Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-10-Speech-4-159-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110310.14.4-159-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, those calling for military intervention – and a no-fly zone is, of course, a form of military intervention, requiring as it does a willingness to strike at air facilities on the ground – should remember three points. First, as we have heard, the Libyan opposition does not want foreign intervention. There are posters up all over Benghazi saying so. Second, the Gaddafi regime want foreign intervention: it would justify the dictator’s argument that he is defending his country against foreign invaders. Third, we cannot afford it. The first ship in the area after the humanitarian crisis began was HMS Cumberland from our own country, which was in the area because she was on her way to be scrapped! And our Navy still has more reach than those of most of the other Member States. There might have been an argument for some direct strike against the Gaddafi regime in the 1980s when it was plainly engaged in international terrorism. It is striking that those who are now demanding some form of intervention were not in favour of such action when it would have been justifiable under the norms of international law. There is something disgusting about the spectacle of all these European leaders fawning and slobbering over this appalling regime. We have made quite enough problems for ourselves by our interventions to date. I think we have done quite enough."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, ti, kdo volají po vojenské intervenci – a bezletová zóna je samozřejmě formou vojenské intervence, která ze své podstaty vyžaduje ochotu zaútočit na zařízení na zemi – by si měli uvědomit tři body. Zaprvé, jak jsme slyšeli, libyjská opozice nechce cizí zásah. Všude po Benghází jsou plakáty, které to tvrdí. Zadruhé, režim Kaddáfího si přeje zahraniční intervenci: to by zdůvodňovalo diktátorův argument, že brání svou zemi proti cizím vetřelcům. Zatřetí, nemůžeme si to dovolit. První lodí, která byla v oblasti na začátku humanitární krize, byla loď HMS Cumberland z naší vlastní země, protože byla na cestě, aby byla sešrotována! A to má naše námořnictvo pořád větší dosah, než většina ostatních členských států. Důvod pro nějaký přímý zásah proti režimu Kaddáfího mohl existovat v 80. letech, kdy se jasně angažoval v mezinárodním terorismu. Je zarážející, že ti, kteří nyní požadují některou z forem intervence, pro ni nebyli v době, kdy by bývala byla ospravedlnitelná na základě norem mezinárodního práva. Na přehlídce všech těchto evropských představitelů, servilních a slintajících nad tímto otřesným režimem, je něco nechutného. Sami jsme si svými zásahy do dnešního dne nadělali dost problémů. Myslím, že jsme udělali už dost."@cs1
"Fru formand! De, der opfordrer til militær intervention – og en flyveforbudszone er naturligvis en form for militær intervention, da den jo kræver, at man er parat til at angribe flyveanlæg på jorden – bør huske tre ting. For det første ønsker den libyske opposition, som vi har hørt, ikke fremmed intervention. Der hænger plakater over hele Benghazi, som gør opmærksom på det. For det andet ønsker Gaddafi-styret netop fremmed intervention. Det ville retfærdiggøre diktatorens argument om, at han forsvarer sit land mod en fremmed invasion. For det tredje har vi ikke råd. Det første skib, der var i området, efter at den humanitære krise var brudt ud, var HMS Cumberland fra mit land, som var i området, fordi hun var på vej til at blive skrottet! Og vores flåde har stadig større rækkevidde end de fleste andre medlemsstaters. Man kunne måske argumentere for et direkte angreb mod Gaddafi-styret i 1980'erne, da det var åbenlyst involveret i international terrorisme. Det er tankevækkende, at de, som nu kræver en intervention i en eller anden form, ikke gik ind for den, da den havde kunnet retfærdiggøres ud fra et folkeretligt synspunkt. Det er temmelig frastødende at iagttage alle disse europæiske ledere, som kryber og savler over dette forfærdelige styre. Vi har skabt nok problemer for os selv med vores interventioner indtil nu. Jeg synes, vi har gjort rigeligt."@da2
"Frau Präsidentin! Jene, die eine militärische Intervention fordern – und eine Flugverbotszone ist natürlich eine Form der militärischen Intervention, da dies, wie hier der Fall ist, die Bereitschaft voraussetzt, Luftstützpunkte auf dem Boden anzugreifen – sollten die folgenden drei Punkte bedenken. Erstens ist die libysche Opposition, wie wir eben gehört haben, gegen eine Intervention aus dem Ausland. Überall in Benghasi hängen Poster aus, die das bestätigen. Zweitens käme dem Gaddafi-Regime Intervention aus dem Ausland entgegen: Eine solche würde das Argument des Diktators rechtfertigen, dass er sein Land gegen ausländische Invasoren verteidigt. Drittens können wir uns eine Intervention nicht leisten. Das erste Schiff in der Region nach dem Ausbruch der humanitären Krise war die HMS Cumberland aus unserem Land; das Schiff befand sich gerade in der Region, da es ausrangiert werden sollte! Und unsere Marine hat immer noch eine größere Reichweite als die der meisten anderen Mitgliedstaaten. In den 1980er Jahren gab es vielleicht noch eine Grundlage für einen Schlag gegen das Gaddafi-Regime, als dieses direkt in den internationalen Terrorismus verwickelt war. Besonders auffallend ist, dass diejenigen, die jetzt eine Form der Intervention fordern, sich gegen eine solche ausgesprochen haben, als es unter internationalem Recht gerechtfertigt gewesen wäre. Das gesamte Spektakel der geifernden und vor diesem entsetzlichen Regime katzbuckelnden europäischen Führungspolitiker ist geradezu widerwärtig. Wir haben uns mit unseren bisherigen Interventionen bereits genug Probleme eingehandelt. Ich bin der Ansicht, dass wir bereits genug getan haben."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, εκείνοι που ζητούν στρατιωτική επέμβαση –και μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων είναι, φυσικά, μια μορφή στρατιωτικής επέμβασης, καθώς απαιτεί τη βούληση να χτυπηθούν αεροπορικές εγκαταστάσεις εδάφους– θα πρέπει να θυμούνται τρία πράγματα. Πρώτον, όπως ακούσαμε, η αντιπολίτευση της Λιβύης δεν θέλει ξένη επέμβαση. Παντού στη Βεγγάζη υπάρχουν αφίσες που το λένε αυτό. Δεύτερον, το καθεστώς Gaddafi είναι που θέλει την ξένη επέμβαση: αυτό θα επαλήθευε το επιχείρημα του δικτάτορα ότι υπερασπίζεται τη χώρα του κατά ξένων εισβολέων. Τρίτον, δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να το κάνουμε. Το πρώτο πλοίο στην περιοχή μετά την έναρξη της ανθρωπιστικής κρίσης ήταν το HMS Cumberland από την πατρίδα μου, που βρέθηκε στην περιοχή επειδή πήγαινε για διάλυση! Ωστόσο, το δικό μας ναυτικό εξακολουθεί να έχει μεγαλύτερη εμβέλεια από το ναυτικό των περισσότερων άλλων κρατών μελών. Μπορεί τη δεκαετία του 1980, όταν το καθεστώς Gaddafi εμπλεκόταν καταφανώς στη διεθνή τρομοκρατία, να υπήρχαν λόγοι για άμεσα χτυπήματα κατά του εν λόγω καθεστώτος. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι εκείνοι που τώρα ζητούν κάποια μορφή επέμβασης δεν ήταν υπέρ τέτοιας δράσης τότε που θα ήταν δικαιολογημένη σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Υπάρχει κάτι το αποκρουστικό στο θέαμα όλων αυτών των ευρωπαίων ηγετών που κολακεύουν και καλοπιάνουν αυτό το απεχθές καθεστώς. Δημιουργήσαμε αρκετά προβλήματα στους εαυτούς μας με τις μέχρι τώρα επεμβάσεις μας. Νομίζω ότι έχουμε κάνει αρκετά."@el10
"Señora Presidenta, quienes piden una intervención militar ―y una zona de exclusión aérea es, por supuesto, una forma de intervención militar, ya que requiere estar dispuesto a atacar aeronaves sobre el terreno― deberían recordar tres puntos. En primer lugar, como hemos oído, la oposición libia no quiere una intervención extranjera. Hay carteles colgados por toda la ciudad de Benghazi que así lo expresan. En segundo lugar, el régimen de Gadafi quiere la intervención extranjera: esta justificaría el argumento del dictador de que está defendiendo a su país frente a los invasores extranjeros. En tercer lugar, no podemos permitírnosla. El primer buque presente en la zona después de que empezase la crisis humanitaria era el de nuestro propio país, ¡que se encontraba en la zona porque iba camino del desguace! Asimismo, nuestra Marina todavía tiene más alcance que las de la mayoría de los demás Estados miembros. Quizás hubiera algún argumento que justificara algún tipo de ataque directo contra el régimen de Gadafi en los años ochenta cuando estaba claramente implicado en el terrorismo internacional. Es asombroso que quienes ahora están pidiendo alguna forma de intervención no estuviesen a favor de este tipo de acción cuando habría sido justificable de conformidad con las normas del derecho internacional. Hay algo vergonzoso en el espectáculo que daban todos estos dirigentes europeos al adular a este régimen terrible, por el que se les caía la baba. Nos hemos buscado bastantes problemas con nuestras intervenciones hasta la fecha. Creo que ya hemos hecho bastante."@es21
"Austatud juhataja! Need, kes nõuavad sõjalist sekkumist – ja lennukeelutsoon on muidugi sõjalise sekkumise üks vorme, sest see eeldab soovi rünnata maapeal paiknevat lennuinfrastruktuuri –, peaksid meeles pidama kolme asja. Esiteks, nagu me oleme kuulnud, ei soovi Liibüa opositsioon välisriikide sekkumist. Kogu Benghazi on täis plakateid, millel nii väidetakse. Teiseks soovib Gaddafi režiim välisriikide sekkumist: see õigustaks diktaatori väidet, et ta kaitseb oma riiki välismaiste sissetungijate vastu. Kolmandaks ei saa me seda endale lubada. Esimene pärast humanitaarkriisi algust piirkonda siirdunud laev oli HMS Cumberland, mis oli pärit meie oma kodumaalt ja viibis seal piirkonnas selle pärast, et oli teel lammutamisele. Ja sellegipoolest on meie laevastiku tegevusraadius suurem kui enamiku teiste liikmesriikide oma. Mingisugune otsene rünnak Gaddafi režiimi vastu võis olla põhjendatud 1980. aastatel, kui režiim oli selgelt seotud rahvusvahelise terrorismiga. On väga tähelepanuväärne, et need, kes nüüd nõuavad mingis vormis sekkumist, ei teinud seda siis, kui seda oleks olnud võimalik rahvusvahelise õiguse normidega põhjendada. Vaatepildis, kuidas kõik need Euroopa juhid selle kohutava režiimi ees ülevoolavalt lipitsesid, on midagi eemaletõukavat. Oleme oma seniste sekkumistega endale juba täiesti piisavalt probleeme tekitanud. Arvan, et oleme teinud täiesti piisavalt."@et5
"Arvoisa puhemies, sotilaallista väliintuloa vaativien (lentokieltoaluehan on eräänlainen sotilastoimi, koska se edellyttää valmiutta iskeä maassa olevaan lentokalustoon) olisi syytä muistaa kolme asiaa. Ensinnäkin, kuten olemme kuulleet, Libyan oppositio ei halua ulkomaiden väliintuloa. Joka puolella Benghazia voi nähdä julisteita, joissa tämä todetaan. Toiseksi Gaddafin hallinto ulkomaiden väliintuloa: se nimittäin oikeuttaisi diktaattorin perustelut siitä, että hän puolustaa maataan ulkomaisia hyökkääjiä vastaan. Kolmas asia on se, ettei meillä ole varaa sotilastoimiin. Ensimmäinen alus alueella humanitaarisen kriisin alettua oli maastamme tullut HMS Cumberland, joka oli alueella, koska se oli menossa romutettavaksi! Lisäksi laivastomme toiminta-alue on yhä paljon laajempi kuin monien muiden jäsenvaltioiden laivaston. Suorat iskut Gaddafin hallintoa vastaan olivat vielä 1980-luvulla kenties jotenkin perusteltavissa, koska hallinto oli sekaantunut suoranaisesti kansainväliseen terrorismiin. On hämmästyttävää, että jonkinlaista väliintuloa nyt vaativat eivät kannattaneet sitä silloin, kun se olisi ollut perusteltavissa kansainvälisen lain normien nojalla. On vastenmielistä nähdä kaikkien näiden Euroopan johtajien mielistelevän Libyan kauheaa hallintoa. Olemme jo saaneet aikaan ihan tarpeeksi ongelmia tähänastisilla toimillamme. Minusta olemme tehneet jo tarpeeksi."@fi7
"Madame la Présidente, ceux qui appellent à l’intervention militaire - et une zone d’exclusion aérienne constitue, à l’évidence, une forme d’intervention militaire, puisqu’elle nécessite la volonté de frapper des installations aériennes au sol - devraient se rappeler trois choses. Premièrement, comme nous l’avons entendu, l’opposition libyenne ne souhaite pas une intervention étrangère. Des affiches portant ce message sont visibles dans tout Benghazi. Deuxièmement, le régime de Kadhafi, lui, souhaite bel et bien une intervention étrangère: celle-ci corroborerait en effet l’argument du dictateur selon lequel il défend son pays contre une invasion étrangère. Troisièmement, nos finances ne permettent pas une telle intervention. Le premier navire présent dans la région après le début de la crise humanitaire était le HMS Cumberland, un navire de notre pays, qui ne se trouvait dans la région que parce qu’il était en route pour être mis à la ferraille! Et notre marine a pourtant une capacité d’action plus importante que celles de la plupart des autres États membres. Une intervention directe contre le régime de Kadhafi aurait pu se justifier dans les années 80, lorsqu’il était clairement impliqué dans le terrorisme international. Il est étonnant de constater que ceux qui demandent aujourd’hui une forme d’intervention n’étaient pas favorables à une telle mesure à l’époque où elle aurait été justifiable en droit international. Il y a quelque chose d’écœurant à voir le spectacle offert par tous ces dirigeants européens flagornant et adulant cet odieux régime. Nos interventions nous ont attiré bien assez de problèmes jusqu’à présent. Je pense que nous en avons fait assez."@fr8
"Elnök asszony! Azoknak, akik katonai beavatkozást kérnek – márpedig a repülési tilalmi övezet természetesen a katonai beavatkozás egy formája, mivel azt feltételezi, hogy készek vagyunk csapást mérni a földön lévő légi berendezésekre – három dolgot kellene észben tartaniuk. Először is, mint hallottuk, a líbiai ellenzék nem akar külföldi beavatkozást. Bengáziban lépten-nyomon látni az erről szóló plakátokat. Másodszor, a Kadhafi-rezsim viszont a külföldi beavatkozást, mivel ez alátámasztaná a diktátor érvelését, miszerint ő a hazáját védi a külföldi megszállókkal szemben. Harmadszor, nem engedhetjük meg magunknak. Miután a humanitárius válság megkezdődött, az első hajó a térségben az én országomból származó HMS Cumberland volt, amely azért tartózkodott a térségben, mert éppen a roncstelepre tartott! És a mi haditengerészetünk még mindig felkészültebb, mint a tagállamok többségéé. A Kadhafi-rezsim elleni közvetlen csapások mellett szólhatott egy érv az 1980-as években, amikor nyíltan részt vett a nemzetközi terrorizmusban. Meglepő, hogy azok, akik ma valamilyenfajta beavatkozást követelnek, nem pártolták az ilyen fellépést, amikor még meg lehetett volna indokolni a nemzetközi jog normái alapján. Van abban a látványban valami gusztustalan, ahogy mindezek az európai vezetők csúsznak-másznak e visszataszító rendszer előtt. Éppen elég bajt csináltunk magunknak az eddigi beavatkozásainkkal. Szerintem már éppen eleget tettünk."@hu11
"Signora Presidente, questa richiesta di un intervento militare – ché una zona di non sorvolo è, ovviamente, una forma di intervento militare, posto che comporta la disponibilità a colpire strutture militari sul terreno – dovrebbe farci riflettere su tre cose. Primo, come è stato detto, l’opposizione libica non vuole interventi stranieri. Bengasi è tappezzata di manifesti che affermano tale volontà. Secondo, il regime di Gheddafi, invece, vuole un intervento straniero perché così potrebbe giustificare le proprie asserzioni secondo cui starebbe agendo per difendere il paese da invasori stranieri. Terzo, non possiamo permetterci un intervento militare. La prima nave arrivata nell’area dopo che è scoppiata la crisi umanitaria è stata una nave del mio paese, la HMS Cumberland, che incrociava in quelle acque perché stava andando alla demolizione! E la nostra marina ha tuttora un raggio d’azione più ampio rispetto alla maggior parte degli altri Stati membri. Negli anni ’80 azioni militari dirette contro il regime di Gheddafi potevano anche essere giustificate, perché all’epoca il regime era palesemente coinvolto nel terrorismo internazionale. Colpisce che chi oggi invoca una qualche forma di intervento militare non la pensasse allo stesso modo allora, quando azioni del genere sarebbero state giustificabili ai sensi del diritto internazionale. C’è qualcosa di rivoltante nello spettacolo di tutti questi leader europei che con fare servile sbavano dietro a quell’orripilante regime. Con i nostri interventi passati ci siamo già procurati abbastanza problemi. Penso che abbiamo già fatto a sufficienza."@it12
"Ponia pirmininke, tie, kurie ragina imtis karinės intervencijos – o neskraidymo zona, žinoma, yra tam tikra karinės intervencijos forma, kuria reikalaujama pasiryžimo atakuoti oro pajėgų infrastruktūrą žemėje – turi prisiminti tris dalykus. Visų pirma Libijos opozicija nenori užsienio šalių intervencijos. Visame Bengazyje kabo plakatai, kuriuose tai parašyta. Antra, užsienio šalių intervencijos M. Gaddafi režimas: taip būtų pateisintas diktatoriaus teiginys, kad jis gina savo šalį nuo užsienio įsibrovėlių. Trečia, mes negalime sau to leisti. Pirmasis laivas toje teritorijoje, kai prasidėjo humanitarinė krizė, buvo „HMS Cumberland“ iš mūsų valstybės, kuris buvo toje teritorijoje, nes buvo plukdomas išardyti! O mūsų laivynas vis dar didesnis nei daugelio kitų valstybių narių. Galbūt buvo argumentų tiesioginiam M. Gadaffi režimo puolimui devintajame dešimtmetyje, kai jis vykdė gryną tarptautinį terorizmą. Keista, kad tie, kurie dabar reikalauja tam tikros formos intervencijos, nepalaikė tokių veiksmų, kai jie būtų pateisinami pagal tarptautinės teisės normas. Bjauru matyti, kaip visi Europos lyderiai pataikauja ir ašaroja dėl šio pasibaisėtino režimo. Mes jau prisidarėme pakankamai problemų su iki šiol buvusiomis intervencijomis. Manau, padarėme jau pakankamai daug."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, tiem, kuri aicina uz militāru iejaukšanos — un lidojumu aizlieguma zona, protams, ir militārās iejaukšanās paveids, jo tā pieprasa gatavību uzbrukt uz sauszemes esošajām aviācijas darbību nodrošinošajām iekārtām —, vajadzētu atcerēties trīs lietas. Pirmā, par kuru esam dzirdējuši, ir tā, ka Lībijas opozīcija nevēlas ārvalstu iejaukšanos. Visā Bengāzī ir izvietoti plakāti, kas par to vēsta. Otrkārt režīms ārvalstu iejaukšanos: tā attaisnotu diktatora argumentu, ka viņš aizsargā savu valsti pret ārvalstu iebrucējiem. Treškārt, mēs nevaram to atļauties. Pirmais kuģis šai zonā pēc humanitārās krīzes sākuma bija no mūsu pašu valsts, kurš šai zonā bija tāpēc, ka to gatavojās pārvērst metāllūžņos! Pie tam mūsu flotei ir lielāks izplatījums nekā lielākās daļas pārējo dalībvalstu flotēm. Arguments kādam tiešam uzbrukumam pret režīmu varēja būt 1980. gadā, kad tas bija atklāti iesaistījies starptautiskajā terorismā. Pārsteidzoši ir tas, ka tie, kuri tagad pieprasa kādu iejaukšanos, neatbalstīja šādu rīcību, kad tā būtu bijusi attaisnojama atbilstīgi starptautisko tiesību normām. Visu šo Eiropas līderu luncināšanās un svepstēšanas ainā ap šo šausmīgo režīmu ir kaut kas pretīgs. Mēs ar savu iejaukšanos šodien esam radījuši diezgan daudz problēmu paši sev. Es domāju, kas mēs esam darījuši pietiekoši daudz."@lv13
"Madam President, those calling for military intervention – and a no-fly zone is of course a form of military intervention, requiring as it does a willingness to strike at air facilities on the ground – should remember three points. First, as we have heard, the Libyan opposition does not want foreign intervention. There are posters up all over Benghazi saying so. Second, the Gaddafi regime want foreign intervention: it would justify the dictator’s argument that he is defending his country against foreign invaders. Third, we cannot afford it. The first ship in the area after the humanitarian crisis began was HMS Cumberland from our own country, which was in the area because she was on her way to be scrapped! And our Navy still has more reach than those of most of the other Member States. There might have been an argument for some direct strike against the Gaddafi regime in the 1980s when it was plainly engaged in international terrorism. It is striking that those who are now demanding some form of intervention were not in favour of such action when it would have been justifiable under the norms of international law. There is something disgusting about the spectacle of all these European leaders fawning and slobbering over this appalling regime. We have made quite enough problems for ourselves by our interventions to date. I think we have done quite enough."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, zij die oproepen tot militair ingrijpen – en een no-flyzone is natuurlijk een vorm van militair ingrijpen, omdat daarvoor de bereidheid vereist is om luchtverkeersfaciliteiten aan te vallen – zouden aan drie punten moeten denken. Ten eerste wil de Libische oppositie geen buitenlandse interventie, zoals we hebben gehoord. Overal in Benghazi hangen posters van die strekking. Ten tweede wil het regime van Kadhafi juist wel buitenlands ingrijpen als rechtvaardiging voor het argument van de dictator dat hij zijn land tegen buitenlandse indringers verdedigt. Ten derde kunnen we het ons niet veroorloven. Het eerste schip in het gebied nadat de humanitaire crisis was begonnen, was de HMS Cumberland uit mijn eigen land, dat in het gebied was omdat het op weg was om tot schroot verwerkt te worden. Daarbij moet opgemerkt worden dat onze marine nog altijd een grotere reikwijdte heeft dan die van de meeste andere lidstaten. In de jaren tachtig van de vorige eeuw hadden we wellicht reden gehad voor een rechtstreekse aanval op het regime van Kadhafi, toen het openlijk betrokken was bij internationaal terrorisme. Het is opmerkelijk dat degenen die nu enige vorm van ingrijpen eisen, geen voorstander van een dergelijk optreden waren, toen het gerechtvaardigd zou zijn geweest op grond van de normen van het internationaal recht. Het schouwspel van al die Europese leiders die dit afschuwelijke regime probeerden te paaien en lijmen heeft iets afstotelijks. We hebben met onze interventies tot nu toe al genoeg problemen voor onszelf gecreëerd. Ik ben van mening dat we meer dan genoeg hebben gedaan."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Ci, którzy wzywają do interwencji zbrojnej – a strefa zakazu lotów jest oczywiście pewną formą interwencji zbrojnej wymagającej, jak wiadomo, gotowości do uderzenia na urządzenia lotnicze na ziemi – powinni pamiętać o trzech rzeczach. Po pierwsze, jak już słyszeliśmy, libijska opozycja nie chce obcej interwencji. W całym Benghazi można zobaczyć plakaty o takiej treści. Po drugie, reżim Kaddafiego obcej interwencji: usprawiedliwiłaby ona twierdzenia dyktatora, że broni on swojego kraju przed najeźdźcami z zagranicy. Po trzecie, nie możemy sobie na nią pozwolić. Pierwszym okrętem w tym rejonie po rozpoczęciu kryzysu humanitarnego był HMS „Cumberland” z naszego własnego kraju, który znalazł się tam, ponieważ był w drodze na złom! A nasza marynarka wciąż ma większe możliwości niż większość marynarek innych państw członkowskich. Argumenty do bezpośredniego uderzenia na reżim Kaddafiego mogliśmy mieć w latach osiemdziesiątych, kiedy to był on w oczywisty sposób zaangażowany w międzynarodowy terroryzm. Uderzające jest to, że ci, którzy teraz żądają interwencji w jakiejś formie, nie popierali takiego działania, gdy mogło ono być uzasadnione w świetle norm prawa międzynarodowego. Jest coś obrzydliwego w festiwalu pochlebstw i umizgów wszystkich tych europejskich przywódców do tego potwornego reżimu. Naszymi dotychczasowymi interwencjami narobiliśmy sobie już dość problemów. Myślę, że wystarczająco wiele."@pl16
"Senhora Presidente, aqueles que reclamam uma intervenção militar – e uma zona de exclusão aérea é, naturalmente, uma forma de intervenção militar, que pressupõe uma intenção de atacar bases aéreas no solo – devem ter presentes três aspectos. Em primeiro lugar, tal como ouvimos, a oposição líbia não quer qualquer tipo de intervenção externa. Assim o dizem os cartazes que se encontram espalhados por toda a cidade de Bengasi. Em segundo lugar, o regime de Kadhafi quer essa intervenção, pois a mesma justificaria o argumento do ditador, segundo o qual está a defender o seu país contra invasores estrangeiros. Em terceiro lugar, não podemos dar-nos a esse luxo. O primeiro navio a chegar à zona, após o início da crise humanitária, foi a fragata HMS Cumberland, do nosso país, que se encontrava naquela região porque ia a caminho do local onde seria desmantelada! E o nosso poderio naval ainda é superior ao da maior parte das armadas dos restantes Estados-Membros. Na década de 80, talvez se tivesse justificado um ataque directo ao regime de Kadhafi, quando era manifesto o seu envolvimento no terrorismo internacional. Não deixa de ser curioso que aqueles que agora exigem uma intervenção não tivessem apoiado essa medida quando a mesma se teria justificado, ao abrigo das normas do direito internacional. Há algo repugnante no espectáculo de todos estes líderes europeus, que bajulam este regime sinistro e se babam por ele. Até à data, as nossas intervenções já nos causaram suficientes problemas. Creio que já fizemos o suficiente."@pt17
"Dnă președintă, cei care solicită intervenție militară - și o zonă de excluziune aeriană este, desigur, o formă de intervenție militară, care presupune, așa cum se întâmplă, o disponibilitate de a doborî la sol dispozitivele aeriene - ar trebui să își amintească trei lucruri. În primul rând, după cum am auzit, opoziția libiană nu dorește intervenție străină. Există afișe peste tot în Benghazi afirmând acest lucru. În al doilea rând, regimul Gaddafi vrea intervenție străină: aceasta ar justifica argumentul dictatorului că el își apără țara împotriva cotropitorilor străini. În al treilea rând, nu ne putem permite acest lucru. Prima navă din zonă după începerea crizei umanitare a fost HMS Cumberland din țara noastră, care se afla în zonă deoarece era pe cale să fie scoasă din uz! Și flota noastră maritimă încă are o capacitate mai mare decât cea a majorității celorlalte state membre. Ar fi putut exista un argument pentru o lovitură directă împotriva regimului Gaddafi în anii '80, când era clar implicat în acte de terorism internațional. Este surprinzător faptul că cei care solicită acum o anumită formă de intervenție nu au fost în favoarea unei astfel de acțiuni atunci când ar fi fost justificată, în temeiul normelor de drept internațional. Este dezgustător spectacolul tuturor acestor conducători europeni care lingușesc și salivează în jurul acestui regim îngrozitor. Ne-am făcut singuri destul de multe probleme prin intervențiile noastre de până acum. Cred că am făcut destul."@ro18
"Tí, ktorí žiadajú vojenský zásah – a bezletová zóna je, samozrejme, formou vojenského zásahu, ktorá vyžaduje ochotu útočiť na letecké základne na zemi –, by mali pamätať na tri veci. Po prvé, ako sme počuli, líbyjská opozícia nechce zahraničný vojenský zásah. Po celom Benghází sú plagáty, ktoré to hovoria. Po druhé, Kaddáfího režim zahraničný zásah, pretože by potvrdil diktátorov argument, že bráni svoju krajinu proti cudzím votrelcom. Po tretie, nemôžeme si to dovoliť. Prvá loď, ktorá bola v oblasti po začiatku humanitárnej krízy, bola HMS Cumberland z našej krajiny a bola tam preto, lebo bola práve na ceste domov, kde mala byť vyradená z prevádzky. A to má naše námorníctvo stále väčší dosah ako väčšina ostatných členských štátov. Na priamy zásah proti Kaddáfího režimu mohol byť dôvod v 80. rokoch 20. storočia, keď sa zjavne zapájal do medzinárodného terorizmu. Je zarážajúce, že tí, ktorí teraz žiadajú nejakú formu zásahu, neboli za takýto zásah vtedy, keď by to bolo ospravedlniteľné podľa noriem medzinárodného práva. Toto divadlo všetkých tých európskych predstaviteľov, ktorí sa podlizovali tomuto hroznému režimu a slintali nad ním, je odporné. Svojimi doterajšími zásahmi sme si už spôsobili dosť problémov. Myslím si, že sme už urobili dosť."@sk19
"Gospa predsednica, tisti, ki pozivajo k vojaškemu posredovanju – območje prepovedi letov je seveda oblika vojaškega posredovanja, ki zahteva pripravljenost za uničenje letalskih objektov na tleh – ne smejo pozabiti na tri točke. Prvič, kot smo slišali, libijska opozicija ne želi tujega posredovanja. Povsod po Bengaziju so plakati, ki to zahtevajo. Drugič, Gadafijev režim želi tujega posredovanja: s tem bi potrdili argumente diktatorja, da brani svojo državo pred zunanjimi napadalci. Tretjič, tega si ne moremo privoščiti. Prva ladja na območju po izbruhi humanitarne krize je bila HMS Cumberland iz moje države, ki je bila tam zaradi tega, ker je bila na poti za razrez! In naša mornarica ima še vedno večji domet kot večina drugih držav članic. Mogoče smo imeli argumente za neposreden napad na Gadafijev režim v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je očitno sodeloval v mednarodnem terorizmu. Osupljivo je, da tisti, ki zdaj zahtevajo neko obliko posredovanja, temu niso bili naklonjeni, ko bi to bilo upravičeno v skladu z mednarodnim pravom. Odvratno je, kako se vsi ti evropski voditelji slinijo in prilizujejo temu groznemu režimu. Z dosedanjimi posredovanji smo si že nakopali dovolj težav. Mislim, da smo naredili dovolj."@sl20
"Fru talman! De som kräver militärt ingripande – och en flygförbudszon är självfallet en form av militärt ingripande, eftersom det kräver en vilja att slå mot flyganläggningar på marken – bör komma ihåg tre saker. För det första att den libyska oppositionen som vi hörde inte vill ha utländsk inblandning. Det sitter affischer över hela Benghazi som meddelar det. För det andra: Kaddafi ha utländsk inblandning. Det skulle rättfärdiga diktatorns argument att han försvarar sitt land mot utländsk invasion. För det tredje så har vi inte råd. Det första fartyget i området efter att den humanitära krisen började var HMS Cumberland från vårt eget land, som befann sig i området eftersom hon var på väg att utrangeras! Och vår flotta har fortfarande större räckvidd än de flesta andra medlemsstaters. Det kan ha funnits argument för visst direkt angrepp mot Kaddafis regim under 1980-talet när den tydligt deltog i internationell terrorism. Det är slående att de som nu kräver någon form av ingripande inte var positiva till en sådan åtgärd när det skulle ha varit motiverat enligt internationell rätt. Det är något motbjudande över spektaklet med alla dessa europeiska ledare som fjäskar och dreglar över denna förfärliga regim. Vi har åstadkommit alldeles tillräckligt med problem för oss genom våra ingripanden hittills. Jag tycker vi har gjort alldeles tillräckligt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
"akarja"11
"chce"19,16
"does"15,4
"nori"14
"tieši vēlas"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph