii sau cu două tipuri de cadru pentru evaluarea strategiilor naționale. Consider că acest lucru ar fi fost un plus în această comunicare. În sfârșit, cred că activitatea Comisiei nu s-a terminat încă și că grupul de lucru ar trebui să își continue activitatea pentru a se asigura că statele membre sunt conștiente în permanență de presiunile exercitate asupra lor de către Comisie, de societatea civilă și de organizațiile locale pentru a pune chiar în aplicare aceste orientări."@ro18
"Je to, samozrejme, dobrá správa, že teraz máme konkrétny európsky rámec, ktorý uloží každému členskému štátu povinnosť predložiť svoju národnú stratégiu integrácie Rómov. Odteraz do konca roka bude Komisia tieto stratégie hodnotiť a potom približne o rok budeme musieť túto otázku znovu prediskutovať. Preto dnes vlastne vytvárame plán, ktorý by mal umožniť poslancom, verejným orgánom a občianskej spoločnosti vykonávať priebežnú, prísnu kontrolu vo veľmi dôležitých oblastiach, ktoré ste spomenuli. Všimla som si, že oznámenie Komisie preberá niektoré body, ktoré sme stanovili v parlamentnej správe. Mám na mysli napríklad účasť Agentúry pre základné práva na hodnotení stratégií. Domnievam sa, že táto agentúra ukázala v tejto oblasti svoju kompetentnosť. Mám na mysli tiež rozvoj spolupráce s Radou Európy v rámci odbornej prípravy sprostredkovateľov z rómskeho spoločenstva. To je dôležitý strategický faktor úspechu projektov na všetkých úrovniach, rovnako ako pozornosť venovaná Rómom, ktorí sú príslušníkmi tretích krajín, a aspekt rozširovania, ktorý sa v tejto správe berie do úvahy. A nakoniec si myslím, že vytvorenie spoločných ukazovateľov na podporu monitorovacieho systému je veľmi vítané. Napriek tomu musím zdôrazniť určité nedostatky tohto oznámenia. Domnievam sa, že nie je dostatočne silné a naliehavé v poukazovaní na potrebnú účasť Rómov na všetkých úrovniach, teda na úrovni prípravy projektov, ich realizácie a hodnotenia. Oznámenie hovorí o informovaní a konzultácii, ale účasť samotného rómskeho spoločenstva je nevyhnutná. Existuje dostatok skúseností, ktoré to dokazujú, pretože dobré skúsenosti sme s tým mali aj v Európe. Pokladám to za slabú stránku tohto oznámenia. Druhou slabou stránkou oznámenia je, že sa zaoberá otázkou nediskriminácie ako prierezovou témou v každej zo štyroch oblastí. Myslím si však, že je veľmi dôležité, alebo bolo by dôležité, venovať osobitný odsek boju proti diskriminácii a násiliu, ako aj prístupu Rómov k spravodlivosti. Táto časť o nediskriminácii, základných právach a prístupe k spravodlivosti nie je zahrnutá ako osobitná samostatná časť. To pokladám za ďalšiu slabinu tohto dokumentu Komisie. Myslím, že sme hovorili aj o problematike sprostredkovateľov, programe, ktorý spustila Rada Európy. Je dobré, že sa v tomto oznámení spomína. Mohli sme spomenúť usmernenia, a vy tiež, ktoré už vypracovala Rada Európy, aby sme nejakým spôsobom neskončili s dvomi stratégiami alebo dvomi druhmi rámca pre hodnotenie národných stratégií. Mám pocit, že by to bolo v tomto oznámení plusom. Na záver si myslím, že práca Komisie ešte nie je dokončená a že pracovná skupina by mala vo svojej práci pokračovať s cieľom zabezpečiť, aby si členské štáty neustále uvedomovali tlak zo strany Komisie, občianskej spoločnosti a miestnych orgánov na skutočné vykonávanie týchto usmernení."@sk19
"Gospa predsednica, to, da imamo zdaj konkreten evropski okvir, v skladu s katerim bo vsaka država članica morala predstaviti svojo nacionalno strategijo vključevanja Romov, je seveda dobra novica. Komisija bo te strategije ocenila do konca leta in potem bomo morali približno čez eno leto o tem vprašanju ponovno razpravljati. Danes zato dejansko določamo načrt, ki bi moral poslancem, javnim organom in civilni družbi omogočiti, da izvajajo nenehen in zelo strog nadzor na zelo pomembnih področjih, ki ste jih omenili. Ugotavljam, da sporočilo Komisije upošteva nekatere točke iz parlamentarnega poročila. Govorim na primer o sodelovanju Agencije Evropske unije za temeljne pravice pri ocenjevanju strategij. Mislim, da je ta agencija dokazala svojo usposobljenost na tem področju. Govorim tudi o tem, da bi s Svetom Evrope razvili sodelovanje pri usposabljanju posrednikov romske skupnosti. To je pomemben strateški dejavnik za uspeh projektov na vseh ravneh, prav tako kot pozornost, posvečena Romom, ki so državljani tretjih držav, in vidik širitve, ki se upošteva v tem poročilu. Kot zadnje mislim, da je vzpostavitev skupnih kazalnikov za podporo sistema spremljanja zelo dobrodošla. Vendar pa moram izpostaviti nekatere pomanjkljivosti v tem sporočilu. Mislim, da pri omembi potrebnega sodelovanja Romov na vseh ravneh, torej na ravneh priprave, izvajanja in ocenjevanja projektov, ni dovolj strogo in odločno. Sporočilo govori o informacijah in posvetovanju, a sodelovanje romske skupnosti je bistvenega pomena. Dokaz za to so bogate izkušnje, saj smo imeli tudi v Evropi v resnici dobre izkušnje. To se mi zdi pomanjkljivost sporočila. Druga pomanjkljivost sporočila je, da obravnava vprašanje nediskriminacije kot medsektorsko temo vsakega od štirih področij. Vendar pa mislim, da je ali da bi bilo zelo pomembno imeti poseben odstavek, ki bi govoril o boju proti diskriminaciji in nasilju ter o dostopu do sodnega varstva za Rome. Protidiskriminacija, temeljne pravice in dostop do sodnega varstva niso vključeni kot posebna sestavina. To se mi zdi še ena pomanjkljivost dokumenta Komisije. Mislim, da smo govorili tudi o vprašanju posrednikov, o programu, ki ga je začel izvajati Svet Evrope. Dobro je, da je omenjeno v tem sporočilu. Mi in tudi vi bi lahko omenili smernice, ki jih je že določil Svet Evrope, da ne bi na koncu imeli dveh strategij ali dveh vrst okvirov za ocenjevanje nacionalnih strategij. Mislim, da bi to sporočilo izboljšalo. Nazadnje mislim, da delo Komisije še ni končano in da bi morala delovna skupina nadaljevati svoje delo, da bi zagotovila, da se države članice stalno zavedajo pritiska Komisije, civilne družbe in lokalnih organov v zvezi z dejanskim izvajanjem teh smernic."@sl20
"Fru talman! Det är naturligtvis goda nyheter att vi nu har en konkret europeisk ram som kommer att medföra en skyldighet för varje medlemsstat att presentera sin nationella strategi för integrering av romer. Från och med nu fram till slutet av året kommer kommissionen att granska dessa strategier och om ungefär ett år kommer vi att behöva diskutera frågan igen. I dag fastställer vi därför i själva verket en färdplan som bör göra det möjligt för parlamentsledamöter, offentliga organ och det civila samhället att fortlöpande noga bevaka de mycket viktiga områden som du nämnde. Jag noterar att kommissionen har tagit hänsyn till några av punkterna i parlamentets betänkande. Jag tänker till exempel på att engagera Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter i granskningen av strategierna. Jag anser att byrån har bevisat sin kompetens på området. Jag tänker också på att utveckla samarbetet med Europarådet i fråga om utbildning av medlare från den romska folkgruppen. Detta är en viktig strategisk faktor för projektens framgång på alla nivåer, liksom den uppmärksamhet som ägnas romer som är medborgare i tredjeländer och utvidgningsaspekten, som beaktas i detta betänkande. Slutligen anser jag att fastställandet av gemensamma indikatorer till stöd för övervakningssystemet är mycket välkommet. Ändå måste jag betona vissa brister i meddelandet. Jag anser att det inte är tillräckligt beslutsamt och bestämt i fråga om romernas nödvändiga deltagande på alla nivåer, det vill säga på de nivåer där projekt förbereds, genomförs och utvärderas. I meddelandet nämns information och samråd, men romernas delaktighet i sig är avgörande. Många erfarenheter visar på detta, för det har faktiskt funnits bra erfarenheter också i Europa. Jag tycker att detta är en svag punkt i meddelandet. En andra svaghet i meddelandet är att det behandlar frågan om icke-diskriminering som ett övergripande tema på vart och ett av de fyra områdena. Jag tycker dock att det är mycket viktigt, eller vore mycket viktigt, att ägna ha en speciell punkt åt kampen mot diskriminering och våld och romernas tillgång till rättvisa. Den del som omfattar icke-diskriminering, grundläggande rättigheter och tillgången till rättvisa ingår inte som ett särskilt inslag i sin egen rätt. Jag tycker att detta är ännu en svag punkt i kommissionens dokument. Jag tror att vi också talade om medlarna, ett program som lanserats av Europarådet. Det är bra att det finns med i meddelandet. Vi kunde ha nämnt, och ni kunde också ha nämnt, de riktlinjer som redan har utarbetats av Europarådet, så att vi inte slutligen står med två strategier, eller två typer av ramar för att bedöma de nationella strategierna. Jag anser att detta skulle ha varit ett plus i meddelandet. Slutligen anser jag att kommissionens arbete ännu inte är slutfört och att arbetsgruppen bör fortsätta sitt arbete för att se till att medlemsstaterna ständigt är medvetna om trycket på dem från kommissionen, det civila samhället och lokala organ att faktiskt genomföra dessa riktlinjer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph