Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-10-Speech-4-074-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110310.5.4-074-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, like other Members here, I am not a member of the Committee on Transport and Tourism but I come from Northern Ireland, an island on the edge of Europe. You can, therefore, imagine how vitally important good air and sea connections are, not only for our economy, but also for personal travel. I have been dealing over the last number of months, indeed even this week, with residual cases from individual constituents who have been affected by this particular crisis. At the time of the volcanic ash crisis, the costs were estimated to be in excess of GBP 200 million a day in UK flights alone. Therefore, in order to avoid this, we must have much greater cooperation and much more cognisance of best practice so that we have a plan in place to prevent future disruptions and such a horrendous impact on the economy. As I have said, I have had a lot of complaints from individual constituents, most of which centred on the airlines, their treatment of these individuals and their failure to recognise their duty of care. I would ask the Commission to look at this as well."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, stejně jako ostatní poslanci zde nejsem členkou Výboru pro dopravu a cestovní ruch, ale pocházím ze Severního Irska, ostrova na okraji Evropy. Dokážete si tedy představit, jak je životně důležité dobré letecké a námořní spojení, a to nejen pro naši ekonomiku, ale i pro osobní cestování. V průběhu několika posledních měsíců, ba dokonce v tomto týdnu, jsem se zabývala zbytkovými případy jednotlivých voličů, kteří byli touto konkrétní krizí zasaženi. V době krize způsobené sopečným popelem byly náklady odhadnuty na více než 200 milionů GBP na den, a to jen za lety ve Velké Británii. Proto, abychom tomuto předcházeli, musíme více spolupracovat a musíme mít mnohem více znalostí o nejlepších postupech tak, abychom měli k dispozici plán na předcházení budoucích výpadků a takových strašných dopadů na ekonomiku. Jak jsem řekla, mám velké množství stížností od jednotlivých voličů, většina z nich se týkala leteckých společností, zacházení s jednotlivci z jejich strany a jejich neschopnost uznat svou odpovědnost a o klienty se postarat. Žádám Komisi, aby se podívala i na toto."@cs1
"Hr. formand! Ligesom andre medlemmer her er jeg ikke medlem af Transport- og Turismeudvalget, men jeg kommer fra Nordirland, der jo er en ø i udkanten af Europa. Man kan derfor forestille sig, hvor altafgørende det er at have gode fly- og skibsforbindelser, ikke bare for vores økonomi, men også når man skal rejse ud af landet. Jeg har i løbet af de seneste måneder – og faktisk så sent som i denne uge – behandlet de resterende sager fra de privatpersoner i min valgkreds, der blev ramt af denne specifikke krise. På det tidspunkt, hvor krisen med vulkanasken rasede, vurderede man, at omkostningerne løb op i over 200 mio. GBP om dagen for flyvninger i Storbritannien alene. For at undgå dette skal vi derfor have et langt større samarbejde og en langt større bevidsthed om bedste praksis, så der er en plan for, hvordan man fremover undgår trafikafbrydelser og så frygtelige virkninger for økonomien. Som sagt har jeg fået en masse klager fra privatpersoner i min valgkreds, og de fleste klager drejede sig primært om luftfartsselskaberne, deres behandling af de pågældende personer og deres manglende erkendelse af deres pligt til at udvise rettidig omhu. Jeg vil ligeledes bede Kommissionen om at kigge på dette."@da2
"Herr Präsident! Wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen hier bin auch ich kein Mitglied des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr, aber ich komme aus Nordirland, einer Insel am Rande Europas. Sie können sich daher vorstellen, von welch entscheidender Bedeutung gute Luft- und Seeanbindungen dort sind, nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für Reisende. Über die vergangenen paar Monate hinweg, ja sogar diese Woche, habe ich mich mit noch verbleibenden Fällen einzelner meiner Wähler befasst, die von dieser besonderen Krise betroffen waren. Zum Zeitpunkt der Krise infolge der Vulkanasche wurden die Kosten, allein für Flüge im Vereinigten Königreich, auf über 200 Millionen GBP pro Tag geschätzt. Daher müssen wir, um dies in Zukunft zu vermeiden, wesentlich besser zusammenarbeiten und viel besser über bewährte Praktiken Bescheid wissen, damit wir über einen Plan verfügen, um derartigen Störungen und solch verheerenden Auswirkungen auf die Wirtschaft vorzubeugen. Wie ich sagte, beschwerten sich bei mir viele einzelne Wähler, wobei sich die meisten Beschwerden auf Fluggesellschaften bezogen, deren Behandlung dieser Einzelpersonen und deren Versagen, ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen. Ich möchte die Kommission darum bitten, sich auch damit zu befassen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όπως και άλλοι βουλευτές εδώ, δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, όμως κατάγομαι από τη Βόρεια Ιρλανδία, ένα νησί στην άκρη της Ευρώπης. Μπορείτε, λοιπόν, να φανταστείτε πόσο σημαντικές είναι οι καλές αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις, όχι μόνο για την οικονομία μας, αλλά και για τα ατομικά ταξίδια. Τους τελευταίους μήνες, μάλιστα ακόμα και αυτήν την εβδομάδα, έχω ασχοληθεί με υπολειπόμενες υποθέσεις μεμονωμένων κατοίκων της εκλογικής μου περιφέρειας οι οποίοι επλήγησαν από αυτήν τη συγκεκριμένη κρίση. Την περίοδο της κρίσης από την ηφαιστειακή τέφρα, το κόστος εκτιμάται ότι ξεπερνούσε τα 200 εκατομμύρια λίρες στερλίνες την ημέρα μόνο για τις πτήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Επομένως, για να το αποφύγουμε αυτό, πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία και πολύ περισσότερη επίγνωση της βέλτιστης πρακτικής, ώστε να έχουμε ένα σχέδιο εύκαιρο για την αποτροπή μελλοντικών διαταράξεων και τόσο φοβερού αντικτύπου στην οικονομία. Όπως είπα, άκουσα πολλά παράπονα από μεμονωμένους κατοίκους της εκλογικής μου περιφέρειας, τα περισσότερα από τα οποία επικεντρώνονταν στις αεροπορικές εταιρείες, στη μεταχείριση που είχαν από αυτές και στην αδυναμία τους να αναγνωρίσουν το καθήκον τους να μεριμνούν για τους επιβάτες. Θα ζητούσα από την Επιτροπή να το εξετάσει και αυτό."@el10
"Señor Presidente, al igual que otros diputados presentes, no soy miembro de la Comisión de Transporte y Turismo, pero procedo de Irlanda del Norte, una isla al borde de Europa. Por tanto, pueden imaginarse la importancia vital que tienes unas buenas conexiones por aire y por mar, no solamente para nuestra economía, sino también para los viajes personales. Durante los últimos meses, de hecho incluso esta semana, he estado tratando casos residuales de electores individuales que se han visto afectados por esta crisis en particular. En el momento de la crisis de las cenizas volcánicas, se estimaba que los costes superaban los 200 millones de libras esterlinas al día solamente en los vuelos del Reino Unido. Por tanto, al objeto de evitar esto, debemos tener una cooperación mucho mayor y un mejor conocimiento de las buenas prácticas, para poder tener un plan establecido para prevenir futuros trastornos, como el tremendo impacto sobre la economía. Como ya he dicho, he recibido muchas quejas de electores individuales, la mayoría de ellas centradas en las líneas aéreas, su trato de estos individuos y el hecho de que no reconociesen su deber de diligencia. Quiero pedirle a la Comisión que estudie esto también."@es21
"Austatud juhataja! Nagu ka teised parlamendiliikmed siin, ei ole minagi transpordi- ja turismikomisjoni liige, kuid elan Põhja-Iirimaal, mis on saar Euroopa serval. Võite seepärast kujutleda kui elutähtsad on head õhu- ja meretranspordi ühendused mitte ainult meie majandusele, vaid ka isiklikuks reisimiseks. Olen viimastel kuudel ja tegelikult isegi veel sel nädalal tegelenud nende konkreetsete valijate lahendamata juhtumitega, keda see kriis mõjutas. Vulkaanilise tuha kriisi ajal hinnati ainuüksi Ühendkuningriigi lendude puhul kulude suuruseks üle 200 miljoni naelsterlingu päevas. Seepärast on meil selle vältimiseks vaja palju suuremat koostööd ja palju paremat arusaamist headest tavadest, nii et meil võiks olla olemas plaan, et vältida edaspidi häireid ja sellist jubedat mõju majandusele. Nagu ütlesin, olen saanud üksikutelt valijatelt palju kaebusi, millest enamik on suunatud lennuettevõtjate vastu, selle vastu, kuidas nad neid isikuid kohtlesid, ning selle vastu, et nad ei tunnistanud oma hoolsuskohustust. Paluksin komisjonil ka seda uurida."@et5
"Arvoisa puhemies, kuten muut jäsenet täällä, en ole liikenne- ja matkailuvaliokunnan jäsen. Olen kotoisin Pohjois-Irlannista, Euroopan laidalla sijaitsevalta saarelta. Voitte tämän vuoksi kuvitella, miten olennaisen tärkeitä hyvät lento- ja meriyhteydet ovat paitsi taloutemme, myös yksityisen matkustamisen kannalta. Olen käsitellyt viimeksi kuluneiden kuukausien aikana, jopa tällä viikolla, sellaisten yksittäisten äänestäjien tapauksia, joihin kyseinen kriisi vaikutti. Tuhkapilvikriisin aikaan pelkästään Yhdistyneen kuningaskunnan lennot aiheuttivat arviolta yli 200 miljoonan punnan päivittäiset kustannukset. Jotta tältä vältyttäisiin, meidän on tehtävä paljon enemmän yhteistyötä ja oltava tietoisempia parhaista käytännöistä, jotta meillä olisi käytössämme suunnitelma, jonka avulla ennaltaehkäistään tulevia häiriöitä ja vastaavanlainen hirvittävä vaikutus talouteen. Kuten sanoin, olen vastaanottanut yksittäisiltä äänestäjiltä monia valituksia, joista monet keskittyvät lentoyhtiöihin, tapaan, jolla ne kohtelivat henkilöitä sekä niiden epäonnistumiseen huolehtimisvelvollisuutensa tunnistamisessa. Pyydän komissiota tarkastelemaan myös tätä."@fi7
"Monsieur le Président, comme d’autres députés ici présents, je ne suis pas membre de la commission des transports et du tourisme, mais je suis originaire de l’Irlande du Nord, une île proche de l’Europe. C’est pourquoi, vous le comprendrez aisément, de bonnes liaisons aériennes et maritimes sont extrêmement importantes non seulement pour notre économie, mais aussi pour nos déplacements privés. Au cours des derniers mois, et même cette semaine encore, je me suis occupée des démêlés de certains électeurs victimes de cette crise particulière. Au moment de la crise des cendres volcaniques, le surcoût quotidien des seuls vols nationaux au Royaume-Uni était estimé à deux cents millions de livres. C’est pourquoi, afin de prévenir ce problème, nous devons renforcer notre coopération et mieux maîtriser les meilleurs pratiques, de façon à disposer d’un plan effectif qui nous permette d’éviter à l’avenir des perturbations et des répercussions catastrophiques pour l’économie. Comme je l’ai mentionné, j’ai reçu de nombreuses plaintes d’électeurs dont la plupart concernaient les compagnies aériennes, la façon dont elles ont traité ces personnes et leur refus de prendre ces dernières en charge conformément à leurs obligations. Je voudrais demander à la Commission de se pencher aussi sur ce problème."@fr8
"Elnök úr, egyes képviselőtársaimhoz hasonlóan én sem vagyok a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság tagja, azonban Észak-Írországból, az Európa szélén elhelyezkedő szigetről jövök. El tudja képzelni éppen ezért, hogy mennyire életbe vágóan fontosak a jó légi és tengeri útvonalak, nemcsak gazdaságunk, hanem az egyének utazása szempontjából is. Az elmúlt hónapok során, sőt még ezen a héten is olyan egyéni választók megoldatlan eseteivel foglalkoztam, akiket érintett ez a válság. A vulkáni hamu által okozott válság idején a becsült költségek meghaladták a napi 200 millió fontot egyedül az Egyesült Királyság járataira vonatkozóan. Ennek elkerülése érdekében éppen ezért sokkal nagyobb fokú együttműködésre és a legjobb gyakorlat fokozottabb figyelembe vételére van szükség, hogy létrehozzunk egy tervet a jövőbeli fennakadások és a gazdaságra gyakorolt ilyen szörnyűséges hatás megelőzése érdekében. Ahogy mondtam, számos panasz érkezett az egyéni választóktól, amelyek közül sok a légitársaságokra összpontosított, arra, hogy hogyan kezelték az egyéneket, valamint arra, hogy nem tettek eleget gondoskodási kötelezettségüknek. Azt szeretném kérni a Bizottságtól, hogy ezzel is foglalkozzon."@hu11
"Signor Presidente, come altri onorevoli colleghi, non sono un membro della commissione per i trasporti e il turismo, tuttavia provengo dall’Irlanda del Nord, un’isola agli estremi confini dell’Europa. Potete quindi immaginare l’importanza di buoni collegamenti aerei e marittimi non solo per la nostra economia, ma anche per i viaggi personali. Negli ultimi mesi e anche durante questa settimana mi sono occupata degli ultimi casi di miei elettori colpiti da questa particolare emergenza. Al tempo della crisi causata dalle ceneri vulcaniche, i costi stimati superavano i 200 milioni di sterline britanniche al giorno per i soli voli del Regno Unito. Per evitare questa situazione, dobbiamo quindi intensificare la cooperazione e conoscere meglio le buone prassi per predisporre un piano volto a prevenire futuri dissesti ed evitare un tale spaventoso impatto sull’economia. Come ho già affermato, ho ricevuto molti reclami da parte dei miei elettori, la maggior parte dei quali riguardavano le compagnie aeree, il trattamento riservato ai passeggeri e il mancato riconoscimento dell’obbligo di assistenza che spetta alle compagnie. Invito la Commissione ad esaminare anche questo elemento."@it12
"Pone pirmininke, kaip ir kiti kalbėję Parlamento nariai nesu Transporto ir turizmo komiteto narė, tačiau esu kilusi iš Šiaurės Airijos – Europos pakraštyje esančios salos. Todėl galite įsivaizduoti, kad geros oro ir jūros transporto jungtys labai svarbios ne tik mūsų ekonomikai, bet ir asmeninėms kelionėms. Per pastaruosius keletą mėnesių, iš tikrųjų net šią savaitę, nagrinėjau keletą rinkėjų, nukentėjusių nuo šios konkrečios krizės, neišaiškintų atvejų. Apskaičiuota, kad per vulkaninių pelenų krizę vien Jungtinės Karalystės skrydžių operatorių patirtos išlaidos per dieną viršijo 200 mln. GBP. Todėl, siekdami užtikrinti, kad tokia padėtis nepasikartotų, turime daug tvirčiau bendradarbiauti ir daug geriau naudotis geriausios patirties pavyzdžiais, kad parengtume planą, padėsiantį ateityje išvengti sutrikdymų ir tokio itin neigiamo poveikio ekonomikai. Kaip minėjau, gavau daug rinkėjų skundų, iš kurių dauguma susiję su oro linijų bendrovėmis, jų elgesiu su šiais asmenimis ir nesugebėjimu pripažinti, kad jos privalo jais pasirūpinti. Norėčiau paprašyti Komisijos išnagrinėti ir šį klausimą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, tāpat kā citi deputāti arī es neesmu Transporta un tūrisma komitejas locekle, bet es nāku no Ziemeļīrijas — salas, kas atrodas pašā Eiropas nomalē. Tāpēc jūs varat iedomāties, cik liela nozīme labai gaisa un jūras satiksmei ir gan saistībā ar mūsu ekonomiku, gan individuālajiem ceļojumiem. Vairākus pēdējos mēnešus un pat šonedēļ esmu veltījusi uzmanību vēl neizskatītajām sūdzībām, kuras iesnieguši atsevišķi šīs krīzes skartie vēlētāji. Vulkānisko pelnu izraisītās krīzes laikā Apvienotās Karalistes lidojumu izmaksas vien pārsniedza GBP 200 miljonus dienā. Lai izvairītos no līdzīgām situācijām nākotnē, mums ir jāīsteno ciešāka sadarbība un labāk jāpārzina paraugprakse, jo tad mums būs plāns, kā novērst turpmākus traucējumus un šādu graujošu ietekmi uz ekonomiku. Kā jau norādīju, esmu saņēmusi daudz sūdzību no atsevišķiem vēlētājiem, un lielākā daļa no tām ir bijušas vērstas pret aviokompānijām, to attieksmi pret šīm personām un nevēlēšanos atzīt savu pienākumu palīdzēt. Es aicinu Komisiju vērst uzmanību arī uz šo aspektu."@lv13
"Mr President, like other Members here, I am not a member of the Committee on Transport and Tourism but I come from Northern Ireland, an island on the edge of Europe. You can, therefore, imagine how vitally important good air and sea connections are, not only for our economy, but also for personal travel. I have been dealing over the last number of months, indeed even this week, with residual cases from individual constituents who have been affected by this particular crisis. At the time of the volcanic ash crisis, the costs were estimated to be in excess of GBP 200 million a day in UK flights alone. Therefore, in order to avoid this, we must have much greater cooperation and much more cognizance of best practice so that we have a plan in place to prevent future disruptions and such a horrendous impact on the economy. As I have said, I have had a lot of complaints from individual constituents, most of which centred on the airlines, their treatment of these individuals and their failure to recognise their duty of care. I would ask the Commission to look at this as well."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, net als andere leden hier ben ik geen lid van de Commissie vervoer en toerisme, maar ik kom uit Noord-Ierland, een eiland aan de rand van Europa. U kunt zich daarom goed voorstellen hoe belangrijk goede lucht- en zeeverbindingen zijn, niet alleen voor onze economie, maar ook voor ons personenvervoer. Ik heb me de afgelopen maanden, zelfs deze week nog, beziggehouden met nog niet afgeronde zaken van individuele kiezers die getroffen zijn door deze crisis. Op het moment van de vulkaanascrisis werden de kosten geschat op meer dan 200 miljoen pond per dag, alleen al voor vluchten uit het Verenigd Koninkrijk. Om dit te voorkomen moeten we dus veel beter samenwerken en veel beter kennis nemen van de beste praktijken, zodat we een plan paraat hebben om toekomstige verstoringen en zulke gigantische effecten op de economie te voorkomen. Zoals ik al zei, heb ik veel klachten ontvangen van individuele kiezers, die meestal betrekking hadden op de luchtvaartmaatschappijen, de manier waarop zij deze individuen hebben behandeld en het feit dat zij hun zorgplicht niet hebben erkend. Ik wil de Commissie vragen hier ook naar te kijken."@nl3
"Panie Przewodniczący! Podobnie jak inni obecni tu posłowie, nie jestem członkinią Komisji Transportu i Turystyki, lecz pochodzę z Irlandii Północnej, wyspy położonej na krańcu Europy. Mogą więc Państwo sobie wyobrazić, jak ważne są dla nas dobre połączenia lotnicze i morskie, nie tylko pod względem gospodarczym, ale także dla podróży prywatnych. W ciągu ostatnich miesięcy, a nawet tygodni, miałam do czynienia ze zgłaszanymi jeszcze pojedynczymi przypadkami wyborców, których dotknął ten właśnie kryzys. W czasie kryzysu spowodowanego pyłem wulkanicznym, jego szacowane koszty wynosiły ponad 200 milionów funtów rocznie w przypadku samych tylko lotów w Wielkiej Brytanii. Zatem, aby tego uniknąć w przyszłości, musimy prowadzić intensywniejszą współpracę i o wiele lepiej poznać najlepsze praktyki, abyśmy mieli gotowy plan zapobiegania przyszłym zaburzeniom i tak horrendalnym skutkom dla gospodarki. Jak już powiedziałam, mam mnóstwo skarg od poszczególnych obywateli, które w większości koncentrowały się na liniach lotniczych, traktowaniu przez nich poszczególnych osób oraz tego, że nie uznawały one swojego obowiązku troszczenia się o pasażerów. Chciałbym, aby Komisja temu również się przyjrzała"@pl16
"Senhor Presidente, tal como outros deputados aqui presentes, não pertenço à Comissão dos Transportes e do Turismo, mas venho da Irlanda do Norte, uma ilha no extremo da Europa. Assim sendo, V. Ex.ª consegue imaginar a importância vital que têm as ligações aéreas e marítimas, não só para a nossa economia, mas também para as viagens pessoais. Nestes últimos meses, e até nesta última semana, tenho estado a tratar de alguns casos que restam de vários eleitores do meu círculo que foram afectados por esta crise específica. Na altura da crise das cinzas vulcânicas, calculou-se que, só no que diz respeito aos voos no Reino Unido, os custos excederiam os 200 milhões de libras esterlinas por dia. Assim, para evitar tais situações, temos de assegurar uma cooperação muito mais aprofundada e um maior reconhecimento das boas práticas, para que possamos dispor de um plano que evite futuras perturbações e um impacto tão nocivo na economia. Conforme já disse, tenho recebido inúmeras queixas de eleitores do meu círculo, a maioria das quais relacionada com as companhias de aviação, a forma como trataram essas pessoas e o facto de não reconhecerem o seu dever de prestar assistência. Gostaria de pedir à Comissão para analisar igualmente esta questão."@pt17
"Dle președinte, la fel ca alți deputați de aici, nu sunt membră a Comisiei pentru transport și turism, dar vin din Irlanda de Nord, o insulă de la marginea Europei. Așadar vă puteți imagina ce importanță vitală au niște conexiuni aeriene și maritime bune, nu doar pentru economia noastră, ci și pentru călătoriile noastre personale. Am fost ocupată în ultimele luni, chiar și în această săptămână, cu ultimele cazuri ale unor alegători ai mei care au fost afectați de această criză specială. În momentul crizei provocate de norul de cenușă vulcanică, costurile erau estimate la peste 200 de milioane de lire pe zi doar la zborurile din Regatul Unit. De aceea, ca să evităm acest lucru, trebuie să avem o cooperare mai strânsă și cunoștințe mai vaste de bună practică, astfel încât să avem un plan pregătit ca să prevenim perturbările viitoare și impactul dezastruos asupra economiei. După cum am mai spus, am avut multe plângeri din partea alegătorilor mei, marea majoritate se refereau la companiile aeriene, la tratamentul lor față de aceste persoane și la faptul că nu și-au recunoscut obligația de a oferi asistență. Aș dori să solicit Comisiei să analizeze și această problemă."@ro18
"Podobne ako iní poslanci tu, ani ja nie som členkou Výboru pre dopravu a cestovný ruch, ale pochádzam zo Severného Írska, ostrova na kraji Európy. Viete si teda predstaviť, ako životne dôležité sú dobré letecké a námorné spojenia nielen pre naše hospodárstvo, ale aj pre osobné cestovanie. Počas posledných mesiacov, dokonca ešte tento týždeň som sa zaoberala poslednými prípadmi jednotlivých voličov, ktorých táto špecifická kríza zasiahla. V čase krízy vyvolanej sopečným popolom sa náklady odhadovali na viac ako 200 miliónov GBP denne len pre lety z a do Spojeného kráľovstva. Aby sme sa tomu vyhli, musíme teda omnoho viac spolupracovať a omnoho lepšie poznať osvedčené postupy, aby sme mali pripravený plán s cieľom predísť budúcim narušeniam letov a katastrofálnemu dosahu na hospodárstvo. Ako som už povedala, mám veľa sťažností od rôznych voličov, väčšina z nich sa týka leteckých spoločností, ich zaobchádzania s týmito jednotlivcami a toho, že neuznali svoju povinnosť poskytnúť starostlivosť. Chcela by som poprosiť Komisiu, aby sa pozrela aj na to."@sk19
"Gospod predsednik, kot drugi poslanci sem tudi sama članica Odbora za promet in turizem, vendar prihajam iz Severne Irske, otoka na robu Evrope. Zato si lahko predstavljate, kako zelo pomembne so za naše gospodarstvo in za osebna potovanja dobre zračne in morske povezave. V zadnjih nekaj mesecih, tudi ta teden, sem se ukvarjala z zaostalimi primeri posameznih volivcev, ki jih je prizadela ta nenavadna kriza. Po ocenah naj bi v kriznih razmerah zaradi vulkanskega pepela samo v Združenem kraljestvu stroški vsak dan presegali 200 milijonov GBP. Da bi se temu izognili, moramo tesneje sodelovati in bolje poznati najboljše prakse, da bi tako v prihodnje lahko pripravili načrt za preprečevanje motenj in tako ogromnih posledic za gospodarstvo. Kot sem omenila, sem dobila veliko pritožb posameznih volivcev, večina pa je bila povezanih z letalskimi prevozniki, njihovim ravnanjem s posamezniki in premajhnim zavedanjem obveznosti glede oskrbe. Pozivam, da to preuči tudi Komisija."@sl20
"Herr talman! I likhet med andra ledamöter är jag inte med i utskottet för transport och turism, men jag kommer från Nordirland som är en ö i Europas utkant. Ni kan därför föreställa er hur viktigt det är med goda flyg- och båtförbindelser, inte bara för Nordirlands ekonomi utan också för våra privata resor. De senaste månaderna och faktiskt även den här veckan har jag ägnat mig åt eftersläpande fall med enskilda väljare som påverkats av den här speciella krisen. Vid tidpunkten för krisen med vulkanaskan beräknades kostnaderna överskrida 200 miljoner brittiska pund om dagen, bara för brittiskt flyg. För att kunna undvika detta måste vi därför ha ett mycket bättre samarbete och en mycket bättre kunskap om bästa metoder så att vi har en plan i beredskap och kan förhindra kommande avbrott i trafiken och liknande förfärliga konsekvenser för ekonomin. Som jag har sagt har jag tagit emot många klagomål från enskilda, där de flesta i huvudsak handlat om flygbolagen, deras hantering av dessa enskilda fall och ovilja att erkänna sina aktsamhetskrav. Jag vill be kommissionen att titta även på detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph