Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-05-Speech-2-306-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110405.17.2-306-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"President of the Commission, I understand your answer, but you know that all 27 Member States have to modify their constitutions in accordance with European values. Hungary did that before the accession to the Union. There are even countries that have done this after accession. Poland is doing it at the moment; France is also doing it because there are contradictions between the Lisbon Treaty and some articles of the French Constitution. It is important that you also oblige Hungary, even after its adoption of the new constitution, to apply these principles also. It is important for the Commission to look into this."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo Komise, rozumím vaší odpovědi, ale víte, že všech 27 členských států musí změnit svou ústavu tak, aby byla v souladu s evropskými hodnotami. Maďarsko to před vstupem do Evropské unie provedlo. Jsou dokonce země, které tak učinily až po přistoupení. Polsko to provádí právě teď, stejně jako Francie, protože některé články francouzské ústavy jsou v rozporu s Lisabonskou smlouvou. Je důležité, abyste také uložil Maďarsku, a to i po přijetí nové ústavy, aby tyto zásady také uplatňovalo. Je důležité, aby se tím Komise zabývala."@cs1
"Jeg forstår Deres svar, hr. Barroso, men De ved, at alle 27 medlemsstater skal ændre deres forfatninger i henhold til europæiske værdier. Det gjorde Ungarn, inden landet blev medlem af EU. Der er endda lande, der har gjort dette efter tiltrædelsen. Polen er ved at gøre det i øjeblikket, Frankrig gør det også, fordi der er modstrid mellem Lissabontraktaten og visse artikler i den franske forfatning. Det er vigtigt, at De også efter Ungarns vedtagelse af den nye forfatning forpligter landet til at anvende disse principper. Det er vigtigt, at Kommissionen undersøger denne sag."@da2
"Sehr geehrter Präsident der Kommission! Ich verstehe Ihre Antwort, aber Sie wissen, dass alle 27 Mitgliedstaaten ihre Verfassung in Übereinstimmung mit europäischen Werten verändern müssen. Ungarn tat das vor dem Beitritt zur Union. Es gibt sogar Länder, die es nach dem Beitritt getan haben. Polen tut es gerade; Frankreich tut es, weil es Widersprüche zwischen dem Vertrag von Lissabon und einigen Artikeln der französischen Verfassung gibt. Es ist wichtig, dass Sie auch Ungarn verpflichten, diese Grundsätze ebenfalls anzuwenden – selbst nach der Verabschiedung einer neuen Verfassung. Es ist wichtig, dass die Kommission dies untersucht."@de9
"Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κατανοώ την απάντησή σας, όμως γνωρίζετε ότι και τα 27 κράτη μέλη πρέπει να τροποποιήσουν τα συντάγματά τους σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες. Η Ουγγαρία το έπραξε αυτό πριν από την ένταξη στην Ένωση. Υπάρχουν χώρες που το έκαναν ακόμα και μετά την ένταξή τους. Η Πολωνία το κάνει τώρα, η Γαλλία επίσης, διότι υπάρχουν ανακολουθίες μεταξύ της Συνθήκης της Λισαβόνας και κάποιων άρθρων του γαλλικού συντάγματος. Είναι σημαντικό να υποχρεώσετε και την Ουγγαρία, ακόμα και μετά τη ψήφιση του νέου συντάγματος, να εφαρμόσει και αυτή τις εν λόγω αρχές. Είναι σημαντικό η Επιτροπή να επιληφθεί του ζητήματος."@el10
"Señor Presidente de la Comisión, entiendo su respuesta, pero usted sabe que los 27 Estados miembros tienen que modificar sus constituciones para ajustarlas a los valores europeos. Hungría no lo hizo antes de adherirse a la Unión. Algunos países lo hicieron incluso después de la adhesión. Polonia lo hace en estos momentos, Francia lo hace porque existen contradicciones entre el Tratado de Lisboa y algunos artículos de la Constitución francesa. Es importante que obligue a Hungría, incluso después de la adopción de su nueva constitución, a aplicar igualmente estos principios. Es importante que la Comisión estudie esta cuestión."@es21
". – Komisjoni president, mõistan teie vastust, kuid teate, et kõik 27 liikmesriiki peavad oma põhiseadusi vastavalt Euroopa väärtustele muutma. Ungari tegi seda enne Euroopa Liiduga ühinemist. Mõned riigid on seda teinud isegi pärast ühinemist. Hetkel tegeleb sellega Poola ja ka Prantsusmaa, kuna Lissaboni lepingu ja mõne Prantsuse põhiseaduse artikli vahel valitseb vastuolu. On oluline, et kohustaksite ka Ungarit neid põhimõtteid rakendama, isegi pärast uue põhiseaduse vastuvõtmist. On tähtis, et komisjon seda küsimust lähemalt vaatleks."@et5
"Arvoisa komission puheenjohtaja, ymmärrän vastauksenne, mutta tiedättehän, että kaikkien 27 jäsenvaltion on tarkistettava perustuslakejaan EU:n arvojen mukaisesti. Unkarissa näin tehtiin ennen unioniin liittymistä. Joissakin valtioissa näin on tehty vasta liittymisen jälkeen. Puolassa tarkistaminen on käynnissä. Myös Ranskassa tarkistaminen on käynnissä, koska Ranskan perustuslain tietyt pykälät ovat ristiriidassa Lissabonin sopimuksen kanssa. On tärkeää, että te velvoitatte myös Unkarin – vaikka vasta sen jälkeen, kun uusi perustuslaki on hyväksytty – noudattamaan näitä periaatteita. On tärkeää, että komissio tarkastelee tätä asiaa."@fi7
"Monsieur le Président de la Commission, je comprends votre réponse, mais vous savez que les 27 États membres doivent modifier leur constitution conformément aux valeurs européennes. La Hongrie l’a fait avant son adhésion à l’Union. Certains pays l’ont même fait après leur adhésion. La Pologne le fait actuellement; la France est également en train de revoir sa constitution en raison de contradictions entre certains articles de celle-ci et le traité de Lisbonne. Il est important que vous obligiez également la Hongrie à appliquer ces principes, même après l’adoption de la nouvelle constitution. Il est important que la Commission se penche sur ce point."@fr8
"Bizottsági elnök úr, értem válaszát, de tudja, hogy mind a 27 tagállamnak az európai értékekkel összhangban kell módosítania alkotmányát. Magyarország megtette ezt az Unióhoz való csatlakozása előtt. Vannak országok, amelyek a csatlakozást követően tették meg. Lengyelország jelenleg foglalkozik vele, ahogy Franciaország is, mivel ellentmondások vannak a Lisszaboni Szerződés és a francia alkotmány egyes cikkei között. Fontos, hogy Magyarországot is arra kötelezze, akár új alkotmányának elfogadását követően, hogy szintén alkalmazza ezeket az alapelveket. Fontos, hogy a Bizottság megvizsgálja ezt a kérdést."@hu11
"Signor Presidente, Presidente della Commissione, comprendo la sua risposta, ma lei sa che ciascuno dei 27 Stati membri deve modificare la propria Costituzione nel rispetto dei valori europei. L’Ungheria ha agito in tal senso prima di aderire all’Unione, mentre alcuni paesi hanno provveduto anche dopo l’adesione; la Polonia apporta adesso le necessarie modifiche, come anche la Francia per le contraddizioni sorte fra il trattato di Lisbona e taluni articoli della Costituzione nazionale. È fondamentale che lei imponga anche all’Ungheria di applicare questi principi, anche dopo l’adozione della nuova Costituzione. È essenziale che la Commissione si occupi del problema."@it12
"Komisijos pirmininke, suprantu jūsų atsakymą, tačiau žinote, kad visos 27 valstybės narės turi pakeisti savo konstituciją atsižvelgdamos į Europos vertybes. Vengrija tai padarė prieš stodama į Europos Sąjungą. Buvo šalių, kurios tai padarė jau įstojusios į ES. Lenkija tai daro šiuo metu; Prancūzija taip pat ėmėsi šio darbo, nes keli Prancūzijos konstitucijos straipsniai prieštarauja Lisabonos sutarčiai. Svarbu, kad jūs taip pat įpareigotumėte Vengriją, net po naujos konstitucijos priėmimo, kad ji taip pat taikytų šiuos principus. Svarbu, kad Komisija išnagrinėtų šį klausimą."@lt14
"Komisijas priekšsēdētāj, es saprotu jūsu atbildi, taču jūs zināt, ka visām 27 dalībvalstīm ir jāpielāgo savas konstitūcijas Eiropas vērtībām. Ungārija to izdarīja pirms iestāšanās Eiropas Savienībā. Ir pat tādas valstis, kuras to paveica pēc iestāšanās. Polija to dara pašlaik, arī Francija to dara, jo ir pretrunas starp Lisabonas Līgumu un dažiem Francijas konstitūcijas pantiem. Ir svarīgi, lai jūs uzliktu Ungārijai par pienākumu piemērot šos principus pat pēc jaunās konstitūcijas pieņemšanas. Ir svarīgi, lai Komisija tam pievērstos."@lv13
"President of the Commission, I understand your answer, but you know that all 27 Member States have to modify their constitutions in accordance with European values. Hungary did that before the accession to the Union. There are even countries that have done this after accession. Poland is doing it at the moment; France is also doing it because there are contradictions between the Lisbon Treaty and some articles of the French Constitution. It is important that you also oblige Hungary, even after its adoption of the new constitution, to apply these principles also. It is important for the Commission to look into this."@mt15
". Mijnheer de Commissievoorzitter, ik begrijp uw antwoord maar u weet dat alle 27 lidstaten hun grondwet moeten aanpassen aan de Europese waarden. Hongarije heeft dat gedaan voordat het tot de Unie toetrad. Er zijn zelfs landen die het na toetreding hebben gedaan. Polen is er momenteel mee bezig, evenals Frankrijk, omdat sommige artikelen van de Franse grondwet in strijd zijn met het Verdrag van Lissabon. Het is belangrijk dat u ook Hongarije, zelfs nadat het de nieuwe grondwet heeft aangenomen, verplicht deze beginselen toe te passen. Het is belangrijk dat de Commissie zich hierin verdiept."@nl3
"Panie Przewodniczący Komisji! Rozumiem Pana odpowiedź, ale wie Pan, że wszystkie 27 państw członkowskich musi zmienić swoją konstytucję zgodnie z europejskimi wartościami. Węgry uczyniły to przed przystąpieniem do Unii. Są nawet państwa, które uczyniły to po przystąpieniu. Polska robi to w tej chwili, Francja także to czyni z uwagi na pewne sprzeczności między traktatem z Lizbony a niektórymi artykułami francuskiej konstytucji. Istotne jest, aby zobowiązał Pan również Węgry, aby nawet po przyjęciu nowej konstytucji, także stosowały te zasady. Istotne jest, aby Komisja śledziła tę sprawę."@pl16
"Senhor Presidente da Comissão, compreendo a sua resposta, mas sabemos que todos os 27 Estados-Membros tiveram que modificar as suas constituições de acordo com os valores europeus. A Hungria fê-lo antes da adesão à União. Há mesmo países que o fizeram depois da adesão. A Polónia está a fazê-lo neste momento, assim como a França, porque existem contradições entre o Tratado de Lisboa e alguns artigos da Constituição francesa. É importante que obrigue também a Hungria, mesmo depois da aprovação da nova Constituição, a aplicar igualmente esses valores. É importante que a Comissão analise esta questão."@pt17
"Domnule președinte al Comisiei, înțeleg răspunsul dumneavoastră, dar știți că toate cele 27 de state membre trebuie să își modifice constituțiile în conformitate cu valorile europene. Ungaria a făcut acest lucru înainte să adere la Uniune. Există chiar țări care au făcut asta după aderare. Polonia face acest lucru în prezent; și Franța face asta deoarece există contradicții între Tratatul de la Lisabona și Constituția franceză. Este important să o obligați și pe Ungaria, chiar după adoptarea noii sale constituții, să aplice aceste principii. Este important ca Comisia să analizeze acest lucru."@ro18
"Pán predseda Komisie, rozumiem vašej odpovedi, ale viete, že všetkých 27 členských štátov musí zmeniť svoje ústavy v súlade s európskymi hodnotami. Maďarsko to urobilo pred pristúpením k Únii. Sú dokonca aj krajiny, ktoré to urobili po pristúpení. Poľsko to práve robí, Francúzsko takisto, pretože sú rozpory medzi Lisabonskou zmluvou a niekoľkými článkami francúzskej ústavy. Je dôležité, aby ste zaviazali aj Maďarsko, dokonca aj po jeho prijatí novej ústavy takisto uplatniť tieto zásady. Je dôležité, aby to Komisia preverila."@sk19
"Predsednik Komisije, razumem vaš odgovor, a veste, da mora vseh 27 držav članic svoje ustave spremeniti tako, da so v skladu z evropskimi vrednotami. Madžarska je to storila pred pristopom k Uniji. Obstajajo celo države, ki so to storile po pristopu. Poljska to počne zdaj; Francija se prav tako posveča temu, saj obstajajo protislovja med Lizbonsko pogodbo in nekaterimi členi francoske ustave. Pomembno je, da tudi Madžarsko prisilite, celo po sprejetju nove ustave, da prav tako spoštuje ta načela. Pomembno je, da Komisija to prouči."@sl20
"Herr kommissionsordförande! Jag förstår ditt svar. Men du vet ju att samtliga 27 medlemsstater måste ändra sina konstitutioner så de överensstämmer med europeiska värderingar. Ungern gjorde det innan landet blev medlem av EU. Det finns till och med länder som gjort det efter det att de blev medlemmar. Polen gör det just nu, Frankrike gör det också eftersom det finns saker i den franska konstitutionen som inte stämmer med Lissabonfördraget. Det är viktigt att se till att Ungern tillämpar dessa principer, även efter antagandet av den nya konstitutionen. Det är viktigt att kommissionen tittar på detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Guy Verhofstadt,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph