Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-04-Speech-1-035-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110404.13.1-035-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, Mr Ai Weiwei, who is the best-known Chinese artist and dissident and has always had the opportunity to speak freely, was detained at Beijing Airport on Sunday and is, apparently, in prison. Not only should I use this opportunity to protest against the Chinese authorities. I also have to say to you and to our colleagues that we should perhaps reconsider our participation in the second China-EU summit next month in Beijing if this is the direction in which things are going. It is necessary for us to have an urgent resolution on this as fast as possible so that we can increase pressure on the Chinese authorities to release Mr Ai Weiwei. The first idea was to replace the urgent resolution on Zimbabwe on Thursday by an urgent resolution on the detention of Mr Ai Weiwei, but after brief consultation, it seems there may be a better option: putting Cote d’Ivoire (Ivory Coast) on Wednesday, so that the space that is liberated on Thursday could then be used for this urgent resolution on Mr Ai Weiwei. I have consulted the different political groups here and they agree with this way of changing the agenda."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, pan Ai Weiwei, nejznámější čínský umělec a disident, který mohl vždy svobodně hovořit, byl v neděli zadržen na pekingském letišti a je podle všeho ve vězení. Tuto příležitost bych chtěl využít nejen k protestu proti čínským orgánům. Musím vám i našim kolegům také říci, že pokud se budou věci ubírat tímto směrem, měli bychom možná znovu zvážit svou účast na druhém summitu mezi Čínou a EU, který se bude konat příští měsíc v Pekingu. Pro nás je nezbytné urychleně přijmout v této věci usnesení, abychom mohli zvýšit tlak na čínské orgány ve věci propuštění pana Ai Weiweie. Nejdříve mě napadlo nahradit ve čtvrtek naléhavé usnesení k Zimbabwe naléhavým usnesením k zadržení pana Ai Weiweie, ale po krátké konzultaci se zdá, že by mohlo existovat lepší řešení: přesunutí Pobřeží slonoviny na středu, takže čas, který se uvolní ve čtvrtek, by pak mohl být využit na toto naléhavé usnesení o panu Ai Weiweiovi. Konzultoval jsem to zde s různými politickými skupinami a ty souhlasí s touto změnou programu."@cs1
"Hr. formand! Ai Weiwei, der er den bedst kendte kinesiske kunstner og systemkritiker og altid har haft lejlighed til at tale frit, blev tilbageholdt i lufthavnen i Beijing i søndags og er tilsynelandende i fængsel. Jeg vil ikke kun benytte denne lejlighed til at protestere mod de kinesiske myndigheder. Jeg må også sige til Dem og til vores kolleger, at vi måske bør genoverveje vores deltagelse i det andet topmøde mellem Kina og EU næste måned i Beijing, hvis det er den retning, udviklingen går. Det er nødvendigt for os at få en hastebeslutning om dette så hurtigt som muligt, således at vi kan øge presset på de kinesiske myndigheder for at løslade Ai Weiwei. Den første idé var at erstatte hastebeslutningen om Zimbabwe torsdag med en hastebeslutning om frihedsberøvelsen af Ai Weiwei, men efter et kort samråd, ser det ud til, at der måske er en bedre mulighed, nemlig at sætte Elfenbenskysten på dagsordenen på onsdag, så den plads, der frigøres torsdag, så kan bruges til denne hastebeslutning om Ai Weiwei. Jeg har hørt de forskellige politiske grupper her, og de er enige i denne måde at ændre dagsordenen på."@da2
"Herr Präsident, Herr Ai Weiwei, einer der bekanntesten Künstler und Dissidenten Chinas, der immer die Möglichkeit hatte, seine Meinung frei zu äußern, wurde am Sonntag am Pekinger Flughafen festgenommen und ist, so scheint es, im Gefängnis. Ich möchte diese Gelegenheit nicht nur dazu nutzen, gegen die chinesischen Behörden zu protestieren. Ich muss Ihnen und unseren Kolleginnen und Kollegen auch sagen, dass wir unsere Teilnahme an dem zweiten China-EU-Gipfel nächsten Monat in Peking vielleicht überdenken sollten, falls sich die Dinge in dieser Richtung weiterentwickeln. Wir brauchen dringend und so schnell wie möglich eine entsprechende Entschließung, sodass wir den Druck auf die chinesischen Behörden zur Freilassung von Herrn Ai Weiwei erhöhen können. Der erste Gedanke war, die dringende Entschließung über Simbabwe am Donnerstag durch eine dringende Entschließung über die Festnahme von Herrn Ai Weiwei zu ersetzen, aber nach einer kurzen Beratung scheint es eine bessere Option zu geben: Wir verlegen Cote d’Ivoire (Elfenbeinküste) auf Mittwoch, so dass die dadurch frei gewordene Zeit am Donnerstag dann für diese dringende Entschließung über Herrn Ai Weiwei genutzt werden könnte. Ich habe die verschiedenen Fraktionen hier konsultiert, und sie sind mit dieser Änderung der Tagesordnung einverstanden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Ai Weiwei, ο οποίος είναι ο πλέον γνωστός κινέζος καλλιτέχνης και αντιφρονών και είχε πάντα τη δυνατότητα να εκφράζεται ελεύθερα, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Πεκίνου την Κυριακή και, απ’ ό,τι φαίνεται, βρίσκεται στη φυλακή. Πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτήν την ευκαιρία όχι απλώς για να διαμαρτυρηθώ κατά των κινεζικών αρχών. Οφείλω επίσης να δηλώσω σε εσάς και στους συναδέλφους μας ότι πρέπει ίσως να επανεξετάσουμε τη συμμετοχή μας στη δεύτερη σύνοδο κορυφής Κίνας-ΕΕ τον επόμενο μήνα στο Πεκίνο, αν αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία εξελίσσονται τα πράγματα. Επιβάλλεται να υιοθετήσουμε επείγον ψήφισμα σχετικά με αυτό το ζήτημα όσο το δυνατόν γρηγορότερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις πιέσεις προς τις κινεζικές αρχές υπέρ της απελευθέρωσης του κ. Ai Weiwei. Η πρώτη ιδέα ήταν να αντικατασταθεί το επείγον ψήφισμα για τη Ζιμπάμπουε την Πέμπτη από επείγον ψήφισμα σχετικά με την κράτηση του κ. Ai Weiwei· όμως, μετά από σύντομη διαβούλευση, φαίνεται ότι μπορεί να δοθεί καλύτερη λύση: να μετατεθεί η συζήτηση για την Ακτή Ελεφαντοστού την Τετάρτη, έτσι ώστε το χρονικό διάστημα που θα απελευθερωθεί την Πέμπτη να μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση αυτού του επείγοντος ψηφίσματος σχετικά με τον κ. Ai Weiwei. Έχω πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τις υπόλοιπες πολιτικές Ομάδες επί του θέματος, και συμφωνούν με αυτόν τον τρόπο αλλαγής της ημερήσιας διάταξης."@el10
"Señor Presidente, el señor Ai Weiwei, el artista y disidente chino más conocido que siempre ha podido expresarse libremente, fue detenido el domingo en el aeropuerto de Beijing y, según parece, está en la cárcel. Quiero aprovechar esta oportunidad no solo para protestar contra las autoridades chinas, sino también para decirle a usted, y a nuestros colegas, que, si este es el camino que van a seguir las autoridades chinas, deberíamos reconsiderar nuestra participación en la segunda cumbre UE-China que se celebrará el próximo mes en Beijing. Es preciso que contemos con una resolución urgente sobre esto lo antes posible, de forma que podamos aumentar la presión sobre las autoridades chinas para que pongan en libertad al señor Ai Weiwei. Inicialmente se pensó en sustituir la resolución urgente sobre Zimbabue del jueves por una resolución urgente sobre la detención del señor Ai Weiwei pero, tras una breve consulta, parece existir una alternativa mejor: debatir sobre Costa de Marfil el miércoles, para dejar espacio el jueves que se podrá emplear para esta resolución urgente sobre el señor Ai Weiwei. He consultado con los diferentes grupos políticos y están de acuerdo con estas modificaciones en la agenda."@es21
". – Austatud juhataja! Kuulus Hiina kunstnik ja dissident Ai Weiwei, kellel on alati olnud võimalik oma arvamust vabalt väljendada, peeti pühapäeval kinni Pekingi lennujaamas ning arvatavasti viibib ta praegu vahi all. Kasutan võimalust, et protestida ühtaegu Hiina võimude vastu kui ka öelda teile ja kolleegidele, et peaksime ehk veel kord järele mõtlema selle üle, kas võtame osa järgmisel kuul Pekingis toimuvast teisest ELi-Hiina tippkohtumisest, kui asjad liiguvad samas suunas. Peame võimalikult kiiresti võtma vastu selleteemalise kiireloomulise resolutsiooni, et avaldada Hiina võimudele suuremat survet Ai Weiwei vabastamiseks. Esimene mõte oli asendada neljapäeval kavas olnud kiireloomuline resolutsioon Zimbabwe kohta Ai Weiwei kinnipidamist käsitleva kiireloomulise resolutsiooniga, kuid pärast lühikest nõupidamist selgus, et on olemas veelgi parem lahendus: viia Côte d’Ivoire’i käsitlev päevakorrapunkt kolmapäevale, et kasutada seeläbi neljapäeval vabanenud aega Ai Weiwei juhtumit hõlmava kiireloomulise resolutsiooni jaoks. Konsulteerisin selleks erinevate fraktsioonidega ning nemad on nõus päevakorda vastavalt muutma."@et5
"Arvoisa puhemies, Ai Weiwei, joka on Kiinan tunnetuin taiteilija ja toisinajattelija ja jolla on aina ollut tilaisuus puhua vapaasti, pidätettiin Pekingin lentoasemalla sunnuntaina, ja tietojen mukaan hän on edelleen vankilassa. Haluan käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja esittää vastalauseeni Kiinan viranomaisia vastaan. Lisäksi haluan sanoa teille ja kollegoilleni, että meidän olisi ehkä syytä harkita uudelleen osallistumistamme Pekingissä ensi kuussa pidettävään Kiinan ja EU:n väliseen toiseen huippukokoukseen, mikäli asiat etenevät tässä suunnassa. Meidän on laadittava mahdollisimman pian kiireellinen päätöslauselma asiasta, jotta voimme lisätä painostusta Kiinan viranomaisia kohtaan Ai Weiwein vapauttamiseksi. Ensimmäinen ajatus on korvata torstaiksi sovittu Zimbabwea koskeva kiireellinen päätöslauselma kiireellisellä päätöslauselmalla Ai Weiwein pidättämisestä, mutta lyhyen kuulemisen jälkeen näyttää siltä, että parempikin vaihtoehto löytyy. Otamme Norsunluurannikkoa koskevan asian keskiviikon esityslistalle, jotta torstailta vapautuva tila voidaan käyttää Ai Weiweitä koskevan kiireellisen päätöslauselman käsittelyyn. Olen kuullut eri poliittisia ryhmiä, ja ne ovat samaa mieltä tästä tavasta muuttaa esityslistaa."@fi7
"Monsieur le Président, M. Ai Weiwei, qui est l’artiste et dissident chinois le plus connu et qui a toujours eu l’occasion de s’exprimer librement, était détenu dimanche à l’aéroport de Pékin et il est apparemment en prison. Je tiens non seulement à profiter de cette occasion pour protester contre les autorités chinoises, mais je voudrais également dire, à vous et à nos collègues, que nous devrions peut-être réexaminer notre participation au deuxième sommet Chine-UE qui se tiendra le mois prochain à Pékin si telle est la direction que prennent les choses. Nous devons disposer le plus rapidement possible d’une résolution urgente à ce sujet afin de pouvoir accroître les pressions sur les autorités chinoises pour qu’elles libèrent M. Ai Weiwei. L’idée première était de remplacer la résolution urgente sur le Zimbabwe jeudi par une résolution urgente sur la détention de M. Ai Weiwei, mais après de brèves consultations, il semble qu’il y ait une meilleure option: avancer la Côte d’Ivoire à mercredi, de sorte que l’espace libéré jeudi puisse être consacré à cette résolution urgente concernant M. Ai Weiwei. J’ai consulté les différents groupes politiques et ils sont d’accord sur cette façon de modifier l’ordre du jour."@fr8
"Elnök úr! Aj Vejvejt, a legismertebb kínai művészt és másként gondolkodót, aki mindig szabadon szólhatott, vasárnap őrizetbe vették Peking repülőterén, és minden jel szerint börtönben van. Nem csak arra ragadnám meg az alkalmat, hogy tiltakozzak a kínai hatóságok gyakorlata ellen, hanem hogy elmondjam önnek és kollégáinknak, hogy talán újra mérlegelnünk kellene a következő hónapban Pekingben megrendezésre kerülő második Kína–EU csúcstalálkozón való részvételünket abban az esetben, ha a dolgok ilyen irányban haladnak. Amilyen hamar csak lehet, sürgősen állást kell foglalnunk ebben az ügyben, hogy minél nagyobb nyomást gyakorolhassunk a kínai hatóságokra Aj Vejvej szabadon bocsátása tekintetében. Az első elképzelés azt volt, hogy a Zimbabwéről szóló sürgős állásfoglalás helyett csütörtökön sürgős állásfoglalást fogadunk el Aj Vejvej letartóztatásával kapcsolatban, azonban egy rövid konzultációt követően úgy tűnik, talán van egy jobb megoldás: az Elefántcsontparttal kapcsolatos vitát áttesszük szerdára, és a csütörtökön így felszabaduló időben megvitathatjuk az Aj Vejvej ügyével kapcsolatos sürgős állásfoglalást. Itt konzultáltam erről a különböző képviselőcsoportokkal, és egyetértenek a napirend ily módon történő módosításával."@hu11
". Signor Presidente, Ai Weiwei, il più celebre artista e dissidente cinese che ha sempre avuto la possibilità di esprimersi liberamente, è stato arrestato domenica all’aeroporto di Pechino e sembra si trovi in prigione. Non voglio sfruttare questa occasione solo per protestare contro le autorità cinesi, ma anche per dire a voi e ai nostri colleghi che, se le cose stanno realmente seguendo questa direzione, forse dovremmo riconsiderare la nostra partecipazione al secondo vertice Cina-UE che si terrà il mese prossimo a Pechino. È necessario adottare al più presto una risoluzione urgente sulla questione, in modo da aumentare la pressione sulle autorità cinesi affinché liberino Ai Weiwei. La prima idea è stata di sostituire la risoluzione urgente sullo Zimbabwe di giovedì con una risoluzione urgente sulla detenzione di Ai Weiwei, ma, a seguito di una breve consultazione, sembra esista una soluzione migliore: spostare a mercoledì la discussione sulla Costa d’Avorio, prevista per giovedì, e sostituirla con la discussione sulla risoluzione urgente su Ai Weiwei. Ho consultato i vari partiti politici, che approvano questo cambiamento dell’ordine del giorno."@it12
"Pone pirmininke, Ai Weiwei, kuris yra puikiai žinomas Kinijos menininkas ir disidentas ir kuris visuomet turėjo galimybę naudotis žodžio laisve, sekmadienį sulaikytas Pekino oro uoste ir, matyt, yra kalėjime. Norėčiau pasinaudoti šia proga ne tik išreikšti protestą prieš Kinijos valdžios institucijas. Taip pat turiu jums ir mūsų kolegoms pasakyti, kad turbūt turėtume iš naujo apsvarstyti savo dalyvavimą antrajame Kinijos ir ES aukščiausiojo lygio susitikime kitą mėnesį Pekine, jei reikalai klostysis būtent tokia linkme. Turime kaip įmanoma greičiau priimti skubią rezoliuciją šiuo klausimu, kad galėtume padidinti spaudimą Kinijos valdžios institucijoms, kad jos paleistų Ai Weiwei. Pirmoji mintis buvo vietoj skubios rezoliucijos dėl Zimbabvės ketvirtadienį nagrinėti skubią rezoliuciją dėl Ai Weiwei sulaikymo, tačiau po trumpo pasitarimo, atrodo, radome geresnę išeitį: klausimą dėl Dramblio Kaulo Kranto perkelti į trečiadienį, kad ketvirtadienį atsilaisvinusį laiką būtų galima skirti šiai skubiai rezoliucijai dėl Ai Weiwei. Pasitariau su skirtingomis frakcijomis ir jos sutinka, kad darbotvarkė būtų taip pakeista."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs kurš ir pazīstamākais Ķīnas mākslinieks un disidents un vienmēr varējis runāt brīvi, svētdien Pekinas lidostā ticis aizturēts un acīmredzot pašlaik ir cietumā. Man vajadzētu ne tikai izmantot šo iespēju, lai protestētu pret Ķīnas iestādēm. Man arī jāsaka jums un mūsu kolēģiem, ka mums, iespējams, vajadzētu vēlreiz apsvērt dalību otrajā Ķīnas-ES samitā, kas nākammēnes notiks Pekinā, ja šāda ir lietu virzība. Mums pēc iespējas ātrāk nepieciešams par to pieņemt steidzamu lēmumu, lai mēs varētu palielināt spiedienu uz Ķīnas iestādēm par atbrīvošanu Sākotnējā doma bija aizvietot steidzamo rezolūciju par Zimbabvi ceturtdienā ar steidzamu rezolūciju par aizturēšanu, bet pēc īsas apspriedes šķiet, ka būtu kāda labāka iespēja: pārcelt Kotdivuāru (Ziloņkaula krastu) uz trešdienu, lai ceturtdienā atbrīvotos vieta, ko varētu izmantot šai steidzamajai rezolūcijai par . Es apspriedos ar vairākām politiskām grupām, un viņi piekrīt šādām izmaiņām dienaskārtībā."@lv13
"Mr President, Mr Ai Weiwei, who is the best-known Chinese artist and dissident and has always had the opportunity to speak freely, was detained at Beijing Airport on Sunday and is, apparently, in prison. Not only should I use this opportunity to protest against the Chinese authorities, I also have to say to you and to our colleagues that we should perhaps reconsider our participation in the second China-EU summit next month in Beijing if this is the direction in which things are going. It is necessary for us to have an urgent resolution on this as fast as possible so that we can increase pressure on the Chinese authorities to release Mr Ai Weiwei. The first idea was to replace the urgent resolution on Zimbabwe on Thursday by an urgent resolution on the detention of Mr Ai Weiwei, but after brief consultation it seems there may be a better option: putting Cote d’Ivoire (Ivory Coast) on Wednesday, so that the space that is liberated on Thursday could then be used for this urgent resolution on Mr Ai Weiwei. I have consulted the different political groups here and they agree with this way of changing the agenda."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de heer Ai Weiwei, de bekendste Chinese kunstenaar en dissident, die altijd de gelegenheid had vrijuit te spreken, werd zondag op de luchthaven van Peking aangehouden en zit nu blijkbaar in de gevangenis. Ik wil deze kans niet alleen grijpen om tegen de Chinese autoriteiten te protesteren, maar wil u en onze collega's ook zeggen dat we onze deelname aan de tweede Top tussen China en de EU volgende maand in Peking wellicht in heroverweging moeten nemen als dit de richting is die wordt ingeslagen. We moeten hier zo snel mogelijk een urgentieresolutie over krijgen, zodat we meer druk kunnen uitoefenen op de Chinese autoriteiten om de heer Ai Weiwei vrij te laten. In eerste instantie was het idee de urgentieresolutie over Zimbabwe donderdag te vervangen door een urgentieresolutie tegen de aanhouding van de heer Ai Weiwei, maar na kort overleg lijkt er een betere mogelijkheid te zijn: Ivoorkust op woensdag zetten, zodat de ruimte die daardoor op donderdag vrijkomt, kan worden gebruikt voor deze urgentieresolutie over de heer Ai Weiwei. Ik heb overlegd met de verschillende fracties hier en zij gaan akkoord met deze manier om de agenda te wijzigen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Ai Weiwei – najlepiej znany chiński artysta i dysydent, który zawsze miał możliwość swobodnego wyrażania swoich opinii, został zatrzymany w niedzielę na lotnisku w Pekinie i, jak się wydaje, trafił do więzienia. Chcę tutaj nie tylko skorzystać ze sposobności, by zaprotestować przeciwko postępowaniu władz chińskich. Pragnę też powiedzieć Panu oraz posłom i posłankom, że powinniśmy być może ponownie rozważyć nasz udział w drugim szczycie Chiny-UE w Pekinie w przyszłym miesiącu, jeżeli wydarzenia zmierzają w takim kierunku. Musimy jak najszybciej przyjąć rezolucję w trybie pilnym na ten temat, aby móc wywrzeć na władze chińskie większą presję prowadzącą do zwolnienia Ai Weiwei. Pierwszy pomysł polegał na zastąpieniu czwartkowej rezolucji w trybie pilnym w sprawie Zimbabwe rezolucją w trybie pilnym w sprawie zatrzymania Ai Weiwei, ale po krótkich konsultacjach wydaje się, że istnieje opcja lepsza: przesunąć Wybrzeże Kości Słoniowej na środę, a czas zwolniony w czwartek wykorzystać na rezolucję w trybie pilnym w sprawie Ai Weiwei. Rozmawiałem z poszczególnymi grupami politycznymi i zgadzają się na taką zmianę w porządku obrad."@pl16
"Senhor Presidente, o senhor Ai Weiwei, que é o mais conhecido artista e dissidente chinês e sempre teve a possibilidade de falar livremente, foi detido no Aeroporto de Pequim, no domingo, e está, ao que parece, detido. Não quero aproveitar esta oportunidade apenas para protestar contra as autoridades chinesas. Tenho de dizer também ao Senhor Presidente e aos nossos colegas que devemos porventura repensar a nossa participação na segunda cimeira UE-China do próximo mês, em Pequim, se a situação evoluir neste sentido. É necessário termos uma resolução urgente sobre esta questão o mais rapidamente possível para podermos aumentar a pressão sobre as autoridades chinesas para libertarem o senhor Ai Weiwei. A primeira ideia era substituir a resolução urgente sobre o Zimbabué de quinta-feira por uma resolução urgente relativa à detenção do senhor Ai Weiwei, mas, após, uma consulta breve, parece existir uma solução melhor: transferir a Costa do Marfim para quarta-feira, para que o espaço que será libertado na quinta-feira possa ser dedicado a esta resolução urgente sobre o senhor Ai Weiwei. Consultei os diferentes grupos políticos e todos concordam com esta alteração da agenda."@pt17
"Dle Președinte, dl Ai Weiwei, care este cel mai cunoscut artist și disident chinez și care a avut întotdeauna șansa de a se exprima în mod liber, a fost arestat duminică la aeroportul din Beijing și se pare că se află în închisoare. Doresc, pe de o parte, să profit de această ocazie pentru a protesta împotriva autorităților chineze. Pe de altă parte, doresc să vă spun că, poate, ar trebui să ne reconsiderăm participarea la al doilea summit China-UE, ce va avea loc luna viitoare la Beijing, dacă aceasta este direcția în care merg lucrurile. Trebuie să adoptăm de urgență o rezoluție în această privință, pentru a putea exercita presiuni asupra autorităților chineze, astfel încât dl Ai Weiwei să fie eliberat. Prima idee a fost înlocuirea rezoluției urgente privind situația din Zimbabwe, de joi, cu o rezoluție urgentă privind reținerea dlui Ai Weiwei, însă, după scurte consultări, se pare că există o opțiune mai bună: să mutăm rezoluția privind situația din Republica Côte d’Ivoire miercuri, pentru ca spațiul rămas liber de joi să se poată folosi pentru această rezoluție urgentă privind situația dlui Ai Weiwei. Am consultat diferitele grupări politice, iar acestea sunt de acord cu această schimbare a ordinii de zi."@ro18
"Pán Aj Wej-wej, najznámejší čínsky umelec a disident, človek, ktorý vždy využil príležitosť hovoriť otvorene, bol v nedeľu zadržaný na pekinskom letisku a podľa všetkého je vo väzení. Chcel by som využiť túto príležitosť nielen na protest voči čínskym orgánom. Musím vám a našim kolegom povedať aj to, že ak by sa veci mali uberať týmto smerom, možno by sme mali prehodnotiť našu účasť na druhom samite Čína – EÚ, ktorý bude budúci mesiac v Pekingu. Je nevyhnutné, aby sme čo najrýchlejšie prijali v tejto záležitosti naliehavé uznesenie s cieľom zvýšiť tlak na čínske orgány, aby prepustili pána Aja Wej-weja. Prvotnou myšlienkou bolo nahradiť vo štvrtok naliehavé uznesenie o Zimbabwe naliehavým uznesením o zadržaní pána Aja Wej-weja, ale po krátkej konzultácii sa zdá, že možno existuje lepšia možnosť: presunúť Pobrežie Slonoviny na stredu, takže priestor, ktorý sa uvoľní vo štvrtok, môžeme potom využiť na naliehavé uznesenie o pánovi Ajovi Wej-wejovi. Prerokoval som to tu s rôznymi politickými skupinami a súhlasia s touto zmenou programu."@sk19
"Gospod predsednik, gospod Ai Weiwei, ki je najbolj poznan kitajski umetnik, oporečnik in je lahko vedno svobodno govoril, je bil v nedeljo pridržan na letališču v Pekingu in je očitno v zaporu. Te priložnosti ne želim izkoristiti le za nasprotovanje kitajskim oblastem. Prav tako želim vam in našim kolegom sporočiti, da bi mogoče morali ponovno razmisliti o naši udeležbi na drugem vrhu Kitajska-EU naslednji mesec v Pekingu, če se bodo stvari še naprej odvijale v tej smeri. Čim prej moramo pripraviti nujno resolucijo, da bomo lahko močneje pritisnili na kitajske oblasti glede izpustitve gospoda Aija Weiweija. Prvotna zamisel je bila, da bi nujno resolucijo o Zimbabveju v četrtek nadomestili z nujno resolucijo o pridržanju gospoda Aija Weiweija, vendar pa smo po kratkem posvetovanju verjetno našli boljšo rešitev: prestavitev Slonokoščene obale na sredo, da bi tako nastali prosti čas lahko porabili za to nujno resolucijo o gospodu Aiju Weiweiju. Posvetoval sem se z različnimi političnimi skupinami in strinjajo se s to spremembo dnevnega reda."@sl20
"Herr talman! Ai Weiwei, som är Kinas mest kände konstnär och oliktänkare och som alltid har haft möjlighet att tala fritt, arresterades på flygplatsen i Peking i söndags och sitter uppenbart i fängelse. Jag vill inte bara utnyttja detta tillfälle till att protestera mot de kinesiska myndigheterna. Jag måste också säga till dig och till våra kolleger att vi kanske borde överväga vårt deltagande i det andra toppmötet mellan Kina och EU nästa månad i Peking, om utvecklingen går i den här riktningen. Vi måste ha en brådskande resolution om detta så snabbt som möjligt så att vi kan öka påtryckningarna på de kinesiska myndigheterna att frige Ai Weiwei. Den första tanken var att ersätta den brådskande resolutionen om Zimbabwe på torsdag av en brådskande resolution om arresteringen av Ai Weiwei, men efter ett kort samråd verkar det finnas ett bättre alternativ, nämligen att flytta Elfenbenskusten till onsdag för att göra plats på torsdag för denna brådskande resolution om Ai Weiwei. Jag har rådfrågat de politiska grupperna och de samtycker till denna ändring av föredragningslistan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Guy Verhofstadt,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph