Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-04-Speech-1-162-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110404.19.1-162-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, questa relazione di iniziativa tragicamente attuale è nata oltre un anno fa per valutare in maniera pragmatica ed equilibrata il fenomeno dell'immigrazione e delle sue cause strutturali, a prescindere da pregiudizi politici o ideologici. Abbiamo voluto approfondire il ruolo della politica estera e le sue possibilità di intervento sulle ragioni profonde dell'immigrazione, al di là degli aspetti umanitari o di emergenza. Guerre, tensioni etniche, cambiamenti climatici persistenti, violazione dei diritti umani, mancanza di libertà civili ed economiche, corruzione endemica, assenza di rappresentanti istituzionali dei bisogni dei cittadini, come sindacati, associazioni, partiti politici: l'insieme di questi elementi rappresenta il terreno d'intervento della politica estera europea ed è con la soluzione di questi problemi che si rimuoveranno molte delle ragioni che spingono milioni di uomini a emigrare. Nessuna politica di cooperazione allo sviluppo può essere pienamente efficace senza intervenire sulle cause di instabilità nei paesi di origine dei migranti. Questo implica una cooperazione regionale sia con i paesi di origine che di transito, anche attraverso accordi bilaterali. Gli obiettivi del Millennio sono già molto ambiziosi, ma non saranno certamente raggiunti senza stabilità politica e senza attuare meccanismi efficaci per prevenire i conflitti e mantenere la pace. La portata globale di questa politica e il suo approccio omnicomprensivo richiedono idee chiare ed ingenti risorse finanziarie, difficilmente reperibili in questo momento di crisi. È pertanto opportuno coordinare le iniziative dell'Unione con quelle di altre grandi potenze, ad esempio gli Stati Uniti, per evitare sovrapposizioni di interventi nelle stesse aree o dispersione di risorse finanziarie, come è spesso avvenuto in passato. Ad un fenomeno globale bisogna rispondere con una politica globale. Dobbiamo accompagnare i paesi di origine degli immigrati verso la democrazia e la mettendo a disposizione i nostri valori e la nostra esperienza. Nell'ambito della politica europea di vicinato è opportuno offrire un'agenda economica capace di aumentare i livelli di occupazione ed accordi commerciali in grado di generare un vero sviluppo economico coerente con le leggi di mercato. Il Commissario Füle e l'Alto rappresentante Ashton hanno richiamato, con la formula " ", il concetto di condizionalità dell'aiuto che intende premiare i paesi più attivi sulla strada delle riforme democratiche e del rispetto dei diritti umani. Questo è coerente con i nostri valori europei, efficace per lo sviluppo e – permettetemi – moralmente giusto nei confronti del contribuente europeo. Per concludere vorrei sottolineare che a una politica europea di gestione dei grandi flussi migratori deve corrispondere l'accettazione del concetto di " ", coerentemente col dovere di solidarietà degli Stati previsto dall'articolo 80 del trattato, perché nessun paese può far fronte da solo a un'emergenza di enormi dimensioni. Ringrazio infine il Commissario Malmström per la condivisione mostrata nei confronti di alcuni punti o di molti punti di questa relazione e mi auguro che l'Europa possa concretamente adoperarsi insieme all'Italia per far fronte a un fenomeno che è di dimensioni internazionali e che tocca ognuno di noi."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, tato tragicky aktuální zpráva z vlastního podnětu byla poprvé vypracována před více než rokem s cílem pragmaticky a vyváženě zhodnotit fenomén přistěhovalectví a jeho strukturální příčiny bez ohledu na politické a ideologické předsudky. Chtěli jsme prozkoumat úlohu zahraniční politiky a její schopnost ovlivňovat hluboké příčiny přistěhovalectví, pomineme-li humanitární a krizové příčiny. Války, etnické napětí, trvalá změna klimatu, porušování lidských práv, nedostatečné občanské a hospodářské svobody, místní korupce, nedostatek institucionálních zástupců potřeb občanů, jako jsou odbory, sdružení, politické strany. Soubor všech těchto prvků představuje oblast vhodnou pro nasazení evropské zahraniční politiky a řešení těchto problémů odstraní mnohé důvody, které nutí miliony lidí k emigraci. Žádná politika rozvojové spolupráce nemůže být plně účinná, aniž by se zabývala příčinami nestability v zemích původu přistěhovalců. Sem patří regionální spolupráce jak se zeměmi původu, tak s tranzitními zeměmi, a to i prostřednictvím dvojstranných smluv. Rozvojové cíle tisíciletí jsou již velmi ambiciózní, ale jistě nebudou dosaženy bez politické stability a bez užívání účinných mechanismů na předcházení konfliktů a zachování míru. Globální dosah této politiky a její holistický přístup vyžadují jasné myšlenky a značné finanční zdroje, jež je v tomto období krize obtížné získat. Proto lze doporučit koordinaci těchto kroků Unie s kroky jiných velmocí, jako jsou Spojené státy, aby nedocházelo k dvojímu financování ve stejných oblastech nebo k rozptylování finančních zdrojů, jak tomu bylo často v minulosti. Globální fenomén je třeba řešit pomocí globální politiky. Tím, že dáme k dispozici své hodnoty a své zkušenosti, musíme vést země původu přistěhovalců k demokracii. V rámci evropské politiky sousedství bychom měli nabídnout hospodářskou agendu, která může zvýšit úroveň zaměstnanosti, a obchodní dohody, které mohou přinést skutečný hospodářský rozvoj v souladu se zákony trhu. Komisař Füle a vysoká představitelka, baronka Ashtonová, upozornili pomocí sloganu „víc za víc“ na koncepci podmíněnosti pomoci, jíž by se měly odměňovat země, které nejaktivněji kráčejí po cestě k demokratickým reformám a k dodržování lidských práv. To je v souladu s našimi evropskými hodnotami, účinnými z hlediska rozvoje a, dovolíte-li, morálně spravedlivými pro daňové poplatníky. Závěrem bych chtěl konstatovat, že evropská politika řízení velkých migračních toků by měla jít ruku v ruce s přijetím koncepce „rozdělení zátěže“ v souladu s povinností solidarity státu podle článku 80 Smlouvy, neboť žádná země nemůže sama čelit krizové situaci obrovských rozměrů. Nakonec chci poděkovat komisařce Malmströmové za její podporu některých či mnoha bobů v této zprávě a doufám, že Evropa bude skutečně spolupracovat s Itálií na řešení fenoménu, který má mezinárodní rozměr a ovlivňuje každého z nás."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Denne tragisk aktuelle initiativbetænkning blev oprindelig udarbejdet for over et år siden for at vurdere immigrationsfænomenet og de strukturelle årsager hertil på en pragmatisk og afbalanceret måde uden politiske eller ideologiske fordomme. Vi ønskede at undersøge udenrigspolitikkens rolle og dens evne til at påvirke de dybt forankrede årsager til immigration, ud over de humanitære kriser eller nødsituationer. Krige, etniske spændinger, vedvarende klimaforandringer, krænkelser af menneskerettighederne, manglende civile og økonomiske frihedsrettigheder, almindeligt forekommende korruption, manglende institutioner, der kan repræsentere borgernes behov såsom fagforeninger, sammenslutninger, og politiske partier – alle disse elementer udgør de områder, hvor EU skal udfolde sin udenrigspolitik, og en løsning af disse problemer vil fjerne mange af årsagerne til, at millioner af mennesker emigrerer. Intet udviklingspolitisk samarbejde kan være fuldstændig effektivt, uden at der gøres noget ved årsagerne til den manglende stabilitet i migranternes oprindelseslande. Det indebærer et regionalt samarbejde med både oprindelseslandet og transitlandet, bl.a. gennem bilaterale aftaler. Millenniumudviklingsmålene er allerede meget ambitiøse, men vil bestemt ikke blive nået uden politisk stabilitet og uden gennemførelse af effektive mekanismer til at forebygge konflikter og opretholde fred. Denne politiks globale rækkevidde og helhedstilgang kræver klare idéer og betydelige finansielle ressourcer, som det er vanskeligt at skaffe i disse krisetider. Det er derfor tilrådeligt at samordne EU's aktioner med andre stormagters såsom USA for at undgå overlapning af midler på de samme områder eller spredning af finansielle ressourcer, som det ofte er sket tidligere. Et globalt fænomen skal tackles med en global politik. Vi skal lede migranternes oprindelseslande mod demokrati og god regeringsførelse ved at stille vores værdier og vores erfaringer til rådighed. Under den europæiske naboskabspolitik bør vi tilbyde en økonomisk dagsorden, der kan øge beskæftigelsesniveauet og antallet af handelsaftaler, som kan skabe reel økonomisk udvikling i overensstemmelse med markedslovene. Kommissær Füle og den højtstående repræsentant, Baroness Ashton, gjorde med sloganet "mere for mere" opmærksom på begrebet betingelser for støtte, som sigter mod at belønne lande, der mest aktivt arbejder i retning af demokratiske reformer og respekt for menneskerettigheder. Det er i overensstemmelse med vores europæiske værdier, effektivt for udviklingen og – hvis jeg må være så fri – moralsk retfærdigt over for skatteyderne. Jeg vil gerne slutte af med at sige, at en EU-politik om forvaltning af store migrationsstrømme bør gå hånd i hånd med accept af idéen om "byrdefordeling" i overensstemmelse med pligten til solidaritet mellem medlemsstaterne i henhold til traktatens artikel 80, fordi intet land selv kan klare en nødsituation af enorme dimensioner. Endelig takker jeg kommissær Malmström for hendes støtte til nogle eller mange punkter i denne betænkning, og jeg håber, at EU faktisk kan arbejde sammen med Italien om at bekæmpe et fænomen, der har en international dimension, som påvirker hver og en af os."@da2
"Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Dieser tragisch aktuelle Initiativbericht wurde vor über einem Jahr verfasst, um das Phänomen der Migration und ihrer strukturellen Gründe auf pragmatische und ausgeglichene Weise zu bewerten, frei von politischen und ideologischen Vorurteilen. Unser Ziel war die Untersuchung der Rolle der Außenpolitik und deren Fähigkeit, die tief sitzenden Ursachen der Migration über die humanitären Gründe und Notlagen hinaus zu beeinflussen. Kriege, ethnische Spannungen, anhaltender Klimawandel, Menschenrechtsverletzungen, fehlende bürgerliche und wirtschaftliche Freiheiten, endemische Korruption, das Fehlen einer institutionellen Vertretung der Bedürfnisse der Bürger in Form von Gewerkschaften, Verbänden, politischen Parteien: Die Gesamtheit dieser Elemente stellt den Anwendungsbereich der europäischen Außenpolitik dar, und mit der Lösung dieser Probleme werden viele der Gründe für die Migration von Millionen von Menschen beseitigt. Keine Politik der Entwicklungszusammenarbeit kann ihre Wirksamkeit voll entfalten, wenn die Gründe der Instabilität in den Ursprungsländern der Migranten nicht behandelt werden. Dies betrifft auch die regionale Zusammenarbeit sowohl mit dem Herkunftsland als auch mit dem Transitland, unter anderem mittels bilateraler Verträge. Die Millenniums-Entwicklungsziele sind bereits sehr hoch gesteckt und werden ohne politische Stabilität und ohne die Umsetzung wirksamer Mechanismen zur Verhütung von Konflikten und zur Erhaltung des Friedens bestimmt nicht erreicht werden. Die globale Reichweite dieser Politik und ihr ganzheitlicher Ansatz erfordern klare Vorstellungen sowie beträchtliche finanzielle Mittel, die in dieser Zeit der Krise schwer zu finden sind. Es ist daher ratsam, die Tätigkeiten der Union mit jenen anderer großer Mächte wie den USA zu koordinieren, um Doppelfinanzierungen in denselben Bereichen oder die Zerstreuung finanzieller Mittel zu vermeiden, was in der Vergangenheit oft geschehen ist. Ein globales Phänomen erfordert eine globale Politik. Wir müssen die Herkunftsländer der Migranten hin zu Demokratie und verantwortungsvoller Regierungsführung führen, indem wir unsere Werte und unsere Erfahrung zugänglich machen. Unter der Europäischen Nachbarschaftspolitik sollten wir einen wirtschaftlich ausgerichteten Aktionsplan, der die Beschäftigungsquoten erhöhen kann, und Handelsabkommen, die eine echte, marktgesetzkonforme Wirtschaftsentwicklung schaffen, bieten. Kommissar Füle und die Hohe Vertreterin, Baronin Ashton, machten mit dem Slogan „more for more“ auf das Konzept der Konditionalität der Hilfe aufmerksam, dass Länder, die demokratische Reformen und die Achtung der Menschenrechte am aktivsten verfolgen, belohnen soll. Dies entspricht unseren europäischen Werten, fördert die Entwicklung und – wenn Sie mir die Bemerkung erlauben – den Steuerzahlern gegenüber moralisch gerecht. Abschließend möchte ich hinzufügen, dass eine europäische Politik zur Bewältigung großer Migrationsflüsse mit der Annahme des Konzepts der Lastenteilung einhergehen sollte, in Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Solidarität unter den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 80 des Vertrags, denn kein Land kann eine Notlage von gewaltigen Ausmaßen alleine bewältigen. Zum Schluss danke ich Kommissarin Malmström für ihre Unterstützung für einige beziehungsweise viele Punkte dieses Berichts und hoffe, dass Europa mit Italien zusammenarbeiten wird, damit dieses Phänomen, das von internationaler Tragweite ist und uns alle betrifft, bewältigt werden kann."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η παρούσα τραγικά επίκαιρη έκθεση πρωτοβουλίας εκπονήθηκε για πρώτη φορά πριν από έναν και πλέον χρόνο, με στόχο την αξιολόγηση του φαινομένου της μετανάστευσης και των διαρθρωτικών αιτιών του με ρεαλιστικό και ισορροπημένο τρόπο, ανεξαρτήτως πολιτικών ή ιδεολογικών προκαταλήψεων. Επιθυμία μας ήταν να διερευνήσουμε τον ρόλο της εξωτερικής πολιτικής και της ικανότητας επιρροής της στα βαθιά ριζωμένα αίτια της μετανάστευσης, πέραν των ανθρωπιστικών λόγων ή των λόγων έκτακτης ανάγκης. Πόλεμοι, εθνοτικές εντάσεις, εμμένουσα κλιματική αλλαγή, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έλλειψη ατομικών και οικονομικών ελευθεριών, ενδημική διαφθορά, απουσία θεσμικών εκπροσώπων για τις ανάγκες των πολιτών, όπως συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις, πολιτικά κόμματα: το σύνολο όλων αυτών των στοιχείων συγκροτούν το πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, και η επίλυση των εν λόγω προβλημάτων αναμένεται να εξαλείψει πολλούς από τους λόγους που εξωθούν εκατομμύρια ανθρώπων στη μετανάστευση. Καμία πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας δεν μπορεί να είναι πλήρως αποτελεσματική εάν δεν καταπολεμηθούν τα αίτια της αστάθειας στις χώρες καταγωγής των μεταναστών. Αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη περιφερειακής συνεργασίας τόσο με τις χώρες καταγωγής όσο και με τις χώρες διέλευσης, μέσω, μεταξύ άλλων, διμερών συμφωνιών. Οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας είναι ήδη πολύ φιλόδοξοι, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να επιτευχθούν χωρίς πολιτική σταθερότητα και χωρίς την εφαρμογή αποτελεσματικών μηχανισμών για την πρόληψη των συγκρούσεων και τη διατήρηση της ειρήνης. Η συνολική εμβέλεια της εν λόγω πολιτικής και η ολιστική της προσέγγιση απαιτούν σαφείς ιδέες και σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους που είναι δύσκολο να κινητοποιηθούν υπό τις παρούσες συνθήκες της κρίσης. Για τον λόγο αυτόν, θα ήταν σκόπιμο να συντονιστούν οι δράσεις της Ένωσης με τις αντίστοιχες δράσεις άλλων μεγάλων δυνάμεων, όπως των Ηνωμένων Πολιτειών, για την αποφυγή τυχόν επικάλυψης της χρηματοδότησης στους ίδιους τομείς ή της διασποράς των χρηματοδοτικών πόρων, όπως έχει συμβεί πολλές φορές κατά το παρελθόν. Ένα σφαιρικό φαινόμενο πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσω σφαιρικής πολιτικής. Οφείλουμε να οδηγήσουμε τις χώρες καταγωγής των μεταναστών στη δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση, θέτοντας στη διάθεσή τους τις αξίες μας και την εμπειρία μας. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, πρέπει να προσφέρουμε μια οικονομική ατζέντα που θα μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά απασχόλησης και εμπορικές συμφωνίες που θα μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική οικονομική ανάπτυξη, η οποία θα συνάδει με τους νόμους της αγοράς. Με το σύνθημά τους «όσο περισσότερο τόσο περισσότερο», ο Επίτροπος Füle και η Ύπατη Εκπρόσωπος, βαρόνη Ashton, επέστησαν την προσοχή στην έννοια της αιρεσιμότητας για την παροχή βοήθειας, η οποία αποβλέπει στην επιβράβευση των χωρών που ακολουθούν με τον πλέον δυναμικό τρόπο την οδό προς τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή η τακτική συνάδει με τις ευρωπαϊκές μας αξίες, είναι αποτελεσματική για την ανάπτυξη και –εάν μου επιτρέπετε να το πω– ηθικά δίκαιη για τους φορολογούμενους. Θα ήθελα να ολοκληρώσω, αναφέροντας ότι η άσκηση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διαχείριση μεγάλων μεταναστευτικών ροών πρέπει να συμβαδίζει με την αποδοχή της έννοιας του «καταμερισμού των βαρών», σε εναρμόνιση με το καθήκον της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών δυνάμει του άρθρου 80 της Συνθήκης, διότι καμία χώρα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει μόνη της σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης τεραστίων διαστάσεων. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο Malmström για την υποστήριξή της όσον αφορά ορισμένα ή πολλά στοιχεία της παρούσας έκθεσης, και ευελπιστώ η Ευρώπη να μπορέσει πραγματικά να συνεργαστεί με την Ιταλία για την αντιμετώπιση ενός φαινομένου που εμπεριέχει και διεθνή συνιστώσα και έχει αντίκτυπο σε καθέναν από εμάς."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, this tragically topical own-initiative report was first drawn up more than a year ago to assess the phenomenon of immigration and its structural causes in a pragmatic and balanced manner, regardless of political or ideological prejudices. We wanted to investigate the role of foreign policy and its ability to have an effect on the deep-seated causes of immigration, beyond humanitarian or emergency causes. Wars, ethnic tensions, persistent climate change, human rights violations, a lack of civil and economic liberties, endemic corruption, a lack of institutional representatives of citizens’ needs, such as trade unions, associations, political parties: the set of all these elements represents the field of deployment of European foreign policy and resolving these problems will remove many of the reasons that cause millions of people to emigrate. No development cooperation policy can be fully effective without tackling the causes of instability in migrants’ countries of origin. This involves regional cooperation with both with the country of origin and the country of transit, including through bilateral agreements. The Millennium Development Goals are already very ambitious, but certainly will not be achieved without political stability and without implementing effective mechanisms for preventing conflicts and maintaining peace. The global reach of this policy and its holistic approach require clear ideas and substantial financial resources that are difficult to come by in this moment of crisis. It is therefore advisable to coordinate the actions of the Union with those of other major powers such as the United States to avoid duplication of funding in the same areas or dispersal of financial resources, as has often happened in the past. A global phenomenon must be dealt with by a global policy. We must lead the migrants’ countries of origin to democracy and good governance by making available our values and our experience. Under the European Neighbourhood Policy, we should offer an economic agenda that can increase levels of employment and trade agreements that can generate real economic development consistent with market laws. Commissioner Füle and the High Representative, Baroness Ashton, drew attention, with the slogan ‘more for more’, to the concept of conditionality of aid which aims to reward countries that are most actively setting out on the road to democratic reforms and respect for human rights. This is consistent with our European values, effective for development and – if you will allow me – morally fair to taxpayers. I would like to conclude by stating that a European policy for the management of large migration flows should go hand in hand with acceptance of the concept of ‘burden sharing’, in line with the duty of State solidarity under Article 80 of the Treaty, because no country can face up to an emergency of enormous proportions by itself. Finally, I thank Commissioner Malmström for her support for some or many points in this report, and I hope that Europe can actually work with Italy to address a phenomenon that has an international dimension and that affects every one of us."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, este informe de propia iniciativa, de tan trágica actualidad, se redactó por primera vez hace más de un año para evaluar el fenómeno de la inmigración y sus causas estructurales de una manera pragmática y equilibrada, con independencia de los prejuicios políticos o ideológicos. Queríamos investigar el papel de la política exterior y su capacidad de influir sobre las causas profundas de la inmigración, más allá de las causas humanitarias o de emergencia. Las guerras, las tensiones étnicas, el cambio climático persistente, las violaciones de los derechos humanos, la falta de libertades civiles y económicas, la corrupción endémica, la falta de representantes institucionales de las necesidades de los ciudadanos, como los sindicatos, las asociaciones o los partidos políticos, etc.: el conjunto de todos esos elementos representa el ámbito de aplicación de la política exterior europea y la resolución de estos problemas eliminará muchos de los motivos que llevan a millones de personas a la emigración. Ninguna política de cooperación al desarrollo puede ser plenamente eficaz sin abordar las causas de la inestabilidad en los países de origen de los migrantes, lo cual implica la cooperación regional con el país de origen y el de tránsito, incluso mediante acuerdos bilaterales. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son ya muy ambiciosos, pero sin duda no se lograrán sin estabilidad política y sin la aplicación de mecanismos eficaces para la prevención de los conflictos y el mantenimiento de la paz. El alcance mundial de esta política y su enfoque global requieren ideas claras y unos recursos financieros considerables, algo cuya consecución resulta complicada en este momento de crisis. Por tanto, es recomendable coordinar las medidas de la Unión con las de otras grandes potencias como los Estados Unidos para evitar duplicar la financiación en los mismos ámbitos o dispersar los recursos financieros, como ha sucedido muchas veces en el pasado. Un fenómeno mundial debe tratarse mediante una política mundial. Tenemos que llevar a los países de origen de los migrantes a la democracia y la buena gobernanza poniendo a su disposición nuestros valores y nuestra experiencia. En el marco de la Política Europea de Vecindad, debemos ofrecer un programa económico que pueda aumentar los niveles de empleo y unos acuerdos comerciales que puedan generar un auténtico desarrollo económico compatible con las leyes del mercado. El Comisario Füle y la Alta Representante, la señora Ashton, han llamado la atención, bajo el lema «más por más», sobre el concepto de la condicionalidad de la ayuda, que tiene como objetivo premiar a los países más activos en el camino hacia las reformas democráticas y el respeto de los derechos humanos. Ello es coherente con nuestros valores europeos, eficaz para el desarrollo y, si me lo permiten, moralmente justo para los contribuyentes. Quiero concluir señalando que una política europea para la gestión de los grandes flujos migratorios debe ir de la mano de la aceptación del concepto de «reparto de las cargas», de acuerdo con el deber de solidaridad de los Estados en virtud del artículo 80 del Tratado, ya que ningún país puede hacer frente por sí solo a una emergencia de grandes proporciones. Por último, agradezco a la Comisaria Malmström su apoyo a algunos, o a muchos, de los puntos de este informe y espero que Europa pueda trabajar realmente con Italia para hacer frente a un fenómeno que posee una dimensión internacional y que nos afecta a cada uno de nosotros."@es21
"Austatud juhataja, kallid kolleegid! See kohutavalt päevakohane algatusraport koostati esimest korda rohkem kui aasta tagasi sisserände nähtuse ja selle struktuursete põhjuste pragmaatiliseks ja tasakaalustatud hindamiseks, olenemata poliitilistest või ideoloogilistest eelarvamustest. Me tahtsime uurida välispoliitika rolli ja selle võimet mõjutada sisserände sügavalt juurdunud põhjuseid, lisaks humanitaar- või hädaolukorraga seotud põhjustele. Sõjad, etnilised pinged, püsiv kliimamuutus, inimõiguste rikkumised, kodaniku- ja majandusvabaduse puudumine, lokkav korruptsioon, kodanike vajaduste institutsioonilise esindatuse puudumine, nt ametiühingud, ühendused, erakonnad: kõik need elemendid kujutavad endast Euroopa välispoliitika sekkumisvaldkonda ja nende probleemide lahendamine kõrvaldab mitmed põhjused, mis kutsuvad esile miljonite inimeste väljarändamise. Ükski arengukoostöö poliitika ei saa olla küllalt tõhus, kui nimetatud ebastabiilsuse põhjustega rändajate päritoluriikides ei tegeleta. See hõlmab piirkondlikku koostööd nii päritolu- kui ka transiidiriigiga, sealhulgas kahepoolsete lepingute kaudu. Aastatuhande arengueesmärgid on juba väga nõudlikud, kuid kindlasti ei saavutata neid ilma poliitilise stabiilsuseta ning tõhusaid konfliktiennetus- ja rahutagamismehhanisme rakendamata. Kõnealuse poliitika üleilmne ulatus ja selle terviklik lähenemisviis nõuavad selgeid ideid ja olulisi rahalisi vahendeid, mida on praegusel kriisiajal raske saada. Seetõttu on soovitatav kooskõlastada liidu tegevusi teiste suurriikide, nt Ameerika Ühendriikide omadega, et vältida rahastamise dubleerimist ühesugustes valdkondades või rahaliste vahendite hajumist, nagu on minevikus sageli ette tulnud. Üleilmse nähtusega peab tegelema üleilmne poliitika. Me peame suunama sisserändajate päritoluriigid demokraatia ja hea valitsemise juurde, tehes oma väärtused ja kogemused kättesaadavaks. Euroopa naabruspoliitika kohaselt peaksime pakkuma majanduskava, mis suudab suurendada tööhõivemäära, ja kaubanduskokkuleppeid, mis suudavad aluse panna tõelisele majandusarengule, mis vastab turuseadustele. Volinik Füle ja kõrge esindaja paruness Ashton juhtisid loosungiga „rohkema eest rohkem” tähelepanu abi tingimuslikkuse mõistele, mille kohaselt premeeritakse riike, kes asuvad kõige aktiivsemalt demokraatlike reformide ja inimõiguste austamise teele. See on kooskõlas meie Euroopa väärtustega, arengut soodustav ja – kui lubate – moraalselt õiglane maksumaksjate suhtes. Lõpetuseks tahaksin öelda, et Euroopa suurte rändevoogude juhtimise poliitika peaks käima käsikäes koormuse jagamise mõiste heakskiitmisega, mis on kooskõlas aluslepingu artikli 80 kohase riigi solidaarsuse kohustusega, sest ükski riik ei suuda üksi vastu astuda ulatuslikele hädaolukordadele. Lõpuks tänan volinik Malmströmi tema toetuse eest selle raporti mõnele või mitmele punktile ja loodan, et Euroopa suudab tõepoolest teha Itaaliaga koostööd, et tegeleda nähtusega, millel on rahvusvaheline mõõde ja mis mõjutab meid kõiki."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tämä traagisesti ajankohtainen valiokunta-aloitteinen mietintö syntyi alun perin jo yli vuosi sitten tavoitteena arvioida siirtolaiskysymystä ja sen rakenteellisia syitä käytännönläheisesti ja tasapuolisesti poliittisista tai ideologisista ennakkoluuloista riippumatta. Halusimme tutkia ulkopolitiikan tehtävää ja sen mahdollisuuksia vaikuttaa siirtolaisuuden perimmäisiin syihin humanitaaristen näkökohtien tai kriisinäkökohtien ohella. Sodat, etniset jännitteet, jatkuva ilmastonmuutos, ihmisoikeusrikkomukset, kansalaisvapauksien ja taloudellisten vapauksien puuttuminen, kotoperäinen korruptio sekä kansalaisten tarpeita edustavien institutionaalisten järjestöjen, kuten ammattiliittojen, yhdistysten ja poliittisten puolueiden puuttuminen: kaikki nämä tekijät liittyvät EU:n ulkopoliittiseen toimintaan, ja näiden ongelmien ratkaisulla poistettaisiin miljoonia ihmisiä maastapakoon ajavia syitä. Kehitysyhteistyöpolitiikka ei voi koskaan toimia täysin tehokkaasti, ellei siinä pureuduta siirtolaisten kotimaan epävakauden syihin. Tämä edellyttää alueellista yhteistyötä sekä alkuperämaan että läpikulkumaan kanssa, ja yhteistyö tapahtuu myös kahdenvälisten sopimusten avulla. Vuosituhannen kehitystavoitteet ovat jo nykyisellään hyvin kunnianhimoisia, mutta on selvää, ettei niitä voida saavuttaa ilman poliittista vakautta ja hyödyntämättä tehokkaita välineitä konfliktien ennalta ehkäisemiseksi ja rauhan säilyttämiseksi. Tämän politiikan globaali toimintasäde ja sen kaikenkattavuus edellyttävät selkeitä ideoita ja huomattavaa rahoitusta, jota on vaikea saada nykyisessä talouskriisissä. Siten olisi suotavaa koordinoida unionin toimintaa muiden suurvaltojen, kuten Yhdysvaltojen, toiminnan kanssa, jotta vältytään päällekkäiseltä rahoitukselta samoilla aloilla tai rahoituksen pirstoutumiselta, kuten aiemmin on usein käynyt. Globaalia ilmiötä on käsiteltävä globaalin politiikan avulla. Siirtolaisten kotimaita on pyrittävä viemään kohti demokratiaa ja hyvää hallintotapaa tarjoamalla käyttöön omia arvojamme ja kokemuksiamme. Meidän olisi Euroopan naapuruuspolitiikan puitteissa tarjottava taloudellinen asialista, jolla voidaan nostaa työllisyystasoa ja lisätä taloussopimuksia, joilla voidaan saada aikaan todellista, markkinalakeja noudattelevaa talouskehitystä. Komission jäsen Füle sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Ashton muistuttivat (iskulauseella "more for more") avun ehdollisuuskäsitteestä, jonka tarkoituksena on palkita maita, jotka ovat toteuttaneet aktiivisimmin demokraattisia uudistuksia ja noudattaneet ihmisoikeuksia. Tämä on sopusoinnussa eurooppalaisten arvojemme kanssa, tehokasta kehitykselle sekä – jos sallitte – moraalisesti oikeudenmukaista veronmaksajien kannalta. Lopuksi haluan mainita, että suurten siirtolaisvirtojen hallintaa koskevan EU:n politiikan olisi oltava sopusoinnussa niin sanotun vastuunjaon hyväksymisen kanssa perussopimuksen 80 artiklaan sisältyvän valtioiden solidaarisuusvaatimuksen mukaisesti, sillä yksikään valtio ei selviä yksinään laajamittaisista kriiseistä. Lopuksi haluan kiittää komission jäsentä Malmströmiä mietinnön joidenkin tai monien kohtien tukemisesta ja toivon, että EU voisi todella työskennellä Italian kanssa ratkottaessa ongelmaa, joka on kansainvälinen ja koskettaa meitä kaikkia."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, ce rapport d’initiative tragiquement d’actualité a tout d’abord été rédigé il y a plus d’un an pour évaluer de manière pragmatique et équilibrée le phénomène de l’immigration et ses causes structurelles, indépendamment de tout préjugé politique ou idéologique. Nous voulions étudier le rôle de la politique étrangère et sa capacité à influer sur les causes profondes de l’immigration, au-delà des causes humanitaires ou des situations d’urgence. Les guerres, les tensions ethniques, la persistance du changement climatique, les violations des droits de l’homme, l’absence de libertés civiles et économiques, la corruption endémique, l’absence de représentants institutionnels des besoins des citoyens, comme les syndicats, les associations, les partis politiques: l’ensemble de tous ces éléments est le domaine où se déploie la politique étrangère européenne. Et la résolution de ces problèmes éliminera nombre des raisons qui poussent des millions de personnes à émigrer. Aucune politique de coopération au développement ne peut être pleinement efficace si elle ne s’attaque pas aux causes de l’instabilité dans le pays d’origine des migrants. Cela implique une coopération régionale avec le pays d’origine et le pays de transit, y compris au travers d’accords bilatéraux. Les objectifs du Millénaire pour le développement, déjà très ambitieux, seront certainement impossibles à atteindre sans stabilité politique et sans la mise en œuvre de mécanismes efficaces de prévention des conflits et de maintien de la paix. La réalisation complète de cette politique et son approche globale exigent des idées claires et des ressources financières substantielles difficiles à rassembler dans la phase actuelle de difficultés budgétaires des pays membres. Il devient par conséquent fondamental de coordonner les initiatives de l’Union européenne avec celles d’autres grandes puissances comme les États-Unis, afin d’éviter la duplication du financement dans les mêmes zones ou encore la dispersion des ressources financières, comme cela s’est produit souvent par le passé. Un phénomène global doit être traité par une politique globale. Nous devons conduire les pays d’origine des migrants vers la démocratie et la bonne gouvernance en mettant à leur portée nos valeurs et notre expérience. Dans le cadre de la politique européenne de voisinage, un agenda économique doit être développé, comprenant des mesures spécifiques pour augmenter les niveaux d’emploi, ainsi que des accords commerciaux pouvant générer un réel développement économique cohérent avec les lois du marché. Le commissaire Füle et la haute représentante, Mme Ashton, ont attiré l’attention, à l’aide du slogan «plus pour plus», sur le concept de la conditionnalité de l’aide, qui vise à récompenser les pays qui s’engagent le plus activement sur la voie des réformes démocratiques et du respect des droits de l’homme. Cette attitude est cohérente avec nos valeurs européennes, efficace pour le développement et - si je puis me permettre - moralement juste pour les contribuables. Je voudrais conclure en déclarant qu’une politique européenne de gestion des grands flux migratoires devrait aller de pair avec l’acceptation du principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres en vertu de l’article 80 du traité, parce qu’aucun pays ne peut faire face seul à un cas d’urgence aux proportions aussi énormes. Enfin, je remercie la commissaire Malmström pour son soutien à certains ou à de nombreux points de ce rapport, et j’espère que l’Europe pourra effectivement travailler avec l’Italie pour traiter ce phénomène de dimension internationale qui nous affecte tous."@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Ez a szomorú aktualitású, saját kezdeményezésű jelentés először több mint egy éve készült el, hogy pragmatikusan és kiegyensúlyozott módon, politikai és ideológiai előítéletek nélkül megvizsgáljuk a bevándorlás jelenségét és annak strukturális okait. Szerettük volna tanulmányozni a külpolitika szerepét, valamint azt, hogy a humanitárius és sürgős okokon túlmenően hogyan képes befolyást gyakorolni a bevándorlás mélyen gyökerező indítóokait. Háborúk, etnikai feszültségek, folytonos éghajlatváltozás, az emberi jogok megsértésének esetei, a polgári és gazdasági szabadságjogok hiánya, helyi korrupció, a polgárok igényeit képviselő intézmények – például a szakszervezetek, szövetségek, politikai pártok – hiánya: mindezen tényezők összessége alkotja az európai külpolitika alkalmazási területét, és az említett problémák megoldása sok olyan okot meg fog szüntetni, amelyek emberek millióit késztetik emigrálásra. Egyetlen fejlesztési együttműködési politika sem lehet teljes mértékben hatékony anélkül, hogy foglalkozna a migránsok származási országában tapasztalható instabilitás okaival. Ez magában foglalja a származási országgal és a tranzitországgal kétoldalú megállapodások révén történő regionális együttműködést. A millenniumi fejlesztési célok nagyon ambiciózusak, de nyilvánvalóan nem valósíthatók meg politikai stabilitás hiányában, valamint a konfliktusmegelőzésre és békefenntartásra irányuló, hatékony mechanizmusok végrehajtása nélkül. E politika globális kiterjedése és holisztikus megközelítése világos elképzeléseket és jelentős pénzügyi forrásokat igényel, amelyekre nehezen lehet szert tenni a válság jelenlegi pontján. Ezért ajánlatos összehangolni az Unió és a többi nagyhatalom, például az Egyesült Államok intézkedéseit, hogy elkerüljük a dupla finanszírozást ugyanazokon a területeken, illetve a pénzügyi források pazarlását, ahogy az korábban gyakran megtörtént. Egy globális jelenség esetében átfogó politikát kell alkalmazni. Értékeink és tapasztalataink rendelkezésre bocsátásával a demokrácia és a felelősségteljes kormányzás kialakítását kell előmozdítanunk a migránsok származási országaiban. Az európai szomszédságpolitika keretében olyan gazdasági programot kell kínálnunk, amely növelheti a foglalkoztatás szintjét, valamint olyan megállapodásokat, valódi, a piac törvényeivel összhangban álló gazdasági fejlődést képesek előidézni. Füle biztos úr és a főképviselő, Ashton bárónő a „többért többet” szlogennel hívta fel a figyelmet a segélyek feltételhez való kötésének elvére, aminek azon országok jutalmazása a célja, amelyek ténylegesen elindultak a demokratikus reformokhoz és az emberi jogok tiszteletben tartásához vezető úton. Ez összhangban áll európai értékeinkkel, hatékony a fejlődés szempontjából, és – hadd mondjam azt, hogy – tisztességes az adófizetőkkel szemben. Végezetül szeretném elmondani, hogy a hatalmas migrációs áramlások kezelésére vonatkozó európai politikának együtt kell járnia a „tehermegosztás” elképzelés elfogadásával, a Szerződés 80. cikke szerinti tagállami szolidaritási kötelezettség elvével összhangban, mert önmagában egyetlen ország sem tud szembeszállni egy óriási mértékű emberáradattal. Végezetül köszönetet mondok Malmström biztos asszonynak azért, hogy támogatta a jelentés bizonyos, illetve több pontját, továbbá remélem, hogy Európa valóban együtt tud működni Olaszországgal egy olyan jelenség kezelése érdekében, amelynek nemzetközi vonatkozásai vannak, és amely mindnyájunkat érint."@hu11
"Ponia pirmininke, ponios ir ponai, šis itin aktualus pranešimas savo iniciatyva pirmą kartą buvo parengtas daugiau nei prieš metus, siekiant pragmatiškai ir suderintai įvertinti imigracijos reiškinį ir jo struktūrines priežastis, neatsižvelgiant į politinius ar ideologinius nusistatymus. Norėjome ištirti, koks užsienio politikos vaidmuo būdingas ir kokia įtaka daroma kitoms, neįskaitant humanitarinės ar ekstremaliosios padėties priežasčių, įsišaknijusioms imigracijos priežastims. Karai, etninė įtampa, nuolatinė klimato kaita, žmogaus teisių pažeidimai, pilietinių ir ekonominių laisvių trūkumas, būdinga korupcija, institucinių atstovų piliečių poreikiams, kaip antai profesinės sąjungos, asociacijos, politinės partijos, trūkumas – visų šių elementų visuma sudaro Europos užsienio politikos taikymo sritį, tad išsprendus šias problemas bus pašalinta daug priežasčių, verčiančių milijonus žmonių emigruoti. Jokia bendradarbiavimo vystymosi srityje politika negali būti visiškai veiksminga, jeigu neatsižvelgiama į nestabilumo migrantų kilmės šalyse priežastis. Ji taip pat apima regioninį bendradarbiavimą ir su kilmės šalimi, ir su tranzito šalimi, įskaitant ir dvišalius susitarimus. Tūkstantmečio vystymosi tikslai jau dabar yra plataus masto, bet jų tikrai nepavyks įgyvendinti nepasiekus politinio stabilumo ir neįgyvendinus veiksmingų mechanizmų, skirtų konfliktų prevencijai ir taikos palaikymui. Kad ši politika būtų taikoma visuotinai ir būtų laikomasi visapusiško požiūrio, reikia aiškių idėjų ir didelių finansinių išteklių, kurių šiuo krizės metu sunku gauti. Todėl patartina koordinuoti Europos Sąjungos ir kitų didžiųjų valstybių, pvz., Jungtinių Amerikos Valstijų, veiksmus siekiant išvengti dvigubo finansavimo tose pačiose srityse arba finansinių išteklių paskirstymo, kaip neretai yra atsitikę praeityje. Visuotiniam reiškiniui reikia taikyti visuotinę politiką. Turime atvesti migrantų kilmės šalis į demokratiją ir gerą valdymą pasidalydami savo vertybėmis ir patirtimi. Pagal Europos kaimynystės politiką turėtume pasiūlyti ekonominę darbotvarkę, kuri padėtų padidinti užimtumą ir prekybos sutarčių, kuriomis galima paskatinti tikrą rinkos dėsnius atitinkantį ekonominį vystymąsi, skaičių. Komisijos narys Š. Füle ir vyriausioji įgaliotinė baronienė C. Ashton šūkiu „daugiau už daugiau“ atkreipė dėmesį į pagalbos sąlygiškumo sąvoką – atlyginama toms šalims, kurios aktyviausiai ruošiasi žengti demokratinių reformų ir pagarbos žmogaus teisėms keliu. Tai dera su europietiškosiomis vertybėmis, yra veiksminga siekiant vystymosi ir, jeigu man bus leista pasakyti, moraliai teisinga mokesčių mokėtojų atžvilgiu. Norėčiau baigti pasakydamas, kad į Europos didelių migracijos srautų valdymo politiką turėtų būti įtraukta pasidalijimo našta sąvoka, laikantis Sutarties 80 straipsnyje numatytos valstybių solidarumo pareigos, nes jokia šalis negali pati susitvarkyti su didelio masto nepaprastąja padėtimi. Galiausiai dėkoju Komisijos narei C. Malmström už paramą kai kuriais arba daugeliu šio pranešimo klausimų ir tikiuosi, kad Europa iš tiesų gali dirbti kartu su Italija ieškant sprendimo dėl tarptautinio masto reiškinio, kuris daro poveikį kiekvienam iš mūsų."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Šis traģiski aktuālais patstāvīgais ziņojums sākotnēji tika sagatavots pirms vairāk nekā gada, lai praktiski un līdzsvaroti izvērtētu imigrācijas būtību un tās strukturālos cēloņus neatkarīgi no politiskiem vai ideoloģiskiem aizspriedumiem. Mēs gribējām izpētīt ārpolitikas nozīmi un tās spēju ietekmēt imigrācijas dziļākos pamatcēloņus, kas slēpti aiz humāniem vai ārkārtas cēloņiem. Kari, etniska rakstura saspīlējumi, noturīgas klimata pārmaiņas, cilvēktiesību pārkāpumi, pilsonisku un ekonomisku brīvību trūkums, valdoša korupcija, pilsoņu vajadzību pārstāvošu iestāžu, piemēram, arodbiedrību, asociāciju, politisko partiju trūkums: šo visu faktoru kopums veido Eiropas ārpolitikas darbības lauku, un šo problēmu atrisināšana novērsīs daudzus iemeslus, kas izraisa miljoniem cilvēku emigrāciju. Attīstības sadarbības politika nekad nevar būt pilnīgi efektīva, ja tā nerisina nestabilitātes cēloņus migrantu izcelsmes valstīs. Tas ietver reģionālu sadarbību gan ar izcelsmes, gan tranzīta valsti, tostarp ar divpusējiem nolīgumiem. Tūkstošgades attīstības mērķi jau ir ļoti vērienīgi, bet tie noteikti nav sasniedzami bez politiskas stabilitātes un bez konfliktu novēršanas un miera uzturēšanas efektīvu mehānismu īstenošanas. Šīs politikas globālais vēriens un visaptverošā pieeja pieprasa skaidras idejas un pamatīgus finanšu resursus, kas šajā krīzes posmā grūti atrodami. Tāpēc ir ieteicams koordinēt Savienības darbības ar citu svarīgu lielvalstu, piemēram, Amerikas Savienoto Valstu, darbībām, lai izvairītos no divkāršas finansēšanas vienādās jomās vai finanšu resursu izkliedēšanas, kā iepriekš bieži ir noticis. Pasaules mēroga parādība jārisina ar pasaules mēroga politiku. Mums jāvada migrantu izcelsmes valstis demokrātijas un labas pārvaldības virzienā, ļaujot iepazīt mūsu vērtības un pieredzi. Saskaņā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku mums jāpiedāvā tāds ekonomikas darba plāns, kas var paaugstināt nodarbinātības līmeņus, un tirdzniecības nolīgumi, kuri var radīt reālu ekonomikas attīstību atbilstoši tirgus likumiem. Komisārs un augstā pārstāve baronese izmantojot uzsaukumu „lielāks atbalsts lielākām reformām”, vērsa uzmanību uz palīdzības nosacītības izpratni, kuras nolūks ir atalgot valstis, kas visaktīvāk dodas demokrātisku reformu un cilvēktiesību ievērošanas virzienā. Tas atbilst mūsu Eiropas vērtībām, efektīvi iedarbojas uz attīstību un — ja man ļauts tā teikt — ir godīgi pret nodokļu maksātājiem. Noslēgumā es vēlētos teikt, ka Eiropas politikai lielu migrācijas plūsmu pārvaldīšanā ir jāiet līdzās ar sloga izlīdzināšanas jēdziena pieņemšanu atbilstīgi valstu solidaritātes prasībai saskaņā ar Līguma 80. pantu, jo neviena valsts nevar stāties pretī neizmērojama apjoma ārkārtas situācijai viena pati. Visbeidzot es pateicos komisārei par atbalstu dažiem punktiem šajā ziņojumā, un es ceru, ka Eiropa reāli varēs strādāt kopā ar Itāliju, lai risinātu starptautiska mēroga parādību, kas ietekmē katru no mums."@lv13
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, questa relazione di iniziativa tragicamente attuale è nata oltre un anno fa per valutare in maniera pragmatica ed equilibrata il fenomeno dell'immigrazione e delle sue cause strutturali, a prescindere da pregiudizi politici o ideologici. Abbiamo voluto approfondire il ruolo della politica estera e le sue possibilità di intervento sulle ragioni profonde dell'immigrazione, al di là degli aspetti umanitari o di emergenza. Guerre, tensioni etniche, cambiamenti climatici persistenti, violazione dei diritti umani, mancanza di libertà civili ed economiche, corruzione endemica, assenza di rappresentanti istituzionali dei bisogni dei cittadini, come sindacati, associazioni, partiti politici: l'insieme di questi elementi rappresenta il terreno d'intervento della politica estera europea ed è con la soluzione di questi problemi che si rimuoveranno molte delle ragioni che spingono milioni di uomini a emigrare. Nessuna politica di cooperazione allo sviluppo può essere pienamente efficace senza intervenire sulle cause di instabilità nei paesi di origine dei migranti. Questo implica una cooperazione regionale sia con i paesi di origine che di transito, anche attraverso accordi bilaterali. Gli obiettivi del Millennio sono già molto ambiziosi, ma non saranno certamente raggiunti senza stabilità politica e senza attuare meccanismi efficaci per prevenire i conflitti e mantenere la pace. La portata globale di questa politica e il suo approccio omnicomprensivo richiedono idee chiare ed ingenti risorse finanziarie, difficilmente reperibili in questo momento di crisi. È pertanto opportuno coordinare le iniziative dell'Unione con quelle di altre grandi potenze, ad esempio gli Stati Uniti, per evitare sovrapposizioni di interventi nelle stesse aree o dispersione di risorse finanziarie, come è spesso avvenuto in passato. Ad un fenomeno globale bisogna rispondere con una politica globale. Dobbiamo accompagnare i paesi di origine degli immigrati verso la democrazia e la mettendo a disposizione i nostri valori e la nostra esperienza. Nell'ambito della politica europea di vicinato è opportuno offrire un'agenda economica capace di aumentare i livelli di occupazione ed accordi commerciali in grado di generare un vero sviluppo economico coerente con le leggi di mercato. Il Commissario Füle e l'Alto rappresentante Ashton hanno richiamato, con la formula " ", il concetto di condizionalità dell'aiuto che intende premiare i paesi più attivi sulla strada delle riforme democratiche e del rispetto dei diritti umani. Questo è coerente con i nostri valori europei, efficace per lo sviluppo e – permettetemi – moralmente giusto nei confronti del contribuente europeo. Per concludere vorrei sottolineare che a una politica europea di gestione dei grandi flussi migratori deve corrispondere l'accettazione del concetto di " ", coerentemente col dovere di solidarietà degli Stati previsto dall'articolo 80 del trattato, perché nessun paese può far fronte da solo a un'emergenza di enormi dimensioni. Ringrazio infine il Commissario Malmström per la condivisione mostrata nei confronti di alcuni punti o di molti punti di questa relazione e mi auguro che l'Europa possa concretamente adoperarsi insieme all'Italia per far fronte a un fenomeno che è di dimensioni internazionali e che tocca ognuno di noi."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, meer dan een jaar geleden werd de aanzet gegeven voor dit initiatiefverslag toen besloten werd om op pragmatische en evenwichtige wijze het verschijnsel migratie en de structurele oorzaken ervan te analyseren zonder politieke of ideologische vooringenomenheid. Gezien de tragische gebeurtenissen is dit verslag nu zeer actueel. Wij wilden een grondige analyse maken van de rol van het buitenlands beleid en de mogelijkheden om met dat beleid de dieperliggende oorzaken van immigratie aan te pakken. Daarbij hebben we verder gekeken dan het optreden op grond van humanitaire overwegingen en in noodsituaties. Oorlogen, etnische spanningen, aanhoudende klimaatveranderingen, schendingen van de mensenrechten, het ontbreken van civiele en economische vrijheden, hardnekkige corruptiepraktijken en de afwezigheid van institutionele vertegenwoordigers van de behoeften van burgers als vakbonden, verenigingen en politieke partijen; al die factoren samen vormen het terrein waar het Europese buitenlandse beleid kan optreden. Door die problemen op te lossen kunnen we vele oorzaken die voor miljoenen mensen de drijfveer vormen om te emigreren, wegnemen. Geen enkel ontwikkelingssamenwerkingsbeleid kan echt efficiënt zijn als de oorzaken van de instabiliteit in de landen van herkomst van de migranten niet worden aangepakt. Dat houdt regionale samenwerking in, zowel met de landen van oorsprong als met de doorreislanden, mede op basis van bilaterale akkoorden. De millenniumontwikkelingsdoelstellingen zijn al erg ambitieus, maar zullen zeker niet bereikt worden zonder politieke stabiliteit en efficiënte mechanismen om conflicten te voorkomen en de vrede te handhaven. De mondiale draagwijdte van dit beleid en de alomvattende aanpak vereisen duidelijke ideeën en omvangrijke financiële middelen die in deze tijd van crisis moeilijk beschikbaar kunnen worden gemaakt. Het is derhalve raadzaam de initiatieven van de Unie te coördineren met initiatieven van andere grootmachten, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, om overlapping van optreden in dezelfde gebieden of versnippering van financiële middelen, waar in het verleden vaak sprake van was, te voorkomen. Voor een wereldwijd verschijnsel is een mondiaal beleid nodig. We dienen de landen van herkomst van de migranten te begeleiden richting democratie en goed bestuur door onze waarden en ervaring ter beschikking te stellen. In het kader van het Europese nabuurschapsbeleid is het gepast een economische agenda aan te bieden waarmee het werkgelegenheidsniveau verbeterd kan worden en handelsovereenkomsten kunnen worden afgesloten die kunnen zorgen voor echte economische ontwikkeling in overeenstemming met de wetten van de markt. Commissaris Füle en de hoge vertegenwoordiger, mevrouw Ashton, hebben met de formule het concept van hulp op voorwaarden weer in herinnering geroepen. Daarmee worden landen die actiever zijn op het gebied van democratische hervormingen en de eerbiediging van de mensenrechten beloond. Die aanpak spoort met onze Europese waarden, is doeltreffend voor de hulp en, staat u het mij toe dit te zeggen, moreel gezien juist jegens de Europese belastingbetaler. Ter afronding zou ik willen benadrukken dat een Europees beleid voor het beheer van de grote migratiestromen gepaard moet gaan met de aanvaarding van het concept lastenverdeling Dat zou in overeenstemming zijn met de solidariteitsplicht van de lidstaten zoals voorzien in artikel 80 van het Verdrag, want geen enkel land kan alleen noodsituaties van een dergelijke omvang aan. Tot slot bedank ik commissaris Malmström voor het feit dat zij heeft laten weten het eens te zijn met enkele punten of zelfs met vele punten in dit verslag. Ik hoop dat Europa zich er samen met Italië concreet voor in kan zetten om dit verschijnsel, dat internationale dimensies heeft en ieder van ons raakt, het hoofd te bieden."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! To wstrząsająco aktualne sprawozdanie z inicjatywy własnej zostało sporządzone po raz pierwszy ponad rok temu w celu dokonania, w sposób pragmatyczny, zrównoważony i bez uprzedzeń politycznych czy ideologicznych, oceny zjawiska imigracji i jego przyczyn strukturalnych. Chcieliśmy przeanalizować rolę polityki zagranicznej i jej zdolność do wywierania wpływu na głęboko zakorzenione przyczyny imigracji, oprócz humanitarnych lub powstających wskutek okoliczności nadzwyczajnych. Wojny, konflikty etniczne, trwałe zmiany klimatyczne, akty łamania praw człowieka, brak swobód obywatelskich i gospodarczych, endemiczna korupcja, brak instytucjonalnych przedstawicieli zajmujących się potrzebami obywateli, takich jak związki zawodowe, stowarzyszenia, partie polityczne: te wszystkie elementy mieszczą się w zakresie europejskiej polityki zagranicznej, a wraz z rozwiązaniem tych problemów zniknie wiele przyczyn skłaniających miliony ludzi do emigracji. Żadna polityka współpracy na rzecz rozwoju nie może być w pełni skuteczna bez rozwiązania przyczyn braku stabilności w krajach pochodzenia imigrantów. Polega ona między innymi na współpracy regionalnej, zarówno z krajami ich pochodzenia, jak i krajami tranzytowymi, między innymi prowadzonej w formie umów dwustronnych. Milenijne cele rozwoju są bardzo ambitne, ale na pewno nie zostaną osiągnięte bez stabilności politycznej i bez stosowania skutecznych mechanizmów zapobiegania konfliktom i utrzymania pokoju. Globalny zasięg tej polityki i jej holistyczne podejście wymaga jasnych koncepcji i znacznych środków finansowych, które trudno zdobyć teraz, w czasie kryzysu. Dlatego wskazana jest koordynacja działań Unii z działaniami podejmowanymi przez inne potęgi światowe, takie jak Stany Zjednoczone, by uniknąć podwójnego finansowania w tych samych obszarach lub rozproszenia środków finansowych, jak to często bywało w przeszłości. Do reagowania na zjawisko o zasięgu ogólnoświatowym konieczna jest globalna polityka. Musimy doprowadzić do rozwoju demokracji i dobrego rządzenia w krajach pochodzenia imigrantów, poprzez udostępnianie naszych wartości i doświadczenia. W ramach Europejskiej polityki sąsiedztwa powinniśmy oferować program gospodarczy, który może przyczynić się do wzrostu poziomu zatrudnienia i rozszerzenia porozumień handlowych stymulujących rzeczywisty rozwój gospodarczy zgodnie z prawami rynku. Komisarz Füle i wysoka przedstawiciel, baronessa Catherine Ashton zwrócili uwagę, za pomocą hasła „więcej za więcej”, na koncepcję uzależnienia pomocy od spełnienia warunków, czyli nagradzania krajów najaktywniej podejmujących reformy demokratyczne i działania na rzecz poszanowania praw człowieka. Jest to zgodne z naszymi wartościami europejskimi, skuteczne z punktu widzenia rozwoju i – pozwolę sobie dodać – że moralnie uczciwe wobec podatników. Chciałbym na zakończenie powiedzieć, że europejska polityka w zakresie kierowania dużymi przepływami migracyjnymi powinna iść w parze z akceptacją koncepcji „podziału obciążeń”, zgodnie z obowiązkiem państwa solidarności wynikającym z art. 80 Traktatu, ponieważ żadne państwo samodzielnie nie poradzi sobie z nadzwyczajną sytuacją o tak ogromnej skali. I wreszcie, dziękuję pani komisarz Malmström za wsparcie udzielone w odniesieniu do niektórych czy też wielu punktów w tym sprawozdaniu, i mam nadzieję, że Europa naprawdę może podejmować wspólnie z Włochami działania związane ze zjawiskiem, które ma wymiar międzynarodowy i dotyczy każdego z nas."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, este relatório de iniciativa, tragicamente actual, foi elaborado pela primeira vez há mais de um ano, para avaliar o fenómeno da imigração e as suas causas estruturais de uma forma pragmática e equilibrada, independentemente de preconceitos políticos ou ideológicos. Pretendíamos investigar o papel da política externa e a sua capacidade de ter um efeito sobre as causas profundas da imigração, para além das causas humanitárias ou das situações de emergência. Guerras, tensões étnicas, alterações climáticas persistentes, violações dos direitos humanos, falta de liberdades civis e económicas, corrupção endémica, falta de representantes institucionais das necessidades dos cidadãos, tais como sindicatos, associações, partidos políticos: o conjunto de todos esses elementos representa o campo de acção da política externa europeia, pelo que a solução desses problemas eliminará muitas das razões que levam milhões de pessoas a emigrar. Nenhuma política de cooperação para o desenvolvimento pode ser completamente eficaz sem combater as causas de instabilidade nos países de origem dos migrantes. Isso envolve a cooperação regional tanto com o país de origem como com o país de trânsito, inclusivamente através de acordos bilaterais. Os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio já são muito ambiciosos, mas certamente não serão alcançados sem estabilidade política e sem a implementação de mecanismos eficazes para a prevenção de conflitos e a manutenção da paz. O alcance global desta política e a sua abordagem holística exigem ideias claras e recursos financeiros substanciais difíceis de encontrar neste momento de crise. Assim sendo, é aconselhável coordenar as acções da União com as de outras grandes potências como os EUA para evitar a duplicação de financiamento nas mesmas áreas ou a dispersão de recursos financeiros, como muitas vezes aconteceu no passado. Um fenómeno global deve ser tratado com uma política global. Temos de conduzir os países de origem dos migrantes para a democracia e a boa governação através da disponibilização dos nossos valores e da nossa experiência. No âmbito da Política Europeia de Vizinhança, devemos avançar com uma agenda económica capaz de aumentar os níveis de emprego e com acordos comerciais susceptíveis de gerar desenvolvimento económico real consentâneo com as leis de mercado. O Senhor Comissário Füle e a Senhora Alta Representante, Baronesa Catherine Ashton, chamaram a atenção, com o "mais por mais", para o conceito de condicionalidade da ajuda que visa recompensar os países que estão a avançar mais activamente no caminho das reformas democráticas e do respeito pelos direitos humanos. Isto é coerente com os nossos valores europeus, eficaz para o desenvolvimento e - se me permitem que o diga - moralmente justo para os contribuintes. Gostaria de concluir afirmando que uma política europeia para a gestão de grandes fluxos migratórios deve andar a par da aceitação do conceito de "partilha de encargos", em conformidade com o dever de solidariedade dos Estados previsto no artigo 80.º do Tratado, porque nenhum país pode enfrentar sozinho uma situação de emergência de enormes proporções. Finalmente, agradeço à Senhora Comissária Malmström o seu apoio a alguns ou muitos pontos deste relatório, e espero que a Europa possa realmente trabalhar com a Itália para resolver um problema que tem uma dimensão internacional e que nos afecta a todos."@pt17
"Dnă președintă, doamnelor și domnilor, acest raport din proprie inițiativă, de o actualitate dramatică, a fost inițial elaborat cu mai mult de zece ani în urmă, pentru a evalua fenomenul imigrației și cauzele structurale ale acestuia în mod pragmatic și echilibrat, făcând abstracție de prejudecățile ideologice sau politice. Am dorit să examinăm rolul politicii externe și capacitatea acesteia de a influența cauzele profunde ale imigrației, dincolo de cauzele umanitare sau cele referitoare la situațiile de urgență. Războaiele, tensiunile etnice, schimbările climatice persistente, încălcarea drepturilor omului, lipsa libertăților civile și economice, corupția endemică, lipsa reprezentanților instituționali pentru nevoile cetățenilor, cum ar fi sindicatele, asociațiile, partidele politice: ansamblul tuturor acestor elemente reprezintă domeniul de aplicare a politicii externe europene și soluționarea acestor probleme va elimina multe dintre motivele care determină milioane de persoane să emigreze. Nicio politică de cooperare pentru dezvoltare nu poate fi pe deplin eficientă fără combaterea cauzelor instabilității din țările de origine ale migranților. Acest lucru presupune cooperare regională atât cu țara de origine, cât și cu țara de tranzit, inclusiv prin intermediul acordurilor bilaterale. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului sunt deja foarte ambițioase dar, cu siguranță nu vor fi atinse fără stabilitate politică și fără punerea în aplicare a unor mecanisme eficiente de prevenire a conflictelor și de menținere a păcii. Extinderea globală a acestei politici și abordarea sa holistică impune idei clare și resurse financiare substanțiale, care, în acest moment de criză, sunt greu de procurat. Prin urmare, este recomandabil să coordonăm acțiunile Uniunii cu cele ale altor puteri majore cum ar fi Statele Unite, pentru a evita suprapunerea finanțării în aceleași domenii sau dispersarea resurselor financiare, cum s-a întâmplat adesea în trecut. Un fenomen global trebuie abordat printr-o politică globală. Trebuie să conducem țările de origine ale migranților pe calea democrației și a bunei guvernanțe, punându-le la dispoziție valorile noastre și experiența noastră. În cadrul politicii europene de vecinătate, ar trebui să oferim o agendă economică prin care să creștem nivelul ocupării forței de muncă și acorduri comerciale care să poată să genereze dezvoltare economică reală, în acord cu legile pieței. Prin sloganul „mai mult pentru mai mult", dna comisar Füle și Înaltul Reprezentant, baroneasa Ashton, au atras atenția asupra conceptului de condiționalitate a ajutorului, care urmărește să recompenseze țările care pornesc mai activ pe calea reformelor democratice și a respectării drepturilor omului. Acest lucru corespunde valorilor noastre europene, este eficient pentru dezvoltare și, dacă îmi permiteți, mai echitabil din punct de vedere moral pentru contribuabili. Aș dori să închei afirmând că o politică europeană pentru gestionarea fluxurilor migratoare numeroase ar trebui să funcționeze în paralel cu acceptarea conceptului de „repartizare a sarcinilor", conform datoriei de solidaritate între țări prevăzută în articolul 80 al Tratatului, pentru că nicio țară nu poate să gestioneze pe cont propriu o situație de criză de proporții imense. În final, îi mulțumesc dnei comisar Malmström pentru susținerea manifestată pentru anumite sau multe puncte din acest raport și sper că Europa poate, într-adevăr, să colaboreze cu Italia pentru a aborda un fenomen care are o dimensiune internațională și ne afectează pe fiecare."@ro18
"Túto tragicky aktuálnu iniciatívnu správu sme prvý raz vypracovali pred vyše rokom s cieľom zhodnotiť jav prisťahovalectva a jeho štrukturálne príčiny pragmatickým a vyváženým spôsobom nezávisle od politických či ideologických predsudkov. Chceli sme preskúmať úlohu zahraničnej politiky a jej schopnosť vplývať na hlboko zakorenené príčiny prisťahovalectva, poza rámec humanitárnych či núdzových intervencií. Vojny, etnické napätia, neustála zmena klímy, porušenia ľudských práv, nedostatok občianskych a hospodárskych slobôd, zakorenená korupcia, nedostatok inštitučných zástupcov potrieb občanov, napríklad odborov, združení, politických strán – súbor všetkých týchto prvkov predstavuje pole uplatnenia európskej zahraničnej politiky a vyriešenie týchto problémov odstráni mnohé z príčin, ktoré z miliónov ľudí robia vysťahovalcov. Žiadna politika rozvojovej spolupráce nemôže byť plne účinná, ak nerieši príčiny nestability v krajinách pôvodu migrantov. To zahŕňa regionálnu spoluprácu s krajinou pôvodu i s krajinou tranzitu, aj pomocou dvojstranných dohôd. Už rozvojové ciele tisícročia sú veľmi ambiciózne, no istotne sa ich nepodarí dosiahnuť bez politickej stability a bez zavedenia účinných mechanizmov prevencie konfliktov a zachovania mieru. Celosvetový dosah tejto politiky a jej holistický prístup si vyžadujú jasné myšlienky a značné finančné prostriedky, ku ktorým sa v tomto okamihu krízy dá ťažko dostať. Preto je vhodné koordinovať činnosť Únie s činnosťami iných mocností, napríklad Spojených štátov, aby sme sa vyhli duplicite financovania v rovnakých oblastiach či rozptylu finančných prostriedkov, ako sa často stalo v minulosti. Globálny jav treba riešiť globálnou politikou. Musíme viesť krajiny pôvodu migrantov k demokracii a dobrej správe vecí verejných tým, že im sprístupníme naše hodnoty a skúsenosti. Podľa európskej susedskej politiky by sme mali ponúknuť hospodársky program, ktorý dokáže zvýšiť úroveň zamestnanosti, a obchodné dohody, ktoré dokážu vytvoriť skutočný hospodársky rozvoj v súlade so zákonmi trhu. Pán komisár Füle a vysoká predstaviteľka barónka Ashtonová pomocou sloganu „viac pre viacerých“ upriamili pozornosť na koncepciu podmienenosti pomoci, ktorej cieľom je odmeňovať krajiny, ktoré sa najaktívnejšie vydávajú na cestu k demokratickým reformám a dodržiavaniu ľudských práv. To je v súlade s našimi európskymi hodnotami, účinné pre rozvoj a – ak mi to dovolíte povedať – morálne spravodlivé voči daňovníkom. Na záver by som rád povedal, že európska politika riadenia veľkých migračných tokov by mala ísť ruka v ruke s prijatím koncepcie „rozdelenia záťaže“ v súlade s povinnosťou solidarity členských štátov podľa článku 80 zmluvy, pretože žiadna krajina nedokáže zvládnuť núdzový stav obrovských rozmerov bez pomoci iných. A napokon ďakujem pani komisárke Malmströmovej za podporu niektorých či mnohých bodov tejto správy. Dúfam, že Európa skutočne dokáže spolupracovať s Talianskom na riešení javu, ktorý má medzinárodný rozmer a dotýka sa každého z nás."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, to samoiniciativno poročilo s tehnično vsebino je bilo prvič pripravljeno pred več kot enim letom, da bi lahko na pragmatičen in uravnotežen način ocenili pojav priseljevanja in njegove strukturne vzroke ne glede na politične ali ideološke predsodke. Želeli smo preiskati vlogo zunanje politike in njeno zmožnost, da vpliva na globoko zakoreninjene vzroke priseljevanja, ki presegajo humanitarne razloge ali razloge zaradi izrednih razmer. Vojne, etnične napetosti, nenehne podnebne spremembe, kršitve človekovih pravic, pomanjkanje državljanskih in ekonomskih svoboščin, razširjena korupcija, pomanjkanje institucionalnih predstavnikov zagovornikov pravic državljanov, kot so sindikati, združenja, politične stranke: pri vseh teh elementih lahko uporabimo evropsko zunanjo politiko, reševanje teh težav pa bo odpravilo številne razloge, zaradi katerih se izseljuje več milijonov ljudi. Nobena politika razvojnega sodelovanja ne bo povsem učinkovita, če ne bomo odpravili vzrokov za nestabilnost v matičnih državah migrantov. To vključuje regionalno sodelovanje z matično državo in prehodno državo, tudi z dvostranskimi sporazumi. Razvojni cilji tisočletja so že zelo drzni, vendar jih zagotovo ne bomo uresničili brez politične stabilnosti in brez izvajanja učinkovitih mehanizmov za ohranjanje miru in preprečevanje sporov. Svetovni doseg te politike in njen celostni pristop zahtevata jasne zamisli in znatne finančne vire, ki jih je v tej krizi težko zagotoviti. Zato je priporočljivo, da ukrepe Unije uskladimo z ukrepi drugih velikih sil, kot so Združene države, in se izognemo podvajanju pri financiranju istih področij ali razpršitvi finančnih virov, kot se je pogosto dogajalo v preteklosti. Svetovni pojav moramo reševati s svetovno politiko. Matične države migrantov moramo popeljati do demokracije in dobrega upravljanja, s tem ko jim zagotovimo naše vrednote in izkušnje. V evropski sosedski politiki moramo ponuditi gospodarski program, ki bo povečal obseg zaposlenosti in trgovinske sporazume, s katerimi je mogoče ustvariti resničen gospodarski razvoj, ki deluje v skladu z zakoni trga. Komisar Füle in visoka predstavnica baronica Ashton sta s sloganom „več za več“ opozorila na zamisel pogojenosti pomoči, ki bo nagrajeval države, ki so najbolj dejavne pri izvajanju demokratičnih reform in spoštovanju človekovih pravic. To je skladno z našimi evropskimi vrednotami, učinkovito pri razvoju in – če mi dovolite – moralno pošteno za davkoplačevalce. Na koncu želim povedati, da mora Evropsko politiko za obvladovanje velikih migracijskih tokov dopolnjevati sprejetje koncepta „porazdelitve bremena“ v skladu z dolžnostjo solidarnosti države iz člena 80 Pogodbe, saj se nobena država ne more sama spopasti z izrednimi razmerami ogromnih razsežnosti. Na koncu se zahvaljujem komisarki Malmström, ker je podprla nekatere oziroma številne točke tega poročila in upam, da bo Evropa lahko sodelovala z Italijo ter obravnavala pojav, ki ima mednarodno razsežnost in ki vpliva na vse nas."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Detta tragiskt aktuella initiativbetänkande togs först fram för ett år sedan för att utvärdera fenomenet migration och dess strukturella orsaker på ett pragmatiskt och balanserat sätt, oberoende av politiska eller ideologiska fördomar. Vi ville undersöka utrikespolitikens roll och hur den kan påverka de djupare orsakerna till migrationen, bortom humanitära orsaker eller katastrofsituationer. Krig, etniska motsättningar, den bestående klimatförändringen, kränkningar av de mänskliga rättigheterna, avsaknad av medborgerliga och ekonomiska friheter, endemisk korruption, avsaknad av institutionella företrädare för medborgarnas behov, som fackföreningar, organisationer, politiska partier: alla de här komponenterna omfattas av EU:s utrikespolitik och genom att lösa dessa problem kan många av orsakerna till att miljontals människor emigrerar elimineras. Ingen politik för utvecklingssamarbete kan vara helt effektiv om man inte tar itu med orsakerna till instabiliteten i migranternas ursprungsländer. Detta innefattar regionalt samarbete med både ursprungslandet och transitlandet, även genom bilaterala avtal. Millennieutvecklingsmålen är redan mycket ambitiösa, men kommer knappast att uppnås utan politisk stabilitet och om man inte inför effektiva mekanismer för att förebygga konflikter och upprätthålla freden. Denna politiks globala perspektiv och dess helhetsgrepp fordrar tydliga idéer och betydande ekonomiska resurser som är svåra att få tillgång till under dessa kristider. Det är därför tillrådligt att samordna EU:s åtgärder med andra stormakters åtgärder, t.ex. USA, för att undvika dubbelfinansiering inom samma områden eller att ekonomiska resurser försvinner, något som ofta hänt tidigare. Ett globalt fenomen måste hanteras med en global politik. Vi måste leda migranternas ursprungsländer mot demokrati och god samhällsstyrning genom att göra våra värderingar och vår erfarenhet tillgänglig. I enlighet med den europeiska grannskapspolitiken ska vi erbjuda en ekonomisk dagordning som kan öka sysselsättningen och handelsavtal som kan skapa verklig ekonomisk utveckling som följer marknadslagarna. Kommissionsledamot Štefan Füle och den höga representanten Catherine Ashton riktade med hjälp av mottot ”more for more” uppmärksamheten mot biståndets tvärvillkor, som har som mål att belöna de länder som mest aktivt slår in på vägen mot demokratiska reformer och respekt för de mänskliga rättigheterna. Detta överensstämmer med våra europeiska värderingar, är effektivt för utveckling och – om man så vill – moraliskt rättvist för skattebetalarna. Jag avslutar genom att konstatera att en europeisk politik för att hantera stora migrationsströmmar måste gå hand i hand med en acceptans av konceptet ”bördefördelning”, i linje med principen om solidaritet mellan medlemsstaterna i enlighet med artikel 80 i fördraget, eftersom inget land ensamt kan klara av en nödsituation av enorma proportioner. Slutligen vill jag tacka kommissionsledamot Cecilia Malmström för hennes stöd för vissa eller många punkter i det här betänkandet och jag hoppas att EU faktiskt kan arbeta med Italien för att lösa ett fenomen med en internationell dimension som påverkar oss alla."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"K. Ashton"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph