Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-04-Speech-1-050-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110404.14.1-050-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, le travail qui a été engagé ici autour de ce rapport, sous la conduite de Sylvie Guillaume, est très important. Mme Malmström l’a dit, c’est la pierre angulaire du système européen d’asile et c’est vrai qu’entre la situation actuelle et un système européen, il y a un monde. On devrait plutôt dire un gouffre, un gouffre dans lequel s’abîment les droits des demandeurs d’asile et la crédibilité de notre système de protection en Europe. Quand on a des États qui varient dans leurs taux de réponses positives en première instance de 1 % à 65 %, quand on a, dans un État comme la France, par exemple, 75 % des protections accordées aux Kosovars ou aux Albanais qui ont été délivrées en recours, quand on sait que ces recours ne sont pas suspensifs, on prend un peu la mesure de l’état de la situation et on se dit vraiment que le Conseil devrait s’activer à considérer que l’option qui a été choisie par la Commission européenne – et qui est renforcée par la grande qualité du rapport qui a été fait sous la conduite de Sylvie Guillaume – c’est-à-dire améliorer la qualité de la décision en première instance, est absolument fondamentale. Je crois que les États qui crient beaucoup ne sont pas les payeurs et ne sont pas non plus les plus accueillants. Il faut rappeler que, proportionnellement à la population, c’est Chypre, c’est la Suède, c’est le Luxembourg, c’est la Belgique. Donc écoutons aussi ces États qui savent nous dire ce que sont les meilleures normes en matière de protection internationale des demandeurs d’asile."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, práce na této zprávě pod vedením paní Guillaumeové je velmi významná. Jak řekla paní Malmströmová, je to úhelný kámen evropského azylového systému, a je pravda, že mezi stávající situací a evropským systémem je velká mezera. Dalo by se dokonce říci, že propast, propast, do které se propadají práva žadatelů o azyl a důvěryhodnost našeho systému ochrany v Evropě. Existují-li zde státy, v nichž se míra kladných odpovědí v prvním stupni pohybuje v rozmezí 1–65 %, je-li například v zemi, jako je Francie, 75 % rozhodnutí o ochraně udělených osobám z Kosova nebo z Albánie vydáno až na odvolání, víme-li, že tato odvolání nemají odkladný účinek, získáme představu o aktuální situaci. Bude nám pak skutečně jasné, že Rada by měla pokročit a uvědomit si, že možnost, již zvolila Evropská komise a která je posílena kvalitní zprávou vypracovanou pod vedením paní Guillaumeové, tedy zlepšení kvality rozhodování v prvním stupni, je naprosto zásadní. Chápu to tak, že státy, které křičí nejhlasitěji, nejsou těmi, kdo platí, ani těmi, které přijímají většinu žadatelů o azyl. Je třeba připomenout, že Kypr, Švédsko, Lucembursko a Belgie přijímají v poměru k počtu obyvatel nejvíce žadatelů o azyl. Poslechněme si tedy i tyto státy, neboť ty nám mohou říci, jaké jsou nejlepší normy, pokud jde o mezinárodní ochranu žadatelů o azyl."@cs1
"Hr. formand! Det arbejde, der er gjort her med denne betænkning under ledelse af fru Guillaume, er meget vigtigt. Som fru Malmström sagde, er det hjørnestenen i det europæiske asylsystem, og det er sandt, at der er et enormt hul mellem den nuværende situation og et EU-system. Man burde faktisk kalde det en afgrund, en afgrund, som asylsøgeres rettigheder og vores beskyttelsessystems troværdighed i Europa er ved at synke ned i. Når vi har stater, hvis positive svarprocent i første instans ligger på 1-65 %, når vi i et land som f.eks. Frankrig ser, at 75 % af afgørelserne om at yde beskyttelse til kosovarer eller albanere bliver truffet efter indsigelse, og når vi ved, at disse indsigelser ikke har opsættende virkning, kan vi få en idé om den aktuelle situation, og vi føler virkelig, at Rådet skulle se at komme videre og se, at den mulighed, Kommissionen har valgt – og som styrkes af den højt kvalificerede betænkning, der er udarbejdet under ledelse af fru Guillaume – nemlig at forbedre kvaliteten af beslutningstagningen i første instans, er absolut afgørende. Som jeg ser det, er de stater, der råber højest, ikke dem, som betaler, og heller ikke, dem, der modtager flest asylsøgere. Det bør erindres, at Cypern, Sverige, Luxembourg og Belgien modtager de fleste asylsøgere, beregnet som en andel af deres befolkning. Så lad os også lytte til de stater, for de kan fortælle os, hvad der er de bedste standarder for international beskyttelse af asylsøgere."@da2
"Herr Präsident, die Arbeit, die bei diesem Bericht unter der Leitung von Frau Guillaume geleistet wurde, ist überaus wichtig. Wie Frau Malmström gesagt hat, ist sie der Eckpfeiler des europäischen Asylsystems, und es stimmt, dass eine enorme Kluft zwischen der gegenwärtigen Lage und einem europäischen System besteht. Man sollte diese Kluft eigentlich als Abgrund bezeichnen, einen Abgrund, in den die Rechte von Asylsuchenden und die Glaubwürdigkeit unseres Schutzsystems in Europas fallen. Wenn wir Staaten haben, deren Quoten positiver erstinstanzlicher Reaktionen im Bereich von 165 % liegen, wenn in einem Staat wie zum Beispiel Frankreich 75 % der Schutzentscheidungen, die Kosovaren oder Albanern gewährt werden, in der Berufungsinstanz getroffen werden, wenn wir wissen, dass diese Rechtsbehelfe keine aufschiebende Wirkung haben, gewinnen wir eine gewisse Vorstellung von dem Zustand der Lage, und wir glauben wirklich, dass der Rat zügig handeln und einsehen sollte, dass die Option, die von der Europäischen Kommission gewählt wurde – und die durch den unter der Leitung von Frau Guillaume erstellten, qualitativ hochwertigen Bericht gestärkt wird – nämlich die Qualität der erstinstanzlichen Entscheidungsfindung zu verbessern, absolut entscheidend ist. So wie ich es verstehe, sind die Staaten, die am lautesten schreien, nicht diejenigen, die zahlen, und auch nicht diejenigen, die die meisten Asylsuchenden aufnehmen. Wir sollten nicht vergessen, dass Zypern, Schweden, Luxemburg und Belgien gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil die meisten Asylsuchenden aufnehmen. Lassen Sie uns also auch diesen Staaten zuhören, weil sie uns sagen können, welche Normen am besten Normen sind, wenn es um den internationalen Schutz für Asylsuchende geht."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το εγχείρημα που αναλήφθηκε σε σχέση με την υπό συζήτηση έκθεση, υπό την καθοδήγηση της κ. Guillaume, είναι πολύ σημαντικό. Όπως ανέφερε η κ. Malmström, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, και είναι αλήθεια ότι υφίσταται τεράστιο χάσμα μεταξύ της σημερινής κατάστασης και της εφαρμογής ενός ευρωπαϊκού συστήματος. Στην πραγματικότητα, θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε τη λέξη «άβυσσος», καθότι πρόκειται για άβυσσο στην οποία βυθίζονται τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και η αξιοπιστία του συστήματος προστασίας της Ευρώπης. Όταν έχουμε κράτη μέλη στα οποία τα ποσοστά θετικών αποφάσεων σε πρώτο βαθμό κυμαίνονται μεταξύ 1-65%, όταν, λόγου χάρη σε ένα κράτος όπως η Γαλλία, το 75% των αποφάσεων χορήγησης καθεστώτος προστασίας σε Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου εκδίδονται μετά από προσφυγή κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης, όταν γνωρίζουμε ότι οι προσφυγές αυτές δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα, αποκτούμε μια κάποια ιδέα για την πραγματική κατάσταση και θεωρώ ειλικρινώς ότι το Συμβούλιο πρέπει να δρομολογήσει αμέσως τις σχετικές διαδικασίες και να κατανοήσει ότι η επιλογή την οποία προέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή –και η οποία ενισχύεται από την υψηλής ποιότητας έκθεση που καταρτίστηκε υπό την καθοδήγηση της κ. Guillaume– ήτοι η βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε πρώτο βαθμό, είναι απολύτως επιβεβλημένη. Κατά την εκτίμησή μου, τα κράτη που φωνάζουν πιο δυνατά δεν είναι όσα πληρώνουν, ούτε όσα υποδέχονται τους περισσότερους αιτούντες άσυλο. Πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η Κύπρος, η Σουηδία, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο υποδέχονται τους περισσότερους αιτούντες άσυλο ως ποσοστό του πληθυσμού τους. Πρέπει λοιπόν να ακούσουμε τις φωνές και αυτών των κρατών, τα οποία μπορούν να μας διδάξουν ποια είναι τα βέλτιστα πρότυπα όσον αφορά τη διεθνή προστασία των αιτούντων άσυλο."@el10
"Mr President, the work that has been undertaken here on this report, under the guidance of Mrs Guillaume, is very important. As Mrs Malmström said, it is the cornerstone of the European asylum system, and it is true that there is a huge gap between the current situation and a European system. One ought, in fact, to call it an abyss, an abyss into which the rights of asylum seekers and the credibility of our protection system in Europe are sinking. When we have States whose rates of positive responses at first instance range from 1-65%, when we have, in a State such as France for example, 75% of the protection decisions granted to Kosovars or Albanians being delivered on appeal, when we know that those appeals do not have suspensive effect, we gain some idea of the state of the situation and we really feel that the Council should get a move on and see that the option that has been chosen by the European Commission – and which is strengthened by the high quality report drafted under the guidance of Mrs Guillaume – namely, to improve the quality of decision making at first instance, is absolutely crucial. As I understand it, the States that are shouting the loudest are not the ones paying, and nor are they the ones receiving the most asylum seekers. It should be remembered that Cyprus, Sweden, Luxembourg and Belgium receive the most asylum seekers when taken as a proportion of their population. Let us listen to those States too, then, because they can tell us what the best standards are when it comes to international protection for asylum seekers."@en4
"Señor Presidente, el trabajo que se ha llevado a cabo en este informe, bajo la supervisión de la señora Guillaume, es extremadamente importante. Como ha dicho la señora Malmström, el informe constituye la piedra angular del sistema europeo de asilo, y es verdad que existe un amplio camino por recorrer entre la situación actual y un sistema europeo. De hecho, sería mejor decir que hay un abismo, un abismo en el que se están hundiendo los derechos de los solicitantes de asilo, junto con la credibilidad de nuestro sistema de protección europeo. Con Estados en los que las tasas de resolución positiva en primera instancia oscilan entre un 1 % y un 65 %, con Estados, como por ejemplo Francia, en los que el 75 % de las resoluciones de protección concedidas a kosovares o albaneses se dictan tras una apelación, con apelaciones que no tienen efecto suspensivo, nos hacemos una idea del estado de la situación y creemos que el Consejo debe ponerse en marcha y ver que la opción elegida por la Comisión Europea —reforzada por el informe de alta calidad redactado bajo la supervisión de la señora Guillaume— es decir, la mejora del proceso de toma de decisiones en primera instancia, es absolutamente vital. En mi opinión, los Estados que más se quejan no son ni los que más pagan, ni los que reciben el mayor número de solicitantes de asilo. Debemos recordar que Chipre, Suecia, Luxemburgo y Bélgica son los países que reciben el mayor número de solicitantes de asilo como porcentaje de su población. Escuchemos también a estos Estados, porque pueden proporcionar información sobre los mejores criterios en cuanto a la protección internacional de los solicitantes de asilo."@es21
"Austatud juhataja! Selle raportiga Sylvie Guillaume’i juhatusel tehtud töö on väga oluline. Nagu ütles juba Cecilia Malmström, on see Euroopa varjupaigasüsteemi nurgakivi, ning vastab tõele, et praeguse olukorra ja Euroopa süsteemi vahel haigutab suur lõhe. Tegelikult peaks seda nimetama lausa kuristikuks, kuhu on kadumas varjupaigataotlejate õigused ja meie kaitsesüsteemi usaldusväärsus Euroopas. Kui me teame, et on riike, kus positiivsete otsuste määr esimese astme menetluses jääb vahemikku 1–65%, ja teame, et on selliseid riike nagu Prantsusmaa, kus 75% juhtudest esitatakse kaebus Kosovo elanikele või albaanlastele antud kaitseotsuste kohta ja kus nendel kaebustel ei ole peatavat toimet, saame mõningase ettekujutuse hetkeolukorrast. Me oleme tõepoolest seisukohal, et nõukogu peaks kiirustama ja mõistma, et Euroopa Komisjoni otsus parandada esimese astme menetluse raames tehtavate otsuste kvaliteeti on väga oluline ja seda otsust tugevdab Sylvie Guillaume’i eestvedamisel koostatud kvaliteetne raport. Olen aru saanud, et liikmesriigid, kes teevad kõige kõvemat häält, ei ole need, kes maksavad ega ka need, kes võtaksid vastu kõige rohkem varjupaigataotlejaid. Tuleb meeles pidada, et Küpros, Rootsi, Luksemburg ja Belgia võtavad rahvaarvuga võrreldes vastu kõige rohkem varjupaigataotlejaid. Kuulakem seetõttu ka neid riike, sest nemad oskavad meile öelda, millised on parimad nõuded varjupaigataotlejate rahvusvahelisele kaitsele."@et5
"Arvoisa puhemies, työ, jota tämän mietinnön parissa on tehty jäsen Guillaumen johdolla, on hyvin tärkeä. Kuten komission jäsen Malmström totesi, se on Euroopan turvapaikkajärjestelmän kulmakivi, ja on totta, että nykytilanteen ja Euroopan laajuisen järjestelmän välillä on valtava ero. Sitä pitäisikin kutsua kuiluksi, johon turvapaikanhakijoiden oikeudet ja suojelujärjestelmämme Euroopassa hukkuvat. Kun joissakin valtioissa myönteisten päätösten määrä vaihteli ensimmäisissä päätöksissä 1-65 prosentin välillä, esimerkiksi Ranskassa 75 prosenttia kosovolaisille tai albanialaisille myönnettävistä suojelupäätöksistä viedään vetoomustuomioistuimeen ja kun lisäksi tiedämme, että näillä vetoomuksilla ei ole lykkäävää vaikutusta, saamme jonkinlaisen käsityksen tilanteesta. Mielestämme on ratkaisevan tärkeää, että neuvosto panisi asioihin vauhtia ja ymmärtäisi, että Euroopan komission valitsema vaihtoehto – jota vahvistaa jäsen Guillaumen johdolla laadittu korkealaatuinen mietintö – parantaa päätöksenteon laatua ensimmäisten päätösten kohdalla. Kuten itse ymmärrän asian, kaikkein äänekkäimmät valtiot eivät ole niitä, jotka maksavat, eivätkä ne ole niitä, jotka vastaanottavat eniten turvapaikanhakijoita. On syytä muistaa, että Kypros, Ruotsi, Luxemburg ja Belgia ottavat vastaan eniten turvapaikanhakijoita, kun otetaan huomioon niiden väestön suhde. Kuunnelkaamme myös näitä maita, koska ne voivat kertoa meille, mitä parhaat vaatimukset ovat turvapaikanhakijoiden kansainvälisen suojelun yhteydessä."@fi7
"Elnök úr, a jelentéssel kapcsolatban Guillaume asszony vezetésével végzett munka rendkívül fontos. Amint azt Malmström asszony is mondta, ez az európai menekültügyi rendszer alapja, és való igaz, hogy óriási a szakadék a mostani helyzet és egy európai rendszer között. Tulajdonképpen nevezhetjük feneketlen mélységnek, amely elnyeli a menedékkérők jogait és az európai védelmi rendszerünk hitelességét. Amikor vannak olyan államok, ahol az első fokon meghozott kedvező határozatok aránya 1-65% között mozog, amikor például Franciaországban a koszovóiak, illetve albánok esetében a védelem megadására vonatkozó határozatok 75%-át fellebbezést követően hozzák meg, amikor tudjuk, hogy e fellebbezéseknek nincs felfüggesztő hatálya, lehet némi elképzelésünk a helyzetről, és tényleg úgy gondoljuk, hogy a Tanácsnak tovább kell lépnie, és fel kell ismernie, hogy az Európai Bizottság által választott lehetőség – amelyet a Guillaume asszony vezetésével összeállított kiváló jelentés is megerősít –, azaz az, hogy javítani kell az első fokon történő határozathozatal minőségét, vitathatatlanul döntős fontosságú. Tudomásom szerint nem azon államok a leghangosabbak, amelyek hajlandók fizetni, vagy amelyek a legtöbb menedékkérőt fogadják be. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy lakosságához viszonyítva Ciprus, Svédország, Luxemburg és Belgium fogadja be a legtöbb menedékkérőt. Hallgassuk meg ezeket az államokat is, mert ők a megmondhatói, hogy a menedékkérők nemzetközi védelme tekintetében melyek a legmegfelelőbb szabályok."@hu11
"Signor Presidente, il lavoro condotto dal Parlamento sulla relazione, sotto la guida dell’onorevole Guillaume, è molto importante. Come ha affermato l’onorevole Malmström, il testo rappresenta la pietra angolare del regime europeo in materia di asilo ed è vero che esiste un divario enorme tra l’attuale situazione e un regime comune europeo. Si tratta in realtà di abisso, un abisso in cui i diritti dei richiedenti asilo e la credibilità del nostro sistema di protezione in Europa stanno sprofondando. Quando abbiamo Stati i cui il tasso di decisioni positive in primo grado oscilla tra l’1 e il 65 per cento, quando, in uno Stato come la Francia ad esempio, il 75 per cento delle protezioni viene concesso a kosovari e albanesi attraverso decisioni pronunciate in ricorso, quando sappiamo che quei ricorsi non sono sospensivi, solo allora iniziamo a renderci conto della reale situazione, di quanto sia urgente un’azione da parte del Consiglio, dell’importanza della scelta della Commissione europea (rafforzata dall’alta qualità della relazione presentata sotto la guida dell’onorevole Guillaume) di migliorare la qualità del processo decisionale in primo grado. Dal mio punto di vista, gli Stati che si stanno lamentando di più non sono quelli che stanno pagando, né quelli con il maggior numero di richieste di asilo. È necessario ricordare che Cipro, la Svezia, il Lussemburgo e il Belgio accolgono il maggior numero di richiedenti asilo in proporzione al numero di abitanti. Ascoltiamo allora anche questi Stati, perché possono indicarci le norme migliori in materia di protezione internazionale dei richiedenti asilo."@it12
"Pone pirmininke, darbas, kuris čia buvo atliktas rengiant šį pranešimą, vadovaujant S. Guillaume, yra labai svarbus. Kaip sakė C. Malmström, tai yra Europos prieglobsčio sistemos kertinis akmuo ir tiesa, kad tarp dabartinės padėties ir Europos sistemos yra didžiulė spraga. Iš esmės reikėtų tai vadinti praraja – praraja, į kurią grimzta prieglobsčio prašytojų teisės ir mūsų apsaugos sistemos patikimumas Europoje. Kai yra tokių valstybių, kuriose teigiamų atsakymų pirmojoje instancijoje rodikliai svyruoja nuo 1 iki 65 proc., kai, pvz., tokioje valstybėje kaip Prancūzija 75 proc. apsaugos sprendimų dėl kosoviečių ar albanų yra priimami skundų etape, kai žinome, kad tie skundai neturi sulaikomojo poveikio, susidarome tam tikrą įspūdį apie padėtį ir tikrai manome, kad Taryba turėtų imtis veiksmų ir suprasti, kad Europos Komisijos pasirinktas variantas – kurį sustiprina aukštos kokybės pranešimas, parengtas vadovaujant S. Guillaume – būtent pagerinti sprendimų priėmimo kokybę pirmojoje instancijoje, yra neabejotinai labai svarbus. Mano supratimu, valstybės, kurios šaukia garsiausiai, nėra tos, kurios moka, ar tos, kurios priima daugiausia prieglobsčio prašytojų. Reikėtų prisiminti, kad Kipras, Švedija, Liuksemburgas ir Belgija priima daugiausia prieglobsčio prašytojų pagal savo gyventojų skaičiaus procentinę dalį. Tuomet išklausykime ir tas valstybes, nes jos gali mums pasakyti, kokius reikalavimus geriausia taikyti tarptautinės prieglobsčio prašytojų apsaugos srityje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, darbs, kas tika paveikts kundzes vadībā strādājot ar šo ziņojumu, ir ļoti svarīgs. Kā kundze teica, tas ir Eiropas patvēruma sistēmas stūrakmens, un nevar noliegt, ka pašreizējā situācija ir tālu no Eiropas līmeņa sistēmas. Patiesībā būtu jāsaka, ka tās abas šķir bezdibenis, kurā pazūd patvēruma meklētāju tiesības un ticība Eiropas mēroga aizsardzības sistēmai. Zinot, ka mums ir valstis, kurās pirmajā instancē izsniegtu pozitīvu atbilžu īpatsvars ir no 1 % līdz 65 %, ka mums tādās valstīs kā, piemēram, Francija 75 % lēmumu par aizsardzības piešķiršanu cilvēkiem no Kosovas vai Albānijas tiek pieņemti pārsūdzības rezultātā un ka šādu pārsūdzību skaits nemazinās, mēs gūstam zināmu priekšstatu par esošo situāciju un patiešām pārliecināmies, ka Padomei būtu jāsarosās un jāsaprot, cik būtiski nozīmīgs ir Eiropas Komisijas izvēlētais variants, ko pastiprina kundzes vadībā sagatavotais augstas kvalitātes ziņojums, proti, uzlabot lēmumu pieņemšanas kvalitāti pirmajā instancē. Kā man šķiet, valstis, kas visskaļāk iebilst, nav starp tām valstīm, kurām rodas šīs izmaksas un kuras uzņem vislielāko patvēruma meklētāju skaitu. Būtu jāatceras, ka, rēķinot proporcionāli iedzīvotāju skaitam, visvairāk patvēruma meklētāju uzņem Kipra, Zviedrija, Luksemburga un Beļģija. Tāpēc ieklausīsimies arī šajās valstīs, jo tās var mums pastāstīt par vislabākajiem standartiem attiecībā uz patvēruma meklētāju starptautisko aizsardzību."@lv13
"Monsieur le Président, le travail qui a été engagé ici autour de ce rapport, sous la conduite de Sylvie Guillaume, est très important. Mme Malmström l'a dit, c'est la pierre angulaire du système européen d'asile et c'est vrai qu'entre la situation actuelle et un système européen, il y a un monde. On devrait plutôt dire un gouffre, un gouffre dans lequel s'abîment les droits des demandeurs d'asile et la crédibilité de notre système de protection en Europe. Quand on a des États qui varient dans leurs taux de réponses positives en première instance de 1 % à 65 %, quand on a, dans un État comme la France, par exemple, 75 % des protections accordées aux Kosovars ou aux Albanais qui ont été délivrées en recours, quand on sait que ces recours ne sont pas suspensifs, on prend un peu la mesure de l'état de la situation et on se dit vraiment que le Conseil devrait s'activer à considérer que l'option qui a été choisie par la Commission européenne – et qui est renforcée par la grande qualité du rapport qui a été fait sous la conduite de Sylvie Guillaume – c'est-à-dire améliorer la qualité de la décision en première instance, est absolument fondamentale. Je crois que les États qui crient beaucoup ne sont pas les payeurs et ne sont pas non plus les plus accueillants. Il faut rappeler que, proportionnellement à la population, c'est Chypre, c'est la Suède, c'est le Luxembourg, c'est la Belgique. Donc écoutons aussi ces États qui savent nous dire ce que sont les meilleures normes en matière de protection internationale des demandeurs d'asile."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, er is onderleiding van mevrouw Guillaume bijzonder veel werk verzet voor dit verslag. Zoals mevrouw Malmström al heeft gezegd, is het de hoeksteen van het Europese asielstelsel en het klopt dat er een groot verschil bestaat tussen de huidige situatie en een Europees stelsel. We kunnen wel zeggen dat we aan de afgrond staan, een afgrond waarin de rechten van asielzoekers verdwijnen, samen met de geloofwaardigheid van ons beschermingssysteem in Europa. Wanneer we te maken hebben met lidstaten waarvan het percentage positieve beslissingen in eerste aanleg varieert tussen 1 procent en 65 procent, wanneer in een lidstaat als bijvoorbeeld Frankrijk 75 procent van de verleende bescherming aan Kosovaren of aan Albanezen in beroep wordt verleend, wanneer we weten dat deze beroepen niet met schorsende werking zijn, beginnen we een beetje te begrijpen hoe de situatie ervoor staat en zeggen we tegen onszelf dat de Raad eraan moet denken dat de optie die door de Europese Commissie is gekozen – en die nog eens versterkt wordt door de uitstekende kwaliteit van het verslag dat is opgesteld onder leiding van mevrouw Guillaume – namelijk het verbeteren van de procedure voor het nemen van beslissingen in eerste aanleg, absoluut van essentieel belang is. Zoals ik het begrijp zijn de staten die het hardst roepen niet de landen die het meest betalen en die de meeste asielzoekers opvangen. Er moet worden opgemerkt dat Cyprus, Zweden, Luxemburg en België de meeste asielzoekers opnemen in verhouding tot hun bevolking. Laten we dus luisteren naar deze staten die ons kunnen vertellen wat de beste normen zijn als het gaat om de internationale bescherming van asielzoekers."@nl3
"Panie Przewodniczący! Praca podjęta w Parlamencie nad przedmiotowym sprawozdaniem pod kierunkiem pani poseł Guillaume jest bardzo ważna. Jak powiedziała pani komisarz Malmström, stworzy ona kamień węgielny europejskiego systemu azylowego, a prawdą jest, że między obecną sytuacją a systemem europejskim istnieje przepaść. Należałoby tak naprawdę nazwać ją otchłanią – otchłanią, w której giną prawa osób ubiegających się o azyl i wiarygodność naszego europejskiego systemu ochrony. Jeżeli mamy państwa członkowskie, w których odsetek pozytywnych decyzji z pierwszej instancji waha się od 1 % do 65 %, jeżeli w państwie takim jak Francja 75 % decyzji o ochronie przyznawanej mieszkańcom Kosowa czy Albańczykom wydawanych jest w wyniku odwołania, jeżeli wiemy, że takie odwołania nie powodują zawieszenia postępowania, to daje pewien ogląd sytuacji. Naprawdę uważamy, że Rada powinna podjąć działania i zrozumieć, że droga obrana przez Komisję Europejską, dodatkowo wsparta wysokiej jakości sprawozdaniem opracowanym przez panią poseł Guillaume, a mianowicie droga zmierzająca do poprawy jakości decyzji w pierwszej instancji, jest bezwzględnie konieczna. Jak widzę, te państwa, które krzyczą najgłośniej, nie są tymi, które płacą czy otrzymują najwięcej wniosków w sprawie azylu. Należy pamiętać, że w proporcji do liczby ludności najwięcej osób ubiegających się o azyl trafia na Cypr, do Szwecji, Luksemburga i Belgii. Słuchajmy również tych państw, gdyż mogą one nam wskazać najlepsze standardy, jeżeli chodzi o międzynarodową ochronę osób ubiegających się o azyl."@pl16
"Senhor Presidente, o trabalho que foi realizado neste relatório, sob a orientação da senhora deputada Guillaume, é muito importante. Como disse a senhora Comissária Malmström, é a pedra angular do sistema europeu de asilo, e é verdade que existe um enorme fosso entre a actual situação e um sistema europeu. Deveríamos, na verdade, chamar-lhe abismo, um abismo em que os direitos dos requerentes de asilo e a credibilidade do nosso sistema de protecção europeu se estão a afundar. Quando temos Estados cujas percentagens de respostas positivas em primeira instância oscilam entre 1% e 65%, quando temos, num Estado como França, por exemplo, 75% das decisões de protecção atribuídas a kosovares ou albaneses tomadas após um recurso, quando sabemos que esses recursos não têm efeito suspensivo, ficamos com uma ideia do estado da situação e sentimos realmente que o Conselho deve evoluir e perceber que a opção que foi escolhida pela Comissão – e que é reforçada pelo relatório de elevada qualidade elaborado sob a orientação da senhora deputada Guillaume – nomeadamente a melhoria da qualidade do processo de decisão em primeira instância, é absolutamente crucial. Na minha opinião, os Estados que mais se fazem ouvir não são os que pagam nem os que recebem mais requerentes de asilo. Importa recordar que Chipre, a Suécia, o Luxemburgo e a Bélgica são os países que mais recebem requerentes de asilo em percentagem da sua população. Também devemos, portanto, ouvir esses Estados, porque eles nos podem dizer quais são as melhores normas no que respeita à protecção internacional dos requerentes de asilo."@pt17
"Dle Președinte, activitatea desfășurată în cadrul acestui raport, sub îndrumarea dnei Guillaume, este foarte importantă. După cum a spus dna Malmström, el stă la baza sistemului european de azil și este adevărat că există un decalaj enorm între situația actuală și un sistem european. Este, de fapt, vorba despre un abis, un abis în care se cufundă drepturile solicitanților de azil și credibilitatea sistemului de protecție din Europa. În condițiile în care există state în care răspunsurile pozitive din prima instanță variază între 1 % și 65 %, în condițiile în care, într-un stat precum Franța de exemplu, 75 % dintre deciziile de protecție acordate kosovarilor sau albanezilor sunt acordate la recurs, în condițiile în care știm că acele recursuri nu au efect suspensiv, ne facem o idee cu privire la starea de fapt și suntem de părere că Consiliul trebuie să progreseze și să observe că este absolut vitală opțiunea aleasă de Comisia Europeană – consolidată de acest raport de calitate ridicată elaborat sub îndrumare dnei Guillaume – și anume aceea de îmbunătățire a calității procesului decizional în primă instanță. Din punctul meu de vedere, statele care protestează cel mai vehement nu sunt cele care plătesc, nici cele care primesc cei mai mulți resortisanți. Să nu uităm că Cipru, Suedia, Luxemburg și Belgia sunt țările care primesc cei mai mulți solicitanți de azil, ca raport la populația acestor state. Să ascultăm, deci, și părerea acestor state, fiindcă ele ne pot spune care sunt standardele optime în ceea ce privește protecția internațională acordată solicitanților de azil."@ro18
"Práca, ktorú sme tu vykonali na tejto správe pod vedením pani Guillaumovej, je veľmi dôležitá. Ako povedala pani Malmströmová, je základným kameňom európskeho azylového systému a je pravda, že medzi súčasnou situáciou a európskym systémom je obrovská priepasť. Mali by sme to skutočne nazývať priepasťou, priepasťou, do ktorej padajú práva žiadateľov o azyl a dôveryhodnosť nášho systému ochrany v Európe. Keď máme členské štáty, ktorých miera kladných odpovedí na prvom stupni sa pohybuje v rozmedzí od 1 % až po 65 %, keď máme štát, ako napríklad Francúzsko, v ktorom je 75 % rozhodnutí o ochrane udelených Kosovčanom a Albáncom na základe odvolania, keď vieme, že tieto odvolania nemajú odkladný účinok, získame istú predstavu o stave vecí a naozaj si myslíme, že Rada by sa mala pohnúť ďalej a uznať, že návrh, ktorý predložila Európska komisia a ktorý posilnila kvalitná správa vypracovaná pod vedením pani Guillaumovej – konkrétne zlepšiť kvalitu rozhodovania na prvom stupni –, je absolútne kľúčový. Rozumiem tomu tak, že štáty, ktoré najviac kričia, nie sú tie, ktoré platia, ani tie, do ktorých prichádza najviac žiadateľov o azyl. Malo by sa pamätať na to, že Cyprus, Švédsko, Luxembursko a Belgicko prijímajú najviac žiadateľov o azyl v pomere k počtu obyvateľstva. Počúvajme teda aj tieto štáty, pretože ony nám môžu povedať, aké sú najlepšie normy medzinárodnej ochrany žiadateľov o azyl."@sk19
"Gospod predsednik, delo, ki je bilo opravljeno pri tem poročilu pod vodstvom gospe Guillaume, je zelo pomembno. Kot je povedala gospa Malmström, gre za temelj evropskega azilnega sistema in drži, da je velika vrzel med dejanskim stanjem in evropskim sistemom. Imenovati bi jo morali globel, globel, v katero tonejo pravice prosilcev za azil in verodostojnost našega sistema zaščite v Evropi. Ko imamo države, katerih pozitivni odzivi na prvi stopnji segajo od 1 do 65 %, ko imamo države, kot je Francija, kjer je 75 % zaščitnih odločb Kosovcem ali Albancem izdanih po pritožbi, vemo pa, da te pritožbe nimajo odložilnega učinka, dobimo sliko razmer in resnično menimo, da bi moral Svet nadaljevati in spregledati, da je bila možnost, za katero se je odločila Evropska komisija – in ki jo še krepi zelo kakovostno poročilo, pripravljeno pod vodstvom gospe Guillaume –, in sicer izboljšanje kakovosti sprejemanja odločitev na prvi stopnji, izjemno pomembna. Če prav razumem, so najbolj glasne ravno države, ki ne plačujejo in nimajo največjega števila prosilcev za azil. Ne smemo pozabiti, da imajo Ciper, Švedska, Luksemburg in Belgija največ prosilcev za azil, gledano sorazmerno na njihovo prebivalstvo. Prisluhnimo tudi tem državam, saj nam lahko povedo, kakšni so najboljši standardi glede mednarodne zaščite prosilcev za azil."@sl20
"Herr talman! Det arbete som har utförts med detta betänkande under ledning av Sylvie Guillaume är mycket viktigt. Som Cecilia Malmström sade är det hörnstenen i det europeiska asylsystemet, och det är sant att vi i nuläget står långt ifrån ett gemensamt EU-system. Man borde i själva verket kalla det en avgrund, en avgrund i vilken de asylsökandes rättigheter och trovärdigheten hos vårt skyddssystem i EU sjunker. Procentandelen positiva beslut i första instans i medlemsstaterna varierar mellan 65 procent och 1 procent. I Frankrike fattas exempelvis 75 procent av de skyddsbeslut som beviljas kosovoalbaner eller albaner efter ett överklagande. Dessa fakta ger oss en bild av den rådande situationen, och vi anser verkligen att rådet bör skynda sig och se till att det alternativ som har valts av kommissionen – och som förbättras av det högkvalitativa betänkande som har utarbetats under ledning av Sylvie Guillaume – nämligen att förbättra kvaliteten på beslutsfattandet i första instans, är helt avgörande. Som jag förstår det är de stater som skriker högst inte samma stater som betalar, och inte heller de som tar emot flest asylsökande. Man bör komma ihåg att det är Cypern, Sverige, Luxemburg och Belgien som tar emot flest asylsökande i förhållande till befolkningsantalet. Låt oss då lyssna på dessa stater också, för de kan tala om för oss vilka de bästa normerna är när det handlar om internationellt skydd för asylsökande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph