Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-23-Speech-3-274-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110323.22.3-274-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I want to thank Commissioner Hedegaard for her long-standing efforts on this issue and for her positive announcement this evening. Commissioner, you have met MEPs on a number of occasions and we appreciate that the stumbling block has not been of your making. Nevertheless the lack of progress has been deeply frustrating. First of all we were told it was not enough that there were a dozen studies that all showed that tar sands had higher greenhouse gas emissions than conventional oil. We were told that there had to be a study using exactly the same methodology. Now that we have that study from the Joint Research Centre – and it shows the value of 107g per megajoule, way above the 87.1g average for crude oil – opponents are saying that we need a peer review. It really does feel like timewasting on a grand scale. It is a pity that the lobbying against a separate value for tar sands has come so heavily from one quarter, because it is absolutely not about discriminating against Canada. There are many other potential tar sand sites, some of them, as we heard just now, within the EU itself. The fact that these alternative sources of oil are attracting investment interest across the globe is precisely why we must insist on a separate greenhouse gas value for them. Otherwise, as tar sands creep up as an increasingly large part of the energy mix, we will find ourselves in the situation where we are complying with the Fuel Quality Directive’s 6% reduction target on paper, but in real life we are producing fuel with even higher emissions than today. It would be very helpful, Commissioner, if you could explain to DG Trade, as I am sure you have, that this is not an attack on Canada, and that apart from anything else, Parliament would want this issue of the default tar sands value to be sorted out in order to ensure a smooth passage for the EU-Canada trade agreement."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chci poděkovat paní komisařce Hedegaardové za její dlouhodobé úsilí věnované této otázce a za její pozitivní prohlášení dnes večer. Paní komisařko, s poslanci Evropského parlamentu jste se setkala již vícekrát a my oceňujeme, že tato překážka nevznikla u vás. Nicméně nedostatečný pokrok nás velice znepokojuje. Nejprve nám bylo řečeno, že nestačí, že existuje desítka studií, které všechny ukazovaly, že dehtové písky mají větší emise skleníkových plynů než tradiční ropa. Bylo nám řečeno, že musí existovat studie používající přesně stejnou metodiku. Nyní, když takovou studii ze Společného výzkumného střediska máme – a ukazuje hodnotu 107 g na 1 megajoule, řádově vyšší, než je průměrná hodnota 87,1 g pro ropu, oponenti říkají, že potřebujeme nezávislé přezkoumání. Skutečně to připomíná plýtvání časem ve velkém rozsahu. Je škoda, že lobbování proti stanovení samostatné hodnoty pro dehtové písky přichází tak zjevně z jedné strany, protože se naprosto nejedná o diskriminaci vůči Kanadě. Existuje mnoho jiných potenciálních nalezišť dehtových písků, a některé z nich, jak jsme právě slyšeli, v samotné Evropské unii. Skutečnost, že tyto alternativní zdroje ropy přitahují zájem investorů po celém světě, je právě tím důvodem, proč musíme trvat na samostatné hodnotě emisí skleníkových plynů pro ně. V opačném případě s tím, jak postupně poroste podíl dehtových písků v energetickém systému, ocitneme se v situaci, kdy na papíře budeme splňovat cíl 6% snížení podle směrnice o jakosti pohonných hmot, ale v reálném životě budeme vyrábět palivo s ještě vyššími emisemi než dnes. Bylo by, paní komisařko, velice užitečné, kdybyste mohla vysvětlit GŘ pro obchod, a jsem si jistá, že jste tak již učinila, že se nejedná o nějaký útok proti Kanadě a že Parlament bude v každém případě chtít, aby otázka standardní hodnoty pro dehtové písky byla vyřešena, což zajistí hladké schválení obchodní dohody mezi EU a Kanadou."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke kommissær Hedegaard for hendes langvarige indsats på dette område og for hendes positive erklæring her i aften. Kommissæren har mødt medlemmer af Parlamentet ved adskillige lejligheder, og vi er klar over, at hindringen ikke er hendes fejl. Alligevel har de manglende fremskridt været dybt frustrerende. Først fik vi at vide, at det ikke var nok, at der forelå omkring 12 undersøgelser, som alle viste, at bitumenholdigt sand havde højere drivhusgasemissioner end konventionel olie. Vi fik at vide, at der skulle gennemføres en undersøgelse med nøjagtig den samme metode. Nu, hvor vi har denne undersøgelse fra Det Fælles Forskningscenter – og den viser værdien 107 g pr. megajoule, langt over de 87,1 g i gennemsnit for råolie – siger modstanderne, at der er behov for en peer review. Det føles virkelig som tidsspilde i stor stil. Det er en skam, at lobbyarbejdet imod en separat værdi for bitumenholdigt sand er kommet så kraftigt fra en side, for det er absolut ikke diskriminerende mod Canada. Der er mange andre potentielle områder med bitumenholdigt sand, nogle af dem ligger, som vi lige har hørt inden for EU. Den omstændighed, at disse alternative kilder til olie tiltrækker investeringsinteresser over hele verden, er netop grunden til, at vi må insistere på en separat drivhusgasværdi for dem. Ellers vil vi efterhånden som bitumenholdigt sand kommer til at udgøre en stadig større del af energimixet komme i en situation, hvor vi på papiret lever op til reduktionsmålet på 6 % i brændstofkvalitetsdirektivet, men i det virkelige liv producerer vi brændstof med endnu højere emissioner end i dag. Det ville være en stor hjælp, hvis kommissæren kunne forklare over for GD Handel, hvilket jer er sikker på hun allerede har gjort, at dette ikke er et angreb på Canada, og at Parlamentet bortset fra alt andet ønsker, at dette spørgsmål om standardværdien for bitumenholdigt sand løses for at sikre en gnidningsfri gennemførelse af handelsaftalen mellem EU og Canada."@da2
"Herr Präsident, ich möchte Frau Kommissarin Hedegaard für ihre lang anhaltenden Bemühungen in dieser Frage danken und auch für ihre vielversprechende Ankündigung an diesem Abend. Frau Kommissarin, Sie haben bei vielen Gelegenheiten Abgeordnete unseres Parlaments getroffen, und wir schätzen es sehr, dass nicht Sie für den Stolperstein verantwortlich waren. Dennoch war der Mangel an Fortschritt zutiefst enttäuschend. Zuerst wurde uns gesagt, dass ein Dutzend Studien nicht ausreichen würde, die allesamt zeigten, dass ölhaltige Sande höhere Treibhausgasemissionen produzieren als konventionelles Öl. Uns wurde mitgeteilt, es müsse eine Studie geben, die exakt die gleiche Methodik verwendet. Jetzt liegt uns die Studie der Gemeinsamen Forschungsstelle vor, und sie zeigt, dass der Wert bei 107 g pro Megajoule liegt, deutlich höher als die durchschnittlichen 87,1 g für Rohöl. Nun sagen die Gegner, wir bräuchten ein Peer-Review-Verfahren. Es fühlt sich wirklich wie Zeitverschwendung in großem Stil an. Es ist bedauerlich, dass die Lobbyarbeit gegen einen separaten Wert für ölhaltige Sande so gezielt aus einer Ecke kommt, denn hier geht es in keinster Weise um eine Diskriminierung Kanadas. Es gibt viele andere potentielle Abbaugebiete für ölhaltige Sande, einige davon, wie wir eben gehört haben, sogar in der EU selbst. Die Tatsache, dass diese alternativen Ölquellen Investitionen aus der gesamten Welt anziehen, führt uns deutlich vor Augen, warum wir auf einen separaten Treibhausgaswert für sie bestehen müssen. Da ölhaltige Sande ganz still und leise einen immer größeren Teil des Energiemix ausmachen, finden wir uns andernfalls in einer Lage wieder, in der wir auf dem Papier das Minderungsziel von 6 % der Richtlinie über Kraftstoffqualität erfüllen, aber in Wirklichkeit Kraftstoff mit höheren Emissionen produzieren als heute. Frau Kommissarin, es wäre sehr hilfreich, wenn Sie der GD Handel erklären könnten, was Sie sicherlich bereits getan haben, dass dies keinen Angriff auf Kanada darstellt, und dass das Parlament, abgesehen von allem anderen, die Frage des Standardwerts für ölhaltige Sande geklärt haben möchte, um einen reibungslosen Abschluss des CETA-Abkommens sicherzustellen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο κ. Hedegaard για τις μακροχρόνιες προσπάθειές της επί του εν λόγω ζητήματος, καθώς και για την αποψινή θετική της ανακοίνωση. Κυρία Επίτροπε, έχετε συναντηθεί επανειλημμένως με τους βουλευτές του ΕΚ, και εκτιμούμε το γεγονός ότι δεν ευθύνεστε εσείς για το κώλυμα που έχει προκύψει. Εντούτοις, η έλλειψη προόδου είναι ιδιαίτερα απογοητευτική. Αρχικά πληροφορηθήκαμε ότι δεν αρκούσε το γεγονός ότι υπήρχαν καμιά δεκαριά μελέτες, οι οποίες καταδείκνυαν όλες ότι η ασφαλτούχος άμμος παρουσίαζε υψηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από ό,τι το συμβατικό πετρέλαιο. Ενημερωθήκαμε ότι έπρεπε να διενεργηθεί μια μελέτη που θα χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια μεθοδολογία. Τώρα που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας αυτήν τη μελέτη από το Κοινό Κέντρο Ερευνών –και καταδεικνύει την τιμή των 107 g/MJ, η οποία είναι μακράν υψηλότερη της μέσης τιμής των 87,1 g για το αργό πετρέλαιο–, οι πολέμιοι δηλώνουν ότι απαιτείται και η αξιολόγηση από ομοτίμους. Μοιάζει πραγματικά με τεράστια κωλυσιεργία. Είναι κρίμα που η άσκηση πιέσεων κατά του καθορισμού ξεχωριστής τιμής για την ασφαλτούχο άμμο προέρχεται σε τόσο μεγάλο βαθμό από μια συγκεκριμένη περιοχή του πλανήτη, διότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για εισαγωγή διακρίσεων εις βάρος του Καναδά. Υπάρχουν πολλές άλλες πιθανές τοποθεσίες ασφαλτούχου άμμου, ορισμένες εκ των οποίων, όπως μόλις ακούσαμε, εντός της ΕΕ αυτής καθαυτήν. Το γεγονός ότι οι εν λόγω εναλλακτικές πηγές πετρελαίου προσελκύουν επενδυτικό ενδιαφέρον από ολόκληρο τον πλανήτη εξηγεί ακριβώς τον λόγο για τον οποίο πρέπει να εμμείνουμε στον καθορισμό ξεχωριστής τιμής αερίων του θερμοκηπίου για αυτές. Διαφορετικά, καθώς η ασφαλτούχος άμμος θα καταλαμβάνει ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο του ενεργειακού μείγματος, θα βρεθούμε σε μια κατάσταση στην οποία θα συμμορφωνόμαστε μεν θεωρητικά με τον στόχο της μείωσης κατά 6% που περιλαμβάνεται στην οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, αλλά θα παράγουμε, στην πράξη, καύσιμα με ακόμα υψηλότερες εκπομπές από ό,τι σήμερα. Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο, κυρία Επίτροπε, εάν μπορούσατε να διευκρινίσετε στη ΓΔ Εμπορίου –και είμαι βέβαιη ότι το έχετε πράξει– ότι δεν πρόκειται για επίθεση κατά του Καναδά, και ότι, πάνω από όλα, το Κοινοβούλιο θα ήθελε να επιλυθεί αυτό το ζήτημα της συμβατικής τιμής για την ασφαλτούχο άμμο, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση προς την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά."@el10
"Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Comisaria Hedegaard por sus prolongados esfuerzos en relación con este asunto por su anuncio positivo de esta tarde. Señora Comisaria, se ha reunido usted con diputados al Parlamento Europeo en varias ocasiones y hemos podido comprobar que el escollo no existe por su culpa. Sin embargo, la falta de avances resulta muy frustrante. En un primer momento se nos dijo que no bastaba con que hubiera una docena de estudios en los que se demostraba que las arenas bituminosas presentaban unas emisiones de gases de efecto invernadero mayores que las del petróleo convencional. Se nos dijo que debía haber un estudio que utilizara exactamente la misma metodología. Ahora que tenemos ese estudio del Centro Común de Investigación —en el que se detecta un valor de 107 gramos por megajulio, muy por encima de la media de 87,1 gramos del petróleo crudo—, los opositores dicen que necesitamos una evaluación por pares. Verdaderamente, parece que estamos perdiendo el tiempo a lo grande. Es una lástima que la acción de los grupos de presión contrarios a un valor separado para las arenas bituminosas haya sido tan intensa desde una dirección, porque no tiene nada que ver con discriminar a Canadá. Hay otros muchos emplazamientos potenciales para arenas bituminosas, algunos de ellos, como acabamos de escuchar, dentro de la propia UE. El hecho de que estas fuentes alternativas de petróleo estén atrayendo el interés de los inversores de todo el mundo es precisamente el motivo por el que debemos insistir en un valor de gas de efecto invernadero separado para ellos. De lo contrario, a medida que las arenas bituminosas se convierten sigilosamente en una parte cada vez más grande de la combinación energética, nos veremos en una situación en la que cumpliremos sobre el papel el objetivo de reducción del 6 % de la Directiva relativa a la calidad de los combustibles, si bien en la vida real estaremos produciendo combustible con unas emisiones aún mayores que las actuales. Resultaría de gran ayuda, señora Comisaria, que explicase a la Dirección General de Comercio, aunque estoy segura de que ya lo ha hecho, que este no es un ataque contra Canadá, y que independientemente de todo lo demás, el Parlamento querría ver resuelta la cuestión del valor por defecto para las arenas bituminosas, con el fin de garantizar una aprobación sencilla para el acuerdo de comercio entre la UE y Canadá."@es21
"Austatud juhataja! Tahaksin tänada volinik Hedegaardi pikaajaliste jõupingutuste eest selles küsimuses ja tänaõhtuse rõõmustava teadaande eest. Lugupeetud volinik, olete korduvalt parlamendiliikmetega kokku saanud ja me hindame seda, et praegune komistuskivi ei ole meie teel teie süü läbi. Edusammude puudumine on olnud sellegipoolest väga masendav. Kõigepealt öeldi meile, et ei piisa, kui meil on tosin uuringut, mis kõik näitavad tõrvaliivade puhul suuremaid kasvuhoonegaasi heitkoguseid kui tavalise nafta puhul. Meile öeldi, et on vaja veel üht uuringut, milles kasutatakse täpselt sama metoodikat. Nüüd, mil meil on uuring Teadusuuringute Ühiskeskuselt – ja sellest selguv väärtus on 107 grammi megadžauli kohta, mis on tunduvalt rohkem kui toornafta keskmine 87,1 grammi –, ütlevad vastased, et vajame vastastikust hindamist. See tundub tõepoolest tohutu ajaraiskamisena. On kahju, et lobitöö tõrvaliivade kohta eraldi väärtuse kehtestamise vastu tuleb nii ülekaalukalt ühest ilmakaarest, sest küsimus pole mingil juhul Kanada diskrimineerimises. On ka palju teisi tõrvaliiva leiukohti ja nagu me äsja kuulsime, on neid isegi Euroopa Liidus. Just see, et need alternatiivsed naftaallikad meelitavad ligi maailma investoreid, on põhjus, miks peame nõudma nende kohta eraldi kasvuhoonegaasi väärtust. Et tõrvaliivade osatähtsus energiaallikate kogumis üha suureneb, leiame end vastasel juhul olukorrast, kus peame kütuse kvaliteedi direktiivis sätestatud 6%-lisest vähendamise eesmärgist paberi peal küll kinni, ent tegelikus elus toodame kütust, mille heitkogused on tänasest isegi suuremad. Lugupeetud volinik, oleks väga palju abi, kui te selgitaksite kaubanduse peadirektoraadile – olen kindel, et olete seda juba teinud –, et see ei ole rünnak Kanada pihta ning et kõige muu kõrval tahab Euroopa Parlament tõrvaliiva standardväärtuste küsimuse ära lahendada selleks, et tagada konarusteta tee Euroopa Liidu ja Kanada kaubanduskokkuleppele."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää komission jäsen Hedegaardia hänen pitkäaikaisista ponnisteluistaan tämän asian parissa ja hänen myönteisestä ilmoituksestaan tänään. Arvoisa komission jäsen, olette tavannut parlamentin jäseniä useaan otteeseen, ja me arvostamme sitä, ettei kompastuminen ole teidän syytänne. Edistymisen puute on kuitenkin hyvin turhauttavaa. Ensinnäkin meille kerrottiin, että tusina tutkimusta, jotka kaikki osoittivat tervahiekan suuremmat kasvihuonekaasupäästöt kuin perinteisen öljyn päästöt, eivät riittäneet. Meille kerrottiin, että tarvitaan tutkimus, jossa käytetään täsmälleen samaa menetelmää. Nyt kun meillä on tämä yhteisen tutkimuskeskuksen tutkimus – ja se osoittaa 107 gramman arvoa megajoulea kohden, mikä on paljon enemmän kuin raakaöljyn keskimääräinen 87,1 grammaa – vastustajat sanovat, että tarvitsemme vertaisarvioinnin. Tämä todellakin tuntuu mittavalta ajan tuhlaamiselta. On valitettavaa, että yhdestä suunnasta on tullut niin rankkaa lobbausta tervahiekan erillistä arvoa vastaan, koska kyse ei todellakaan ole Kanadan syrjimisestä. On paljon muita potentiaalisia tervahiekkakohteita, joitakin jopa, kuten juuri kuulimme, EU:n sisällä. Se, että nämä vaihtoehtoiset öljylähteet houkuttelevat investointeja kaikkialta maailmasta, on nimenomaan syy siihen, miksi meidän on vaadittava niille erillistä kasvihuonekaasuarvoa. Muuten tervahiekan vallatessa yhä suurempaa osuutta energialähteiden yhdistelmästä, me ajaudumme tilanteeseen, jossa noudatamme polttoainelaatudirektiivin kuuden prosentin vähennystavoitetta paperilla, mutta todellisuudessa tuotamme polttoainetta jopa nykyistä suuremmin päästöin. Arvoisa komission jäsen, olisi avuksi, jos selittäisitte kaupan pääosastolle, kuten varmasti olette tehnytkin, ettei tässä ole kyse hyökkäyksestä Kanadaa kohtaan ja että parlamentti toivoo ennen kaikkea tämän tervahiekkaa koskevan asian ratkaisemista varmistaakseen EU:n ja Kanadan välisen kauppasopimuksen sujuvan edistymisen."@fi7
"Monsieur le Président, je souhaiterais remercier la commissaire Hedegaard pour les efforts qu’elle déploie depuis longtemps concernant cette question et pour l’annonce positive qu’elle a faite ce soir. Madame la Commissaire, vous avez rencontré les députés du Parlement européen à plusieurs reprises et nous apprécions que vous ne soyez pas à l’origine des obstacles. Néanmoins, l’absence de progrès a été profondément frustrante. Il nous a d’abord été dit que le fait qu’une douzaine d’études montrent que les sables bitumineux émettaient plus de gaz à effet de serre que le pétrole conventionnel ne suffisait pas. Ensuite, qu’il fallait une étude qui utilise exactement la même méthodologie. Maintenant que cette étude a été effectuée par le Centre commun de recherche − qui fixe une valeur de 107 g par mégajoule, bien au-dessus de la moyenne de 87,1 g du pétrole brut − des opposants déclarent qu’il faut procéder à une évaluation par les pairs. Cela ressemble véritablement à une perte de temps à grande échelle. Il est regrettable de voir que certains exercent des pressions aussi fortes en défaveur d’une valeur distincte pour les sables bitumineux, car le but n’est absolument pas de discriminer le Canada. Il existe plusieurs autres sites potentiels contenant des sables bitumineux, dont certains, comme nous venons de l’entendre, se trouvent au sein même de l’UE. Ces ressources de pétrole alternatives attirant des investissements dans le monde entier, nous devons insister pour qu’une valeur distincte en matière de gaz à effet de serre leur soit attribuée. Sinon, comme les sables bitumineux constituent une part grandissante du bouquet énergétique, nous nous trouverons dans une situation où nous aurons atteint sur papier l’objectif de réduction de 6 % établi par la directive sur la qualité des carburants, tout en ayant en réalité produit des combustibles dont les émissions seront encore plus élevées qu’aujourd’hui. Madame la Commissaire, il faut expliquer à la DG Commerce, et je suis sûre que vous l’avez fait, qu’il ne s’agit pas d’une attaque contre le Canada et que le Parlement souhaiterait avant toute autre chose que la question de la valeur des sables bitumineux soit réglée afin de faciliter l’adoption d’un accord commercial UE-Canada."@fr8
"Elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani Hedegaard biztos asszonynak az ebben a kérdésben régóta folytatott erőfeszítéseiért és a ma esti pozitív bejelentéséért. Biztos asszony! Ön számos alkalommal találkozott európai parlamenti képviselőkkel, és mi nagyra értékeljük, hogy nem gördített elénk akadályokat. Ennek ellenére az, hogy nem történik előrehaladás, nagyon is kiábrándító a számunkra. Először azt mondták nekünk, hogy nem elegendő az a tucatnyi tanulmány, amely mind kimutatta, hogy a kátrányhomok üvegházhatást okozó gázkibocsátása magasabb, mint a hagyományos olajé. Azt mondták nekünk, hogy szükség van egy tanulmányra, amely pontosan ugyanazt a módszert használja. Most, amikor a kezünkben van a Közös Kutatóközpont tanulmánya – ez 107 g per megajoule értéket mutat, ami sokkal magasabb, mint a nyersolajra vonatkozó 87,1 g átlagos érték –, akkor az ellenzők azt mondják, hogy szakértői értékelésre van szükségünk. Ez az egész valójában csak nagymértékű időpocsékolásnak tűnik. Sajnálatos, hogy a kátrányhomokra vonatkozó külön érték ellen folytatott lobbizás ennyire erős bizonyos körökből, hiszen ez távolról sem jelent diszkriminációt Kanadával szemben. Sok más potenciális kátrányhomok-kitermelési helyszín is létezik, és ezeknek egy része, amint az előbb hallhattuk, az EU-n belül található. Pontosan amiatt a tény miatt kell ragaszkodnunk az ezen forrásokra vonatkozó külön gázkibocsátási értékhez, mert ezek az alternatív olajforrások az egész világon felkeltik a befektetők érdeklődését. Ellenkező esetben, mivel a kátrányhomok fokozatosan egyre nagyobb hányadot képvisel az energiaforrás-összetételben, végül abban a helyzetbe találjuk majd magunkat, hogy papíron teljesítjük ugyan az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv 6%-os csökkentési célkitűzését, a valóságban azonban még a mainál is magasabb gázkibocsátással állítunk elő üzemanyagot. Nagyon hasznos lenne, biztos asszony, ha el tudná magyarázni a Kereskedelmi Főigazgatóságnak, és biztos vagyok abban, hogy ezt már meg is tette, hogy ez nem Kanada ellen való támadás, és hogy a Parlament ettől függetlenül is rendezni akarja a kátrányhomokra vonatkozó alapérték kérdését, mégpedig pont az EU és Kanada közötti kereskedelmi egyezmény útjának egyengetése érdekében."@hu11
". Signor Presidente, vorrei ringraziare la signora Commissario Hedegaard per il suo impegno costante su questo tema e la notizia positiva che ci ha annunciato questa sera. Signora Commissario, lei ha parlato dinanzi ai deputati del Parlamento europeo in diverse occasioni e ci rendiamo conto che lei non è da biasimare per questa lentezza procedurale. Nondimeno, quest’assenza di progressi è stata davvero frustrante. All’inizio ci è stato detto che una dozzina di studi non erano sufficienti a dimostrare che le sabbie bituminose provocano emissioni di gas a effetto serra superiori rispetto al petrolio convenzionale. Ci è stato detto che occorreva uno studio basato esattamente sullo stesso metodo. Finalmente disponiamo dello studio condotto dal Centro comune di ricerca, da cui si evince un valore di 107g per megajoule contro una media di 87,1g per il greggio, ma chi è contrario chiede ora una verifica . Tutto questo mi sembra un’enorme perdita di tempo. Mi dispiace che l’azione di lobby contro l’inclusione di un valore separato per le sabbie bituminose provenga essenzialmente da un’unica fonte, perché non esiste alcuna volontà di penalizzare il Canada. Esistono numerosi altri siti potenziali per le sabbie bituminose, tra cui alcuni abbiamo appreso essere proprio nell’UE. Queste fonti alternative di petrolio attirano investimenti ingenti da tutto il mondo e questo è viepiù un buon motivo per richiedere un valore di riferimento a se stante per le emissioni di gas a effetto serra. Se le sabbie bituminose dovessero guadagnare progressivamente importanza tra le fonti energetiche, finiremmo con l’ottemperare all’obiettivo di riduzione del 6 per cento definito nella direttiva sulla qualità dei combustibili soltanto in teoria, mentre nella realtà ci troveremmo a produrre carburante con una percentuale di emissioni perfino superiore a quella odierna. Sarebbe molto utile, signora Commissario, se lei potesse spiegare alla DG Commercio, come di certo avrà già fatto, che questo non vuole essere un attacco contro il Canada e che, se non altro, il Parlamento vorrebbe chiarire la questione di un valore di default per le sabbie bituminose al fine di rimuovere qualsiasi ostacolo alla conclusione dell’accordo commerciale UE-Canada."@it12
"Pone pirmininke, noriu padėkoti Komisijos narei C. Hedegaard už jos ilgalaikes pastangas šiuo klausimu ir už jos teigiamą pranešimą šį vakarą. Komisijos nare, daug kartų susitikome su Europos Parlamento nariais ir vertiname, kad jūs niekada nebuvote kalta dėl kilusių kliūčių. Tačiau tai, kad pažanga nepasiekta, labai nuvylė. Pirmiausia mums visiems buvo teigiama, kad nepakako tuzino mokslinių tyrimų, kuriais parodyta, jog bitumingojo smėlio atveju išmetama daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų nei tradicinės naftos atveju. Mums buvo teigiama, kad reikia atlikti mokslinį tyrimą naudojant visiškai tokią pat metodiką. Dabar, Jungtiniam tyrimų centrui atlikus tokį mokslinį tyrimą, kurio išvados yra 107 g vienam megadžauliui, t. y. daug daugiau nei vidutiniškai 87,1 g žalios naftos atveju, oponentai teigia, kad mums reikia tarpusavio vertinimo. Tai iš tiesų atrodo, kaip plataus masto laiko švaistymas. Gaila, kad viena šalis vykdo tokį smarkų lobizmą, siekdama, kad bitumingajam smėliui būtų nenustatyta atskira vertė, nes tai visiškai neturi nieko bendra su Kanados diskriminavimu. Yra daug kitų galimų bitumingojo smėlio telkinių, kai kurie iš jų, kaip ką tik girdėjome, yra pačioje ES. Būtent todėl, kad šie alternatyvūs naftos šaltiniai traukia investuotojų susidomėjimą visame pasaulyje, privalome primygtinai reikalauti atskiros šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo vertės šiems šaltiniams. Kitu atveju, kai bitumingojo smėlio dalis energijos rūšių derinyje taps vis didesnė, atsidursime padėtyje, kai pateiksime duomenis, kad pasiekėme degalų kokybę reglamentuojančios direktyvos 6 proc. sumažinimo tikslą, tačiau iš tikro degalus gaminsime dar labiau teršdami nei šiandien. Komisijos nare, būtų labai gerai, jei Prekybos GD paaiškintumėte, nors esu tikra, kad tai jau padarėte, kad tai ne siekis pakenkti Kanadai ir kad, be kitų dalykų, Parlamentas norėtų, kad šis nustatytosios bitumingojo smėlio vertės klausimas būtų išspęstas, siekiant užtikrinti sklandų ES ir Kanados prekybos susitarimo procesą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos pateikties komisārei kundzei par viņas ilglaicīgajām pūlēm šā jautājuma risināšanā un pozitīvo paziņojumu šovakar. Komisāres kundze, jūs jau vairākkārt esat tikusies ar Parlamenta deputātiem, un mēs augstu vērtējam to, ka klupšanas akmens nav radies jūsu dēļ. Tomēr progresa trūkums ir patiesi kaitinošs. Vispirms mums paziņoja, ka nepietiek ar dučiem veiktu pētījumu, kuri pierāda, ka darvas smiltis rada lielāku siltumnīcefekta gāzu emisiju nekā tradicionālā nafta. Mums teica, ka ir jāveic pētījums, izmantojot tieši to pašu metodoloģiju. Tagad, kad mūsu rīcībā ir Kopīgā pētniecības centra veiktais pētījums, kurš uzrāda 107 g uz megadžoulu, kas ievērojami pārsniedz 87,1 g vidēji jēlnaftai, pretinieki apgalvo, ka ir jāveic profesionālapskate. Tā patiešām šķiet vērienīga laika tērēšana. Žēl, ka lobijs pret atsevišķu vērtību darvas smiltīm tik izteikti nāk no viena kvartāla, jo mēs nebūt nevēršamies pret Kanādu. Kā nupat dzirdējām, ir arī daudzas citas iespējamas darvas smilšu ieguves vietas, tostarp arī ES. Šie alternatīvie naftas avoti visā pasaulē izraisa interesi par investīcijām, tieši tāpēc ir jāuzstāj uz atsevišķām siltumnīcefekta gāzu vērtībām. Pretējā gadījumā, tā kā darvas smiltis pamazām enerģijas jūklī sāk ieņemt ievērojami lielu daļu, mēs nonāksim situācijā, kad teorētiski Degvielas kvalitātes direktīvas prasības par 6 % samazinājumu tiek izpildītas, bet praksē tiek ražota degviela ar vēl lielāku oglekļa emisiju nekā patlaban. Komisāres kundze, būtu ļoti labi, ja jūs varētu paskaidrot Tirdzniecības ģenerāldirektorātam, ka šis nav uzbrukums Kanādai, esmu pārliecināta, ka jūs jau to esat darījusi, tāpat būtu labi, ja jūs paskaidrotu, ka, neraugoties uz visu citu, Parlaments vēlas atrisināt jautājumu par standartvērtību darvas smiltīm, lai sarunas par ES un Kanādas tirdzniecības nolīgumu noritētu gludi."@lv13
"Mr President, I want to thank Commissioner Hedegaard for her long-standing efforts on this issue and for her positive announcement this evening. Commissioner, you have met MEPs on a number of occasions and we appreciate that the stumbling block has not been of your making. Nevertheless the lack of progress has been deeply frustrating. First of all we were told it was not enough that there were a dozen studies that all showed that tar sands had higher greenhouse gas emissions than conventional oil. We were told that there had to be a study using exactly the same methodology. Now that we have that study from the Joint Research Centre – and it shows the value of 107g per megajoule, way above the 87.1g average for crude oil – opponents are saying that we need a peer review. It really does feel like timewasting on a grand scale. It is a pity that the lobbying against a separate value for tar sands has come so heavily from one quarter, because it is absolutely not about discriminating against Canada. There are many other potential tar sand sites, some of them, as we heard just now, within the EU itself. The fact that these alternative sources of oil are attracting investment interest across the globe is precisely why we must insist on a separate greenhouse gas value for them. Otherwise, as tar sands creep up as an increasingly large part of the energy mix, we will find ourselves in the situation where we are complying with the Fuel Quality Directive’s 6% reduction target on paper, but in real life we are producing fuel with even higher emissions than today. It would be very helpful, Commissioner, if you could explain to DG Trade, as I am sure you have, that this is not an attack on Canada, and that apart from anything else, Parliament would want this issue of the default tar sands value to be sorted out in order to ensure a smooth passage for the EU-Canada trade agreement."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik dank commissaris Hedegaard voor haar langdurige inspanningen op het gebied van deze kwestie en voor haar positieve aankondiging vanavond. Commissaris, u hebt bij verschillende gelegenheden Parlementsleden ontmoet en we realiseren ons dat u het struikelblok niet hebt opgeworpen. Niettemin is het gebrek aan vooruitgang zeer frustrerend. Om te beginnen werd ons verteld dat een stuk of tien onderzoeken die allemaal aantoonden dat teerzand hogere broeikasgasemissies veroorzaakt dan conventionele olie, niet volstonden. Ons werd verteld dat er een onderzoek moest komen waarbij precies dezelfde methodologie werd toegepast. Nu dit onderzoek van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek er ligt en er sprake blijkt te zijn van een waarde van 107 gram per megajoule, veel hoger dan het gemiddelde van 87,1 gram voor ruwe olie, zeggen tegenstanders dat er een collegiale toetsing moet komen. Dit heeft veel weg van een grandioze verkwisting van tijd. Het is jammer dat de lobby tegen een aparte waarde voor teerzand overwegend uit één hoek afkomstig is, want dit heeft absoluut niets van doen met discriminatie gericht tegen Canada. Er zijn heel veel andere potentiële teerzandgebieden. Sommige liggen zelfs binnen de EU, hoorden we zojuist. Het feit dat al deze alternatieve oliebronnen de belangstelling van investeerders uit alle hoeken van de wereld aantrekken, is nu net de reden dat we op een aparte broeikasgaswaarde voor deze bronnen moeten aandringen. Als we dat niet doen, gaat teerzand een steeds groter deel van de energiemix uitmaken en geraken we in de situatie waarbij we op papier voldoen aan de doelstelling van 6 procent reductie uit de richtlijn brandstofkwaliteit, maar in werkelijkheid brandstof produceren met nog hogere emissies dan nu. Het zou zeer nuttig zijn, commissaris, als u het directoraat-generaal Handel zou uitleggen, zoals u ongetwijfeld gedaan zult hebben, dat dit geen aanval gericht tegen Canada is en dat het Parlement meer dan wat dan ook wil dat deze kwestie van de standaardwaarde voor teerzand wordt opgelost, zodat de handelsovereenkomst EU-Canada op soepele wijze tot stand kan worden gebracht."@nl3
"Panie Przewodniczący! Chciałabym podziękować pani komisarz Hedegaard za jej długotrwałe wysiłki w tym zakresie i za pozytywną informację, którą przekazała dziś wieczorem. Pani Komisarz! Spotykała się Pani z posłami do PE wiele razy i doceniamy to, że to nie Pani była odpowiedzialna za pojawienie się przeszkody. Jednak brak postępów jest bardzo frustrujący. Na początku powiedziano nam, że nie wystarczy to, że tuzin badań wykazał, że w przypadku piasków bitumicznych emisje gazów cieplarnianych są wyższe niż w przypadku konwencjonalnej ropy naftowej. Powiedziano nam, że konieczne jest przeprowadzenie badania wykorzystującego dokładnie taką samą metodologię. Teraz, kiedy dysponujemy badaniem przeprowadzonym przez Wspólne Centrum Badawcze – które pokazało wartość 107 gramów na megadżula, tj. znacznie więcej niż średnio 87.1 grama jak w przypadku ropy naftowej – oponenci twierdzą, że potrzebna jest wzajemna weryfikacja. Naprawdę wygląda to jak marnowanie czasu na wielką skalę. Szkoda, że działania lobbingowe przeciwko odrębnej wartości dla piasków bitumicznych miały swe źródło zdecydowanie w jednym miejscu, ponieważ nie ma to żadnego związku z dyskryminowaniem Kanady. Istnieje wiele innych potencjalnych złóż piasków bitumicznych, a niektóre z nich, jak właśnie usłyszeliśmy, znajdują się na terytorium samej UE. Powodem, dla którego musimy nalegać na określenie odrębnej wartości emisji gazów cieplarnianych dla tych alternatywnych źródeł ropy naftowej, jest fakt, że interesują się nimi inwestorzy z całego świata. W innym przypadku, w raz z tym, jak piaski bitumiczne będą stawać się coraz większym elementem koszyka energetycznego, znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy realizować 6-procentowy cel określony w dyrektywie w sprawie jakości paliwa na papierze, a w rzeczywistości będziemy produkować paliwo, z którego pochodzić będzie więcej emisji niż dzisiaj. Bardzo pomocne byłoby, gdyby wyjaśniła Pani, Pani Komisarz, Dyrekcji Generalnej ds. Handlu, co z pewnością Pani uczyniła, że nie jest to atak na Kanadę, i że abstrahując od wszystkich innych kwestii, Parlament chciałby wyjaśnić kwestię wartości domyślnej dla piasków bitumicznych w celu szybkiego przyjęcia umowy handlowej między UE i Kanadą."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer à senhora Comissária Hedegaard pelos seus esforços de longa data neste domínio e pelo seu anúncio positivo de hoje. Senhora Comissária, a senhora reuniu-se com os deputados ao Parlamento Europeu várias vezes e congratulamo-nos por o obstáculo não ser da sua responsabilidade. Não obstante, a ausência de progressos tem sido extremamente frustrante. Em primeiro lugar disseram-nos que não bastava uma dúzia de estudos demonstrarem todos que as areias asfálticas produzem mais emissões de gases com efeito de estufa do que o petróleo convencional. Disseram-nos que teria de ser realizado outro estudo exactamente com a mesma metodologia. Agora que temos esse estudo do Centro Comum de Investigação – e demonstra um valor de 107g por megajoule, muito acima dos 87,1g médios do petróleo bruto – os seus detractores afirmam que é necessária uma avaliação pelos pares. De facto, parece-me uma enorme perda de tempo. É pena que as pressões exercidas por um grupo de interesse contra um valor independente para as areias asfálticas tenham sido tão fortes, porque não se trata de forma alguma de discriminação contra o Canadá. Existem muitos outros locais possíveis com areias asfálticas, alguns, como acabámos de ouvir, no próprio território da UE. O facto de estas fontes alternativas de petróleo serem um investimento apelativo em todo o mundo é exactamente o motivo para termos de insistir na criação de um valor independente para elas. Caso contrário, à medida que as areias asfálticas se tornarem gradualmente uma porção considerável da mistura energética, estaremos numa situação em que cumprimos o objectivo de redução de 6% da directiva relativa à qualidade dos combustíveis em teoria, mas na vida real estamos a produzir combustível com emissões superiores às actuais. Seria muito útil, Senhora Comissária, se pudesse explicar à DG Comércio, e estou segura de que o explicou, que não se trata de um ataque ao Canadá e que, para além de tudo, o Parlamento gostaria que esta questão do valor por defeito para as areias asfálticas fosse resolvida, a fim de que ocorra uma aprovação regular do acordo de comércio entre a UE e o Canadá."@pt17
"Dle președinte, doresc să îi mulțumesc dnei comisar Hedegaard pentru eforturile de lungă durată depuse în privința acestei chestiuni și pentru anunțul pozitiv din această seară. Dnă comisar, v-ați întâlnit cu deputați în PE cu multe ocazii și apreciem că piatra de încercare nu vine din partea dvs. Cu toate acestea, lipsa progresului este profund frustrantă. Mai întâi de toate, ni s-a spus că nu este suficient că există o duzină de studii care au arătat că nisipurile bituminoase au emisii de gaze cu efect de seră mai ridicate decât petrolul convențional. Ni s-a spus că trebuie făcut un studiu care să folosească exact aceeași metodologie. Acum că avem acest studiu de la Centrul Comun de Cercetare - care arată valoarea de 107 g pe magajoule, cu mult peste media de 87,1 g pentru țiței - opozanții spun că avem nevoie de o evaluare inter pares. Chiar se pare că este o pierdere de timp pe scară largă. Păcat că lobby-ul împotriva unei valori separate pentru nisipurile bituminoase a venit așa puternic dintr-o direcție, deoarece chiar nu este vorba de discriminarea Canadei. Există multe alte situri potențiale cu nisipuri bituminoase, unele dintre ele, după cum tocmai am auzit, pe teritoriul UE. Faptul că aceste resurse alternative de petrol atrag interesul investitorilor din întreaga lume este exact motivul pentru care trebuie să insistăm asupra unei valori separate privind gazele cu efect de seră pentru acestea. Altminteri, deoarece nisipurile bituminoase devin tot mai des o mare parte a amestecului energetic, ne vom afla în situația în care ne conformăm, pe hârtie, țintei de reducere cu 6 % din Directiva privind calitatea carburanților, iar în realitate producem carburanți cu emisii chiar mai mari decât astăzi. Ar fi de mare ajutor, dnă comisar, dacă ați putea explica DG Comerț, așa cum sunt sigură că ați făcut-o, că acesta nu este un atac la adresa Canadei și că, în afară de orice altceva, Parlamentul dorește ca această chestiune a valorii implicite pentru nisipurile bituminoase să fie aplanată pentru a putea fi asigurată o aprobare fără sincope a acordului comercial UE-Canada."@ro18
"Chcem poďakovať pani komisárke Hedegaardovej za jej dlhotrvajúce úsilie v tejto oblasti a za pozitívne oznámenie dnes večer. Pani komisárka, s poslancami Európskeho parlamentu ste sa stretli pri mnohých príležitostiach a my oceňujeme, že kameň úrazu neleží u vás. Nedostatočný pokrok je však hlboko frustrujúci. V prvom rade nám povedali, že tucet štúdií, ktoré všetky ukázali vyššiu produkciu emisií skleníkových plynov z bitúmenových pieskov ako z konvenčnej ropy, nestačí. Povedali nám, že to musí byť štúdia, pri ktorej sa použije presne rovnaká metodika. Teraz, keď máme štúdiu Spoločného výskumného centra – a tá ukazuje hodnotu 107 g na megajoule, vysoko nad priemernou hodnotu 87,1 g pre surovú ropu –, odporcovia tvrdia, že potrebujeme partnerské preskúmanie. Skutočne to vyzerá ako mrhanie času vo veľkom. Je poľutovaniahodné, že z jednej strany prišiel taký silný lobing proti osobitnej hodnote pre bitúmenové piesky, pretože tu vôbec nejde o diskrimináciu Kanady. Je mnoho iných potenciálnych ložísk bitúmenových pieskov, niektoré z nich, ako sme práve počuli, sa nachádzajú v rámci samotnej EÚ. Skutočnosť, že tieto alternatívne zdroje ropy priťahujú záujem investorov z celého sveta, je presne tým dôvodom, prečo musíme trvať na osobitnej hodnote intenzity skleníkových plynov pre tieto zdroje. Inak sa, keďže bitúmenové piesky tvoria stále rastúcu časť súboru energetických zdrojov, dostaneme do situácie ako s plnením cieľa znižovania o 6 % v smernici o kvalite palív, ktorý je na papieri, ale v skutočnosti vyrábame palivo s ešte väčšími emisiami ako doteraz. Veľmi by pomohlo, pani komisárka, keby ste mohli vysvetliť Generálnemu riaditeľstvu pre obchod, a iste ste to už urobili, že toto nie je útok na Kanadu, a odhliadnuc od všetkého ostatného, Parlament by chcel túto záležitosť so štandardnou hodnotou pre bitúmenové piesky vyriešiť, aby sa zabezpečilo hladké prijatie obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou."@sk19
". Gospod predsednik, rada bi se zahvalila komisarki Hedegaard za njena dolgotrajna prizadevanja v zvezi s tem vprašanjem in pozitivno razglasitev nocoj. Komisarka, s poslanci Evropskega parlamenta ste se srečali ob več priložnostih in vemo, da kamen spotike ni vaše delo. Kljub temu je pomanjkanje napredka prineslo veliko razočaranje. Najprej nam je bilo rečeno, da ni dovolj ducat študij, ki kažejo, da ima katranski pesek višje emisije toplogrednih plinov kot konvencionalna nafta. Rečeno nam je bilo, da mora biti narejena študija, ki uporablja povsem enako metodologijo. Zdaj ko imamo to študijo Skupnega raziskovalnega središča – ki navaja vrednost 107 g na megadžul, kar je mnogo več kot povprečno 87,1 g za surovo nafto –, nasprotniki pravijo, da mora v medsebojni pregled. Zdi se kot popolno tratenje časa. Škoda, da se je lobiranje proti ločeni vrednosti za katranski pesek izvajalo predvsem z ene strani, kajti nikakor ne gre za diskriminacijo Kanade. Obstajajo še številna druga možna nahajališča katranskega peska, od katerih so nekatera v EU, kot smo ravnokar slišali. Ravno dejstvo, da ti alternativni viri nafte privabljajo zanimanje vlagateljev s celotnega sveta, je razlog za to, da moramo vztrajati pri ločeni vrednosti toplogrednih plinov zanje. Sicer se bomo, ko bo katranski pesek neopazno pridobival vse večji delež v mešanici energetskih virov, znašli v razmerah, ko bomo izpolnjevali ciljno 6-odstotno zmanjšanje iz direktive o kakovosti goriv na papirju, v resničnem življenju pa bomo proizvajali gorivo s še večjimi emisijami kot zdaj. V veliko pomoč bi bilo, komisarka, če bi lahko pojasnili GD za trgovino, kot ste mu gotovo že, da to ni napad na Kanado in da bi poleg vsega drugega Parlament želel, da se to vprašanje privzete vrednosti katranskega peska uredi, da bo mogoče nemoteno sprejetje trgovinskega sporazuma med EU in Kanado."@sl20
"Herr talman! Jag vill tacka kommissionsledamot Connie Hedegaard för hennes mångåriga arbete med frågan och för hennes positiva meddelande här i kväll. Fru kommissionsledamot! Du har träffat parlamentsledamöter vid ett flertal tillfällen och vi uppskattar att hindret inte har berott på dig. Ändå har bristen på framsteg varit högst frustrerande. Till att börja med fick vi veta att det inte räckte med att det fanns dussintals undersökningar som alla visade att tjärsand hade högre utsläpp av växthusgaser än konventionell olja. Vi fick veta att det behövdes en undersökning som använde exakt samma metodik. När vi nu har en undersökning från det gemensamma forskningscentret – och den visar värdet 107 g per megajoule, högt över 87,1 g som är genomsnittet för råolja – säger motståndarna att vi behöver ett expertutlåtande. Det känns verkligen som ett storskaligt slöseri med tid. Det är synd att lobbying mot ett separat värde för tjärsand i så stor utsträckning har kommit från ett håll eftersom det absolut inte handlar om att diskriminera Kanada. Det finns många andra potentiella tjärsandsplatser, vissa av dem som vi just hörde inom själva EU. Det faktum att dessa alternativa oljekällor drar till sig investeringsintressen från hela världen är exakt skälet till att vi måste insistera på ett separat växthusgasvärde för dem. Eftersom tjärsand kommer fram som en allt större del av energimixen kommer vi annars att befinna oss i en situation där vi uppfyller bränslekvalitetsdirektivets mål på 6 procents minskning på pappret, medan vi i verkligheten producerar bränsle med till och med högre utsläpp än i dag. Connie Hedegaard! Det skulle vara till hjälp om du kunde förklara för GD Handel, vilket jag är säker på att du har gjort, att detta inte är ett angrepp på Kanada, och att bortsett från allt annat skulle parlamentet vilja att frågan om standardvärde för tjärsand reds ut för att säkerställa en mjuk övergång för handelsavtalet mellan EU och Kanada."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Fiona Hall,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph