Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-05-Speech-2-012-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110405.3.2-012-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all I would like to thank Mr Van Rompuy for this report on the Council, but let us be honest, I do not think that the crisis is over, and I do not believe that, with the measures we are taking now, it can be over. There is a heavy thunderstorm on our doorstep. What we have done in the European Union so far is to use stop-gaps: measures which may be necessary but are not in fact solving the crisis. We have given EUR 110 billion to Greece and EUR 67 billion to Ireland, and I am not including the EUR 24 billion for the Irish banks that we have just decided to provide. For the moment we have EUR 76 billion in government bonds which the ECB has purchased. I can tell you that it will continue to do that, because the emergency fund is not allowed to go on the secondary markets. This means that it will continue to do so. On top of that, the ECB has accepted EUR 100 billion of collateral to give liquidity to the banks in Europe. In total, that is EUR 400 billion that we have invested in this crisis in recent months. That is three times the budget of the European Union! And the worst is still to come. On Thursday there will probably be an increase in interest rates in Europe –from 1% to 1.25% – which may worsen the situation. It is necessary to combat inflation, but on the other hand this is making the situation worse. So that is the situation: EUR 400 billion that we have invested. And have we solved the crisis? No, we have not solved the crisis. What is necessary is a really bold and in-depth approach and we do not have that for the moment. In this regard I would like to quote Nout Wellink, the President of the Dutch national bank, who published his annual report a few days ago. He says three things about the outcome of our decisions and those of the Council in recent weeks. He says that the budget rules are not tight enough, the economic governance package is too little and the pact for the euro is in fact too weak because there is no mechanism to enforce it. I am not the one saying this, I am quoting Nout Wellink, President of the Dutch national bank, who is repeating exactly what Mr Trichet said last week. The third thing he mentioned is that financial supervision is being conducted on too national a basis. I think Nout Wellink is right. We can even add a number of other elements. The first is the EFSF and the ESM. The permanent and temporary rescue funds cannot work because they have a unanimity rule. If we keep this rule, it means that the entire eurozone will from now on be hijacked by eurosceptic governments and by eurosceptic political parties. Finally – and this is my message for today – we still have to clean up the European banks. The problem has not been solved and the economic recovery in Europe will not start if we do not first of all deal with that problem. Not only do they have the old products from the financial crisis still in their portfolios, but they now also have a number of bonds in their portfolios from problematic countries whose ratings are going down every day and at least every week. What I am asking is that Mr Barroso and Mr Trichet come forward as quickly as possible with a global response on that issue, namely a bolder Stability Pact – and Parliament is working on that – and economic governance. Is there real economic governance? What we have now is an intergovernmental approach without a sanction mechanism and that will not work. It has not worked in the past and it will not work in the future. We must come forward with a proposal to abolish the unanimity rule in the rescue funds, because it cannot work. We are in fact giving all the power to the countries and the parties who are against the system. Finally, we have to come forward with a plan for the European banking sector. We will not have economic recovery before you have put on the table a European mechanism to clean up the banks. We all know that will take money. Recapitalise the European banks, finance investment in Europe – as has been requested by Mr Schulz – and at the same time cover the bad public finances of a number of our Member States. How will we do that? Where is the money? The only way to find the money is to create a real European bond market, and we know it. Creating a European bond market is the only way out of the crisis. I would like to say to Mr Barroso that now is the time for him to deliver. Time is running out and it is not only with a pact for the euro that we will solve the problems."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nejdříve ze všeho bych chtěl poděkovat panu Van Rompuyovi za jeho zprávu o zasedání Rady, buďme však upřímní – nedomnívám se, že by krize byla za námi, a nevěřím, že díky současným opatřením se tak stane. Za našimi dveřmi se chystá velká bouře. To, co jsme dosud v Evropské unii využívali, jsou jen provizorní řešení: opatření, která jsou možná nezbytná, ale krizi sama o sobě neukončí. Dali jsme 110 miliard EUR Řecku a 67 miliard Irsku, a to nepočítám oněch 24 miliard EUR pro irské banky, jež jsme se právě rozhodli poskytnout. V tuto chvíli máme 76 miliard EUR ve státních dluhopisech, nakoupených ECB. Jsem si jist, že ECB v tom bude pokračovat, protože fond pro mimořádné události nemůže vstupovat na sekundární trhy. To znamená, že bude v nakupování pokračovat. Kromě toho přijala tato banka záruky ve výši 100 miliard EUR, aby bankám v Evropě zajistila likviditu. Dohromady to je 400 miliard EUR, které jsme do této krize během posledních měsíců investovali. To je trojnásobek rozpočtu Evropské unie! A to nejhorší teprve přijde. Ve čtvrtek v Evropě pravděpodobně dojde k nárůstu úrokových sazeb – z 1 % na 1,25 % –, což by mohlo situaci ještě zhoršit. S inflací je nutné bojovat, ale na druhou stranu to celou situaci jen komplikuje. Situace je tedy následující: investovali jsme 400 miliard EUR. Vyřešili jsme krizi? Ne, nevyřešili. To, co potřebujeme, je skutečně odvážný a důkladný přístup, a ten náš současný takový není. V této souvislosti bych rád citoval slova Nouta Wellinka, předsedy Holandské národní banky, jež před několika dny zveřejnila svoji výroční zprávu. O výsledku našich rozhodnutí a rozhodnutí Rady během posledních týdnů říká tři věci. Říká, že rozpočtová pravidla nejsou dostatečně přísná, že balíček týkající se správy ekonomických záležitostí je příliš malý a že pakt pro euro je ve skutečnosti slabý, neboť neexistuje žádný mechanismus, který by jej prosazoval. To nejsou moje slova, ale slova Nouta Wellinka, předsedy Holandské národní banky, a ten opakuje přesně to, co minulý týden říkal pan Trichet. Třetí věcí, o níž se zmínil, je to, že finanční dohled je prováděn na příliš vnitrostátním základě. Domnívám se, že má pravdu. Mohli bychom dokonce připojit řadu dalších prvků. Prvními by byly EFSF a ESM. Trvalé a přechodné záchranné fondy nemohou fungovat, a to kvůli zásadě jednomyslnosti. Jestliže tuto zásadu neopustíme, bude to znamenat, že celou eurozónu budou moci vydírat euroskeptické vlády a euroskeptické politické strany. A konečně – to je to hlavní, co jsem dnes chtěl sdělit – ještě pořád musíme vyčistit evropské banky. Tento problém jsme zatím nevyřešili, ale hospodářská obnova Evropy nebude moci začít, jestliže se s ním nevypořádáme. Nejenže banky mají staré produkty z finanční krize stále ve svých portfoliích, mají v nich také množství cenných papírů problematických zemí, jejichž ratingy každý den nebo přinejmenším každý týden klesají. Pana Barrosa a pana Tricheta žádám, aby co nejrychleji přikročili ke globální reakci na tento problém, to znamená k odvážnějšímu Paktu stability – Parlament na něm již pracuje – a správě ekonomických záležitostí. Existuje vůbec skutečná správa ekonomických záležitostí? V současnosti máme k dispozici mezivládní přístup bez sankčního mechanismu, což nebude fungovat. Nefungovalo to v minulosti a nebude to fungovat v budoucnu. Musíme přijít s návrhem na zrušení zásady jednomyslnosti v záchranných fondech, protože tam nemůže fungovat. V podstatě dáváme veškerou moc zemím a stranám, které jsou proti celému systému. A konečně, musíme vytvořit plán pro evropský bankovní sektor. K hospodářské obnově nedojde, dokud nevznikne evropský mechanismus umožňující vyčištění bank. Všichni víme, že to bude stát peníze. Rekapitalizovat evropské banky, financovat investice v Evropě – jak požadoval pan Schulz – a zároveň pokrýt špatné veřejné finance v řadě našich členských států. Jak to uděláme? Kde jsou ty peníze? Jediným způsobem, jak je získat, je vytvořit opravdový evropský trh s dluhopisy, což dobře víme. Vytvoření evropského trhu s dluhopisy je jedinou cestou z krize. Panu Barrosovi bych chtěl říci, že nastal čas, aby začal jednat. Čas utíká a své problémy nedokážeme vyřešit pouze pomocí paktu pro euro."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke hr. Van Rompuy for hans redegørelse om Rådet, men lad os være ærlige – jeg tror ikke, at krisen er overstået, og jeg tror ikke på, at den kan løses med de foranstaltninger, vi iværksætter nu. Der er et kraftigt uvejr på vej ind over os. Det, vi har gjort i EU indtil nu, er midlertidige løsninger, foranstaltninger, der måske nok er nødvendige, men som ikke løser krisen. Vi har givet 110 mia. EUR til Grækenland og 67 mia. EUR til Irland, og her medregner jeg ikke de 24 mia. EUR til de irske banker, som vi netop har besluttet at give. I øjeblikket har vi 76 mia. EUR i statsobligationer, som Den Europæiske Centralbank har købt. Jeg kan godt sige, at det vil den fortsætte med, for nødfonden må ikke gå ind på de sekundære markeder. Det betyder, at den vil fortsætte med at gøre det. ECB har oven i købet påtaget sig 100 mia. EUR i sikkerhed for at give likviditet til bankerne i Europa. Det er i alt 400 mia. EUR, som vi har investeret i krisen i de seneste måneder. Det er tre gange EU's budget! Og vi har ikke set det værste endnu. På torsdag vil renterne i Europa formentlig stige fra 1 % til 1,25 %, hvilket kan forværre situationen. Det er nødvendigt at bekæmpe inflation, men på den anden side gør det situationen værre. Så sådan ser det ud. Vi har investeret 400 mia. EUR. Og har vi løst krisen? Nej, vi har ikke løst krisen. Det, der er brug for, er en virkelig dristig og dybtgående tilgang, og det har vi ikke i øjeblikket. I den forbindelse vil jeg gerne citere Nout Wellink, direktør for den nederlandske centralbank, som offentliggjorde sin årsberetning for et par dage siden. Han siger tre ting om resultatet af vores og Rådets beslutninger i de seneste uger. Han siger, at budgetreglerne ikke er stramme nok, pakken vedrørende økonomisk styring er for lille, og europagten er faktisk for svag, fordi der ikke er nogen mekanisme til at håndhæve den. Det er ikke kun mig, der siger det her, jeg citerer Nout Wellink, direktør for den nederlandske centralbank, som gentager, præcis hvad hr. Trichet sagde i sidste uge. Den tredje ting, han nævnte, er, at finansielt tilsyn udføres på et for nationalt grundlag. Jeg synes, Nout Wellink har ret. Vi kan endda tilføje en række andre elementer. Det første er EFSF og ESM. De permanente og midlertidige redningsfonde fungerer ikke, fordi de er underlagt en regel om enstemmighed. Hvis vi beholder den regel, betyder det, at hele euroområdet fra nu af vil være kapret af euroskeptiske regeringer og politiske partier. Sluttelig – og det er mit budskab for i dag – er vi stadig nødt til at rydde op i de europæiske banker. Problemet er ikke blevet løst, og den økonomiske genopretning i Europa vil ikke komme i gang, hvis vi ikke først og fremmest tager hånd om det problem. Ikke alene har de stadig de gamle produkter fra finanskrisen i deres porteføljer, nu har de også en række obligationer i deres porteføljer fra problematiske lande, hvis kreditværdighed bliver nedgraderet dagligt eller i det mindste ugentligt. Det, jeg beder om, er at hr. Barroso og hr. Trichet hurtigst muligt fremlægger en global respons på området, nemlig en dristigere stabilitetspagt – det arbejder Parlamentet på – og økonomisk styring. Er der reel økonomisk styring? Det, vi har nu, er en mellemstatslig metode uden en sanktionsmekanisme, og det fungerer ikke. Det har ikke fungeret tidligere, og det vil ikke fungere fremover. Vi må udarbejde et forslag om at afskaffe reglen om enstemmighed i redningsfondene, for det vil ikke fungere. Vi overlader faktisk al magten til de lande og de partier, der er imod systemet. Sluttelig må vi udarbejde en plan for den europæiske banksektor. Vi får ingen økonomisk genopretning, før De har fremlagt en europæisk mekanisme til at rydde op i bankerne. Vi ved alle, at det koster penge. Rekapitalisere de europæiske banker, finansiere investeringer i Europa – som hr. Schulz bad om – og samtidig holde hånden under flere af vores medlemsstaters skrantende offentlige finanser. Hvordan skal vi gøre det? Hvor er pengene? Den eneste måde at finde pengene på er ved at oprette et egentligt europæisk obligationsmarked, og det ved vi udmærket godt. Oprettelsen af et europæisk obligationsmarked er den eneste vej ud af krisen. Jeg vil gerne sige til hr. Barroso, at tiden er kommet, hvor han skal levere. Tiden er ved at løbe ud, og vi kan ikke løse problemerne alene med en europagt."@da2
"Herr Präsident, zuerst möchte ich Herrn Van Rompuy für seinen Bericht über die Tagung des Rates danken, aber seien wir uns ehrlich, ich glaube nicht, dass die Krise vorbei ist, und ich glaube nicht, dass sie durch die jetzt ergriffenen Maßnahmen überwunden wird. Ein schweres Gewitter steht vor der Tür. Bis jetzt haben wir in der Europäischen Union nur Lücken gefüllt: Maßnahmen, die notwendig sind, aber die Krise nicht tatsächlich lösen. Wir haben Griechenland 110 Mrd. EUR und Irland 67 Mrd. EUR gegeben, und ich rechne dabei die 24 Mrd. EUR Finanzhilfe für die irischen Banken nicht mit ein, die wir gerade beschlossen haben. Im Moment verfügen wir über 76 Mrd. EUR in Staatsanleihen, die die EZB gekauft hat. Ich kann Ihnen sagen, dass sie damit fortfahren wird, weil der Nothilfefonds nicht auf die Sekundärmärkte kommen darf. Das bedeutet, dass sie so weitermachen wird. Darüber hinaus hat die EZB 100 Mrd. EUR als Sicherheit akzeptiert, um den Banken in Europa Liquidität bereitzustellen. Insgesamt sind das 400 Mrd. EUR, die wir in den letzten Monaten in diese Krise hineingesteckt haben. Das ist dreimal so viel wie der Haushalt der Europäischen Union! Und das Schlimmste steht uns noch bevor. Am Donnerstag wird es wahrscheinlich eine Erhöhung der Zinssätze in Europa geben – von 1 % auf 1,25 % –, was die Situation noch verschlimmern könnte. Es ist notwendig, die Inflation zu bekämpfen, aber andererseits verschlimmert das die Lage. Die Situation sieht so aus: 400 Mrd. EUR, die wir investiert haben. Und haben wir die Krise gelöst? Nein, wir haben die Krise nicht gelöst. Wir benötigen einen couragierten und tief greifenden Ansatz, und den haben wir im Moment nicht. In dieser Hinsicht möchte ich Nout Wellink zitieren, den Präsidenten der niederländischen Nationalbank, der seinen Jahresbericht vor einigen Tagen veröffentlicht hat. Er sagt drei Dinge über die Folgen unserer Entscheidungen und der Entscheidungen des Rates in den vergangenen Wochen. Er sagt, dass die Haushaltsregeln nicht streng genug sind, das wirtschaftspolitische Steuerungspaket zu klein und der Pakt für den Euro wirklich zu schwach ist, weil es keinen Mechanismus gibt, um ihn durchzusetzen. Nicht ich sage das, sondern ich zitiere Nout Wellink, den Präsidenten der niederländischen Nationalbank, der genau das wiederholt, was Herr Trichet letzte Woche gesagt hat. Drittens erwähnt er, dass die Finanzaufsicht auf einer zu nationalen Grundlage durchgeführt wird. Ich glaube, dass Nout Wellink recht hat. Wir können sogar eine Reihe anderer Elemente hinzufügen. Zuerst die EFSF und den ESM. Die permanenten und vorübergehenden Rettungsfonds können nicht funktionieren, weil sie einer Einstimmigkeitsregel unterliegen. Wenn wir diese Regel beibehalten, bedeutet es, dass der gesamte Euroraum von nun an von euroskeptischen Regierungen und von euroskeptischen politischen Parteien gekapert werden wird. Schließlich – und das ist meine Botschaft für heute – müssen wir immer noch die europäischen Banken sanieren. Das Problem wurde noch nicht gelöst, und der wirtschaftliche Aufschwung in Europa wird nicht ansetzen, wenn wir uns nicht zuerst mit diesem Problem auseinandersetzen. Sie haben nicht nur die alten Produkte von der Finanzkrise noch immer in ihren Portfolios, sondern sie haben jetzt in ihren Portfolios auch eine Reihe von Wertpapieren problematischer Länder, deren Ratings sich jeden Tag oder zumindest jede Woche verschlechtern. Meine Forderung besteht darin, dass Herr Barroso und Herr Trichet so rasch wie möglich eine globale Antwort in dieser Angelegenheit vorlegen sollen, nämlich einen couragierteren Stabilitätspakt – woran das Parlament zurzeit arbeitet – und wirtschaftspolitische Steuerung. Gibt es eine echte wirtschaftspolitische Steuerung? Was wir jetzt haben, ist ein intergouvernementaler Ansatz ohne Sanktionsmechanismus, und das wird nicht funktionieren. Das hat in der Vergangenheit nicht funktioniert und wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Wir müssen den Vorschlag präsentieren, die Einstimmigkeitsregel bei den Rettungsfonds abzuschaffen, weil sie nicht funktionieren kann. Wir übertragen in der Tat alle Machtbefugnisse an die Länder und Parteien, die gegen das System eingestellt sind. Und schließlich müssen wir auch einen Plan für den europäischen Bankensektor vorlegen. Wir werden keinen Wirtschaftsaufschwung haben, bevor Sie einen europäischen Mechanismus zur Sanierung der Banken vorlegen. Wir wissen alle, dass dafür Geld notwendig ist. Wir müssen die europäischen Banken rekapitalisieren, Investitionen in Europa finanzieren – wie Herr Schulz das gefordert hat – und zugleich die schlechten Staatsfinanzen einer Reihe von Mitgliedstaaten decken. Wie werden wir das machen? Wo ist das Geld? Die einzige Möglichkeit, das Geld zu finden, besteht darin, einen echten europäischen Wertpapiermarkt zu schaffen, und wir wissen das. Die Schaffung eines europäischen Wertpapiermarktes ist der einzige Weg aus dieser Krise. Ich möchte Herrn Barroso sagen, dass der Zeitpunkt gekommen ist, Ergebnisse zu präsentieren. Die Zeit läuft uns davon, und wir werden die Probleme nicht nur mit einem Pakt für den Euro lösen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Van Rompuy για αυτήν την αναφορά σχετικά με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, όμως ας είμαστε ειλικρινείς: δεν πιστεύω ότι η κρίση πέρασε και δεν πιστεύω ότι μπορεί να περάσει με τα μέτρα που λαμβάνουμε τώρα. Μας πλησιάζει μεγάλη καταιγίδα. Μέχρι τώρα, αυτό που κάναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν να χρησιμοποιούμε προσωρινές λύσεις: μέτρα που μπορεί να είναι αναγκαία, αλλά ουσιαστικά δεν επιλύουν την κρίση. Δώσαμε 110 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 67 δισ. ευρώ στην Ιρλανδία, και δεν συμπεριλαμβάνω σε αυτά τα 24 δισ. ευρώ που μόλις αποφασίσαμε να προσφέρουμε για τις ιρλανδικές τράπεζες. Επί του παρόντος, έχουμε 76 δισ. ευρώ σε κρατικά ομόλογα που αγόρασε η ΕΚΤ. Μπορώ να σας πω ότι θα συνεχίσει να το κάνει, διότι το ταμείο έκτακτης ανάγκης δεν επιτρέπεται να πηγαίνει στις δευτερογενείς αγορές. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσει να το κάνει. Επιπλέον, η ΕΚΤ δέχθηκε 100 δισ. ευρώ σε εγγυήσεις για να προσφέρει ρευστότητα στις τράπεζες στην Ευρώπη. Συνολικά, τους τελευταίους μήνες έχουμε επενδύσει 400 δισ. ευρώ σε αυτήν την κρίση. Το ποσό αυτό είναι τριπλάσιο από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης! Και τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Την Πέμπτη θα έχουμε μάλλον αύξηση των επιτοκίων στην Ευρώπη –από 1% σε 1,25%– που ενδέχεται να επιδεινώσει την κατάσταση. Είναι απαραίτητο να καταπολεμήσουμε τον πληθωρισμό, από την άλλη όμως αυτό επιδεινώνει την κατάσταση. Συνεπώς, η κατάσταση έχει ως εξής: Έχουμε επενδύσει 400 δισ. ευρώ. Έχουμε λύσει την κρίση; Όχι, δεν την έχουμε λύσει. Αυτό που χρειάζεται είναι μια πραγματικά τολμηρή και εις βάθος προσέγγιση, και δεν την έχουμε προς το παρόν. Θα ήθελα να παραθέσω εν προκειμένω τα λόγια του Nout Wellink, του προέδρου της εθνικής τράπεζας των Κάτω Χωρών, η οποία δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες την ετήσια έκθεσή της. Λέει τρία πράγματα για το αποτέλεσμα των αποφάσεών μας και των αποφάσεων του Συμβουλίου των τελευταίων εβδομάδων. Λέει ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες δεν είναι αρκετά αυστηροί, η δέσμη οικονομικής διακυβέρνησης είναι πολύ μικρή και το σύμφωνο για το ευρώ είναι στην πραγματικότητα υπερβολικά αδύναμο διότι δεν υπάρχει μηχανισμός για την επιβολή του. Αυτά δεν τα λέω εγώ, παραθέτω τα λόγια του Nout Wellink, του προέδρου της εθνικής τράπεζας των Κάτω Χωρών, ο οποίος επαναλαμβάνει ακριβώς αυτά που είπε την περασμένη εβδομάδα ο κ. Trichet. Το τρίτο πράγμα που ανέφερε είναι πως η χρηματοπιστωτική εποπτεία διεξάγεται σε υπερβολικά εθνική βάση. Νομίζω ότι ο Nout Wellink έχει δίκιο. Μπορούμε μάλιστα να προσθέσουμε και ορισμένα άλλα στοιχεία. Το πρώτο είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF) και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (ESM). Το μόνιμο και το προσωρινό ταμείο διάσωσης δεν μπορούν να λειτουργήσουν γιατί υπάρχει κανόνας ομοφωνίας. Αν διατηρήσουμε αυτόν τον κανόνα, αυτό σημαίνει πως ολόκληρη η ευρωζώνη θα είναι όμηρος στο εξής ευρωσκεπτικιστικών κυβερνήσεων και ευρωσκεπτικιστικών πολιτικών κομμάτων. Τέλος –και αυτό είναι το σημερινό μου μήνυμα– δεν έχουμε κάνει ακόμα εκκαθάριση των ευρωπαϊκών τραπεζών. Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί και η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη δεν θα αρχίσει αν δεν αντιμετωπίσουμε πρώτα απ’ όλα αυτό το πρόβλημα. Δεν έχουν μόνο στα χαρτοφυλάκιά τους ακόμα τα παλιά προϊόντα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά τώρα έχουν και έναν αριθμό ομολόγων από προβληματικές χώρες, των οποίων οι αξιολογήσεις μειώνονται καθημερινά ή τουλάχιστον κάθε εβδομάδα. Αυτό που ζητώ είναι να υποβάλουν ο κ. Barroso και ο κ. Trichet το συντομότερο δυνατό μια σφαιρική απάντηση για το ζήτημα αυτό, δηλαδή ένα πιο τολμηρό σύμφωνο σταθερότητας –και το Κοινοβούλιο εργάζεται επ’ αυτού– και μια πιο τολμηρή οικονομική διακυβέρνηση. Υπάρχει πραγματική οικονομική διακυβέρνηση; Αυτό που έχουμε τώρα είναι μια διακυβερνητική προσέγγιση χωρίς μηχανισμό επιβολής κυρώσεων και αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Δεν λειτούργησε στο παρελθόν και δεν πρόκειται να λειτουργήσει ούτε στο μέλλον. Πρέπει να υποβάλουμε μια πρόταση κατάργησης του κανόνα της ομοφωνίας στα ταμεία διάσωσης, διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Στην πραγματικότητα, δίνουμε όλη την εξουσία στις χώρες και τα κόμματα που είναι κατά του συστήματος. Πρέπει επιτέλους να υποβάλουμε ένα σχέδιο για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Δεν πρόκειται να έχουμε οικονομική ανάκαμψη αν δεν προτείνετε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό για την εκκαθάριση στις τράπεζες. Όλοι γνωρίζουμε πως αυτό θα απαιτήσει χρήματα. Ανακεφαλαιοποίηση των ευρωπαϊκών τραπεζών, χρηματοοικονομικές επενδύσεις στην Ευρώπη –όπως ζήτησε ο κ. Schulz– και ταυτόχρονα κάλυψη των κακών δημοσίων οικονομικών ορισμένων εκ των κρατών μελών μας. Πώς θα το κάνουμε αυτό; Πού είναι τα χρήματα; Ο μόνος τρόπος για να βρούμε τα χρήματα είναι να δημιουργήσουμε μια πραγματική αγορά ευρωπαϊκών ομολόγων, και το γνωρίζουμε. Η δημιουργία μιας αγοράς ευρωπαϊκών ομολόγων είναι ο μόνος τρόπος για να βγούμε από την κρίση. Θα ήθελα να πω στον κ. Barroso ότι τώρα είναι ώρα να παρουσιάσει αποτελέσματα. Ο χρόνος τελειώνει και δεν θα λύσουμε τα προβλήματα μόνο με ένα σύμφωνο για το ευρώ."@el10
"Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Van Rompuy por su informe sobre el Consejo, pero seamos honestos, yo no creo que la crisis haya terminado y no creo que pueda terminar con las medidas que hemos tomado ahora. Nos espera una fuerte tormenta a la vuelta de la esquina. Hasta ahora, lo que hemos hecho en la Unión Europea es poner parches, medidas que quizás sean necesarias, pero que de hecho no resuelven la crisis. Hemos dado 110 000 millones de euros a Grecia y 67 000 millones a Irlanda, y no incluyo los 24 000 millones para los bancos irlandeses que acabamos de aprobar. Por el momento, el BCE ha comprado 76 000 millones de euros de deuda soberana. Y puedo decirles que lo seguirá haciendo, porque el fondo de emergencia no puede intervenir en los mercados secundarios, lo que significa que lo seguirá haciendo. Aparte de ello, el BCE ha aceptado 100 000 millones de euros de garantías para dar liquidez a los bancos europeos. En total, hemos invertido 400 000 millones de euros en esta crisis en los últimos meses, lo que equivale a tres veces el presupuesto de la Unión Europea. Y lo peor está aún por venir. El jueves probablemente aumentarán los tipos de interés en Europa del 1 % al 1,25 %, lo que podría agravar la situación. Es necesario luchar contra la inflación, pero ello empeora la situación por otra parte. Así pues, esa es la situación, hemos invertido 400 000 millones de euros. ¿Y hemos resuelto la crisis? No, no lo hemos hecho. Lo que necesitamos es un enfoque realmente audaz y exhaustivo y por el momento no lo tenemos. Me gustaría citar a este respecto a Nout Wellink, el Presidente del Banco Nacional de los Países Bajos, que publicó hace unos días su informe anual. Dice tres cosas acerca del resultado de nuestras decisiones y las del Consejo de las últimas semanas. Señala que las normas presupuestarias no son suficientemente estrictas, que el paquete de gobernanza económico es demasiado pequeño y que el Pacto por el Euro es de hecho demasiado débil, pues carece de un mecanismo para aplicarlo. No soy yo quien lo dice, sino que cito a Nout Wellink, Presidente del Banco Nacional de los Países Bajos, que repite exactamente lo que dijo el señor Trichet la semana pasada. La tercera cosa que mencionó fue que la supervisión financiera se lleva a cabo sobre una base excesivamente nacional. Creo que Nout Wellink tiene razón. Podríamos incluso añadir varios otros elementos. El primero es el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Los fondos de rescate permanentes y temporales no pueden funcionar porque se aplica la norma de unanimidad. Si mantenemos esta norma, toda la zona del euro será rehén de ahora en adelante de los gobiernos y partidos políticos euroescépticos. Por último —y este es mi mensaje en esta ocasión— tenemos que limpiar los bancos europeos. El problema no se ha resuelto y la recuperación económica en Europa no comenzará hasta que no resolvamos primero ese problema. No solo siguen teniendo en sus carteras los viejos productos de la crisis financiera, sino que ahora también tienen en ellas una serie de bonos de países problemáticos, cuyas calificaciones bajan cada día o al menos cada semana. Lo que pido es que el señor Barroso y el señor Trichet presenten lo antes posible una respuesta global a este problema, es decir, un Pacto de estabilidad más audaz —y el Parlamento ya trabaja en ello— y gobernanza económica. ¿Existe una verdadera gobernanza económica? Lo que tenemos ahora es un método intergubernamental sin un mecanismo de sanciones, que no funcionará. No ha funcionado en el pasado y tampoco lo hará en el futuro. Tenemos que presentar una propuesta para abolir la norma de unanimidad en los fondos de rescate, porque no funciona. De hecho, le hemos concedido todo el poder a los países y partidos que están en contra del sistema. Por último, tenemos que avanzar un plan para el sector bancario europeo. No lograremos la recuperación económica hasta que usted haya presentado un mecanismo europeo para sanear los bancos. Todos sabemos que eso costará dinero. Recapitalizar los bancos europeos, financiar las inversiones en Europa —como ha pedido el señor Schulz— y al mismo tiempo sanear las finanzas públicas de varios de nuestros Estados miembros. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿De dónde saldrá el dinero? La única manera de encontrar el dinero es crear un verdadero mercado europeo de bonos, y lo sabemos. La creación de un mercado europeo de bonos es la única manera de salir de la crisis. Me gustaría decir al señor Barroso que ya es hora de cumplir sus promesas. El tiempo se acaba y no solo con un pacto por el euro resolveremos los problemas."@es21
"Lugupeetud president! Lubage mul kõigepealt tänada Herman Van Rompuyt selle aruande eest ülemkogu kohta, kuid olgem ausad, minu arvates ei ole kriis läbi ja ma ei usu, et praegu võetavate meetmetega seda võimalik lõpetada on! Meie pea kohal on tumedad äikesepilved. Siiani oleme Euroopa Liidus kasutanud ajutisi abinõusid: meetmeid, mis võivad olla vajalikud, kuid mis tegelikult kriisi ei lahenda. Oleme andnud Kreekale 110 miljardit eurot ja Iirimaale 67 miljardit eurot ning sinna hulka ei arvestanud ma 24 miljardit eurot Iirimaa pankadele, mille andmise me just otsustasime. Hetkel on Euroopa Keskpank ostnud 76 miljardi euro väärtuses riigi võlakirju. Võin teile öelda, et keskpank jätkab riigi võlakirjade ostmist, sest hädaabifondi ei lubata teisestel turgudel kasutada. See tähendab, et senine tegevus jätkub. Tagatipuks on EIP aktsepteerinud 100 miljardi euro ulatuses tagatisi, et Euroopa pankadele likviidsust anda. Kokku oleme viimaste kuude jooksul kriisi investeerinud 400 miljardit eurot. See on kolmekordne Euroopa Liidu eelarve! Halvim on aga veel ees. Neljapäeval tõusevad tõenäoliselt Euroopa intressimäärad – 1%st 1,25ni –, mis võib olukorda halvendada. Inflatsiooniga on vaja võidelda, kuid teisest küljest teeb see olukorra halvemaks. Olukord on selline: oleme investeerinud 400 miljardit eurot. Kas me oleme sellega kriisi lahendanud? Ei ole. Vaja on tõeliselt julget ja sügavat plaani ning seda meil hetkel ei ole. Sel teemal tahaksin tsiteerida Hollandi keskpanga presidenti Nout Wellinkit, kes mõned päevad tagasi oma aastaaruande avaldas. Ta tegi kolm märkust meie ja ülemkogu viimaste nädalate otsuste tulemuste kohta. Tema sõnul ei ole eelarvereeglid piisavalt ranged, majandusjuhtimise pakett on liiga väike ja europakt on tegelikult liiga nõrk, sest puudub mehhanism selle tugevdamiseks. Seda ei väida mina, vaid Hollandi keskpanga president Nout Wellinkit, kes kordab täpselt Jean-Claude Tricheti eelmisel nädalal öeldut. Tema kolmas märkus oli selle kohta, et finantsjärelevalve toimub liialt riiklikul tasandil. Leian, et Nout Wellinkil on õigus. Võime isegi lisada mitu muud elementi. Esimene on Euroopa finantsstabiilsusvahend (EFSF) ja Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM). Alalised ja ajutised päästefondid ei saa toimida, sest nende suhtes kehtib ühehäälsuse nõue. Selle nõude säilitamine tähendab, et euroskeptikutest valitsused ja poliitilised fraktsioonid saavad nüüdsest kogu euroala kaaperdada. Lõpetuseks – ja see on minu sõnum tänase päeva kohta – vajavad Euroopa pangad endiselt puhastust. Probleem ei ole lahenenud ja Euroopa majanduslik taastumine ei alga, kui me kõigepealt selle probleemiga ei tegele. Pankade portfellides ei ole mitte ainult endiselt vanad finantskriisiaegsed tooted, vaid nüüd on nende portfellides ka võlakirju probleemsetest riikidest, mille reitingud langevad kui mitte iga päevaga, siis iga nädalaga. Mida ma palun, on see, et José Manuel Barroso ja Jean-Claude Trichet kujundaksid selles küsimuses välja nii kiiresti kui võimalik üleilmse reaktsiooni, nimelt julgema stabiilsuspakti – millega parlament töötab – ja majandusjuhtimise. Kas meie majandust tõesti juhitakse? Praegu on meil valitsustevaheline lähenemisviis ilma karistusmehhanismita ning see ei tööta. See ei töötanud minevikus ega tööta ka tulevikus. Peame tegema ettepaneku päästefondide ühehäälsuse nõude kaotamiseks, sest see ei saa töötada. Tegelikult anname kogu võimu riikidele ja fraktsioonidele, kes selle süsteemi vastu on. Lõpetuseks peame koostama kava Euroopa pangandussektori jaoks. Meie majandus ei taastu enne, kui olete esitanud Euroopa tasandil mehhanismi pankade puhastamiseks. Me kõik teame, et see nõuab raha. Euroopa pankade rekapitaliseerimine, finantsinvesteeringud Euroopas – nagu nõudis Martin Schultz – ja samal ajal mitme meie liikmesriigi halvas olukorras olevate riiklike finantside kaitsmine. Kuidas me seda teeme? Kus meil selleks raha on? Ainuke viis raha saamiseks on luua tõeline Euroopa võlakirjaturg ja me teame seda. Euroopa võlakirjaturu loomine on ainuke tee kriisist välja. Soovin öelda José Manuel Barrosole, et nüüd on tal aeg tegutseda. Aeg hakkab otsa saama ning europakt üksi probleeme ei lahenda."@et5
"Arvoisa puhemies, aluksi haluan kiittää puheenjohtajaa Van Rompuyta tästä Eurooppa-neuvostoa koskevasta raportista, mutta rehellisesti sanottuna en usko kriisin olevan ohi enkä usko sen voivan päättyä toimenpitein, joita nyt toteutamme. On tulossa raju myrsky. Se, mitä tähän mennessä olemme Euroopassa tehneet, on ollut hätäratkaisuihin turvautumista: toimenpiteitä, jotka saattavat olla tarpeen, mutta jotka eivät tosiasiassa ratkaise kriisiä. Olemme antaneet 110 miljardia euroa Kreikkaan ja 67 miljardia euroa Irlantiin, enkä laskenut tähän mukaan niitä 24 miljardia euroa irlantilaisille pankeille, joista olemme juuri päättäneet. Tällä hetkellä meillä on 76 miljardia euroa valtion velkakirjoja, jotka EKP on lunastanut. Voin kertoa teille, että se tulee jatkamaan tätä, koska hätärahastoa ei sallita jälkimarkkinoilla. Joten se tulee jatkamaan tätä. Tämän lisäksi EKP on hyväksynyt 100 miljardin euron vakuudet antaakseen Euroopan pankeille likviditeettiä. Yhteensä olemme viime kuukausina investoineet tähän kriisiin 400 miljardia euroa. Se on kolme kertaa Euroopan unionin talousarvio! Ja pahin on vielä edessä. Korot nousevat Euroopassa torstaina todennäköisesti yhdestä prosentista 1,25 prosenttiin, mikä saattaa pahentaa tilannetta. On torjuttava inflaatiota, mutta toisaalta tämä pahentaa tilannetta. Tämä on tilanne. Olemme investoineet 400 miljardia euroa. Ja mekö olemme ratkaisseet kriisin? Ei, me emme ole ratkaisseet kriisiä. Nyt tarvitaan todella rohkeaa ja syvällistä lähestymistapaa, eikä meillä ole sellaista tällä hetkellä. Tämän osalta haluan siteerata Alankomaiden kansallisen pankin johtajaa Nout Wellinkiä, joka julkaisi muutama päivä sitten vuosikertomuksensa. Hän kertoo kolme asiaa päätöstemme ja neuvoston viime viikkojen päätösten seurauksista. Hän toteaa, että budjettisäännöt eivät ole riittävän tiukkoja, talouden ohjausjärjestelmää koskeva paketti on liian pieni ja Euro Plus -sopimus on itse asiassa liian heikko, koska ei ole mekanismia sen valvomiseksi. Tämä ei ole minun sanomaani, siteeraan Alankomaiden kansallisen pankin johtajaa Nout Wellinkiä, joka sanoo täsmälleen samaa kuin pääjohtaja Trichet sanoi viime viikolla. Kolmas asia, jonka hän mainitsi, on että rahoitusvalvontaa harjoitetaan liian kansalliselta pohjalta. Minusta Nout Wellink on oikeassa. Voimme jopa lisätä muita osatekijöitä. Ensimmäinen on Euroopan rahoitusvakausväline ja Euroopan vakausmekanismi. Pysyvä ja väliaikainen hätärahasto eivät voi toimia, koska niissä on yksimielisyyssääntö. Jos säilytämme tämän säännön, se merkitsee, että euroskeptiset hallitukset ja euroskeptiset poliittiset puolueet voivat vastaisuudessa kaapata koko euroalueen. Lopuksi – ja tämä on tämänpäiväinen viestini – meidän on edelleen siivottava eurooppalaiset pankit. Ongelmaa ei ole ratkaistu eikä Euroopan talouden elpyminen ala, jos emme ensin ratkaise tätä ongelmaa. Niillä on rahoituskriisin vanhat tuotteet edelleen osakesalkuissaan ja nyt niillä on portfolioissaan myös lukuisia sellaisten ongelmavaltioiden velkakirjoja, joiden luokitukset laskevat päivittäin tai ainakin viikoittain. Minä haluan, että puheenjohtaja Barroso ja pääjohtaja Trichet esittävät mahdollisimman nopeasti globaalin ratkaisun tähän asiaan, nimittäin entistä rohkeamman vakaussopimuksen – ja parlamentti työskentelee sen parissa – ja taloushallintoa. Onko olemassa todellista taloushallintoa? Meillä on nyt hallitusten välinen lähestymistapa, johon ei sisälly sanktiomekanismia, eikä se tule toimimaan. Se ei ole toiminut aikaisemmin eikä se toimi tulevaisuudessa. Meidän on esitettävä ehdotus hätärahastojen yksimielisyyssäännön kumoamiseksi, koska se ei voi toimia. Annamme itse asiassa kaiken vallan valtioille ja puolueille, jotka vastustavat järjestelmää. Lopuksi meidän on laadittava suunnitelma Euroopan pankkialalle. Taloutemme ei elvy ennen kuin on esitetty eurooppalaista mekanismia pankkien siivoamiseksi. Me kaikki tiedämme, että siihen kuluu rahaa. Eurooppalaisten pankkien pääoman korottaminen, rahoitusinvestoinnit Euroopassa – kuten jäsen Schulz vaatii – ja samalla on katettava lukuisten jäsenvaltioiden huonot julkiset taloudet. Miten tähän päästään? Mistä rahat saadaan? Ainoa tapa saada rahaa on luoda todelliset Euroopan obligaatiomarkkinat, ja me tiedämme sen. Euroopan obligaatiomarkkinoiden luominen on ainoa tapa selvitä kriisistä. Sanon puheenjohtaja Barrosolle, että hänen on nyt aika toimia. Aika on loppumassa, emmekä me ratkaise ongelmia pelkästään eurosopimuksella."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord remercier M. Van Rompuy pour ce rapport sur le Conseil, mais soyons honnête, je ne pense pas que la crise soit terminée, et je ne crois pas que c’est avec les mesures que nous sommes en train de prendre qu’elle va pouvoir se terminer. Un violent orage est à nos portes. Ce que nous avons fait jusqu’ici dans l’Union européenne, c’est recourir à des solutions de fortune: des mesures qui sont peut-être nécessaires, mais qui, dans les faits, ne solutionnent pas la crise. Nous avons donné 110 milliards d’euros à la Grèce et 67 milliards d’euros à l’Irlande, et je ne compte pas les 24 milliards d’euros destinés aux banques irlandaises que nous venons juste de décider d’offrir. Pour le moment, nous possédons 76 milliards d’euros d’obligations gouvernementales que la BCE a achetées. Je peux vous dire qu’elle va poursuivre sur cette voie, parce que le fonds d’urgence n’est pas autorisé à aller sur les marchés secondaires. Cela signifie qu’elle va poursuivre sur cette voie. Pour couronner le tout, la BCE a accepté 100 milliards d’euros de nantissement afin de donner des liquidités aux banques d’Europe. Au total, c’est 400 milliards d’euros que nous avons investis dans cette crise ces derniers mois. C’est trois fois le budget de l’Union européenne! Et le pire reste à venir. Jeudi, nous allons probablement assister à une hausse des taux d’intérêt en Europe, de 1 % à 1,25 %, ce qui pourrait aggraver la situation. Il faut lutter contre l’inflation, mais, d’un autre côté, cela aggrave la situation. Telle est donc la situation: 400 milliards d’euros que nous avons investis. Et avons-nous résolu la crise? Non, nous n’avons pas résolu la crise. Ce qu’il nous faut, c’est une approche vraiment audacieuse et approfondie, et nous n’en avons pas pour l’instant. À cet égard, je voudrais citer M. Wellink, le président de la Banque nationale néerlandaise, qui a publié son rapport annuel il y a quelques jours. Il dit trois choses au sujet de l’issue de nos décisions et de celles du Conseil ces dernières semaines. Il dit que les règles budgétaires ne sont pas suffisamment strictes, que le paquet sur la gouvernance économique est trop restreint et que le pacte pour l’euro est, en fait, trop faible, parce qu’il n’est assorti d’aucun mécanisme de mise en œuvre. Ce n’est pas moi qui le dis, je cite M. Wellink, président de la Banque nationale néerlandaise, qui répète exactement ce que M. Trichet a dit la semaine dernière. La troisième chose qu’il a mentionnée, c’est que la surveillance financière se déroule à un niveau trop national. Je pense que M. Wellink a raison. Nous pouvons même ajouter plusieurs autres éléments. Le premier est le FESF et le MES. Les fonds de sauvetage permanents et temporaires ne peuvent pas fonctionner, à cause de la règle d’unanimité. Si nous maintenons cette règle, cela signifie que toute la zone euro va désormais être récupérée par les gouvernements eurosceptiques et par les partis politiques eurosceptiques. Enfin, et c’est mon message pour aujourd’hui, nous devons encore mettre de l’ordre dans les banques européennes. Le problème n’a pas été résolu et la reprise économique en Europe ne démarrera pas si nous ne traitons pas d’abord ce problème. Non seulement elles possèdent encore les vieux produits de la crise financière dans leurs portefeuilles, mais elles ont à présent aussi dans leurs portefeuilles une série d’obligations de pays problématiques dont la note baisse chaque jour ou du moins chaque semaine. Ce que je demande, c’est que M. Barroso et M. Trichet proposent le plus vite possible une réponse à ce problème, autrement dit, un pacte de stabilité plus audacieux – et le Parlement y travaille – et une gouvernance économique plus audacieuse. Y a-t-il une véritable gouvernance économique? Ce que nous avons pour le moment, c’est une approche gouvernementale sans mécanisme de sanction et qui ne fonctionnera pas. Cela n’a pas fonctionné dans le passé et ne fonctionnera pas à l’avenir. Nous devons présenter une proposition en vue d’abolir la règle d’unanimité dans les fonds de sauvetage, parce que cela ne peut pas fonctionner. Nous donnons, en fait, tout le pouvoir aux pays et aux partis qui sont opposés au système. Enfin, nous devons présenter un plan pour le secteur bancaire européen. La reprise économique n’aura pas lieu tant que vous ne mettez pas sur la table un mécanisme en vue de mettre de l’ordre dans les banques. Nous savons tous que cela coûtera de l’argent. Recapitaliser les banques européennes, financer l’investissement en Europe, comme M. Schulz l’a demandé, et couvrir en même temps les mauvaises finances publiques de certains de nos États membres. Comment allons-nous faire? Où est l’argent? Le seul moyen de trouver l’argent, c’est de créer un véritable marché obligataire européen, et nous le savons. Créer un marché obligataire européen est le seul moyen de sortir de la crise. Je voudrais dire à M. Barroso qu’il est à présent temps pour lui d’obtenir des résultats. Le temps passe et ce n’est pas avec un simple pacte pour l’euro que nous allons résoudre les problèmes."@fr8
"Elnök úr, mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani Van Rompuy úrnak a Tanácsról nyújtott beszámolójáról, de legyünk őszinték: nem hiszem, hogy vége a válságnak, és azt sem hiszem, hogy a jelenlegi intézkedésekkel véget vethetünk annak. Óriási vihar van kialakulóban. Mindaz, amit eddig az Európai Unióban tettünk, csak szükségmegoldás volt: olyan intézkedések, amelyek szükségesnek mondhatók, de magát a válságot nem oldják meg. 110 milliárd eurót adtunk Görögországnak és 67 milliárd eurót Írországnak, és most nem számolom azt a 24 milliárd euró összegű támogatást, amit épp most ítéltünk meg az ír bankoknak. Jelenleg 76 milliárd eurónk van államkötvényekben, amelyet az EKB vásárolt. Elmondhatom Önöknek, hogy az EKB ezt a tevékenységét folytatni fogja, mert a szükséghelyzeti alap nem értékesíthető a másodlagos piacokon. Ez azt jelenti, hogy ez a tevékenység folytatódni fog. Mi több, az EKB 100 milliárd euró összegű biztosítékot fogadott el, hogy likviditást nyújthasson a bankok számára Európában. Tehát összesen 400 milliárd eurót fektettünk be ebbe a válságba az elmúlt hónapokban. Ez az Európai Unió költségvetésének háromszorosa! És még csak most jön a java! Csütörtökön várhatóan növekednek a kamatok Európában – 1%-ról 1,25%-ra –, ami tovább súlyosbíthatja a helyzetet. Harcolni kell az infláció ellen, ugyanakkor ez tovább rontja a helyzetet. Tehát ez a helyzet: 400 milliárd eurót fektettünk be. És megoldottuk a válságot? Nem, nem oldottuk meg. Igazán bátor és mélyreható megközelítésre van szükség, és jelenleg nincs ilyenünk. Ezzel kapcsolatban Nout Wellinket, a holland nemzeti bank elnökét szeretném idézni, aki néhány napja tette közzé éves jelentését. Három dolgot mond azon döntések eredményéről, amelyeket a Parlament és a Tanács hozott meg az elmúlt hetekben. Szerinte nem elég szigorúak a költségvetési szabályok, a gazdasági kormányzási csomag túl kicsi, az európaktum pedig túlságosan gyenge, mert nem rendelkezik végrehajtási mechanizmussal. Nem én mondom ezeket – a holland nemzeti bank elnökét, Nout Wellinket idézem, aki pontosan megismétli azt, amit Trichet úr múlt héten mondott. Az általa említett harmadik dolog az, hogy a pénzügyi felügyeletet túlzottan nemzeti alapon hajtják végre. Szerintem Nout Wellinknek igaza van. Sőt, néhány további dolgot is említhetünk. Az első az európai pénzügyi stabilitási eszköz (EFSF) és az európai stabilitási mechanizmus (ESM). Az állandó és az ideiglenes mentőalapok nem működhetnek, mert az egyhangú döntés szabálya vonatkozik rájuk. Ha megtartjuk ezt a szabályt, ez azt jelenti, hogy a teljes euróövezet felett mostantól euroszkeptikus kormányok és euroszkeptikus politikai pártok veszik át az uralmat. Végül – és ez a mai üzenetem – még mindig hátravan, hogy rendbe tegyük az európai bankokat. A probléma továbbra is fennáll, és az európai gazdasági fellendülés nem kezdődik el, ha nem oldjuk meg először ezt a problémát. Nem elég, hogy még mindig a portfóliójuk részét képezik a pénzügyi válság idejéből származó régi termékek, de számos kötvénnyel rendelkeznek portfóliójukban olyan problémás országokból, amelyek minősítése napról napra – vagy legalábbis hétről hétre – egyre rosszabb. Azt kérem Barroso úrtól és Trichet úrtól, hogy a lehető legrövidebb időn belül álljanak elő egy globális válasszal e problémára – nevezetesen egy merészebb stabilitási paktummal (a Parlament már dolgozik ezen) és a gazdasági kormányzással. Létezik valódi gazdasági kormányzás? Jelenleg egy kormányközi megközelítésünk van, büntető mechanizmus nélkül, és ez nem fog működni. Ez nem működött a múltban sem, és a jövőben sem fog. Javaslattal kell előállnunk a mentőalapokra vonatkozó egyhangúsági szabály eltörlésére, mert ez nem működik. Nem teszünk mást, mint hogy az összes hatalmat azoknak az országoknak és pártoknak adjuk, amelyek ellenzik a rendszert. Végül, tervvel kell előállnunk az európai bankrendszerre vonatkozóan. Addig nem lesz gazdasági fellendülés, amíg nem teszünk le az asztalra egy európai mechanizmust a bankok rendbetételére. Mindannyian tudjuk, hogy ez pénzbe fog kerülni. Az európai bankok újratőkésítése, az európai pénzügyi beruházások – ahogyan Schulz úr is kérte –, és ezzel egy időben számos tagállamunk gyenge költségvetési helyzetének fedezése. Hogy fogjuk ezt megcsinálni? Hol a pénz? Csak úgy teremthetjük elő a pénzt, ha egy valódi európai kötvénypiacot hozunk létre, és ezt mi is tudjuk. Egy európai kötvénypiac létrehozása az egyetlen kivezető út a válságból. Annyit szeretnék mondani Barroso úrnak, hogy most van itt az idő a cselekvésre. Kifutunk az időből, és nem egyedül egy európaktummal fogjuk megoldani a problémáinkat."@hu11
"Signor Presidente, ringrazio in primo luogo il Presidente Van Rompuy per la sua relazione sul Consiglio, ma dobbiamo essere sinceri: non credo che la crisi sia passata e non credo neppure che si possa superare con le misure che stiamo adottando ora. Alle nostre porte infuria una violenta bufera. Finora l’Unione europea si è limitata a varare misure-tampone: provvedimenti forse anche necessari, ma certo non in grado di risolvere la crisi. Abbiamo concesso 110 miliardi di euro alla Grecia e altri 67 miliardi all’Irlanda, senza contare i 24 miliardi di euro che abbiamo appena deciso di fornire alle banche irlandesi. Per il momento abbiamo 76 miliardi di euro in obbligazioni governative acquistate dalla Banca centrale europea. Vi posso assicurare che continuerà a farlo, perché al fondo di emergenza non è consentito operare sui mercati secondari; ciò significa che continuerà a operare in questo modo. Per di più, la BCE ha accettato 100 miliardi di euro di collaterali per fornire liquidità alle banche europee. In totale, quindi, negli ultimi mesi abbiamo investito 400 miliardi di euro per superare questa crisi: tre volte il bilancio dell’Unione europea! E il peggio deve ancora venire: martedì vi sarà probabilmente l’aumento dei tassi d’interesse in Europa – dall’1 all’1,25 per cento – che potrebbe peggiorare le cose. È necessario combattere l’inflazione, ma d’altra parte questo provvedimento contribuisce a peggiorare il quadro generale. Ecco dunque la situazione: abbiamo investito 400 miliardi di euro. Ma abbiamo risolto la crisi? No, non ci siamo riusciti. Si rende perciò necessario un approccio veramente coraggioso e approfondito che per il momento non abbiamo ancora elaborato. A questo proposito vorrei citare Nout Wellink, il Presidente della banca nazionale olandese, che pochi giorni fa ha pubblicato la sua relazione annuale. Egli formula tre osservazioni in merito agli effetti delle nostre decisioni e di quelle prese nelle scorse settimane dal Consiglio: a suo parere le norme di bilancio non sono abbastanza rigorose, il pacchetto di governance economica è troppo limitato e il patto per l’euro in realtà è troppo debole, poiché non esiste un meccanismo per applicarlo. Queste affermazioni non sono mie: sto citando Nout Wellink, il Presidente della Banca nazionale olandese, il quale a sua volta ripete esattamente le parole pronunciate la settimana scorsa dal Presidente Trichet. Il terzo elemento da lui ricordato è la base eccessivamente nazionale su cui si effettua la vigilanza finanziaria. A mio avviso il Presidente Wellink ha ragione; possiamo anzi aggiungere una serie di altri elementi, tra cui in primo luogo lo strumento europeo per la stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità. I fondi di soccorso permanente e provvisorio non possono funzionare perché devono rispettare la norma dell’unanimità. Se manteniamo questa norma, l’intera zona euro sarà d’ora in poi ostaggio di governi e partiti politici euroscettici. Infine – ed è questo il messaggio che voglio inviare quest’oggi – dobbiamo ancora rimettere ordine tra le banche europee. Il problema non è stato risolto e la ripresa economica in Europa non potrà iniziare se prima non lo avremo affrontato. Le banche hanno ancora nei loro portafogli i vecchi prodotti legati alla crisi finanziaria e per di più possiedono anche una serie di obbligazioni di paesi problematici, il cui rating si abbassa ogni giorno, o almeno ogni settimana. Chiedo quindi che il Presidente Barroso e il Presidente Trichet presentino al più presto una proposta per rispondere a questa crisi in maniera globale: in altre parole un Patto di stabilità più coraggioso – il Parlamento vi sta lavorando – e un progetto per la governance economica. Esiste un’autentica governance economica? Ciò di cui disponiamo ora è un approccio intergovernativo, sprovvisto di un meccanismo di sanzioni, che non può funzionare: non ha funzionato in passato e non funzionerà in futuro. Dobbiamo presentare una proposta per abolire la regola dell’unanimità nel fondo di soccorso, che così non può funzionare; in effetti, stiamo concedendo tutto il potere ai partiti e ai paesi che si oppongono al sistema. Infine, dobbiamo presentare un progetto per il settore bancario europeo. Non ci sarà ripresa economica fino a quando non avremo proposto un meccanismo europeo per mettere ordine tra le banche. Sappiamo tutti che un’iniziativa del genere richiederà denaro. Ricapitalizzare le banche europee, finanziare gli investimenti in Europa – come ha chiesto l’onorevole Schulz – e contemporaneamente rimediare al cattivo stato delle finanze pubbliche di alcuni Stati membri: come fare? Dove trovare il denaro? L’unico modo per raccogliere il denaro sufficiente – lo sappiamo bene – consiste nel creare un vero mercato europeo delle obbligazioni: la creazione di un mercato europeo delle obbligazioni è l’unica via d’uscita dalla crisi. Vorrei far notare al Presidente Barroso che ora, per lui, è giunto il momento di presentare risultati concreti: il tempo stringe e il patto per l’euro, da solo, non basterà a risolvere i nostri problemi."@it12
"Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti H. Van Rompuy už šį pranešimą dėl Tarybos, bet būkime atviri: nemanau, kad krizė baigėsi, ir nemanau, kad priemonėmis, kurių imamės dabar, ją galima įveikti. Mus netrukus ištiks didžiulė audra. Tai, ką iki šiol Europos Sąjungoje padarėme – priėmėme ir taikėme laikinas priemones, kurios galbūt yra būtinos, bet iš tikrųjų nepadės įveikti krizės. Skyrėme 110 mlrd. EUR Graikijai ir 67 mlrd. EUR Airijai, neskaitant 24 mlrd. EUR, skirtų Airijos bankams, kuriuos ką tik nusprendėme suteikti. Šiuo metu turime 67 mlrd. EUR vyriausybės obligacijomis, kurias nupirko ECB. Galiu pasakyti jums, kad jis tai ir toliau darys, nes skubios pagalbos fondo priemonės negali būti platinamos antrinėse rinkose. Tai reiškia, kad ECB ir toliau tai darys. Be to, ECB gavo 100 mlrd. EUR garantiją, skirtą Europos bankų likvidumui užtikrinti. Iš viso susidaro 400 mlrd. EUR, kuriuos pastaraisiais mėnesiais investavome siekdami įveikti šią krizę. Ši suma tris kartus didesnė už Europos Sąjungos biudžeto vertę! O blogiausia dar ateityje. Ketvirtadienį Europoje bus veikiausiai padidintos palūkanų normos (nuo 1 proc. iki 1,25 proc.), o tai gali pabloginti padėtį. Kovoti su infliacija būtina, kita vertus, padėtis dėl to blogėja. Taigi padėtis tokia: investavome 400 mlrd. EUR. O ar krizę įveikėme? Ne, krizės neįveikėme. Tai, ko mums būtinai reikia – iš tikrųjų drąsus ir nuodugnus požiūris, bet šiuo metu jo neturime. Šiuo atžvilgiu norėčiau pacituoti Nyderlandų nacionalinio banko vadovo Nouto Wellinko mintis, kurias jis išdėstė prieš keletą dienų paskelbtame savo metiniame pranešime. Vertindamas mūsų ir Tarybos pastarosiomis savaitėmis priimtų sprendimų rezultatą jis pasakė tris dalykus. Jis teigia, kad biudžeto sudarymo taisyklės yra nepakankamai griežtos, ekonomikos valdysenos priemonių rinkinys yra pernelyg mažas ir eurui skirtas paktas iš tikrųjų yra per silpnas, nes nėra numatyta jo įgyvendinimo mechanizmo. Tai sakau ne aš, aš cituoju Noutą Wellinką, Nyderlandų nacionalinio banko vadovą, kuris kartoja būtent tai, ką praeitą savaitę pasakė J. C. Trichet. Trečias dalykas, kurį jis minėjo, yra tai, kad finansinė priežiūra vykdoma pernelyg nacionaliniu pagrindu. Manau, Nout Wellink yra teisus. Galime net paminėti ir daug kitų elementų, pirmiausia EFSF ir ESM. Nuolatiniai ir laikini gelbėjimo fondai negali duoti rezultatų, nes jų atžvilgiu galioja vieningo sprendimo taisyklė. Jeigu šią taisyklę ir toliau taikysime, tai reikš, kad nuo dabar visą euro zoną valdys euroskeptiškai nusiteikusios vyriausybės ir politinės partijos. Galiausiai – ir tai yra mano mintis, kurią šiandien noriu išsakyti – dar turime sutvarkyti Europos bankus. Problema neišspręsta ir ekonomikos gaivinimas Europoje neprasidės, jeigu nesiimsime pirmiausia spręsti šios problemos. Bankai ne tik turi savo portfeliuose senų produktų nuo finansų krizės laikų, bet dabar dar ir papildė juos obligacijomis iš probleminių šalių, kurių reitingai kas dieną ar bent kas savaitę krinta. Prašau, kad J. M. Barroso ir J. C. Trichet kuo skubiau pateiktų visuotinį atsaką į šią problemą, t. y. Stabilumo paktą – ir Parlamentas šiuo klausimu dirba – ir ekonomikos valdysenos priemones. Ar turime tikrą ekonomikos valdyseną? Tai, ką dabar turime, yra tarpvyriausybinis požiūris be sankcijų mechanizmo ir jis nebus veiksmingas. Jis nebuvo veiksmingas praeityje ir nebus veiksmingas ateityje. Privalome pateikti pasiūlymą dėl gelbėjimo fondams taikomos vieningo sprendimo taisyklės panaikinimo, nes ji negali būti veiksminga. Mes, tiesą sakant, suteikiame visą galią šalims ir partijoms, kurios yra nusiteikusios prieš sistemą. Galiausiai turime pasiūlyti Europos bankininkystės sektoriui skirtą planą. Negalėsime atgaivinti ekonomikos, jeigu prieš tai nepasiūlysite europinio bankų sutvarkymo mechanizmo. Visi žinome, kad tai kainuos. Turime atkurti Europos bankų kapitalą, finansų investicijas Europoje – kaip reikalauja M. Schulz – ir kartu kompensuoti nuvertėjusius kai kurių mūsų valstybių narių valstybės finansus. Kaip tai padarysime? Iš kur gausime lėšų? Vienintelis būdas rasti lėšų ir jį žinome – sukurti tikrą Europos obligacijų rinką. Tik sukūrę Europos obligacijų rinką galėsime įveikti krizę. Norėčiau pasakyti J. M. Barroso, kad dabar atėjo laikas jam pateikti pasiūlymus. Laikas bėga ir siekiant išspręsti problemas vien pakto dėl euro nepakanka."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Vispirms es gribētu pateikties kungam par šo ziņojumu par Eiropadomes sanāksmi, taču — būsim godīgi — es nedomāju, ka krīze ir beigusies, un es neticu, ka ar tiem pasākumiem, ko mēs tagad īstenojam, tā var beigties. Uz mūsu sliekšņa briest spēcīgs negaiss. Tas, ko mēs līdz šim esam darījuši Eiropas Savienībā, ir spraugu aizbāšana: pasākumi, kas varētu būt vajadzīgi, taču faktiski neatrisina krīzi. Mēs esam piešķīruši EUR 110 miljardus Grieķijai un EUR 67 miljardus Īrijai, un es šajā summā neiekļauju tos EUR 24 miljardus Īrijas bankām, kurus mēs tikko esam nolēmuši piešķirt. Pašlaik mums ir EUR 76 miljardi valdības obligācijās, kuras ir nopirkusi ECB. Varu jums pateikt, ka tā turpinās to darīt, jo ārkārtas fonds nedrīkst iesaistīties sekundārajos tirgos. Tas nozīmē, ka tā turpinās šādi rīkoties. Papildus tam, ECB ir pieņēmusi EUR 100 miljardus lielu nodrošinājumu, lai segtu Eiropas banku likviditāti. Kopumā tie ir EUR 400 miljardi, kurus mēs pēdējos mēnešos esam ieguldījuši krīzē. Tas ir trīs reizes vairāk nekā Eiropas Savienības budžets! Un ļaunākais vēl ir priekšā. Iespējams, ceturtdien Eiropā palielināsies procentu likmes — no 1 % līdz 1,25 % —, kas var pasliktināt situāciju. Ir jāapkaro inflācija, taču, no otras puses, tas vēl vairāk pasliktina situāciju. Tādējādi, situācija ir šāda: EUR 400 miljardi, kurus mēs esam ieguldījuši. Un vai mēs esam atrisinājuši krīzi? Nē, mēs neesam atrisinājuši krīzi. Ir vajadzīga patiešām drosmīga un padziļināta pieeja, un mums šobrīd nav šādas pieejas. Šajā saistībā es gribētu citēt Nīderlandes Valsts bankas prezidentu, kurš pirms dažām dienām publicēja savu gada ziņojumu. Viņš ir pateicis trīs lietas par mūsu un Padomes pēdējo nedēļu lēmumu iznākumu. Viņš saka, ka budžeta noteikumi nav pietiekami stingri, ekonomikas pārvaldības pasākumu kopums ir pārāk mazs un eiro pakts faktiski ir pārāk vājš, jo nav mehānisma tā īstenošanai. Es to nesaku, es citēju Nīderlandes bankas prezidentu kurš atkārto tieši to pašu, ko pagājušajā nedēļā teica kungs. Trešā lieta, ko viņš minēja, ir tas, ka finanšu uzraudzība tiek veikta galvenokārt valstu līmenī. Es domāju, ka ir taisnība. Mēs pat varam viņa teikto papildināt ar daudziem citiem elementiem. Pirmais ir EFSI un ESM. Pastāvīgie un pagaidu palīdzības fondi nevar darboties, jo to darbībai ir noteikts vienprātības princips. Ja mēs saglabāsim šo principu, tas nozīmē, ka turpmāk eiroskeptiķu valdības un eiroskeptiķu politiskās partijas nolaupīs visu eiro zonu. Visbeidzot — un šis ir mans šodienas vēstījums — mums vēl aizvien ir jāsakārto Eiropas bankas. Problēma nav atrisināta, un ekonomikas atveseļošanās Eiropā nesāksies, ja mēs vispirms neatrisināsim šo problēmu. Banku portfeļos vēl aizvien ir ne tikai vecie produkti no finanšu krīzes, bet tagad to portfeļos ir arī obligācijas no problemātiskām valstīm, kuru kredītvērtējums pazeminās katru dienu un vismaz reizi nedēļā. Es aicinu kungu un kungu iespējami drīzāk nākt klajā ar globālo atbildi uz šo jautājumu, proti, ar drosmīgāku Stabilitātes paktu — un Parlaments pie tā strādā — un ekonomikas pārvaldību. Vai pastāv reāla ekonomikas pārvaldība? Šobrīd mums ir starpvaldību pieeja bez sankciju mehānisma, un tas nedarbosies. Tas nedarbojās pagātnē un tas nedarbosies nākotnē. Mums ir jāizvirza priekšlikums atcelt vienprātības principu glābšanas fondos, jo tas nevar darboties. Mēs faktiski visas pilnvaras piešķiram tām valstīm un tām partijām, kuras ir pret šo sistēmu. Visbeidzot mums ir jānāk klajā ar plānu attiecībā uz Eiropas banku nozari. Ekonomikas atveseļošanās nesāksies, kamēr jūs nebūsiet iesnieguši Eiropas mehānismu banku sakārtošanai. Mēs visi zinām — tas prasīs līdzekļus. Eiropas banku rekapitalizācija, finanšu ieguldījumi Eiropā, ko prasīja kungs, un vienlaikus daudzu dalībvalstu sliktā valsts finanšu stāvokļa stabilizācija. Kā mēs to izdarīsim? Kur ir līdzekļi? Vienīgais veids līdzekļu iegūšanai ir izveidot reālu Eiropas obligāciju tirgu, un mēs to zinām. Eiropas obligāciju tirgus izveide ir vienīgais veids, kā izkļūt no krīzes. Es gribētu pateikt kungam, ka tagad ir pienācis laiks, kad viņam ir jārīkojas. Laika nav daudz, un problēmu atrisināšanai nepietiks tikai ar eiro paktu."@lv13
"Mr President, first of all I would like to thank Mr Van Rompuy for this report on the Council, but let us be honest, I do not think that the crisis is over, and I do not believe that, with the measures we are taking now, it can be over. There is a heavy thunderstorm on our doorstep. What we have done in the European Union so far is to use stop-gaps: measures which may be necessary but are not in fact solving the crisis. We have given EUR 110 billion to Greece and EUR 67 billion to Ireland, and I am not including the EUR 24 billion for the Irish banks that we have just decided to provide. For the moment we have EUR 76 billion in government bonds which the ECB has purchased. I can tell you that it will continue to do that, because the emergency fund is not allowed to go on the secondary markets. This means that it will continue to do so. On top of that, the ECB has accepted EUR 100 billion of collateral to give liquidity to the banks in Europe. In total, that is EUR 400 billion that we have invested in this crisis in recent months. That is three times the budget of the European Union! And the worst is still to come. On Thursday there will probably be an increase in interest rates in Europe –from 1% to 1.25% – which may worsen the situation. It is necessary to combat inflation, but on the other hand this is making the situation worse. So that is the situation: EUR 400 billion that we have invested. And have we solved the crisis? No, we have not solved the crisis. What is necessary is a really bold and in-depth approach and we do not have that for the moment. In this regard I would like to quote Nout Wellink, the President of the Dutch national bank, who published his annual report a few days ago. He says three things about the outcome of our decisions and those of the Council in recent weeks. He says that the budget rules are not tight enough, the economic governance package is too little and the pact for the euro is in fact too weak because there is no mechanism to enforce it. I am not the one saying this, I am quoting Nout Wellink, President of the Dutch national bank, who is repeating exactly what Mr Trichet said last week. The third thing he mentioned is that financial supervision is being conducted on too national a basis. I think Nout Wellink is right. We can even add a number of other elements. The first is the EFSF and the ESM. The permanent and temporary rescue funds cannot work because they have a unanimity rule. If we keep this rule, it means that the entire eurozone will from now on be hijacked by eurosceptic governments and by eurosceptic political parties. Finally – and this is my message for today – we still have to clean up the European banks. The problem has not been solved and the economic recovery in Europe will not start if we do not first of all deal with that problem. Not only do they have the old products from the financial crisis still in their portfolios, but they now also have a number of bonds in their portfolios from problematic countries whose ratings are going down every day and at least every week. What I am asking is that Mr Barroso and Mr Trichet come forward as quickly as possible with a global response on that issue, namely a bolder Stability Pact – and Parliament is working on that – and economic governance. Is there real economic governance? What we have now is an intergovernmental approach without a sanction mechanism and that will not work. It has not worked in the past and it will not work in the future. We must come forward with a proposal to abolish the unanimity rule in the rescue funds, because it cannot work. We are in fact giving all the power to the countries and the parties who are against the system. Finally, we have to come forward with a plan for the European banking sector. We will not have economic recovery before you have put on the table a European mechanism to clean up the banks. We all know that will take money. Recapitalise the European banks, finance investment in Europe – as has been requested by Mr Schulz – and at the same time cover the bad public finances of a number of our Member States. How will we do that? Where is the money? The only way to find the money is to create a real European bond market, and we know it. Creating a European bond market is the only way out of the crisis. I would like to say to Mr Barroso that now is the time for him to deliver. Time is running out and it is not only with a pact for the euro that we will solve the problems."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst de heer Van Rompuy bedanken voor zijn verslag over de Raad, maar laten we eerlijk zijn, ik denk niet dat de crisis voorbij is, en ik denk niet dat zij, met de maatregelen die we nu nemen, voorbij kan zijn. Er is een zware onweersbui op komst. Wat we tot nu toe in de Europese Unie hebben gedaan, is noodoplossingen gebruiken: maatregelen die misschien wel nodig zijn, maar de crisis in feite niet oplossen. We hebben 110 miljard euro aan Griekenland gegeven en 67 miljard euro aan Ierland, en dan tel ik de 24 miljard euro voor de Ierse banken niet mee die we net hebben besloten te verstrekken. Voorlopig hebben we 76 miljard euro aan staatsobligaties die de ECB heeft gekocht. Ik kan u vertellen dat de ECB dat zal blijven doen, want het noodfonds mag niet de secundaire markten op. Dit betekent dat zij hiermee door zal gaan. De ECB heeft bovendien 100 miljard euro aan zakelijke onderpanden geaccepteerd om de banken in Europa liquiditeit te verschaffen. In totaal is dat 400 miljard euro die we in de afgelopen maanden in deze crisis hebben geïnvesteerd. Dat is drie keer zoveel als de begroting van de Europese Unie! En het ergste moet nog komen. Donderdag zullen de rentetarieven in Europa waarschijnlijk worden verhoogd van 1 naar 1,25 procent, wat de situatie nog kan verslechteren. We moeten de inflatie bestrijden, maar aan de andere kant maakt dit de situatie nog erger. Dat is dus de situatie: we hebben 400 miljard euro geïnvesteerd. En hebben we de crisis opgelost? Nee, we hebben de crisis niet opgelost. Wat er nodig is, is een werkelijk doortastende en diepgaande aanpak, en die hebben we momenteel niet. In dit verband wil ik Nout Wellink, de president van De Nederlandsche Bank, citeren, die een paar dagen geleden zijn jaarverslag heeft gepubliceerd. Hij zei drie dingen over het resultaat van onze besluiten en die van de Raad in de afgelopen weken. Hij zei dat de begrotingsregels niet streng genoeg zijn, dat het economisch governancepakket te klein is en dat het pact voor de euro in feite te zwak is omdat er geen mechanisme is om het te handhaven. Ik zeg dit niet zelf, maar ik citeer Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank, die precies herhaalt wat de heer Trichet vorige week heeft gezegd. Het derde dat hij zei, is dat financieel toezicht te veel op nationale basis wordt gehouden. Ik denk dat Nout Wellink gelijk heeft. We kunnen zelfs nog enkele andere elementen toevoegen. Het eerste betreft de Europese faciliteit voor financiële stabiliteit (EFSF) en het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM). Het permanente en het tijdelijke reddingsfonds kunnen niet werken, want ze hebben een unanimiteitsregel. Als we vasthouden aan deze regel, betekent dit dat de hele eurozone van nu af zal worden gegijzeld door eurosceptische regeringen en eurosceptische politieke partijen. Tot slot – en dat is mijn boodschap voor vandaag – moeten we nog steeds de Europese banken saneren. Het probleem is niet opgelost en het economisch herstel zal in Europa niet intreden als we niet eerst dat probleem oplossen. Niet alleen hebben ze de oude producten van de financiële crisis nog steeds in hun portefeuilles, maar ze hebben nu ook een aantal obligaties in hun portefeuilles van probleemlanden waarvan de kredietwaardigheidsbeoordeling elke dag, en zeker elke week, slechter wordt. Wat ik van de heer Barroso en de heer Trichet verlang is dat zij zo snel mogelijk met een algemeen antwoord op dit probleem komen, namelijk met een krachtiger stabiliteitspact – en het Parlement werkt daaraan – en economische governance. Is er echt economische governance? Wat we nu hebben, is een intergouvernementele benadering zonder sanctiemechanisme, en die zal niet werken. Zij heeft in het verleden niet gewerkt en zal in de toekomst niet werken. We moeten met een voorstel komen om de unanimiteitsregel in het reddingsfonds af te schaffen, want deze kan niet werken. We geven in feite alle macht aan de landen en de partijen die tegen het systeem zijn. Ten slotte moeten we met een plan voor de Europese bankensector komen. We zullen geen economisch herstel krijgen voordat u een Europees mechanisme hebt gepresenteerd om de banken te saneren. We weten allemaal dat dit geld zal kosten. De Europese banken herkapitaliseren, investeringen in Europa financieren – waar de heer Schulz om heeft gevraagd – en tegelijkertijd de slechte overheidsfinanciën van een aantal van onze lidstaten dekken. Hoe gaan we dat doen? Waar is het geld? De enige manier om het geld te vinden is door een echte Europese obligatiemarkt te creëren, en dat weten we. De totstandbrenging van een echte Europese obligatiemarkt is de enige uitweg uit de crisis. Ik wil tegen de heer Barroso zeggen dat dit het moment is om door te pakken. De tijd raakt op en we kunnen de problemen niet oplossen met alleen maar een pact voor de euro."@nl3
"Panie Przewodniczący! Przede wszystkim chciałbym podziękować panu przewodniczącemu Van Rompuyowi za sprawozdanie z posiedzenia Rady. Uczciwie jednak mówiąc, wątpię, by kryzys się skończył i uważam, że działania, jakie obecnie podejmujemy, nie doprowadzą do jego zakończenia. Nad naszymi głowami zbierają się czarne chmury. Nasze dotychczasowe działania w Unii Europejskiej sprowadzają się do tymczasowych rozwiązań: środków, które mogą być konieczne, ale bynajmniej nie zakończą kryzysu. Przyznaliśmy 110 miliardów euro Grecji i 67 miliardów euro Irlandii, nie uwzględniając 24 miliardów euro, jakie właśnie postanowiliśmy przeznaczyć dla banków irlandzkich. Obecnie mamy 76 miliardów euro w obligacjach państwowych, jakie zakupił EBC. I nadal będzie kupować, bo fundusz kryzysowy nie może działać na rynku wtórnym. Oznacza to, że EBC będzie kontynuować te działania. Poza tym EBC przyjął zabezpieczenie w wysokości 100 miliardów euro w celu zapewnienia płynności bankom w Europie. Ogółem w ostatnich miesiącach zainwestowaliśmy zatem 400 miliardów euro w kryzys. To trzykrotnie więcej niż budżet Unii Europejskiej! A najgorsze wciąż przed nami. W czwartek najprawdopodobniej nastąpi podwyżka stóp procentowych w Europie – z 1 % do 1,25 % – co może pogorszyć sytuację. Należy zwalczać inflację, ale z drugiej strony istnieje ryzyko, że to jedynie pogorszy sytuację. Sytuacja przedstawia się zatem następująco: zainwestowaliśmy 400 miliardów euro. I czy rozwiązaliśmy kryzys? Nie, nie rozwiązaliśmy kryzysu. Potrzeba nam prawdziwie odważnego, dogłębnego podejścia, a takim nie dysponujemy na chwilę obecną. Chciałbym tu zacytować Nouta Wellinka, prezesa banku centralnego Holandii, który przedstawił parę dni temu sprawozdanie roczne. Zawarł w nim trzy uwagi na temat skutków naszych decyzji oraz tych podjętych przez Radę w ostatnich tygodniach: że przepisy budżetowe nie są wystarczająco rygorystyczne, pakiet zarządzania gospodarczego jest zbyt mały, a pakt na rzecz euro zbyt słaby, jako że nie ma mechanizmu jego egzekwowania. To nie są moje słowa, lecz Nouta Wellinka, prezesa holenderskiego banku centralnego, który powtarza dokładnie to, co powiedział pan Trichet w zeszłym tygodniu. Trzecia z poruszonych przez niego kwestii dotyczy nadzoru finansowego, który jego zdaniem ma nadmiernie krajowy charakter. Uważam, że Nout Wellink ma rację. Możemy wręcz jeszcze dodać inne kwestie. Pierwszą z nich jest Europejski Instrument Stabilności Finansowej oraz Europejski Mechanizm Stabilności. Stałe i tymczasowe fundusze kryzysowe nie mogą się sprawdzić, bo funkcjonują na zasadzie jednogłośności. Jeśli zachowamy tę zasadę, cała strefa euro będzie zdana na niełaskę eurosceptycznych rządów i partii politycznych. Musimy wreszcie – i jest to moje przesłanie na dzisiaj – oczyścić banki europejskie. Problem nie został rozwiązany, a ożywienie gospodarcze w Europie nie nastąpi dopóty, dopóki tego nie uczynimy. Banki mają w swoich portfelach nie tylko stare produkty z czasów kryzysu finansowego, ale i obligacje krajów, których rating ulega obniżeniu każdego dnia, a przynajmniej tygodnia. Proszę o to, by pan Barroso i pan Trichet jak najszybciej przedstawili globalną reakcję, czyli odważniejszy pakt stabilności – nad czym Parlament pracuje – i zarządzanie gospodarcze. Czy zarządzanie gospodarcze realnie istnieje? Obecnie mamy do czynienia z międzyrządowym podejściem bez mechanizmu nakładania sankcji; to nie może działać. Takie rozwiązanie nie sprawdziło się dotychczas i nie sprawdzi się w przyszłości. Musimy zgłosić wniosek o zniesienie zasady jednogłośności w odniesieniu do funduszy kryzysowych, bo tak być nie może. W istocie rzeczy oddajemy bowiem kontrolę krajom i partiom, które odpowiadają się przeciwko systemowi. Musimy wreszcie przedstawić plan dla europejskiego sektora bankowego. Ożywienie gospodarcze nie nastąpi, zanim nie zaproponujemy europejskiego mechanizmu oczyszczenia banków. Wszyscy wiemy, że potrzeba będzie na to pieniędzy. Rekapitalizacja banków europejskich, sfinansowanie inwestycji w Europie – zgodnie z postulatem pana posła Schulza – a jednocześnie niesienie pomocy państwom członkowskim, których finanse publiczne znajdują się w złej sytuacji. Jak mamy to zrobić? Gdzie znaleźć pieniądze? Jedynym sposobem pozyskania środków jest stworzenie prawdziwego rynku obligacji w Europie. Wiemy, że jedynym sposobem wyjścia z kryzysu jest stworzenie europejskiego rynku obligacji. Chciałbym powiedzieć panu Barroso, że nadeszła pora, by wykazał się wynikami. Czas ucieka, a pakt na rzecz euro nie wystarczy, by rozwiązać problemy."@pl16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Senhor Presidente do Conselho Europeu Van Rompuy por este relatório sobre o Conselho, mas, sejamos sinceros, não creio que a crise esteja terminada nem acredito que, com as medidas que estamos a tomar agora, ela possa chegar ao fim. Há uma enorme tempestade à nossa porta. O que fizemos na União Europeia até ao momento foi utilizar paliativos: medidas que podem ser necessárias mas não resolvem, de facto, a crise. Concedemos 110 mil milhões de euros à Grécia e 67 mil milhões de euros à Irlanda, e aqui não incluo os 24 mil milhões de euros que simplesmente decidimos atribuir aos bancos irlandeses. Actualmente, temos 76 mil milhões de euros em títulos de dívida pública que o BCE comprou. Posso dizer-vos que continuará a fazê-lo, porque o fundo de emergência não pode recorrer aos mercados secundários. Isto significa que essa situação irá continuar. Além disso, o BCE aceitou 100 mil milhões de euros de garantia para proporcionar liquidez aos bancos da Europa. No total, investimos 400 mil milhões de euros nesta crise nos últimos meses. São três vezes o orçamento da União Europeia! E o pior ainda está para vir. Na quinta-feira, deverá haver um aumento das taxas de juro na Europa – de 1% para 1,25% – que pode agravar a situação. É necessário combater a inflação mas, por outro lado, estas medidas estão a piorar a situação. É esta, portanto, a situação: foram investidos 400 mil milhões de euros. E resolvemos a crise? Não, não resolvemos a crise. O que é necessário é uma abordagem realmente corajosa e aprofundada, que não temos neste momento. A este respeito, gostaria de citar Nout Wellink, Presidente do banco nacional neerlandês, que publicou o seu relatório anual há alguns dias. Ele afirma três coisas sobre o resultado das nossas decisões e das decisões do Conselho nas últimas semanas. Diz que as regras orçamentais não são suficientemente rigorosas, que o pacote relativo à governação económica é demasiado reduzido e que o pacto para o euro é, na verdade, demasiado frágil porque não existe qualquer mecanismo para o aplicar. Não sou eu o que digo, estou a citar Nout Wellink, Presidente do banco nacional neerlandês, que repete exactamente o que o Presidente Trichet referiu na semana passada. O terceiro aspecto que o responsável neerlandês mencionou foi o facto de a supervisão financeira estar a ser conduzida numa base excessivamente nacional. Penso que Nout Wellink tem razão. Podemos mesmo acrescentar um conjunto de outros elementos. O primeiro é constituído pelo Fundo Europeu de Estabilidade Financeira e pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade. Os fundos de resgate permanente e temporário não podem funcionar porque têm uma regra de unanimidade. Se mantivermos esta regra, toda a área do euro ficará, a partir de agora, refém de governos e partidos políticos eurocépticos. Finalmente – e esta é a mensagem que quero deixar hoje – ainda temos de reabilitar os bancos europeus. O problema não foi resolvido e a recuperação económica na Europa não se iniciará se não enfrentarmos, antes de mais, esse problema. Os bancos não apenas têm ainda os produtos antigos da crise financeira nas suas carteiras de títulos, mas também têm agora nessas carteiras um conjunto de obrigações de países problemáticos cuja notação desce todos os dias ou, pelo menos, todas as semanas. O que peço é que o Senhor Presidente Barroso e o Presidente Trichet apresentem o mais rapidamente possível uma resposta global para este problema, nomeadamente um pacto de estabilidade mais corajoso – e o Parlamento está a trabalhar nessa questão – e a governação económica. Existe uma verdadeira governação económica? O que temos agora é uma abordagem intergovernamental sem um mecanismo de sanções e isso não vai funcionar. Não funcionou no passado e não funcionará no futuro. Temos de avançar com uma proposta de abolição da regra da unanimidade no âmbito dos fundos de resgate, porque ela não pode funcionar. Estamos, de facto, a transferir todo o poder para os países e partidos que são contra o sistema. Finalmente, temos de apresentar um plano para o sector bancário europeu. Não teremos recuperação económica enquanto não colocarmos em cima da mesa um mecanismo europeu para reabilitar os bancos. Todos sabemos que isso exigirá fundos. É necessário recapitalizar os bancos europeus, financiar o investimento na Europa – como foi pedido pelo senhor deputado Schulz – e, ao mesmo tempo, dar resposta aos problemas das finanças públicas de um conjunto dos nossos Estados-Membros. Como o faremos? Onde estão os fundos? A única forma de os encontrar é criar um verdadeiro mercado de obrigações europeu, e nós sabemos que assim é. A criação desse mercado é a única maneira de sair da crise. Gostaria de dizer ao Senhor Presidente Barroso que este é o momento de apresentar resultados. O tempo está a esgotar-se e não será apenas um pacto para o euro que irá resolver os problemas."@pt17
"Dle președinte, în primul rând aș dori să mulțumesc dlui Van Rompuy pentru raportul domniei sale referitor la Consiliu, însă, să fim cinstiți, nu cred că criza a luat sfârșit; cu măsurile pe care le luăm acum, nu se poate să se fi sfârșit. Ne așteaptă o furtună puternică în pragul ușii. Până acum, în Uniunea Europeană nu am făcut decât să folosim substitute temporare: măsuri care poate că sunt necesare, însă în realitate nu soluționează criza. Am acordat 110 miliarde de euro Greciei și 67 de miliarde de euro Irlandei, și nu am inclus aici și cele 24 de miliarde de euro pe care tocmai am decis să le acordăm băncilor irlandeze. Deocamdată avem 76 de miliarde de euro în obligațiuni de stat pe care le-a achiziționat BCE. Vă pot spune că va continua să facă acest lucru întrucât fondul de urgență nu are voie să ajungă pe piețele secundare. Aceasta înseamnă că va continua să facă acest lucru. În plus, BCE a acceptat o garanție de 100 de miliarde de euro pentru ca băncile din Europa să aibă lichidități. În ultimele luni am investit în această criză, în total, 400 de miliarde de euro. Aceasta înseamnă de trei ori bugetul Uniunii Europene! Și punctul critic nu a trecut încă. Joi va avea loc probabil o creștere a ratelor dobânzii în Europa – de la 1 % la 1,25 % – fapt care poate agrava situația. Este necesar să combatem inflația, însă, pe de altă parte, această măsură înrăutățește situația. Iată așadar cum stau lucrurile: 400 de miliarde de euro pe care le-am investit. Și am combătut criza? Nu, nu am combătut criza. Este nevoie de o abordare cu adevărat îndrăzneață și profundă și deocamdată nu avem așa ceva. În acest sens aș dori să-l citez pe Nout Wellink, președintele băncii naționale olandeze, care și-a publicat raportul anual în urmă cu câteva zile. Domnia sa afirmă trei lucruri despre rezultatul deciziilor noastre și ale Consiliului din ultimele săptămâni. El susține că normele bugetare nu sunt suficient de aspre, că pachetul de guvernanță economică este prea mic și că pactul pentru euro este în realitate prea slab întrucât nu există un mecanism care să-l implementeze. Nu eu sunt cel care afirmă toate aceste lucruri, eu nu fac decât să-l citez pe Nout Wellink, președintele băncii naționale olandeze, care repetă exact ceea ce a spus dl Trichet săptămâna trecută. Al treilea lucru pe care l-a menționat este că supravegherea financiară este efectuată cu un accent prea mare pe factorul național. Cred că Nout Wellink are dreptate. Putem chiar să adăugăm mai multe elemente suplimentare. Primul este FESF și MES. Fondurile de salvare permanente și temporare nu pot să funcționeze întrucât există o regulă a unanimității. Dacă vom păstra această regulă, înseamnă că întreaga zonă euro va fi de acum înainte sabotată de guverne eurosceptice și de partide politice eurosceptice. În cele din urmă – și acesta este mesajul meu pentru ziua de astăzi – tot trebuie să facem curățenie în băncile europene. Problema nu a fost rezolvată și redresarea economică a Europei nu va începe dacă nu vom soluționa mai întâi această problemă. Pe lângă faptul că au încă în portofolii vechile produse din criza financiară, au, de asemenea, în portofolii mai multe obligațiuni din țări problematice ale căror ratinguri scad în fiecare zi sau cel puțin în fiecare săptămână. Solicit ca dl Barroso și dl Trichet să propună în cel mai scurt timp posibil un răspuns global în această privință, și anume un Pact de stabilitate mai îndrăzneț – și Parlamentul lucrează în acest sens – și guvernanță economică. Există o guvernanță economică reală? În prezent avem o abordare interguvernamentală fără un mecanism de sancțiune, și aceasta nu va funcționa. Nu a funcționat în trecut și nu va funcționa nici în viitor. Trebuie să venim cu o propunere de abrogare a regulii unanimității în ceea ce privește fondurile de salvare, întrucât nu poate să funcționeze. În realitate nu facem decât să acordăm întreaga putere țărilor și partidelor care sunt împotriva sistemului. În cele din urmă, trebuie să venim cu un plan pentru sectorul bancar european. Nu vom avea redresare economică decât după ce veți propune un mecanism european de curățare a băncilor. Știm cu toții că pentru aceasta este nevoie de bani. Să recapitalizăm băncile europene, să finanțăm investițiile în Europa – așa cum a cerut dl Schulz – și în același timp să acoperim finanțele publice dezastruoase ale mai multora dintre statele noastre membre. Cum vom face acest lucru? Unde sunt banii? Singura modalitate de a găsi bani este de a crea o piață europeană reală de obligațiuni, și știm acest lucru. Crearea unei piețe europene de obligațiuni este singura modalitate de a ieși din criză. Aș dori să-i spun dlui Barroso că este timpul să se țină de promisiune. Timpul trece și pactul pentru euro nu ne va rezolva de unul singur problemele."@ro18
"Predovšetkým sa chcem poďakovať pánovi Van Rompuyovi za jeho správu o zasadnutí Rady. Ak však mám byť úprimný, nemyslím si, že kríza sa skončila, a neverím, že s opatreniami, ktoré prijímame, sa môže skončiť. Za oknami máme veľkú búrku. V Európskej únii sme zatiaľ prikročili len k prijatiu provizórnych opatrení, opatrení, ktoré sú možno potrebné, ale v skutočnosti krízu neriešia. Dali sme 110 miliárd EUR Grécku a 67 miliárd EUR Írsku, a to nehovorím o sume 24 miliárd EUR pre írske banky, o poskytnutí ktorej sme práve rozhodli. Momentálne máme 76 miliárd EUR vo vládnych dlhopisoch, ktoré nakúpila Európska centrálna banka. Môžem vám povedať, že to bude robiť aj ďalej, pretože núdzový fond nemá povolené obchodovať na sekundárnych trhoch. Znamená to, že to bude robiť aj ďalej. Európska centrálna banka navyše prijala záruku vo výške 100 miliárd EUR, aby boli banky v Európe likvidné. Celkovo sme teda do krízy v posledných mesiacoch investovali sumu 400 miliárd EUR. To je trojnásobok rozpočtu Európskej únie! A to najhoršie je ešte pred nami. Vo štvrtok sa pravdepodobne zvýšia úrokové sadzby v Európe z 1 % na 1,25 %, čo môže situáciu ešte zhoršiť. Je to potrebné na zabránenie inflácii, ale na druhej strane to zhoršuje situáciu. Taká je teda situácia: 400 miliárd EUR, ktoré sme investovali. A vyriešili sme krízu? Nie, nevyriešili sme ju. Potrebujeme skutočne dôrazný a hĺbkový prístup a ten momentálne nemáme. V tejto súvislosti by som chcel citovať guvernéra Holandskej národnej banky Nouta Wellinka, ktorý pred niekoľkými dňami zverejnil svoju výročnú správu. Povedal tri veci o výsledku našich rozhodnutí a rozhodnutí zo zasadnutí Rady v posledných týždňoch. Povedal, že rozpočtové pravidlá nie sú dostatočne prísne, že balík hospodárskeho riadenia je príliš malý a že pakt pre euro je v skutočnosti príliš slabý, pretože neexistuje mechanizmus na jeho presadzovanie. Nehovorím to ja, ale citujem Nouta Wellinka, guvernéra Holandskej národnej banky, ktorý opakuje presne to, čo pán Trichet povedal minulý týždeň. Ako tretiu vec spomenul to, že finančný dohľad sa vykonáva až príliš na vnútroštátnej úrovni. Myslím si, že pán Nout Wellink má pravdu. Dokonca môžeme pridať niekoľko ďalších bodov. Prvým je Európsky nástroj finančnej stability (ENFS) a Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS). Stále ani dočasné záchranné fondy nemôžu fungovať, pretože pre ne platí pravidlo jednomyseľnosti. Ak toto pravidlo ponecháme, znamená to, že celá eurozóna bude odteraz v rukách euroskeptických vlád a euroskeptických politických strán. A napokon – a to je moje dnešné posolstvo – ešte stále musíme ozdraviť európske banky. Problém sa nevyriešil a hospodárska obnova v Európe sa nezačne, ak najprv nevyriešime tento problém. Banky nielenže majú vo svojich portfóliách staré produkty z finančnej krízy, ale teraz v nich majú aj množstvo dlhopisov z problematických krajín, ktorých rating sa každý deň a minimálne raz za týždeň znižuje. Žiadam o to, aby pán Barroso a pán Trichet čo najskôr prišli s globálnou reakciou na tento problém, konkrétne s dôraznejším Paktom stability – na ktorom pracuje aj Parlament – a hospodárskym riadením. Existuje skutočné hospodárske riadenie? To, čo teraz máme, je medzivládny prístup bez mechanizmu postihov a to fungovať nebude. Nefungovalo to doteraz a nebude to fungovať ani v budúcnosti. Musíme predložiť návrh na zrušenie pravidla jednomyseľnosti v záchranných fondoch, pretože to nemôže fungovať. Takto vlastne dávame všetku moc krajinám a stranám, ktoré sú proti systému. A napokon musíme predložiť plán týkajúci sa európskeho bankového sektora. Kým nepredložíte európsky mechanizmus na ozdravenie bánk, nedosiahneme hospodársku obnovu. Všetci vieme, že si to bude vyžadovať peniaze. Treba rekapitalizovať európske banky, financovať investície v Európe – ako to požadoval pán Schulz – a zároveň kryť zlé verejné financie mnohých našich členských štátov. Ako to urobíme? Kde sú peniaze? Jediný spôsob nájdenia peňazí je vytvoriť skutočný európsky trh s dlhopismi a to vieme. Vytvorenie európskeho trhu s dlhopismi je jedinou cestou von z krízy. Chcel by som pánovi Barrosovi povedať, že teraz je správny čas, aby konal. Čas ubieha a problémy nevyriešime len pomocou paktu pre euro."@sk19
"Gospod predsednik, najprej bi se zahvalil gospodu Van Rompuyu za to poročilo o Svetu, toda bodimo odkriti, nisem mnenja, da je kriza končana, in nisem mnenja, da se lahko konča z ukrepi, ki jih sprejemamo zdaj. Pred vrati je huda nevihta. Vse, kar smo v Evropski uniji storili doslej, je, da smo uporabili premostitvene ukrepe: ukrepe, ki so morda potrebni, vendar ne nujni za dejansko reševanje krize. Dali smo 110 milijard EUR Grčiji in 67 milijard EUR Irski, pri čemer ne upoštevam 24 milijard EUR za irske banke, ki smo se jih pravkar odločili zagotoviti. Trenutno imamo 76 milijard EUR v vladnih obveznicah, ki jih je nabavila ECB. Povem vam lahko, da bo nadaljevala s tem, ker sklad za nujne primere ne sme iti na sekundarne trge. To pomeni, da bo nadaljevala s tem. Poleg tega je ECB sprejela 100 milijard EUR zavarovanja posojil, da bi bankam v Evropi zagotovila likvidnost. Skupaj je to 400 milijard EUR, ki smo jih v zadnjih mesecih vložili v krizo. To je trikratni proračun Evropske unije! In najhujše še prihaja. V četrtek bo verjetno prišlo do zvišanja obrestnih mer v Evropi – z 1 % na 1,25 % –, kar lahko poslabša položaj. Nujno se je boriti proti inflaciji, vendar pa to po drugi strani poslabšuje položaj. Takšno je stanje: 400 milijard EUR, ki smo jih vložili. Pa smo rešili krizo? Ne, nismo rešili krize. Potreben je resnično pogumen in poglobljen pristop, ki ga trenutno nimamo. V zvezi s tem bi citiral Nouta Wellinka, predsednika nizozemske nacionalne banke, ki je pred nekaj dnevi objavil letno poročilo. O izidu naših odločitev in odločitev Sveta v zadnjih tednih je povedal troje. Povedal je, da proračunska pravila niso dovolj stroga, da je sveženj za gospodarsko upravljanje premajhen in pakt za evro pravzaprav prešibek, saj ni mehanizma za njegovo uveljavljanje. Tega ne pravim jaz, ampak citiram Nouta Wellinka, predsednika nizozemske nacionalne banke, ki ponavlja prav to, kar je prejšnji teden povedal gospod Trichet. Tretja zadeva, ki jo je omenil, je, da se finančni nadzor izvaja na preveč nacionalni podlagi. Mislim, da ima Nout Wellink prav. Dodamo lahko še številne druge elemente. Prvi je evropski instrument za finančno stabilnost in evropski mehanizem za stabilnost. Stalni in začasni reševalni skladi ne morejo delovati, ker velja pravilo soglasja. Če ohranimo pravilo, to pomeni, da bodo celotno evrsko območje odslej prevzele evroskeptične vlade in evroskeptične politične stranke. Nazadnje moramo – in to je moje današnje sporočilo – še urediti evropske banke. Problem ni rešen in gospodarska oživitev v Evropi se ne bo začela, če se ne bomo najprej spopadli s tem problemom. V svojih portfeljih nimajo samo starih produktov finančne krize, ampak imajo zdaj v svojih portfeljih številne obveznice problematičnih držav, katerih bonitetne ocene se vsak dan in vsak teden zmanjšujejo. Zahtevam, da gospod Barroso in gospod Trichet čim prej pripravita svetovni odziv na to vprašanje, namreč pogumnejši pakt za stabilnost – in Parlament si prizadeva za to – in gospodarsko upravljanje. Obstaja pravo gospodarsko upravljanje? To, kar imamo zdaj, je medvladni pristop brez mehanizma sankcij, in to ne bo delovalo. To ni delovalo v preteklosti in ne bo niti v prihodnje. Pripraviti moramo predlog za odpravo pravila soglasja v reševalnih skladih, ker tako ne morejo delovati. Dejansko dajemo vso moč državam in strankam, ki so proti sistemu. Nazadnje moramo pripraviti načrt za evropski bančni sektor. Do gospodarske oživitve ne bo prišlo, dokler ne boste predlagali evropskega mehanizma za ureditev bank. Vsi vemo, da bo za to potreben denar. Dokapitalizacija evropskih bank, financiranje naložb v Evropo – kot je zahteval gospod Schulz – in sočasno pokrivanje slabih javnih financ številnih naših držav članic. Kako bomo to storili? Kje je denar? Edini način, da najdemo denar, je vzpostavitev pravega evropskega trga obveznic, in tega se zavedamo. Vzpostavitev evropskega trga obveznic je edini način za izhod iz krize. Gospodu Barrosu bi povedal, da je zdaj čas za rezultate. Čas se izteka in problemov ne bomo rešili samo s paktom za evro."@sl20
"Herr talman! För det första vill jag tacka Herman Van Rompuy för denna rapport från Europeiska rådet, men i ärlighetens namn anser jag inte att krisen är över och inte heller att den kan lösas genom de åtgärder vi nu vidtar. Det är fortfarande skakigt i vår ekonomi. Det som vi hittills har gjort i EU är att vidta tillfälliga åtgärder, dvs. åtgärder som kan vara nödvändiga, men som i själva verket inte löser krisen. Vi har beviljat 110 miljarder euro till Grekland och 67 miljarder euro till Irland, och då räknar jag inte med de 24 miljarder eurona till de irländska bankerna som vi just har beslutat oss för att bevilja. För närvarande har vi 76 miljarder euro i statsobligationer som ECB har köpt. Jag kan lova er att ECB kommer att fortsätta med detta, eftersom katastroffonden inte tillåts användas på sekundärmarknaderna. Det innebär att ECB kommer att fortsätta att köpa statsobligationer. Utöver detta har ECB gått med på en bankgaranti på 100 miljarder euro för att tillhandahålla likvida medel till banker i EU. Det innebär att vi under de senaste månaderna har investerat sammanlagt 400 miljarder euro i krisen. Det är tre gånger EU:s budget! Och ännu har vi inte sett det värsta. På torsdag kommer räntorna i Europa troligtvis att höjas – från 1 procent till 1,25 procent – vilket kan förvärra situationen. Det är viktigt att bekämpa inflationen, men det innebär samtidigt att situationen förvärras. Detta är alltså läget: vi har investerat 400 miljarder euro. Och har vi löst krisen? Nej, vi har inte löst krisen. Det som krävs är en verkligt djärv och djupgående strategi, men någon sådan har vi inte för tillfället. I detta avseende vill jag citera Nout Wellink, ordföranden för den nederländska centralbanken, som offentliggjorde sin årsrapport för några dagar sedan. Han gjorde tre påpekanden avseende resultatet av våra och rådets beslut under de senaste veckorna. Han ansåg att budgetreglerna inte är tillräckligt hårda, att paketet för ekonomisk styrning är alltför begränsat och att europakten i själva verket är alltför svag eftersom det saknas en mekanism som kan införliva den. Detta är inte mina ord, jag citerar Nout Wellink, ordföranden för den nederländska centralbanken, som upprepat exakt det som Jean-Claude Trichet sade i förra veckan. Hans tredje påpekande var att den finansiella tillsynen utförs på en alltför nationell grund. Jag anser att Nout Wellink har rätt. Vi kan till och med lägga till ett antal andra faktorer. De första är EFSF och ESM. Den permanenta och den tillfälliga räddningsfonden kan inte användas eftersom de omfattas av regeln om enhällighet. Om vi behåller denna regel kommer hela euroområdet hädanefter att utnyttjas av euroskeptiska regeringar och av euroskeptiska politiska partier. Slutligen – och detta är mitt budskap för dagen – är vi fortfarande tvungna att städa upp i de europeiska bankerna. Problemet har inte lösts, och EU:s ekonomiska återhämtning kommer inte att påbörjas om vi inte först av allt hanterar detta problem. Förutom att de har kvar gamla produkter från finanskrisen i sina portföljer har de numera också ett antal obligationer i sina portföljer från problematiska länder vars kreditvärdering sjunker för varje dag, eller åtminstone för varje vecka. Det jag begär är att José Manuel Barroso och Jean-Claude Trichet snarast möjligt presenterar ett globalt svar på denna fråga, nämligen en djärvare stabilitetspakt – och parlamentet arbetar med detta – och ekonomisk styrning. Existerar det någon egentlig ekonomisk styrning? Det vi har i dagsläget är en mellanstatlig strategi utan någon sanktioneringsmekanism, och det kommer inte att fungera. Det har inte fungerat tidigare och det kommer inte att fungera i framtiden. Vi måste lägga fram ett förslag om att avskaffa regeln om enhällighet för dessa räddningsfonder, för den regeln fungerar inte. I själva verket ger vi all makt till de länder och partier som motsätter sig systemet. Slutligen har vi lagt fram en plan för den europeiska banksektorn. Vi kommer inte att se någon ekonomisk återhämtning förrän ni har presenterat en europeisk mekanism för att städa upp i bankerna. Vi är alla medvetna om att det kommer att kräva pengar. Att återkapitalisera de europeiska bankerna, finansiera investeringar i EU – såsom krävts av Martin Schulz - och samtidigt täcka svaga offentliga finanser i ett antal medlemsstater. Hur ska vi kunna göra detta? Var finns de pengar som krävs? Det enda sättet att få fram pengar är att skapa en verklig europeisk obligationsmarknad, och det vet vi. Att upprätta en europeisk obligationsmarknad är det enda sättet att ta oss ur krisen. Jag vill uppmana José Manuel Barroso att det nu är dags för honom att göra sitt. Tiden rinner ut, och vi kan inte lösa problemen enbart genom en pakt för euron."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Guy Verhofstadt,"18,5,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
"Nout Wellink"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph