Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-04-Speech-1-071-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110404.15.1-071-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, geschätzte Frau Kommissarin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Als ich den Bericht über Exportbewilligungen für Güter übernommen habe, war ich mir zwar schon in gewissem Maße, aber nicht zur Gänze der Dimension dieses Berichts bewusst. Es geht bei diesem Bericht im Wesentlichen um eine Praxis, die irgendwie immer wieder ins Zwielicht der Berichterstattung gerät, die aber andererseits Arbeitsplätze sichert, und die meines Erachtens europaweit geregelt werden muss. Es geht im Wesentlichen um erleichterte Exportbewilligungen für Produkte, die sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden können. Es geht um Chemikalien bis hin zu Kernbrennstoffen, es geht um Waffenteile, Computerbestandteile, und es geht letztendlich – und darüber haben wir sehr intensiv diskutiert – auch um Software und Softwarebestandteile. Meines Erachtens ist es wichtig, dass die unterschiedlichen Regelungen, die es derzeit in den Mitgliedstaaten gibt, in Richtung einer Vereinheitlichung gebracht werden, dass sie genauer, bestimmter und auch transparenter werden, und dass sie vor allem auf europäischer Ebene Transparenz erlangen können. Bei diesem Bericht hat man wahrscheinlich mit zum ersten Mal die Auswirkungen des Vertrags von Lissabon bei uns im Europäischen Parlament richtig schön sehen können. Die Kommission hatte ursprünglich dem Rat diesen Vorschlag unterbreitet im Glauben, dass die Angelegenheit unter Umständen bis zum Abschluss des Vertrags von Lissabon erledigt sein würde. Das war aber nicht der Fall. So ist sie ja auch ins Europäische Parlament gekommen, und ich denke, es ist gut, dass sie im Europäische Parlament behandelt wird, weil wir doch einige Dinge, die ich in Folge noch ansprechen möchte, anders sehen als der Rat. Es ist uns dann gelungen, gewisse juristische Verwicklungen, die sich aus dem Vorgehen der Kommission ergeben haben, zu überwinden. Ich bedanke ich mich insbesondere bei den Vertretern der Kommission, dass es gelungen ist, die Dinge so zu regeln, dass wir jetzt auf juristisch sicheren Gleisen unterwegs sind. Schließlich sind dann noch einige Kernprobleme übrig. Wir im Haus sind uns im Wesentlichen bei allen Dingen einig, mit einer Ausnahme, und bei der da sind wir uns auch mit dem Rat nicht einig. Es geht um die Frage: Sollten Exporte bewilligt werden, nachdem sie stattgefunden haben, oder sollen sie bewilligt werden, bevor sie stattfinden. Hier ist es aus Gründen der Sicherheit, der Übersicht und der Transparenz vernünftig, dafür zu sorgen, dass man zuerst fragen muss, bevor man etwas Gefährliches exportiert, und dass man nicht nachher um Bewilligung ansucht, wenn diese Produkte bereits exportiert sind, denn dann erreicht man mit dem Verbieten dieses Exportes wahrscheinlich nicht mehr allzu viel. Das ist die berühmte ex post - ex ante Diskussion: meiner Ansicht nach wäre es vernünftiger, vorher zu bewilligen und dann zu exportieren. Wo wir alle einer Meinung sind – allerdings nicht mit dem Rat – ist die Frage der Transparenz der Berichterstattungspflicht. Ich denke, das Europäische Parlament sollte – wie man das technisch löst, darüber kann man reden – am Ende informiert werden, was, wohin und wieviel bewilligt wurde, weil wir natürlich auch das Organ sind, das dafür zu sorgen hat, dass die Dinge in bester Ordnung geschehen. Es ist auch wichtig, dass wir darüber diskutieren, wie wir mit Exporten von Geräten umgehen, durch deren Einsatz unter Umständen Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Ich denke, solche Exporte dürfen nicht stattfinden. Dafür müssen wir sorgen. Ich freue mich jetzt schon auf die Diskussion."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, když jsem na sebe bral úlohu vypracovat zprávu o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití, měl jsem sice určitou představu o šíři této zprávy, ale neuměl jsem si představit, jak velmi rozsáhlá bude. Tato zpráva je v podstatě o činnosti, která vždy nějak zůstává ve stínu zpráv, ale která na druhou stranu zabezpečuje pracovní místa a musí být podle mého názoru regulována po celé Evropě. Týká se především usnadnění vývozních licencí na produkty, které mohou být určeny jak k vojenským, tak k civilním účelům. Patří mezi ně vše od chemikálií po jaderné palivo, součástky zbraní, počítačové součástky a nakonec i software a softwarové součásti, o čemž jsme velmi intenzivně diskutovali. Podle mého názoru je důležité, aby byly různé předpisy, které nyní máme v členských státech, harmonizovány a aby byly přesnější, konkrétnější a transparentnější a aby byly především transparentní na evropské úrovni. U této zprávy jsme pravděpodobně mohli poprvé pozorovat důsledky Lisabonské smlouvy pro nás v Evropském parlamentu. Komise původně předložila tento návrh Radě v přesvědčení, že celá věc bude snad vyřízena do doby, než bude uzavřena Lisabonská smlouva. K tomu však nedošlo. Návrh se tedy dostal do Evropského parlamentu a já si myslím, že je dobré, že o něm jedná tato sněmovna, neboť některé věci, k nimž se nyní dostanu, vidíme jinak než Rada. Podařilo se nám překonat některé právní těžkosti, které se objevily v důsledku metody používané Komisí. Zástupcům Komise bych chtěl poděkovat především za skutečnost, že se nám podařilo připravit předpis pro tuto problematiku tak, že z právního hlediska jsme nyní na správné cestě. Nakonec přetrvává ještě několik klíčových problémů. V této sněmovně se v zásadě shodujeme ve všem, s jedinou výjimkou, a v tomto ohledu nejsme zajedno ani s Radou. Týká se to otázky, zda by vývoz měl být schválen poté, co se uskutečnil, nebo předtím. V tomto ohledu je z hlediska bezpečnosti, dohledu a transparentnosti logické zajistit, aby někdo požádal dříve, než se vyveze něco nebezpečného, a aby nežádal zpětně o povolení poté, co tyto produkty již byly vyvezeny, neboť pak bychom asi takový vývoz nemohli úspěšně zakázat. To je známá diskuse na téma ex post – ex ante. Podle mého názoru by bylo logičtější, kdyby bylo nejdříve uděleno povolení a poté by byly produkty vyvezeny. Všichni se shodneme na transparentnosti týkající se povinnosti podávat zprávy. S Radou se na tom však neshodneme. Myslím si, že Evropský parlament by měl být v každém případě informován o tom, co, kde a jaké množství bylo povoleno, neboť jsme zcela zřejmě orgánem, který musí zajistit, aby vše řádně probíhalo. O technické stránce informování můžeme jednat. Musíme také prodiskutovat, jak máme řešit vývoz zařízení, která by mohla být případně používána v souvislosti s porušováním lidských práv. Myslím si, že takový vývoz by neměl být povolen. Musíme zajistit, aby tomu tak bylo. Nyní se těším na rozpravu."@cs1
"Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Da jeg påtog mig opgaven med at udarbejde betænkningen om kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, var jeg ikke klar over, helt hvor omfattende den var, selv om jeg havde en vis idé om betænkningens anvendelsesområde. Denne betænkning handler i al væsentlighed om en praksis, der på en eller anden måde altid ender i betænkningernes skygger, men som på den anden side bevarer arbejdspladser og efter min mening skal reguleres i hele Europa. Den handler hovedsagelig om at fremme eksportlicenser for produkter, der kan bruges til både militære og civile formål. Disse omfatter alt fra kemikalier til nukleart brændsel, våbendele, computerkomponenter og i sidste ende – og det har vi drøftet meget intensivt – selv software og softwaremoduler. Efter min mening er det vigtigt, at de forskellige regler, vi i øjeblikket har i medlemsstaterne, tilnærmes hinanden, at de gøres mere præcise, mere specifikke og også mere gennemsigtige og frem for alt, at de kan blive gennemsigtige på EU-niveau. Med denne betænkning var det formentlig muligt for os i Parlamentet for første gang rigtig at se følgerne af Lissabontraktaten. Kommissionen fremsatte oprindelig dette forslag til Rådet i den tro, at sagen måske ville være afklaret inden Lissabontraktaten var indgået. Det blev imidlertid ikke tilfældet. Således er betænkningen også kommet til Parlamentet, og jeg synes, det er godt, at den bliver forhandlet i Parlamentet, fordi vi ser nogle ting, som jeg nu kommer til, på en anden måde end Rådet. Det er lykkedes os at overvinde visse juridiske komplikationer, der opstod som et resultat af den metode, Kommissionen havde anvendt. Jeg vil især gerne takke Kommissionens repræsentanter, fordi det er lykkedes os at regulere sagen på en sådan måde, at vi retligt set nu er på sikrere grund. Endelig står der kun nogle få centrale problemer tilbage. I Parlamentet er vi i det væsentlige enige om alt med én undtagelse, og i den henseende er vi heller ikke enige med Rådet. Det vedrører spørgsmålet om, hvorvidt der skal gives tilladelse til eksport, efter at den har fundet sted, eller før den har fundet sted. I den forbindelse er det fornuftigt af hensyn til sikkerhed, overblik og gennemsigtighed at sørge for, at nogen spørger først, før noget farligt eksporteres, og ikke efterfølgende søger om tilladelse, efter at disse produkter allerede er blevet eksporteret, eftersom vi herefter formentlig ikke vil få succes med at forbyde eksporten. Det er den velkendte diskussion om "efterfølgende" eller "forudgående". Efter min mening ville det give mere mening, at tilladelsen skulle bevilges først, hvorefter produkterne kunne eksporteres. Det, vi alle er enige om – dog ikke med Rådet – er om gennemsigtighed med hensyn til rapporteringsforpligtelsen. Jeg synes, at Parlamentet i sidste ende skal informeres om, hvad, hvor og hvor meget der er blevet tilladt, fordi vi klart er det organ, som skal sikre, at alt udføres korrekt – hvordan det skal ske rent teknisk, kan diskuteres. Det er også vigtigt for os at drøfte, hvordan vi skal behandle eksport af anordninger, der muligvis kan bruges ved krænkelser af menneskerettigheder. Jeg mener ikke, at en sådan eksport skal tillades. Vi skal sikre, at det er tilfældet. Jeg ser nu frem til forhandlingen."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όταν ανέλαβα το έργο της εκπόνησης της έκθεσης για τον έλεγχο των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης, παρότι είχα κάποια ιδέα για το πεδίο εφαρμογής αυτής της έκθεσης, δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο εκτεταμένο ήταν. Η έκθεση αυτή αφορά ουσιαστικά μια πρακτική που κατά κάποιον τρόπο καταλήγει πάντα στη σκιά διαφόρων εκθέσεων, αλλά η οποία, από την άλλη πλευρά, προστατεύει θέσεις εργασίας και, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ρυθμιστεί σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται ουσιαστικά για τη διευκόλυνση της χορήγησης αδειών εξαγωγής προϊόντων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για στρατιωτικούς όσο και για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Αυτά περιλαμβάνουν τα πάντα, από χημικές ουσίες έως πυρηνικά καύσιμα, ανταλλακτικά όπλων, εξαρτήματα υπολογιστών και σε τελευταία ανάλυση –θέμα που συζητήσαμε πολύ εντατικά– ακόμη και λογισμικό και στοιχεία λογισμικού. Κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικό να εναρμονιστούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι διαφορετικές κανονιστικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σήμερα στα κράτη μέλη, να γίνουν πιο ακριβείς, πιο συγκεκριμένες και πιο διαφανείς και, πάνω απ’ όλα, να μπορούν να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με την έκθεση αυτή, μπορέσαμε ίσως για πρώτη φορά να δούμε τα πραγματικά αποτελέσματα της Συνθήκης της Λισαβόνας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή υπέβαλε αρχικώς την πρόταση αυτή στο Συμβούλιο, με την πεποίθηση ότι το ζήτημα θα είχε μάλλον διευθετηθεί πριν από τη σύναψη της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό, όμως, δεν συνέβη. Έτσι, το κείμενο έφτασε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και θεωρώ θετική τη συζήτησή του στο Σώμα, καθότι προσεγγίζουμε ορισμένα πράγματα, στα οποία θα εστιάσω την προσοχή μου στη συνέχεια, κατά τρόπο διαφορετικό από το Συμβούλιο. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε ορισμένα νομικά κωλύματα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της μεθόδου που χρησιμοποίησε η Επιτροπή. Επιθυμώ, ειδικότερα, να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Επιτροπής διότι καταφέραμε να ρυθμίσουμε το ζήτημα με τέτοιο τρόπο ώστε, από νομική άποψη, να διαθέτουμε πλέον πιο ασφαλή θεμέλια. Τέλος, εκκρεμούν ελάχιστα μόνον καίρια προβλήματα. Στο παρόν Σώμα, επί της ουσίας συμφωνούμε σε όλα, με μία εξαίρεση, και επ’ αυτού δεν συμφωνούμε ούτε με το Συμβούλιο. Αφορά το ζήτημα του κατά πόσον οι εξαγωγές πρέπει να επιτρέπονται αφού έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή εκ των προτέρων. Από αυτήν την άποψη, είναι λογικό, για λόγους ασφάλειας, εποπτείας και διαφάνειας, να διασφαλίζεται ότι κάποιος θα ζητά άδεια προτού εξαχθούν επικίνδυνα προϊόντα, αντί να ζητείται η άδεια αναδρομικά, όταν θα έχουν ήδη εξαχθεί τα εν λόγω προϊόντα, μιας και τότε μάλλον δεν θα μπορέσουμε να εμποδίσουμε με επιτυχία τέτοιου είδους εξαγωγές. Πρόκειται για τη γνωστή συζήτηση σχετικά με το αν είναι προτιμότερη η εκ των υστέρων ή η εκ των προτέρων αδειοδότηση: κατά τη γνώμη μου, θα ήταν πιο λογικό να χορηγείται πρώτα η άδεια και στη συνέχεια να εξάγονται τα προϊόντα. Η πτυχή επί της οποίας συμφωνούμε όλοι –αν και όχι με το Συμβούλιο– αφορά το θέμα της διαφάνειας σε σχέση με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων. Εκτιμώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει εν τέλει να ενημερώνεται –το πώς θα επιτευχθεί αυτό από τεχνική άποψη, μπορεί να συζητηθεί– σχετικά με το ποια προϊόντα, πού και σε ποιες ποσότητες έχουν λάβει άδεια εξαγωγής, καθότι είναι προφανές ότι είμαστε το όργανο που οφείλει να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία αυτού του καθεστώτος. Είναι επίσης σημαντικό να συζητήσουμε σχετικά με το πώς πρέπει να χειριστούμε τις εξαγωγές ειδών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φρονώ ότι οι εξαγωγές αυτές δεν πρέπει να επιτρέπονται. Πρέπει δε να φροντίσουμε γι’ αυτό. Αναμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση που θα ακολουθήσει."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, when I took on the task of preparing the report on the control of exports of dual-use items and technology, although I had some idea of the scope of this report, I did not realise quite how extensive it was. This report is essentially about a practice that somehow always ends up in the shadows of reports, but which, on the other hand, safeguards jobs and, in my opinion, must be regulated throughout Europe. It is essentially about facilitation of export licences for products that can be used for both military and civil purposes. These include everything from chemicals to nuclear fuels, weapon parts, computer components and ultimately – and we debated this very intensively – even software and software components. In my view, it is important that the different regulations that we currently have in the Member States are brought into closer harmony, that they are made more precise, more specific and also more transparent, and, above all, that they can attain transparency at European level. With this report, it was probably possible to see the consequences of the Treaty of Lisbon for us in the European Parliament properly for the first time. The Commission originally put this proposal to the Council in the belief that the matter would perhaps be settled by the time the Treaty of Lisbon was concluded. That was not the case, however. Thus, it has also come to the European Parliament, and I think it is good that it is being debated in this House, because we see some things, which I will now come to, in a different way to the Council. We have succeeded in overcoming certain legal complications that arose as a result of the method employed by the Commission. I would like, in particular, to thank the representatives of the Commission for the fact that we have succeeded in regulating the matter in such a way that, from a legal point of view, we are now on a safer footing. Finally, just a few key problems remain. In this House, we are essentially in agreement on everything, with one exception, and in that regard we are not in agreement with the Council, either. It concerns the question of whether exports should be authorised after they have taken place or before they take place. In this regard, it is sensible, for reasons of safety, oversight and transparency, to ensure that someone asks first before something hazardous is exported and does not retrospectively apply for authorisation after these products have already been exported, as we will then probably not be very successful in prohibiting this export. That is the familiar ex post – ex ante debate: in my opinion, it would make more sense for authorisation to be granted first and then for the products to be exported. Where we are all in agreement – although not with the Council – is on the subject of transparency in respect of the reporting obligation. I think that the European Parliament should ultimately be informed – how that is achieved from a technical point of view can be discussed – of what, where and how much has been authorised, because we are clearly the body that has to ensure that everything is carried out properly. It is also important for us to discuss how we should deal with exports of devices that could possibly be used in violations of human rights. I think that such exports should not be permitted. We must ensure that that is the case. I now look forward to the debate."@en4
"Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, cuando asumí la tarea de preparar el informe sobre el régimen comunitario de control de las exportaciones de productos y tecnologías de doble uso, si bien conocía el alcance de este informe, no era consciente de su amplitud. Esencialmente, este informe trata sobre una práctica que, de alguna forma, siempre termina al margen de los informes pero que, por otro lado, vela por los puestos de trabajo y, en mi opinión, debe ser regulada en toda Europa. El informe se ocupa, fundamentalmente, de la facilitación de las licencias de exportación de productos que pueden ser utilizados para usos civiles y militares. Estos productos incluyen desde combustibles químicos a nucleares, piezas de armamento, componentes digitales, y, en última instancia —y hemos debatido mucho sobre esto— incluso el soporte lógico (software) y sus componentes. En mi opinión, es importante armonizar las diferentes normativas existentes hoy en día en los Estados miembros, y que se hagan más precisas, específicas y más transparentes y, sobre todo, que puedan lograr ser transparentes a nivel europeo. Este informe posiblemente haya posibilitado que, por primera vez de forma apropiada, el Parlamento Europeo sea testigo de las consecuencias del Tratado de Lisboa. Inicialmente, la Comisión presentó esta propuesta al Consejo sobre la base de que quizá el asunto pudiese zanjarse antes de la finalización del Tratado de Lisboa. Sin embargo, esto no sucedió así. Por lo tanto, la cuestión también ha llegado al Parlamento Europeo y creo que es oportuno que se debata en esta Cámara, porque nosotros interpretamos algunas cosas, que ahora explicaré, de una forma diferente a como lo hace el Consejo. Hemos conseguido superar ciertas complicaciones legales que surgieron como resultado del método utilizado por la Comisión. Me gustaría dar las gracias especialmente a los representantes de la Comisión, por haber conseguido regular la cuestión de tal forma que, desde un punto de vista jurídico, nos encontramos en una posición más segura. Por último, quiero señalar algunos problemas que todavía existen. En esta Cámara estamos básicamente de acuerdo en todo con una excepción, en este sentido tampoco estamos de acuerdo con el Consejo. Me refiero a si las exportaciones deberían ser autorizadas una vez que ya han tenido lugar, o si la autorización debería ser previa a la exportación. En este sentido, por motivos de seguridad, control y transparencia es adecuado garantizar que se consulte antes de exportar algo peligroso y que no se solicite la autorización de forma retroactiva, una vez que los productos ya han sido exportados, ya que, en esta situación, sería complicado prohibir dicha exportación. Esto forma parte del conocido debate : en mi opinión, tendría más sentido que la autorización se produjese antes de que la exportación se materializase. En lo que sí estamos todos de acuerdo —aunque no lo está el Consejo— es en la cuestión de la transparencia en la obligación de declaración. Creo que, en última instancia, debe informarse al Parlamento Europeo —podemos debatir cómo hacer esto desde un punto de vista técnico— sobre qué, cuándo y cuánto ha sido autorizado, porque está claro que el Parlamento es el organismo que ha de garantizar que todo se realiza de forma apropiada. También es importante que discutamos cómo deberíamos abordar la cuestión de las exportaciones de aparatos que podrían utilizarse para violar los derechos humanos. Creo que no deberíamos permitir este tipo de exportaciones. Debemos garantizar que se prohíba este tipo de exportación. Espero el debate con interés."@es21
"Austatud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid! Kui võtsin endale ülesande koostada raport kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimise kohta, ei mõistnud ma täielikult selle ulatuslikkust, ehkki mul oli aimu selle raporti kohaldamisala kohta. Selles raportis vaadeldakse eelkõige tavasid, mida käsitletakse raportites alati põgusalt, aga mis teisest küljest kindlustavad töökohad ning mida tuleks minu arvates reguleerida kogu Euroopas. Raport käsitleb peamiselt ekspordilubade saamise lihtsustamist toodete puhul, mida võib kasutada nii sõjalisel kui ka tsiviilotstarbel. Need hõlmavad kõike alates kemikaalidest kuni tuumakütuste, relvade osade ja arvutiosadeni ning lõppkokkuvõttes – me arutasime seda väga põhjalikult – isegi tarkvara ja tarkvarakomponentideni. Minu arvates on oluline, et erinevad määrused, mis meil praegu liikmesriikides kehtivad, viiakse suuremasse kooskõlla, muudetakse täpsemaks, üksikasjalikumaks ja ka läbipaistvamaks ning et need suudaksid eelkõige saavutada läbipaistvuse Euroopa tasandil. Selle raportiga oli tõenäoliselt võimalik esimest korda näha Euroopa Parlamendis õigesti Lissaboni lepingu tagajärgi meie jaoks. Komisjon esitas algselt selle ettepaneku nõukogule usus, et see küsimus on võib-olla selleks ajaks lahendatud, kui Lissaboni leping sõlmitakse. Ent see ei läinud nii. Seega on see jõudnud ka Euroopa Parlamenti ning minu arvates on hea, et seda arutatakse siin Euroopa Parlamendis, sest me näeme mõningaid asju, milleni ma nüüd jõuan, nõukogust erinevalt. Meil on õnnestunud ületada teatavad õiguslikud probleemid, mis tekkisid komisjoni kasutatud meetodi tõttu. Tahaksin eelkõige tänada komisjoni esindajaid selle eest, et oleme suutnud reguleerida küsimust nii, et õiguslikust seisukohast oleme nüüd kindlamas olukorras. Lõpuks jäävad vaid mõned põhiprobleemid. Oleme Euroopa Parlamendis kõiges üldiselt ühel meelel. On üks erand ning sel teemal ei ole me nõus ka nõukoguga. See puudutab küsimust, kas ekspordiluba tuleks anda pärast või enne eksportimist. Seoses sellega on ohutuse, järelevalve ja läbipaistvuse huvides mõistlik tagada, et luba küsitakse enne ohtlike kaupade eksportimist ega taotleta seda tagasiulatuvalt pärast seda, kui need tooted on juba eksporditud, sest siis me ei suuda ilmselt eriti edukalt nende eksporti keelata. See on juba tuttav arutelu, kas anda luba pärast või enne: minu arvates oleks mõistlikum anda kõigepealt luba ja seejärel tooted eksportida. Punkt, milles me oleme kõik ühel meelel – ehkki mitte nõukoguga – on läbipaistvus seoses aruandekohustusega. Arvan, et Euroopa Parlamenti tuleks lõpuks teavitada sellest, mida, kus ja kui palju on lubatud, sest me oleme ilmselgelt organ, kes peab tagama, et kõik viiakse ellu nõuetekohaselt. Seda, kuidas see tehniliselt toimub, tuleb veel arutada. Samuti on oluline, et me arutaksime, kuidas peaksime lahendama nende seadmete ekspordi, mida võidakse kasutada inimõiguste rikkumisel. Ma arvan, et sellist eksporti ei tohiks lubada. Peame tagama, et see oleks nii. Ootan nüüd arutelu."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kuulijat, kun otin tehtäväkseni laatia mietinnön kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian valvontajärjestelmästä, en ollut täysin ymmärtänyt asian laajuutta, vaikka minulla olikin jonkinlainen käsitys mietinnön tarkoituksesta. Tämä mietintö koskee käytäntöä, joka tuppaa aina jäämään vähälle huomiolle mietinnöissä mutta jonka avulla voidaan toisaalta varjella työpaikkoja. Mielestäni tätä alaa onkin säänneltävä unionin laajuisesti. Kyse on ennen kaikkea sellaisia tuotteita koskevien vientilupien saamisen helpottamisesta, joita voidaan käyttää sekä sotilas- että siviilitarkoituksiin. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa kemikaalit ja ydinpolttoaineet, aseiden ja tietokoneiden osat ja jopa tietokoneohjelmat ja tietokoneohjelmien osat. Viimeksi mainituista käyty keskustelu oli hyvin vilkasta. Minun mielestäni on tärkeää, että jäsenvaltioiden keskenään erilaisia säädöksiä yhdenmukaistetaan, täsmennetään ja tarkennetaan ja että niistä tehdään avoimempia – että säädökset olisivat avoimia ennen kaikkea unionin tasolla. Tämä saattaa olla mietintö, jossa Lissabonin sopimuksen seuraukset Euroopan parlamentin työskentelyyn oli mahdollista nähdä kunnolla ensimmäistä kertaa. Komissio antoi ehdotuksensa alun perin neuvostolle siinä uskossa, että asia saataisiin ratkaistua ennen kuin Lissabonin sopimus hyväksytään. Näin ei kuitenkaan käynyt. Näin ollen asia tuli myös Euroopan parlamentin käsiteltäväksi. Mielestäni on hyvä, että asiasta keskustellaan parlamentissa, koska suhtaudumme eräisiin kysymyksiin eri tavalla kuin neuvosto. Puhunkin seuraavaksi juuri tästä. Olemme onnistuneet ratkaisemaan tietyt oikeudelliset ongelmat, joita komissio alun perin soveltama toimintatapa aiheutti. Haluaisin erityisesti kiittää komission edustajia siitä, että olemme löytäneet sääntelytavan, jonka ansiosta olemme nyt oikeudellisesta näkökulmasta turvallisemmalla pohjalla. Vain muutama keskeinen ongelma on vielä ratkaisematta. Parlamentti voi hyväksyä melkeinpä kaiken yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, ja olemme kyseisestä asiasta eri linjoilla myös neuvoston kanssa. Kyse on siitä, pitäisikö vientilupa myöntää ennen vientiä vai sen jälkeen. Tässä yhteydessä on niin turvallisuuden, valvonnan kuin avoimuuden kannalta järkevää, että lupaa haetaan ennen vaarallisten tuotteiden viemistä eikä takautuvasti siinä vaiheessa, kun kyseiset tuotteet on jo viety toiseen maahan. Muutoin meillä ei ole juuri mahdollisuuksia estää vientiä. Kyse on tutusta ex post- / ex ante -keskustelusta: minun mielestäni olisi järkevämpää, että ensin myönnetään lupa ja sitten vasta viedään tuotteet. Asia, josta olemme kaikki yhtä mieltä – tosin neuvostoa lukuun ottamatta – on raportointivelvollisuuteen liittyvä avoimuus. Euroopan parlamentin pitäisi saada perinpohjaiset tiedot siitä, mille tuotteille, missä ja mille määrille lupia on myönnetty – siitä, miten tämä toteutetaan teknisesti, voidaan toki keskustella – koska parlamentti on se taho, jonka tehtävänä on varmistaa, että asiat tehdään oikein. Meidän mielestämme on tärkeää keskustella myös siitä, miten suhtaudumme sellaisten tuotteiden vientiin, joita saatetaan käyttää ihmisoikeuksien loukkaamistapauksissa. Mielestäni kyseisten tuotteiden vientiä ei pitäisi sallia. Meidän on varmistettava, että näin myös toimitaan. Odotan mielenkiinnolla tätä keskustelua."@fi7
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, si en en commençant à élaborer le rapport sur les contrôles des exportations de biens et technologies à double usage, j’avais une vague idée de sa portée, je n’en avais cependant pas mesuré l’ampleur. Ce rapport porte essentiellement sur une pratique qui, d’une façon ou d’une autre, finit toujours par être occultée dans les rapports, mais qui préserve l’emploi et doit être, selon moi, réglementée au niveau européen. Il s’agit en particulier de simplifier les licences d’exportation de produits pouvant être à usage militaire et civil. Ceux-ci englobent toute la gamme de produits allant des substances chimiques aux combustibles nucléaires, en passant par les pièces d’armement, les composants informatiques et, enfin - et ce dernier point a fait l’objet d’un débat approfondi -, même les logiciels et leurs composants. Selon moi, il est primordial que les diverses réglementations actuellement en vigueur au sein des États membres soient davantage harmonisées, précises, spécifiques et transparentes, et qu’elles atteignent par-dessus tout une transparence au niveau européen. Ce rapport nous a probablement permis de cerner correctement, pour la première fois, les conséquences du traité de Lisbonne pour le Parlement européen. La Commission avait d’abord soumis cette proposition au Conseil, dans l’espoir que la question soit éventuellement réglée avant la conclusion du traité de Lisbonne, mais ce ne fut pas le cas. Elle est donc arrivée jusqu’au Parlement européen, et je pense qu’il est positif de débattre de cette question au sein de cette Assemblée, car nous envisageons certains points, que je vais aborder tout de suite, différemment du Conseil. Nous avons pu surmonter certaines complications juridiques survenues en raison de la méthode utilisée par la Commission. Je voudrais remercier, en particulier, les représentants de la Commission de nous avoir permis de régler cette question de telle façon que nous pouvons désormais nous appuyer, d’un point de vue juridique, sur des bases plus sûres. Au bout du compte, seuls quelques problèmes importants demeurent. Au sein de cette Assemblée, nous sommes pratiquement d’accord sur tout, à une exception près, à l’égard de laquelle nous sommes en désaccord avec le Conseil également. Il s’agit de la question de savoir s’il faut autoriser les exportations avant ou après qu’elles aient lieu. À cet égard il semble judicieux, pour des raisons de sécurité, de surveillance et de transparence, de s’assurer qu’une autorisation soit demandée avant d’exporter des produits dangereux, et non rétrospectivement, vu qu’il nous serait bien difficile dans ce cas d’interdire l’exportation. Il s’agit là de l’habituel débat ex ante/ex post: selon moi, il serait plus logique d’octroyer l’autorisation avant d’exporter les produits. Le point sur lequel nous sommes tous d’accord - sauf avec le Conseil - est la question de la transparence en ce qui concerne l’obligation de notification. Je pense que le Parlement européen doit être informé - nous pourrons débattre de la manière de le faire d’un point de vue technique - de la nature, du lieu et de la quantité des exportations autorisées, car c’est clairement à nous de garantir le bon déroulement de tout le processus. Il est également que nous abordions la question de l’exportation de dispositifs susceptibles d’être utilisés pour violer les droits de l’homme. Je pense que de telles exportations devraient être interdites. Nous devons nous assurer que c’est bien le cas. Je me réjouis maintenant d’écouter le débat."@fr8
"Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Amikor elvállaltam a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó ellenőrzési rendszerről szóló jelentés elkészítésének feladatát, bár volt némi elképzelésem ennek a jelentésnek az alkalmazási területéről, mégsem voltam tisztában azzal, hogy az mennyire kiterjedt. Ez a jelentés lényegében egy olyan gyakorlatról szól, amely valamilyen módon mindig a jelentések árnyékában marad, de amely ugyanakkor megvédi a munkahelyeket, és amelyet véleményem szerint egész Európában szabályozni kell. Lényegében a kiviteli engedélyek kiadásának megkönnyítéséről szól olyan termékek esetében, amelyek katonai és polgári célokra egyaránt alkalmazhatók. Ez mindent felölel a vegyi anyagoktól a nukleáris fűtőanyagokon, a fegyveralkatrészeken, a számítógép-alkatrészeken keresztül egészen a szoftverekig és szoftver-összetevő elemekig – és ezt már nagyon alaposan megvitattuk. Véleményem szerint nagyon fontos, hogy jobban összehangoljuk a tagállamokban jelenleg hatályos különféle szabályozásokat, hogy pontosabbak, konkrétabbak és átláthatóbbak legyenek, és mindenekfelett képesek legyenek az európai szintű átláthatóság elérésére. Ezzel a jelentéssel valószínűleg lehetővé vált az, hogy mi itt, az Európai Parlamentben első ízben megfelelően megláthassuk a Lisszaboni Szerződés következményeit. A Bizottság eredetileg abban a hitben nyújtotta be ezt a javaslatot a Tanácshoz, hogy ez a kérdés rendeződik a Lisszaboni Szerződés megkötéséig. Ez azonban nem így történt. Így ez eljutott az Európai Parlamenthez is, és én nagyon jónak tartom, hogy ezt a kérdést ebben a Parlamentben is megvitatjuk, mert néhány szempontot, amelyekre ki fogok térni, a Tanácstól eltérő módon látunk. Sikerült leküzdenünk némi jogi bonyodalmakat, amelyek a Bizottság által alkalmazott módszer eredményeként merültek fel. Szeretnék külön köszönetet mondani a Bizottság képviselőinek azért, hogy sikerült olyan módon szabályoznunk ezt a kérdést, hogy jogi szempontból most szilárdabb alapokon állunk. Végül alig néhány kulcsfontosságú probléma maradt. Ebben a Parlamentben lényegében mindenben egyetértünk, egyetlen kivétellel, és annak kapcsán a Tanáccsal sem értünk egyet. Ez arra a kérdésre vonatkozik, hogy a kivitelt annak megtörténte után vagy előtt kell-e engedélyezni. Ebben a tekintetben biztonsági, felügyeleti és átláthatósági okok miatt ésszerű gondoskodni arról, hogy ha valaki valamilyen veszélyes anyagot akar exportálni, akkor előzetesen kérjen ehhez engedélyt, nem akkor, amikor ezeknek a termékeknek a kivitele már megtörtént, hiszen akkor már nemigen lehetne sikeresen megtiltani ezt a kivitelt. Ez az előzetes, illetve az utólagos ellenőrzésről folytatott jól ismert vita: véleményem szerint ésszerűbb lenne az, ha először kiadnák az engedélyt, és csak utána lehetne a termékeket exportálni. Amiben valamennyien egyetértünk – bár a Tanáccsal nem –, az a jelentéstételi kötelezettséggel kapcsolatos átláthatóság kérdése. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentet végül tájékoztatni kell arról, hogy mit, hol és mennyit engedélyeztek, mert egyértelműen mi vagyunk az a szerv, amelynek gondoskodnia kell arról, hogy mindent megfelelően hajtsanak végre. Arról vitázhatunk, hogy ezt technikai szempontból hogyan fogjuk elérni. Azt is feltétlenül meg kell vitatnunk, hogyan kezeljük azoknak az eszközöknek a kivitelét, amelyek felhasználhatók az emberi jogok megsértésére. Úgy gondolom, hogy ilyen eszközök kivitelét nem szabad engedélyezni. Gondoskodnunk kell arról, hogy ez így legyen. Most pedig várom a vitát."@hu11
"Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, quando mi sono assunto il compito di stilare la relazione sul controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, pur avendo una qualche idea riguardo all'ambito del testo, non mi ero reso conto di quanto fosse vasto l'argomento. Il documento essenzialmente verte su un'attività che in un modo o nell'altro finisce sempre nelle pieghe delle relazioni, ma che, d'altro canto, assicura occupazione e che, a mio giudizio, deve essere disciplinata in tutta Europa. Fondamentalmente bisogna agevolare le licenze di esportazione dei prodotti che possono essere usati per fini sia militari che civili. Si tratta di prodotti tra i più svariati, dai prodotti chimici ai combustibili nucleari, parti di armamenti, componenti di computer e infine – e abbiamo discusso molto intensamente su questo punto – persino di software e di componenti di software. A mio parare, è importante che i diversi regolamenti che attualmente vigono negli Stati membri siano armonizzati più strettamente; devono essere resi più precisi, più specifici e anche più trasparenti, ma soprattutto devono garantire la trasparenza a livello europeo. Con questa relazione, probabilmente abbiamo potuto toccare con mano per la prima volta l'influsso del trattato di Lisbona sul Parlamento europeo. La Commissione originariamente aveva presentato la proposta al Consiglio, credendo che la materia avrebbe potuto essere risolta prima che il trattato di Lisbona fosse concluso. Però non è andata così. La proposta quindi è stata trasmessa anche al Parlamento ed è buona cosa che venga discussa in Aula, poiché abbiamo delle idee diverse – che esporrò tra poco – rispetto al Consiglio. Siamo riusciti a superare certe complicazioni giuridiche che sono emerse in ragione del metodo impiegato dalla Commissione. In particolare, desidero ringraziare i rappresentanti della Commissione, in quanto siamo riusciti a disciplinare la materia in modo tale che, dal punto di vista giuridico, ora disponiamo di un impianto più sicuro. Alla fine rimangono aperte solo poche questioni chiave. In Assemblea conveniamo essenzialmente su tutto, con un'eccezione, e su questo punto siamo in disaccordo anche con il Consiglio. Mi riferisco al momento in cui deve essere autorizzata l'esportazione, ossia prima o dopo che si verifichi. In proposito è opportuno, per ragioni di sicurezza, sorveglianza e trasparenza, garantire che sia presentata richiesta prima di esportare materiali pericolosi invece di presentare domanda di autorizzazione retroattivamente dopo che i prodotti sono già stati esportati, in quanto, a quel punto, sarebbe infatti difficile vietarne l'esportazione. È un dibattito che ben conosciamo e verte sull'eventualità dell'ex post o dell'ex ante. A mio parere, è più sensato che l'autorizzazione sia rilasciata prima e che poi siano esportati i prodotti. Invece siamo tutti d'accordo – ma non con il Consiglio – sulla questione della trasparenza riguardo all'obbligo di presentare relazioni. In fin dei conti Parlamento europeo deve essere informato – si può discutere circa le modalità tecniche – in merito ai prodotti, alla data e alla quantità oggetto delle autorizzazioni – poiché noi siamo chiaramente l'organismo preposto a garantire un'attuazione debita. È altresì importate che l'Assemblea discuta delle esportazioni dei dispositivi che potrebbero essere usati in violazione dei diritti umani. Siffatte esportazioni non devono essere consentite. Dobbiamo garantire tale divieto. Ora attendo con ansia il dibattito."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai, nors pradėjęs rengti pranešimą apie dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolės režimą šiek tiek įsivaizdavau jo mastą, tačiau nemaniau, kad jis bus toks platus. Šiame pranešime iš esmės aptariama praktika, kuri rengiant pranešimus kažkaip visada lieka nuošalyje, tačiau, kita vertus, ji padeda apsaugoti darbo vietas ir, mano manymu, turi būti reglamentuojama visoje Europoje. Iš esmės tai pranešimas apie lengvesnį eksporto licencijų išdavimą gaminiams, kurie gali būti naudojami ir kariniams, ir civiliniams tikslams. Tai apima visus gaminius – nuo cheminių medžiagų iki branduolinio kuro, ginklų dalių ir galiausiai – apie tai labai daug diskutavome – netgi programinę įrangą ir programinės įrangos sudedamąsias dalis. Mano nuomone, svarbu labiau suderinti skirtingas šiuo metu valstybėse narėse galiojančias taisykles, kad jos taptų tikslesnės, konkretesnės, taip pat skaidresnės ir, svarbiausia, kad jos padėtų pasiekti skaidrumą visoje Europoje. Kartu su šiuo pranešimu tikriausiai buvo galima pirmą kartą tinkamai pamatyti Lisabonos sutarties padarinius, su kuriais susidūrėme Europos Parlamente. Iš pradžių Komisija pateikė šį pasiūlymą Tarybai, tikėdamasi, kad šį klausimą tikriausiai būtų galima išspręsti iki Lisabonos sutarties pasirašymo. Deja, taip neatsitiko. Todėl pranešimas taip pat buvo pateiktas Parlamentui ir, manau, tai yra gerai, kad jis aptariamas šiame Parlamente, nes mūsų požiūris į tam tikrus dalykus, kuriuos netrukus aptarsiu, skiriasi nuo Tarybos požiūrio. Mums pavyko išspręsti tam tikras teisines problemas, atsiradusias dėl Komisijos taikomo metodo. Visų pirma norėčiau padėkoti Komisijos atstovams už tai, kad mums pavyko teisinius klausimo aspektus sutvarkyti taip, kad dabar mūsų padėtis yra saugesnė. Galiausiai paminėsiu tik keletą pagrindinių išlikusių problemų. Šiame Parlamente iš esmės sutariame visais klausimais, išskyrus vieną išimtį, ir tuo požiūriu mes taip pat nesutinkame su Taryba. Tai yra klausimas, susijęs su tuo, ar eksportuoti gaminius turėtų būti leidžiama prieš tam įvykstant, ar jau įvykus. Šiuo atveju dėl saugumo, priežiūros ir skaidrumo priežasčių labai svarbu užtikrinti, kad kas nors, eksportuojantis pavojingus gaminius, iš pradžių paprašytų leidimo, o ne vėliau, jau eksportavus, kreiptųsi dėl leidimo eksportuoti tokius gaminius, nes tuomet mums nelabai pavyktų uždrausti šį eksportą. Tai yra gerai žinomos diskusijos dėl ir : mano nuomone, būtų prasmingiau pirma suteikti leidimą ir paskui eksportuoti gaminius. Įsipareigojimo teikti pranešimus skaidrumo klausimu visi – išskyrus Tarybą – sutariame. Manau, kad Europos Parlamentas turėtų būti visapusiškai informuojamas – kaip tai padaryti techniniu požiūriu, galime aptarti – apie tai, kokių gaminių, kur ir kiek jų buvo leista eksportuoti, nes akivaizdu, kad Parlamentas yra ta institucija, kuri turi užtikrinti, kad viskas būtų atliekama tinkamai. Taip pat svarbu aptarti, kaip turėtume spręsti įtaisų, kurie galėtų būti panaudoti žmogaus teisėms pažeidinėti, eksporto klausimą. Manau, kad toks eksportas neturėtų būti leidžiamas. Turime užtikrinti, kad taip ir būtų. Nekantriai laukiu diskusijų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, dāmas un kungi, kad uzņēmos sagatavot ziņojumu par divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontroli, es, lai gan nojautu par šī ziņojuma pētāmās jomas plašumu, tomēr neaptvēru, ka tā ir tik apjomīga. Šis ziņojums galvenokārt apskata praksi, kas bieži vien, sagatavojot ziņojumus, paliek ēnā, bet kas, no otras puses raugoties, nodrošina darbavietas un, manuprāt, ir jāievēro visā Eiropā. Tas galvenokārt ir par eksporta licenču atvieglošanu precēm, kuras var lietot gan militāriem, gan civiliem mērķiem. Tās ietver visu, no ķimikālijām un kodoldegvielas līdz ieroču daļām, datorsastāvdaļām un, visbeidzot, esam jau par to aktīvi debatējuši, pat programmatūrai un tās sastāvdaļām. Uzskatu, ka ir svarīgi, lai dažādie nosacījumi, kas šobrīd ir spēkā dalībvalstīs, tiktu labāk saskaņoti un precizēti, konkretizēti un būtu pārredzamāki, bet visbūtiskāk, lai tie sasniegtu pārredzamību visas Eiropas mērogā. Iespējams, tieši šis ziņojums mums, Eiropas Parlamenta locekļiem, lika pirmoreiz paraudzīties uz Lisabonas līguma patiesajām sekām. Komisija sākotnēji iesniedza šo priekšlikumu Padomei ar cerību, ka šis jautājums, iespējams, tiks nokārtots līdz Lisabonas līguma noslēgšanai. Tomēr tā nenotika. Tādējādi tas ir nonācis arī līdz Eiropas Parlamentam, un es uzskatu, ka ir labi, ka šis jautājums tiek iztirzāts Parlamentā, jo mēs uz daudziem jautājumiem, kuriem es tūlīt pievērsīšos, raugāmies citādi nekā Padome. Mums ir izdevies pārvarēt vairākus juridiskus sarežģījumus, kas radās Komisijas pielietotās metodes rezultātā. Īpaši gribētu pateikties Komisijas pārstāvjiem, ka mums ir izdevies sakārtot šo jautājumu tā, ka tagad atrodamies uz pareizā juridiskā ceļa. Visbeidzot jāpievērš uzmanība dažām galvenajām problēmām. Parlamentā mums lielos vilcienos ir vienots viedoklis visos jautājumos ar vienu izņēmumu, un šajā sakarā mums nav vienprātības arī ar Padomi. Jautājums ir par to, vai eksporta atļaujas jāpiešķir pēc vai pirms tā veikšanas. Līdz ar to drošības, uzraudzības un pārredzamības apsvērumu dēļ būtu saprātīgi nodrošināt to, lai atļauja tiktu prasīta pirms bīstamu preču eksportēšanas, nevis pēc tās, jo pastāv liela iespējamība, ka vēlāk mēģinājums aizliegt šāda veida eksportu nebūs diez ko veiksmīgs. Tā ir visiem labi zināmā diskusija. Manuprāt, saprātīgāk būtu vispirms piešķirt eksporta atļauju un tikai tad ļaut preces eksportēt. Jautājums, kurā visi esam vienisprātis – izņemot Padomi – ir par pārredzamību attiecībā uz pienākumu ziņot. Uzskatu, ka Eiropas Parlamentam tomēr jābūt informētam, kādi ir jautājuma tehniskās puses risinājumi, un jāapspriež – kas, kur un cik daudz ir piešķirts, jo mēs pilnīgi noteikti esam institūcija, kam jānodrošina, lai viss tiktu veikts atbilstoši prasībām. Turklāt būtu svarīgi apspriest, kā mums vajadzētu rīkoties tādu ierīču eksporta gadījumā, kuru izmantošana varētu novest pie cilvēktiesību pārkāpumiem. Domāju, ka šādu eksportu vajadzētu aizliegt. Mums vajadzētu pārliecināties, ka šādas preces netiek eksportētas. Tagad vēlos uzklausīt debates."@lv13
"Herr Präsident, geschätzte Frau Kommissarin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Als ich den Bericht über Exportbewilligungen für Güter übernommen habe, war ich mir zwar schon in gewissem Maße, aber nicht zur Gänze der Dimension dieses Berichts bewusst. Es geht bei diesem Bericht im Wesentlichen um eine Praxis, die irgendwie immer wieder ins Zwielicht der Berichterstattung gerät, die aber andererseits Arbeitsplätze sichert, und die meines Erachtens europaweit geregelt werden muss. Es geht im Wesentlichen um erleichterte Exportbewilligungen für Produkte, die sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden können. Es geht um Chemikalien bis hin zu Kernbrennstoffen, es geht um Waffenteile, Computerbestandteile, und es geht letztendlich – und darüber haben wir sehr intensiv diskutiert – auch um Software und Softwarebestandteile. Meines Erachtens ist es wichtig, dass die unterschiedlichen Regelungen, die es derzeit in den Mitgliedstaaten gibt, in Richtung einer Vereinheitlichung gebracht werden, dass sie genauer, bestimmter und auch transparenter werden, und dass sie vor allem auf europäischer Ebene Transparenz erlangen können. Bei diesem Bericht hat man wahrscheinlich mit zum ersten Mal die Auswirkungen des Vertrags von Lissabon bei uns im Europäischen Parlament richtig schön sehen können. Die Kommission hatte ursprünglich dem Rat diesen Vorschlag unterbreitet im Glauben, dass die Angelegenheit unter Umständen bis zum Abschluss des Vertrags von Lissabon erledigt sein würde. Das war aber nicht der Fall. So ist sie ja auch ins Europäische Parlament gekommen, und ich denke, es ist gut, dass sie im Europäische Parlament behandelt wird, weil wir doch einige Dinge, die ich in Folge noch ansprechen möchte, anders sehen als der Rat. Es ist uns dann gelungen, gewisse juristische Verwicklungen, die sich aus dem Vorgehen der Kommission ergeben haben, zu überwinden. Ich bedanke ich mich insbesondere bei den Vertretern der Kommission, dass es gelungen ist, die Dinge so zu regeln, dass wir jetzt auf juristisch sicheren Gleisen unterwegs sind. Schließlich sind dann noch einige Kernprobleme übrig. Wir im Haus sind uns im Wesentlichen bei allen Dingen einig, mit einer Ausnahme, und bei der da sind wir uns auch mit dem Rat nicht einig. Es geht um die Frage: Sollten Exporte bewilligt werden, nachdem sie stattgefunden haben, oder sollen sie bewilligt werden, bevor sie stattfinden. Hier ist es aus Gründen der Sicherheit, der Übersicht und der Transparenz vernünftig, dafür zu sorgen, dass man zuerst fragen muss, bevor man etwas Gefährliches exportiert, und dass man nicht nachher um Bewilligung ansucht, wenn diese Produkte bereits exportiert sind, denn dann erreicht man mit dem Verbieten dieses Exportes wahrscheinlich nicht mehr allzu viel. Das ist die berühmte ex post - ex ante Diskussion: meiner Ansicht nach wäre es vernünftiger, vorher zu bewilligen und dann zu exportieren. Wo wir alle einer Meinung sind – allerdings nicht mit dem Rat – ist die Frage der Transparenz der Berichterstattungspflicht. Ich denke, das Europäische Parlament sollte – wie man das technisch löst, darüber kann man reden – am Ende informiert werden, was, wohin und wieviel bewilligt wurde, weil wir natürlich auch das Organ sind, das dafür zu sorgen hat, dass die Dinge in bester Ordnung geschehen. Es ist auch wichtig, dass wir darüber diskutieren, wie wir mit Exporten von Geräten umgehen, durch deren Einsatz unter Umständen Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Ich denke, solche Exporte dürfen nicht stattfinden. Dafür müssen wir sorgen. Ich freue mich jetzt schon auf die Diskussion."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren, toen ik de taak op me nam om het verslag over controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik uit te werken, was ik me weliswaar tot op zekere hoogte bewust van de reikwijdte van dit verslag, maar ik realiseerde me niet hoe uitgebreid dit daadwerkelijk was. Dit verslag gaat in wezen om een praktijk die om de een of andere reden altijd weer in de schaduw van verslagen komt te staan, maar die anderzijds echter banen garandeert en die mijns inziens voor heel Europa moet worden gereguleerd. Het gaat in essentie om vereenvoudigde procedures voor het verlenen van uitvoervergunningen voor producten die zowel voor militaire als voor civiele doeleinden kunnen worden aangewend. Dit betreft de meest uiteenlopende producten, van chemische producten tot nucleaire brandstoffen, onderdelen van wapens, computeronderdelen en ten slotte - en daarover hebben wij zeer intensief gediscussieerd - ook software en softwarecomponenten. Mijns inziens is het belangrijk dat de verschillende regelingen die we momenteel in de lidstaten hebben, beter op elkaar worden afgestemd, dat ze nauwkeuriger, specifieker en transparanter worden en dat er met name op Europees niveau transparantie in wordt gebracht. Bij dit verslag was het wellicht voor het eerst mogelijk om de gevolgen van het Verdrag van Lissabon voor ons in het Europees Parlement heel mooi te kunnen zien. De Commissie had dit voorstel aanvankelijk aan de Raad voorgelegd in de veronderstelling dat dit vraagstuk wellicht voor de totstandbrenging van het Verdrag van Lissabon zou zijn afgehandeld. Dat was echter niet het geval. Zodoende heeft het voorstel ook het Europees Parlement bereikt en mijns inziens is het goed dat er hier in dit Huis over wordt gedebatteerd, want er zijn toch enkele punten, die ik zo meteen zal noemen, waar wij anders tegenaan kijken dan de Raad. Wij zijn erin geslaagd een aantal juridische moeilijkheden op te lossen die zich voordeden als gevolg van de werkwijze van de Commissie. Ik wil met name de vertegenwoordigers van de Commissie danken voor het feit dat wij de zaken zodanig hebben kunnen regelen dat wij nu vanuit juridisch oogpunt een meer solide basis hebben. Uiteindelijk zijn slechts enkele centrale problemen overgebleven. Hier in dit Huis zijn wij het in essentie over alles met elkaar eens, met uitzondering van één punt en op dat punt zijn wij het evenmin eens met de Raad. Het gaat om de vraag of er voor de uitvoer van producten toestemming moet worden verleend nadat deze producten zijn uitgevoerd of voordat ze worden uitgevoerd. In dit verband is het met het oog op veiligheid, overzicht en transparantie verstandig om te zorgen dat er eerst navraag wordt gedaan, alvorens gevaarlijke producten worden uitgevoerd en dat niet achteraf om toestemming wordt gevraagd als deze producten reeds zijn uitgevoerd, aangezien we weinig succes zullen hebben als we de uitvoer van deze producten alsnog willen verbieden. Dat is de bekende ex post-ex ante discussie: het zou naar mijn mening zinvoller zijn om eerst toestemming te verlenen waarna de producten mogen worden uitgevoerd. Waar wij het allemaal over eens zijn - maar niet met de Raad - is de kwestie van transparantie ten aanzien van de verslagleggingsplicht. Mijns inziens moet het Europees Parlement uiteindelijk worden geïnformeerd - hoe dit technisch gezien kan worden verwezenlijkt, kan nog besproken worden - over de vraag voor welke producten, waar naartoe en voor hoeveel producten toestemming is verleend, aangezien wij uiteraard het orgaan zijn dat ervoor moet zorgen dat alles correct verloopt. Het is eveneens belangrijk dat wij bespreken hoe wij omgaan met de uitvoer van apparatuur die mogelijk kan worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met schendingen van de mensenrechten. Voor de uitvoer van dergelijke apparatuur mag geen toestemming worden verleend. Wij moeten ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. Ik kijk nu al uit naar de discussie."@nl3
"Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Szanowni Państwo! Gdy podjąłem się zadania przygotowania sprawozdania w sprawie kontroli wywozu produktów i technologii podwójnego zastosowania, choć miałem już mgliste pojęcie na temat jego zakresu, nie zdawałem sobie sprawy, jak rozległa jest ta materia. Sprawozdanie to dotyczy zasadniczo działalności, która dziwnym trafem zawsze jakoś ginie w cieniu sprawozdań, lecz z drugiej strony zapewnia miejsca pracy, i moim zdaniem musi zostać uregulowana na szczeblu europejskim. Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdanie dotyczy ułatwienia uzyskiwania pozwoleń na wywóz produktów, które mogą znaleźć zastosowanie zarówno w wojskowości, jak i w życiu cywilnym. Zakres zastosowania obejmuje wszystko: od chemikaliów po paliwa jądrowe, części broni, podzespoły komputerowe i wreszcie – co było przedmiotem bardzo intensywnej debaty – nawet oprogramowanie i jego komponenty. Moim zdaniem ważne jest większe ujednolicenie obecnie obowiązujących uregulowań, ich uszczegółowienie i skonkretyzowanie, a także uczynienie ich bardziej przejrzystymi, a przede wszystkim sprawienie, by nabrały większej przejrzystości na szczeblu europejskim. Dzięki temu sprawozdaniu mieliśmy, jako posłowie do PE, bodajże pierwszą okazję przekonać się, jakie są konsekwencje Traktatu z Lizbony. Pierwotnie Komisja skierowała ten wniosek do Rady, wierząc, że kwestia ta zostanie rozstrzygnięta przed zakończeniem prac nad Traktatem z Lizbony. Tak się jednak nie stało. W związku z tym wniosek ten trafił do Parlamentu Europejskiego – i uważam, że to dobrze, iż jest on omawiany w Parlamencie, ponieważ my spoglądamy na niektóre rzeczy – do których zaraz przejdę – inaczej niż Rada. Udało nam się uporać z niektórymi komplikacjami prawnymi, wynikłymi w związku z metodą zastosowaną przez Komisję. Chciałbym w szczególności podziękować przedstawicielom Komisji za to, że udało nam się uregulować tę kwestię w sposób, który zapewnił nam bezpieczeństwo z prawnego punktu widzenia. Wreszcie, do rozwiązania pozostało już tylko kilka zasadniczych problemów. W tym Parlamencie zgadzamy się zasadniczo co do wszystkiego, z jednym wyjątkiem, i w tym zakresie nie możemy się również porozumieć z Radą. Dotyczy to tego, czy pozwolenia na wywóz należy wydawać przed dokonaniem wywozu, czy też już po fakcie. W tym zakresie, ze względów bezpieczeństwa, nadzoru i przejrzystości, sensownym rozwiązaniem wydaje się wymaganie, by dany podmiot występował o zezwolenie na wywóz danego produktu niebezpiecznego przed jego wywozem, a nie po jego dokonaniu, gdyż w tym drugim przypadku nie uda się nam zapewne skutecznie zakazywać wywozu produktów niebezpiecznych. To tak dobrze nam już znana debata w sprawie ex post – ex ante: moim zdaniem bardziej racjonalne jest wprowadzenie wymogu uprzedniego uzyskania zezwolenia na wywóz produktów. Wszyscy tu zgadzamy się – choć nie z Radą – w kwestii przejrzystości w zakresie obowiązku raportowania. Uważam, że Parlament Europejski powinien być informowany – możemy jeszcze uzgodnić, jak to zorganizować z technicznego punktu widzenia – jakie produkty, gdzie i w jakiej ilości dopuszczono do wywozu, ponieważ to my jesteśmy organem właściwym do zapewnienia prawidłowości przebiegu tych wszystkich działań. Ważne jest również dla nas, byśmy przeprowadzili debatę na temat tego, jak powinniśmy traktować wywóz urządzeń, które mogą potencjalnie posłużyć do naruszania praw człowieka. Uważam, że nie należy zezwalać na wywóz tych produktów. Musimy to zapewnić. Z niecierpliwością oczekuję tej debaty."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, caros Colegas, quando assumi a tarefa de preparar o relatório sobre o controlo das exportações de produtos e tecnologias de dupla utilização, embora eu tivesse uma ideia do âmbito de aplicação deste documento, não me apercebi da sua verdadeira dimensão. Este relatório aborda essencialmente uma prática que, de alguma forma, acaba sempre nas notas de rodapé dos relatórios, mas que, por outro lado, salvaguarda postos de trabalho e, na minha opinião, tem de ser regulamentada em toda a Europa. Está em causa sobretudo a facilitação de licenças de exportação para produtos que podem ser utilizados para fins militares e civis. Estão incluídos todos os produtos desde produtos químicos a combustíveis nucleares, peças de armas, componentes informáticos e até, por último – e debatemos esta questão muito intensamente –, programas informáticos e os respectivos componentes. A meu ver, é importante que os diferentes regulamentos que temos actualmente nos Estados-Membros sejam estreitamente harmonizados, se tornem mais precisos, mais específicos e também mais transparentes e, acima de tudo, possam alcançar transparência a nível europeu. Com este relatório é provável que tenha sido possível, pela primeira vez, avaliar devidamente as consequências do Tratado de Lisboa para nós, no Parlamento Europeu. A Comissão apresentou originalmente esta proposta ao Conselho na convicção de que a questão estaria porventura resolvida quando o Tratado de Lisboa foi concluído. Não é esse o caso, todavia. Por conseguinte, este tema chegou também ao Parlamento, e eu considero positivo que esteja a ser debatido nesta Assembleia, porque vemos alguns aspectos, que abordarei em seguida, numa perspectiva diferente da do Conselho. Conseguimos ultrapassar algumas complicações jurídicas que surgiram em resultado do método utilizado pela Comissão. Gostaria, em particular, de agradecer aos representantes da Comissão pelo facto de termos conseguido regulamentar a questão de uma forma que, de um ponto de vista jurídico, nos coloca agora numa posição mais segura. Finalmente, subsistem apenas alguns problemas fundamentais. Nesta Assembleia, estamos, no essencial, de acordo em todos os aspectos, com uma excepção, e a esse respeito também não estamos de acordo com o Conselho. Trata-se de saber se as exportações devem ser autorizadas depois de terem ocorrido ou antes de ocorrerem. Neste contexto, é sensato, por motivos de segurança, supervisão e transparência, assegurar que os responsáveis peçam autorização antes de um produto perigoso ser exportado e não solicitem essa autorização retroactivamente depois de esse produto ter sido exportado, dado que, provavelmente, não teremos muito sucesso na proibição desta exportação. É o conhecido debate que opõe o controlo ao controlo : na minha opinião, faria mais sentido que a autorização fosse concedida primeiro e só depois os produtos fossem exportados. Onde estamos todos de acordo – embora não com o Conselho – é no tema da transparência no que respeita à obrigação de notificação. Penso que o Parlamento Europeu deve, em última análise, ser informado – a forma de o conseguir de um ponto de vista técnico pode ser discutida – sobre o que foi autorizado, onde e porquê, pois nós somos claramente o organismo que tem de assegurar que tudo decorra de forma adequada. É também importante para nós discutir o modo como devemos tratar as exportações de dispositivos que possam ser utilizados em violações dos direitos humanos. Penso que essas exportações não devem ser permitidas. Temos de assegurar que isso não aconteça. Aguardo com expectativa o debate."@pt17
"Dle președinte, dnă comisar, doamnelor și domnilor, atunci când am preluat sarcina de a pregăti un raport privind controlul exporturilor de produse și tehnologie cu dublă utilizare, deși aveam o idee despre domeniul de aplicare al acestui raport, nu am realizat cât de larg este acesta. Acest raport este, în esență, despre o practică care cumva ajunge întotdeauna în umbra rapoartelor, dar care, pe de altă parte, garantează locuri de muncă și, în opinia mea, trebuie să fie reglementată în întreaga Europă. Este vorba, în principal, de facilitarea obținerii licențelor de export pentru produsele care pot fi utilizate atât în ​​scopuri militare, cât și civile. Acestea includ totul, de la produse chimice la combustibili nucleari, componente de arme, componente de calculator și, în cele din urmă, lucru pe care l-am dezbătut foarte intens, chiar și software și componente software. În opinia mea, este important ca diferitele reglementări pe care le avem în prezent în statele membre să fie mai armonizate, să devină mai precise, mai specifice și, de asemenea, mai transparente, și, mai presus de toate, să fie transparente la nivel european. Prin acest raport, cred că am avut pentru prima dată posibilitatea de a vedea exact care sunt consecințele Tratatului de la Lisabona pentru Parlamentul European. Comisia a înaintat inițial această propunere Consiliului, crezând că problema ar putea fi soluționată până la momentul încheierii Tratatului de la Lisabona. Ceea ce însă nu s-a întâmplat. Astfel, a ajuns tot la Parlamentul European, și cred că este bine că este dezbătută în acest Parlament, pentru că vedem unele lucruri, la care voi reveni imediat, altfel decât Consiliul. Am reușit să depășim anumite complicații juridice care au apărut ca urmare a metodei folosite de către Comisie. Aș dori, în special, să le mulțumesc reprezentanților Comisiei pentru faptul că am reușit să reglementăm problema în așa fel încât, din punct de vedere juridic, să ne situăm acum pe un fundament mai sigur. În cele din urmă, rămân doar câteva probleme-cheie. În acest Parlament, suntem în esență, de acord în totalitate, cu o singură excepție, iar în acea privință nu suntem în acord nici cu Consiliul. Este vorba despre întrebarea dacă exporturile ar trebui să fie autorizate după ce au avut loc sau înainte ca acestea să aibă loc. În această privință, din motive de siguranță, supraveghere și transparență, este rezonabil ca autorizația să fie solicitată înainte de a exporta ceva periculos și nicidecum retrospectiv, după ce acele produse au fost deja exportate, deoarece ulterior ne va fi, probabil, mai dificil să interzicem exportul. Este obișnuita dezbatere ex post - ex ante: în opinia mea, ar avea mai mult sens ca întâi să fie acordată autorizația și după aceea să fie exportate produsele. Cu toții suntem însă de acord - deși în dezacord cu Consiliul - pe această temă a transparenței în ceea ce privește obligația de raportare. Cred că Parlamentul European ar trebui să fie până la urmă informat cu privire la ce, unde și cât de mult a fost autorizat, pentru că este clar că noi suntem organismul care trebuie să se asigure că totul se desfășoară în mod corespunzător. Putem discuta ulterior în ce mod trebuie realizat acest lucru din punct de vedere tehnic. De asemenea, este important să discutăm despre cum ar trebui să tratăm exporturile de dispozitive care ar putea fi utilizate în cazuri de încălcare a drepturilor omului. În opinia mea, astfel de exporturi nu ar trebui să fie permise. Trebuie să ne asigurăm că așa se întâmplă. Acum aștept cu nerăbdare dezbaterea."@ro18
"Keď som sa ujal úlohy pripraviť správu o kontrole vývozu položiek a technológií s dvojakým použitím, mal som síce určitú predstavu o jej rozsahu pôsobnosti, ale dostatočne som si neuvedomoval, aký je veľký. Táto správa sa v podstate týka praktiky, ktorá nejakým spôsobom vždy skončí v tieni iných správ, ale ktorá na druhej strane zabezpečuje pracovné miesta a ktorú je podľa môjho názoru nutné regulovať v rámci celej Európy. V zásade sa týka zavedenia vývozných povolení na produkty, ktoré možno využiť na vojenské i civilné účely. Sem patrí všetko od chemikálií až po jadrové palivá, súčiastky do zbraní, počítačové komponenty a nakoniec – a o tomto sme veľmi intenzívne diskutovali – dokonca aj softvér a softvérové komponenty. Myslím si, že je dôležité rôzne nariadenia, ktoré momentálne máme v členských štátoch, viac zharmonizovať, spresniť, skonkrétniť a sprehľadniť, pričom najdôležitejšie je, aby sa táto transparentnosť dosiahla na európskej úrovni. Táto správa zrejme prvýkrát skutočne ukázala dôsledky Lisabonskej zmluvy na nás v Európskom parlamente. Komisia pôvodne predložila tento návrh Rade v domnienke, že táto vec sa možno vyrieši ešte pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. To sa však nestalo. Dostal sa teda aj do Európskeho parlamentu a myslím si, že je dobré, že sa tu o ňom diskutuje, pretože niektoré veci, ku ktorým sa teraz dostanem, vidíme inak ako Rada. Podarilo sa nám prekonať niektoré právne komplikácie, ktoré vznikli v dôsledku metódy používanej Komisiou. Predovšetkým chcem poďakovať predstaviteľom Komisie za to, že sa nám podarilo dosiahnuť reguláciu tejto veci takým spôsobom, že z právneho hľadiska teraz stojíme na pevnejších základoch. Nakoniec zostalo len niekoľko kľúčových problémov. V tomto Parlamente sa zhodujeme v podstate vo všetkom s jednou výnimkou, pričom v tejto veci sa nezhodujeme ani s Radou. Týka sa otázky, či sa má vývoz povoľovať pred alebo až po jeho realizácii. V tejto súvislosti je z dôvodov bezpečnosti, dohľadu a transparentnosti rozumné zaistiť, aby sa príslušná osoba pred tým, ako chce vyviesť niečo nebezpečné, najskôr spýtala a nežiadala o povolenie až spätne, keď už boli tieto produkty vyvezené, pretože potom už zrejme nebudeme môcť veľmi úspešne zakázať tento vývoz. Je to dobre známa diskusia o metódach a . Podľa môjho názoru by bolo rozumnejšie najskôr udeliť povolenie a až potom vyvážať produkty. Všetci sa zhodneme – hoci nie s Radou – na téme transparentnosti, pokiaľ ide o povinnosť podávať správy. Myslím si, že Európsky parlament by mal byť napokon informovaný o tom, čo, kde a ako bolo povolené, pretože jednoznačne je orgánom, ktorý musí zaistiť, aby všetko prebiehalo správne. O otázke, ako to dosiahnuť z technického hľadiska, možno diskutovať. Je tiež dôležité, aby sme diskutovali o tom, ako sa postaviť k vývozu zariadení, ktoré by sa mohli použiť na porušovanie ľudských práv. Myslím si, že takýto vývoz by nemal byť povolený. Musíme zabezpečiť, aby to tak bolo. Teraz sa teším na rozpravu."@sk19
"Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, ko sem prevzel nalogo priprave poročila o nadzoru izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo, se nisem zavedal, kako obsežna je ta naloga, čeprav sem približno poznal področje tega poročila. To poročilo govori predvsem o praksi, ki je vedno nekako v senci poročil, vendar pa po drugi strani ohranja delovna mesta in jo moramo po mojem mnenju v Evropi urediti. Gre predvsem za lažje izdajanje izvoznih dovoljenj za izdelke, ki jih je mogoče uporabljati v vojaške in civilne namene. Ti vključujejo vse od kemikalij do jedrskih goriv, dele orožij, računalniške komponente in konec koncev celo – o tem smo zelo obsežno razpravljali – programsko opremo in komponente programske opreme. Po mojem mnenju je pomembno, da se različni predpisi, ki se zdaj uporabljajo v državah članicah, v večji meri uskladijo, da so doslednejši, bolj specifični in tudi preglednejši, predvsem pa, da lahko zagotovijo preglednost na evropski ravni. To poročilo nam je omogočilo, da smo se verjetno prvič zavedli posledic, ki jih nam v Evropskem parlamentu prinaša Lizbonska pogodba. Komisija je prvotno ta predlog predala Svetu v prepričanju, da bo zadeva mogoče razrešena do sprejetja Lizbonske pogodbe. Vendar se to ni zgodilo. Zato je prišel tudi v Evropski parlament in menim, da je dobro, da o njem razpravljamo v Parlamentu, saj na nekatere stvari, katerih se bom kmalu dotaknil, gledamo drugače kot Svet. Uspelo nam je premagati nekatere pravne težave, ki so nastale zaradi metode, ki jo je uporabila Komisija. Da nam je uspelo zadevo urediti na takšen način, da smo s pravnega vidika zdaj varnejši, se zahvaljujem predvsem predstavnikom Komisije. In nazadnje, odprtih je ostalo le še nekaj glavnih težav. V Parlamentu se strinjamo v vseh razen v eni stvari in v zvezi s tem se ne strinjamo niti s Svetom. Povezana je z vprašanjem, ali naj bodo izvozi odobreni po tem, ko so bili opravljeni, ali še preden pride do njih. V zvezi s tem je zaradi varnostnih razlogov, nadzora in preglednosti smiselno zagotoviti, da se nekdo najprej pozanima, preden pride do izvoza nečesa nevarnega, in da ne zaprosi za odobritev naknadno, ko so bili ti izdelki že izvoženi, saj verjetno potem ne bomo zelo uspešni pri prepovedi tega izvoza. Gre za znano razpravo o predhodnem in naknadnem preverjanju: menim, da bi bilo pametneje, če bi bilo najprej izdano dovoljenje in šele potem izvoženi izdelki. Vsi se strinjamo – čeprav ne s Svetom – glede preglednosti pri spoštovanju obveznosti poročanja. Menim, da mora biti Evropski parlament seznanjen – o tem, kako bo to rešeno s tehničnega vidika, lahko razpravljamo – s tem, kaj, kje in koliko je bilo odobreno, saj smo organ, ki zagotavlja, da vse poteka pravilno. Za nas je prav tako pomembno, da razpravljamo o tem, kako bomo obravnavali izvoze naprav, s katerimi je mogoče kršiti človekove pravice. Menim, da bi moral biti takšen izvoz prepovedan. Poskrbeti moramo, da bo tako. Veselim se razprave."@sl20
"Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! När jag påtog mig uppgiften att utarbeta betänkandet om kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden, insåg jag inte hur omfattande det var även om jag hade en viss uppfattning om betänkandets räckvidd. Detta betänkande handlar i grunden om en verksamhet som på något sätt alltid hamnar i skuggan i betänkandena, men som å andra sidan säkrar arbetstillfällen och enligt min mening måste regleras inom EU. Det handlar i allt väsentligt om underlättande av exportlicenser för produkter som kan användas för både militära och civila ändamål. Detta omfattar allt från kemikalier till kärnbränslen, vapendelar, datorkomponenter och slutligen – och detta har vi diskuterat mycket intensivt – till och med programvara och programvarukomponenter. Enligt min mening är det mycket viktigt att de olika bestämmelser som vi för närvarande har i medlemsstaterna harmoniseras ytterligare, att de görs mer precisa och specifika och även mer transparenta, och framför allt, att vi skapar insyn på EU-nivå. Detta betänkande är troligtvis det första där Lissabonfördragets konsekvenser för Europaparlamentet framgår tydligt. Kommissionen lade från början fram detta förslag till rådet i tron att frågan kanske skulle avgöras när Lissabonfördraget ingicks. Så var dock inte fallet. Således har det alltså kommit till Europaparlamentet och jag anser att det är bra att det diskuteras i parlamentet, eftersom vi betraktar vissa saker – som jag nu kommer att ta upp – på ett annorlunda sätt än rådet. Vi har lyckats övervinna vissa rättsliga komplikationer som uppstod till följd av den metod som kommissionen använt. Jag vill särskilt tacka företrädarna för kommissionen för att vi har lyckats reglera frågan på ett sådant sätt att vi nu – ur rättslig synpunkt – har en säkrare grund att stå på. Slutligen återstår bara några få viktiga problem. I parlamentet samtycker vi på det hela taget till allt med ett undantag, och i det avseendet är vi inte överens med rådet heller. Det handlar om frågan om huruvida exporter bör godkännas före eller efter det att de har ägt rum. I detta avseende är det förnuftigt – av säkerhets-, tillsyns- och insynsskäl – att se till att man ansöker innan man vill exportera en farlig vara och inte retroaktivt ansöker om tillstånd när produkterna redan har exporterats. I sådant fall skulle vi troligtvis inte lyckas förbjuda exporten. Detta är den välkända diskussionen om förhands- kontra efterhandstillstånd. Enligt min mening låter det mer förnuftigt att bevilja tillstånd först och sedan exportera produkterna. Vi är alla överens – dock inte med rådet – om frågan om insyn när det gäller rapporteringsskyldigheten. Jag anser att Europaparlamentet i sista hand bör informeras – hur det ska ske ur teknisk synvinkel kan man diskutera – om vad, var och hur mycket som har godkänts, eftersom vi helt klart är det organ som ska se till att allt utförs korrekt. Det är också viktigt för oss att diskutera hur vi ska hantera exporter av anordningar som möjligen kan användas vid brott mot de mänskliga rättigheterna. Jag anser inte att sådana exporter bör tillåtas. Vi måste se till att det blir så. Jag ser nu fram emot debatten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"ex ante"19,14,17
"ex post"19,14,14,17
"ex post – ex ante"21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph