Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-24-Speech-4-044-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110324.5.4-044-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, this report’s fundamental weakness is that it completely ignores the observations made by the Court of Auditors in its annual reports. We should remember that the only information available is on the integrity and efficiency with which European Union funds have been spent. The attempt to justify an increase in the budget on the basis that the Europe 2020 Strategy will take us out of the crisis lacks all credibility when we look back at the complete failure of the Lisbon Strategy. The threat – and it is a threat – that limiting the level of the European Union budget will have a detrimental effect on European solidarity and the pace of economic development in the Member States is both facile and displays an overwhelming ignorance of the impact of the crisis upon European citizens. On behalf of British taxpayers, I call on David Cameron to demand not a freeze, but a significant reduction of the budget for 2012. Given his track record today, I will not be holding my breath."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, zásadním nedostatkem této zprávy je to, že zcela opomíjí připomínky Účetního dvora obsažené v jeho výročních zprávách. Neměli bychom zapomínat na to, že jediné dostupné informace se týkají integrity a efektivity, s jakou se nakládá s finančními prostředky Evropské unie. Snaha ospravedlnit navýšení rozpočtu na základě toho, že strategie Evropa 2020 nás vyvede z krize, postrádá veškerou důvěryhodnost, vzpomeneme-li na totální selhání Lisabonské strategie. Výhrůžky – jsou to skutečně výhrůžky –, že omezení rozpočtu Evropské unie bude mít zhoubný vliv na evropskou solidaritu a rychlost hospodářského rozvoje členských států, jsou jednak povrchní a jednak ukazují ohromující neznalost dopadů krize na evropské občany. Jménem britských daňových poplatníků vyzývám Davida Camerona, aby požadoval nikoli zmrazení, ale podstatné omezení rozpočtu na rok 2012. Vzhledem k jeho dosavadním vyjádřením s tím nebudu váhat."@cs1
"Fru formand! Den grundlæggende svaghed i denne betænkning er, at den slet ikke tager højde for Revisionsrettens bemærkninger i dens årsberetninger. Vi bør huske på, at vi kun har adgang til information om integriteten og effektiviteten bag udbetalingen af EU-midlerne. Forsøget på at retfærdiggøre en stigning i budgettet, fordi Europa 2020-strategien vil føre os ud af krisen, mangler troværdighed i lyset af Lissabonstrategiens komplette fiasko. Truslen – og der er tale om en trussel – om, at et reduceret EU-budget vil være skadeligt for den europæiske solidaritet og begrænse den økonomiske udvikling i medlemsstaterne, er letkøbt og viser en overvældende manglende hensyntagen til krisens følger for de europæiske borgere. På de britiske skatteborgeres vegne opfordrer jeg David Cameron til ikke at kræve en fastfrysning, men en betydelig nedskæring i budgettet for 2012. I lyset af de resultater, han har opnået, kommer jeg vist til at vente længe."@da2
"Frau Präsidentin! Die grundlegende Schwäche dieses Berichts besteht darin, dass er die Bemerkungen des Rechnungshofs in seinen Jahresberichten vollkommen ignoriert. Wir sollten uns daran erinnern, dass die einzigen verfügbaren Informationen die Integrität und Effizienz betreffen, mit denen die Mittel der Europäischen Union ausgegeben worden sind. Dem Versuch, eine Erhöhung des Haushalts auf der Grundlage zu rechtfertigen, dass uns die Strategie Europa 2020 aus der Krise führen wird, mangelt es an jeglicher Glaubwürdigkeit, wenn wir auf das komplette Versagen der Strategie von Lissabon zurückblicken. Die Drohung – und es ist eine Drohung – dass die Begrenzung der Höhe des Haushaltsplans der Europäischen Union einen negativen Einfluss auf die europäische Solidarität und die Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung in den Mitgliedstaaten haben wird, ist oberflächlich und zeigt eine überwältigende Unkenntnis der Folgen der Krise für die europäischen Bürgerinnen und Bürger. Im Namen der britischen Steuerzahler bitte ich David Cameron, kein Einfrieren zu fordern, sondern eine deutliche Kürzung des Haushaltsplans für 2012. In Anbetracht seiner Erfolgsbilanz bis heute, werde ich nicht mit angehaltenem Atem warten."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η θεμελιώδης αδυναμία αυτής της έκθεσης είναι ότι αγνοεί παντελώς τις παρατηρήσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στις ετήσιες εκθέσεις του. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι μόνες διαθέσιμες πληροφορίες αφορούν την ακεραιότητα και την αποδοτικότητα με την οποία έχουν δαπανηθεί τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσπάθεια αιτιολόγησης της αύξησης του προϋπολογισμού χρησιμοποιώντας το επιχείρημα ότι μέσω της στρατηγικής Ευρώπη 2020 θα εξέλθουμε από την κρίση στερείται κάθε αξιοπιστίας, εάν κοιτάξουμε την πλήρη αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η απειλή –και αποτελεί απειλή– ότι ο περιορισμός του επιπέδου του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει επιζήμιες συνέπειες στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και στον ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης των κρατών μελών είναι αβασάνιστη και καταδεικνύει τρομακτική άγνοια του αντικτύπου της κρίσης στους ευρωπαίους πολίτες. Εξ ονόματος των βρετανών φορολογουμένων, καλώ τον David Cameron να απαιτήσει όχι πάγωμα, αλλά σημαντική μείωση του προϋπολογισμού του 2012. Δεδομένου του ιστορικού του, δεν έχω πολλές προσδοκίες."@el10
"Señora Presidenta, la debilidad fundamental de este informe es que ignora por completo las observaciones del Tribunal de Cuentas en sus informes anuales. Deberíamos recordar que la única información disponible es sobre la integridad y la eficiencia con la que se han gastado los fondos de la Unión Europea. El intento por justificar un aumento del presupuesto partiendo de la base de que la Estrategia Europa 2020 nos sacará de la crisis carece de toda credibilidad cuando volvemos la vista al fracaso rotundo de la Estrategia de Lisboa. La amenaza —y es una amenaza— de que limitar el nivel del presupuesto de la Unión Europea tendrá un efecto perjudicial para la solidaridad europea. Además, el ritmo del desarrollo económico en los Estados miembros es superficial y demuestra una ignorancia sobrecogedora de las consecuencias de la crisis para los ciudadanos europeos. En nombre de los contribuyentes británicos, insto a David Cameron a exigir no una congelación, sino una reducción considerable del presupuesto para 2012. Dado su historial hoy en día, no albergo muchas esperanzas."@es21
". – Austatud juhataja! Selle raporti põhinõrkus on see, et selles eiratakse täielikult kontrollikoja aastaaruandes esitatud tähelepanekuid. Peaksime meeles pidama, et ainus kättesaadav teave on kulutatud Euroopa Liidu fondide usaldusväärsuse ja tulemuslikkuse kohta. Püüe õigustada eelarve suurendamist sellega, et Euroopa 2020. aasta strateegia viib meid kriisist välja, on täiesti ebausaldatav, kui vaadata tagasi Lissaboni strateegia täielikule ebaõnnestumisele. Ähvardus − ja see on ähvardus −, et Euroopa Liidu eelarve kärpimisel on halb mõju Euroopa solidaarsusele ja majandusarengu tempole liikmesriikides, on pealiskaudne ja näitab täielikku võhiklikkust selles, milline on kriisi mõju Euroopa kodanikele. Ma kutsun David Cameroni Briti maksumaksjate nimel üles nõudma mitte 2012. aasta eelarve külmutamist, vaid olulist vähendamist! Tema senist tegevust arvestades, ei pane ma sellele ootusele suurt rõhku."@et5
"Arvoisa puhemies, tämän mietinnön keskeinen heikkous on se, että siinä ei huomioida lainkaan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksissa esitettyjä huomioita. On syytä muistaa, että ainoat saatavilla olevat tiedot koskevat Euroopan unionin varojen käytön rehellisyyttä ja tehokkuutta. Yritys perustella talousarvion kasvattamista sillä, että Eurooppa 2020 -strategia auttaa meidät ulos kriisistä, ei ole uskottava, kun muistelemme Lissabonin strategian täydellistä epäonnistumista. Uhkaus – se on todella on uhkaus –, jonka mukaan Euroopan unionin talousarvion rajoittaminen vaikuttaa haitallisesti eurooppalaiseen yhteisvastuuseen ja jäsenvaltioiden talouskehitykseen, on pinnallinen ja kertoo hämmästyttävästä tietämättömyydestä kriisin kansalaisille aiheuttamien vaikutusten suhteen. Brittiläisten veronmaksajien nimissä kehotan David Cameronia pyytämään vuoden 2012 talousarvion merkittävää leikkaamista, ei sen jäädyttämistä. Tämänpäiväisten kokemusten perusteella en odota kovin suuria."@fi7
"Madame la Présidente, la faiblesse fondamentale de ce rapport est qu’il ignore totalement les observations faites par la Cour des comptes dans ses rapports annuels. Nous ne devons pas oublier que les seules informations disponibles concernent l’intégrité et l’efficacité avec lesquelles les fonds de l’Union européenne ont été dépensés. La tentative de justifier une augmentation du budget par le fait que la stratégie Europe 2020 nous sortira de la crise manque totalement de crédibilité au vu de l’échec total de la stratégie de Lisbonne. La menace - et il s’agit d’une menace - selon laquelle limiter le niveau du budget de l’Union européenne aura un effet défavorable sur la solidarité européenne et le rythme du développement économique dans les États membres est simpliste et ignore de manière affligeante les conséquences de la crise sur les citoyens européens. Au nom des contribuables britanniques, j’appelle David Cameron à ne pas demander un gel, mais une réduction considérable du budget pour 2012. Vu ce qu’il a fait aujourd’hui, je n’y compterais pas trop."@fr8
"Elnök asszony! A jelentés alapvető hibája, hogy tökéletesen figyelmen kívül hagyja a Számvevőszék éves jelentésében szereplő megállapításokat. Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a rendelkezésünkre álló egyetlen információ, hogy milyen becsületesen és hatékonyan költötték el az EU-s forrásokat. Az a kísérlet, hogy a költségvetés növelését azzal támasszák alá, miszerint az Európa 2020 stratégia kivezet bennünket a válságból, teljességgel hiteltelen, ha a Lisszaboni Stratégia teljes kudarcára gondolunk. Azzal fenyegetőzni – mert ez nem más, mint fenyegetőzés –, hogy az európai uniós költségvetés korlátozása károsan hat majd az európai szolidaritásra és a tagállamok gazdasági fejlődésének ütemére, üres érvelés, és arról árulkodik, hogy semmit nem tudnak a válságnak az európai polgárokra gyakorolt hatásáról. A brit adófizetők nevében felszólítom David Cameront, hogy – ha nem is a befagyasztását, de mindenképpen – a 2012. évi költségvetés jelentős csökkentését szorgalmazza. Mai fellépése ismeretében, nem kell lélegzetvisszafojtva figyelnem."@hu11
"Signora Presidente, la principale lacuna della relazione è data dal fatto che trascura completamente le osservazioni formulate dalla Corte dei conti nelle sue relazioni annuali. Dovremmo ricordare che le uniche informazioni a nostra disposizione riguardano l’integrità e l’efficienza con cui sono stati spesi i fondi dell’Unione europea. Guardando al completo fallimento della strategia di Lisbona risulta evidente come il tentativo di giustificare un incremento del bilancio sostenendo che la strategia Europa 2020 ci permetterà di superare la crisi non sia credibile. La minaccia – e si tratta di una minaccia – che una limitazione del livello del bilancio dell’Unione europea possa avere un effetto nocivo sulla solidarietà europea e sul ritmo dello sviluppo economico negli Stati membri rivela un approccio semplicistico nonché una generale ignoranza circa l’impatto della crisi sui cittadini europei. Mi rivolgo, a nome dei contribuenti britannici, a David Cameron per chiedere non un congelamento, bensì una significativa riduzione del bilancio 2012. Considerando quanto ha fatto finora, non tratterrò comunque il fiato nell’attesa. ."@it12
"Ponia pirmininke, svarbiausias šio pranešimo trūkumas – kad jame visiškai neatsižvelgiama į Audito Rūmų metiniuose pranešimuose pateiktas pastabas. Turėtume nepamiršti, kad juose pateikiama informacija tik apie tai, kaip sąžiningai ir veiksmingai išleistos Europos Sąjungos lėšos. Pastangos pateisinti biudžeto didinimą remiantis tuo, kad strategija „Europa 2020“ padės mums įveikti krizę, sunkiai įtikėtinos prisimenant tai, kaip žlugo visa Lisabonos strategija. Pavojus – o tai pavojinga – kad Europos Sąjungos biudžeto dydžio ribojimas pakenks Europos Sąjungos vieningumui ir valstybių narių ekonomikos vystymuisi yra paviršutiniškas, ir jis rodo tai, kad vis labiau nesuprantama, kokį poveikį ši krizė turės Europos Sąjungos piliečiams. D. Britanijos mokesčių mokėtojų vardu Davidą Cameroną raginu reikalauti ne įšaldyti, bet žymiai sumažinti 2012 m. biudžetą. Atsižvelgdama į tai, kad šiandien jis turi didelę profesinę patirtį, kvėpavimo nesulaikysiu."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Šā ziņojuma galvenais trūkums ir tas, ka tajā ir pilnīgi ignorēti tie novērojumi, ko savos ikgadējos ziņojumos izklāstījusi Revīzijas palāta. Mums būtu jāatceras, ka vienīgā pieejamā informācija attiecas uz to, cik godprātīgi un efektīvi ir tērēti Eiropas Savienības līdzekļi. Atskatoties uz Lisabonas stratēģijas pilnīgo neveiksmi, mēģinājumam attaisnot budžeta pieaugumu ar to, ka stratēģija izvedīs mūs no krīzes, trūkst jebkādas ticamības. Draudi — un tie ir draudi —, ka Eiropas Savienības budžeta līmeņa ierobežojumam būs negatīva ietekme uz Eiropas solidaritāti un dalībvalstu ekonomikas attīstības tempu, ir gan pārsteidzīgi, gan arī demonstrē lielu nezināšanu par krīzes ietekmi uz Eiropas iedzīvotājiem. Apvienotās Karalistes nodokļu maksātāju vārdā es aicinu pieprasīt nevis iesaldēt, bet gan ievērojami samazināt 2012. gada budžetu. Ņemot vērā viņa šodienas sniegumu, es pārsteigumā nepalikšu bez elpas."@lv13
"Madam President, this report’s fundamental weakness is that it completely ignores the observations made by the Court of Auditors in its annual reports. We should remember that the only information available is on the integrity and efficiency with which European Union funds have been spent. The attempt to justify an increase in the budget on the basis that the Europe 2020 strategy will take us out of the crisis lacks all credibility when we look back at the complete failure of the Lisbon Strategy. The threat – and it is a threat – that limiting the level of the European Union budget will have a detrimental effect on European solidarity and the pace of economic development in the Member States is both facile and displays an overwhelming ignorance of the impact of the crisis upon European citizens. On behalf of British taxpayers, I call on David Cameron to demand not a freeze, but a significant reduction of the budget for 2012. Given his track record today, I will not be holding my breath."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, het fundamentele zwakke punt van dit verslag is dat het geheel voorbijgaat aan de opmerkingen die de Europese Rekenkamer in haar jaarverslagen heeft gemaakt. We mogen niet vergeten dat de enige beschikbare informatie betrekking heeft op de integriteit en doelmatigheid waarmee de middelen van de Europese Unie zijn besteed. De poging om een verhoging van de begroting te rechtvaardigen omdat de Europa 2020-strategie ons uit de crisis zal helpen, ontbeert elke geloofwaardigheid als we terugkijken op de volledige mislukking van de Lissabon-strategie. Het dreigement – en het is een dreigement – dat een beperking van de hoogte van de begroting van de Europese Unie een schadelijke uitwerking zal hebben op de Europese solidariteit en de vreedzame economische ontwikkeling in de lidstaten, is niet alleen te makkelijk maar getuigt ook van een verpletterende onwetendheid van het effect van de crisis op de Europese burgers. Namens de Britse belastingbetalers doe ik een beroep op David Cameron om geen bevriezing maar een aanzienlijke verlaging van de begroting voor 2012 te eisen. Gezien zijn prestaties tot nu toe, verwacht ik daar overigens niet veel van."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Podstawową słabością przedmiotowego sprawozdania jest całkowite zignorowanie uwag zawartych w sprawozdaniach rocznych Trybunału Obrachunkowego. Powinniśmy pamiętać, że jedyne informacje, jakimi dysponujemy, dotyczą rzetelności i efektywności wydawania środków Unii Europejskiej. Próba uzasadnienia podwyżki budżetu tym, że strategia Europa 2020 wyprowadzi nas z kryzysu, pozbawiona jest wszelkiej wiarygodności, jeśli spojrzymy na całkowitą klęskę strategii lizbońskiej. Groźba – bo jest to groźba – że ograniczenie budżetu Unii Europejskiej wpłynie ujemnie na solidarność europejską oraz tempo rozwoju gospodarczego w państwach członkowskich jest zarówno zdawkowa, jak i zdradza całkowity brak wiedzy na temat wpływu kryzysu na obywateli europejskich. W imieniu podatników brytyjskich apeluję do premiera Camerona, by zażądał nie tylko zamrożenia, ale i znaczącego obniżenia budżetu na rok 2012. Biorąc pod uwagę jego dzisiejsze osiągnięcia, nie liczyłabym jednak na wiele."@pl16
"Senhora Presidente, a principal debilidade deste relatório é o facto de ignorar por completo as observações do Tribunal de Contas no seu relatório anual. É forçoso recordar que a única informação disponível se prende com a integridade e eficácia com que os fundos da União Europeia foram aplicados. A tentativa de justificar um aumento do orçamento com base no argumento de que a Estratégia "Europa 2020" nos retirará da crise carece de toda credibilidade quando olhamos para o passado, e para o absoluto malogro da Estratégia de Lisboa. A ameaça - e trata-se de uma ameaça - que limita o tecto do orçamento da União Europeia terá um efeito nefasto sobre solidariedade europeia, e o ritmo do desenvolvimento económico dos Estados-Membros é simultaneamente fácil e revelador de uma enorme ignorância do impacto da crise sobre os cidadãos europeus. Em nome dos contribuintes britânicos, exorto a que David Cameron exija não um congelamento, mas uma redução significativa do orçamento para 2012. Tendo em conta o seu percurso histórico até hoje, não posso esperar muito."@pt17
"Doamnă președintă, slăbiciunea fundamentală a acestui raport constă în faptul că ignoră pe deplin observațiile făcute de Curtea de Conturi în rapoartele sale anuale. Ar trebui să ne amintim că singura informație disponibilă se referă la integritatea și eficiența cu care au fost cheltuite fondurile Uniunii Europene. Încercarea de a justifica o majorare a bugetului pe baza ideii potrivit căreia Strategia Europa 2020 ne va scoate din criză este lipsită de credibilitate dacă privim în trecut la eșecul complet al strategiei de la Lisabona. Amenințarea – și este o amenințare – potrivit căreia limitarea nivelului bugetului Uniunii Europene va avea un efect dăunător asupra solidarității europene și ritmului dezvoltării economice din statele membre este deopotrivă facilă și dă dovadă de o ignoranță copleșitoare a impactului crizei asupra cetățenilor europeni. În numele contribuabililor britanici, îl îndemn pe David Cameron să ceară nu o înghețare, ci o reducere semnificativă a bugetului pe 2012. Având în vedere realizările sale de până în prezent, nu am prea multe așteptări."@ro18
"Základným nedostatkom tejto správy je to, že úplne ignoruje pripomienky Dvora audítorov uvedené v jeho výročných správach. Nemali by sme zabudnúť, že jediná informácia, ktorá je k dispozícii, je o integrite a efektívnosti, s akou boli použité finančné prostriedky Európskej únie. Pokusu o zdôvodnenie zvýšenia rozpočtu založenému na tom, že stratégia Európa 2020 nás vyvedie z krízy, chýba akákoľvek dôveryhodnosť, keď sa spätne pozrieme na úplné zlyhanie lisabonskej stratégie. Hrozba – a je to hrozba –, že obmedzenie úrovne európskeho rozpočtu bude mať negatívny účinok na európsku solidaritu a tempo hospodárskeho rozvoja v členských štátoch, sa môže jednoducho splniť a je aj prejavom nesmiernej ignorancie vplyvu krízy na európskych občanov. V mene britských daňových poplatníkov vyzývam Davida Camerona, aby požadoval nie zmrazenie, ale výrazné zníženie rozpočtu na rok 2012. Vzhľadom na jeho dnešný výkon nebudem tajiť dych."@sk19
"Gospa predsednica, temeljna slabost tega poročila je, da povsem zanemarja ugotovitve Računskega sodišča v njegovih letnih poročilih. Spomniti bi se morali, da nam je na voljo le informacija o celovitosti in učinkovitosti porabe sredstev Evropske unije. Poskus, da bi upravičili povečanje v proračunu na podlagi tega, da nas bo strategija Evropa 2020 popeljala iz krize, ni verodostojen, če se ozremo nazaj na popolno polomijo lizbonske strategije. Nevarnost – in to je nevarnost –, da bo omejena raven proračuna Evropske unije škodljivo vplivala na evropsko solidarnost in hitrost gospodarskega razvoja v državah članicah, se podcenjuje in ponazarja neizmerno zanemarjanje učinka krize na evropske državljane. V imenu britanskih davkoplačevalcev pozivam Davida Camerona, da zahteva, da se proračun za leto 2012 ne zamrzne, temveč občutno zmanjša. Glede na njegove dosedanje dosežke ne bom računala na to."@sl20
"Fru talman! Den grundläggande svagheten i detta betänkande är att det helt bortser från de iakttagelser som revisionsrätten gjort i sina årliga rapporter. Vi bör komma ihåg att den enda information som finns är med vilken integritet och effektivitet EU:s medel har använts. Försöket att försvara en ökning av budgeten utifrån förutsättningen att Europa 2020-strategin kommer att föra oss ut ur krisen saknar all trovärdighet när vi ser tillbaka på Lissabonstrategins fullständiga misslyckande. Hotet – och det är ett hot – att en begränsning av EU-budgetens nivå kommer att skada den europeiska solidariteten och ekonomiska utvecklingstakten i medlemsstaterna är både ytlig och röjer en stor okunnighet om krisens inverkan på de europeiska medborgarna. För de brittiska skattebetalarnas räkning uppmanar jag David Cameron att inte begära en frysning utan en avsevärd minskning av budgeten för 2012. Med hänsyn till vad han har presterat i dag kommer jag inte att hålla andan i spänd förväntan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marta Andreasen,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph