Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-23-Speech-3-138-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110323.18.3-138-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, the images of the massive earthquake and tsunami in north-eastern Japan are terrifying; our thoughts and heartfelt sympathies go to those who have lost homes and loved ones. Of course we welcome the EU help package. In Fukushima, personnel are still working at the site of the nuclear power plant to prevent further radiation contamination, and this of course has to be assessed thoroughly all over the European Union – including in Brussels. I welcome the stress test proposed by the Commission, but I think it has to be added that we cannot just have a stress test based on technology and geography. We need two other steps. One is on the security culture, where it obviously has been impossible to envisage multiple risks. The second is on the institutional framework, including an oversight of the relationships between the national regulatory bodies and the nuclear companies. Furthermore, authorities should not be allowed to audit themselves. Finally, as we evaluate the consequences of the disaster, we should base our discussion on information and knowledge. Radical measures might be necessary – I would think necessary. But one thing should be obvious: we have to reform our energy production and to rely instead on renewable energy and we have to do it now."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, obrázky masivního zemětřesení a tsunami v severovýchodním Japonsku jsou úděsné; myslíme na ty, kteří ztratili své domovy a své blízké a hluboce s nimi cítíme. Samozřejmě vítáme balíček pomoci EU. Ve Fukušimě stále pracují zaměstnanci na místě jaderné elektrárny, aby zabránili dalšímu zamoření radiací, a to se musí samozřejmě řádně posoudit i v celé Evropské unii – včetně Bruselu. Vítám zátěžový test navrhovaný Komisí, ale myslím si, že je třeba dodat, že nemůžeme provést jen zátěžový test založený na technologiích a zeměpisných podmínkách. Potřebujeme učinit dva další kroky. Jeden se týká bezpečnostní kultury, kde bylo samozřejmě nemožné počítat s četnými riziky. Druhý se týká institucionálního rámce, včetně dozoru nad vztahy mezi vnitrostátními regulačními orgány a jadernými společnostmi. Dále bychom neměli umožňovat orgánům, aby se kontrolovaly samy. Konečně, když vyhodnocujeme dopady této zkázy, měli bychom svou diskusi založit na informacích a znalostech. Radikální opatření mohou být zapotřebí – myslím, že zapotřebí. Ale jedno by mělo být jasné: musíme reformovat svou výrobu energie a místo ní se spolehnout na obnovitelnou energii a musíme to učinit nyní."@cs1
"Fru formand! Billederne af det omfattende og alvorlige jordskælv og tsunamien i det nordøstlige Japan er rædselsvækkende. Vores tanker og inderlige medfølelse går til dem, der har mistet deres hjem og deres kære. Vi hilser naturligvis EU's hjælpepakke. I Fukushima er der stadig ansatte, der arbejder på atomkraftværkets område for at forhindre yderligere stråleforurening, og dette er selvfølgelig nødt til at blive omhyggeligt vurderet over hele EU – også i Bruxelles. Jeg byder velkommen til den stresstest, Kommissionen har foreslået, men jeg mener, det skal tilføjes, at vi ikke bare kan gennemføre en stresstest baseret på teknologi og geografi. Vi har brug for to andre trin. Det ene drejer sig om sikkerhedskulturen, hvor det tilsyneladende har været umuligt at forestille sig sammensatte risici. Det andet drejer sig om den institutionelle ramme, herunder en oversigt over forholdene mellem de nationale tilsynsorganer og kernekraftselskaberne. Myndighederne bør endvidere ikke have tilladelse til at føre tilsyn med sig selv. Endelig bør vi, når vi evaluerer konsekvenserne af katastrofen, basere vores drøftelse på information og viden. Det kan være nødvendigt med radikale foranstaltninger – jeg vil tro, de nødvendige. Men én ting bør være indlysende, nemlig at vi er nødt til at reformere vores energiproduktion og i stedet sætte vores lid til vedvarende energi, og vi er nødt til at gøre det nu."@da2
"Frau Präsidentin, die Bilder von dem schweren Erdbeben und Tsunami im Nordosten Japans sind erschreckend; unsere Gedanken und unser aufrichtiges Beileid gelten jenen, die Heim und Angehörige verloren haben. Natürlich begrüßen wir das EU-Hilfspaket. In Fukushima arbeiten Mitarbeiter immer noch am Standort des Kernkraftwerks, um eine weitere radioaktive Verseuchung zu verhindern, und dies muss natürlich in der gesamten Europäischen Union – unter Einschluss Brüssels – gründlich geprüft werden. Ich begrüße den von der Kommission vorgeschlagenen Stresstest, aber meiner Ansicht nach ist hinzuzufügen, dass wir nicht einfach einen Stresstest anhand von Technologie und Geographie einsetzen können. Wir brauchen zwei weitere Schritte. Der eine betrifft die Sicherheitskultur, wo es offensichtlich unmöglich gewesen ist, Mehrfachrisiken vorherzusehen. Der zweite betrifft den institutionellen Rahmen einschließlich einer Überwachung der Beziehungen zwischen den nationalen Regulierungsbehörden und den Nuklearunternehmen. Darüber hinaus sollte den Behörden nicht gestattet sein, sich selbst zu prüfen. Schließlich sollten wir bei der Auswertung der Auswirkungen der Katastrophe unsere Diskussion auf Informationen und Kenntnisse stützen. Radikale Maßnahmen könnten notwendig sein – ich bin der Ansicht, dass sie es . Aber eines sollte klar sein: wir müssen unsere Energieproduktion reformieren und stattdessen auf erneuerbare Energien vertrauen, und wir müssen es jetzt tun."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, οι εικόνες από τον πολύ μεγάλο σεισμό και το τσουνάμι στη βορειοανατολική Ιαπωνία γεννούν τον τρόμο· οι σκέψεις και οι θερμότερες ευχές μας είναι μαζί με εκείνους που έχασαν τα σπίτια και τους αγαπημένους τους. Ασφαλώς, επικροτούμε τη δέσμη μέτρων βοήθειας από την ΕΕ. Στη Fukushima, το προσωπικό εξακολουθεί να εργάζεται στον χώρο της πυρηνικής εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για να αποτρέψει τυχόν περαιτέρω μόλυνση από τη ραδιενέργεια, και αυτό πρέπει ασφαλώς να αξιολογηθεί ενδελεχώς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση – συμπεριλαμβανομένων των Βρυξελλών. Επικροτώ την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων που προτάθηκε από την Επιτροπή, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να προστεθεί πως δεν μπορούμε να προβούμε σε κάποια προσομοίωση ακραίων καταστάσεων που θα βασίζεται απλά και μόνο στην τεχνολογία και τη γεωγραφία. Πρέπει να προχωρήσουμε σε δύο ακόμα τομείς. Το ένα αφορά την αντίληψη που έχουμε για την ασφάλεια, καθώς ήταν προφανώς αδύνατο να φανταστεί κανείς το ενδεχόμενο πολλαπλών κινδύνων. Το δεύτερο αφορά το θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των σχέσεων μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών φορέων και των εταιρειών πυρηνικής ενέργειας. Επιπλέον, δεν πρέπει να επιτρέπεται στις αρχές να αυτοελέγχονται. Τέλος, κατά την αξιολόγηση των συνεπειών της καταστροφής, πρέπει να βασίσουμε τη συζήτησή μας σε πληροφορίες και γνώσεις. Ενδέχεται να είναι αναγκαία η λήψη ριζοσπαστικών μέτρων σίγουρα αναγκαία, θα έλεγα. Ωστόσο, ένα πράγμα πρέπει να καταστεί σαφές: πρέπει να μεταρρυθμίσουμε την ενεργειακή παραγωγή μας και να βασιστούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πρέπει να το κάνουμε τώρα."@el10
"Señora Presidenta, las imágenes del gran terremoto y tsunami en el noreste de Japón son aterradoras; nuestras más sentidas condolencias van para aquellos que han perdido sus hogares y a sus seres queridos. Por supuesto que acogemos con satisfacción el paquete de ayuda de la UE. Todavía hay personal trabajando en la central nuclear de Fukushima para evitar una posible contaminación por radiación, y esto, evidentemente, hay que valorarlo detenidamente en toda la UE, también en Bruselas. Acojo con satisfacción la prueba de resistencia que ha propuesto la Comisión, pero creo que hay que añadir que no podemos tener una prueba de resistencia que se base simplemente en tecnología y geografía. Necesitamos dos medidas más: una tiene que ver con la cultura de seguridad, donde obviamente ha sido imposible prever riesgos múltiples; la segunda tiene que ver con el marco institucional incluida la supervisión de las relaciones entre los órganos reguladores nacionales y las empresas nucleares. Además, no se debe permitir que las propias autoridades se auditen. Por último, a medida que evaluamos las consecuencias de la catástrofe deberíamos basar nuestro debate en la información y los conocimientos. Quizá se necesitan medidas radicales, diría que sí se necesitan, pero hay algo que deberíamos tener claro: tenemos que reformar nuestra producción de energía y confiar, en cambio, en la energía renovable y tenemos que hacerlo ahora."@es21
"Austatud juhataja! Kirde-Jaapanit tabanud tugeva maavärina ja hiidlaine pildid on kohutavad; oleme mõtetes oma kodud ja lähedased kaotanutega ja avaldame neile siirast kaastunnet. Loomulikult tunneme heameelt ELi abipakme üle. Fukushima töötajad töötavad endiselt tuumaelektrijaamas edasise kiirgussaaste ärahoidmiseks ja kahtlemata tuleb seda igati hinnata kogu Euroopa Liidus – eriti Brüsselis. Tunnen heameelt komisjoni välja pakutud vastupidavuskatsetuse üle, kuid minu arvates tuleb lisada, et meil ei saa olla lihtsalt tehnoloogial ja geograafial põhinevat vastupidavuskatsetust. Vajame veel kahte meedet. Esiteks seoses ohutuskultuuriga, kus ilmselgelt oli võimatu ette näha mitmekordseid ohte. Teiseks seoses institutsioonilise raamistikuga, kaasa arvatud riiklike reguleerivate asutuste ja tuumaettevõtete vaheliste suhete järelevalvega. Peale selle ei tohiks lasta asutustel ise ennast auditeerida. Lõpetuseks, katastroofi tagajärgede hindamisel peaksime tuginema oma arutelus teabele ja teadmistele. Radikaalsed meetmed võivad olla vajalikud – mina arvaksin, et vajalikud. Ent üks asi peaks olema selge: peame oma energiatootmise ümber korraldama ning tuginema hoopis taastuvenergiale ja tegema seda kohe praegu."@et5
"Arvoisa puhemies, kuvat valtavasta maanjäristyksestä ja tsunamista Koillis-Japanissa ovat järkyttäviä. Ajatuksemme ja vilpitön myötätuntomme kohdistuvat niihin, jotka ovat menettäneet kotinsa ja rakkaimpansa. Olemme tietysti myös tyytyväisiä EU:n apupakettiin. Fukushimassa henkilökunta työskentelee yhä ydinvoimalaitoksessa estääkseen säteilysaasteen lisääntymistä, ja sitä on luonnollisesti arvioitava perusteellisesti kaikkialla Euroopan unionissa – myös Brysselissä. Olen tyytyväinen komission ehdottamaan stressitestiin, mutta mielestäni on lisättävä, että meillä ei olla vain stressitestiä, joka perustuu tekniikkaan ja maantieteeseen. Tarvitaan kaksi muutakin toimenpidettä. Toinen on kohdistettava turvallisuuskulttuuriin, jossa on selvästi ollut mahdotonta ennakoida moninkertaisia riskejä. Toinen on kohdistettava institutionaaliseen kehykseen ja siihen on liityttävä kansallisten sääntelyelinten ja ydinvoimayhtiöiden välisten suhteiden tarkastelu. Viranomaisilla ei myöskään pitäisi olla oikeutta auditoida itse itseään. Kun me arvioimme katastrofin seurauksia, keskustelumme pitäisi perustua tietoon ja osaamiseen. Saatetaan tarvita – tai mielestäni radikaaleja toimenpiteitä. Yhden asian pitäisi kuitenkin olla selvä: meidän on uudistettava energiantuotantomme ja turvauduttava uusiutuvaan energiaan, ja se on tehtävä nyt."@fi7
"Madame la Présidente, les images du grand tremblement de terre et du tsunami dans le nord-est du Japon sont terrifiantes; nos pensées et notre profonde sympathie vont vers les personnes qui ont perdu leur toit et des êtres chers. Nous saluons bien sûr le paquet d’aide de l’UE. À Fukushima, le personnel est toujours à pied d’œuvre sur le site de la centrale nucléaire pour éviter toute nouvelle contamination radioactive et cela doit être évalué bien sûr en profondeur dans toute l’Union européenne – notamment à Bruxelles. Je salue le test de résistance qui est proposé par la Commission mais je pense qu’il convient d’ajouter que nous ne pouvons pas simplement effectuer un test de résistance qui repose sur la technologie et la géographie. Nous avons besoin de deux autres étapes. La première concerne la culture de la sûreté, domaine dans lequel il a été évidemment impossible d’envisager les risques multiples. La deuxième concerne le cadre institutionnel, y compris une surveillance de la relation entre les organes nationaux de réglementation et les entreprises nucléaires. En outre, les autorités ne devraient pas être autorisées à se contrôler elles-mêmes. Enfin, au moment d’évaluer les conséquences de la catastrophe, nous devrions baser notre discussion sur des informations et des connaissances. Des mesures radicales pourraient s’avérer nécessaires – je dirais même nécessaires. Toutefois, une chose doit être évidente: nous devons réformer notre production d’énergie et compter plutôt sur les énergies renouvelables, et nous devons le faire maintenant."@fr8
"Elnök asszony, ijesztő képeket látunk a Japán északkeleti részén történt súlyos földrengésről és szökőárról; együtt érzünk azokkal, akik elveszítették otthonukat és szeretteiket. Természetesen üdvözöljük az uniós segélycsomagot. Fukusimában még mindig dolgoznak az atomerőműben a további sugárszennyeződés megelőzésén. Természetesen az egész Európai Unióban és így Brüsszelben is meg kell vizsgálni a sugárszennyeződést. Üdvözlöm a Bizottság által javasolt stressztesztet, de úgy gondolom, hogy az nem történhet pusztán technológiai és földrajzi alapon. Két további lépésre is szükség van. Az egyik a biztonsági kultúra, mivel eddig nyilvánvalóan lehetetlen volt előre értékelni a többszörös kockázatokat. A másik pedig az intézményi keret, ideértve a nemzeti szabályozó hatóságok és az atomenergia-vállalatok közötti kapcsolatok felügyeletét is. Ezenkívül a hatóságok nem ellenőrizhetik saját magukat. Végezetül pedig ki kell értékelnünk a katasztrófa következményeit, és vitánkat az információkra és tapasztalatokra kell alapoznunk. Szükséges lehet a sugárszennyezettség mérése – sőt, én úgy gondolom, mindenképpen szükséges. De egy dolgot világosan kell látnunk: haladéktalanul meg kell reformálnunk energiatermelésünket, és az atomenergia helyett inkább a megújuló energiaforrásokra kell alapoznunk."@hu11
"Signora Presidente, le immagini del sisma e dello tsunami di proporzioni bibliche che hanno colpito la regione nordorientale del Giappone sono terrorizzanti; i nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno a coloro che hanno perso i propri cari o le abitazioni. Accogliamo naturalmente con favore il pacchetto di aiuti comunitario. A Fukushima, il personale è ancora al lavoro presso la centrale nucleare per prevenire ulteriori contaminazioni da radiazioni, e questo va naturalmente valutato con attenzione in tutta l’Unione europea – anche a Bruxelles. Accolgo con favore lo stress test proposto dalla Commissione, ma credo che sia giusto aggiungere che non possiamo solamente prevedere uno stress test basato sulla tecnologia e la geografia. Ci occorrono altri due aspetti. Uno riguarda la cultura della sicurezza, per il quale si è rivelato ovviamente impossibile prevedere rischi multipli. Il secondo concerne il quadro istituzionale, tra cui una supervisione dei rapporti tra gli enti regolatori nazionali e le aziende nucleari. Inoltre, alle autorità non dovrebbe essere permesso effettuare audit su se stesse. Infine, all’atto di valutare le conseguenze del disastro, dovremmo basare le nostre discussioni sulle informazioni e sulla conoscenza. Potrebbero essere necessarie misure radicali – tenderei a pensare che necessarie. Una cosa è comunque certa: dobbiamo riformare la nostra produzione energetica e affidarci invece alle energie rinnovabili, e dobbiamo farlo subito."@it12
"Ponia pirmininke, milžiniško žemės drebėjimo ir cunamio šiaurės rytų Japonijoje vaizdai siaubingi; mūsų mintys ir nuoširdi užuojauta skiriami namus ir artimuosius praradusiems Japonijos gyventojams. Žinoma, palankiai vertiname ES pagalbos paketą. Fukušimoje darbuotojai vis dar dirba branduolinės elektrinės teritorijoje, kad užkirstų kelią tolesnei radiacinei taršai, ir žinoma, tai reikia kruopščiai įvertinti visoje Europos Sąjungoje – įskaitant Briuselį. Palankiai vertinu Komisijos pasiūlytą testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, bet manau, kad būtina pridėti, jog neužtenka vien testuoti nepalankiausiomis sąlygomis remiantis technologija ir geografija. Reikalingi dar du žingsniai. Vienas susijęs su saugos kultūra, kai akivaizdu, kad neįmanoma numatyti keleriopos rizikos. Antrasis yra institucijų struktūra, įskaitant santykių tarp nacionalinių reguliavimo institucijų ir branduolinės energijos bendrovių priežiūrą. Be to, valdžios institucijoms turėtų būti neleidžiama vykdyti savo pačių auditą. Galiausiai vertindami šios nelaimės padarinius turėtume remtis informacija ir žiniomis. Gali reikėti radikalių priemonių – mano manymu, jos būtinos. Bet dėl vieno dalyko abejonių neturėtų kilti: turime reformuoti savo energijos gamybą ir labiau pasikliauti atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais. Be to, būtina tai daryti dabar."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze, masveida zemestrīces un cunami attēli ziemeļaustrumu Japānā ir šausminoši; veltām savas domas un visdziļāko līdzjūtību tiem, kuri zaudēja savas mājas un tuviniekus. Protams, mēs atzinīgi vērtējam ES palīdzības pasākumus. Fukušimā personāls joprojām strādā kodolelektrostacijā, lai apturētu turpmāko radiācijas piesārņojuma izplatīšanos, un šī situācija, protams, ir pamatīgi jāizvērtē visā Eiropas Savienībā — tostarp arī Briselē. Atzinīgi vērtēju Komisijas ierosināto noturības testa ieviešanu, tomēr, manuprāt, ir jāpapildina, ka nav iespējams vienkārši veikt noturības testu, balstoties uz tehnoloģijām un ģeogrāfisko izvietojumu. Ir vajadzīgi vēl divi pasākumi. Viens no tiem ir drošības kultūra, kurā vienkārši nebija iespējams paredzēt vairākus apdraudējumus. Otrs pasākums ir saistīts ar institucionālo sistēmu, tostarp attiecību pārraudzību starp valstu regulatīvajām iestādēm un kodolenerģijas ražošanas uzņēmumiem. Turklāt atbildīgajām iestādēm nedrīkst piešķirt iespēju pašām sevi auditēt. Beidzot, izvērtējot katastrofas sekas, mums savās debatēs jābalstās uz informāciju un zināšanām. Var būt vajadzīgi radikāli pasākumi — drīzāk gan tie vajadzīgi. Tomēr viens ir skaidrs — mums jāreformē enerģijas ražošana un drīzāk gan jāpaļaujas uz atjaunojamo enerģiju, un tas jādara tūlīt."@lv13
"Madam President, the images of the massive earthquake and tsunami in north-eastern Japan are terrifying; our thoughts and heartfelt sympathies go to those who have lost homes and loved ones. Of course we welcome the EU help package. In Fukushima, personnel are still working at the site of the nuclear power plant to prevent further radiation contamination, and this of course has to be assessed thoroughly all over the European Union – including in Brussels. I welcome the stress test proposed by the Commission, but I think it has to be added that we cannot just have a stress test based on technology and geography. We need two other steps. One is on the security culture, where it obviously has been impossible to envisage multiple risks. The second is on the institutional framework, including an oversight of the relationships between the national regulatory bodies and the nuclear companies. Furthermore, authorities should not be allowed to audit themselves. Finally, as we evaluate the consequences of the disaster, we should base our discussion on information and knowledge. Radical measures might be necessary – I would think necessary. But one thing should be obvious: we have to reform our energy production and to rely instead on renewable energy and we have to do it now."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de beelden van de hevige aardbeving en de tsunami in Noordoost-Japan zijn huiveringwekkend; onze gedachten en welgemeend medeleven gaan uit naar degenen die hun huis en geliefden zijn verloren. Natuurlijk zijn we verheugd over het hulppakket van de Europese Unie. In Fukushima is het personeel nog altijd hard aan het werk op de locatie van de kerncentrale om verdere besmetting door straling te voorkomen, en een en ander dient uiteraard grondig te worden geëvalueerd door heel de Europese Unie – ook door Brussel. Ik verwelkom de door de Commissie voorgestelde stresstest, maar daarbij dient te worden opgemerkt dat we niet kunnen volstaan met een stresstest op basis van technologie en geografie. Er zijn nog twee stappen nodig. De eerste betreft de cultuur van veiligheid. Het is evident dat het onmogelijk is geweest een veelvoud aan risico's te voorzien. De tweede betreft het institutionele kader, met inbegrip van een overzicht van de relaties tussen de nationale regelgevende instanties en de nucleaire bedrijven. Bovendien zou het de autoriteiten niet moeten zijn toegestaan zichzelf te controleren. Ten slotte zouden we ons bij het evalueren van de gevolgen van de ramp moeten laten leiden door kennis en informatie. Mogelijk zijn er drastische maatregelen nodig – ik denk van wel. Een ding dient echter duidelijk te zijn: we moeten onze energieproductie hervormen en inzetten op hernieuwbare energie, en daarmee moeten we direct beginnen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Obrazy ogromnego trzęsienia ziemi i tsunami w północno-wschodniej Japonii są przerażające; nasze myśli i serdeczne współczucie kierują się ku tym, którzy stracili domy i bliskich. Oczywiście z zadowoleniem przyjmujemy pakiet pomocy ze strony UE. W Fukushimie personel nadal pracuje w elektrowni jądrowej, aby zapobiec dalszemu skażeniu promieniotwórczemu, co oczywiście wymaga szczegółowego zbadania w całej Unii Europejskiej – również w Brukseli. Z zadowoleniem przyjmuję zaproponowane przez Komisję testy warunków skrajnych, ale moim zdaniem należy dodać, że nie możemy poprzestać na przeprowadzeniu testów w oparciu o technologię i geografię. Potrzebujemy dwóch dalszych kroków. Jeden dotyczy kultury bezpieczeństwa, gdzie w oczywisty sposób nie da się przewidzieć różnorodnych zagrożeń. Drugi dotyczy ram instytucjonalnych, w tym nadzoru nad stosunkami między krajowymi organami regulacyjnymi a przedsiębiorstwami jądrowymi. Ponadto władze nie powinny być uprawnione do samodzielnego przeprowadzania audytu u siebie. Wreszcie przy dokonywaniu oceny skutków katastrofy powinniśmy opierać nasze dyskusje na informacji i wiedzy. Być może konieczne będą kroki radykalne – wydaje mi się, że one konieczne. Ale jedno powinno być oczywiste: musimy zreformować nasze wytwarzanie energii i zamiast tego oprzeć się na energii odnawialnej – i to już teraz."@pl16
"Senhora Presidente, as imagens do terramoto e do tsunami que devastaram o nordeste do Japão são aterradoras; os nossos pensamentos e as mais sinceras condolências vão para aqueles que perderam casas e entes queridos. Naturalmente, saudamos o pacote de ajuda oferecido pela UE. O pessoal da central nuclear de Fukushima continua a trabalhar para impedir o aumento da contaminação radioactiva, e esta situação terá de ser objecto de uma avaliação rigorosa em toda a União Europeia — nomeadamente em Bruxelas. Saúdo a proposta da Comissão para a realização de um teste de resistência, mas penso que é importante acrescentar que não podemos realizar um teste de resistência com base em critérios tecnológicos e geográficos. Precisamos de dar dois outros passos. Um no domínio da cultura de segurança, que tem sido incapaz de equacionar a possibilidade de riscos múltiplos. O segundo no âmbito do quadro institucional, nomeadamente a fiscalização das relações entre os organismos reguladores nacionais e as empresas de produção de energia nuclear. Além disso, as autoridades não deveriam poder realizar auditorias a si próprias. Por fim, ao procedermos à avaliação das consequências do desastre, temos de fundamentar o nosso debate em informações e conhecimentos técnicos. Pode vir a ser necessário adoptar medidas radicais — eu diria até que necessário. Mas uma coisa deve ser evidente: temos de proceder a uma reforma da nossa produção energética e passar a depender da energia de fontes renováveis, e temos de fazer essa reforma agora."@pt17
"Dnă președintă, imaginile cutremurului masiv și ale tsunamiului din nord-estul Japoniei sunt terifiante; gândurile și considerațiile noastre sincere se îndreaptă spre cei care și-au pierdut casele și pe cei dragi. Desigur, salutăm pachetul umanitar al UE. La Fukushima, personalul lucrează încă la centrala nucleară pentru a preveni continuarea contaminării cu radiații, iar acest lucru, desigur, trebuie să fie evaluat corespunzător pe tot teritoriul Uniunii Europene - inclusiv la Bruxelles. Salut testul de rezistență propus de Comisie, dar cred că trebuie să adăugăm că nu putem avea doar un test de rezistență bazat pe tehnologie și geografie. Mai avem nevoie de două etape. Una se referă la cultura securității, unde, evident, a fost imposibil să se aibă în vedere riscurile multiple. A doua are legătură cu cadrul instituțional, inclusiv o supraveghere a relațiilor dintre organismele de reglementare naționale și societățile nucleare. În plus, autorităților nu ar trebui să li se permită să își facă singure audit. În cele din urmă, pe măsură ce evaluăm consecințele dezastrului, ar trebui să ne bazăm discuțiile pe informații și cunoștințe. Măsurile radicale ar putea fi necesare – aș crede că necesare. Dar un lucru ar trebui să fie evident: trebuie să ne reformăm producția de energie și să ne bazăm în schimb pe energia regenerabilă și trebuie să o facem acum."@ro18
"Zábery mohutného zemetrasenia a cunami na severovýchode Japonska sú desivé. V myšlienkach sme s tými, ktorí prišli o svoje domovy a svojich blízkych, a vyjadrujeme im našu úprimnú sústrasť. Samozrejme, vítame balík pomoci EÚ. V jadrovej elektrárni vo Fukušime stále pracujú jej zamestnanci na tom, aby zabránili ďalšej kontaminácii radiáciou, a to treba, samozrejme, dôkladne posúdiť v rámci celej Európskej únie vrátane Bruselu. Vítam záťažovú skúšku, ktorú navrhuje Komisia, ale myslím si, že treba dodať, že nemôžeme vykonať záťažovú skúšku len na základe technológie a geografie. Musíme podniknúť ďalšie dva kroky. Jeden v oblasti kultúry bezpečnosti, v ktorej bolo zjavne nemožné predvídať viacnásobné riziká. Druhým je inštitucionálny rámec vrátane dohľadu nad vzťahmi medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a jadrovými spoločnosťami. Okrem toho by nemalo byť povolené, aby orgány mohli vykonávať vlastný audit. A napokon, pri hodnotení následkov katastrofy by sme našu diskusiu mali založiť na informáciách a poznatkoch. Možno budú potrebné radikálne opatrenia – a ja si myslím, že potrebné. No jedna vec by mala byť samozrejmá: musíme zreformovať našu výrobu energie a namiesto toho sa spoliehať na obnoviteľné zdroje energie a musíme to urobiť teraz."@sk19
"Gospa predsednica, slike hudega potresa in cunamija v severovzhodni Japonski so grozljive; naše misli in iskreno sožalje so namenjeni tistim, ki so izgubili domove in ljubljene osebe. Seveda pozdravljamo sveženj pomoči EU. V Fukušimi ljudje še vedno delajo na kraju jedrske elektrarne, da bi preprečili dodatno onesnaženje s sevanjem in to je seveda treba temeljito oceniti po vsej Evropski uniji – tudi v Bruslju. Pozdravljam test izjemnih situacij, ki ga predlaga Komisija, ampak mislim, da je treba dodati, da ne moremo imeti le testa izjemnih situacij, ki bo temeljil na tehnologiji in geografiji. Potrebujemo še dva druga ukrepa. Eden je povezan s kulturo varnosti, kjer je bilo očitno nemogoče predvideti več tveganj. Drugi pa je povezan z institucionalnim okvirom, vključno z nadzorom odnosov med nacionalnimi regulativnimi organi in jedrskimi družbami. Dalje, organom oblasti ne bi smelo biti dovoljeno, da preverjajo same sebe. Nazadnje, ko ocenjujemo posledice te nesreče, bi morala naša razprava temeljiti na informacijah in znanju. Morda bodo nujni koreniti ukrepi – mislim, da nujni. A nekaj bi moralo biti očitno: reformirati moramo svojo proizvodnjo energije in biti namesto nje odvisni od obnovljive energije in to moramo storiti zdaj."@sl20
"Fru talman! Bilderna från den stora jordbävningen och tsunamin i nordöstra Japan är skrämmande; våra tankar och vår djupaste sympati riktas till dem som har förlorat sina hem och nära och kära. Vi välkomnar naturligtvis EU:s hjälppaket. I Fukushima arbetar fortfarande personal vid kärnkraftverket för att förhindra ytterligare strålningskontaminering, och detta måste naturligtvis utvärderas noga över hela EU – även i Bryssel. Jag välkomnar det stresstest som kommissionen har föreslagit, men jag anser att vi måste påpeka att vi inte kan ha ett stresstest som bara baseras på teknik och geografi. Vi behöver ytterligare två steg. Ett handlar om säkerhetskulturen där det tydligen har varit omöjligt att se risker av många slag. Det andra rör den institutionella ramen, inbegripet en översyn av förhållandena mellan de nationella tillsynsorganen och kärnkraftsföretagen. Myndigheterna bör dessutom inte få tillåtelse att granska sig själva. När vi nu utvärderar katastrofens konsekvenser bör vi grunda vår diskussion på information och kunskap. Det kanske blir nödvändigt med radikala åtgärder – jag skulle tro att det faktiskt nödvändigt. En sak borde dock vara uppenbar: vi måste reformera vår energiproduktion och i stället förlita oss på förnybar energi och vi måste göra det nu."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,9
"are"15,4
"budú"19
"siano"12
""16
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph