Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-10-Speech-4-289-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110310.20.4-289-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it was in January when we adopted a resolution on Belarus. It is not a good sign at all that we have to express our concerns on the situation there again and again, with no positive reaction from the Belarusian authorities. Although the European Union has re-established sanctions and taken a hard line on Lukashenko’s regime, fundamental rights such as freedom of assembly and of expression are still violated and trampled upon. Furthermore, the reports on continuous mental and physical torture of political prisoners and attempts at recruiting informants to the KGB give the European Union a clear signal that Lukashenko’s regime did not get our message from the previous time. Perhaps we ought to speak up and make it even clearer that the situation in Belarus is unacceptable. I would like to ask the Commission to report on further measures that can be taken against Lukashenko’s regime. I would also like to call on European enterprises and investors to withdraw from Belarus if they have no desire to be handling blood money and directly or indirectly supporting Lukashenko’s criminal regime."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, v lednu jsme přijali usnesení o Bělorusku. Není vůbec dobrým znamením, že musíme opět vyjadřovat opakovaně naše obavy o situaci, bez toho, že bychom se od běloruských orgánů dočkali pozitivní reakce. I když Evropská unie obnovila sankce a přijala k Lukašenkovu režimu tvrdý postoj, základní práva jako je svoboda shromažďování a projevu jsou zde stále porušována a pošlapávána. Kromě toho máme zprávy o neustálém psychickém a fyzickém týrání politických vězňů a snahách o nábor informátorů pro KGB, které Evropské unii dávají jasný signál, že Lukašenkův režim si z našich předchozích zpráv nic nevzal. Možná bychom měli promluvit a ještě jasněji ukázat, že situace v Bělorusku je nepřijatelná. Chtěla bych požádat Komisi, aby předložila zprávu o dalších opatřeních, která mohou být proti Lukašenkova režimu přijata. Chtěla bych také vyzvat evropské podniky a investory, aby se z Běloruska stáhli, pokud nechtějí brát do ruky krvavé peníze a přímo či nepřímo podporovat Lukašenkův zločinný režim."@cs1
"Hr. formand! I januar vedtog vi en beslutning om Hviderusland. Det er slet ikke et godt tegn, at vi er nødt til at udtrykke vores bekymring over situation igen og igen uden positiv respons fra de hviderussiske myndigheder. Selv om EU har genindført sine sanktioner og lagt en hård linje over for Lukashenkos regime, bliver grundlæggende rettigheder såsom forsamlingsfrihed og ytringsfrihed stadig krænket. Desuden giver meldingerne om den stadige mentale og fysiske tortur af politiske fanger og forsøg på at rekruttere KGB-informanter EU et klart signal om, at Lukashenkos regime ikke fik fat i vores budskab sidste gang. Måske bør vi hæve stemmen og gøre det endnu mere klart, at situationen i Hviderusland er uacceptabel. Jeg vil gerne bede Kommissionen om at rapportere om andre foranstaltninger, der kan træffes mod Lukashenkos regime. Jeg vil også gerne opfordre de europæiske virksomheder og investorer til at trække sig ud af Hviderusland, hvis de ikke ønsker at handle med blodpenge og direkte eller indirekte støtte Lukashenkos kriminelle regime."@da2
"Herr Präsident, im Januar haben wir eine Entschließung zu Belarus angenommen. Es ist überhaupt kein gutes Zeichen, dass wir wieder und wieder unsere Besorgnis über die dortige Lage ausdrücken müssen, ohne dass es zu einer positiven Reaktion der belarussischen Regierung käme. Obwohl die Europäische Union erneut Sanktionen verhängt und gegenüber Lukaschenkos Regime einen harten Kurs eingeschlagen hat, werden noch immer Grundrechte wie die Versammlungs- und die Meinungsfreiheit verletzt und es wird darauf herumgetrampelt. Darüber hinaus bedeuten die Berichte über die fortwährende psychische und physische Folter politischer Gefangener und die Versuche, Informanten für den KGB heranzuziehen, ein klares Signal für die Europäische Union, dass Lukaschenkos Regime unsere früheren Botschaften nicht verstanden hat. Vielleicht sollten wir noch lauter werden und noch deutlicher machen, dass die Lage in Belarus untragbar ist. Ich möchte die Kommission dazu auffordern, über weitere Maßnahmen zu berichten, die gegen Lukaschenkos Regime unternommen werden können. Ich möchte auch die europäischen Unternehmen und Investoren dazu auffordern, sich aus Belarus zurückzuziehen, wenn sie nicht mit Blutgeld in Berührung kommen und Lukaschenkos kriminelles Regime direkt oder indirekt unterstützen wollen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, τον Ιανουάριο εγκρίναμε ψήφισμα σχετικά με τη Λευκορωσία. Δεν είναι καθόλου καλό σημάδι το ότι είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράζουμε ξανά και ξανά την ανησυχία μας για την κατάσταση στη χώρα χωρίς καμία θετική αντίδραση από τις αρχές της Λευκορωσίας. Μολονότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέφερε τις κυρώσεις και υιοθέτησε σκληρή γραμμή απέναντι στο καθεστώς Lukashenko, θεμελιώδη δικαιώματα όπως η ελευθερία του συνέρχεσθαι και η ελευθερία της έκφρασης εξακολουθούν να παραβιάζονται και να καταπατούνται. Επιπλέον, οι αναφορές για συνεχιζόμενα ψυχικά και σωματικά βασανιστήρια πολιτικών κρατουμένων και για απόπειρες στρατολόγησης πληροφοριοδοτών για την KGB δείχνουν σαφώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το καθεστώς του Lukashenko δεν έλαβε το μήνυμα που του στείλαμε την προηγούμενη φορά. Ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα και να καταστήσουμε ακόμα πιο σαφές ότι η κατάσταση στη Λευκορωσία είναι απαράδεκτη. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να αναφέρει περαιτέρω μέτρα που μπορεί να ληφθούν κατά του καθεστώτος Lukashenko. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους ευρωπαίους επενδυτές να εγκαταλείψουν τη Λευκορωσία αν δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούν αιματοβαμμένα χρήματα και να στηρίξουν άμεσα ή έμμεσα το εγκληματικό καθεστώς του Lukashenko."@el10
"Señor Presidente, fue en enero cuando adoptamos una resolución sobre Belarús. No es en absoluto un buen signo que tengamos que expresar nuestra preocupación por la situación allí una y otra vez, sin ninguna reacción positiva por parte de las autoridades belarusas. Aunque la Unión Europea ha restablecido las sanciones y ha adoptado una línea dura con respecto al régimen de Lukashenko, todavía se vulneran y pisotean derechos fundamentales como la libertad de reunión y de expresión. Además, las denuncias de continuas torturas psicológicas y físicas de presos políticos y los intentos de reclutar a informantes para el KGB dan a la Unión Europea una clara señal de que el régimen de Lukashenko no ha recibido nuestro mensaje de la vez anterior. Quizás deberíamos decir lo que pensamos y dejar aún más claro que la situación en Belarús es inaceptable. Quisiera pedir a la Comisión que informe de más medidas que puedan tomarse contra el régimen de Lukashenko. También me gustaría pedir a las empresas e inversores europeos que se retiren de Belarús si no desean estar manejando dinero sucio y apoyando directa o indirectamente al régimen criminal de Lukashenko."@es21
"Austatud juhataja! Jaanuaris võtsime vastu Valgevenet käsitleva resolutsiooni. See ei ole üldse hea märk, et peame ikka ja jälle väljendama oma muret selle olukorra üle ning et Valgevene ametivõimudelt ei tule positiivset tagasisidet. Vaatamata sellele, et Euroopa Liit on taas kehtestanud sanktsioonid ning võtnud Lukašenko režiimi kohta järeleandmatu seisukoha, rikutakse endiselt ja trambitakse jalge alla selliseid põhiõigusi nagu kogunemis- ja sõnavabadus. Veelgi enam, teated poliitvangide pidevast vaimsest ja füüsilisest piinamisest ning katsed KGB-le informeerijaid värvata annavad Euroopa Liidule selge sõnumi, et Lukašenko režiim ei saanud meie eelmist sõnumit kätte. Võib-olla peaksime rääkima valjemini ja tegema veelgi selgemaks, et olukord Valgevenes on vastuvõtmatu. Tahaksin küsida komisjonilt lisameetmete kohta, mida Lukašenko režiimi vastu võtta saaks. Tahaksin kutsuda ka Euroopa ettevõtteid ja investoreid üles Valgevenest tagasi tõmbuma, kui nad ei soovi käsitseda verist raha ega Lukašenko kuritegelikku režiimi otseselt või kaudselt toetada."@et5
"Arvoisa puhemies, hyväksyimme Valko-Venäjää koskevan päätöslauselman viimeksi tammikuussa. Ei ole ollenkaan hyvä merkki, että meidän on ilmaistava huolestuneisuutemme maan tilanteesta yhä uudelleen ilman minkäänlaista positiivista reaktiota Valko-Venäjän viranomaisilta. Vaikka Euroopan unioni on ottanut uudelleen käyttöön pakotteita ja noudattanut tiukkaa linjaa Lukašenkan hallintoa kohtaan, perusoikeuksia, kuten kokoontumis- ja sananvapautta, poljetaan ja loukataan edelleen. Lisäksi poliittisten vankien lausunnot jatkuvasta henkisestä ja fyysisestä kidutuksesta sekä yrityksistä värvätä heitä KGB:n tietolähteiksi antavat Euroopan unionille selvän signaalin siitä, ettei Lukašenkan hallinto kuullut viimekertaista viestiämme. Ehkäpä meidän olisi korotettava ääntämme ja tehtävä entistäkin selvemmäksi, ettei Valko-Venäjän tilannetta voida hyväksyä. Pyytäisin komissiota kertomaan uusista toimenpiteistä, joita voitaisiin toteuttaa Lukašenkan hallintoa vastaan. Haluan myös kehottaa eurooppalaisia yrityksiä ja sijoittajia vetäytymään Valko-Venäjältä, jos ne eivät halua käsitellä verirahaa ja suoraan tai välillisesti tukea Lukašenkan rikollista hallintoa."@fi7
"Monsieur le Président, en janvier dernier, nous avons adopté une résolution sur la Biélorussie. Le fait de devoir exprimer nos préoccupations sur la situation biélorusse encore et encore, sans aucune réaction positive de la part des autorités biélorusses, n’est pas bon signe. Bien que l’Union européenne ait rétabli des sanctions, et qu’elle ait durci sa position vis-à-vis du régime de Loukachenko, les droits fondamentaux, tels que la liberté de réunion et d’expression, sont toujours violés et foulés aux pieds. Par ailleurs, les cas rapportés de tortures physiques et psychologiques répétées des prisonniers politiques et les tentatives de recrutement d’informateurs au service du KGB montrent clairement à l’Union européenne que le régime de Loukachenko n’a pas reçu notre message précédent. Peut-être devrions-nous parler plus fort et dire clairement que la situation en Biélorussie est inacceptable. Je voudrais demander à la Commission de présenter de nouvelles mesures pouvant être prises contre le régime de M. Loukachenko. Je tiens également à appeler les entreprises et les investisseurs européens à se retirer de Biélorussie s’ils ne veulent pas avoir affaire avec l’argent du sang, et soutenir directement ou indirectement le régime criminel du président Loukachenko."@fr8
"Elnök úr, januárban fogadtunk el egy határozatot Fehéroroszországról. Egyáltalán nem tekinthető jó jelnek, hogy ismételten aggodalmunknak vagyunk kénytelen hangot adni az ottani helyzet kapcsán anélkül, hogy pozitív visszajelzést kapnánk a fehérorosz hatóságoktól. Bár az Európai Unió újra szankciókat léptetett életbe, és kemény vonalat képvisel a Lukasenko-rendszerrel szemben, még mindig megsértik és semmibe veszik az olyan alapvető jogokat, mint amilyen a gyülekezési szabadság és a szólásszabadság. Emellett a politikai foglyok folyamatos lelki és fizikai kínzásáról, valamint a KGB-nek dolgozó informátorok toborzásáról szóló jelentések világos jelzést adnak az Európai Uniónak arra nézve, hogy a Lukasenko-rendszer nem értette meg korábbi üzenetünket. Talán hangosabban kéne hallatni a hangunkat, és még világosabbá kéne tennünk, hogy a fehérororszországi helyzet elfogadhatatlan. Arra szeretném kérni a Bizottságot, készítsen jelentést a Lukasenko-rendszerrel szemben megtehető további intézkedésekre vonatkozóan. Szeretném továbbá felszólítani az európai vállalatokat és befektetőket, hogy vonuljanak ki Fehéroroszországból, amennyiben nem kívánnak olyan pénzzel üzletelni, amelyhez vér tapad, és nem akarják közvetlen vagy közvetett módon támogatni a Lukasenko-féle bűnös rendszert."@hu11
"Signor Presidente, a gennaio abbiamo adottato una dichiarazione sulla Bielorussia. Non è un buon segno dovere ripetutamente esprimere le nostre preoccupazioni per la situazione nel paese senza che vi siano reazioni positive da parte delle autorità bielorusse. Nonostante l’Unione europea abbia nuovamente imposto delle sanzioni e assunto una linea dura nei confronti del regime di Lukashenko, i diritti fondamentali come la libertà di riunione o di espressione continuano a essere violati e calpestati. Inoltre, le notizie sulla continua tortura mentale e fisica dei prigionieri politici e i tentativi di reclutare informatori nel KGB forniscono all’Unione europea un chiaro segnale che il regime di Lukashenko non ha prestato ascolto al nostro messaggio precedente. Dovremmo, forse, alzare la voce e chiarire in misura ancora maggiore che la situazione in Bielorussia è inaccettabile. Vorrei chiedere alla Commissione si presentare una relazione circa le ulteriori misure che possono essere adottate contro il regime di Lukashenko. Vorrei anche esortare le imprese e gli investitori europei a ritirarsi dalla Bielorussia, a meno che non abbiano intenzione di maneggiare denaro sporco di sangue e di sostenere, direttamente o indirettamente, il regime criminale di Lukashenko."@it12
"Pone pirmininke, sausio mėn. priėmėme rezoliuciją dėl Baltarusijos. Tai, kad nuolat turime reikšti susirūpinimą dėl padėties ten, o Baltarusijos institucijos teigiamai nereaguoja, nėra geras ženklas. Nors Europos Sąjunga grąžino sankcijas ir A. Lukašenkos režimo atžvilgiu laikėsi griežtos pozicijos, pagrindinės teisės, pvz., susirinkimų ir žodžio laisvė, ten vis dar pažeidžiamos ir paminamos. Be to, pranešimai apie nuolatinį psichinį ir fizinį politinių kalinių kankinimą ir bandymus verbuoti informatorius į KGB Europos Sąjungai yra aiškus ženklas, kad A. Lukašenkos režimas nesuprato ankstesnės mūsų žinios. Turbūt turėtume garsiai ir dar aiškiau pareikšti, kad padėtis Baltarusijoje nepriimtina. Norėčiau paprašyti Komisijos pranešti apie papildomas priemones, kurių galima imtis prieš A. Lukašenkos režimą. Taip pat norėčiau paraginti Europos įmones ir investuotojus pasitraukti iš Baltarusijos, jeigu jie nenori tvarkyti kruvinų pinigų ir tiesiogiai ar netiesiogiai remti nusikalstamo A. Lukašenkos režimo."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, tas bija janvārī, kad mēs pieņēmām rezolūciju par Baltkrieviju. Tā nemaz nav laba zīme, ka mums atkal un atkal jāpauž bažas par situāciju, nesaņemot nekādu pozitīvu reakciju no Baltkrievijas iestādēm. Lai gan Eiropas Savienība ir atjaunojusi sankcijas un ietur stingru kursu attiecībā uz režīmu, tādas pamattiesības kā pulcēšanās brīvība un vārda brīvība joprojām tiek pārkāptas un mīdītas kājām. Turklāt ziņas par politieslodzīto garīgas un fiziskas spīdzināšanas turpināšanu un mēģinājumiem savervēt KGB informatorus dod Eiropas Savienībai skaidru signālu, ka režīms nav uzklausījis mūsu iepriekšējo vēstījumu. Varbūt mums jārunā atkal un vēl skaidrāk jāpasaka, ka situācija Baltkrievijā ir nepieņemama. Es vēlētos lūgt Komisiju ziņot par turpmākiem pasākumiem, ko varētu veikt pret režīmu. Es vēlētos arī aicināt Eiropas uzņēmējus un investorus novērsties no Baltkrievijas, ja viņi nevēlas rīkoties ar asiņainu naudu un tieši vai netieši atbalstīt noziedzīgo režīmu."@lv13
"Mr President, it was in January when we adopted a resolution on Belarus. It is not a good sign at all that we have to express our concerns on the situation there again and again, with no positive reaction from the Belarusian authorities. Although the European Union has re-established sanctions and taken a hard line on Lukashenko’s regime, fundamental rights such as freedom of assembly and of expression are still violated and trampled upon. Furthermore, the reports on continuous mental and physical torture of political prisoners and attempts at recruiting informants to the KGB give the European Union a clear signal that Lukashenko’s regime did not get our message from the previous time. Perhaps we ought to speak up and make it even clearer that the situation in Belarus is unacceptable. I would like to ask the Commission to report on further measures that can be taken against Lukashenko’s regime. I would also like to call on European enterprises and investors to withdraw from Belarus if they have no desire to be handling blood money and directly or indirectly supporting Lukashenko’s criminal regime."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, in januari hebben wij een resolutie over Wit-Rusland aangenomen. Het is helemaal geen goed teken dat wij onze zorgen over de situatie daar steeds maar weer kenbaar moeten maken, zonder een positieve reactie van de autoriteiten van Wit-Rusland. Hoewel de Europese Unie opnieuw sancties heeft ingesteld en een harde lijn heeft ingenomen jegens het regime van Loekasjenko, worden de grondrechten als vrijheid van vergadering en van meningsuiting nog steeds geschonden en met voeten getreden. Verder geven de berichten over de voortdurende geestelijke en lichamelijke marteling van politieke gevangenen en pogingen om informanten voor de KGB te rekruteren de Europese Unie een helder signaal dat het regime-Loekasjenko onze boodschap van de vorige keer niet heeft gesnapt. Misschien moeten we luider spreken en nog duidelijker maken dat de situatie in Wit-Rusland onaanvaardbaar is. Ik zou de Commissie willen vragen om verslag uit te brengen over verdere maatregelen die tegen het regime van Loekasjenko kunnen worden genomen. Ik zou ook Europese ondernemingen en investeerders willen oproepen om zich uit Wit-Rusland terug te trekken als ze geen bloedgeld aan hun handen willen hebben en het misdadig regime van Loekasjenko niet direct of indirect willen steunen."@nl3
"Panie Przewodniczący! W styczniu przyjęliśmy rezolucję w sprawie Białorusi. Nie można uznać za dobry znak tego, że stale jesteśmy zmuszeni wyrażać nasze zaniepokojenie tamtejszą sytuacją przy braku jakiejkolwiek pozytywnej reakcji ze strony władz Białorusi. Mimo że Unia Europejska ponownie ustanowiła sankcje oraz przyjęła twarde stanowisko wobec reżimu prezydenta Łukaszenki, nadal łamane i lekceważone są prawa podstawowe, takie jak wolność zgromadzeń i wolność wypowiedzi. Ponadto doniesienia o stałym stosowaniu psychicznych i fizycznych tortur wobec więźniów politycznych oraz próby zwerbowania ich jako informatorów KGB stanowią dla Unii Europejskiej wyraźny sygnał, że reżim prezydenta Łukaszenki nie zrozumiał naszego poprzedniego komunikatu. Może powinniśmy mówić głośniej i jeszcze wyraźniej zaznaczyć, że sytuacja na Białorusi jest nie do przyjęcia. Chciałabym poprosić Komisję o przedstawienie dalszych środków, które można zastosować wobec reżimu prezydenta Łukaszenki. Chciałabym również wezwać europejskie przedsiębiorstwa i inwestorów do wycofania się z działalności na terenie Białorusi, jeżeli nie chcą obracać pieniędzmi splamionymi krwią oraz bezpośrednio lub pośrednio wspierać zbrodniczego reżimu Łukaszenki."@pl16
"Senhor Presidente, foi em Janeiro que adoptámos a resolução sobre a Bielorrússia. De modo algum é bom sinal termos de manifestar, uma e outra vez, as nossas preocupações com a situação no país, sem qualquer resposta positiva por parte das autoridades bielorrussas. Muito embora a União Europeia tenha restabelecido sanções e adoptado uma linha dura para com o regime de Lukashenko, direitos fundamentais como a liberdade de reunião e de expressão continuam a ser violados e pisados aos pés. Além disso, os relatos de contínuas torturas físicas e mentais de prisioneiros políticos, e das tentativas de recrutar informadores para a KGB, dão à União Europeia um sinal claro de que o regime de Lukashenko não recebeu a nossa mensagem anterior. Talvez devêssemos dizer o que pensamos e deixar ficar ainda mais claro que a situação na Bielorrússia é inadmissível. Gostaria de pedir à Comissão que apresente um relatório sobre outras medidas que possam ser tomadas contra o regime de Lukashenko. Gostaria igualmente de convidar empresas e investidores europeus a retirarem-se da Bielorrússia, se não desejarem lidar com dinheiro de sangue e, directa ou indirectamente, apoiar o regime criminoso de Lukashenko."@pt17
"Dle președinte, în luna ianuarie am adoptat o rezoluție privind Belarus. Nu este deloc un semn bun că trebuie să ne exprimăm în mod repetat îngrijorarea cu privire la situația de acolo, fără a avea vreo reacție pozitivă din partea autorităților din Belarus. Deși Uniunea Europeană a restabilit sancțiuni și a adoptat o poziție dură față de regimul Lukașenko, drepturile fundamentale, cum ar fi libertatea de întrunire și de exprimare, sunt în continuare nerespectate și călcate în picioare. În plus, rapoartele privind tortura continuă, mentală și fizică, a prizonierilor politici și încercările de recrutare a informatorilor KGB oferă Uniunii Europene un semnal clar că regimul Lukașenko nu a primit mesajul nostru de data trecută. Poate că ar trebui să vorbim și să spunem și mai clar că situația din Belarus este inacceptabilă. Aș dori să solicit Comisiei să prezinte un raport cu privire la măsurile suplimentare care pot fi luate împotriva regimului Lukașenko. De asemenea, aș dori să solicit întreprinderilor europene și investitorilor să se retragă din Belarus dacă nu doresc să folosească bani proveniți din criminalitate și să sprijine în mod direct sau indirect regimul criminal al lui Lukașenko."@ro18
"Uznesenie o Bielorusku sme prijali v januári. To, že musíme neustále vyjadrovať svoje obavy v súvislosti s tamojšou situáciou bez toho, aby sme od bieloruských orgánov dostali pozitívnu reakciu, nie je vôbec dobrým znakom. Napriek tomu, že Európska únia znova zaviedla sankcie a prijala nekompromisný postoj k Lukašenkovmu režimu, stále dochádza k porušovaniu a pošliapavaniu základných práv, akými sú sloboda zhromažďovania a sloboda prejavu. Správy o neustálom psychickom a fyzickom mučení politických väzňov a pokusy naverbovať informátorov do KGB navyše dávajú Európskej únii jasný signál, že Lukašenkov režim neprijal našu správu z predchádzajúceho obdobia. Možno by sme sa mali vyjadriť dôraznejšie a jasnejšie uviesť, že situácia v Bielorusku je neprijateľná. Chcela by som požiadať Komisiu, aby predložila správu o ďalších opatreniach, ktoré je možné prijať proti Lukašenkovmu režimu. Chcela by som tiež vyzvať európske podniky a investorov, aby sa stiahli z Bieloruska, ak nechcú mať do činenia s krvavými peniazmi a nechcú priamo alebo nepriamo podporovať Lukašenkov zločinecký režim."@sk19
". – Gospod predsednik, januarja smo sprejeli resolucijo o Belorusiji. Ni dobro, da moramo vedno znova izražati našo zaskrbljenost zaradi razmer, ne da bi se beloruske oblasti na to pozitivno odzvale. Čeprav je Evropska unija ponovno uvedla sankcije in ostro nastopila proti Lukašenkovemu režimu, so še vedno kršene temeljne pravice, kot sta svoboda zbiranja in izražanja. Tudi poročila o nenehnem psihičnem in fizičnem mučenju političnih zapornikov in poskusih novačenja obveščevalcev za KGB Evropski uniji jasno sporočajo, da Lukašenkov režim ni razumel našega prejšnjega sporočila. Mogoče bi morali glasneje spregovoriti in še jasneje povedati, da so razmere v Belorusiji nesprejemljive. Komisijo želim pozvati, da poroča o nadaljnjih ukrepih, ki jih lahko sprejme glede Lukašenkovega režima. Prav tako pozivam evropska podjetja in vlagatelje, da se umaknejo iz Belorusije, če ne želijo prejemati krvavega denarja ter posredno ali neposredno podpirati Lukašenkovega kriminalnega režima."@sl20
"Herr talman! I januari antog vi en resolution om Vitryssland. Det är inget gott tecken alls att vi gång på gång måste uttrycka vår oro över situationen, utan att få några positiva reaktioner från de vitryska myndigheterna. Även om EU har återinfört sanktioner och intagit en hård linje mot Viktor Lukasjenkos regim kränks och åsidosätts fortfarande grundläggande rättigheter som föreningsfrihet och yttrandefrihet. Rapporterna om fortsatt psykisk och fysisk tortyr av politiska fångar och försöken att rekrytera spioner till KGB sänder dessutom EU en tydlig signal om att Lukasjenkos regim inte tog till sig vårt budskap förra gången. Kanske måste vi tala klarspråk och göra det ännu tydligare att situationen i Vitryssland är oacceptabel. Jag vill be kommissionen att rapportera om ytterligare åtgärder som kan vidtas mot Lukasjenkos regim. Jag vill också uppmana europeiska företag och investerare att dra sig tillbaka från Vitryssland om de inte vill hantera blodspengar och direkt eller indirekt stödja Lukasjenkos brottsliga regim."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kristiina Ojuland,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph