Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-04-Speech-1-218-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110404.19.1-218-500"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pohjois-Afrikan tapahtumat ovat aiheuttaneet uuden muuttovirran Euroopan etelärajalla. Pohtiessamme ratkaisuja akuuttiin ongelmaan, meidän on tarkasteltava myös sen syitä. Arabidiktatuurien kaatuminen saattaa olla maailmanpolitiikan suurimpia käännekohtia parin vuosikymmenen takaisen rautaesiripun murtumisen jälkeen. Se on ennen kaikkea valtava mahdollisuus demokratialle ja kansalaisoikeuksille. Kuten kaikki murrokset, myös tämä sisältää myös riskin. Akuuteimmillaan se näkyy silloin, kun valtaansa kouristuvat diktaattorit uhkaavat omia kansalaisiaan, kuten Libyassa tapahtuu. Eurooppa liittolaisineen ei voi eikä saa istua kädet taskuissa silloin kun sen rajoilla kuohuu. Meillä on yksi ja yhteinen missio: Meidän on tehtävä kaikkemme turvataksemme viattomien kansalaisten – naisten ja lasten – henkeä, silloin kun kukaan muu ei siihen kykene. Pohjois-Afrikan demokratisoituminen, ihmisoikeuksien kunnioitus ja niiden myötä alkava taloudellinen kasvu ovat parhaita keinoja padota tulevat ihmisvirrat Euroopan etelärajalla"@fi7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Události v severní Africe vyústily v nový migrační tok na jižních hranicích Evropy. Zatímco zvažujeme řešení tohoto naléhavého problému, musíme zkoumat i jeho příčiny. Pád arabských diktatur může být jedním ze zlomových bodů v celosvětové politice od pádu železné opony před dvaceti lety. Je to především obrovská příležitost pro demokracii a občanská práva. Jako všechny revoluce, i tato v sobě skrývá nebezpečí. To je nejlépe vidět, když diktátoři zneužívající své pravomoci ohrožují své vlastní občany, jako je tomu v Libyi. Evropa a její spojenci nemohou a neměli by jen nečinně sedět, zatímco u jejích hranic panuje neklid. Máme jedno společné poslání: musíme udělat vše, co můžeme, abychom chránili životy nevinných občanů, včetně žen a dětí, nemůže-li to udělat nikdo jiný. Demokratizace severní Afriky, dodržování lidských práv a s tím spojený počínající hospodářský růst jsou nejlepším způsobem, jak zastavit příliv lidí na jižní hranici Evropy."@cs1
"Begivenhederne i Nordafrika har resulteret i endnu en migrationsstrøm mod Europas sydlige grænse. Når vi overvejer løsninger på dette akutte problem, bør vi samtidig undersøge årsagerne dertil. De arabiske diktaturers fald er nok et af de større vendepunkter i verdenspolitikken siden jerntæppets fald for godt og vel 20 år siden. Det er frem for alt en kæmpe chance for demokrati og borgerrettigheder. Som alle revolutioner er denne også forbundet med en vis risiko. Den er størst, når det er tydeligt at diktatorer, der misbruger deres magt, truer deres egen befolkning, således som det sker i Libyen. EU og dets allierede må og bør ikke bare sidde med hænderne i skødet, mens der er uro ved dets grænser. Vi har én fælles mission, som drejer sig om, at vi skal gøre, hvad vi kan for at beskytte uskyldige borgeres liv, herunder kvinder og børn, når ingen andre kan. Demokratisering af Nordafrika, respekt for menneskerettigheder og den deraf følgende begyndende økonomiske vækst er den bedste måde til at dæmme op for den menneskemængde, der strømmer mod Europas sydlige grænse."@da2
"Die Ereignisse in Nordafrika haben zu einem neuen Migrationsstrom an der südlichen Grenze Europas geführt. Während wir über Lösungen für dieses akute Problem nachdenken, müssen wir auch die Gründe untersuchen. Das Ende der arabischen Diktaturen könnte einer der wesentlichen Wendepunkte in der globalen Politik seit dem Fall des Eisernen Vorhangs vor gut 20 Jahren sein. Vor allem jedoch ist es eine unglaubliche Chance für die Demokratie und die Bürgerrechte. Wie alle Revolutionen, so birgt auch diese ein Risiko. Das größte zeigt sich hierbei, wenn die Diktatoren ihre Macht dazu missbrauchen, ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger zu bedrohen, wie dies derzeit in Libyen der Fall ist. Europa und seine Verbündeten können und dürfen angesichts der Unruhe an seinen Grenzen nicht untätig bleiben. Wir haben einen gemeinsamen Auftrag: Wir müssen alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um das Leben unschuldiger Bürgerinnen und Bürger, darunter auch Frauen und Kinder, zu schützen, wenn niemand sonst sie schützen kann. Die Demokratisierung von Nordafrika, der Respekt für die Menschenrechte sowie das hiermit in Zusammenhang stehende aufkommende Wirtschaftswachstum sind die besten Möglichkeiten, dieser Flut von Menschen an der südlichen Grenze Europas zu begegnen."@de9
"Τα γεγονότα στη βόρειο Αφρική έχουν δημιουργήσει νέο μεταναστευτικό ρεύμα προς τα νότια σύνορα της Ευρώπης. Ενώ μελετούμε λύσεις για αυτό το οξύ πρόβλημα, οφείλουμε επίσης να εξετάσουμε και τα αίτιά του. Η πτώση των αραβικών δικτατοριών ενδέχεται να αποτελεί ένα από τα μείζονα σημεία καμπής στον τομέα της παγκόσμιας πολιτικής μετά την κατάρρευση του σιδηρού παραπετάσματος πριν από είκοσι περίπου χρόνια. Προπαντός, όμως, αποτελεί τεράστια ευκαιρία για τη δημοκρατία και τα πολιτικά δικαιώματα. Όπως όλες οι επαναστάσεις, έτσι και η συγκεκριμένη επανάσταση εγκυμονεί κινδύνους. Στην πλέον κρίσιμη καμπή τους, γίνονται εμφανείς όταν δικτάτορες που κάνουν κατάχρηση των εξουσιών τους απειλούν τους ίδιους τους πολίτες τους, όπως συμβαίνει επί του παρόντος στη Λιβύη. Η Ευρώπη και οι σύμμαχοί της δεν μπορούν και δεν πρέπει να παραμένουν παθητικοί παρατηρητές, ενώ υπάρχουν αναταραχές στα σύνορά της. Έχουμε ένα κοινό καθήκον: πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τη ζωή αθώων πολιτών, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, όταν δεν το πράττει κανένας άλλος. Ο εκδημοκρατισμός της βορείου Αφρικής, ο στοιχειώδης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η αναφαινόμενη οικονομική ανάπτυξη που συνδέεται με αυτούς τους παράγοντες αποτελούν τον βέλτιστο τρόπο περιστολής του μεταναστευτικού κύματος που κατακλύζει τα νότια σύνορα της Ευρώπης."@el10
"The events in North Africa have resulted in a new migration flow on Europe’s southern border. While we ponder solutions to this acute problem, we also need to examine its causes. The fall of the Arab dictatorships may be one of the major turning points in global politics since the collapse of the Iron Curtain some 20 years ago. It is, above all, a tremendous chance for democracy and civil rights. Like all revolutions, this one also entails a risk. At its most critical, it is visible when dictators who abuse their powers threaten their own citizens, as is happening in Libya. Europe and its allies cannot and should not just sit idly by while there is unrest on its borders. We have one common mission: we need to do all we can to protect the lives of innocent citizens, including women and children, when no one else can. The democratisation of North Africa, a respect for human rights, and the emerging economic growth associated with these are the best way to stem the human tide on Europe’s southern border."@en4
"Los eventos ocurridos en el Norte de África han provocado un nuevo flujo migratorio en la frontera meridional de Europa. Al tiempo que buscamos solución a este grave problema, también tenemos que analizar sus causas. Puede que la caída de las dictaduras árabes sea uno de los puntos de inflexión más grandes de la política internacional desde la caída del Telón de Acero hace aproximadamente 20 años. Por encima de todo, es una oportunidad increíble para la democracia y los derechos civiles. Como todas las revoluciones, esta también entraña un riesgo. En su punto más crítico, es visible cuando los dictadores que abusan de su poder amenazan a sus propios ciudadanos, como ocurre en Libia. Europa y sus aliados no pueden y no deben quedarse de brazos cruzados cuando hay disturbios en sus fronteras. Tenemos una misión común: debemos hacer todo lo posible por proteger las vidas de los ciudadanos inocentes, incluidas las mujeres y los niños, cuando nadie más puede hacerlo. La democratización del Norte de África, el respeto de los derechos humanos y el crecimiento económico emergente asociado a estas dos cuestiones constituyen el mejor modo de contener la oleada humana que ha llegado a la frontera meridional de Europa."@es21
"Põhja-Aafrika sündmustega on kaasnenud uus rändevoog Euroopa lõunapiiril. Samal ajal kui me juurdleme selle terava probleemi lahenduste üle, peame uurima ka selle põhjuseid. Araabia diktatuuride langus võib olla maailmapoliitika suurim pöördepunkt pärast raudse eesriide langemist paarkümmend aastat tagasi. Eelkõige on see suurepärane võimalus demokraatiale ja kodanikuõigustele. Nagu kõikide revolutsioonidega, kaasneb ka sellega oht. Kõige kriitilisem hetk on siis, kui oma võimu kuritarvitavad diktaatorid ähvardavad oma kodanikke, nagu juhtus Liibüas. Euroopa ja selle liitlased ei või ega tohiks lihtsalt tegevusetult pealt vaadata, kui tema piiridel toimuvad rahutused. Meil on üks ühine eesmärk: peame tegema kõik endast oleneva süütute inimeste, sealhulgas naiste ja laste elude kaitsmiseks, kui keegi teine seda ei suuda. Põhja-Aafrika demokratiseerumine, inimõiguste austamine ja seeläbi algav majanduskasv on parim võimalus takistada inimvoolu Euroopa lõunapiiril."@et5
"Les événements d’Afrique du Nord ont provoqué un nouveau flux d’immigration à la frontière sud de l’Europe. En cherchant des solutions à ce problème aigu, nous devons également en examiner les causes. La chute des dictatures arabes pourrait être l’un des plus grands tournants de la politique mondiale depuis l’ouverture du rideau de fer il y a une vingtaine d’années. C’est surtout une chance extraordinaire pour la démocratie et les droits civils. Comme toutes les révolutions, celle-ci comporte aussi un risque. C’est ce que l’on voit quand, au plus fort de la crise, les dictateurs qui abusent de leur pouvoir menacent leurs propres citoyens, comme cela se produit en Libye. L’Europe et ses alliés ne peuvent pas, et ne doivent pas, se croiser les bras pendant qu’il y a des troubles à ses frontières. Nous avons une mission commune: nous devons faire tout ce que nous pouvons pour protéger la vie de personnes innocentes, y compris des femmes et des enfants, quand personne d’autre ne peut le faire. La démocratisation de l’Afrique du Nord, le respect des droits de l’homme et l’émergence de la croissance économique qui y est associée, sont les meilleurs moyens de contenir la marée humaine à la frontière sud de l’Europe."@fr8
"Az észak-afrikai események új migrációs hullámot idéztek elő Európa déli határánál. Miközben e sürgős probléma megoldásait latolgatjuk, az okokat is meg kell vizsgálnunk. Az arab diktatúrák bukása a vasfüggöny mintegy 20 évvel ezelőtti leomlása óta eltelt időszak világpolitikájának egyik jelentős fordulópontja lehet. Mindenekelőtt óriási lehetőséget rejt magában a demokrácia és a polgári jogok tekintetében. Mint ahogy az összes forradalom, ez is kockázattal jár. Az a legkritikusabb helyzet, amikor a hatalmukkal visszaélő diktátorok saját népüket fenyegetik, ahogy most Líbiában is. Európa és szövetségesei nem ülhetnek tétlenül, nem szabad tétlenül ülniük, miközben zavargások tapasztalhatók a határoknál. Közös feladatunk van: amikor senki más nem léphet fel, minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk az ártatlan polgárok, köztük a nők és gyermekek védelme érdekében. Észak-Afrika demokratizálódási folyamata, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint az ezekhez kapcsolódó, kialakuló gazdasági növekedés a legjobb módja annak, hogy Európa déli határánál visszatartsuk az emberáradatot."@hu11
"Gli eventi che si sono prodotti in Africa settentrionale hanno provocato un nuovo flusso migratorio verso i confini meridionali dell'Europa. Parallelamente alla ricerca di soluzioni a questo grave problema contingente, dobbiamo altresì esaminarne le cause. La caduta dei dittatori arabi può segnare una svolta epocale nella politica mondiale dopo il crollo della cortina di ferro circa vent'anni fa. In particolare, si profila una grandissima possibilità per la democrazia e i diritti civili. Come tutte le rivoluzioni, anche questa, però, comporta un rischio. Nella fase acuta i dittatori abusano sfacciatamente dei propri poteri e minacciano i propri cittadini, come sta accadendo in Libia. L'Europa ed i suoi alleati non possono e non devono rimanere a guardare il fermento che si profila ai propri confini. Abbiamo una missione comune: dobbiamo adoperarci quanto più possibile per proteggere la vita di cittadini innocenti, tra cui donne e bambini, quando nessun altro è in grado di adempiere a questo compito. La democratizzazione in Africa settentrionale, il rispetto per i diritti umani e la crescita economica emergente che ne scaturisce sono le soluzioni migliori per arginare l'ondata umana che lambisce il confine meridionale dell'Europa."@it12
"Įvykiai Šiaurės Afrikoje paskatino naują migracijos srautą link Europos pietinės sienos. Nors ieškome šios opios problemos sprendimų, reikia išnagrinėti ir jos priežastis. Arabų diktatūrų žlugimas gali būti vienas iš pagrindinių lemiamų veiksnių pasaulio politikoje nuo tada, kai prieš 20 metų krito geležinė uždanga. Visų pirma tai puiki galimybė įtvirtinti demokratiją ir pilietines teises. Kaip ir visos revoliucijos, ši taip pat yra susijusi su rizika. Kritiškiausiu atveju matyti, kad diktatoriai, kurie piktnaudžiauja savo įgaliojimais, grasina savo pačių piliečiams, kaip tai vyksta Libijoje. Europa ir jos sąjungininkai negali ir neturėtų nesiimti veiksmų, kol prie jos sienų vyksta neramumai. Turime vieną bendrą misiją – turime padaryti viską, ką galime, kad apgintume nekaltų piliečių, tarp jų moterų ir vaikų, gyvenimus, kai niekas kitas to negali padaryti. Su tuo siejama Šiaurės Afrikos demokratizacija, pagarba žmogaus teisėms ir prasidedantis ekonomikos augimas – geriausias būdas sustabdyti žmonių, besitelkiančių prie Europos pietinės sienos, srautą."@lt14
"Notikumi Ziemeļāfrikā ir radījuši jaunu migrācijas plūsmu pie Eiropas dienvidu robežas. Ja mēs apsveram šīs akūtās problēmas risinājumus, mums jāizpēta arī tās cēloņi. Arābu diktatūru krišana, iespējams, ir viens no galvenajiem pagrieziena punktiem pasaules politikā kopš dzelzs aizkara krišanas pirms 20 gadiem. Tā pirmām kārtām ir milzīga iespēja demokrātijai un cilvēktiesībām. Kā visas revolūcijas, arī šī saistās ar risku. Viskritiskāk tas kļūst redzams, kad diktatori, kas ļaunprātīgi izmanto savu varu, apdraud savus pilsoņus, kā tas notiek Lībijā. Eiropa un tās sabiedrotie nevar un nedrīkst vienkārši sēdēt bezdarbībā, kad pie tās robežām ir nemiers. Mums ir viens kopīgs uzdevums: mums jādara viss iespējamais, lai aizsargātu nevainīgu pilsoņu, tostarp sieviešu un bērnu dzīvību, kad neviens cits to nevar izdarīt. Ziemeļāfrikas demokratizācija, cilvēktiesību ievērošana un jaunās ekonomikas izaugsmes sākšanās saistībā ar to ir vislabākais veids, kā apstādināt cilvēku paisumu pie Eiropas dienvidu robežas."@lv13
"Pohjois-Afrikan tapahtumat ovat aiheuttaneet uuden muuttovirran Euroopan etelärajalla. Samalla kun pohdimme ratkaisuja akuuttiin ongelmaan meidän on tarkasteltava myös sen syitä. Arabidiktatuurien kaatuminen saattaa olla maailmanpolitiikan suurimpia käännekohtia parin vuosikymmenen takaisen rautaesiripun murtumisen jälkeen. Se on ennen kaikkea valtava mahdollisuus demokratialle ja kansalaisoikeuksille. Kuten kaikki murrokset, myös tämä sisältää myös riskin. Akuuteimmillaan se näkyy silloin, kun valtaansa kouristuvat diktaattorit uhkaavat omia kansalaisiaan, kuten Libyassa tapahtuu. Eurooppa liittolaisineen ei voi eikä saa istua kädet taskuissa silloin kun sen rajoilla kuohuu. Meillä on yksi ja yhteinen missio: Meidän on tehtävä kaikkemme turvataksemme viattomien kansalaisten - naisten ja lasten - henkeä, silloin kun kukaan muu ei siihen kykene. Pohjois-Afrikan demokratisoituminen, ihmisoikeuksien kunnioitus ja niiden myötä alkava taloudellinen kasvu on paras tapa padota tulevat ihmisvirrat Euroopan etelärajalla."@mt15
"− De gebeurtenissen in Noord-Afrika hebben tot een nieuwe migratiestroom aan de zuidelijke grens van Europa geleid. Terwijl we oplossingen voor dit acute probleem zoeken, moeten we ook naar de oorzaken ervan kijken. De val van de Arabische dictaturen is wellicht een van de grootste omwentelingen in de wereldpolitiek sinds de afbraak van het IJzeren Gordijn zo’n twintig jaar geleden. Deze revolutie is vooral een grote kans voor democratie en burgerrechten, maar houdt, zoals alle revoluties, ook een risico in. Dat is in het ergste geval te zien wanneer dictators die hun macht misbruiken hun eigen burgers bedreigen, zoals in Libië gebeurt. Europa en zijn bondgenoten kunnen en mogen niet rustig blijven toekijken wanneer er onrust aan de Europese grenzen ontstaat. We hebben een gemeenschappelijke missie: we moeten er alles aan doen om de levens van onschuldige burgers, onder wie vrouwen en kinderen, te beschermen wanneer niemand anders dat kan. De democratisering van Noord-Afrika, respect voor de mensenrechten en de economische groei die zo kan ontstaan, zijn de beste manieren om de mensenstromen aan de zuidelijke grens van Europa in te dammen."@nl3
"Wydarzenia w Afryce Północnej doprowadziły do nowych przepływów migracyjnych na południowej granicy Europy. W rozważaniach nad sposobem rozwiązania tego naglącego problemu musimy też przeanalizować jego przyczyny. Upadek arabskich dyktatur może być jednym z głównych punktów zwrotnych w polityce światowej po upadku żelaznej kurtyny, mniej więcej 20 lat temu. Jest on przede wszystkim ogromną szansą dla demokracji i praw obywatelskich. Tak jak wszystkie rewolucje, również ta wiąże się z zagrożeniem. Najwyraźniej to widać, gdy nadużywający swej władzy dyktatorzy grożą obywatelom własnych krajów, jak ma to miejsce w Libii. Europa i jej sojusznicy nie mogą, i nie powinni siedzieć bezczynnie, podczas gdy za jej granicami mają miejsce niepokoje. Mamy jeden wspólny cel: musimy zrobić wszystko, aby chronić życie niewinnych obywateli, między innymi kobiet i dzieci, kiedy nikt inny nie może tego zrobić. Demokratyzacja w Afryce Północnej, poszanowanie praw człowieka i w związku z tym pojawiający się wzrost gospodarczy to najlepszy sposób na powstrzymanie napływu ludzi na południowej granicy Europy."@pl16
"Os acontecimentos no Norte de África tiveram como consequência um novo fluxo migratório que chega à fronteira meridional da Europa. Enquanto ponderamos soluções para este grave problema, impõe-se também analisar as suas causas. A queda das ditaduras árabes pode ser um dos grandes pontos de viragem na política mundial, desde a queda da Cortina de Ferro, há cerca de 20 anos. Acima de tudo, representa uma oportunidade assinalável para a democracia e os direitos civis. Como todas as revoluções, também esta implica um risco, e o mais penoso é quando os ditadores que abusam dos seus poderes ameaçam os seus próprios cidadãos, como está a suceder na Líbia. A Europa e os seus aliados não podem e não devem ficar simplesmente de braços cruzados quando ocorrem distúrbios nas suas fronteiras. Cumpre-nos uma missão comum: precisamos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para proteger as vidas de cidadãos inocentes, incluindo mulheres e crianças, quando ninguém mais o pode fazer. A democratização do Norte de África, o respeito pelos direitos humanos e o crescimento económico associado a estes factores são a melhor maneira de deter a maré humana que invade a fronteira Sul da Europa."@pt17
"Evenimentele din nordul Africii au avut ca rezultat un nou flux migratoriu la frontiera sudică a Europei. Analiza posibilelor soluții la această problemă acută trebuie însoțită de o analiză a cauzelor. Căderea dictaturilor arabe poate fi unul dintre principalele puncte de cotitură ale politicii globale, de la căderea Cortinei de Fier cu circa 20 de ani în urmă. Este, mai presus de toate, o șansă imensă pentru democrație și drepturi civile. Ca toate revoluțiile, și aceasta presupune un risc. În momentele sale cele mai critice, putem vedea dictatorii care abuzează de putere amenințându-și propriii cetățeni, după cum s-a întâmplat în Libia. Europa și aliații săi nu pot și nu trebuie să rămână implacabili la tulburările ce se produc la frontierele lor. Avem o misiune comună: trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a proteja viețile cetățenilor nevinovați, ale femeilor și copiilor, atunci când nimeni altcineva nu o mai poate face. Democratizarea Africii de Nord, respectarea drepturilor omului și creșterea economică emergentă asociată acestora reprezintă cea mai bună modalitate de a stopa fluxul de oameni la frontiera sudică a Europei."@ro18
"Udalosti v severnej Afrike spôsobili vznik nového migračného toku na južnej hranici Európy. Zatiaľ čo sa zamýšľame nad riešením tohto vážneho problému, mali by sme tiež preskúmať jeho príčiny. Pád arabských diktatúr môže byť jedným z hlavných zlomových bodov svetovej politiky od kolapsu železnej opony pred približne 20 rokmi. Je predovšetkým obrovskou šancou pre demokraciu a občianske práva. Ako všetky revolúcie, aj táto so sebou prináša riziko. V najkritickejšej podobe ho badať vtedy, keď diktátori zneužívajúci svoje právomoci ohrozujú svojich vlastných občanov, ako sa to deje v Líbyi. Európa so svojimi spojencami sa nemôže a nemala by sa len pasívne prizerať, keď na jej hraniciach vypuknú nepokoje. Máme jedno spoločne poslanie: musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme chránili životy nevinných občanov vrátane žien a detí, keď ich nedokáže chrániť nik iný. Demokratizácia severnej Afriky, dodržiavanie ľudských práv a s tým spojený nový hospodársky rast sú najlepším spôsobom, ako zastaviť prílev ľudí na južnej hranici Európy."@sk19
"Zaradi dogodkov v severni Afriki je prišlo do novega migracijskega toka na južni meji Evrope. Hkrati s tem, ko razmišljamo o rešitvah za to perečo težavo, moramo preučiti tudi njene vzroke. Padec arabskih diktatorstev bi lahko bila ena izmed najpomembnejših prelomnic v svetovni politiki vse od padca železne zavese pred 20 leti. Predvsem je izjemna priložnost za demokracijo in človekove pravice. Tako kot vse revolucije tudi ta prinaša tveganje. Najhuje je, ko diktatorji zlorabljajo svoje pristojnosti in grozijo lastnim državljanom, kot se dogaja v Libiji. Evropa in njene zaveznice ne morejo in ne smejo samo stati ob strani, medtem ko na njenih mejah divjajo nemiri. Imamo skupno poslanstvo: storiti moramo vse, kar je v naših močeh, da bi zaščitili življenje nedolžnih državljanov, tudi žensk in otrok, kadar tega ne more nihče drug. S tem povezana demokratizacija severne Afrike, spoštovanje človekovih pravic in rastoča gospodarska rast so najboljši način za zaustavitev vala na južno mejo Evrope."@sl20
"Händelserna i Nordafrika har lett till en ny migrationsström till EU:s södra gräns. Samtidigt som vi överväger lösningar på detta akuta problem måste vi också undersöka dess orsaker. De arabiska diktaturernas fall kan vara en av de viktigaste vändpunkterna i den globala politiken sedan järnridån föll samman för tjugotalet år sedan. Det är framför allt en oerhörd chans att skapa demokrati och mänskliga rättigheter. I likhet med alla revolutioner innebär också denna revolution risker. Det blir som mest tydligt när diktatorer som missbrukar sin makt hotar sina egna medborgare, vilket sker i Libyen. EU och dess allierade kan och får inte heller bara se på när det råder oro vid gränserna. Vi har ett gemensamt uppdrag: vi måste göra allt vi kan för att skydda oskyldiga medborgares liv, vilket inkluderar kvinnor och barn, när ingen annan kan göra det. Demokratiseringen av Nordafrika, respekt för de mänskliga rättigheterna och den utveckling av den ekonomiska tillväxten som är förknippad med detta är det bästa sättet att stoppa människoströmmarna till EU:s södra gräns."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph