Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-24-Speech-4-013-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110324.4.4-013-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, werte Kollegen! Ich möchte auch den Berichterstattern für ihre Berichte danken. Insgesamt begrüßen wir in der EVP diese Abkommen. Es bedeutet ja, dass man in diesem Fall fast 27 verschiedene Abkommen, die man in diesen Bereichen hätte haben können, durch ein einziges Abkommen ersetzt. Technische Harmonisierung ist für uns auch ein wichtiger Punkt. Diese Harmonisierung erhöht die Sicherheit nicht nur für den Betrieb selbst, sondern auch für die Passagiere. Die Marktöffnung und die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene sollen auf beiden Seiten gleichartig behandelt werden. Da muss man wohl unterstreichen, dass das Abkommen mit Kanada als fast beispielhaft gelten kann, während das Abkommen mit den USA noch einige Erwartungen unerfüllt lässt. Unerfüllt bleibt in meinen Augen auch, dass wir – und das soll sowieso in Zukunft alle Abkommen prägen – diese Abkommen im Sozial- und Umweltbereich regelmäßig überprüfen müssen, denn die Vereinfachung auf wirtschaftlicher Ebene muss auch dazu führen, dass wir nicht nur den europäischen Markt, sondern auch den globalen Markt durch diese Abkommen beeinflussen können. Nicht zuletzt sind diese Abkommen auch ein Plus für die Passagiere selbst. Denn Abkommen dieser Art können auch bedeuten, dass die Kontrollen vereinfacht werden, ohne dass sie vernachlässigt werden. Zum Abschluss möchte ich sagen, dass wir diese Abkommen begrüßen, weil – wie gesagt – im Endeffekt 27 durch ein einziges Abkommen ersetzt werden. Das ist dann auch ein klarer Hinweis darauf, dass wir demnächst – wie wir hoffen – im Rahmen der Luftsicherheit und der Umsetzung des einheitlichen Luftraums mit sieben, vielleicht sogar nur mit drei Lufträumen zu tun haben, anstatt wie im Moment mit 27. Das wird die Verhandlungen über diese Abkommen auch erleichtern."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Paní předsedající, pane Kallasi, dámy a pánové, i já bych chtěl všem zpravodajům poděkovat za jejich zprávy. My ze skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) tyto dohody vítáme. V tomto případě je 27 dohod, které by v této oblasti mohly být uzavřeny, nahrazeno jednou jedinou. Důležitým hlediskem je pro nás i technická harmonizace, zvyšující bezpečnost nejen samotných leteckých společností, ale také cestujících. Na otevření trhu a spolupráci na evropské úrovni by se měly obě strany podílet stejně. Důležité je zdůraznit skutečnost, že dohoda s Kanadou je toho dobrým příkladem, zatímco dohoda s USA očekávání zcela nenaplňuje. Další oblastí, která nenaplňuje očekávání, je nedostatečná pravidelná kontrola sociálních a environmentálních aspektů, která by měla být součástí všech budoucích dohod, neboť zjednodušení ekonomických aspektů by nám mělo umožnit, abychom tyto dohody využili k ovlivnění nejenom evropského, ale i světového trhu. Podstatné je, že tyto dohody budou výhodné i pro cestující, protože umožní zjednodušení kontrol, nikoli však jejich zanedbávání. Na závěr bych chtěl říci, že tuto dohodu vítáme, neboť jak už jsem říkal, místo 27 dohod bude existovat jenom jedna. To jasně naznačuje, že brzy se budeme, doufejme, zabývat pouhými sedmi nebo dokonce třemi vzdušnými prostory místo současných 27, a to v souvislosti s opatřeními, jejichž cílem je zvýšit leteckou bezpečnost a uvést do praxe jedno evropské nebe. Díky tomu budou jednání o těchto dohodách mnohem jednodušší."@cs1
". Fru formand, hr. Kallas, mine damer og herrer! Også jeg vil gerne takke alle ordførerne for deres betænkninger. I Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) hilser vi disse aftaler velkommen. I dette tilfælde bliver 27 aftaler, der kunne være indgået på disse områder, erstattet af bare én. For os er teknisk harmonisering også et vigtigt punkt. Det øger sikkerhedsniveauet, ikke kun for luftfartsselskaberne selv, men også for passagererne. Åbningen af markedet og samarbejdet på EU-niveau bør behandles på samme måde af begge parter. Det er vigtigt at fremhæve, at aftalen med Canada er et rigtig godt eksempel på det, mens aftalen med USA lader noget tilbage at ønske. En anden ting, der lader noget tilbage at ønske, er manglen på regelmæssig kontrol af de sociale og miljømæssige aspekter af disse aftaler, som burde være en del af alle fremtidige aftaler, eftersom forenklingen af de økonomiske aspekter også burde gøre det muligt for os at bruge disse aftaler til at påvirke ikke kun det europæiske marked, men også det globale marked. Nok så vigtigt er disse aftaler også til gavn for passagererne, fordi de kan føre til, at kontrollen forenkles, uden dog at blive forsømt. Endelig vil jeg gerne sige, at vi ser positivt på denne aftale, fordi 27 aftaler som sagt bliver erstattet af én. Det er et klart tegn på, at vi forhåbentlig snart kun vil have at gøre med syv eller måske kun tre luftrum i stedet for de nuværende 27 som led i foranstaltningerne til at forbedre luftfartssikkerheden og gennemføre det fælles europæiske luftrum. Det vil gøre forhandlingerne om disse aftaler meget enklere."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Kallas, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές για τις εκθέσεις τους. Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) επικροτούμε αυτές τις συμφωνίες. Σε αυτήν την περίπτωση, 27 συμφωνίες οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν συναφθεί σε αυτόν τον τομέα αντικαταστάθηκαν μόνο από μία. Κατά την άποψή μας, σημαντικό σημείο αποτελεί επίσης η τεχνική εναρμόνιση. Αυξάνει τα επίπεδα ασφάλειας όχι μόνο για τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά και για τους επιβάτες. Η απελευθέρωση της αγοράς και η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και από τις δύο πλευρές. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η συμφωνία με τον Καναδά αποτελεί, εν προκειμένω, πολύ καλό παράδειγμα, ενώ η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι ελλιπής. Ένας άλλος ελλιπής τομέας είναι οι τακτικοί έλεγχοι των κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών αυτών των συμφωνιών, οι οποίοι θα πρέπει να ενταχθούν σε όλες τις μελλοντικές συμφωνίες, διότι η απλοποίηση των οικονομικών πτυχών θα πρέπει επίσης να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις συμφωνίες προκειμένου να επηρεάσουμε όχι μόνο την ευρωπαϊκή αλλά και τη διεθνή αγορά. Είναι σημαντικό το ότι αυτές οι συμφωνίες παρέχουν οφέλη στους επιβάτες, διότι μπορούν να οδηγήσουν στην απλοποίηση των ελέγχων χωρίς την παράλειψή τους. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι επικροτούμε αυτήν τη συμφωνία, επειδή, όπως έχω ήδη δηλώσει, 27 συμφωνίες εν τέλει αντικαθίστανται από μία. Πρόκειται για σαφή ένδειξη ότι, αισίως, θα έχουμε σύντομα μόνο επτά ή ίσως ακόμα και τρεις εναέριους χώρους, αντί για 27 που έχουμε σήμερα, στο πλαίσιο των μέτρων για τη βελτίωση της εναέριας ασφάλειας και την υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Αυτό θα απλοποιήσει ακόμη περισσότερο τις διαπραγματεύσεις επί των εν λόγω συμφωνιών."@el10
". Madam President, Mr Kallas, ladies and gentlemen, I too would like to thank all the rapporteurs for their reports. We in the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) welcome these agreements. In this case, 27 agreements which could have been concluded in these areas are being replaced by just one. For us, technical harmonisation is also an important point. It increases levels of safety not just for the airlines themselves, but also for the passengers. The opening up of the market and the cooperation at a European level should be treated in the same way by both sides. It is important to highlight the fact that the agreement with Canada is a very good example of this, while the agreement with the USA leaves something to be desired. Another area which leaves something to be desired is the lack of regular checks on the social and environmental aspects of these agreements, which should be a part of all future agreements, because the simplification of the economic aspects should also enable us to use these agreements to influence not only the European market but also the global market. Importantly, these agreements also bring benefits for passengers, because they can result in the controls being simplified without them being neglected. Finally, I would like to say that we welcome this agreement, because, as I have already said, 27 agreements are ultimately being replaced by one. This is a clear indication that we will hopefully soon be dealing with only seven or perhaps even three airspaces, instead of with the current 27, as part of measures to improve air safety and implement the single European sky. This will make negotiations on these agreements much simpler."@en4
"Señora Presidenta, señor Kallas, Señorías, también me gustaría dar las gracias a todos los ponentes por sus informes. En el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) estamos a favor de estos acuerdos. En este caso, 27 acuerdos que podrían haberse celebrado en estas esferas se están sustituyendo por uno solamente. Para nosotros, la armonización técnica también es una cuestión importante, pues aumenta los niveles de seguridad no solo para las propias aerolíneas, sino también para los pasajeros. La apertura del mercado y la cooperación a nivel europeo deberían tratarse de la misma manera por ambas partes. Es importante destacar que el Acuerdo con Canadá es un buen ejemplo de ello, mientras que el Acuerdo con los Estados Unidos deja que desear. Otro ámbito que deja que desear es la falta de controles periódicos en los aspectos sociales y medioambientales de estos acuerdos, lo cual debería formar parte de todos los acuerdos en el futuro, porque la simplificación de los aspectos económicos también debería permitirnos que utilicemos estos acuerdos para influir no solo en el mercado europeo sino también en el mercado global. Es conveniente destacar que estos acuerdos también aportan beneficios a los pasajeros, puesto que pueden dar lugar a que se simplifiquen los controles sin que se dejen de cumplir. Por último, quisiera decir que acogemos con satisfacción el presente Acuerdo, porque, como ya he dicho, en última instancia se están sustituyendo 27 acuerdos por uno. Esto indica claramente que es de esperar que pronto estemos gestionando solo siete o quizás incluso tres espacios aéreos, en lugar de los actuales 27, en el marco de las medidas para mejorar la seguridad aérea y aplicar el espacio aéreo único europeo. Esto simplificará mucho más las negociaciones sobre estos acuerdos."@es21
". Austatud juhataja! Volinik Kallas! Head kolleegid! Ka mina tahaksin kõiki raportööre raportite eest tänada! Meie Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioonis tunneme nende lepingute üle heameelt. Üks leping asendab 27 lepingut, mis muidu oleks võidud selles valdkonnas sõlmida. Meie jaoks on tähtis ka tehniline ühtlustamine. See suurendab ohutust mitte ainult lennuettevõtjate endi, vaid ka reisijate jaoks. Mõlemad pooled peaksid turu avamist ja koostööd Euroopa tasandil ühtemoodi käsitlema. Tähtis on esile tõsta asjaolu, et leping Kanadaga on selle kohta väga hea näide, kuid leping USAga jätab mõnevõrra soovida. Veel üks valdkond, mis mõnevõrra soovida jätab, on see, et nende lepingute sotsiaal- ja keskkonnaaspekte ei hakata regulaarselt kontrollima, kuid see peaks olema kõigi tulevaste lepingu osaks, sest majandusliku külje lihtsustumine peaks võimaldama meil kasutada lepinguid mitte ainult Euroopa, vaid ka globaalse turu mõjutamiseks. Tähtis on, et need lepingud toovad kasu ka reisijatele, kuna kontrolle lihtsustatakse ilma reisijaid hooletusse jätmata. Lõpetuseks tahaksin öelda, et toetame seda lepingut, sest − nagu juba ütlesin − lõppkokkuvõttes asenduvad 27 lepingut ühega. See viitab selgelt sellele, et loodetavasti on osana lennuohutuse suurendamise ja ühtse Euroopa taeva meetmetest meil varsti 27 asemel ainult seitse või isegi kolm õhuruumi. See lihtsustab oluliselt selliste lepingute üle läbirääkimiste pidamist."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Kallas, hyvät parlamentin jäsenet, haluan komission jäsenen tavoin kiittää kaikkia esittelijöitä heidän mietinnöistään. Me Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) jäsenet olemme tyytyväisiä näihin sopimuksiin. Tässä tapauksessa yhdellä ainoalla sopimuksella voidaan korvata 27 erillistä sopimusta. Myös teknisten vaatimusten yhteensovittaminen on meille tärkeää. Se lisää turvallisuutta paitsi lentoyhtiöiden itsensä kannalta, myös matkustajien kannalta. Molempien osapuolten pitäisi suhtautua markkinoiden avaamiseen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön samalla tavoin. On tärkeää korostaa, että Kanadan kanssa tehty sopimus on tästä hyvin myönteinen esimerkki, kun taas Yhdysvaltojen sopimus jättää toivomisen varaa. Toinen yhä ongelmallinen seikka on se, että näiden sopimusten sosiaalisten ja ympäristöaspektien tarkistamisesta ei ole määrätty. Tällaisten määräyksien pitäisi kuulua kaikkiin tuleviin sopimuksiin, sillä taloudellisten aspektien yksinkertaistamisen pitäisi auttaa meitä myös hyödyntämään näitä sopimuksia pyrkiessämme vaikuttamaan paitsi Euroopan markkinoihin, myös globaaleihin markkinoihin. Lisäksi huomionarvoista on se, että nämä sopimukset tuovat etuja matkustajille, sillä ne voivat johtaa tarkastusten yksinkertaistamiseen valvonnan laadun kuitenkaan kärsimättä. Haluan lopuksi toistaa, että olemme tyytyväisiä tähän sopimukseen, sillä se mahdollistaa 27 sopimuksen korvaamisen yhdellä ainoalla. Tämä on selvä merkki siitä, että lähitulevaisuudessa meillä voi olla toivottavasti seitsemän tai vain kolme ilmatilaa nykyisten 27 ilmatilan sijaan osana toimenpiteitä lentoturvallisuuden parantamiseksi ja yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamiseksi. Tämä tekee näiden sopimusten neuvottelemisesta paljon yksinkertaisempaa."@fi7
". Madame la Présidente, Monsieur Kallas, Mesdames et Messieurs, je tiens à remercier tous les rapporteurs pour leurs rapports. Nous, groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens), nous félicitons de ces accords. Dans le cas présent, 27 accords qui auraient pu être conclus dans ces domaines sont remplacés par un seul. Pour nous, l’harmonisation technique représente également un point important. Elle relève les niveaux de sécurité non seulement pour les compagnies aériennes elles-mêmes, mais aussi pour les passagers. L’ouverture du marché et la coopération au niveau européen doivent être traités de la même manière par les deux parties. Il est important de souligner le fait que l’accord avec le Canada en est un très bon exemple, alors que l’accord avec les États-Unis laisse à désirer. Un autre domaine qui laisse à désirer est l’absence de contrôles réguliers portant sur les aspects sociaux et environnementaux de ces accords, qui devraient faire partie intégrante de tous les accords futurs, la simplification des aspects économiques devant également nous permettre d’utiliser ces accords pour influencer non seulement le marché européen, mais aussi le marché mondial. Il est important de noter que ces accords apportent aussi des avantages aux passagers, car ils peuvent déboucher sur une simplification des contrôles, sans que ceux-ci soient pour autant négligés. Enfin, je voudrais dire que nous nous réjouissons de cet accord, car, comme je l’ai déjà dit, 27 accords sont finalement remplacés par un seul. Cela constitue une indication claire que nous espérons bientôt avoir seulement sept ou peut-être même trois espaces aériens, au lieu des 27 actuels, dans le cadre des mesures destinées à améliorer la sécurité aérienne et la mise en œuvre du ciel unique européen. Cela facilitera grandement les négociations relatives à ces accords."@fr8
"Tisztelt elnök asszony, Kallas asszony, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani valamennyi előadónak a jelentéseikért. Mi, az Európai Néppárt (a Kereszténydemokraták) képviselőcsoportjának tagjai, üdvözöljük a megállapodásokat. Ebben az esetben 27 olyan megállapodást vált ki egyetlen egy, amelyeket e területekkel kapcsolatban lehetett volna megkötni. A műszaki harmonizáció nagyon fontos szempont számunkra. Nem csak a légitársaságoknak maguknak, de az utasok számára is növeli a biztonság szintjét. A piacnyitást és az európai szinten való együttműködést mindkét oldalnak ugyanolyan módon kell kezelnie. Fontos kiemelni azt a tényt, hogy a Kanadával való megállapodás jó példája ennek, míg az USA-val kötött megállapodás némi kívánnivaló hagy maga után. Egy másik terület, amely szintén hagy maga után némi kívánnivalót, az a megállapodások szociális és környezetvédelmi aspektusai rendszeres ellenőrzésének hiánya, ami valamennyi jövőbeni megállapodásnak része kellene legyen, mivel a gazdasági aspektusok egyszerűsítésének szintén lehetővé kellene tennie számunkra, hogy e megállapodásokat nem csak az európai, de a globális piac befolyásolására is fel tudjuk használni. Fontos, hogy ezek a megállapodások előnyökkel járnak az utasok szempontjából is, mivel anélkül hozhatják magukkal az ellenőrzés egyszerűsítését, hogy ők maguk elhanyagolódnának. Végezetül azt szeretném mondani, hogy üdvözöljük ezt a megállapodást, mivel – ahogyan azt már említettem – végső soron egyetlen megállapodás 27 másikat vált fel. Ez egyértelmű jele annak, hogy – a légi közlekedés biztonságának javítására és az egységes európai égbolt megvalósítására irányuló intézkedések részeként – remélhetőleg hamarosan csak hét, vagy talán csak három légtérrel kell majd foglalkoznunk a jelenlegi 27 helyett. Ez sokkal egyszerűbbé teszi majd az ezekről a megállapodásokról folyó tárgyalásokat."@hu11
". Signora Presidente, Commissario Kallas, onorevoli colleghi, anch’io desidero esprimere la mia gratitudine a tutti i relatori per i documenti che ci hanno presentato. Il gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano) valuta positivamente questi accordi. Grazie a essi, i 27 accordi che si sarebbero potuti concludere in questo settore sono stati sostituiti da uno solo. Per noi, l’armonizzazione tecnica è un altro elemento importante perché innalza i livelli di sicurezza non soltanto per le compagnie aeree ma anche per i passeggeri. L’apertura del mercato e la cooperazione in ambito europeo vanno trattate allo stesso modo da entrambe le parti. È importante sottolineare che l’accordo con il Canada è un ottimo esempio di tale approccio, mentre l’accordo con gli Stati Uniti lascia un po’ a desiderare. Un altro punto che lascia un po’ a desiderare è la mancanza di controlli periodici degli aspetti sociali e ambientali degli accordi. Tali controlli dovrebbero essere previsti in tutti gli accordi futuri perché la semplificazione sotto il profilo economico deve metterci in condizione di usare questi accordi per influenzare non soltanto il mercato europeo ma anche quello globale. Un dato importante è il fatto che gli accordi comportano benefici per i passeggeri perché consentono di semplificare i controlli senza trascurarli. Concludo dicendo che siamo a favore dell’accordo perché, come ho già detto, esso prende il posto di 27 accordi separati. Ciò dimostra chiaramente che a breve – così ci auguriamo – avremo a che fare con sette o addirittura con solo tre spazi aerei, invece degli attuali 27, per effetto delle misure tese a migliorare la sicurezza aerea e l’attuazione del cielo unico europeo. In tal modo, i negoziati su questi accordi diventeranno molto più semplici."@it12
". Ponia pirmininke, pone S. Kallasai, ponios ir ponai, ir aš norėčiau padėkoti visiems pranešėjams už jų pranešimus. Mes, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) nariai, šiuos susitarimus vertiname palankiai. Šiuo atveju galimi 27 susitarimai, kuriuos buvo galima sudaryti minėtose srityse, pakeisti vienu susitarimu. Mums techninis suderinimas taip pat svarbus. Jis didina ne tik pačių oro linijų, bet ir keleivių saugumą. Abi pusės rinkos atvėrimą ir bendradarbiavimą Europos Sąjungos lygmeniu turėtų traktuoti vienodai. Svarbu pabrėžti, kad minėtas susitarimas su Kanada – labai geras pavyzdys, o susitarimas su JAV leidžia siekti kai ko daugiau. Kita sritis, kurioje dar yra ko siekti – reguliari šių susitarimų patikra socialiniu ir aplinkosaugos aspektais, tokia patikra turėtų būti numatyta visuose būsimuose susitarimuose, nes ekonominių aspektų supaprastinimas mums taip pat turėtų suteikti galimybę šiuos susitarimus naudoti siekiant daryti įtaką ne tik Europos Sąjungos, bet ir pasaulio rinkai. Svarbu, kad šie susitarimai taip pat naudingi keleiviams, nes dėl jų gali būti supaprastinta kontrolė keleivių nepaliekant nepatikrintų. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad palankiai vertiname šį susitarimą, nes, kaip jau sakiau, vietoj 27 galimų susitarimų sudarytas vienas. Tai aiškiai rodo, kad, tikėtina, vietoj dabartinių 27 greitai turėsime tik septynias arba galbūt netgi tris oro erdves, tai dalis priemonių, kuriomis siekiama didinti oro saugą ir įgyvendinti siekį turėti vieną Europos dangų. Tai gerokai supaprastins derybas dėl šių susitarimų."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze kungs, dāmas un kungi! Arī es vēlos pateikties visiem referentiem par viņu sagatavotajiem ziņojumiem. Mēs, Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) grupa, atzinīgi vērtējam šos nolīgumus. Šajā gadījumā 27 nolīgumi, ko varēja noslēgt minētajās jomās, ir aizstāti ar vienu nolīgumu. Mums ļoti svarīgs jautājums ir arī tehniskā saskaņošana. Tā palielina ne tikai pašu aviosabiedrību, bet arī pasažieru drošības līmeni. Abām pusēm būtu vienādi jāizturas pret tirgus atvēršanu un sadarbību Eiropas līmenī. Jāuzsver, ka tam ļoti labs piemērs ir nolīgums ar Kanādu, turpretim attiecībā uz nolīgumu ar ASV varētu vēlēties vairāk. Vēl viena joma, kurā varētu vēlēties vairāk, ir regulāru pārbaužu neesība saistībā ar šo nolīgumu sociālo un vides aspektu. Šādām pārbaudēm vajadzētu būt ietvertām visos turpmākajos nolīgumos, jo arī ekonomisko aspektu vienkāršošanai vajadzētu nodrošināt to, ka mēs varam izmantot šos nolīgumus, lai ietekmētu ne tikai Eiropas tirgu, bet arī pasaules tirgu. Svarīgi ir arī tas, ka šie nolīgumi sniedz priekšrocības arī pasažieriem, jo to īstenošanas rezultātā var vienkāršot kontroli, vienlaikus nodrošinot pasažieru tiesību ievērošanu. Visbeidzot vēlos pateikt, ka mēs atbalstām šo nolīgumu, jo, kā jau minēju, galu galā 27 nolīgumi ir aizstāti ar vienu nolīgumu. Tas skaidri norāda, ka drīz, cerams, pašreizējo 27 gaisa telpu vietā būs tikai septiņas vai, iespējams, pat trīs gaisa telpas, kas ir daļa no pasākumiem, lai uzlabotu gaisa satiksmes drošību un ieviestu vienotu Eiropas gaisa telpu. Tā rezultātā sarunas par šiem nolīgumiem kļūs daudz vienkāršākas."@lv13
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, werte Kollegen! Ich möchte auch den Berichterstattern für ihre Berichte danken. Insgesamt begrüßen wir in der EVP diese Abkommen. Es bedeutet ja, dass man in diesem Fall fast 27 verschiedene Abkommen, die man in diesen Bereichen hätte haben können, durch ein einziges Abkommen ersetzt. Technische Harmonisierung ist für uns auch ein wichtiger Punkt. Diese Harmonisierung erhöht die Sicherheit nicht nur für den Betrieb selbst, sondern auch für die Passagiere. Die Marktöffnung und die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene sollen auf beiden Seiten gleichartig behandelt werden. Da muss man wohl unterstreichen, dass das Abkommen mit Kanada als fast beispielhaft gelten kann, während das Abkommen mit den USA noch einige Erwartungen unerfüllt lässt. Unerfüllt bleibt in meinen Augen auch, dass wir – und das soll sowieso in Zukunft alle Abkommen prägen – diese Abkommen im Sozial- und Umweltbereich regelmäßig überprüfen müssen, denn die Vereinfachung auf wirtschaftlicher Ebene muss auch dazu führen, dass wir nicht nur den europäischen Markt, sondern auch den globalen Markt durch diese Abkommen beeinflussen können. Nicht zuletzt sind diese Abkommen auch ein Plus für die Passagiere selbst. Denn Abkommen dieser Art können auch bedeuten, dass die Kontrollen vereinfacht werden, ohne dass sie vernachlässigt werden. Zum Abschluss möchte ich sagen, dass wir diese Abkommen begrüßen, weil – wie gesagt – im Endeffekt 27 durch ein einziges Abkommen ersetzt werden. Das ist dann auch ein klarer Hinweis darauf, dass wir demnächst – wie wir hoffen – im Rahmen der Luftsicherheit und der Umsetzung des einheitlichen Luftraums mit sieben, vielleicht sogar nur mit drei Lufträumen zu tun haben, anstatt wie im Moment mit 27. Das wird die Verhandlungen über diese Abkommen auch erleichtern."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, ook ik wil de rapporteurs bedanken voor hun verslagen. Wij van de Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) verwelkomen deze overeenkomsten. In dit geval zijn 27 overeenkomsten die op deze terreinen hadden kunnen worden gesloten, vervangen door slechts een overeenkomst. Voor ons is technische harmonisatie ook een belangrijk punt. Het verhoogt de veiligheidsniveaus, niet alleen voor de luchtvaartmaatschappijen zelf, maar ook voor de passagiers. De openstelling van de markten en de samenwerking op Europees niveau moeten door beide partijen op dezelfde wijze worden behandeld. Het is belangrijk te benadrukken dat de overeenkomst met Canada hiervan een heel goed voorbeeld is, terwijl de overeenkomst met de Verenigde Staten nog wel te wensen overlaat. Een ander terrein waarop nog niet alles naar wens is, is het gebrek aan regelmatige controles op de sociale en milieuaspecten van deze overeenkomsten, die deel zouden moeten uitmaken van alle toekomstige overeenkomsten, omdat de vereenvoudiging van de economische aspecten ons ook in staat moet stellen om deze overeenkomsten aan te wenden voor beïnvloeding van niet alleen de Europese markt maar ook de mondiale markt. Niet in de laatste plaats zijn deze overeenkomsten ook positief nieuws voor passagiers omdat ze ervoor kunnen zorgen dat de controles vereenvoudigd worden zonder dat ze afgeraffeld worden. Tot slot wil ik zeggen dat wij deze overeenkomst toejuichen omdat, zoals ik al heb gezegd, 27 overeenkomsten hierbij uiteindelijk worden vervangen door een. Dit wijst er duidelijk op dat we hopelijk binnenkort te maken hebben met slechts zeven of misschien zelfs drie luchtruimen in plaats van met de huidige 27, als onderdeel van de maatregelen ter verbetering van de veiligheid van de luchtvaart en de implementatie van het gemeenschappelijk luchtruim. Dit zal de onderhandelingen over deze overeenkomsten veel gemakkelijker maken."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Panie Kallas, Szanowni Państwo! Ja również chcę podziękować wszystkim sprawozdawcom za sprawozdania, które sporządzili. Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) popiera te umowy. W tym przypadku 27 ewentualnych umów w danej dziedzinie zastąpiono jedną. Dla nas ważnym elementem jest również harmonizacja techniczna. Zwiększa ona poziom bezpieczeństwa nie tylko linii lotniczych, ale też pasażerów. Obie strony mogą na równi traktować otwarcie rynku i współpracę na szczeblu europejskim. Koniecznie należy podkreślić, że bardzo dobrym przykładem jest tu umowa z Kanadą, natomiast umowa z USA nie spełnia wszystkich oczekiwań. Kolejny obszar niespełnionych oczekiwań dotyczy braku regularnych kontroli socjalnych i środowiskowych aspektów tych umów, które to aspekty powinny wchodzić w zakres wszystkich przyszłych umów, ponieważ uproszczenie sfery gospodarczej powinno umożliwić nam również wykorzystywanie tych umów nie tylko na rynku europejskim, ale też na światowym. Ważny jest również fakt, że przedmiotowe umowy są również z korzyścią dla pasażerów, gdyż mogą skutkować uproszczeniem kontroli, które zarazem będą pozbawione wszelkich zaniedbań. Na koniec chciałbym powiedzieć, że popieramy przedmiotową umowę, ponieważ zastępuje ona ostatecznie 27 ewentualnych umów, o czym już wspominałem. Mam nadzieję, że stanowi ona wyraźną zapowiedź, iż zamiast 27 przestrzeni powietrznych będziemy mieli ich w niedalekiej przyszłości zaledwie siedem lub nawet trzy, a to za sprawą środków mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa lotniczego i urzeczywistnienia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. To znacznie uprości negocjacje nad uproszczeniem przedmiotowych umów."@pl16
". Senhora Presidente, Senhor Comissário Kallas, Senhoras e Senhores Deputados, também eu gostaria de agradecer a todos os relatores os seus relatórios. Nós, no Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) congratulamo-nos com estes acordos. Neste caso, 27 acordos que poderiam ter sido celebrados nestas áreas, estão a ser substituídos por apenas um. Para nós a harmonização técnica também é um aspecto importante. Aumenta os níveis de segurança não só para as próprias companhias aéreas, mas também para os passageiros. A abertura do mercado e a cooperação a nível europeu devem ser tratadas do mesmo modo por ambas as partes. É importante destacar o facto de que o acordo com o Canadá é um bom exemplo disso mesmo, enquanto o acordo com os EUA deixa alguma coisa a desejar. Outra área que deixa alguma coisa a desejar é a falta de controlos regulares relativos aos aspectos sociais e ambientais destes acordos, o que deveria fazer parte de todos os acordos futuros, porque a simplificação dos aspectos económicos também nos deveria capacitar para utilizarmos estes acordos no sentido de influenciar não só o mercado europeu, mas também o mercado global. É importante referir que estes acordos também beneficiam os passageiros, pois podem traduzir-se na simplificação dos controlos sem que isso signifique que os mesmos sejam negligenciados. Por último, gostaria de dizer que nos congratulamos com este acordo porque, como já afirmei, 27 acordos estão, em última análise, a ser substituídos por um. Esta é uma indicação clara de que, assim o esperamos, em breve estaremos a lidar apenas com sete, ou talvez até três, espaços aéreos, em vez dos actuais 27, como parte das medidas tomadas para melhorar a segurança aérea e implementar o céu único europeu – o que simplificará muito as negociações sobre estes acordos."@pt17
". Doamnă președintă, domnule Kallas, doamnelor și domnilor, și eu aș dori să le mulțumesc raportorilor pentru rapoartele lor. Noi, cei din Grupul Partidului Popular European (Creștin–Democrat), salutăm aceste acorduri. În acest caz, 27 de acorduri care ar fi putut fi încheiate în aceste zone sunt înlocuite de unul singur. Pentru noi, armonizarea tehnică este, de asemenea, un aspect important. Ea sporește nivelurile de siguranță nu numai pentru companiile aeriene însele, ci și pentru pasageri. Deschiderea pieței și cooperarea la nivel european ar trebui tratate în același mod de ambele părți. Este important să subliniem faptul că acordul cu Canada este un exemplu foarte bun în această privință, în timp ce acordul cu SUA lasă întrucâtva de dorit. Un alt domeniu care lasă întrucâtva de dorit este lipsa unor controale periodice ale aspectelor sociale și în materie de mediu înconjurător ale acestor acorduri, care ar trebui să facă parte din toate acordurile viitoare, deoarece simplificarea aspectelor economice ar trebui să ne permită, de asemenea, să utilizăm aceste acorduri pentru a influența nu numai piața europeană, ci și piața globală. Un lucru important este că aceste acorduri aduc beneficii și pasagerilor, deoarece pot duce la simplificarea controalelor, fără ca acestea să fie neglijate. În încheiere, aș dori să spun că partidul meu salută acest acord deoarece, așa cum am spus deja, cele 27 de acorduri sunt înlocuite până la urmă de unul singur. Acest lucru sugerează în mod clar că în curând vom avea de-a face, să sperăm, cu doar șapte sau poate chiar trei spații aeriene, în loc de 27, câte sunt în prezent, ca parte a măsurilor menite să îmbunătățească siguranța aeriană și să pună în aplicare cerul unic european. Acest lucru va simplifica considerabil negocierile cu privire la aceste acorduri."@ro18
". Aj ja by som chcel poďakovať všetkým spravodajcom za ich správy. My v poslaneckom klube Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) tieto dohody vítame. V tomto prípade 27 dohôd, ktoré by sa predtým uzatvárali v týchto oblastiach, nahrádza len jedna. Pre nás je však dôležitá aj technická harmonizácia. Zvyšuje sa ňou úroveň bezpečnosti nielen pre samotné letecké spoločnosti, ale aj pre cestujúcich. Obidve strany by mali rovnako pristupovať k otvoreniu trhu a k spolupráci na európskej úrovni. Je dôležité zdôrazniť, že dohoda s Kanadou je toho veľmi dobrým príkladom, kým dohoda s USA ponecháva určitý priestor na zlepšenie. Ďalšou oblasťou, kde by sa mohlo niečo zlepšiť, je nedostatok pravidelných kontrol sociálnych a environmentálnych aspektov týchto dohôd, ktoré by mali byť súčasťou všetkých budúcich dohôd, pretože zjednodušenie ekonomických aspektov by nám malo umožniť využiť tieto dohody na ovplyvnenie nielen európskeho, ale aj globálneho trhu. Je dôležité, že tieto dohody prinesú úžitok aj cestujúcim, pretože z nich môže vyplynúť zjednodušenie kontrol bez toho, aby sa zanedbávali. Nakoniec by som chcel povedať, že túto dohodu vítame, pretože, ako som už spomenul, v konečnom dôsledku nahrádza 27 dohôd. Existujú jasné náznaky, že v rámci opatrení na zlepšenie bezpečnosti leteckej dopravy a zavedenie jednotného európskeho vzdušného priestoru môžeme dúfať, že čoskoro budeme mať do činenia len so siedmimi či dokonca tromi vzdušnými priestormi namiesto súčasných 27. Rokovania o týchto dohodách budú preto oveľa jednoduchšie."@sk19
"Gospa predsednica, gospod Kallas, gospe in gospodje, tudi jaz bi se rad zahvalil poročevalcem za njihova poročila. V Poslanski skupini Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) te sporazume pozdravljamo. V tem primeru smo 27 različnih sporazumov, ki bi jih lahko sklenili na teh področjih, nadomestili z enim samim. Tehnična uskladitev je za nas prav tako pomembna točka. Zvišuje raven varnosti ne le za same letalske prevoznike, temveč tudi za potnike. Odprtje trga in sodelovanje na evropski ravni bi morali obe strani obravnavati na enak način. Pomembno je poudariti, da predstavlja sporazum s Kanado dokaj dober zgled za to, medtem ko sporazum z ZDA še ni tisto, kar bi si želeli. Drugo področje, kjer ni vse tako, kot bi si želeli, je pomanjkanje rednega pregledovanja socialnih in okoljskih vidikov teh sporazumov, ki bi moralo postati del vseh prihodnjih sporazumov, saj bi nam morala poenostavitev gospodarskih vidikov prav tako omogočiti, da bi s temi sporazumi vplivali ne le na evropski, temveč tudi na svetovni trg. Pomembno je, da ti sporazumi prinašajo koristi tudi potnikom, saj lahko povzročijo poenostavitev pregledov, ne da bi se jih zanemarilo. Za konec bi rad povedal, da te sporazume pozdravljamo, saj, kot sem že dejal, navsezadnje 27 sporazumov nadomešča en sam. To je jasen znak, da bomo kmalu, kot si obetamo, v okviru ukrepov za izboljšanje varnosti v zračnem prometu in uvedbe enotnega evropskega neba namesto sedanjim 27 priča le sedmim ali morda celo zgolj trem zračnim prostorom. To bo pogajanja o teh sporazumih zelo poenostavilo."@sl20
". Fru talman, Siim Kallas, mina damer och herrar! Jag vill också tacka alla föredragandena för deras betänkanden. Vi i Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) välkomnar dessa avtal. Det är 27 avtal som kunde ha ingåtts på området, men som ersatts av ett enda. För oss är teknisk samordning också en viktig fråga. Det ökar säkerhetsnivån inte bara för lufttrafikföretagen själva, utan även för passagerarna. Öppnandet av marknaden och samarbetet på EU-nivå bör behandlas på samma sätt av båda sidor. Det bör framhållas att avtalet med Kanada är ett mycket bra exempel på detta, medan avtalet med Förenta staterna lämnar en del övrigt att önska. En annan punkt som inte är helt tillfredsställande är bristen på regelbundna kontroller av de sociala och miljömässiga aspekterna av dessa avtal, som borde ingå i alla framtida avtal, eftersom en förenkling av de ekonomiska aspekterna också bör göra det möjligt för oss att använda avtalen för att påverka inte bara EU-marknaden, utan även den globala marknaden. Avtalen innebär viktiga fördelar för passagerarna, eftersom de kan resultera i att kontrollen förenklas utan att för den skull försummas. Slutligen välkomnar vi avtalet eftersom det, som sagt, innebär att 27 avtal i slutändan ersätts av ett enda. Förhoppningsvis kommer vi snart bara att behöva hantera sju eller kanske tre luftrum, i stället för dagens tjugosju, vilket är en del i arbetet för att förbättra flygsäkerheten och genomföra det gemensamma europeiska luftrummet. Detta kommer att göra förhandlingarna om framtida avtal mycket enklare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph