Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-04-Speech-1-249-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110404.21.1-249-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I welcome this timely report from Elisabeth Jeggle and thank her for her good cooperation. Not many people realise that 42% of those engaged regularly in agriculture are women, and that three out of every ten holdings in the EU are managed by women. In order for women and families to remain in the countryside and make their contribution to achieving the objectives of the EU 2020 strategy through agriculture, there must be a range of services and facilities for normal everyday life. These services should include such things as healthcare and care services, education, leisure, transport and broadband. It is crucial that all services are not just market-oriented. There also needs to be proper social insurance for women working in agriculture so that their future and their pensions can be guaranteed. It is also important for women’s entrepreneurial skills to be facilitated and, across the board, for women to be involved in decision making at local and regional level, in farm organisations and, indeed, in all decision-making bodies. That will have a huge impact and will help ensure women’s future role in agriculture."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, vítám tuto aktuální zprávu Elisabeth Jeggleové a dekuji jí za dobrou spolupráci. Málokdo si uvědomuje, že 42 % lidí pracujících v zemědělství tvoří ženy a že tři z deseti zemědělských hospodářství v EU řídí ženy. Aby ženy a rodiny zůstaly na venkově a přispívaly k dosažení cílů strategie EU 2020 v oblasti zemědělství, musí mít k dispozici širokou škálu služeb a zařízení pro běžný každodenní život. Mezi tyto služby by mělo patřit zdravotnictví a pečovatelské služby, vzdělávání, zábava ve volném čase, doprava a širokopásmové připojení. Důležité je, aby všechny služby nebyly tržně orientované. Ženy pracující v zemědělství potřebují i řádné sociální pojištění, aby měly zajištěnou budoucnost a důchody. Důležitá je i podpora podnikatelských schopností žen a všeobecně je nutné, aby ženy byly zapojeny do rozhodování na místní a regionální úrovni, do zemědělských organizací a skutečně do všech orgánů přijímajících rozhodnutí. To bude mít velký význam a pomůže to zajistit ženám budoucí úlohu v zemědělství."@cs1
"Fru formand! Jeg bifalder denne relevante betænkning fra Elisabeth Jeggle og takker for godt samarbejde. Ikke mange er klar over, at 42 % af dem, der er fast beskæftiget i landbruget, er kvinder, og at tre ud af hver 10 bedrifter i EU drives af kvinder. For at få kvinderne og familierne til at blive på landet og medvirke til at nå målene i Europa 2020-strategien skal der være adgang til dagligdags tjenesteydelser og faciliteter. Disse tjenesteydelser bør omfatte sundhedsydelser og plejetilbud, uddannelsesfaciliteter, fritidstilbud, transport og bredbånd. Det er altafgørende, at alle tjenesteydelser ikke udelukkende er markedsorienterede tilbud. Ligeledes har kvinder, der arbejder inden for landbruget, behov for tilstrækkelig social sikring, for at sikre deres fremtid og deres pensioner. Det er desuden vigtigt at øge kvindernes muligheder for at forbedre deres iværksætterevner, og at kvinderne igennem bestyrelser deltager i beslutningstagende organer på lokalt og regionalt plan, i landbrugsorganisationer, ja faktisk i alle beslutningstagende organer. Det vil få stor betydning og medvirke til at sikre kvindernes fremtidige rolle inden for landbruget."@da2
"Frau Präsidentin! Ich begrüße diesen zeitgemäßen Bericht von Elisabeth Jeggle und danke ihr für die gute Zusammenarbeit. Nur wenige Menschen wissen, dass 42 % der regelmäßig in der Landwirtschaft tätigen Personen Frauen sind und dass drei von zehn Bauernhöfen in der EU von Frauen geführt werden. Damit Frauen und Familien auch weiterhin auf dem Land bleiben und ihren Beitrag zur Erreichung der Ziele der Strategie EU 2020 durch die Landwirtschaft leisten können, bedarf es einer Reihe von Dienstleistungen und Einrichtungen für das alltägliche Leben. Diese Dienstleistungen sollten Gesundheits- und Pflegedienste, Bildung, Freizeit, Verkehr und Breitbandnetze umfassen. Es ist von größter Bedeutung, dass all diese Dienstleistungen nicht nur marktorientiert sind. Außerdem ist eine angemessene Sozialversicherung für Frauen, die in der Landwirtschaft tätig sind, erforderlich, damit ihre Zukunft sowie ihre Renten gesichert sind. Überdies ist es wichtig, dass die unternehmerischen Fähigkeiten von Frauen gefördert werden und dass Frauen im Allgemeinen in die Entscheidungsfindung auf lokaler und regionaler Ebene, in Landwirtschaftsverbänden sowie letztendlich in allen Entscheidungsgremien eingebunden werden. Dies wird enorme Auswirkungen haben und wird bei der Sicherung der zukünftigen Rolle der Frauen in der Landwirtschaft helfen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω αυτήν την επίκαιρη έκθεση της Elisabeth Jeggle και την ευχαριστώ για την καλή συνεργασία της. Πολλοί δεν συνειδητοποιούν ότι το 42% όσων απασχολούνται κανονικά στον τομέα της γεωργίας είναι γυναίκες και ότι τρία στα δέκα αγροκτήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπό γυναικεία διαχείριση. Προκειμένου να παραμείνουν στην ύπαιθρο οι γυναίκες και οι οικογένειες και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «ΕΕ 2020» μέσω της γεωργίας, πρέπει να υπάρχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και μέσων για την καθημερινή ζωή. Αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας, εκπαιδευτικές διευκολύνσεις, ψυχαγωγικές δυνατότητες, υποδομές μεταφορών και ευρυζωνική κάλυψη. Είναι σημαντικό να μην είναι όλες οι υπηρεσίες αποκλειστικά προσανατολισμένες στην αγορά. Πρέπει επίσης να υπάρχει κοινωνική ασφάλιση των γυναικών που απασχολούνται στον τομέα της γεωργίας ούτως ώστε να είναι διασφαλισμένο το μέλλον τους και η συνταξιοδότησή τους. Είναι επίσης σημαντικό να διευκολυνθούν οι επιχειρηματικές ικανότητες των γυναικών και να διασφαλιστεί η συμμετοχή γυναικών όλων των γενεών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, στις αγροτικές ενώσεις και σε όλα τα όργανα λήψης αποφάσεων. Αυτό θα έχει τεράστιο αντίκτυπο και θα συμβάλει στη διασφάλιση του μελλοντικού ρόλου των γυναικών στη γεωργία."@el10
"Señora Presidenta, acojo con satisfacción este oportuno informe de Elisabeth Jeggle y le agradezco su satisfactoria cooperación. No hay mucha gente que sepa que el 42 % de las personas que participan regularmente en la agricultura son mujeres, y que tres explotaciones de cada diez en la UE son gestionadas por mujeres. Para que las mujeres y las familias permanezcan en las zonas rurales y contribuyan a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 mediante la agricultura, debe haber una variedad de servicios e instalaciones necesarias para la vida cotidiana. Entre estos servicios deben incluirse los servicios sanitarios y de atención, la educación, el ocio, el transporte y la banda ancha. Es esencial que todos los servicios no se orienten únicamente al mercado. También debe haber un seguro social adecuado para las mujeres que trabajan en la agricultura, a fin de garantizar su futuro y su pensión. También es importante que se faciliten las competencias empresariales de las mujeres, y en general, que las mujeres participen en el proceso de toma de decisiones a escala local y regional, en organizaciones agrícolas y, de hecho, en todos los órganos decisorios. Ello tendrá una repercusión enorme y contribuirá a garantizar el papel futuro de las mujeres en la agricultura."@es21
"Austatud juhataja! Tunnen heameelt Elisabeth Jeggle õigeaegse raporti üle ning tänan teda hea koostöö eest. Paljud inimesed ei mõista, et 42 protsenti põllumajanduses hõivatutest on naised, ja et Euroopa Liidu igast kümnest valdusest kolme juhivad naised. Et naised ja perekonnad jääksid maale ja annaksid oma panuse Euroopa Liidu 2020. aasta strateegias kehtestatud eesmärkide saavutamisse põllumajanduse kaudu, peab olemas olema hulk teenuseid ja vahendeid, mis tagaksid normaalse igapäevaelu. Nende teenuste hulka peaksid kuuluma tervishoiuteenused, haridus, vaba aja veetmise võimalused, transport ja lairibaühendus. Ülioluline on, et mitte kõik teenused pole ainult turule suunatud. Vajadus on ka põllumajanduses töötavate naiste nõuetekohaste sotsiaalsete tagatiste järele, nii et oleks võimalik kindlustada nende tulevik ja pensionid. Samuti on oluline aidata kaasa naiste ettevõtlusoskuste arendamisele ning kaasata naisi võrdselt otsuste langetamisse kohalikul ja piirkondlikul tasandil, põllumajandusorganisatsioonides ja muidugi kõikides otsuseid tegevates asutustes. See omandab tohutu mõju ning aitab kindlustada naiste tulevikurolli põllumajanduses."@et5
"Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen Elisabeth Jegglen oikea-aikaiseen mietintöön ja kiitän häntä hyvästä yhteistyöstä. Harva tietää, että 42 prosenttia maataloudessa säännöllisesti työskentelevistä on naisia ja että kolme kymmenestä tilasta EU:ssa on naisten johtamia. Jotta naiset ja perheet voivat jäädä maaseudulle ja antaa panoksensa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi maatalouden avulla, tavallista jokapäiväistä elämää varten on oltava useita palveluita ja laitoksia. Palveluihin tulisi kuulua esimerkiksi terveydenhuolto- ja hoitopalvelut, koulutus, laaja-kaista, vapaa-ajan ja liikenteen palvelut. On erittäin tärkeää, etteivät kaikki palvelut ole markkinakeskeisiä. Maataloudessa työskenteleville naisille on oltava myös asianmukainen sosiaaliturva, jotta heidän tulevaisuutensa ja eläkkeensä voidaan taata. On myös tärkeää, että naisten yrittäjätaitoja edistetään ja että naiset osallistuvat yleisesti päätöksentekoon paikallisella ja alueellisella tasolla, maatalousjärjestöissä ja tosiaankin kaikissa päätöksentekoelimissä. Se vaikuttaisi valtavasti ja auttaisi varmistamaan naisten tulevan aseman maataloudessa."@fi7
"Madame la Présidente, je me réjouis de ce rapport opportun d’Elisabeth Jeggle et lui adresse mes remerciements pour la qualité de sa coopération. Rares sont ceux qui savent que 42 % des personnes travaillant habituellement dans l’agriculture sont des femmes, et que trois exploitations sur dix dans l’Union européenne sont dirigées par une femme. Afin que les femmes et les familles restent en région rurale et apportent leur contribution à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 à travers l’agriculture, un éventail de services liés à la vie quotidienne doit être à leur disposition. Ces services doivent inclure des aspects comme les soins de santé et d’aide à domicile, l’éducation, les loisirs, les transports et l’accès à large bande. Il est crucial que tous ces services ne soient pas uniquement laissés au marché. Il faut aussi une assurance sociale adéquate pour les femmes travaillant dans l’agriculture afin que leur futur et leur retraite soient garantis. Il importe par ailleurs de promouvoir les aptitudes entrepreneuriales des femmes et de les impliquer systématiquement dans le processus de décision aux niveaux local et régional, au sein des organisations agricoles et, bien entendu, dans tous les organes de décision. Cela aura une incidence absolument considérable et aidera à garantir le rôle futur des femmes dans l’agriculture."@fr8
"Tisztelt elnök asszony, üdvözlöm Elisabeth Jeggle asszony időszerű jelentését, és szeretnék neki köszönetet mondani értékes együttműködéséért. Kevesen ismerik fel, hogy a mezőgazdaságban rendszeresen alkalmazottak 42%-a nő, és hogy az Unióban minden tíz üzemből hármat nő irányít. Ahhoz, hogy a nők és a családok vidéken maradjanak, és a mezőgazdasági ágazaton keresztül hozzájáruljanak az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez, a normális mindennapi élethez szükséges szolgáltatásokra és létesítményekre van szükség. Ilyenek az egészségügyi és ápolási szolgáltatások, az oktatás, a szabadidős lehetőségek, a közlekedés és a szélessávú lefedettség. Fontos, hogy ezek a szolgáltatások ne csupán a piaci érdekeket tartsák szem előtt. A mezőgazdaságban dolgozó nőknek megfelelő társadalombiztosításra is szükségük van ahhoz, hogy jövőjük és nyugdíjuk biztosítva legyen. Szintén fontos a nők vállalkozói képességeinek támogatása és – általában – a nők helyi és regionális szintű jelenléte a gazdálkodók szakmai szervezeteinek döntéshozatali eljárásaiban, sőt: minden döntéshozó testületben. Ez nagyban befolyásolná és jelentősen elősegítené a nők jövőbeli mezőgazdasági szerepének biztosítását."@hu11
"Signora Presidente, accolgo con favore la tempestiva relazione dell'onorevole Jeggle, che ringrazio per la buona collaborazione offerta. Sono in pochi a rendersi conto che il 42 per cento delle persone regolarmente occupate nell’agricoltura è costituito da donne e che almeno tre aziende agricole su dieci nell’Unione europea sono dirette da una donna. Affinché le donne e le famiglie rimangano in campagna e contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 attraverso l’agricoltura, è necessaria una serie di servizi e strutture legati alla vita quotidiana, quali servizi sanitari e di collaborazione domestica, istruzione, svago, trasporti e banda larga. È essenziale che tutti i servizi non siano orientati solo al mercato ed occorre fornire un’adeguata assicurazione sociale alle donne impiegate nel settore agricolo per garantirne il futuro e la pensione. Le capacità imprenditoriali delle donne vanno agevolate ed è necessario coinvolgerle trasversalmente nei processi decisionali a livello locale e regionale, negli organismi agricoli e in tutti gli organi decisionali. Tali misure avrebbero un impatto significativo e contribuirebbero a garantire alle donne un ruolo nell’agricoltura del futuro."@it12
"Ponia pirmininke, palankiai vertinu šį laiku pateiktą Elisabeth Jeggle pranešimą ir dėkoju jai už gerą bendradarbiavimą. Nedaug žmonių supranta, kad 42 proc. reguliariai dirbančiųjų žemės ūkyje yra moterys ir kad trys iš dešimties žemės ūkio valdų ES valdomos moterų. Kad moterys ir šeimos liktų kaimuose ir padėtų žemės ūkyje siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, turi būti teikiamos įvairios paslaugos ir galimybės užtikrinti normalų kasdienį gyvenimą. Šios paslaugos turėtų apimti tokius dalykus kaip sveikatos priežiūros ir priežiūros paslaugas, švietimą, laisvalaikį, transportą ir plačiajuostę prieigą. Svarbu, kad visos paslaugos būtų orientuotos ne tik į rinką. Taip pat žemės ūkyje dirbančioms moterims turi būti suteiktas tinkamas socialinis draudimas, kad galėtų būti užtikrinta jų ateitis ir pensijos. Taip pat svarbu palengvinti moterims įgyti verslumo įgūdžių, be to, svarbu jas įtraukti į sprendimų priėmimo procesą vietos ir regionų lygmeniu, ūkininkavimo organizacijose ir iš tikrųjų visose sprendimų priėmimo institucijose. Tai turės didžiulį poveikį ir taip bus padedama užtikrinti būsimą moterų vaidmenį žemės ūkyje."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlētos paust gandarījumu sakarā ar šo savlaicīgi sagatavoto kundzes ziņojumu un pateikties viņai par teicamo sadarbību. Maz cilvēku saprot, ka 42% no pastāvīgi lauksaimniecībā strādājošajiem veido sievietes un ka trīs no katrām desmit holdinga sabiedrībām Eiropas Savienībā vada sievietes. Lai sievietes ar ģimenēm paliktu laukos un nodrošinātu savu ieguldījumu ES 2020. gada stratēģijas mērķu sasniegšanā ar lauksaimniecības palīdzību, ir jābūt nodrošinātiem pakalpojumiem un atvieglojumiem normālai ikdienas dzīvei. Šajos pakalpojumos ir jābūt iekļautām tādām lietām kā veselības aprūpe un aprūpes pakalpojumi, izglītība, brīvā laika pavadīšanas iespējas, transports un platjosla. Būtiski, lai visi šie pakalpojumi nebūtu tikai uz tirgu orientēti. Ir nepieciešama arī lauksaimniecībā strādājošo sieviešu atbilstoša sociālā apdrošināšana, lai būtu nodrošināta viņu nākotne un pensijas. Svarīgi ir arī veicināt sieviešu uzņēmējdarbības iemaņas un plaši iesaistīt viņas lēmumu pieņemšanā vietējā un reģionālā līmenī fermeru organizācijās un visās lēmumu pieņemšanas institūcijās. Tam būs ļoti liela nozīme un tas palīdzēs nodrošināt sieviešu nozīmi lauksaimniecībā nākotnē."@lv13
"Madam President, I welcome this timely report from Elisabeth Jeggle and thank her for her good cooperation. Not many people realise that 42% of those engaged regularly in agriculture are women, and that three out of every ten holdings in the EU are managed by women. In order for women and families to remain in the countryside and make their contribution to achieving the objectives of the EU 2020 Strategy through agriculture, there must be a range of services and facilities for normal everyday life. These services should include such things as health care and care services, education, leisure, transport and broadband. It is crucial that all services are not just market-oriented. There also needs to be proper social insurance for women working in agriculture so that their future and their pensions can be guaranteed. It is also important for women’s entrepreneurial skills to be facilitated and, across the board, for women to be involved in decision-making at local and regional level, in farm organisations and indeed in all decision-making bodies. That will have a huge impact and will help ensure women’s future role in agriculture."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik ben blij met dit tijdige verslag van Elisabeth Jeggle en wil haar bedanken voor haar goede samenwerking. Maar weinig mensen beseffen dat 42 procent van de in de landbouw werkzame personen vrouw is, en dat drie van de tien bedrijven in de EU worden geleid door een vrouw. Om plattelandsvlucht door vrouwen en gezinnen tegen te gaan en ervoor te zorgen dat zij via de landbouw bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de EU 2020-strategie, moet er een aantal diensten en voorzieningen voor normaal dagelijks gebruik beschikbaar zijn. Deze diensten moeten onder andere zaken omvatten als gezondheidszorg en verzorging, onderwijs, recreatie, transport en breedband. Het is van cruciaal belang dat alle diensten niet alleen maar marktgericht zijn. Er moeten ook goede sociale verzekeringen zijn voor vrouwen in de landbouw, zodat hun toekomst en hun pensioenen kunnen worden gewaarborgd. Het is ook belangrijk dat de ondernemersvaardigheden van vrouwen worden bevorderd en dat vrouwen in het algemeen meer worden betrokken bij de besluitvorming op lokaal en regionaal niveau, in landbouworganisaties en feitelijk in alle besluitvormende organen. Dat zal verstrekkende gevolgen hebben en zal zeker helpen om de toekomstige rol van vrouwen in de landbouw te bevorderen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Z zadowoleniem przyjmuję to ukazujące się w odpowiednim czasie sprawozdanie pani poseł Elisabeth Jeggle i dziękuję jej za dobrą współpracę. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że 42 % osób na stałe zajmujących się rolnictwem stanowią kobiety i że na każde dziesięć gospodarstw w UE trzy zarządzane są przez kobiety. Aby kobiety i rodziny pozostały na obszarach wiejskich i przyczyniały się do osiągnięcia celów strategii UE 2020 poprzez działalność rolniczą, musi być dostępny odpowiedni zakres usług i udogodnień dla prowadzenia normalnego życia codziennego. Usługi te powinny obejmować takie sprawy, jak opieka zdrowotna i usługi opiekuńcze, edukacja, rozrywka, transport i łącza szerokopasmowe. Istotne jest, aby część tych usług nie była nastawione wyłącznie rynkowo. Potrzebna jest także odpowiednie zabezpieczenie społeczne dla kobiet pracujących w rolnictwie, stanowiące gwarancję ich przyszłości oraz świadczeń emerytalno-rentowych. Ważne jest ponadto ułatwianie kobietom rozwoju ich umiejętności przedsiębiorczych, a na poziomie zarządzania – udział kobiet w podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym i regionalnym w organizacjach rolniczych i we wszelkich organach decyzyjnych. Będzie to miało ogromne znaczenie i pomoże zagwarantować kobietom ich przyszłą rolę w rolnictwie."@pl16
"Senhora Presidente, é com todo o prazer que acolho este oportuno relatório da senhora deputada Elisabeth Jeggle e lhe agradeço a sua boa colaboração. Não são muitas as pessoas que têm conhecimento de que 42% daqueles que se ocupam regularmente na agricultura são mulheres e de que três em cada dez explorações agrícolas são geridas por mulheres. Para que as mulheres e as famílias se mantenham nas zonas rurais e dêem o seu contributo para a consecução dos objectivos da Estratégia UE 2020 através da agricultura é necessário que haja uma série de serviços e instalações para a vida quotidiana normal. Esses serviços deviam incluir, entre outros, serviços e cuidados de saúde, educação, lazer, transportes e banda larga. É fundamental que a totalidade dos serviços não seja orientada apenas para o mercado. É igualmente necessário que exista segurança social adequada para as mulheres que trabalham na agricultura, de molde a que o seu futuro e as suas pensões possam estar assegurados. É igualmente importante promover as capacidades empresariais das mulheres e que, globalmente, todas as mulheres sejam envolvidas nos processos de tomada de decisões a nível local e regional, em organizações agrícolas e, de facto, em todos os órgãos de decisão. Isso terá um enorme impacto e irá ajudar a garantir o futuro papel das mulheres na agricultura."@pt17
"Dnă președintă, salut acest raport oportun elaborat de dna Elisabeth Jeggle și îi mulțumesc pentru cooperarea fructuoasă. Nu foarte multă lumea realizează că 42 % dintre cei implicați în mod regulat în agricultură sunt femei și că trei din zece exploatații în UE sunt gestionate de femei. Pentru ca femeile și familiile să rămână în mediul rural și pentru a-și aduce contribuția la realizarea obiectivelor strategiei UE 2020 prin agricultură, trebuie să existe o serie de servicii și facilități pentru o viață normală de zi cu zi. Aceste servicii ar trebui să includă servicii de sănătate, educație, agrement, transport și internet în bandă largă. Este crucial ca toate aceste servicii să nu fie orientate doar spre piață. De asemenea, este necesar să existe sisteme adecvate de asigurări sociale pentru femeile care lucrează în agricultură, astfel încât viitorul și pensiile lor să poată fi garantate. Este la fel de important să fie încurajate abilitățile antreprenoriale ale femeilor și, în general, ca femeile să fie implicate în procesul decizional la nivel local și regional, în organizațiile agricole și, desigur, în toate organele decizionale. Acest lucru va avea un impact uriaș și va contribui la consolidarea rolului femeilor în agricultură."@ro18
"Vítam túto aktuálnu správu pani Elisabeth Jeggleovej a ďakujem jej za dobrú spoluprácu. Mnohí si neuvedomujú, že 42 % ľudí pracujúcich pravidelne v poľnohospodárstve tvoria ženy a že tri z desiatich poľnohospodárskych podnikov v EÚ riadia ženy. Ak chceme, aby ženy a rodiny zotrvali na vidieku a prispievali k dosiahnutiu cieľov stratégie EÚ 2020 v poľnohospodárstve, musíme im poskytnúť širokú škálu služieb a zariadení pre bežný každodenný život. Tieto služby by mali zahŕňať také oblasti, ako je zdravotná a iná starostlivosť, vzdelávanie, voľný čas, doprava a širokopásmové pripojenie. Rozhodujúce je, aby všetky služby neboli len trhovo orientované. Ženy pracujúce v poľnohospodárstve potrebujú aj riadne sociálne poistenie, aby mali zabezpečenú budúcnosť a dôchodky. Je tiež potrebné podporiť podnikateľské schopnosti žien a celoplošne zapojiť ženy do rozhodovania na miestnej a regionálnej úrovni, do poľnohospodárskych organizácií a vlastne do všetkých orgánov s rozhodovacou právomocou. Tento krok bude mať obrovský účinok a pomôže zabezpečiť budúcu úlohu žien v poľnohospodárstve."@sk19
"Gospa predsednica, pozdravljam to pravočasno poročilo gospe Elisabethe Jeggle in se ji zahvaljujem za dobro sodelovanje. Mnogi ljudje se ne zavedajo, da je 42-odstotni delež tistih, ki redno sodelujejo v kmetijstvu, žensk in da v EU tri od desetih gospodarstev vodijo ženske. Da bi ženske in družine ostale na podeželju in prispevale k uresničevanju ciljev strategije EU 2020 s kmetijstvom, morajo biti zagotovljene najrazličnejše storitve in službe za normalno vsakodnevno življenje. Te storitve morajo vključevati zdravstveni sistem, storitve oskrbe, izobraževanje, dejavnosti v prostem času, prevoz in širokopasovni internet. Pomembno je, da vse te storitve niso le tržno usmerjene. Prav tako potrebujemo ustrezno socialno zavarovanje za ženske, ki delajo v kmetijstvu, da bodo zagotovljene njihove pokojnine in prihodnost. Prav tako je pomembno, da spodbujamo podjetniške veščine žensk in da ženske sodelujejo pri sprejemanju odločitev na lokalni in regionalni ravni, pri vodenju kmetij, pa tudi v vseh organih, odgovornih za sprejemanje odločitev. To bo imelo velik vpliv in bo okrepilo prihodnjo vlogo žensk v kmetijstvu."@sl20
"Fru talman! Jag välkomnar detta så lägliga betänkande av Elisabeth Jeggle och tackar henne för hennes goda samarbete. Det är inte många som vet att 42 procent av dem som är regelbundet sysselsatta inom jordbruket är kvinnor och att tre av tio jordbruk i EU sköts av kvinnor. För att kvinnor och familjer ska kunna stanna kvar på landsbygden och på så sätt bidra till att nå jordbruksmålen i Europa 2020-strategin, måste det finnas en mängd olika tjänster och inrättningar för normalt vardagsliv. Det handlar bland annat om hälso- och sjukvård, utbildning, fritid, transport och bredband. Det är centralt att all service inte bara är marknadsinriktad. Det finns också behov av en ordentlig socialförsäkring för kvinnor som arbetar inom jordbruket så att deras framtid och deras pensioner kan garanteras. Det är också viktigt att öka kvinnornas entreprenörsförmåga och att involvera kvinnor i hela beslutsprocessen på lokal och regional nivå, i jordbruksorganisationer och självklart i alla beslutsfattande organisationer. Detta kommer att få en enorm effekt och kommer att bidra till att trygga kvinnornas framtida roll inom jordbruket."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph