Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-10-Speech-4-271-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110310.19.4-271-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Asasinarea ministrului pakistanez pentru minorități, dl Bhati, intervine în plină controversă privind amendarea legii care prevedea pedeapsa cu moartea pentru blasfemie în această țară, modificare pe care acesta o susținea. Consider că intoleranța care stă la baza legilor referitoare la penalizarea blasfemiei a condus și la regretabile asasinate ale unor personalități care se luptau pentru libertatea de expresie și credință în Pakistan. Totodată, cazul dlui Bhati a fost condamnat de o mare parte a societății pakistaneze în lumea politică, în media și de către oameni cu origini etnice și convingeri religioase variate, iar acesta este un semnal pozitiv. Guvernul acestei țări are, prin urmare, datoria de a preveni repetarea cazurilor de violență bazate pe intoleranță și de a-și continua eforturile pentru respectarea valorilor democratice înscrise în Constituția pakistaneză, a principiilor universale ale drepturilor omului și a libertății de gândire."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, k vraždě ministra pro menšiny v Pákistánu pana Bhattího došlo uprostřed ostré diskuse o změně zákona, který v této zemi stanovuje trest smrti za rouhání, což je změna, kterou podporoval. Domnívám se, že intolerance, o niž se opírají právní předpisy o trestání rouhání, vedla k otřesným vraždám osob, které bojovaly za svobodu projevu a přesvědčení v Pákistánu. Případ pana Bhattího přitom odsoudila velká část politické reprezentace Pákistánu, média a lidé různého etnického původu a náboženského vyznání, což je pozitivní signál. Je proto povinností vlády této země zabránit opakování násilných aktů na základě nesnášenlivosti a pokračovat v úsilí o respektování demokratických hodnot zakotvených v pákistánské ústavě, univerzálních principů lidských práv a svobody myšlení."@cs1
"Hr. formand! Mordet på Pakistans minister for minoriteter, hr. Bhatti, er sket midt i polemikken omkring ændringen af den lov, som dikterer dødsstraf for blasfemi i dette land. En ændring, som han støttede. Jeg mener, at den intolerance, som love om retsforfølgelse af blasfemi er baseret på, også har ført til de skrækkelige mord på ledende personer, der kæmpede for ytrings- og trosfriheden i Pakistan. Samtidig er hændelsen med hr. Bhatti blevet fordømt af en stor del af Pakistans politiske etablissement, i pressen og af personer af forskellig etnisk oprindelse og med forskellige religiøse overbevisninger, hvilket er et positivt tegn. Det er derfor landets regerings pligt at forhindre en gentagelse af voldelige episoder baseret på intolerance og fortsætte sine bestræbelser på at respektere de demokratiske værdier, som er knæsat i den pakistanske forfatning, de universelle menneskerettighedsprincipper og tankefriheden."@da2
"Herr Präsident, der Mord an Pakistans Minister für Minderheiten, Herrn Bhatti, geschah inmitten der ganzen Kontroverse über die Änderung des Gesetzes, das in diesem Land für Gotteslästerung die Todesstrafe vorsieht, eine Änderung, die er unterstützte. Ich glaube, dass die Intoleranz, auf die sich die Gesetze zur Bestrafung von Gotteslästerung stützen, auch zu den erschreckenden Morden an führenden Persönlichkeiten geführt haben, die für die Meinungs- und Religionsfreiheit in Pakistan gekämpft haben. Gleichzeitig wurde der Mord an Herrn Bhatti von einem Großteil des politischen Establishments, den Medien und Menschen verschiedenster ethnischer Herkunft und Religionen verurteilt, was ein gutes Zeichen ist. Es ist daher die Pflicht der Regierung dieses Landes, ein Wiederauftreten von auf Intoleranz zurückzuführende Gewalttaten zu verhindern und ihre Bemühungen zur Achtung der in der pakistanischen Verfassung verankerten demokratischen Werte, der allgemeinen Menschenrechtsgrundsätze und der Gedankenfreiheit fortzusetzen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η δολοφονία του υπουργού Μειονοτήτων του Πακιστάν κ. Bhatti συνέβη εν μέσω της όλης αντιπαράθεσης για την τροποποίηση του νόμου που ορίζει τη θανατική ποινή για τη βλασφημία στην χώρα αυτή και που εκείνος στήριζε. Θεωρώ ότι η μισαλλοδοξία στην οποία βασίζονται οι νόμοι για την τιμωρία της βλασφημίας οδήγησε και στις ειδεχθείς δολοφονίες ηγετικών προσωπικοτήτων που αγωνίστηκαν για την ελευθερία έκφρασης και πίστης στο Πακιστάν. Ταυτόχρονα, το συμβάν που αφορά τον κ. Bhatti καταδικάστηκε από μεγάλο μέρος του πολιτικού κατεστημένου του Πακιστάν, από τα μέσα ενημέρωσης και από ανθρώπους με διαφορετική εθνοτική καταγωγή και θρησκευτική πίστη, πράγμα που είναι θετικό σημάδι. Επομένως, καθήκον της κυβέρνησης της χώρας είναι να εμποδίσει την επανάληψη βίαιων συμβάντων λόγω μισαλλοδοξίας και να συνεχίσει τις προσπάθειές της για σεβασμό των δημοκρατικών αξιών που κατοχυρώνονται στο πακιστανικό σύνταγμα, των οικουμενικών αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της σκέψης."@el10
"Mr President, the murder of Pakistan’s minorities minister, Mr Bhatti, comes in the midst of the whole controversy about amending the law which stipulated the death penalty for blasphemy in this country, an amendment which he supported. I think that the intolerance on which the laws on punishing blasphemy are based has also led to the appalling murders of leading figures who fought for the freedom of expression and belief in Pakistan. At the same time, the incident involving Mr Bhatti has been condemned by a large section of Pakistan’s political establishment, in the media, and by people from a variety of ethnic origins and religious beliefs, which is a positive sign. It is therefore the duty of this country’s government to prevent a recurrence of violent incidents based on intolerance and to continue its efforts to respect the democratic values enshrined in the Pakistani Constitution, the universal principles of human rights and the freedom of thought."@en4
"Señor Presidente, el asesinato del Ministro de las Minorías de Pakistán, el señor Bhatti, se produce en medio de toda la controversia sobre la enmienda de la ley que estipulaba la pena de muerte por blasfemia en este país, una enmienda que él apoyaba. Creo que la intolerancia en la que se basan las leyes sobre el castigo de la blasfemia también ha conducido a los terribles asesinatos de figuras destacadas que luchaban por la libertad de expresión y de creencia en Pakistán. Al mismo tiempo, el incidente que ha afectado al señor Bhatti ha sido condenado por una amplia sección de la clase dirigente política de Pakistán, en los medios de comunicación, y por personas de una variedad de orígenes étnicos y creencias religiosas, lo cual es un signo positivo. Por tanto, el Gobierno de este país tiene el deber de impedir que se repitan incidentes violentos basados en la intolerancia y de proseguir sus esfuerzos para respetar los valores democráticos consagrados en la Constitución pakistaní, los principios universales de los derechos humanos y la libertad de pensamiento."@es21
"Austatud juhataja! Pakistani vähemuste ministri Shabhaz Bhatti mõrv toimus keset kogu seda poleemikat seaduse muutmise üle, millega selles riigis jumalateotuse eest surmanuhtlus määratakse, ja muudatusettepaneku üle, mida Bhatti toetas. Leian, et sallimatus, millel jumalateotuse eest karistuse määramise seadused põhinevad, on viinud ka sõna- ja usuvabaduse eest võitlevate Pakistani juhtfiguuride kohutavate mõrvadeni. Samas on Shabhaz Bhattiga seotud intsidendi mõistnud hukka suur osa Pakistani poliitikutest, meedia ning eri etnilised ja usulised rühmad – see on positiivne märk. Seetõttu on selle riigi valitsuse kohustus vältida sallimatusest ajendatud vägivaldsete intsidentide kordumist ning jätkata oma jõupingutusi, et austada Pakistani põhiseaduses sätestatud demokraatlikke väärtusi, inimõiguste üldpõhimõtteid ja mõttevabadust."@et5
"Arvoisa puhemies, Pakistanin vähemmistöministerin Bhattin murha on lainmuutosta koskevan kiistan keskipisteessä. Kyse on laista, jossa jumalanpilkasta määrätään kuolemanrangaistus tässä maassa ja muutoksesta, jota Bhatti puolsi. Minusta suvaitsemattomuus, johon jumalanpilkkalait perustuvat, on myös johtanut niiden johtohenkilöiden kauhistuttaviin murhiin, jotka taistelivat sananvapauden ja uskonnonvapauden puolesta Pakistanissa. Samanaikaisesti suuri osa Pakistanin poliittisesta järjestelmästä on tuominnut Bhattin tapauksen, ja samoin ovat tehneet joukkotiedotusvälineet ja eri etnisistä taustoista ja eri uskontokunnista olevat ihmiset, mikä on myönteinen merkki. Tämän vuoksi maan hallituksen velvollisuutena on estää suvaitsemattomuuteen perustuvien väkivaltaisuuksien toistuminen ja jatkaa ponnistelujaan Pakistanin perustuslakiin kirjattujen demokraattisten arvojen, ihmisarvojen yleismaailmallisten periaatteiden ja ajatuksenvapauden kunnioittamisessa."@fi7
"Monsieur le Président, l’assassinat du ministre des minorités, M. Bhatti, arrive au milieu d’une polémique générale sur l’amendement de la loi prescrivant la peine de mort pour le blasphème dans ce pays, amendement qu’il soutenait. Je pense que l’intolérance sur laquelle reposent les lois punissant le blasphème a également mené aux horribles meurtres des personnalités qui se battaient pour la liberté d’expression et de croyance au Pakistan. Parallèlement, la mort de M. Bhatti a été condamnée par une grande partie de la classe politique pakistanaise ainsi que par les médias et par des personnes provenant de diverses origines ethniques et appartenances religieuses, ce qui est un signe positif. Il est maintenant du devoir du gouvernement pakistanais d’empêcher que de tels incidents basés sur l’intolérance se reproduisent, et de poursuivre ses efforts afin que les valeurs démocratiques entérinées dans la constitution pakistanaise, les principes des droits de l’homme et la liberté de pensée soient respectés."@fr8
"Elnök úr, Pakisztán kisebbségügyi miniszterét, Bhatti urat azon vita közepette gyilkolták meg, amelyet az istenkáromlást halálbüntetéssel sújtó törvény általa is támogatott módosítása váltott ki. Úgy vélem, hogy az az intolerancia, amelyre az istenkáromlást büntető törvények épülnek, szintén szerepet játszott azoknak a vezető személyeknek a döbbenetes meggyilkolásában, akik a szólás- és vallásszabadságért harcoltak Pakisztánban. Ugyanakkor a Bhatti úrral kapcsolatos incidenst a pakisztáni politikai vezető réteg nagy része, a média és különböző etnikumú és vallású emberek elítélték, ami jó jel. Ezért ennek a kormánynak kötelessége, hogy megakadályozza az intoleranciára épülő erőszakos incidenseket, és folytatnia kell a pakisztáni alkotmányba ágyazott demokratikus értékek, az egyetemes emberi jogok és a gondolatszabadság elveinek tiszteletben tartására tett erőfeszítéseit."@hu11
"Signor Presidente, l’assassinio del ministro delle minoranze del Pakistan Bhatti ha avuto luogo nel bel mezzo della controversia circa la modifica della legge che prescrive la pena di morte per la blasfemia nel paese, modifica che egli sosteneva. Ritengo che l’intolleranza su cui si basano le leggi che puniscono la blasfemia abbia anche portato ai terribili omicidi di personalità d primaria importanza che lottavano per la libertà di espressione e credo in Pakistan. Nel contempo, l’incidente che ha coinvolto Bhatti è stato condannato da un’ampia sezione dell’establishment politico pakistano, nei mezzi di comunicazione, e da cittadini di diversa origine etnica e credi religiosi, il che è un segnale positivo. È, quindi, dovere del governo del paese prevenire un ripresentarsi d’incidenti violenti basati sull’intolleranza e continuare il proprio impegno per rispettare i valori democratici sanciti nella costituzione del Pakistan, i principi universali dei diritti umani e la libertà di pensiero."@it12
"Pone pirmininke, Pakistano mažumų ministras S. Bhatti nužudytas vykstant ginčams dėl įstatymo, kuriuo šioje šalyje už šventvagystę numatyta mirties bausmė, pakeitimų, kuriems jis pritarė. Manau, kad nepakantumas, davęs pradžią įstatymams, pagal kuriuos baudžiama už šventvagystę, lėmė baisias pagrindinių kovotojų už žodžio ir įsitikinimų laisvę Pakistane žmogžudystes. Tuo pat metu incidentą su S. Bhatti pasmerkė didelė Pakistano politinio elito, žiniasklaidos, įvairios etninės kilmės ir religinių įsitikinimų žmonių dalis, o tai – teigiamas ženklas. Todėl šalies vyriausybės pareiga – užtikrinti, kad nepasikartotų smurtiniai incidentai, kurių priežastis – nepakantumas, ir toliau stengtis laikytis Pakistano konstitucijoje įtvirtintų demokratinių vertybių, visuotinių žmogaus teisių ir nuomonės laisvės principų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Pakistānas minoritāšu lietu ministra kunga slepkavība ir centrālais notikums strīdā par grozījumiem likumā, kurš veicina nāves sodu piešķiršanu par zaimošanu šajā valstī, grozījumiem, kurus viņš atbalstīja. Es domāju, ka neiecietība, uz ko balstās likumi par zaimošanas sodīšanu, arī noveda pie vadošo politiķu, kuri cīnījās par vārda un ticības brīvību Pakistānā, šausminošajām slepkavībām. Tajā pašā laikā incidentu, kurā tika iesaistīts kungs, nosodīja liela daļa Pakistānas politisko iestāžu, kā arī plašsaziņas līdzekļi un dažādu etnisko izcelsmju un reliģisko pārliecību cilvēki, — tā ir pozitīva vēsts. Tāpēc šīs valsts valdības pienākums ir nepieļaut uz neiecietību balstītu vardarbības aktu atkārtošanos un turpināt centienus ievērot demokrātiskās vērtības, ko lolo Pakistānas Konstitūcija, — cilvēktiesību un uzskatu brīvības vispārīgos principus."@lv13
"Asasinarea ministrului pakistanez pentru minorități, dl Bhati, intervine în plină controversă privind amendarea legii care prevedea pedeapsa cu moartea pentru blasfemie în această țară, modificare pe care acesta o susținea. Consider că intoleranța care stă la baza legilor referitoare la penalizarea blasfemiei a condus și la regretabile asasinate ale unor personalități care se luptau pentru libertatea de expresie și credință în Pakistan. Totodată, cazul dlui Bhati a fost condamnat de o mare parte a societății pakistaneze în lumea politică, în media și de către oameni cu origini etnice și convingeri religioase variate, iar acesta este un semnal pozitiv. Guvernul acestei țări are, prin urmare, datoria de a preveni repetarea cazurilor de violență bazate pe intoleranță și de a-și continua eforturile pentru respectarea valorilor democratice înscrise în Constituția pakistaneză, a principiilor universale ale drepturilor omului și a libertății de gândire."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de moord op de Pakistaanse minister van Minderheden, de heer Bhatti, vindt plaats middenin de controverse over het wijzigen van de wet die de doodstraf zet op godslastering in dat land, een wijziging die hij steunde. Ik denk dat de intolerantie waarop de godslasteringswetten zijn gebaseerd ook heeft geleid tot de afschuwwekkende moord op vooraanstaande personen die vochten voor de vrijheid van meningsuiting en geloof in Pakistan. Tegelijkertijd is het incident met de heer Bhatti veroordeeld door een groot deel van de Pakistaanse politiek, in de media, en door mensen van zeer uiteenlopende etnische achtergrond en religieuze overtuiging. Dat is een positief teken. Het is daarom de plicht van de regering van dit land om te voorkomen dat er opnieuw gewelddadige incidenten voorkomen door intolerantie, en om door te gaan met de inspanningen voor respect van de democratische waarden die zijn vastgelegd in de Pakistaanse grondwet, de universele beginselen van de mensenrechten en de vrijheid van denken."@nl3
"Panie Przewodniczący! Zabójstwo Bhattiego, pakistańskiego ministra ds. mniejszości, zdarzyło się w czasie, gdy prowadzone były burzliwe debaty dotyczące zmian prawa, wedle którego w tym kraju bluźnierstwo karze się śmiercią – zmianę tego właśnie popierał Bhatti. Wydaje mi się, że nietolerancja, która jest fundamentem ustawy o bluźnierstwie, doprowadziła również do koszmarnych zbrodni, jakimi były morderstwa przywódców walczących o wolność słowa i wyznania w Pakistanie. Równocześnie przypadek ministra Bhattiego został potępiony przez znaczną część pakistańskiej klasy politycznej, media i osoby z różnych środowisk etnicznych i religijnych, co jest z kolei dobrym znakiem. Obowiązkiem władz jest zapobieganie aktom przemocy wynikającej z nietolerancji, a także dalsze wzmacnianie poszanowania powszechnych praw człowieka, wolności myśli i wartości demokratycznych zawartych w pakistańskiej konstytucji."@pl16
"Senhor Presidente, o assassínio do Ministro para as Minorias paquistanês, Shahbaz Bhatti, ocorre durante a controvérsia sobre a alteração da lei que prevê que a blasfémia seja punida com a pena de morte naquele país. Ele apoiava essa alteração. Considero que a intolerância em que se baseiam as leis sobre a punição da blasfémia conduziu aos horríveis homicídios de destacadas figuras que lutavam pela liberdade de expressão e de crença no Paquistão. Simultaneamente, o incidente que envolveu Shahbaz Bhatti foi condenado por grande parte do sector político paquistanês, pela comunicação social e por pessoas das mais diversas etnias e religiões, o que é um sinal positivo. Por conseguinte, é o dever do Governo daquele país impedir a repetição de incidentes violentos provocados pela intolerância e prosseguir os seus esforços para que os valores democráticos consagrados na constituição paquistanesa, os princípios universais dos direitos humanos e a liberdade de pensamento sejam respeitados."@pt17
"Vražda pakistanského ministra pre menšiny pána Bhattiho prichádza uprostred celej kontroverzie v súvislosti so zmenou a doplnením zákona, ktorý za rúhanie v tejto krajine ustanovoval trest smrti. On túto zmenu a doplnenie podporoval. Myslím si, že netolerancia, na ktorej sú založené zákony trestajúce rúhanie, viedla aj k hrozným vraždám vedúcich predstaviteľov, ktorí bojovali za slobodu prejavu a vierovyznania v Pakistane. Prípad pána Bhattiho zároveň odsúdila veľká časť pakistanskej politickej scény, médiá aj ľudia rôzneho etnického pôvodu a náboženského vierovyznania, čo je pozitívny znak. Vláda tejto krajiny je preto povinná predchádzať opakovaniu násilných činov založených na netolerancii a pokračovať vo svojom úsilí rešpektovať demokratické hodnoty zakotvené v pakistanskej ústave, všeobecné zásady ľudských práv a slobodu myslenia."@sk19
"Gospod predsednik, umor pakistanskega ministra za manjšine, gospoda Batija, je bil izveden ravno sredi sporov glede spremembe zakonov, ki predvidevajo smrtno kazen za bogokletstvo v državi, sredi spremembe, ki jo je podpiral. Menim, da je nestrpnost, na kateri temeljijo zakoni o kaznovanju bogokletstva, pripeljala tudi do zahrbtnega umora vodilnih akterjev, ki so se borili za svobodo izražanja in svobodo veroizpovedi v Pakistanu. Hkrati je usmrtitev gospoda Batija obsodila tudi velika večina pakistanskih politikov, mediji in ljudje različnih narodnostnih pripadnosti in verskih prepričanj, kar je pozitivno. Zato je vlada v državi dolžna preprečiti ponavljanje nasilnih dogodkov, ki temeljijo na strpnosti in si še naprej prizadevati za spoštovanje demokratičnih pravic, ki so zapisane v pakistanski ustavi, univerzalnih načel človekovih pravic in svobode misli."@sl20
"Herr talman! Mordet på Pakistans minoritetsminister Shahbaz Bhatti kommer mitt i hela konflikten om att ändra den lag som föreskriver dödsstraff för hädelse i landet, en ändring han ställde sig bakom. Jag tror att den intolerans som ligger till grund för lagarna om straff för hädelse även har orsakat de förfärliga morden på ledande personer som kämpat för yttrandefrihet och trosfrihet i Pakistan. Samtidigt har mordet på Shahbaz Bhatti fördömts av en stor del av Pakistans politiska etablissemang, i medierna och av folk av skiftande etniskt ursprung och skilda trosuppfattningar, vilket är ett gott tecken. Det är därför den pakistanska regeringens skyldighet att förhindra en upprepning av våldsdåd som grundar sig på intolerans och att fortsätta sina ansträngningar för att respektera de demokratiska värderingar som slås fast i Pakistans konstitution, de universella principerna om mänskliga rättigheter och tankefrihet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph