Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-05-Speech-2-250-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110405.13.2-250-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Doporučuji hlasovat ve prospěch zprávy paní Barbary Materové o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF), v jehož rámci je tentokrát podána vůbec první žádost o podporu z České republiky. Považuji za důležité zdůraznit význam tohoto fondu, u jehož kolébky stál právě český sociálnědemokratický komisař Vladimír Špidla. Finanční a následující hospodářské zemětřesení připravilo řadu lidí o zaměstnání v celé Evropě. Prostředky z EGF financují jedině ta opatření, která pomohou najít nové uplatnění na pracovním trhu lidem, jež byli propuštěni, přihlásili se do programů odborného vzdělávání a získali znalosti odpovídající potřebám trhu práce nebo se stali osobami samostatně výdělečně činnými. Dle zprávy paní Materové mohu shrnout, že všechna zmíněná kritéria společnost Unilever splnila. K uzavření výrobního závodu v Nelahozevsi byla společnost Unilever ČR nucena přistoupit pod vlivem ekonomické krize a propouštění postihlo většinu zaměstnanců. Všem odcházejícím nabídl Unilever program komplexní podpory při hledání nového zaměstnání a při vedení programu firma těsně spolupracovala s místním úřadem práce. Proto mohu souhlasit s uvolněním prostředků dle údajů v této zprávě a s návrhem Komise vyplatit České republice částku 323 820 EUR z rezervy EGF."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg anbefaler, at man stemmer for Barbara Materas betænkning om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, inden for rammerne af hvilken Tjekkiet har fremsendt sin første ansøgning om støtte. Jeg mener, at det er vigtigt at understrege denne fonds betydning, idet den blev oprettet under den tjekkiske socialdemokratiske kommmissær Vladimír Špidla. Det finansielle og økonomiske jordskælv, der fulgte, har berøvet mange mennesker i Europa deres arbejde. Ressourcerne fra EGF finansierer kun de foranstaltninger, der skal bane vejen til nye job for mennesker, der er blevet afskediget, som har tilmeldt sig faglige uddannelsesprogrammer og opnået en færdighed, der imødekommer arbejdsmarkedets behov, eller som er blevet selvstændige. I forlængelse af fru Materas betænkning kan jeg sammenfatte, at Unilever har opfyldt alle kriterierne. Unilever ČR måtte lukke virksomheden i Nelahozeves som en konsekvens af den økonomiske krise, og afskedigelserne berørte de fleste af arbejdstagerne. Unilever tilbød alle dem, der blev afskediget, et omfattende støtteprogram med henblik på at finde ny beskæftigelse, og virksomheden arbejdede tæt sammen med den lokale arbejdsformidling om forvaltningen af programmet. Jeg er derfor enig i frigivelsen af ressourcer baseret på oplysningerne i denne betænkning og i Kommissionens forslag om at udbetale 323 820 EUR fra EGF til Tjekkiet."@da2
"Ich empfehle, für den Bericht von Barbara Matera über die Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) zu stimmen, in dessen Rahmen die Tschechische Republik ihren ersten Förderantrag gestellt hat. Ich halte es für wichtig, die Bedeutung dieses Fonds zu betonen, der unter dem sozialdemokratischen tschechischen Kommissar Vladimír Špidla geschaffen wurde. Das darauf folgende finanzielle und wirtschaftliche Erdbeben hat viele Menschen in ganz Europa ihre Arbeitsstelle gekostet. Die Mittel aus dem EGF sind nur für die Maßnahmen bestimmt, die für die Entlassenen und für Menschen, die durch Teilnahme an Berufsbildungsprogrammen die auf dem Arbeitsmarkt benötigten Fertigkeiten erworben haben, oder die sich für die Selbstständigkeit entschieden haben, den Weg zu neuen Arbeitsstellen ebnen. Dem Bericht von Frau Matera zufolge kann ich zusammenfassen, dass Unilever alle diese Kriterien erfüllt hat. Unilever ČR musste sein Werk in Nelahozeves aufgrund der Folgen der Wirtschaftskrise schließen, und von den Entlassungen waren die meisten Beschäftigten betroffen. Unilever hat all denen, die das Unternehmen verlassen mussten, ein umfassendes Förderprogramm, um neue Arbeit zu finden, angeboten. Das Unternehmen hat beim Management des Programms eng mit dem örtlichen Arbeitsamt zusammengearbeitet. Deshalb stimme ich der Freigabe von Mitteln auf Grundlage der Informationen aus diesem Bericht und dem Kommissionsvorschlag zu, der Tschechischen Republik aus dem EGF 323 820 EUR zu zahlen."@de9
"Θα ήθελα να συστήσω την υπερψήφιση της έκθεσης της Barbara Matera σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), στο πλαίσιο του οποίου η Τσεχική Δημοκρατία υπέβαλε την πρώτη αίτησή της για στήριξη. Θεωρώ σημαντικό να τονιστεί η σημασία του ταμείου αυτού, το οποίο δημιουργήθηκε υπό τον τσέχο σοσιαλδημοκράτη Επίτροπο Vladimir Spidla. Ο χρηματοπιστωτικός και οικονομικός σεισμός που ακολούθησε έχει στερήσει από πολλούς ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη τη θέση εργασίας τους. Οι πόροι του ταμείου ΕΤΠ χρηματοδοτούν μόνο τα μέτρα εκείνα τα οποία διευκολύνουν την εύρεση νέας θέσης εργασίας σε όσους έχουν απολυθεί, έχουν υπογράψει για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και έχουν αποκτήσει μια δεξιότητα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας ή έχουν γίνει αυτοαπασχολούμενοι. Σύμφωνα με την έκθεση της κ. Matera, μπορώ να ανακεφαλαιώσω αναφέροντας ότι η Unilever πληροί όλα τα κριτήρια. Η Unilever ČR αναγκάστηκε να κλείσει το εργοστάσιό της στο Nelahozeves λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, οι δε απολύσεις επηρέασαν τους περισσότερους εργαζόμενους. Η Unilever προσέφερε σε όλους όσοι αποχωρούσαν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης για την εύρεση νέας εργασίας, η δε εταιρεία συνεργάστηκε στενά με το τοπικό γραφείο ευρέσεως εργασίας στη διαχείριση του προγράμματος. Μπορώ επομένως να συμφωνήσω με την αποδέσμευση πόρων, με βάση τις πληροφορίες της έκθεσης και την πρόταση της Επιτροπής, ώστε να καταβληθούν στην Τσεχική Δημοκρατία 323.820 ευρώ από το ΕΤΠ."@el10
"I recommend voting in favour of the Barbara Matera report on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF), within the framework of which the Czech Republic has submitted its first request for support. I consider it important to emphasise the significance of this fund, which was created under Czech social democrat commissioner Vladimír Špidla. The financial and economic earthquake that followed has deprived many people throughout Europe of their jobs. The resources from the EGF fund only those measures which smooth the way to a new job for people who have been made redundant, who have signed up to the professional training programmes and acquired a skill answering to the needs of the labour market, or who have become self-employed. Pursuant to Mrs Matera’s report, I can recapitulate that Unilever has fulfilled all of the criteria. Unilever ČR had to close the plant in Nelahozeves due to the effects of the economic crisis, and the lay-offs affected most of the workers. Unilever offered all of those leaving a comprehensive support programme for finding new employment, and the firm cooperated closely with the local employment office in managing the programme. I can therefore agree with the release of resources based on the information in this report, and with the Commission's proposal to pay the Czech Republic EUR 323 820 from the EGF."@en4
"Recomiendo votar a favor del informe de Barbara Matera sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), en cuyo marco la República Checa ha presentado su primera solicitud de ayuda. Considero importante hacer hincapié en la importancia de este fondo, que fue creado con el comisario socialdemócrata checo, Vladimír Špidla. El terremoto financiero y económico que le sucedió ha privado de sus puestos de trabajo a muchas personas en toda Europa. Los recursos del fondo FEAG financian solamente aquellas medidas que facilitan el acceso a un nuevo trabajo para las personas que han resultado despedidas, que se han adherido a los programas de formación profesional y adquirido una cualificación acorde a las necesidades del mercado laboral, o que se han convertido en trabajadores por cuenta propia. De conformidad con el informe de la señora Matera, puedo resumir que Unilever ha cumplido todos los criterios. Unilever ČR tuvo que cerrar la planta de Nelahozeves debido a los efectos de la crisis económica y los despidos afectaron a la mayoría de los trabajadores. Unilever ha ofrecido a todos los trabajadores que se marchan un programa de apoyo integral para encontrar un nuevo empleo, y la empresa ha cooperado estrechamente con la oficina de empleo local para la gestión del programa. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la liberación de recursos en base a la información recogida en el presente informe y con la propuesta de la Comisión a pagar a la República Checa 323 820 de euros del FEAG."@es21
"Soovitan hääletada Barbara Matera raporti poolt, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmist seoses Tšehhi Vabariigi esimese sellekohase abitaotlusega. Pean oluliseks rõhutada selle fondi tähtsust, mis loodi Tšehhi sotsiaaldemokraadist volinik Vladimír Špidla juhtimisel. Pärast seda toimunud finants- ja majanduslik katastroof on paljud inimesed kogu Euroopas töökohast ilma jätnud. EGFi vahenditest rahastatakse ainult meetmeid, mis lihtsustavad uue töö leidmist nendel koondatud inimestel, kes on liitunud kutsekoolitusprogrammiga ja omandanud tööturu vajadustele vastavad oskused või kes on hakanud füüsilisest isikust ettevõtjaks. Tuginedes Barbara Matera raportile, võin kinnitada, et Unilever on täitnud kõik kriteeriumid. Unilever ČR pidi Nelahozevesi tehase sulgema majanduskriisi tõttu ja koondamised puudutasid enamikku töötajatest. Unilever pakkus kõigile koondatutele uue töö leidmiseks kõikehõlmavat toetusprogrammi ja tegi selle programmi haldamisel tihedat koostööd kohaliku tööhõiveametiga. Seepärast, tuginedes raportis esitatud teabele, nõustun ma vahendite eraldamisega ja komisjoni ettepanekuga maksta Tšehhi Vabariigile EGFist 323 820 eurot."@et5
"Suosittelen äänestämistä Barbara Matera mietinnön puolesta. Mietintö koskee Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa tukea ensimmäisen kerran hakeneen Tšekin tasavallan hyväksi. Pidän tärkeänä korostaa tämän rahaston merkitystä ja haluan muistuttaa, että se perustettiin tšekkiläisen sosiaalidemokraattikomissaarin Vladimír Špidlan kaudella. Sittemmin maailmaa ravistellut rahoitus- ja talouskriisi on vienyt työpaikan lukuisilta kansalaisilta ympäri Eurooppaa. EGR:n varoilla rahoitetaan ainoastaan työnsaantia edistäviä toimenpiteitä sellaisille irtisanotuille henkilöille, jotka ovat ilmoittautuneet mukaan ammatilliseen koulutusohjelmaan ja ovat oppineet työmarkkinoiden tarvitsemia taitoja tai jotka ovat ryhtyneet itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi. Jäsen Materan mietinnön perusteella voin todeta, että Unilever on täyttänyt kaikki kriteerit. Unilever ČR joutui sulkemaan Nelahozevesissa sijaitsevan tehtaan talouskriisin seurausten vuoksi ja irtisanomiset koskevat valtaosaa työntekijöistä. Unilever tarjosi kaikille irtisanotuille kattavan tukiohjelman uuden työpaikan löytämiseksi ja yhtiö teki ohjelman hallinnoinnissa tiivistä yhteistyötä paikallisen työvoimatoimiston kanssa. Mietinnössä esitettyjen tietojen perusteella kannatan siis varojen käyttöönottoa ja komission ehdotusta maksaa Tšekin tasavallalle EGR:sta 323 820 euroa."@fi7
"− Je recommande de voter en faveur du rapport de Barbara Matera concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), dans le cadre duquel la République tchèque a présenté sa première demande d’intervention. J’estime qu’il convient de souligner l’importance de ce fonds, créé sous le commissaire social-démocrate tchèque Vladimír Špidla. De nombreux travailleurs dans toute l’Europe ont perdu leur emploi à la suite du tremblement de terre économique et financier. Les ressources du FEM ne financent que les mesures qui facilitent la réinsertion des personnes qui ont été licenciées, qui se sont inscrites à des programmes de formation professionnelle et qui ont acquis des aptitudes répondant aux besoins du marché de l’emploi, ou qui ont pris le statut d’indépendant. Conformément au rapport de Mme Matera, je peux résumer qu’Unilever a satisfait à tous les critères. Unilever ČR a dû fermer l’usine de Nelahozeves à la suite de la crise économique, et les licenciements concernaient la majorité des travailleurs. Unilever a proposé des mesures globales d’accompagnement à tous les travailleurs licenciés afin de leur permettre de retrouver un emploi, et elle a travaillé en étroite collaboration avec le service de l’emploi local pour la gestion de ces mesures. Je suis donc d’accord avec le déblocage de fonds sur la base des informations contenues dans ce rapport, et avec la proposition de la Commission de mobiliser un montant de 323 820 euros du FEM en faveur de la République tchèque."@fr8
"Javaslom az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló Barbara Matera-jelentés mellett való szavazást, amelynek keretében a Cseh Köztársaság benyújtotta első támogatás iránti igényét. Fontosnak tartom az alap jelentőségének hangsúlyozását, amelyet a cseh szociáldemokrata biztos, Vladimír Špidla alatt hoztak létre. A pénzügyi és az azt követő gazdasági földrengés sok embert megfosztott munkájától egész Európában. Az EGAA forrásait csak olyan intézkedések támogatására lehet felhasználni, amelyek egyengetik azon elbocsátott munkavállalók új munkahelyek felé irányuló útját, akik jelentkeztek szakmai képzési programokra, és olyan készségekre tettek szert, amelyek megfelelnek a munkaerőpiac elvárásainak, vagy önfoglalkoztatók lettek. Matera asszony jelentése alapján megállapíthatom, hogy az Unilever megfelel az összes kritériumnak. Az Unilever ČR vállalatnak a gazdasági válság következményei miatt kellett bezárnia Nelahozevesben működő létesítményét, és az elbocsátások a legtöbb munkavállalót érintették. Az Unilever az összes távozó munkavállalónak egy átfogó támogatási programot biztosított, hogy megkönnyítse, hogy új munkahelyet találjanak, és a vállalat szorosan együttműködött a helyi foglalkoztatási irodával a program kidolgozásában. A jelentésben foglalt információk alapján egyetértek tehát az erőforrások felszabadításával, valamint a Bizottság azon javaslatával, hogy 323 820 EUR-t nyújtsunk a Cseh Köztársaságnak az EGAA-ból."@hu11
"Raccomando di votare a favore della relazione Matera sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nell’ambito del quale la Repubblica ceca ha presentato la sua prima richiesta di aiuto. È importante sottolineare l’obiettivo del Fondo, creato sotto l’egida del Commissario socialdemocratico ceco Vladimír Špidla. Il terremoto finanziario ed economico ha privato molte persone del proprio posto di lavoro in tutta Europa. Le risorse del FEG finanziano solo le misure volte ad agevolare il ricollocamento professionale dei lavoratori in esubero iscritti ai programmi di formazione professionale, con un’esperienza rispondente alle necessità del mercato del lavoro o che sono diventati lavoratori autonomi. In base alla relazione Matera, posso concludere che Unilever ha soddisfatto tutte le condizioni di ammissibilità. A causa della crisi economica Unilever ČR ha dovuto chiudere la sede di Nelahozeves e licenziare la maggior parte dei lavoratori. Unilever ha offerto a quanti sono stati licenziati un programma di sostegno globale per trovare un nuovo lavoro e ha collaborato da vicino con l’ufficio di collocamento locale per gestire il programma. Concordo quindi con la concessione dei contributi in base alle informazioni contenute nella relazione e con la proposta della Commissione di versare alla Repubblica ceca 323 820 euro dal FEG."@it12
"Patariu balsuoti už Barbaros Materos pranešimą dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo, remdamasi šiuo pranešimu Čekijos Respublika pateikė pirmąjį paramos prašymą. Manau, svarbu pabrėžti šio fondo, įkurto dirbant Čekijos Komisijos nariui socialdemokratui Vladimírui Špidlai, reikšmę. Dėl vėliau įvykusio finansų ir ekonomikos sukrėtimo darbo vietų neteko daugelis žmonių Europoje. EGF ištekliais finansuojamos tik tos priemonės, kurios padeda rasti naujas darbo vietas atleistiesiems, kurie užsiregistravo į profesinio mokymo programas ir įgijo darbo rinkos poreikius atitinkančią kvalifikaciją arba pradėjo dirbti savarankiškai. Remdamasis B. Materos pranešimu galiu daryti išvadą, kad „Unilever“ atitiko visus kriterijus. „Unilever ČR“ uždarė gamyklą Nelahozevese dėl ekonomikos krizės padarinių, todėl teko atleisti daugumą darbuotojų. „Unilever“ visiems atleistiesiems pasiūlė visapusišką paramos programą, skirtą naujoms darbo vietoms rasti, o vykdydama šią programą bendrovė taip pat glaudžiai bendradarbiavo su vietos įdarbinimo tarnyba. Todėl, remdamasis pranešime pateikta informacija, galiu pritarti išteklių panaudojimui ir Komisijos pasiūlymui išmokėti Čekijos Respublikai 323 820 EUR iš EGF."@lt14
"Es iesaku balsojumā atbalstīt ziņojumu par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda (EGF) izmantošanu, kuram Čehijas Republika ir iesniegusi savu pirmo atbalsta pieprasījumu. Es uzskatu, ka ir būtiski uzsvērt šā fonda nozīmi, fonda, kuru izveidoja Čehijas sociāldemokrātiskā komisāra vadībā. Finanšu un ekonomikas satricinājums, kas sekoja, ir laupījis darbu daudziem cilvēkiem visā Eiropā. EGF finansē tikai tos pasākumus, kas palīdz nodrošināt jaunas darba vietas atlaistajiem darbiniekiem, kuri ir pieteikušies profesionālās apmācības programmās un apgūst prasmes, kas atbilst darba tirgus vajadzībām, vai kuri ir kļuvuši par pašnodarbinātajiem. Ņemot vērā kundzes ziņojumu, es varu secināt, ka uzņēmums atbilst visiem kritērijiem. bija jāslēdz rūpnīca Nelahozevā ekonomikas krīzes seku dēļ, un vairākums darba ņēmēju tika atlaisti no darba. Uzņēmums piedāvāja visiem, kam bija jāatstāj darbs, visaptverošu atbalsta programmu, lai viņi varētu atrast jaunu darba vietu, un uzņēmums cieši sadarbojās ar vietējo nodarbinātības dienestu šīs programmas īstenošanā. Es tāpēc varu piekrist resursu piešķiršanai, kas pamatojas uz informāciju, kura sniegta šajā ziņojumā, kā arī Komisijas priekšlikumam izmaksāt Čehijas Republikai no EGF EUR 323 820."@lv13
"Doporučuji hlasovat ve prospěch zprávy paní Barbary Materové o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF), v jehož rámci je tentokrát podána vůbec první žádost o podporu z České republiky. Považuji za důležité zdůraznit význam tohoto fondu, u jehož kolébky stál právě český sociálnědemokratický komisař Vladimír Špidla. Finanční a následující hospodářské zemětřesení připravilo řadu lidí o zaměstnání v celé Evropě. Prostředky z EGF financují jedině ta opatření, která pomohou najít nové uplatnění na pracovním trhu lidem, jež byli propuštěni, přihlásili se do programů odborného vzdělávání a získali znalosti odpovídající potřebám trhu práce nebo se stali osobami samostatně výdělečně činnými. Dle zprávy paní Materové mohu shrnout, že všechna zmíněná kritéria společnost Unilever splnila. K uzavření výrobního závodu v Nelahozevsi byla společnost Unilever ČR nucena přistoupit pod vlivem ekonomické krize a propouštění postihlo většinu zaměstnanců. Všem odcházejícím nabídl Unilever program komplexní podpory při hledání nového zaměstnání a při vedení programu firma těsně spolupracovala s místním úřadem práce. Proto mohu souhlasit s uvolněním prostředků dle údajů v této zprávě a s návrhem Komise vyplatit České republice částku 323 820 EUR z rezervy EGF."@mt15
"Ik zou u allen willen aanbevelen om voor het verslag van mevrouw Matera inzake de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) te stemmen. Het gaat hier om de allereerste aanvraag uit de Tsjechische Republiek überhaupt. Ik wil met nadruk wijzen op het grote belang van dit fonds, aan de wieg waarvan overigens de Tsjechische sociaaldemocratische commissaris Vladimír Špidla heeft gestaan. In heel Europa zijn talloze mensen als gevolg van de financiële en daaropvolgende economische aardbeving zonder werk komen te zitten. Met het EFG worden uitsluitend maatregelen gefinancierd waarmee ontslagen werknemers die zich laten omscholen en over arbeidsmarktrelevante kennis beschikken of die zelfstandige ondernemers zijn geworden, worden geholpen bij het vinden van een nieuwe baan. Net als mevrouw Matera in haar verslag kan ik u verzekeren dat Unilever aan alle genoemde criteria voldoet. Unilever ČR zag zich gedwongen de fabriek te sluiten als gevolg van de economische crisis en het leeuwendeel van de werknemers werd ontslagen. Unilever heeft alle vertrekkende werknemers een compleet herintegratieprogramma aangeboden en bij de uitvoering daarvan nauw samengewerkt met het lokale arbeidsbureau. Ik stem dan ook in met de beschikbaarstelling van middelen op basis van de gegevens in dit verslag, alsook met de uitbetaling van 323 820 euro aan de Tsjechische Republiek uit de reserves van het EFG."@nl3
"Zalecałem głosowanie za przyjęciem sprawozdania pani poseł Barbary Matery w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Przystosowania do Globalizacji (EFG), w ramach którego Republika Czeska przedłożyła swój pierwszy wniosek o wsparcie. Uważam, że konieczne jest podkreślenie znaczenia tego funduszu, który został utworzony za kadencji czeskiego socjaldemokratycznego komisarza Vladimíra Špidli. Wstrząsy finansowe i gospodarcze, które wystąpiły od tego czasu, pozbawiły zatrudnienia wielu ludzi z całej Europy. Środki z EFG są wykorzystywane do finansowania tylko tych działań, które zapewniają możliwość znalezienia nowego zatrudnienia pracownikom zwolnionym z pracy, którzy zgłosili się do programów szkolenia zawodowego i zdobyli określone umiejętności w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, albo też przeszli na samozatrudnienie. Po lekturze sprawozdania pani poseł Matery mogę stwierdzić, że Unilever wypełnił wszystkie kryteria. Unilever ČR był zmuszony zamknąć zakład w Nelahozeves w związku ze skutkami kryzysu gospodarczego i zwolnienia dotknęły większość pracowników. Przedsiębiorstwo Unilever zaoferowało wszystkim zwalnianym kompleksowy program wsparcia w znalezieniu nowego zatrudnienia, a ponadto firma ściśle współpracowała z miejscowym biurem pracy w zarządzaniu programem. Dlatego, kierując się informacjami zawartymi w sprawozdaniu, popieram uruchomienie środków, a tym samym wniosek Komisji dotyczący wypłaty Republice Czeskiej 323 820 euro ze środków EFG."@pl16
"Recomendei o voto a favor do relatório da senhora deputada Barbara Matera sobre a mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG), no âmbito do qual a República Checa apresentou o seu primeiro pedido de ajuda. Considero importante sublinhar a importância deste fundo, criado durante o mandato do Comissário checo social-democrata Vladimír Špidla. O terramoto financeiro e económico que se seguiu privou muitas pessoas, em toda a Europa, dos seus empregos. Os recursos do FEG financiam as medidas que abrem caminho para um novo emprego a pessoas que foram despedidos, que se inscreveram nos programas de formação profissional e adquiriram uma competência que ainda corresponde às necessidades do mercado laboral ou que começaram a trabalhar por conta própria. De acordo com o relatório da senhora deputada Matera, posso concluir que a Unilever cumpriu todos os critérios. A Unilever ČR teve de encerrar a fábrica em Nelahozeves por causa dos efeitos da crise económica e o despedimento afectou a maioria dos trabalhadores. A Unilever ofereceu a todos aqueles que abandonaram a empresa um programa de apoio abrangente na procura de novo emprego e a firma cooperou estreitamente com o centro de emprego local na gestão do programa. Por isso, concordo com a libertação de verbas com base na informação neste relatório e com a proposta da Comissão de pagar à República Checa 323 820 euros do FEG."@pt17
"Recomand să se voteze în favoarea raportului Barbarei Matera referitor la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG), în cadrul căruia Republica Cehă a depus prima sa cerere de asistență. Consider că este important să evidențiem semnificația acestui fond, care a fost creat în timpul mandatului comisarului social-democrat ceh, Vladimír Špidla. Seismul economic și financiar care a urmat a lăsat multe persoane de pe întregul teritoriu al Europei fără loc de muncă. Resursele din cadrul FEG finanțează doar acele măsuri care netezesc drumul spre un nou loc de muncă pentru persoanele care au fost disponibilizate, care s-au înscris la programe de formare profesională și au dobândit o aptitudine care răspunde nevoilor pieței muncii, sau care au devenit lucrători care desfășoară o activitate independentă. În conformitate cu raportul doamnei Matera, pot recapitula faptul că Unilever a îndeplinit toate criteriile. Unilever ČR a fost nevoită să închidă fabrica de la Nelahozeves din cauza efectelor crizei economice, iar disponibilizările au afectat majoritatea lucrătorilor. Unilever a oferit tuturor persoanelor disponibilizate un program general de sprijin pentru găsirea unui nou loc de muncă, iar societatea a cooperat îndeaproape cu oficiul local al forței de muncă pentru gestionarea programului. Prin urmare, pot fi de acord cu eliberarea resurselor pe baza informațiilor din acest raport și cu propunerea Comisiei de a plăti Republicii Cehe 323 820 de euro din FEG."@ro18
"Odporúčam hlasovať za správu pani Barbary Materovej o uvoľnení prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), v ktorého rámci Česká republika podala svoju prvú žiadosť o podporu. Považujem za dôležité zdôrazniť význam tohto fondu, pri zrode ktorého stál český sociálnodemokratický komisár pán Vladimír Špidla. Finančné a následné hospodárske zemetrasenie pripravilo v celej Európe množstvo ľudí o zamestnanie. Prostriedky z EGF financujú len tie opatrenia, ktoré pomôžu nájsť nové uplatnenie na trhu práce ľuďom, ktorí boli prepustení, prihlásili sa do programov odborného vzdelávania a získali zručnosti zodpovedajúce potrebám trhu práce alebo sa stali samostatne zárobkovo činnými osobami. V súlade so správou pani Materovej môžem konštatovať, že spoločnosť Unilever všetky uvedené kritériá splnila. K zatvoreniu závodu v obci Nelahozeves bola spoločnosť Unilever ČR nútená pristúpiť pod vplyvom hospodárskej krízy, pričom prepúšťanie postihlo väčšinu pracovníkov. Všetkým odchádzajúcim pracovníkom ponúkol Unilever program komplexnej podpory pri hľadaní nového zamestnania a pri vedení programu firma úzko spolupracovala s miestnym úradom práce. Preto môžem súhlasiť s uvoľnením prostriedkov podľa údajov v tejto správe a s návrhom Komisie vyplatiť Českej republike sumu 323 820 EUR z EGF."@sk19
"Priporočam glasovanje za poročilo Barbare Matera o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG), v okviru katerega je Češka republika vložila svojo prvo vlogo za podporo. Zdi se mi pomembno poudariti pomen tega sklada, ki je bil oblikovan v času češkega socialdemokratskega komisarja Vladimírja Špidle. Zaradi finančnega in gospodarskega zloma, ki je sledil, so številni ljudje po vsej Evropi ostali brez svojih delovnih mest. S sredstvi iz ESPG se financira samo tiste ukrepe, ki utirajo pot do novih delovnih mest za ljudi, ki so postali presežni, ki so se vpisali v programe strokovnega usposabljanja in pridobili znanja in spretnosti, ki ustrezajo potrebam trga dela, ali ki so se samozaposlili. Glede na poročilo gospe Matera lahko potrdim, da je podjetje Unilever izpolnilo vsa merila. Podjetje Unilever ČR je moralo zaradi učinkov gospodarske krize zapreti tovarno v kraju Nelahozeves, odpuščanja pa so prizadela večino delavcev. Podjetje Unilever je vsem, ki odhajajo, ponudilo celovit program podpore za iskanje nove zaposlitve, pri čemer je pri upravljanju programa tesno sodelovalo z lokalnim zavodom za zaposlovanje. Zato lahko na podlagi informacij v tem poročilu soglašam s sprostitvijo sredstev in s predlogom Komisije, da se Češki republiki iz ESPG izplača 323.820 EUR."@sl20
"Jag rekommenderar att man röstar för Barbara Materas betänkande om utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, till vilken Tjeckien har lämnat in sin första ansökan om stöd. Jag anser att det är viktigt att betona betydelsen av denna fond, som inrättades under ledning av den tjeckiska socialdemokratiska kommissionsledamoten Vladimír Špidla. Den finansiella och ekonomiska omvälvning som följt därefter har berövat många människor deras arbeten i Europa. Resurserna från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter finansierar endast sådana åtgärder som gör det lättare att hitta ett nytt jobb för människor som har blivit uppsagda, anmält sig till yrkesutbildningsprogram och tillägnat sig kompetenser som motsvarar behoven på arbetsmarknaden eller som har blivit egenföretagare. I enlighet med Barbara Materas betänkande kan jag upprepa att Unilever uppfyller alla kriterierna. Unilever ČR tvingades stänga anläggningen i Nelahozeves på grund av följderna av den ekonomiska krisen, och uppsägningarna har drabbat de flesta arbetstagarna. Unilever har erbjudit alla som lämnat företaget ett omfattande stödprogram för att de skulle hitta nya sysselsättningar, och företaget har haft ett nära samarbete med den lokala arbetsförmedlingen vid förvaltningen av programmet. På grundval av informationen i betänkandet samtycker jag därför till att resurserna utnyttjas och till kommissionens förslag att betala 323 820 euro till Tjeckien från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph