Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-23-Speech-3-209-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110323.20.3-209-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to thank the Council and the Commission. I am pleased to note that they share our concern. Let us be very clear: I do not think anybody here is claiming that the US was acting outside its jurisdiction. That is not the problem. The problem is that its jurisdiction, through the internet, becomes extremely vast. Its jurisdiction seems to extend even into the European Union, because the problem here is that although the vast majority of the internet-based companies we are talking about are based in the US, many of the users are based in the European Union. I should point out that this oral question is already a bit out of date, as there has been another court ruling in the meantime, but the argument that is being used by the American courts is that once you use Twitter, as in this case, you cannot have a legitimate expectation of privacy any more. That means that anybody based in the European Union – EU citizens – no longer have any legal protection, because Twitter is US-based. As Commissioner Reding pointed out, that is a huge problem that must be addressed in the context of the review of the Data Protection Directive. Commissioner, you say that once someone has used Twitter they have given consent, but what does ‘consent’ really mean? It means that we become outlaws, that we abandon our rights to legal protection. I realise there is very little that we can do here, but I would like to ask what the Commission and the Council will do to provide legal protection to EU citizens. Will they talk to our American counterparts and try and get more information? There are probably other companies that have been subpoenaed. Finally, you say, Commissioner, that this case cannot be compared to SWIFT because it concerns a very specific investigation, which is true. At the same time, they have requested large amounts of …"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěla bych poděkovat Radě a Komisi. Těší mne, že sdílejí naše obavy. Řeknu to jasně: nemyslím si, že by si zde někdo stěžoval, že by Spojené státy jednaly mimo svou působnost. V tom není ten problém. Problém je, že jejich působnost je prostřednictvím internetu mimořádně široká. Vypadá to, že jejich působnost se rozšířila i do Evropské unie, neboť navzdory tomu, že velká většina internetových společností, o nichž hovoříme, sídlí v USA, mnozí uživatelé žijí v Evropské unii. Chtěla bych zdůraznit, že tato otázka k ústnímu zodpovězení je již trochu zastaralá, neboť mezitím proběhlo další soudní řízení, ale argument, který používají americké soudy, je, že jakmile používáte Twitter, jako v tomto případě, nemůžete již legitimně očekávat soukromí. To znamená, že každý, kdo žije v Evropské unii – občané EU –, nemá nadále žádnou právní ochranu, neboť Twitter sídlí v USA. Jak zdůraznila komisařka Redingová, je to velký problém, kterým se musíme zabývat v rámci revize směrnice o ochraně osobních údajů. Paní komisařko, říkáte, že jakmile někdo používá Twitter, dává svůj souhlas, ale co přesně znamená „souhlas“? Znamená to, že se stavíme mimo zákon, že se vzdáváme svých práv na právní ochranu. Chápu, že tady toho nemůžeme mnoho udělat, ale chtěla bych se zeptat, co udělají Komise a Rada, aby poskytly občanům EU právní ochranu. Promluví si s našimi americkými protějšky a pokusí se získat více informací? Existuje pravděpodobně více společností, na něž se vztahují soudní příkazy. Nakonec říkáte, paní komisařko, že tento případ nelze srovnávat se SWIFTem, neboť se týká velmi specifického vyšetřování, to je pravda. Zároveň žádají velké množství …"@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke Rådet og Kommissionen. Det glæder mig, at de deler vores bekymring. Lad os gøre det helt klart. Jeg tror ikke, der er nogen her, som mener, at USA handlede uden for landets kompetenceområde. Det er ikke dét, der er problemet. Problemet er, at USA's kompetenceområde via internettet er blevet ekstremt omfattende. Dets kompetenceområde synes at gå helt ind i EU, for problemet her er, at selv om langt størstedelen af de internetbaserede selskaber, vi taler om, hører hjemme i USA, bor mange af forbrugerne i EU. Jeg vil gerne påpege, at denne forespørgsel til mundtlig besvarelse allerede er en smule forældet, da der i mellemtiden er blevet afsagt en ny dom, men de amerikanske domstoles argument er, at når man benytter Twitter, kan man ikke længere have nogen legitim forventning om respekt for privatlivets fred. Det betyder, at alle, der bor i EU – EU-borgerne – ikke længere har nogen retlig beskyttelse, da Twitter er baseret i USA. Som kommissær Reding påpegede, er det et enormt problem, som man må se nærmere på i forbindelse med revisionen af direktivet om beskyttelse af personoplysninger. De sagde, at når man har benyttet Twitter, så har man givet sit samtykke, men hvad betyder samtykke egentlig? Det betyder, at vi bliver fredløse, at vi giver afkald på vores ret til juridisk beskyttelse. Jeg ved godt, det kun er meget lidt, vi kan gøre her, men jeg vil gerne vide, hvad Kommissionen og Rådet vil gøre for at yde EU-borgerne juridisk beskyttelse. Vil de tale med vores amerikanske ligestillede og forsøge at få flere oplysninger? Der er sikkert andre virksomheder, der har fået administrative pålæg. Endelig siger De, fru kommissær, at denne sag ikke kan sammenlignes med SWIFT, da den vedrører en meget specifik efterforskning, hvilket er korrekt. På samme tid har de anmodet om store mængder …"@da2
"Herr Präsident, ich möchte dem Rat und der Kommission danken. Es freut mich, dass sie unsere Besorgnis teilen. Lassen Sie mich dies deutlich sagen: Ich denke, dass niemand hier behauptet, die USA hätten sich außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs bewegt. Das ist nicht das Problem. Es geht vielmehr darum, dass dieser Zuständigkeitsbereich durch das Internet extrem weitläufig wird. Er scheint sich bis in die Europäische Union hinein auszudehnen, denn das Problem ist, dass – obschon sich der Großteil der betroffenen, auf dem Internet basierenden Unternehmen in den USA befindet – viele der Nutzer in der Europäischen Union ansässig sind. Ich muss darauf hinweisen, dass diese mündliche Anfrage bereits ein wenig überholt ist, da unterdessen ein weiterer Gerichtsentscheid vorliegt, doch das Argument der US-Gerichte ist: Wer, wie in diesem Fall, Twitter verwendet, kann sich nicht mehr auf Datenschutz berufen. Das bedeutet, dass in der Europäischen Union niemand mehr Rechtsschutz genießt, denn Twitter hat seinen Sitz in den USA. Wie Frau Kommissarin Reding erwähnt hat, stellt dies ein enormes Problem dar, das im Kontext der Überarbeitung der Datenschutzrichtlinie behandelt werden muss. Frau Kommissarin, Sie sagen, dass jeder, der Twitter benutzt, damit seine Einwilligung ausdrückt. Doch was bedeutet „Einwilligung“ eigentlich? Es bedeutet, dass wir zu Geächteten werden, dass wir unseren Anspruch auf Rechtsschutz preisgeben. Es ist mir klar, dass wir diesbezüglich nicht viel tun können, doch ich möchte fragen, was die Kommission und der Rat tun werden, den Rechtsschutz der EU-Bürgerinnen und -Bürger zu gewährleisten. Werden sie mit unseren US-amerikanischen Ansprechpartnern reden und versuchen, mehr Informationen zu erhalten? Es gibt wahrscheinlich noch andere Unternehmen, die zwangsvorgeladen wurden. Sie sagen, Frau Kommissarin, dass dieser Fall nicht mit demjenigen von SWIFT verglichen werden kann, weil es um eine ganz spezifische Untersuchung geht, was auch stimmt. Gleichzeitig wurde gefordert, dass große Mengen …"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Με χαρά παρατηρώ ότι συμμερίζονται τους προβληματισμούς μας. Ας είμαστε ξεκάθαροι: δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανείς εδώ που να ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ ενεργούσαν εκτός της δικαιοδοσίας τους. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η δικαιοδοσία τους, μέσω του Διαδικτύου, γίνεται υπερβολικά εκτεταμένη. Η δικαιοδοσία τους φαίνεται να εκτείνεται ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι το πρόβλημα εδώ είναι ότι, παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών με βάση το Διαδίκτυο, για τις οποίες και συζητούμε, έχουν την έδρα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλοί από τους χρήστες έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτή η προφορική ερώτηση είναι ήδη κάπως αναχρονισμένη, καθόσον έχει εκδοθεί εν τω μεταξύ μια άλλη δικαστική απόφαση, το επιχείρημα όμως που χρησιμοποιείται από τα αμερικανικά δικαστήρια είναι ότι, άπαξ και χρησιμοποιήσει κανείς το όπως στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορεί να έχει πλέον νόμιμη αξίωση στην ιδιωτικότητα. Αυτό σημαίνει ότι οιοσδήποτε έχει την έδρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση –οι ευρωπαίοι πολίτες– δεν διαθέτει πλέον καμία νομική προστασία, επειδή η εταιρεία έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως επεσήμανε η Επίτροπος κ. Reding, αυτό συνιστά τεράστιο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να εξετάσουμε στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κυρία Επίτροπε, αναφέρατε ότι άπαξ κάποιος χρησιμοποιήσει το δίδει αυτομάτως και τη συναίνεσή του· τι σημαίνει, όμως, πραγματικά «συναίνεση»; Σημαίνει ότι γινόμαστε παράνομοι, ότι υπαναχωρούμε από τα δικαιώματά μας στη νομική προστασία. Αντιλαμβάνομαι ότι, στην περίπτωση αυτή, πολύ λίγα είναι αυτά που μπορούμε να πράξουμε, θα ήθελα όμως να ρωτήσω τι προτίθενται να πράξουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο, ούτως ώστε να παράσχουν νομική προστασία στους ευρωπαίους πολίτες. Θα συνομιλήσουν με τους αμερικανούς ομολόγους και θα προσπαθήσουν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες; Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλες εταιρείες που έχουν λάβει κλήτευση. Τέλος, δηλώνετε, κυρία Επίτροπε, ότι η υπόθεση αυτή δεν μπορεί να συγκριθεί με τη SWIFT, διότι αφορά μια πολύ συγκεκριμένη έρευνα, κάτι που αληθεύει. Ταυτόχρονα, έχουν ζητήσει τεράστιες ποσότητες ..."@el10
"Señor Presidente, quiero dar las gracias al Consejo y a la Comisión. Me agrada señalar que comparten nuestros intereses y preocupaciones. Seamos claros: no creo que nadie aquí haya afirmado que los Estados Unido están actuando fuera de su jurisdicción. Ese no es el problema. El problema es que a través de Internet su jurisdicción resulta tremendamente vasta. Esa jurisdicción parece extenderse incluso a la Unión Europea, porque el problema que se nos plantea es que aunque la gran mayoría de las empresas de Internet sobre las que estamos hablando tienen su base en los Estados Unidos, muchos de los usuarios son ciudadanos de la Unión Europea. He de señalar que esta pregunta oral está un poco desfasada, ya que entretanto ha habido otra sentencia, pero el argumento que se está empleando por parte de los tribunales estadounidenses es que una vez utilizas Twitter, como en este caso, ya no puedes albergar expectativas legítimas de privacidad. Esto significa que una persona ubicada en la Unión Europea —un ciudadano europeo— ya no cuenta con protección jurídica porque Twitter tiene su sede en los Estados Unidos. Tal y como ha señalado la Comisaria Reding, esto plantea un problema grave que debe ser abordado en el contexto de la revisión de la Directiva sobre protección de los datos personales. Señora Comisaria, dice usted que cuando alguien utiliza Twitter, da su consentimiento, pero ¿qué significa exactamente «consentimiento»? Significa que nos situamos fuera de la ley, que nos convertimos en forajidos, que renunciamos a nuestros derechos de protección jurídica. Entiendo que es muy poco lo que podemos hacer al respecto, pero quiero preguntar qué harán el Consejo y la Comisión para prestar protección jurídica a los ciudadanos comunitarios. ¿Hablarán con sus homólogos estadounidenses y tratarán de obtener más información? Probablemente hay otras compañías que han recibido requerimientos. Finalmente, señora Comisaria, dice usted que este caso no puede ser comparado con el de SWIFT (Sociedad para la Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial) porque afecta a una investigación muy específica, lo que es cierto. Al mismo tiempo, han solicitado grandes cantidades de…"@es21
"Lugupeetud juhataja! Soovin tänada nõukogu ja komisjoni esindajat. Mul on hea meel näha, et nad jagavad meie muret. Väljendugem väga selgelt: ma ei arva, et keegi väidaks siin, et USA justkui ületaks oma kohtualluvuse piire. Probleem ei ole selles. Probleem on hoopiski selles, et tema kohtualluvus laieneb interneti tõttu märkimisväärselt. See kohtualluvus näib laienevat isegi ELi, sest probleem seisneb selles, et ehkki valdav osa kõnealuseid internetipõhiseid ettevõtteid asub USAs, on paljud nende kasutajad ELis. Soovin juhtida tähelepanu asjaolule, et see suuliselt vastatav küsimus on veidi hiljaks jäänud, sest vahepeal on tehtud veel üks kohtuotsus. Ameerika kohtud tuginevad siinjuures väitele, et kui te kord kasutate Twitterit – nagu kõnealusel juhul –, ei saa teil olla enam õiguspärast ootust eraelu puutumatuse kaitsele. See tähendab seda, et mitte kellelgi, kes asub ELis, seega ka ELi kodanikel, ei ole enam õiguskaitset, sest Twitter asub USAs. Nagu volinik Reding esile tõi, on tegemist väga suure probleemiga, mis tuleb lahendada andmekaitsedirektiivi läbivaatamise abil. Volinik, te ütlesite, et kui keegi hakkab kasutama Twitterit, annab ta oma nõusoleku, kuid mida see nõusolek tegelikult tähendab? See tähendab, et me saame lindpriiks ja loobume oma õigusest õiguskaitsele. Mõistan, et me ei saa kuigi palju siin ära teha, kuid soovin siiski küsida, mida komisjon ja nõukogu teevad, et tagada ELi kodanike õiguskaitse. Kas nad räägivad meie Ameerika kolleegidega ning püüavad saada rohkem teavet? Tõenäoliselt on teistegi ettevõtete suhtes väljastatud kohtukorraldusi. Ja viimaseks, volinik, te ütlesite, et seda juhtumit ei saa võrrelda SWIFTiga, sest see puudutab konkreetset uurimist, ja see on tõsi. Samal ajal on aga küsitud suurel hulgal …"@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän neuvostoa ja komissiota. Olen tyytyväisenä havainnut, että ne jakavat huolemme. Sanotaan tämä nyt selvästi: en usko kenenkään täällä väittävän, että Yhdysvallat ylitti tuomiovaltansa rajat. Se ei ole ongelma. Ongelmana on se, että tuomiovallasta tulee internetin kautta todella valtava. Sen tuomiovalta näyttää ulottuvan jopa Euroopan unioniin, koska ongelmana on se, että vaikka suurin osa internetissä toimivista yrityksistä, joista me puhumme, on sijoittautunut Yhdysvaltoihin, monet käyttäjät toimivat Euroopan unionissa. Minun täytyy huomauttaa, että tämä suullinen kysymys on jo hieman vanhentunut koska tällä välin on annettu toinen tuomioistuimen päätös, mutta peruste, jota yhdysvaltalaiset tuomioistuimet käyttävät, on se, että kun käytät Twitteriä, kuten tässä tapauksessa, sinulla ei ole enää oikeutta yksityisyyteen. Se merkitsee sitä, että kenellä tahansa, joka toimii Euroopan unionissa – EU:n kansalaisilla – ei ole enää oikeudellista suojelua, koska Twitter on yhdysvaltalainen yritys. Kuten komission jäsen Reding huomautti, se on valtava ongelma, jota on käsiteltävä tietosuojadirektiivin tarkistuksen yhteydessä. Arvoisa komission jäsen, te sanotte, että kun joku on käyttänyt Twitteriä, niin hän on antanut suostumuksensa, mutta mitä "suostumus" oikeastaan tarkoittaa? Se merkitsee sitä, että meistä tulee lainsuojattomia, että me luovumme oikeudestamme oikeudelliseen suojeluun. Ymmärrän, ettemme voi tehdä juuri mitään, mutta kysyisin, mitä komissio ja neuvosto tekevät tarjotakseen oikeudellista suojelua EU:n kansalaisille. Puhuvatko ne yhdysvaltalaisille vastapuolilleen ja yrittävät saada lisää tietoja? On todennäköisesti muitakin yrityksiä, jotka ovat saaneet haasteita. Lopuksi, arvoisa komission jäsen, te sanotte, että tätä tapausta ei voida verrata SWIFT-sopimukseen, koska kyse on hyvin erityisestä tutkinnasta, mikä pitää paikkansa. Samalla on pyydetty suuria määriä..."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais remercier le Conseil et la Commission. Je suis ravie de constater qu’ils partagent notre préoccupation. Soyons très clairs: je pense que personne ici n’affirme que les États-Unis ont agi en dehors de leur juridiction; ce n’est pas le problème. Le problème vient du fait que leur juridiction, par l’internet, devient extrêmement vaste. Elle semble même s’étendre jusque dans l’Union européenne, car, bien que la grande majorité des entreprises présentes sur l’internet dont nous parlons soient installées aux États-Unis, de nombreux utilisateurs se trouvent dans l’Union européenne. Je dois signaler que cette question orale est déjà quelque peu dépassée, puisqu’un tribunal a rendu entre-temps une autre décision, mais les tribunaux américains avancent comme argument que dès que vous utilisez Twitter, comme dans ce cas-ci, vous ne pouvez plus compter sur une protection de la vie privée. Cela signifie que toute personne vivant dans l’Union européenne, donc tout citoyen de l’UE, ne bénéficie de plus aucune protection juridique parce que Twitter se trouve aux États-Unis. Comme la commissaire Reding l’a fait remarquer, il s’agit d’un problème considérable que nous devons aborder dans le contexte de la révision de la directive relative à la protection des données. Madame la Commissaire, vous avez affirmé que lorsque quelqu’un utilise Twitter, il donne son consentement, mais que signifie réellement le «consentement»? Cela signifie que nous devenons des hors-la-loi, que nous abandonnons nos droits à la protection juridique. Je me rends compte que nous ne pouvons pas y faire grand-chose, mais je voudrais demander ce que la Commission et le Conseil vont faire pour assurer une protection juridique aux citoyens de l’Union. Ces institutions vont-elles s’adresser à nos homologues américains et essayer d’obtenir plus d’informations? Il est probable que d’autres entreprises ont reçu une injonction. Enfin, comme vous l’avez dit, Madame la Commissaire, cette affaire ne peut être comparée à l’affaire SWIFT parce qu’elle concerne une enquête bien précise, ce qui est exact. Par ailleurs, ils ont demandé de grandes quantités de…"@fr8
"Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a Tanácsnak és a Bizottságnak. Örömmel állapítom meg, hogy osztják aggodalmunkat. Legyünk nagyon világosak: nem hiszem, hogy itt bárki is azt állítaná, hogy az Egyesült Államok a joghatóságán kívül járt volna el. Nem ez a probléma. A probléma az, hogy az USA joghatósága az interneten keresztül jelentős mértékben kibővül. Úgy tűnik, hogy joghatósága még az Európai Unióra is kiterjed, mivel a problémát az jelenti, hogy azoknak az internet alapú vállalatoknak a nagy többsége, amelyekről itt beszélünk, egyesült államokbeli székhellyel rendelkezik, számos felhasználójuk azonban az Európai Unióban honos. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez a szóbeli választ igénylő kérdés kissé már elavult, mivel időközben egy további bírósági határozat is született, de az amerikai bíróságok azzal érvelnek, hogy ha valaki használni kezdi a Twittert, ahogyan az ebben az esetben is történt, úgy az a továbbiakban már nem várhatja el a magánélet védelmét. Ez azt jelenti, hogy egyetlen uniós lakos – uniós polgár – sem élvezhet többé jogi védelmet, mivel a Twitter székhelye az Egyesült Államokban van. Amint arra Reding biztos asszony is rámutatott, ez óriási problémát jelent, amelyre az adatvédelmi irányelv felülvizsgálata során megoldást kell találnunk. Biztos asszony, Ön azt mondja, azzal, hogy valaki egyszer használta a Twittert, hozzájárulását adta a Twitter adatvédelmi politikájához. De mint jelent valójában ez a „hozzájárulás”? Azt jelenti, hogy törvényen kívülivé válunk, hogy lemondunk a jogi védelemhez való jogunkról. Tisztában vagyok azzal, hogy nagyon keveset tehetünk e kérdésben, de szeretném megkérdezni, hogy a Bizottság és a Tanács mit fog tenni annak érdekében, hogy biztosítsa a jogi védelmet az uniós polgároknak. Beszélni fognak amerikai partnereikkel és megpróbálnak több információhoz jutni? Talán vannak további olyan vállalatok is, amelyektől adatokat kértek be. Végezetül, Ön azt mondja, biztos asszony, hogy ez az eset nem vethető össze a SWIFT-üggyel, mivel itt egy nagyon konkrét nyomozásról van szó, ami igaz is. Ugyanakkor nagy mennyiségben kértek…"@hu11
"Signor Presidente, desidero ringraziare il Consiglio e la Commissione; noto con soddisfazione che essi condividono la nostra inquietudine. Dobbiamo essere molto chiari: penso che nessuno, in quest’Aula, voglia affermare che gli Stati Uniti hanno agito al di fuori della propria giurisdizione; non è questo il problema. Il problema è che, tramite Internet, la giurisdizione degli Stati Uniti diventa estremamente vasta, e sembra estendersi anche all’Unione europea: infatti, benché la gran maggioranza delle imprese operanti tramite Internet, di cui ci stiamo occupando, abbia sede negli Stati Uniti, molti utenti risiedono invece nell’Unione europea. Vorrei far rilevare che quest’interrogazione orale è già un po’ superata dagli eventi, in quanto nel frattempo un tribunale ha emesso un’altra ordinanza; questa volta i tribunali americani hanno argomentato che chi usa Twitter, come in questo caso, poi non può più nutrire legittime aspettative di privacy. Ciò significa che chiunque risieda nell’Unione europea – i cittadini dell’Unione – non gode più di alcuna protezione giuridica, poiché Twitter ha sede negli stati Uniti. Come ha rilevato il Commissario, signora Reding, si tratta di un problema di enorme importanza, che va affrontato nel contesto della revisione della direttiva sulla protezione dei dati. Signora Commissario, lei afferma che chi ha usato Twitter ha manifestato il proprio consenso, ma cosa significa in realtà “consenso”? Significa diventare dei fuorilegge, rinunciare ai nostri diritti di protezione giuridica. Comprendo bene che il nostro margine d’azione è ridottissimo, ma vorrei chiedere quali iniziative intendono adottare la Commissione e il Consiglio per fornire protezione giuridica ai cittadini dell’Unione europea. Ne discuteranno con le nostre controparti americane per cercare di ottenere maggiori informazioni? Probabilmente anche altre imprese hanno ricevuto ingiunzioni. Infine, signora Commissario, lei afferma che questo caso non si può paragonare a quello di SWIFT, perché riguarda un’inchiesta estremamente specifica. È vero, ma nello stesso tempo sono state richieste grandi quantità di…"@it12
"Pone pirmininke, norėčiau padėkoti Tarybai ir Komisijai. Esu patenkinta, kad jiems rūpi tas pat, kas mums. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad nemanau, jog kas nors čia teigia, kad JAV veikė ne pagal savo kompetenciją. Tai nėra problema. Problema ta, kad jos kompetencija, pasitelkiant internetą, tampa itin plati. Atrodo, kad jos kompetencija tęsiasi net ir Europos Sąjungoje, nes didžioji dauguma interneto įmonių, apie kurias kalbame, yra JAV, o daugelis vartotojų yra Europos Sąjungoje. Turėčiau atkreipti dėmesį, kad šis klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, yra šiek tiek pasenęs, nes tuo metu buvo dar vienas teismo sprendimas, tačiau Amerikos teismai naudoja argumentą, kad jeigu naudojiesi „Twitter“, kaip šiuo atveju, negali daugiau pagrįstai tikėtis privatumo. Tai reiškia, kad visi, esantys Europos Sąjungoje, ES piliečiai, teisiškai nebėra apsaugoti, nes „Twitter“ yra JAV. Kaip nurodė Komisijos narė V. Reding, tai – didžiulė problema, kurią reikia spręsti peržiūrint Duomenų apsaugos direktyvą. Komisijos nare, sakote, kad kas nors vieną kartą pasinaudojęs „Twitter“ duoda sutikimą, tačiau ką tas sutikimas iš tikro reiškia? Jis reiškia, kad tampame asmenimis už įstatymo ribų, kad atsisakome savo teisinės apsaugos teisės. Suprantu, kad šiuo atveju mažai ką galime padaryti, tačiau norėčiau paklausti, ką Komisija ir Taryba darys, kad užtikrintų teisinę ES piliečių apsaugą? Ar jos kalbės su savo kolegomis Amerikoje ir stengsis gauti daugiau informacijos? Tikriausiai yra kitų įmonių, kurios gavo teismo šaukimus. Pagaliau, Komisijos nare, sakote, kad šio atvejo negalima lyginti su Pasauline tarpbankinių finansinių telekomunikacijų organizacija, kadangi jis susijęs su labai konkrečiu tyrimu, o tai yra tiesa. Tuo pačiu metu jie prašė didelių kiekių…"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vēlos pateikties Padomei un Komisijai. Esmu gandarīts dzirdēt, ka tās pievienojas mūsu bažām. Atzīsim skaidri — nedomāju, ka kāds šeit apgalvo, ka ASV ir rīkojušās, pārsniedzot savas jurisdikcijas robežas. Tā nav īstā problēma. Īstā problēma ir tāda, ka ASV jurisdikcija, pateicoties internetam, ir kļuvusi ārkārtīgi plaša. Šķiet, ka šī jurisdikcija iesniedzas pat Eiropas Savienībā, jo, lai gan lielākais vairākums interneta uzņēmumu, par kuriem šeit runājam, ir izvietoti ASV, problēmu rada tas, ka daudzi to lietotāji atrodas Eiropas Savienībā. Jāuzsver, ka šis jautājums, uz kuru jāatbild mutiski, jau ir nedaudz novecojis, jo šajā laikā ir pieņemts vēl viens tiesas nolēmums, tomēr arguments, ko izmanto Amerikas tiesas, ir tāds, ka, ja izmantojat kā tas ir šajā gadījumā, jums vairs nav likumīga pamata cerēt uz privātuma aizsardzību. Tas nozīmē, ka neviens, kurš atrodas Eiropas Savienībā — ES pilsonis —, tiesiski vairs netiek aizsargāts, jo ir izvietots ASV. Kā norādīja komisāre tā ir milzīga problēma, kas ir jārisina Datu aizsardzības direktīvas pārskatīšanas kontekstā. Komisāres kundze, jūs apgalvojat, ka pēc tam, kad kāds kaut reizi ir izmantojis tas ir piekritis datu izmantošanai, tomēr ko šī “piekrišana” īsti nozīmē? Tā nozīmē, ka esam kļuvuši par personām ārpus likuma, ka mēs atsakāmies no savām tiesībām uz tiesisko aizsardzību. Saprotu, ka šajā ziņā darīt varam ļoti maz, bet vēlos jautāt, ko Komisija un Padome darīs, lai nodrošinātu ES pilsoņiem tiesisko aizsardzību. Vai tie pārrunās šo jautājumu ar Amerikas partneriem un centīsies iegūt vairāk informācijas? Iespējams, ka ir vēl citi uzņēmumi, kuriem ir izsniegta šī pavēste. Beidzot, jūs apgalvojat, komisāres kundze, ka šis gadījums nav salīdzināms ar gadījumu, jo tas ir saistīts ar ārkārtīgi specifisku izmeklēšanu, kas patiešām tā arī ir. Tajā pašā laikā tie ir pieprasījuši lielu apjomu ... ( )"@lv13
"Mr President, I would like to thank the Council and the Commission. I am pleased to note that they share our concern. Let us be very clear: I do not think anybody here is claiming that the US was acting outside its jurisdiction. That is not the problem. The problem is that its jurisdiction, through the internet, becomes extremely vast. Its jurisdiction seems to extend even into the European Union, because the problem here is that although the vast majority of the internet-based companies we are talking about are based in the US, many of the users are based in the European Union. I should point out that this oral question is already a bit out of date, as there has been another court ruling in the meantime, but the argument that is being used by the American courts is that once you use Twitter, as in this case, you cannot have a legitimate expectation of privacy any more. That means that anybody based in the European Union – EU citizens – no longer have any legal protection, because Twitter is US-based. As Commissioner Reding pointed out, that is a huge problem that must be addressed in the context of the review of the Data Protection Directive. Commissioner, you say that once someone has used Twitter they have given consent, but what does ‘consent’ really mean? It means that we become outlaws, that we abandon our rights to legal protection. I realise there is very little that we can do here, but I would like to ask what the Commission and the Council will do to provide legal protection to EU citizens. Will they talk to our American counterparts and try and get more information? There are probably other companies that have been subpoenaed. Finally, you say, Commissioner, that this case cannot be compared to SWIFT because it concerns a very specific investigation, which is true. At the same time, they have requested large amounts of …"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil de Raad en de Commissie bedanken. Ik constateer met genoegen dat zij onze zorg delen. Laten we heel duidelijk zijn: ik geloof niet dat iemand hier beweert dat de VS buiten hun jurisdictie hebben gehandeld. Dat is niet het probleem. Het probleem is dat hun jurisdictie, via het Internet, zeer groot wordt. Deze jurisdictie lijkt zich zelfs uit te strekken tot in de Europese Unie, want het probleem is hier dat het merendeel van de internetbedrijven waarover we het hebben, weliswaar in de VS is gevestigd, maar veel gebruikers in de Europese Unie wonen. Ik moet erop wijzen dat deze mondelinge vraag al een beetje achterhaald is, omdat er inmiddels nog een andere rechterlijke beslissing ligt, maar het argument dat door de Amerikaanse rechtbanken wordt gebruikt, is dat je geen privacy meer kunt verwachten, wanneer je eenmaal, zoals in dit geval, Twitter gebruikt. Dat betekent dat niemand die in de Europese Unie woont – Europese burgers – nog enige wettelijke bescherming geniet, omdat Twitter in de VS is gevestigd. Zoals commissaris Reding heeft aangegeven, is dat een groot probleem, dat moet worden aangepakt in het kader van de herziening van de richtlijn gegevensbescherming. Commissaris, u zegt dat iemand die Twitter eenmaal heeft gebruikt, toestemming heeft gegeven. Maar wat houdt ‘toestemming’ eigenlijk in? Het betekent dat we vogelvrij worden, dat we onze rechten op wettelijke bescherming opgeven. Ik besef dat we hier heel weinig kunnen doen, maar ik wil toch vragen wat de Commissie en de Raad gaan doen om Europese burgers wettelijke bescherming te bieden. Gaan ze met onze Amerikaanse tegenhangers praten en proberen meer informatie te krijgen? Er zijn waarschijnlijk nog andere bedrijven die een dagvaarding hebben ontvangen. Tot slot, commissaris, zegt u dat deze zaak niet kan worden vergeleken met SWIFT, omdat het een zeer specifiek onderzoek betreft, wat waar is. Tegelijkertijd hebben ze gevraagd om grote hoeveelheden …"@nl3
"Panie Przewodniczący! Chciałabym podziękować Radzie i Komisji. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że podzieliły się z nami swoimi obawami. Powiem jasno: nie sądzę, by ktokolwiek tutaj twierdził, że Stany Zjednoczone wykraczają poza granice swojej jurysdykcji. Nie to jest problemem. Problemem jest to, że jurysdykcja USA, poprzez Internet, ma bardzo szeroki zasięg. Wydaje się, że sięga nawet do Unii Europejskiej, ponieważ, mimo że większość firm internetowych, o których mówimy, ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych, większość użytkowników pochodzi z Unii Europejskiej. Muszę zwrócić uwagę na to, że to pytanie ustne jest już nieaktualne, ponieważ w międzyczasie pojawiło się inne orzeczenie sądu, ale amerykańskie sądy posługują się argumentem, że jeśli raz skorzystasz z Twittera – tak jak w tym przypadku – to nigdy już oczekiwanie zachowania prywatności nie będzie uzasadnione. Oznacza to, że żadna osoba w Unii Europejskiej – obywatel UE – nie podlega ochronie prawnej, ponieważ Twitter znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Jak powiedziała pani komisarz Reding, to poważny problem, którym trzeba się zająć w kontekście rewizji dyrektywy o ochronie danych. Pani Komisarz! Powiedziała Pani, że jeśli ktoś korzysta z Twittera, to wyraża zgodę, ale co tak naprawdę znaczy „zgoda”? Znaczy, że stajemy się ludźmi wyjętymi spod prawa, że zrzekamy się naszych praw do ochrony prawnej. Zdaję sobie sprawę, że niewiele możemy zdziałać w tej sprawie, ale chciałabym zapytać, co Komisja i Rada zamierzają zrobić, aby zapewnić obywatelom UE ochronę prawną? Czy będą rozmawiać ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami, aby uzyskać więcej informacji? Prawdopodobnie istnieją inne firmy, które zostały wezwane do sądu. Pani Komisarz! Na koniec – powiedziała Pani, że ta sprawa nie może być porównywana do sprawy SWIFT, ponieważ dotyczy konkretnego dochodzenia. To prawda, ale jednocześnie zwrócono się o wielką ilość…"@pl16
"Senhor Presidente, quero agradecer ao Conselho e à Comissão. Congratulo-me por constatar que partilham das nossas preocupações. Sejamos muito claros: não creio que algum dos presentes esteja a alegar que os EUA actuaram fora da sua jurisdição. Não é esse o problema. O problema é que a sua jurisdição, através da Internet, se torna vastíssima. A jurisdição dos Estados Unidos parece mesmo estender-se à União Europeia, dado que a grande maioria das empresas de prestação de serviços de Internet têm sede nos EUA, mas grande parte dos utilizadores vive na União Europeia. Devo salientar que esta pergunta oral já está um pouco datada, porque entretanto houve outra decisão judicial, mas o argumento que é utilizado pelos tribunais norte-americanos é que uma vez que uma pessoa usa o Twitter, como no caso presente, deixa de poder ter uma expectativa legítima de privacidade. Significa que qualquer pessoa que viva na União Europeia – os cidadãos da UE – já não pode contar com protecção jurídica dado que a Twitter tem sede nos EUA. Tal como a senhora Comissária Reding referiu, trata-se de um problema muito grave que deve ser resolvido no contexto da revisão da Directiva relativa à protecção de dados. Senhora Comissária, a senhora diz que quando uma pessoa utiliza o Twitter aceita a política de privacidade; mas que significa essa aceitação de facto? Que ficamos à margem da lei, que abandonamos os nossos direitos à protecção jurídica. Tenho consciência de que podemos fazer muito pouco nesta Câmara, mas pergunto à Comissão e ao Conselho o que farão para facultar protecção jurídica aos cidadãos da UE. Irão dialogar com as autoridades norte-americanas para tentar obter mais informação? Provavelmente, existem outras empresas que foram citadas. A concluir, Senhora Comissária, afirmou que este caso não pode ser comparado com o SWIFT porque diz respeito a um inquérito muito específico, o que é verdade. Mas as autoridades dos EUA requereram enormes quantidades de…"@pt17
"Dle președinte, aș dori să mulțumesc Consiliului și Comisiei. Sunt bucuroasă să constat că împărtășesc preocuparea noastră. Să fim foarte clari: Nu cred că există cineva aici care susține că SUA au acționat în afara jurisdicției sale. Nu aceasta este problema. Problema este că jurisdicția sa, prin intermediul internetului, devine extrem de vastă. Competența sa pare să se extindă chiar și în Uniunea Europeană, pentru că problema aici este faptul că, deși marea majoritate a companiilor bazate pe internet despre care discutăm sunt stabilite în Statele Unite, mulți dintre utilizatori se află în Uniunea Europeană. Trebuie să subliniez faptul că această întrebare orală este deja puțin perimată, deoarece s-a pronunțat între timp altă hotărâre judecătorească, dar argumentul care este utilizat de către instanțele americane este că, odată ce se folosește Twitter, ca în acest caz, nu se mai poate avea o speranță legitimă de intimitate. Aceasta înseamnă că nimeni cu sediul în Uniunea Europeană - cetățeni ai UE - nu mai dispune de protecție juridică, pentru că Twitter are sediul în SUA. După cum a subliniat dna comisar Reding, este o problemă uriașă care trebuie abordată în contextul revizuirii Directivei privind protecția datelor. Dnă comisar, spuneți că, odată ce cineva folosește Twitter, și-a dat acordul, dar ce înseamnă cu adevărat „acordul”? Înseamnă că rămânem în afara legii, că ne abandonăm drepturile la protecție juridică. Îmi dau seama că putem face foarte puține în această privință, dar aș dori să întreb ce vor face Comisia și Consiliul pentru a asigura protecție juridică cetățenilor UE. Vor sta de vorbă cu omologii noștri americani și vor încerca să obțină mai multe informații? Există, probabil, alte companii care au fost citate. În cele din urmă, spuneți, dnă comisar, că acest caz nu poate fi comparat cu SWIFT, deoarece se referă la o investigație foarte specifică, ceea ce este adevărat. În același timp, au solicitat sume mari de ..."@ro18
"Chcela by som poďakovať Rade a Komisii. Teší ma, že sa stotožňujú s našimi obavami. Povedzme si to úplne jasne. Nemyslím si, že tu niekto tvrdí, že Spojené štáty prekročili svoju súdnu právomoc. To nie je problém. Problém je, že ich súdna právomoc sa prostredníctvom internetu mimoriadne rozšírila. Zdá sa, že ich súdna právomoc sa rozšírila až do Európskej únie, pretože problém tu spočíva v tom, že aj keď má drvivá väčšina internetových spoločností, o ktorých rozprávame, sídlo v Spojených štátoch, mnohí užívatelia pochádzajú z Európskej únie. Mala by som zdôrazniť, že táto otázka na ústne zodpovedanie je už trochu neaktuálna. Medzitým sa totiž prijalo ďalšie rozhodnutie súdu. Ale argument, ktorý používajú americké súdy, spočíva v tom, že ak používate službu Twitter, ako to bolo v tomto prípade, už nemôžete mať legitímne očakávania v súvislosti so súkromím. Znamená to, že občania EÚ už nemajú žiadnu právnu ochranu, pretože spoločnosť Twitter má sídlo v Spojených štátoch. Ako upozornila pani komisárka Redingová, je to obrovský problém, ktorý je nevyhnutné riešiť v súvislosti s preskúmaním smernice o ochrane údajov. Pani komisárka, tvrdíte, že pri použití služby Twitter poskytujete súhlas. Čo však slovo „súhlas“ znamená? Znamená to, že sa dostávame mimo zákon, že sa zbavujeme svojich práv na právnu ochranu. Uvedomujem si, že v tejto súvislosti môžeme urobiť veľmi málo. Chcela by som sa však spýtať, aké opatrenia Komisia a Rada prijmú, aby poskytli občanom EÚ právnu ochranu. Budú diskutovať s našimi americkými partnermi a pokúsia sa získať viac informácií? Súdny príkaz bol pravdepodobne vydaný aj v súvislosti s inými spoločnosťami. Na záver, pani komisárka, tvrdíte, že tento prípad nemožno porovnávať s dohodou SWIFT, pretože sa týka veľmi osobitného vyšetrovania. To je pravda. Zároveň však požadovali veľké množstvo…"@sk19
". – Gospod predsednik, rada bi se zahvalila Svetu in Komisiji. Vesela sem, da tudi njiju skrbi isto. Bodimo povsem jasni. Mislim, da nihče od nas ne trdi, da so ZDA ravnale zunaj svojih pooblastil. To ni problem. Problem je v tem, da njihova pristojnost postane prek interneta izjemno široka. Zdi se, da sega tudi v Evropsko unijo, kajti težava je v tem, da ima velika večina spletnih podjetij sedež v ZDA, številni uporabniki pa v Evropski uniji. Naj izpostavim, da je to vprašanje za ustni odgovor že nekoliko zastarelo, saj je medtem bila sprejeta že nova sodna odločba, toda utemeljitev, ki jo uporabljajo ameriška sodišča, je, da ko enkrat uporabiš Twitter, kot v tem primeru, ne moreš več upravičeno pričakovati zasebnosti. To pomeni, da nihče iz Evropske unije – državljani EU – nima več nobenega pravnega varstva, ker ima Twitter sedež v ZDA. Kot je poudarila komisarka Reding, je to ogromen problem, ki ga je treba reševati v okviru pregleda direktive o varstvu podatkov. Komisarka, rekli ste, da kdor uporabi Twitter, da svoje soglasje, toda kaj „soglasje“ zares pomeni? Pomeni, da postanemo izobčenci, da se odrečemo svojim pravicam do pravnega varstva. Zavedam se, da lahko le malo storimo na tem področju, vendar bi rada vprašala, kaj bosta storila Komisija in Svet, da bi zagotovila pravno varstvo državljanom EU. Se bosta pogovorila z ameriškimi kolegi ter poskusila pridobiti več informacij? Verjetno so še kakšna podjetja prejela poziv. Končno pa pravite, komisarka, da te zadeve ni mogoče primerjati s SWIFT-om, ker gre za zelo posebno preiskavo, kar je res. Obenem so zahtevali veliko količino ..."@sl20
"Herr talman! Jag vill tacka rådet och kommissionen. Det gläder mig att de delar vår oro. Låt oss vara mycket tydliga på en punkt. Jag tror inte någon här påstår att USA agerade utanför sin jurisdiktion. Det är inte det som är problemet. Problemet är att dess jurisdiktion, via internet, blir oerhört omfattande. Det verkar som om dess jurisdiktion till och med sträcker sig in i EU, eftersom problemet är att även om de flesta av de internetföretag vi talar om är baserade i USA finns många av användarna i EU. Det bör påpekas att denna muntliga fråga redan är lite föråldrad, eftersom det under tiden har kommit ett nytt domstolsbeslut, men det argument som de amerikanska domstolarna använder sig av är att när du väl använder Twitter, som det rör sig om i detta fall, kan du inte längre förvänta dig fullt integritetsskydd. Det innebär att alla som befinner sig i EU – EU-medborgare – inte längre har något rättsligt skydd, eftersom Twitter är baserat i USA. Som kommissionsledamot Viviane Reding konstaterade är detta ett stort problem som måste hanteras inom ramen för översynen av dataskyddsdirektivet. Fru kommissionsledamot! Du säger att när en person väl har använt Twitter har de gett sitt medgivande men vad betyder egentligen ”medgivande”? Det innebär att vi blir laglösa, att vi avsäger oss vår rätt till rättsligt skydd. Jag inser att det inte är mycket vi kan göra, men jag vill fråga vad kommissionen och rådet kommer att göra för att ge EU-medborgarna rättsligt skydd. Kommer de att tala med sina amerikanska motparter och försöka få mer information? Det finns förmodligen andra företag som har stämts. Avslutningsvis säger du att detta inte kan jämföras med Swift eftersom det rör en specifik utredning. Även om detta stämmer har de begärt ett stort antal …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sophia in 't Veld,"18,5,20,15,1,19,14,11,13,4,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph