Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-04-Speech-1-215-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110404.19.1-215-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, prima di venire alla relazione devo una risposta ai colleghi Tavares e Meyer. Io rispetto molto le opinioni di tutti, ma mi sembra che il loro giudizio su Lampedusa e su quanto è stato fatto a Lampedusa sia poco generoso. Volevo informarli sul fatto che, in tre notti, a Lampedusa sono arrivate 12.000 persone. Lampedusa è una piccola isola, con 6.000 abitanti, e in tre notti sono arrivate improvvisamente 12.000 persone, fino a raggiungere il numero di 20.000 persone. Credo sia molto difficile per qualsiasi paese accogliere un così grande numero di persone arrivate in così poco tempo, su una piccola isola che è sprovvista di strutture per un così grande numero di arrivi. Attualmente, sono 1.400 i migranti che sono presenti a Lampedusa. Molto è stato fatto e, non appena le condizioni del mare lo hanno concesso, i migranti sono stati trasferiti negli altri centri di accoglienza, soprattutto nel Sud del paese. Detto questo veniamo alla relazione. Volevo ringraziare gli dei differenti partiti politici che, con sensibilità diverse, hanno contribuito in maniera davvero efficace a questa relazione. Hanno dato un contributo fondamentale, in assoluta trasparenza, com'era nello spirito iniziale che animava tutti quando abbiamo cominciato. Ringrazio anche il Commissario Malmström per l'entusiasmo che ha dimostrato in questo concetto di " " che dovrebbe informare la sua azione in sede Commissione e quindi in sede di Consiglio. Se ci metterà lo stesso entusiasmo, credo che i risultati arriveranno. Concludo dicendo che fare una sintesi è assai difficile. Tuttavia, se una sintesi è possibile, essa consiste nel fatto che finché sussisteranno enormi differenze tra i livelli di sviluppo tra il Nord e il Sud del mondo, finché sussisteranno enormi differenze nella qualità delle istituzioni democratiche, finché ci saranno grandissime differenze nel rispetto dei diritti umani, qualsiasi politica di accoglienza risulterà inefficace e parziale. Dobbiamo intervenire in una grande politica strategica di cooperazione e di aiuto che vada a incidere sulle cause strutturali che portano a queste enormi diseguaglianze tra il Nord e il Sud del mondo. Se risolveremo quelle cause strutturali, tutto il resto verrà di conseguenza e probabilmente vivremo tutti in un mondo migliore."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, než se dostanu ke zprávě, chtěl bych odpovědět panu Meyerovi a panu Tavaresovi. Skutečně respektuji názory každého člověka, ale zdá se mi, že jejich názory na Lampedusu a na to, co se děje na Lampeduse, nejsou ani trochu velkorysé. Chtěl bych je informovat o tom, že na Lampedusu dorazilo za tři noci 12 000 lidí. Lampedusa je malý ostrov s šesti tisíci obyvateli a za tři noci přijelo najednou 12 000 lidí, což zvýšilo počet obyvatelstva na 20 000. Myslím si, že pro každou zemi je velmi obtížné přijmout tak velký počet lidí v tak krátké době na malém ostrově, který není na tak velký počet příchozích vybaven. Na Lampeduse je v současné době 1 400 migrantů. Jakmile to dovolily podmínky na moři, udělalo se mnoho práce, migranti byli přesunuti do jiných středisek, především v jižní části země. Tím se dostáváme ke zprávě. Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům z různých politických stran, kteří svým různorodým přístupem velmi účinně k této zprávě přispěli. Zásadním způsobem a naprosto transparentně přispěli ve stejném duchu, který nás inspiroval na počátku. Děkuji i komisařce Malmströmové za nadšení, které projevila v souvislosti s koncepcí sdílení zátěže, což by mělo ovlivnit její práci v Komisi, a tedy i v Radě. Bude-li projevovat stejné nadšení, myslím si, že se dostaví výsledky. Nakonec chci říci, že je velmi složité shrnout situaci. Pokud je shrnutí vůbec možné, chtěl bych říci, že jakákoli politika bude neúčinná a neúplná, budou-li přetrvávat rozdíly ve vývoji v severní a v jižní části světa, budou-li přetrvávat rozdíly v kvalitě demokratických institucí, budou-li existovat velké rozdíly v dodržování lidských práv. Jako součást hlavní politiky strategické spolupráce a pomoci musíme učinit kroky, které ovlivní strukturální příčiny, jež vedly k těmto obrovským rozdílům mezi severem a jihem. Vyřešíme-li tyto strukturální příčiny, zbytek bude následovat a svět, v němž všichni žijeme, se pravděpodobně stane lepším místem."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Før jeg kommer til betænkningen, vil jeg gerne svare på indlæggene fra hr. Meyer og hr. Tavares. Jeg respekterer virkelig alles mening, men det forekommer mig, at deres syn på Lampedusa og det, der sker på Lampedusa, ikke er særlig generøst. Jeg ønskede at gøre dem opmærksom på, at 12 000 mennesker kom til Lampedusa inden for tre nætter. Lampedusa er en lille ø med 6 000 indbyggere, og pludselig kom der 12 000 mennesker i løbet af blot tre nætter, hvilket fik befolkningstallet til at stige til 20 000. Efter min mening er det meget vanskeligt for et hvilket som helst land at acceptere, at der kommer så mange mennesker i løbet af så kort tid til en lille ø, som ikke har faciliteter til at modtage et så stort antal mennesker. Der er for øjeblikket 1 400 migranter på Lampedusa. Der er blevet gjort meget, og så snart forholdene på havet tillod det, blev migranterne overført til andre centre, fortrinsvis i den sydlige del af landet. Og nu kommer vi til betænkningen. Jeg vil gerne rette en tak til skyggeordførerne fra de forskellige politiske partier, som med deres forskellige tilgang til tingene har bidraget meget effektivt til denne betænkning. De har tilført noget grundlæggende under iagttagelse af absolut gennemsigtighed og i den samme ånd, som inspirerede os alle i starten. Jeg takker ligeledes kommissær Malmström for den entusiasme, hun har udvist i forbindelse med idéen om byrdefordeling, hvilket bør få indflydelse på hendes arbejde i Kommissionen og således i Rådet. Hvis hun fortsætter med at udvise den samme entusiasme, tror jeg, at resultaterne nok skal komme. Til sidst vil jeg sige, at det er meget vanskeligt at beskrive situationen. For så vidt som en beskrivelse er mulig, vil jeg gerne sige, at enhver politik vil være ineffektiv og utilstrækkelig, så længe der bliver ved med at være store udviklingsmæssige forskelle mellem den nordlige og den sydlige halvkugle, så længe der bliver ved med at være store forskelle på kvaliteten af de demokratiske institutioner, og så længe der er så store forskelle, når det handler om respekt for menneskerettigheder. Vi må træffe foranstaltninger inden for et større politisk strategisk samarbejde og hjælpeprogram, der kan få indvirkning på de strukturelle årsager, der har ført til disse store uligheder mellem nord og syd. Hvis vi finder en løsning på disse strukturelle årsager, vil resten komme af sig selv, og verden vil højst sandsynligt blive et bedre sted for os alle at leve i."@da2
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, bevor ich auf den Bericht eingehe, möchte ich Herrn Meyer und Herrn Tavares antworten. Ich respektiere wirklich jedermanns Ansicht, aber es scheint mir, dass ihre Ansichten bezüglich Lampedusa und der Geschehnisse in Lampedusa kaum wohlwollender Natur sind. Ich möchte sie darüber in Kenntnis setzen, dass 12 000 Menschen binnen dreier Nächte in Lampedusa eintrafen. Lampedusa ist eine kleine Insel mit 6000 Einwohnern und 12 000 Menschen kamen plötzlich innerhalb von drei Nächten dort an und ließen die Bevölkerungszahl auf 20 000 ansteigen. Ich glaube, es wäre für jedes Land sehr schwierig, eine derart große Zahl von Menschen aufzunehmen, die in solch einer kurzen Zeitspanne auf einer kleinen Insel ankommen, die keine Einrichtungen für eine derart große Anzahl von Ankömmlingen hat. Im Moment sind 1400 Migranten auf Lampedusa. Es wurde viel unternommen, und sobald der Seegang es erlaubte, wurden die Migranten in andere Zentren gebracht, hauptsächlich im Süden des Landes. Womit wir beim Bericht wären. Ich möchte den Schattenberichterstattern der verschiedenen Fraktionen danken, die mit ihren unterschiedlichen Wahrnehmungen sehr effektiv zu diesem Bericht beigetragen haben. Sie leisteten einen wesentlichen Beitrag, mit absoluter Transparenz, mit demselben Gedanken, der uns alle am Anfang inspiriert hat. Ich danke Frau Kommissarin Malmström außerdem für den Enthusiasmus, den sie für das Konzept der Lastenverteilung gezeigt hat, das ihrer Arbeit innerhalb der Kommission und so auch innerhalb des Rats zugrunde liegen sollte. Wenn sie diesen Enthusiasmus weiterhin an den Tag legt, glaube ich, werden die Ergebnisse folgen. Zum Schluss möchte ich sagen, dass die Situation sehr schwierig zusammenzufassen ist. Sofern man ein Fazit ziehen kann, möchte ich sagen, dass jede Politik wirkungslos und unvollständig sein wird, solange große Unterschiede zwischen dem Entwicklungsstand der nördlichen und der südlichen Hemisphäre bestehen, solange große Unterschiede in der Qualität der demokratischen Institutionen bestehen und solange große Unterschiede bezüglich der Achtung der Menschenrechte herrschen. Wir müssen Maßnahmen als Teil einer größeren Politik strategischer Zusammenarbeit und Hilfe ergreifen, um die strukturellen Ursachen anzugehen, die zu diesen großen Ungleichheiten zwischen Nord und Süd geführt haben. Wenn wir diese strukturellen Ursachen aus der Welt schaffen, wird sich auch das Übrige regeln, und die Welt, in der wir alle leben, wird wahrscheinlich ein besserer Ort werden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πριν περάσω στην έκθεση, θα ήθελα να απαντήσω στους κ.κ. Meyer και Tavares. Σέβομαι πραγματικά τις απόψεις όλων, αλλά αποκομίζω την εντύπωση ότι οι απόψεις τους για τη Lampedusa και για όσα συμβαίνουν στη νήσο δεν είναι καθόλου γενναιόδωρες. Θα ήθελα να τους ενημερώσω ότι 12.000 άτομα έφθασαν στη Lampedusa μέσα σε τρεις νύκτες. Η Lampedusa είναι ένα μικρό νησί 6.000 κατοίκων, και 12.000 άνθρωποι έφθασαν ξαφνικά στο νησί μέσα σε τρεις νύκτες, αυξάνοντας τον πληθυσμό σε 20.000 άτομα. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για οιαδήποτε χώρα να υποδεχθεί έναν τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων που καταφθάνουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα σε ένα μικρό νησί, το οποίο δεν διαθέτει τις υποδομές για την υποδοχή τόσο μεγάλου αριθμού αφίξεων. Επί του παρόντος, ο αριθμός των μεταναστών στη Lampedusa ανέρχεται σε 1.400 άτομα. Καταβλήθηκαν μείζονες προσπάθειες, και μόλις το επέτρεψαν οι συνθήκες στη θάλασσα, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε άλλα κέντρα υποδοχής, κατά κύριο λόγο στα νότια της χώρας. Τούτο με οδηγεί στην έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές από τα διάφορα πολιτικά κόμματα, οι οποίοι, παρά τις διαφορετικές ευαισθησίες τους, συνέβαλαν εξαιρετικά αποτελεσματικά στην παρούσα έκθεση. Η συμβολή τους ήταν θεμελιώδους σημασίας, χαρακτηριζόμενη από απόλυτη διαφάνεια και από το ίδιο πνεύμα που μας ενέπνευσε όλους εξαρχής. Θα ήθελα επίσης να απευθύνω τις ευχαριστίες μου στην Επίτροπο κ. Malmström για τον ζήλο που επέδειξε κατά τη διαμόρφωση της έννοιας του καταμερισμού των βαρών, έννοια η οποία θα πρέπει να έχει αντίκτυπο στο έργο της στο πλαίσιο της Επιτροπής, επομένως, και στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Εάν συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο, νομίζω πως θα επέλθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Θα ήθελα να ολοκληρώσω δηλώνοντας ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για να την συνοψίσω. Στον βαθμό που μου επιτρέπεται να το πράξω, θα ήθελα να επισημάνω ότι όλες οι πολιτικές θα αποβούν αναποτελεσματικές και πλημμελείς, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται τεράστιες διαφορές μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης στον Βορρά και τον Νότο του πλανήτη, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται τεράστιες διαφορές στην ποιότητα των δημοκρατικών θεσμικών οργάνων, και εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικότατες διαφορές στον τομέα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να αναλάβουμε δράση στο πλαίσιο μιας μείζονος πολιτικής για τη στρατηγική συνεργασία και βοήθεια, η οποία θα έχει αντίκτυπο στα διαρθρωτικά αίτια που έχουν οδηγήσει σε αυτές τις τεράστιες ανισότητες μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Εάν εξαλείψουμε τα εν λόγω διαρθρωτικά αίτια, όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν, και ο κόσμος στον οποίο ζούμε θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα καλύτερος."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, before I come to the report, I would like to respond to Mr Meyer and Mr Tavares. I really respect the opinions of everyone, but it seems to me that their views on Lampedusa and what is happening in Lampedusa are hardly generous. I wanted to inform them that 12 000 people arrived in Lampedusa within the space of three nights. Lampedusa is a small island with 6 000 inhabitants and 12 000 people arrived suddenly in three nights, increasing the population to 20 000. I think it is very difficult for any country to accept such a large number of people arriving in such a short space of time on a small island which has no facilities for such a great number of arrivals. There are currently 1 400 migrants on Lampedusa. Much has been done, and as soon as sea conditions permitted, the migrants were transferred to other centres, primarily in the south of the country. This brings us to the report. I wanted to thank the shadow rapporteurs of the different political parties who, with their different sensibilities, have contributed very effectively to this report. They made a fundamental contribution, in absolute transparency, in the same spirit that inspired us all at the beginning. I also thank Commissioner Malmström for the enthusiasm she has shown for the concept of burden sharing, which should influence her work within the Commission and thus within Council. If she continues to show the same enthusiasm, I think the results will follow. I end by saying that the situation is very difficult to sum up. Insofar as a summing up is possible, I would like to say that any policy will be ineffective and incomplete as long as huge differences persist between the levels of development in the North and South of the world, as long as huge differences persist in the quality of democratic institutions, and as long as there are vast differences in respect for human rights. We must take action as part of a major policy of strategic cooperation and aid that will have an impact on the structural causes that led to these huge inequalities between North and South. If we solve those structural causes, the rest will follow and the world we all live in will probably be a better place."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, antes de abordar el informe, quiero responder al señor Meyer y al señor Tavares. Respeto mucho las opiniones de todos, pero me parece que sus puntos de vista sobre Lampedusa y los acontecimientos que se están produciendo allí distan de ser generosos. Quiero informarles de que en espacio de tres noches llegaron a Lampedusa 12 000 personas. Lampedusa es una pequeña isla de 6 000 habitantes, y de repente llegaron 12 000 personas en tres noches, aumentando la población hasta la cifra de 20 000. En mi opinión, resulta muy difícil para cualquier país aceptar una cifra tan grande de personas que llegan en un espacio de tiempo tan corto a una isla que carece de instalaciones para un número tan grande de personas. Actualmente hay 1 400 migrantes en Lampedusa. Se ha hecho mucho, y tan pronto como las condiciones del mar lo permitieron, se transfirió a los migrantes a otros centros, principalmente al sur del país. Y ello nos lleva al informe. Quiero agradecer a los ponentes alternativos de los distintos partidos políticos la contribución tan positiva que han realizado a este informe con sus distintas sensibilidades. Han realizado una contribución esencial, en una atmósfera de transparencia absoluta, en el mismo espíritu que nos inspiró a todos al principio. También le agradezco a la Comisaria Malmström el entusiasmo que ha mostrado por el concepto de reparto de las cargas, que debería influir en su trabajo en la Comisión y en el Consejo. Si continua mostrando el mismo entusiasmo, creo que los resultados vendrán por sí solos. Quiero terminar diciendo que la situación es muy difícil de resumir. En la medida en que sea posible realizar un resumen, quiero decir que cualquier política será ineficaz e incompleta mientras siga habiendo grandes diferencias entre los niveles de desarrollo del norte y del sur del mundo, mientras siga habiendo grandes diferencias en la calidad de las instituciones democráticas y mientras siga habiendo grandes diferencias en el respeto de los derechos humanos. Debemos tomar medidas en el marco de una política de cooperación estratégica y una ayuda centrales que repercutan sobre las causas estructurales que provocaron estas desigualdades enormes entre norte y sur. Si resolvemos estas causas estructurales, lo demás vendrá por sí solo y el mundo en el que vivimos probablemente se convierta en un lugar mejor."@es21
"Austatud juhataja, kallid kolleegid! Enne kui tulen raporti juurde, tahaksin vastata härra Meyerile ja Tavaresile. Ma tõesti austan igaühe arvamust, kuid mulle tundub, et nende seisukohad Lampedusa ja seal toimuva suhtes ei ole üldse suuremeelsed. Tahtsin neid teavitada, et Lampedusale saabus 12 000 inimest kolme öö jooksul. Lampedusa on väike saar 6000 elanikuga ja ootamatult saabus kolme öö jooksul sinna 12 000 inimest ning rahvaarv kasvas 20 000ni. Minu arvates on igal riigil väga raske vastu võtta sellist suurt hulka inimesi, kes saabuvad nii lühikese aja jooksul väikesele saarele, kus puuduvad vahendid nii suure arvu saabujate jaoks. Praegu on Lampedusal 1400 sisserändajat. Palju on ära tehtud ja niipea, kui mereolud võimaldavad, viiakse sisserändajad üle teistesse keskustesse, eeskätt riigi lõunaosas. Siinkohal jõuame raporti juurde. Ma tahtsin tänada eri erakondade variraportööre, kes oma erinevate tõekspidamistega aitasid väga tõhusalt sellele raportile kaasa. Nad andsid täiesti selgelt olulise panuse, samas vaimus, mis innustas alguses meid kõiki. Samuti tänan volinik Malmströmi entusiasmi eest, mida ta näitas üles koormuse jagamise mõiste suhtes, mis peaks mõjutama tema tööd komisjonis ja ka nõukogus. Kui ta näitab ka edaspidi üles samasugust entusiasmi, siis järgnevad sellele minu arvates head tulemused. Lõpetuseks ütlen, et olukorrast on väga raske kokkuvõtet teha. Niivõrd, kui kokkuvõtte tegemine on võimalik, tahaksin öelda, et ükski poliitika ei ole tõhus ega täielik, kui maailma põhja- ja lõunaosa arengutasemete vahel püsivad tohutud erinevused, kui demokraatlike institutsioonide kvaliteedi vahel püsivad tohutud erinevused ja kui inimõiguste austamisel on suured erinevused. Me peame võtma meetmeid olulise strateegilise koostöö ja abi poliitika kaudu, mis avaldab mõju põhja ja lõuna selliseid tohutuid ebavõrdsusi tekitavatele struktuurilistele põhjustele. Kui me leiame lahenduse neile struktuurilistele põhjustele, järgneb ülejäänu ja maailmast, kus me kõik elame, saab arvatavasti parem paik."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ennen kuin menen mietintöön, haluaisin vastata Meyerille ja Tavaresille. Kunnioitan toki kaikkien mielipiteitä, mutta minusta näyttää siltä, etteivät heidän käsityksensä Lampedusasta ja sen tapahtumista ole järin suopeita. Halusin kertoa heille, Lampedusaan tuli kolmen yön aikana 12 000 ihmistä. Lampedusa on pieni, 6 000 asukkaan saari, jonne saapui yhtäkkiä 12 000 ihmistä kolmen yön aikana, mikä nosti saaren asukasmäärän 20 000:een. Mille tahansa maalle on varmasti hyvin vaikeaa ottaa vastaan sellaista ihmismäärää niin lyhyessä ajassa pienelle saarelle, joka ei ole varustettu vastaanottamaan tuollaista ihmismäärää. Lampedusan saarella on tätä nykyä 1400 siirtolaista. Paljon on tehty, ja heti meriolosuhteiden sallittua siirtolaiset siirrettiin muihin keskuksiin lähinnä maan eteläosaan. Tästä pääsemmekin mietintöön. Halusin kiittää eri puolueryhmien varjoesittelijöitä, jotka antoivat hyödyllisen panoksen tähän mietintöön erilaisilla näkemyksillään. He antoivat tärkeän panoksen ehdottoman avoimesti ja samassa hengessä, joka innoitti alussa meitä kaikkia. Kiitän myös komission jäsentä Malmströmiä innostuksesta, jota hän osoitti vastuunjaon käsitteelle, jonka on määrä vaikuttaa hänen työhönsä komissiossa ja siten myös neuvostossa. Jos hän jatkaa saman innostuksen vallassa, tuloksia varmasti syntyy. Päätän puheenvuoroni toteamalla, että tilanteesta on vaikea tehdä yhteenvetoa. Mikäli yhteenveto on mahdollinen, toteaisin, että mikä tahansa vastaanottopolitiikka on tehoton ja puutteellinen niin kauan kuin pohjoisen ja etelän välillä on valtavia eroja kehityksen tasossa ja niin kauan kuin niiden välillä on valtavia eroja demokraattisten instituutioiden laadussa sekä ihmisoikeustilanteessa. Meidän on toimittava osana laajaa strategista yhteistyö- ja tukipolitiikkaa, jolla vaikutetaan pohjoisen ja etelän maiden välisten valtavien erojen syntymiseen johtaneisiin rakenteellisiin syihin. Jos selvitämme nuo rakenteelliset syyt, muu seuraa itsestään ja maailma on kenties meille kaikille parempi paikka elää."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, avant d’en venir au rapport, je voudrais répondre à M. Meyer et à M. Tavares. Je respecte sincèrement l’avis de chacun, mais il me semble que leur opinion sur Lampedusa et sur ce qui se passe dans cette île est tout sauf généreuse. Je voulais les informer que 12 000 personnes sont arrivées à Lampedusa en l’espace de trois nuits. Lampedusa, une petite île qui compte 6 000 habitants, a vu arriver soudainement 12 000 personnes en trois nuits, faisant passer la population à une vingtaine de milliers. Je pense qu’il est très difficile pour n’importe quel pays d’accepter un si grand nombre de personnes arrivant en un si bref laps de temps sur un petite île qui ne dispose pas des équipements nécessaires à un si grand nombre d’arrivants. Il y a actuellement 1 400 migrants sur Lampedusa. On a fait beaucoup pour eux et dès que l’état de la mer l’a permis, ces migrants ont été transférés vers d’autres centres, principalement dans le sud du pays. Cela nous amène au rapport. Je voulais remercier les rapporteurs fictifs des différents partis politiques qui ont contribué très efficacement à ce rapport avec leurs différentes sensibilités. Ils ont apporté une contribution fondamentale, dans une transparence absolue, dans le même esprit qui nous inspirait tous au départ. Je remercie également la commissaire Malmström pour l’enthousiasme qu’elle a montré pour le concept de partage des charges, qui devrait influencer son travail au sein de la Commission, et donc au sein du Conseil. Si elle continue à faire preuve de ce même enthousiasme, je pense que les résultats suivront. Je termine en disant que la situation est très difficile à résumer. Pour autant qu’une synthèse soit possible, je voudrais préciser que toute politique restera inefficace et incomplète tant que d’énormes différences persisteront entre les niveaux de développement au nord et au sud de la planète, tant que d’énormes différences persisteront en termes de qualité des institutions démocratiques, et tant qu’il y aura des différences considérables en matière de respect des droits de l’homme. Nous devons prendre des mesures dans le cadre d’une vaste politique de coopération et d’aide stratégiques qui aura un impact sur les causes structurelles induisant ces énormes inégalités entre le Nord et le Sud. Si nous résolvons ces causes structurelles, le reste suivra et il fera probablement meilleur vivre dans ce monde où nous vivons tous."@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Mielőtt rátérek a jelentésre, szeretnék válaszolni Meyer úrnak és Tavares úrnak. Tényleg tisztelem mindenkinek a véleményét, de úgy tűnik, hogy a Lampedusával és a Lampedusán történtekkel kapcsolatos nézeteik aligha nevezhetők jóindulatúnak. Szeretném tájékoztatni őket, hogy három éjszaka alatt 12 000-en érkeztek Lampedusára. Lampedusa egy kis sziget 6 000 lakossal, és hirtelen három éjszaka alatt 12 000 ember érkezik, aminek következtében a lakosság száma eléri a 20 000-et. Úgy gondolom, hogy bármelyik országnak nehézséget okozna ennyi ember fogadása, akik ilyen rövid időn belül egy kis szigetre érkeznek, ahol nincsenek meg a feltételek a nagyszámban érkezők fogadásához. Jelenleg 1 400 migráns tartózkodik Lampedusa szigetén. Sok intézkedésre sor került, és amint a tengerviszonyok lehetővé teszik, a migránsokat más, főleg az ország déli részén található központokba szállítjuk át. És ezzel el is jutottunk a jelentéshez. Szeretnék köszönetet mondani a különböző képviselőcsoportok árnyékelőadóinak, hogy különböző meglátásaikkal igen hatékonyan hozzájárultak a jelentés elkészítéséhez. Lényeges mértékben közreműködtek, teljesen átlátható módon, ugyanabban a szellemben, ami kezdetben mindnyájunkat inspirált. Malmström biztos asszonynak is köszönetet mondok azért a tehermegosztás kérdésében mutatott lelkesedésért, ami minden bizonnyal befolyásolni fogja a Bizottságon és a Tanácson belüli munkáját is. Ha továbbra is ugyanilyen lelkes marad, szerintem nem maradnak el az eredmények. Azzal fejezem be, hogy nagyon nehéz a helyzet összegzése. Már amennyire összegzésre lehetőség van, azt szeretném elmondani, hogy minden politika eredménytelen és tökéletlen lesz, amíg hatalmas különbségek tapasztalhatók a világ északi és déli részének fejlődési szintjei között, amíg hatalmas különbségek tapasztalhatók a demokratikus intézmények minősége és az emberi jogok tiszteletben tartása tekintetében. A stratégiai együttműködés és segítségnyújtás jelentősebb politikájának részeként kell cselekednünk, ami hatást gyakorol azon strukturális okokra, amelyek az észak és dél közötti óriási egyenlőtlenségek kialakulásához vezettek. Ha megoldást találunk a strukturális okokra, a többi magától jön, és talán a világ is jobb lesz, amelyben mindnyájan élünk."@hu11
"Ponia pirmininke, ponios ir ponai, prieš grįždamas prie pranešimo norėčiau atsakyti W. Meyeriui ir R. Tavaresui. Tikrai gerbiu kiekvieno nuomonę, bet nemanau, kad jie nuoširdžiai kalba apie Lampedūzą ir tai, kas vyksta saloje. Norėjau jiems pranešti, kad per tris naktis į Lampedūzą atvyko 12 000 žmonių. Lampedūza yra nedidelė sala, turinti 6 000 gyventojų, o per tris naktis staiga atvykus 12 000 žmonių salos gyventojų skaičius padidėjo iki 20 000 žmonių. Manau, bet kuriai šaliai sunku priimti tiek daug žmonių per tokį trumpą laiką ir tokioje mažoje saloje, kuri neturi priemonių tokiam atvykėlių skaičiui priimti. Šiuo metu Lampedūzoje yra 1 400 migrantų. Daug nuveikta ir kai tik pagerėjo sąlygos jūroje, migrantai buvo perkelti į kitus centrus, visų pirma šalies pietuose. Grįžkime prie pranešimo. Norėjau padėkoti skirtingų politinių partijų šešėliniams pranešėjams, kurie pateikė skirtingas savo nuomones ir labai naudingai papildė šį pranešimą. Jie prisidėjo iš esmės, visiškai skaidriai ir išties energingai, taip įkvėpdami mus visus nuo pat pradžių. Taip pat dėkoju Komisijos narei C. Malmström už parodytą entuziazmą dėl pasidalijimo našta principo, kuris turėtų daryti įtaką jos veiklai Komisijoje ir Taryboje. Jeigu ji ir toliau dirbs taip pat entuziastingai, manau, sulauksime rezultatų. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad apibendrinti šią padėtį labai sunku. Kiek ją galima apibendrinti, norėčiau pasakyti, kad jokia politika nebus veiksminga ir visapusiška, kol pasaulio šiaurinėje ir pietinėje dalyse taip smarkiai skirsis išsivystymo lygis, kol smarkiai skirsis demokratinių institucijų kokybė ir kol nebus vienodai gerbiamos žmogaus teisės. Turime imtis veiksmų vykdydami pagrindinę strateginio bendradarbiavimo ir pagalbos politiką, kuri turės įtaką struktūrinėms priežastims, lėmusioms milžiniškus Šiaurės ir Pietų regionų skirtumus. Jeigu pašalinsime šias struktūrines priežastis, visa kita taip pat išsispręs ir pasaulis, kuriame visi gyvename, tikriausiai taps geresne vieta gyventi."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Pirms es pievēršos ziņojumam, es vēlētos atbildēt kungam un kungam. Es patiesi cienu ikviena viedokli, bet man liekas, ka viņu uzskati par Lampedūzu un to, kas tajā notiek, diezin vai ir cēlsirdīgi. Es gribēju informēt viņus, ka Lampedūzā trijās naktīs ieradās 12 000 cilvēku. Lampedūza ir maza sala ar 6 000 iedzīvotāju, un pēkšņi trijās naktīs ieradās 12 000 cilvēku, palielinot salas iedzīvotāju skaitu līdz 20 000. Es uzskatu, ka jebkurai valstij ir grūti uzņemt tik lielu cilvēku daudzumu, kas ierodas tik īsā laika periodā mazā salā, kurai nav labierīcību tik lielam skaitam iebraucēju. Pašlaik Lampedūzā ir 1 400 migrantu. Daudz ir ticis darīts, un, tiklīdz jūras apstākļi atļāva, migranti tika pārcelti uz citiem centriem, vispirmām kārtām valsts dienvidos. Tas liek mums atgriezties pie ziņojuma. Es gribēju pateikties dažādo politisko grupu ēnu referentiem, kas ar savām atšķirīgajām uztveres spējām ir devuši efektīvu ieguldījumu šajā ziņojumā. Viņu ieguldījums bija fundamentāls, pilnīgi pārredzams, sekojot tam pašam garam, kas iedvesmoja mūs visus sākumā. Es pateicos arī komisārei par entuziasmu, ko viņa ir izrādījusi attiecībā uz sloga sadales konceptu un kam jāietekmē viņas darbs Komisijā un tādējādi arī Padomē. Ja viņa joprojām izrādīs tādu entuziasmu, es uzskatu, ka rezultāti sekos. Es nobeidzot teikšu, ka ir ļoti grūti dot kopsavilkumu šajā situācijā. Kopsavilkumā es vēlos teikt, ka ikviena politika būs neefektīva un nepilnīga tik ilgi, cik ilgi saglabāsies milzīgas atšķirības starp attīstības līmeni pasaules ziemeļos un dienvidos, cik ilgi saglabāsies milzīgas atšķirības demokrātisko iestāžu kvalitātē un cik ilgi būs lielas atšķirības cilvēktiesību ievērošanā. Mums jārīkojas, īstenojot svarīgu stratēģiskas sadarbības un palīdzības politiku, kurai būs ietekme uz strukturālajiem cēloņiem, kas radījuši šīs milzīgās nevienlīdzības starp ziemeļiem un dienvidiem. Ja mēs atrisināsim šos strukturālos cēloņus, pārējais sekos, un pasaule, kurā mēs visi dzīvojam, varbūt kļūs labāka vieta."@lv13
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, prima di venire alla relazione devo una risposta ai colleghi Tavares e Meyer. Io rispetto molto le opinioni di tutti, ma mi sembra che il loro giudizio su Lampedusa e su quanto è stato fatto a Lampedusa sia poco generoso. Volevo informarli sul fatto che, in tre notti, a Lampedusa sono arrivate 12.000 persone. Lampedusa è una piccola isola, con 6.000 abitanti, e in tre notti sono arrivate improvvisamente 12.000 persone, fino a raggiungere il numero di 20.000 persone. Credo sia molto difficile per qualsiasi paese accogliere un così grande numero di persone arrivate in così poco tempo, su una piccola isola che è sprovvista di strutture per un così grande numero di arrivi. Attualmente, sono 1.400 i migranti che sono presenti a Lampedusa. Molto è stato fatto e, non appena le condizioni del mare lo hanno concesso, i migranti sono stati trasferiti negli altri centri di accoglienza, soprattutto nel Sud del paese. Detto questo veniamo alla relazione. Volevo ringraziare gli dei differenti partiti politici che, con sensibilità diverse, hanno contribuito in maniera davvero efficace a questa relazione. Hanno dato un contributo fondamentale, in assoluta trasparenza, com'era nello spirito iniziale che animava tutti quando abbiamo cominciato. Ringrazio anche il Commissario Malmström per l'entusiasmo che ha dimostrato in questo concetto di " " che dovrebbe informare la sua azione in sede Commissione e quindi in sede di Consiglio. Se ci metterà lo stesso entusiasmo, credo che i risultati arriveranno. Concludo dicendo che fare una sintesi è assai difficile. Tuttavia, se una sintesi è possibile, essa consiste nel fatto che finché sussisteranno enormi differenze tra i livelli di sviluppo tra il Nord e il Sud del mondo, finché sussisteranno enormi differenze nella qualità delle istituzioni democratiche, finché ci saranno grandissime differenze nel rispetto dei diritti umani, qualsiasi politica di accoglienza risulterà inefficace e parziale. Dobbiamo intervenire in una grande politica strategica di cooperazione e di aiuto che vada a incidere sulle cause strutturali che portano a queste enormi diseguaglianze tra il Nord e il Sud del mondo. Se risolveremo quelle cause strutturali, tutto il resto verrà di conseguenza e probabilmente vivremo tutti in un mondo migliore."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, alvorens in te gaan op het verslag wil ik reageren op de opmerkingen van de heren Tavares en Meyer. Ik heb echt respect voor ieders mening maar het komt mij voor dat hun oordeel over Lampedusa en wat daar tot nu toe is gedaan, niet erg genereus is. Ik wil de collega’s laten weten dat in drie nachten 12 000 mensen zijn aangekomen op Lampedusa. Lampedusa is een klein eiland met 6 000 inwoners. In drie nachten zijn daar plotseling 12 000 mensen bijgekomen, waardoor het totaal aantal inwoners op 20 000 kwam. Ik geloof dat elk land enorme moeilijkheden zou hebben om een dergelijk groot aantal mensen, dat in zo’n korte tijd is aangekomen, op te vangen op zo’n klein eiland waar de voorzieningen ontbreken voor het onderbrengen van zo veel migranten. Op dit moment zijn er 1 400 migranten op Lampedusa. Er is al veel gedaan en zodra de omstandigheden op zee het toelieten zijn de migranten overgebracht naar andere opvangcentra, met name in het zuiden van het land. Nu wil ik het hebben over het verslag. Ik dank de schaduwrapporteurs van de verschillende fracties die, ieder vanuit zijn eigen invalshoek, echt op doeltreffende wijze hebben bijgedragen aan dit verslag. Hun bijdrage was essentieel en transparant en in overeenstemming met de geest die ons allen bezielde bij het starten van de werkzaamheden. Ik dank ook commissaris Malmström voor het enthousiasme dat ze getoond heeft voor het concept lastenverdeling, dat als uitgangspunt zou moeten dienen voor haar werk in de Commissie en dus ook in de Raad. Als ze zich daar even enthousiast inzet als hier, zullen de resultaten, denk ik, niet uitblijven. Tot slot moet ik zeggen dat het erg moeilijk is een samenvatting te maken. Als er al een samenvatting mogelijk is, dan komt die erop neer dat zolang er enorme verschillen blijven bestaan tussen Noord en Zuid in de wereld op het vlak van ontwikkeling, kwaliteit van de democratische instellingen en eerbiediging van de mensenrechten, elk opvangbeleid ineffectief en onvolledig zal blijken. Daarom dient er werk te worden gemaakt van een omvangrijk beleid voor strategische samenwerking en hulp, waarmee de structurele oorzaken van deze enorme ongelijkheid tussen Noord en Zuid in de wereld kunnen worden aangepakt. Als we die structurele oorzaken kunnen wegnemen, zal de rest vanzelf volgen en zullen we waarschijnlijk in een betere wereld komen te leven."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Zanim przejdę do sprawozdania, chciałbym odpowiedzieć panom posłom Meyerowi i Tavaresowi. Naprawdę szanuję opinie każdego, ale wydaje mi się, że ich poglądom na temat sytuacji na Lampeduzie i w Lampeduzie daleko do wielkoduszności. Pragnę ich poinformować, że w ciągu trzech nocy na Lampeduzę przybyło 12 tysięcy osób. Lampeduza jest małą wyspą, liczącą 6 tysięcy mieszkańców, a 12 tysięcy osób przybyło tam nagle, w ciągu trzech nocy, i populacja wzrosła do 20 tysięcy. Moim zdaniem przyjęcie tak dużej liczby osób przybyłych w tak krótkim czasie na małą wyspę, która nie ma warunków do ich przyjęcia, byłoby bardzo trudne dla każdego kraju. Obecnie na Lampeduzie przebywa 1 400 imigrantów. Wiele już zrobiono, a jak tylko warunki na morzu będą sprzyjające, migranci zostaną przeniesieni do innych ośrodków, położonych głównie w południowej części kraju. W ten sposób dochodzimy do sprawozdania. Chciałbym podziękować kontrsprawozdawcom z różnych partii politycznych, którzy – każdy na swój sposób i z inną wrażliwością – przyczynili się bardzo skutecznie do powstania tego sprawozdania. Wnieśli zasadniczy wkład, z zachowaniem pełnej przejrzystości, w tym samym duchu, który na początku zainspirował nas wszystkich. Dziękuję również pani komisarz Malmström za entuzjazm, który wykazała dla koncepcji podziału obciążeń; powinien on udzielić się Komisji, a następnie Radzie. Jeśli pani komisarz będzie nadal przejawiać taki sam entuzjazm, myślę, że rezultaty zostaną osiągnięte. Na zakończenie pragnę powiedzieć, że bardzo trudno jest podsumować całą sytuację. Jeśli jej podsumowanie jest w ogóle możliwe, to chcę powiedzieć, że polityka nie będzie skuteczna ani pełna tak długo jak będą się utrzymywać znaczne różnice między poziomem rozwoju na Północy i na Południu świata, tak długo jak będą się utrzymywać duże różnice w jakości instytucji demokratycznych i tak długo jak będą istniały wielkie rozbieżności w podejściu do praw człowieka. Musimy podjąć działania w ramach wielkiej polityki w zakresie strategicznej współpracy i pomocy, które będą miały wpływ na strukturalne przyczyny tych ogromnych dysproporcji między Północą a Południem. Jeśli znajdziemy rozwiązania tych przyczyn strukturalnych, reszta się ukształtuje, a świat, w którym wszyscy żyjemy, stanie się prawdopodobnie lepszym miejscem."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, antes de passar ao relatório, gostaria de responder aos senhores deputados Willy Meyer e Rui Tavares. Respeito, efectivamente, a opinião de todos, mas parece-me que as suas opiniões sobre Lampedusa e o que está a acontecer nesta Ilha dificilmente serão generosas. Gostaria de informar que 12 000 pessoas chegaram a Lampedusa no espaço de três noites. Lampedusa é uma pequena ilha, com 6 000 habitantes, sendo que, em três noites, 12 000 pessoas ali desembarcaram, aumentando a sua população para 20 000. Considero muito difícil para qualquer país aceitar um número tão elevado de pessoas que chegam num tão curto espaço de tempo a uma pequena ilha que não dispõe de instalações para um número tão considerável de chegadas. Existem actualmente 1 400 migrantes em Lampedusa. Muito tem sido feito, e tão logo as condições de mar o permitam, os imigrantes são transferidos para outros centros, principalmente no Sul do país. Isso leva-nos ao relatório. Gostaria de agradecer aos relatores-sombra dos diferentes grupos políticos, que, com respectivas sensibilidades, contribuíram de forma muito eficaz para este relatório. Deram um contributo fundamental, com absoluta transparência, com o mesmo espírito que nos inspirou, a todos nós, no início. Agradeço também à Senhora Comissária Cecilia Malmström o entusiasmo que demonstrou relativamente ao conceito da partilha de encargos, o que deve influenciar seu trabalho no âmbito da Comissão e, assim também, no Conselho. Se continuar a demonstrar o mesmo entusiasmo, estou convencido de que os resultados surgirão. Termino dizendo que a situação é muito difícil de resumir. Tanto quanto é possível fazê-lo, gostaria de referir que qualquer política será ineficaz e incompleta enquanto persistirem as enormes diferenças entre os níveis de desenvolvimento nos hemisférios Norte e Sul, enquanto persistirem as grandes diferenças na qualidade das instituições democráticas e enquanto existirem consideráveis diferenças no que diz respeito aos direitos humanos. É preciso que actuemos no âmbito de uma grande política de cooperação estratégica e de auxílio que tenha impacto sobre as causas estruturais que levaram a estas enormes desigualdades entre Norte e Sul. Se resolvermos as causas estruturais, o resto seguirá, e todos nós viveremos, provavelmente, num mundo melhor."@pt17
"Dnă președintă, doamnelor și domnilor, înainte de a vorbi despre raport, doresc să le răspund dlor Meyer și Tavares. Respect părerile tuturor, însă mi se pare că opiniile dumnealor în ceea ce privește Lampedusa și ceea ce se întâmplă în Lampedusa nu sunt prea generoase. Doresc să îi informez că 12 000 de persoane au sosit în Lampedusa în decurs de trei nopți. Lampedusa este o insulă mică, care are 6 000 de locuitori, iar 12 000 de persoane au sosit dintr-o dată în trei zile, făcând ca populația să ajungă la 20 000. Cred că este foarte greu pentru orice țară să accepte un număr atât de mare de persoane care sosesc într-un interval atât de scurt pe o insulă micuță, care nu dispune de posibilitățile de a gestiona un număr atât de mare de sosiri. În prezent, pe insula Lampedusa sunt 1 400 de migranți. S-au făcut foarte multe, în momentul în care condițiile maritime au permis acest lucru, migranții au fost transferați către alte centre, în principal în sudul țării. Fapt care ne aduce înapoi la raport. Doream să le mulțumesc raportorilor alternativi ai diferitelor partide politice, oameni care, având sensibilități diverse, au contribuit foarte eficace la acest raport. Ei au avut o contribuție fundamentală, caracterizată de transparență absolută, în același spirit care ne-a inspirat pe toți la început. Îi mulțumesc de asemenea dnei comisar Malmström pentru entuziasmul de care a dat dovadă față de conceptul de repartizare a sarcinilor, care ar trebui să îi influențeze activitatea din cadrul Comisiei și, deci, din cadrul Consiliului. Dacă va continua să dovedească la fel de mult entuziasm cred că rezultatele nu se vor lăsa așteptate. Închei spunând că este foarte dificil să rezumăm situația. În măsura în care se poate face o sinteză, doresc să spun că nicio politică nu va fi eficientă și completă atât timp cât vor persista diferențe uriașe între nivelurile de dezvoltare din nordul și sudul lumii, atât timp cât vor persista diferențe în ceea ce privește calitatea instituțiilor democratice, atât timp cât există diferențe foarte mari în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Trebuie să acționăm în cadrul unei politici importante de cooperare strategică și ajutor care să aibă impact asupra cauzelor structurale care au generat aceste inegalități uriașe între nord și sud. Dacă vom rezolva aceste cauze structurale, restul va veni de la sine iar lumea în care trăim cu toții va fi probabil un loc mai bun."@ro18
"Predtým, ako sa dostanem k správe, by som chcel odpovedať pánovi Meyerovi a pánovi Tavaresovi. Skutočne si vážim každý názor, ale zdá sa mi, že ich pohľady na ostrov Lampedusa a na to, čo sa na ňom odohráva, sú sotva veľkorysé. Chcel som ich informovať, že v priebehu 3 nocí prišlo na ostrov Lampedusa 12 000 ľudí. Lampedusa je malý ostrov so 6 000 obyvateľmi a za tri noci zrazu prišlo 12 000 ľudí, ktorí zvýšili počet obyvateľov na 20 000. Myslím si, že pre ktorúkoľvek krajinu je veľmi ťažké prijať taký veľký počet ľudí, ak za taký krátky čas prídu na malý ostrov, ktorý na príchod takéhoto množstva ľudí nie je vybavený. V súčasnosti je na ostrove Lampedusa 1 400 migrantov. Veľa sa urobilo a ihneď, ako to umožnili podmienky na mori, sa zabezpečil presun migrantov do iných centier, najmä na juhu krajiny. Tým sa dostávame k správe. Chcel som poďakovať tieňovým spravodajcom z rôznych politických strán, ktorí všetci svojím osobitým vnímaním veľmi účinne prispeli k tejto správe. Ich príspevok bol zásadný a úplne transparentný, v rovnakom duchu, aký nás všetkých inšpiroval na začiatku. Ďakujem tiež pani komisárke Malmströmovej za nadšenie, ktoré preukázala voči koncepcii rozdelenia záťaže, čo by malo ovplyvniť jej prácu v rámci Komisie, čiže aj v rámci Rady. Ak bude to isté nadšenie preukazovať aj v budúcnosti, myslím si, že výsledky sa dostavia. Na záver poviem, že je veľmi ťažké zhrnúť situáciu. Pokiaľ je ju vôbec možné zhrnúť, rád by som povedal, že akákoľvek politika bude neúčinná a neúplná, pokým budú pretrvávať obrovské rozdiely medzi úrovňou rozvoja na severe a juhu sveta, pokým budú pretrvávať obrovské rozdiely v kvalite demokratických inštitúcií a pokým budú existovať priepastné rozdiely v dodržiavaní ľudských práv. Musíme začať konať v rámci širšej politiky strategickej spolupráce a pomoci, ktorá ovplyvní štrukturálne príčiny, ktoré spôsobili túto obrovskú nerovnosť medzi severom a juhom. Ak vyriešime štrukturálne príčiny, zvyšok bude nasledovať a svet, v ktorom žijeme, sa pravdepodobne zmení k lepšiemu."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, preden spregovorim o poročilu, se želim odzvati na govor gospoda Meyerja in gospoda Tavaresa. Resnično spoštujem mnenje vseh, vendar se mi zdi, da njuna pogleda na Lampeduso in na to, kar se tam dogaja, nista plemenita. Seznaniti sem ju želel, da je v treh nočeh na Lampeduso prišlo 12 tisoč ljudi. Lampedusa je majhen otok s 6 tisoč prebivalci, število prebivalcev pa se je z nenadnim prihodom 12 tisočih ljudi v treh nočeh povečalo na 20 tisoč. Mislim, da bi imela vsaka država težave pri sprejemanju tako velikega števila ljudi v tako kratkem času na majhnem otoku, ki nima namestitev za tako veliko število ljudi. Na Lampedusi je zdaj 1400 migrantov. Veliko je bilo storjenega in kakor hitro bodo razmere na morju dopuščale, bodo migranti premeščeni v druge centre, predvsem na jug države. S tem bom prešel na poročilo. Poročevalcem v senci različnih političnih strank se želim zahvaliti, da so po svojih močeh zelo učinkovito prispevali k temu poročilu. Povsem pregledno so odločilno prispevali v istem duhu, kot nas je vse navdajal na začetku. Prav tako se zahvaljujem komisarki Malmström za navdušenje, ki ga je pokazala pri zamisli delitve bremena, kar bo vplivalo na njeno delo v Komisiji, s tem pa tudi v Svetu. Če bo še naprej izkazovala takšno navdušenje, mislim, da bodo sledili tudi rezultati. Na koncu želim povzeti, da so razmere zelo težke. Če je sploh mogoče pripraviti povzetek, želim povedati, da bodo vse politike neučinkovite in nepopolne tako dolgo, dokler bodo ogromne razlike v razvoju med severom in jugom sveta, dokler bodo ogromne razlike v kakovosti demokratičnih institucij in dokler bodo izjemne razlike v spoštovanju človekovih pravic. Ukrepati moramo v sklopu pomembne politike strateškega sodelovanja in pomoči, ki bo vplivala na strukturne vzroke, ki so pripeljali do teh ogromnih neenakosti med severom in jugom. Če bomo te strukturne vzroke odpravili, bo vse ostalo sledilo, svet, v katerem vsi živimo, pa bo verjetno boljši."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Innan jag kommer till betänkandet vill jag svara Willy Meyer och Rui Tavares. Jag respekterar verkligen allas åsikter, men jag anser att deras åsikter om Lampedusa och det som händer på Lampedusa inte är särskilt generösa. Jag ville informera dem om att 12 000 personer anlände till Lampedusa inom loppet av tre nätter. Lampedusa är en liten ö med 6 000 invånare och 12 000 personer anlände plötsligt under loppet av tre nätter, vilket gjorde att befolkningen ökade till 20 000. Jag tror att det är mycket svårt för vilket land som helst att ta emot ett så stort antal människor som anländer under en så kort tidsperiod på en liten ö utan faciliteter för ett så stort antal personer. Det finns för närvarande 1 400 migranter på Lampedusa. Mycket har gjorts och så snart som förhållandena på havet tillät det flyttades migranterna till andra platser, framför allt i landets södra delar. Det leder oss till betänkandet. Jag vill tacka de skuggföredragande från olika politiska partier som med sina olika intresseområden har bidragit till det här betänkandet på ett mycket effektivt sätt. De har bidragit på ett grundläggande sätt, med fullständig öppenhet, i samma anda som inspirerade oss alla i början. Jag vill också tacka kommissionsledamot Cecilia Malmström för den entusiasm hon har visat för konceptet bördefördelning, som bör påverka hennes arbete inom kommissionen och därmed arbetet inom rådet. Om hon fortsatt visar samma entusiasm tror jag att det kommer att leda till resultat. Jag vill avsluta genom att säga att situationen är mycket svår att sammanfatta. I den mån den är möjlig att sammanfatta vill jag säga att alla politiska åtgärder kommer att vara ineffektiva och ofullständiga så länge som det fortfarande kvarstår mycket stora skillnader mellan utvecklingsnivåerna i nord och syd, så länge som det finns mycket stora skillnader i de demokratiska institutionernas kvalitet och så länge som det finns enorma skillnader i respekten för de mänskliga rättigheterna. Vi måste agera som ett led i en bred politik av strategiskt samarbete och bistånd som kommer att ha effekt på de strukturella orsaker som gett upphov till dessa mycket stora skillnader mellan nord och syd. Om vi löser dessa strukturella orsaker kommer resten att följa av sig självt och den värld vi lever i kommer förmodligen att bli bättre."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph