Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-10-Speech-4-070-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110310.5.4-070-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, il y a un peu moins d’un an, trois cents aéroports étaient fermés en Europe dans vingt-trois pays de l’Union sur vingt-sept. Cela a causé des pertes financières considérables, et surtout – comme l’ont rappelé les collègues – plus de dix millions de personnes, qui n’étaient pas toutes en voyage de tourisme, ont dû remettre leur voyage et trouver d’autres moyens de transport. C’est le résultat du chaos semé par un événement totalement naturel qui nous a replacés dans un contexte important par rapport à la nature, et qui a provoqué une paralysie sans précédent dans le ciel européen. Bien sûr, il est difficile de prévoir une éruption volcanique et, plus encore, la formation de ce nuage de cendres – bien sûr plus difficile que de prévoir un épisode neigeux –, mais la crise qui a été provoquée par ce nuage a mis en lumière tous les manquements et les lacunes de la gestion du trafic aérien dans l’Union, la faiblesse et l’absence d’un certain nombre d’outils de gestion. Ces trois constats m’amènent donc à trois propositions pour rebondir: la première, de l’ordre de la comodalité impérative, la seconde concernant la nécessité de la méthode communautaire pour répondre à ce genre de défis, et la troisième, évidemment au centre de nos préoccupations, touchant à la présence des droits des passagers comme élément central de nos préoccupations. S’agissant du premier élément, la crise a mis en lumière qu’il était absolument indispensable de renforcer la comodalité dans les transports européens puisque le nuage a montré les limites non seulement des systèmes aériens au niveau européen, mais, notamment, du train puisque de nombreux voyageurs n’ont pas pu trouver de solution de rechange. On peut imaginer – c’est démontré dans les études qui ont été faites depuis un an – que, avec plus de comodalité, l’ampleur de la crise n’aurait pas été telle et la paralysie aurait été un peu moins forte. Concernant le deuxième élément, tout comme dans la crise financière et tout comme les débats que nous avons sur la méthode communautaire par rapport à l’intergouvernemental, ici, dans le domaine des transports, ce n’est pas l’intergouvernemental, ce n’est pas une réponse fragmentée de vingt-sept États membres qui pourra résoudre les difficultés que nous avons connues, et qui peuvent se reproduire, mais vraiment une méthode communautaire. Pour cela, il faut renforcer les compétences d’Eurocontrol dans un système communautaire et, bien sûr – comme les collègues l’ont dit –, procéder à l’achèvement du ciel unique européen de manière urgente. Troisièmement, il y a les passagers au cœur et au centre des préoccupations... je l’avais dit en introduction, on aura compris que ce que j’ai gardé pour la fin était l’essentiel."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, komisaři, téměř před rokem bylo v Evropě zavřeno tři sta letišť, a to ve 23 zemích z 27 zemí Unie. To způsobilo značné finanční ztráty a především, jak již zdůraznili předchozí řečníci, přes 10 milionů lidí, z nichž ne všichni byli na turistických cestách, muselo své cesty odložit a nalézt jiný dopravní prostředek. Byl to výsledek spouště napáchané zcela přírodním jevem, který nás usadil do velmi důležitých souvislostí ve vztahu k přírodě a který na nebi nad Evropou způsobil nebývalé ochromení. Je samozřejmě velmi obtížné předvídat sopečné erupce a ještě obtížnější je předvídat zformování mraku sopečného popele – je to samozřejmě obtížnější než předvídat sněhovou událost. Nicméně krize způsobená tímto mrakem upozorňuje na všechny nedostatky v řízení letového provozu v Unii, stejně jako na slabost a absenci řady řídících nástrojů. Na základě těchto tří faktorů bych chtěla předložit tři návrhy na nápravu: Zaprvé v oblasti nezbytné kombinované dopravy, zadruhé v oblasti potřeby metody Společenství reagovat na tyto výzvy, zatřetí, a samozřejmě v popředí našeho zájmu, v oblasti práv cestujících, která jsou pro nás klíčová. Pokud jde o první případ, krize podtrhla skutečnost, že bylo naprosto zásadní posílit v Evropě kombinovanou dopravu, protože mrak zviditelnil omezení nejen leteckých systémů na evropské úrovni, ale také zejména železniční přepravy, protože bezpočet cestujících nebyl schopen nalézt alternativu. Jak bylo ve studiích provedených v uplynulém roce ukázáno, lze si představit, že s větší kombinovatelností by rozsah krize nebyl tak obrovský a ochromení by bylo poněkud menší. Pokud jde o druhý prvek, podobně jako ve finanční krizi a při rozpravách, které vedeme o metodě Společenství v porovnání s mezivládními operacemi, zde v oblasti dopravy mezivládní operace nebo roztříštěné reakce 27 členských států nejsou to, co by vyřešilo problémy, s nimiž jsme se potýkali a které se mohou vrátit, ale spíše by to byla právě metoda Společenství. To by vyžadovalo posílení kompetencí organizace Eurocontrol v systému Společenství a samozřejmě, jak již bylo zdůrazněno, dokončení jednotného evropského nebe jako naléhavé záležitosti. Zatřetí jsou zde cestující, kteří jsou v popředí našeho zájmu... Jak jsem již řekla v úvodu, pochopili jste, že to, co jsem ponechala jako poslední, je zásadní otázkou."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! For knap et år siden var 300 lufthavne lukket i Europa i 23 ud af de 27 EU-lande. Det var skyld i omfattende økonomiske tab, og frem for alt, sådan som de foregående talere har påpeget, måtte mere end 10 mio. mennesker, hvoraf ikke alle sammen var turister, udsætte deres rejseplaner og finde andre transportformer. Dette var et resultat af det kaos, som skyldtes en helt igennem naturlig hændelse, der bragte os i en vigtig sammenhæng i forhold til naturen, og som medførte en hidtil uset lammelse af luftrummet over Europa. Det er naturligvis vanskeligt at forudsige, at der sker vulkanudbrud, og i endnu højere grad at der bliver dannet en askesky – idet det naturligvis er vanskeligere end at forudsige en hændelse, som skyldes snefald. Krisen som følge af denne askesky understreger imidlertid, at lufttrafikstyringen i EU er utilstrækkelig og mangelfuld, samt at der mangler en række styringsredskaber, eller at de er for svage. På grundlag af disse tre faktorer vil jeg gerne fremsætte tre forslag til, hvordan man kommer videre. For det første er det bydende nødvendigt at sikre samspil mellem trafikformerne, for det andet er der brug for en fællesskabsmetode til at håndtere sådanne udfordringer, og for det tredje – og dette punkt ligger os naturligvis mest på hjerte – er der passagerrettighederne, som er af central betydning for os. For så vidt angår det første punkt, har krisen understreget, at det var absolut nødvendigt at styrke samspillet mellem trafikformerne i det europæiske transportsystem, da askeskyen understregede begrænsningerne ikke bare for flytrafiksystemerne på EU-plan, men mere specifikt for jernbanetransporten, eftersom utallige rejsende ikke kunne finde alternative rejseformer. Som påvist i de undersøgelser, der er blevet foretaget i løbet af det sidste år, kan man forestille sig, at krisens omfang med større samspil mellem trafikformerne ikke havde været så stort, og lammelsen ville have været noget mindre. For så vidt angår det andet punkt, er det ligesom i forbindelse med finanskrisen og de forhandlinger, vi har om fællesskabsmetoden sammenlignet med mellemstatslige aktiviteter, her på transportområdet ikke mellemstatslige aktiviteter eller en fragmenteret indsats fra 27 medlemsstater, der løser de problemer, vi er løbet ind i, og som kan komme igen, men snarere en helt ægte fællesskabsmetode. Det vil kræve en styrkelse af Eurocontrols kompetenceområder i et fællesskabssystem og naturligvis, sådan som det er blevet påpeget, en færdiggørelse af det fælles europæiske luftrum her og nu. For det tredje er der passagererne, som ligger os mest på hjerte... Som jeg sagde i min indledning, vil man forstå, at det, jeg have gemt til sidst, var det allervigtigste."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Vor etwas weniger als einem Jahr waren 300 Flughäfen in 23 von 27 Ländern der Europäischen Union geschlossen. Dies führte zu beträchtlichen finanziellen Verlusten und vor allem, wie andere Rednerinnen und Redner vor mir bereits betont haben, mussten über 10 Millionen Menschen, nicht alle von ihnen Touristen, ihre Reisen verschieben und auf andere Beförderungsmittel ausweichen. Dies war das Ergebnis des Chaos, verursacht von einem ganz natürlichen Ereignis, das uns in einen wichtigen Zusammenhang mit der Natur gebracht und zu einer noch nie zuvor dagewesenen Lähmung des Flugverkehrs über Europa geführt hat. Natürlich ist es schwierig, einen Vulkanausbruch vorherzusagen, und es ist noch schwieriger, die Bildung einer Vulkanaschewolke – auf alle Fälle schwieriger, als die Vorhersage starken Schneefalls. Jedoch offenbart die von dieser Aschewolke verursachte Krise alle Mängel des Flugverkehrsmanagements in der Union, sowie die Schwäche und das Nichtvorhandensein einer Reihe von Managementinstrumenten. Auf der Basis dieser drei Faktoren möchte ich gerne drei Verbesserungsvorschläge machen: Erstens, bezüglich der zwingend erforderlichen Komodalität, zweitens, im Hinblick auf die Notwendigkeit einer Gemeinschaftsmethode, um auf derartige Herausforderungen zu reagieren, drittens, und dies liegt uns besonders am Herzen, in Bezug auf die Rechte von Passagieren, über die wir uns hauptsächlich Sorgen machen. Bezüglich des ersten Punkts hat die Krise die Tatsache hervorgehoben, dass es absolut entscheidend ist, die Komodalität im europäischen Transportwesen zu stärken, da die Wolke nicht nur die Grenzen der Luftfahrtsysteme auf europäischer Ebene aufzeigte, sondern insbesondere auch des Reisens mit der Bahn, da viele Reisende keine Alternativen finden konnten. Laut Studien, die im Laufe des vergangenen Jahres durchgeführt wurden, ist es vorstellbar, dass das Ausmaß dieser Krise mit einer besseren Komodalität nicht so gewaltig und der Lähmungszustand etwas geringer gewesen wäre. Was den zweiten Punkt betrifft, werden, wie bei der Finanzkrise und bei unseren Aussprachen bezüglich der Gemeinschaftsmethode, verglichen mit zwischenstaatlichen Maßnahmen, auch hier, auf dem Gebiet des Transports, zwischenstaatliche Maßnahmen oder fragmentierte Reaktionen der 27 Mitgliedstaaten, die Schwierigkeiten nicht beseitigen, denen wir uns gegenübersahen und die erneut auftreten könnten, sondern vielmehr eine wirkliche Gemeinschaftsmethode. Dies würde die Stärkung der Befugnisse von Eurocontrol in einem Gemeinschaftssystem erfordern, und natürlich, wie bereits erwähnt wurde, den raschen Abschluss des einheitlichen europäischen Luftraums. Drittens, die Fluggäste, die unser Hauptanliegen sind ... Wie ich in meiner Einleitung sagte, können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, dass ich mit den entscheidende Punkt bis zum Ende aufgehoben habe."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πριν από έναν χρόνο περίπου, τριακόσιοι αερολιμένες έκλεισαν στην Ευρώπη σε 23 από τις 27 χώρες της Ένωσης. Αυτό προκάλεσε σημαντικές οικονομικές ζημίες και, πάνω απ’ όλα, όπως επεσήμαναν οι προηγούμενοι ομιλητές, περισσότεροι από δέκα εκατομμύρια άνθρωποι, που δεν ταξίδευαν όλοι για τουρισμό, αναγκάστηκαν να αναβάλουν τα ταξίδια τους και να βρουν άλλα μέσα μεταφοράς. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα του χάους που προκλήθηκε από ένα εντελώς φυσικό γεγονός, που μας τοποθέτησε σε ένα σημαντικό πλαίσιο αναφορικά με τη φύση, και το οποίο προκάλεσε πρωτοφανή παράλυση στους ουρανούς πάνω από την Ευρώπη. Φυσικά, είναι δύσκολο να προβλεφθεί μία ηφαιστειακή έκρηξη, πόσο μάλλον ο σχηματισμός ενός νέφους από ηφαιστειακή τέφρα – πιο δύσκολο, φυσικά, από την πρόβλεψη μιας χιονόπτωσης. Ωστόσο, η κρίση που προκλήθηκε από αυτό το νέφος υπογραμμίζει όλες τις ελλείψεις και τις ατέλειες της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ένωση, καθώς και την αδυναμία και την απουσία ορισμένων εργαλείων διαχείρισης. Με βάση αυτούς τους τρεις παράγοντες, θα ήθελα να κάνω τρεις προτάσεις για αποκατάσταση: πρώτον, σχετικά με την επιτακτική συντροπικότητα· δεύτερον, σχετικά με την ανάγκη η κοινοτική μέθοδος να ανταποκρίνεται σε τέτοιες προκλήσεις· τρίτον, και φυσικά στο επίκεντρο των ανησυχιών μας, σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, που αποτελούν τον πυρήνα των ανησυχιών μας. Σε ό,τι αφορά τα πρώτο στοιχείο, η κρίση υπογράμμισε ότι είναι απολύτως κρίσιμο να ενισχυθεί η συντροπικότητα στις ευρωπαϊκές μεταφορές, καθώς το νέφος ανέδειξε τους περιορισμούς όχι μόνο των αεροπορικών συστημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά, πιο συγκεκριμένα, των σιδηροδρομικών ταξιδίων, καθώς αμέτρητοι ταξιδιώτες δεν ήταν σε θέση να βρουν μία εναλλακτική λύση. Όπως αποδείχθηκε στις μελέτες που διεξάχθηκαν τον τελευταίο χρόνο, μπορεί κανείς να φανταστεί ότι με περισσότερη συντροπικότητα η κλίμακα της κρίσης δεν θα ήταν τόσο τεράστια και η παράλυση θα είχε κάπως μετριαστεί. Όσον αφορά το δεύτερο στοιχείο, δηλαδή την οικονομική κρίση και στις συζητήσεις που έχουμε για την κοινοτική μέθοδο σε σύγκριση με τις διακυβερνητικές λειτουργίες, εδώ, στον τομέα των μεταφορών, οι διακυβερνητικές λειτουργίες ή μία αποσπασματική αντίδραση δεν είναι αυτό που θα επιλύσει τις δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει και οι οποίες μπορεί να ξαναπροκύψουν, αλλά μάλλον μία πραγματικά κοινοτική μέθοδος. Αυτό θα προϋπέθετε ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Eurocontrol σε ένα κοινοτικό σύστημα και φυσικά, όπως επισημάνθηκε, την ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού άμεσα. Τρίτον, υπάρχουν επιβάτες, που βρίσκονται στην ουσία και στο επίκεντρο των ανησυχιών μας… Όπως είπα στην εισαγωγή μου, θα έχετε αντιληφθεί ότι αυτό που άφησα για το τέλος είναι και το πιο σημαντικό ζήτημα."@el10
"Mr President, Commissioner, a little less than a year ago, three hundred airports were closed in Europe in 23 out of the 27 countries of the Union. That caused considerable financial losses and, above all, as previous speakers have pointed out, more than 10 million people, not all of whom were on tourist trips, had to postpone their journeys and find other means of transport. This was a result of the havoc wrought by a wholly natural event, which placed us in an important context in relation to nature, and which caused unprecedented paralysis in the skies above Europe. It is, of course, difficult to predict a volcanic eruption and, even more so, the formation of a volcanic ash cloud – more difficult, of course, than predicting a snow episode. However, the crisis caused by this cloud highlights all the shortcomings and deficiencies of air traffic management in the Union as well as the weakness and absence of a number of management tools. On the basis of these three factors, I would like to put forward three proposals for recovery: firstly, regarding imperative comodality; secondly, concerning the need for the Community method to respond to such challenges; thirdly, and naturally at the heart of our concerns, relating to the rights of passengers, which are central to our concerns. As regards the first element, the crisis has highlighted the fact that it was absolutely crucial to strengthen comodality in European transport, since the cloud highlighted the limits not only of aviation systems at European level but, more especially, of rail travel, since countless travellers were unable to find an alternative. As demonstrated in the studies that have been carried out over the last year, one can image that, with more comodality, the scale of the crisis would not have been so huge and the paralysis would have been somewhat less. As regards the second element, as in the financial crisis and in the debates we are having on the Community method compared with intergovernmental operations, here, in the area of transport, intergovernmental operations or a fragmented response from 27 Member States are not what will resolve the difficulties we have encountered and which may return, but rather a genuinely Community method. That would require strengthening the competences of Eurocontrol in a Community system and, of course, as has been pointed out, completing the Single European Sky as a matter of urgency. Thirdly, there are the passengers, who are at the heart and the centre of our concerns ... As I said in my introduction, you will have gathered that what I left until last was the crucial issue."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, hace poco menos de un año, 300 aeropuertos se cerraron en Europa en 23 de los 27 países de la Unión. Eso provocó considerables pérdidas económicas y, sobre todo, como los oradores anteriores han señalado, más de 10 millones de personas, no todos ellos turistas, tuvieron que aplazar sus viajes y encontrar otros medios de transporte. Esto se produjo como resultado de los estragos provocados por un evento totalmente natural, que nos colocó en un importante contexto en relación con la naturaleza y que causó una parálisis sin precedentes en los cielos que cubren Europa. Por supuesto, es difícil predecir una erupción volcánica y, incluso más, la formación de una nube de ceniza volcánica —más difícil, por supuesto, que predecir un episodio de nieve—. Sin embargo, la crisis causada por esta nube pone de manifiesto todas las carencias y deficiencias de la gestión del tráfico aéreo en la Unión, así como la debilidad y la ausencia de una serie de herramientas de gestión. Sobre la base de estos tres factores, me gustaría presentar tres propuestas para la recuperación: en primer lugar, con respecto a la comodalidad imperativa; en segundo lugar, con respecto a la necesidad de que el método comunitario responda a estos desafíos; en tercer lugar, y naturalmente lo que más nos preocupa, con respecto a los derechos de los pasajeros, que explican una parte importante de nuestra preocupación. Con respecto al primer elemento, la crisis ha puesto de manifiesto el hecho de que era absolutamente crucial reforzar la comodalidad en el transporte europeo, dado que la nube puso de relieve los límites no solamente de los sistemas de aviación en el plano europeo, sino también, especialmente, de los desplazamientos por ferrocarril, dado que numerosos viajeros no pudieron encontrar una alternativa. Como se ha demostrado en los estudios realizados durante el pasado año, uno se puede imaginar que, con una mayor comodalidad, la escala de la crisis no habría sido tal y la parálisis habría sido en cierto modo menor. Con respecto al segundo elemento, como en la crisis financiera y en los debates que estamos celebrando sobre el método comunitario en comparación con las operaciones intergubernamentales, aquí, en materia de transporte, las operaciones intergubernamentales o una respuesta fragmentada de los 27 Estados miembros no son lo que resolverá las dificultades que hemos encontrado y que pueden volver, sino más bien un método verdaderamente comunitario. Eso exigiría un reforzamiento de las competencias de Eurocontrol en un sistema comunitario y, por supuesto, como se ha señalado, la conclusión del cielo único europeo con carácter de urgencia. En tercer lugar, están los pasajeros, que forman parte esencial de nuestras preocupaciones… Como dije en mi introducción, habrán entendido que lo que dejé para el final era el tema crucial."@es21
"Austatud juhataja, volinik! Pisut vähem kui aasta eest oli Euroopas liidu 27 liikmesriigist 23s suletud 300 lennujaama. See tekitas märkimisväärset rahalist kahju ja – nagu eelmised sõnavõtjad on osutanud – üle 10 miljonit inimest, kellest kõik polnud turismireisil, pidi reisi edasi lükkama ja muu transpordiviisi leidma. See oli segaduse tagajärg, mida oli külvanud täiesti looduslik sündmus, mis asetas meid loodusega seoses olulisse konteksti ja mis põhjustas Euroopa taevas pretsedenditu paralüüsi. Muidugi on vulkaanipurset raske ennustada ja veelgi raskem on ennustada vulkaanilise tuha pilve kujunemist – igatahes raskem kui ennustada lumesadu. Siiski tõstab selle pilve põhjustatud kriis esile kõik liidu lennuliikluse korraldamise vead ja puudused. Neid kolme tegurit arvestades sooviksin esitada kolm ettepanekut olukorra parandamiseks: esiteks hädavajaliku koostalitluse kohta; teiseks vajaduse kohta ühenduse meetodi järele sellistele probleemidele reageerimisel; kolmandaks – ja see on loomulikult meie murede keskmes – reisijate õiguste kohta, mis on meie muredes kesksel kohal. Rääkides neist esimesest, siis tõstatus kriisiga asjaolu, et absoluutselt elutähtis on tugevdada Euroopas transpordi koostalitlusvõimet, sest pilv näitas kätte mitte ainult Euroopa tasandi lennundussüsteemide piirid, vaid ka ja veelgi enam rongiliikluse piirid, sest väga paljud reisijaid ei suutnud leida alternatiivi. Nagu on näidanud viimasel aastal tehtud uuringud, võib arvata, et suurema koostalitluse korral poleks kriis olnud nii tohutu ulatusega ja liiklus oleks olnud natuke vähem halvatud. Mis puutub teise probleemi, siis nii nagu finantskriisi puhul ja aruteludes, mida peame ühenduse meetodi üle võrreldes valitsustevahelise tegevusega, siis ka siin, transpordivaldkonnas, ei ole valitsustevaheline tegevus või 27 liikmesriigi killustatud reageerimine see, mis aitaks lahendada probleemid, millesse oleme sattunud ja mis võivad korduda, vaid pigem tõeline ühenduse meetod. See nõuaks ühenduse süsteemis Eurocontroli pädevuse suurendamist ja muidugi, nagu on ka juba öeldud, ühtse Euroopa taeva kiiret realiseerimist. Kolmandaks on reisijad, kes on meie murede südames ja keskmes... Nagu te minu sissejuhatuseks öeldud sõnadest aru saite, jätsin ma kõige olulisema küsimuse viimaseks."@et5
"Arvoisa puhemies, komission jäsen, vähän alle vuosi sitten 300 lentokenttää oli suljettuina 23:ssa Euroopan unionin 27:stä jäsenvaltiosta. Tämä aiheutti merkittäviä taloudellisia menetyksiä, ja ennen kaikkea, kuten edelliset puhujat ovat tuoneet esille, yli 10 miljoonan ihmisen, joista kaikki eivät olleet lomamatkoilla, oli lykättävä matkaansa ja löydettävä muita matkustuskeinoja. Tämä oli kokonaan luonnonilmiön aiheuttaman tuhon seurausta ja asetti meidät huomattavaan kontekstiin suhteessa luontoon ja aiheutti ennennäkemättömän lamaantumisen Euroopan taivaalla. Totta kai on vaikeaa ennustaa tulivuorenpurkausta ja etenkin vulkaanisen tuhkapilven muotoa – se on luonnollisesti vaikeampaa kuin lumipyryn ennustaminen. Tästä huolimatta kyseisen tuhkapilven aiheuttama kriisi korostaa kaikkia unionin ilmailuliikenteen hallinnan puutteita ja virheitä sekä monien hallinnointivälineiden heikkoutta ja puuttumista. Näiden kolmen tekijän perusteella haluan esittää kolme elvytysehdotusta: ensimmäinen koskee välttämätöntä yhteistoimintaa, toinen liittyy tarpeeseen luoda yhteisömenetelmä, jotta voitaisiin vastata tällaisiin haasteisiin, ja kolmas ehdotus, joka luonnollisesti on huoliemme ytimessä, liittyy matkustajien oikeuksiin, sillä matkustajat ovat keskeisiä huolenaiheitamme. Mitä tulee ensimmäiseen elementtiin, kriisi korosti, että oli ehdottoman tärkeää vahvistaa yhteistoimintaa Euroopan unionin liikenteessä, koska tuhkapilvi nosti esiin paitsi ilmailujärjestelmän rajat Euroopan unionin tasolla, myös erityisesti rautatieliikenteen rajat, koska lukemattomat matkustajat eivät pystyneet löytämään vaihtoehtoja. Niin kuin kuluneen vuoden aikana toteutetut tutkimukset osoittavat, voidaan kuvitella, että vahvemman yhteistoiminnan ansiosta kriisi ei olisi ulottunut niin laajalle, ja lamaannus olisi ollut jokseenkin vähäisempää. Toisen elementin osalta, aivan kuten rahoituskriisissä ja yhteisömenetelmästä käydyissä keskusteluissa hallitustenvälisiin operaatioihin verrattuna, myös tässä, liikenteen alalla, hallitustenväliset operaatiot tai hajanaiset vastaukset 27 jäsenvaltiosta eivät tarjoa sitä, mikä selvittää vaikeudet, joita olemme kohdanneet ja jotka saattavat palata, vaan aito yhteisömenetelmä. Tämä vaatisi Eurocontrolin toimivaltuuksien vahvistamista yhteisön järjestelmässä ja, luonnollisesti, kuten on huomautettu, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan pikaista toteuttamista. Kolmanneksi, matkustajat, jotka ovat keskeisiä huolenaiheitamme ... Kuten sanoin johdannossani, ymmärrätte, että asia, jonka jätän viimeiseksi, on olennaisen tärkeä."@fi7
"Elnök úr, biztos úr, kicsit kevesebb mint egy évvel ezelőtt 300 repülőteret zártak le Európában az Unió 27 tagállamából 23-ban. Ez jelentős pénzügyi veszteségeket okozott, és mindenekfelett, ahogy az előző felszólaló hangsúlyozta, több mint tízmillió utasnak, akik közül nem mindenki nyaralt, kellett elhalasztania utazását és egyéb közlekedési módot keresnie. Ez egy teljes mértékben természeti esemény által előidézett pusztítás eredménye volt, amely fontos összefüggésbe helyezett minket a természettel kapcsolatban, és amely az Európa feletti légterek példa nélküli megbénulását okozta. Természetesen nehéz megjósolni egy vulkánkitörést, és még ennél is nehezebb megjósolni egy vulkáni hamufelhő kialakulását − nehezebb természetesen mint egy hóval kapcsolatos esemény megjósolása. A felhő által előidézett válság ugyanakkor kiemeli az Unión belüli légi közlekedés irányításának valamennyi hiányosságát és hibáját, valamint számos irányítási eszköz gyenge pontját és hiányát. Ezen három tényező alapján három helyreállítási javaslatot szeretnék tenni: először a sürgető komodalitásra vonatkozóan, másodszor, az ilyen kihívásokra való válaszadást érintő közösségi módszer szükségességét illetően, harmadszor, és természetesen ez a legfőbb aggodalmunk, az utasok jogaira vonatkozóan, ez a legfontosabb számunkra. Ami az első elemet illeti, a válság kihangsúlyozta azt a tényt, hogy teljes mértékben elengedhetetlen a komodalitás megerősítése az európai közlekedésben, mivel a felhő előtérbe hozta nemcsak az európai szintű légiközlekedési rendszerek korlátait, hanem ami még fontosabb, a vasúti közlekedés korlátait is, mivel számtalan utas képtelen volt alternatív közlekedés módot találni. Az elmúlt egy év során készített tanulmányok bizonyították, és könnyen el is lehet képzelni, hogy nagyobb fokú komodalitás esetén a válság mértéke nem lett volna ilyen nagy, és a bénultság is valamivel kisebb fokú lett volna. Ami a második elemet illeti, a pénzügyi válság kapcsán és a kormányközi műveletekkel összehasonlított közösségi módszerrel kapcsolatos vita során, itt, a közlekedés területén, nem a kormányközi műveletek vagy a 27 tagállamtól érkező töredezett válasz fogja megoldani a tapasztalt és esetleg visszatérő nehézségeket, hanem egy hiteles közösségi módszer. Ez egy közösségi rendszerben az Eurocontrol kompetenciáinak megerősítését, és természetesen, ahogy azt már hangsúlyoztuk, az egységes európai égbolt létrehozásának sürgős befejezését követeli meg. Harmadszor, ott vannak az utasok, akik miatt a legjobban aggódunk ... Ahogy a bevezetőben elmondtam, rájöhettek, hogy amit utoljára hagytam, az a legfontosabb téma."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, meno di un anno fa trecento aeroporti sono stati chiusi in Europa in 23 su 27 paesi dell’Unione. Ciò ha causato perdite finanziarie notevoli e, come evidenziato dai precedenti oratori, più di 10 milioni di persone, non tutte in viaggio per motivi turistici, hanno dovuto posticipare la partenza e trovare mezzi alternativi di trasporto. Questo è stato il risultato della confusione scatenata da un evento completamente naturale, che ci ha collocati in un contesto importante in relazione alla natura, provocando una paralisi senza precedenti nei cieli europei. È ovviamente difficile prevedere un’eruzione vulcanica, e ancor di più la creazione di una nube di cenere vulcanica, rispetto a un episodio di neve. Nondimeno la crisi causata da questa nube ha sottolineato le carenze e le lacune della gestione del traffico aereo nell’Unione, così come la debolezza e la mancanza di certi strumenti di gestione. Alla luce di questi tre fattori, vorrei avanzare tre proposte di miglioramento: la prima riguarda l’imprescindibilità della co-modalità, la seconda la necessità che il metodo comunitario risponda alle sfide di questo tipo e infine i diritti dei passeggeri, che si trovano al centro delle nostre preoccupazioni. Per quanto concerne il primo punto, la crisi ha messo in evidenza l’importanza fondamentale di un rafforzamento della co-modalità nei trasporti europei, poiché la nube non ha posto l’accento unicamente sui limiti dei sistemi di aviazione a livello europeo, ma soprattutto su quelli del trasporto ferroviario, in quanto numerosi viaggiatori non sono stati in grado di trovare un’alternativa. Come dimostrato dagli studi condotti lo scorso anno, si pensa che con una maggiore co-modalità le dimensioni della crisi non sarebbero state tali e la paralisi, a sua volta, sarebbe risultata un po’ meno marcata. Per quanto concerne il secondo elemento, come per la crisi finanziaria e le discussioni sul confronto tra metodo comunitario e intergovernativo, nel settore dei trasporti non saranno un approccio intergovernativo o una risposta disomogenea da parte dei 27 Stati membri a risolvere le difficoltà che abbiamo incontrato, e che potrebbero verificarsi di nuovo, bensì un reale metodo comunitario. Ciò richiede un rafforzamento delle competenze di Eurocontrol in un sistema comunitario e ovviamente, come già indicato, il completamento del cielo unico europeo con la massima urgenza. Infine vi sono i passeggeri che si trovano al centro e al cuore delle nostre preoccupazioni ... Avrete capito che, come affermato nella mia introduzione, la questione che ho lasciato per ultima era quella centrale."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nary, šiek tiek mažiau nei prieš metus 23 iš 27 Europos Sąjungos valstybių buvo uždaryta 300 oro uostų. Dėl to kilo didelių finansinių nuostolių, ir, visų pirma, kaip pabrėžė pirmiau kalbėję Parlamento nariai, daugiau kaip 10 mln. žmonių, iš kurių ne visi buvo keliaujantys turistai, turėjo atidėti savo keliones ir ieškoti kitų transporto priemonių. Tai – visiškai natūralaus įvykio, dėl kurio patekome į ypatingą gamtinę padėtį ir dėl kurio kilo beprecedentis Europos dangaus sąstingis, sukeltos sumaišties rezultatas. Žinoma, sudėtinga numatyti, kad išsiverš ugnikalnis, dar sudėtingiau – kad susidarys vulkaninių pelenų debesis; be abejonės, tai padaryti sunkiau, nei numatyti snygį. Tačiau per šio debesies sukeltą krizę išryškėjo visi Europos Sąjungos oro eismo valdymo trūkumai, taip pat valdymo priemonių silpnosios pusės ir jų stoka. Remdamasi šiais trimis veiksniais norėčiau pateikti tris pasiūlymus dėl padėties atkūrimo: pirma, dėl būtinybės užtikrinti galimybes naudotis įvairiarūšiu transportu; antra, dėl būtinybės patvirtinti Bendrijos reagavimo į šias problemas metodą ir, trečia, žinoma, dėl keleivių teisių, kurios mums rūpi labiausiai ir kurios yra svarbiausias mūsų dėmesio objektas. Dėl pirmojo aspekto per krizę paaiškėjo, kad, be jokių abejonių, būtina užtikrinti didesnį Europos transporto įvairiarūšiškumą, nes susidarius pelenų debesiui išryškėjo ne tik aviacijos sistemų Europos lygmeniu, bet ir ypač kelionių traukiniu apribojimai, mat labai daug keleivių negalėjo rasti alternatyvų. Kaip paaiškėjo iš pastaraisiais metais atliktų tyrimų, galima įsivaizduoti, kad jei būtų buvę galima naudotis labiau įvairiarūšiu transportu, krizės mastas ir erdvės sąstingis nebūtų buvę tokie dideli. Kiek tai sietina su antruoju aspektu, transporto srityje, kaip ir finansų krizės bei diskusijų, kurias vedame dėl Bendrijos metodo, palyginti su tarpvyriausybinėmis operacijomis, atveju, ne tarpvyriausybinės operacijos arba atskiri 27 valstybių narių sprendimai, o iš tikrųjų bendras Bendrijos metodas padės išspręsti mums kylančias ir galinčias pasikartoti problemas. Norint pasiekti šį tikslą reikėtų didinti Europos saugios oro navigacijos organizacijos kompetenciją Bendrijos sistemoje ir, žinoma, kaip kolegos jau pažymėjo, kuo skubiau baigti įgyvendinti iniciatyvą „Bendras Europos dangus“. Trečia, reikėtų pakalbėti apie keleivius, kurie yra svarbiausias mūsų dėmesio objektas... Kaip sakiau kalbos pradžioje, supratote, kad tai, ką norėjau pasakyti pabaigoje, buvo svarbiausias dalykas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, pirms nepilna gada tika slēgtas trīssimt Eiropas lidostas 23 no 27 ES dalībvalstīm. Šī situācija radīja ievērojamus finansiālos zaudējumus un, galvenokārt, kā norādīja iepriekšējie runātāji, tās dēļ vairāk nekā 10 miljoni iedzīvotāju, kuru vidū bija arī tādi, kas nebija devušies tūrisma ceļojumos, bija spiesti atcelt ceļojumus un meklēt citas transporta iespējas. Šāda situācija radās pilnīgi dabisku spēku izraisīta haosa dēļ. Mēs nonācām apstākļos, kuros dabas spēki noteica nepieciešamību īstenot svarīgus pasākumus un kuros Eiropas gaisa telpā valdīja vēl nepieredzēta dīkstāve. Vulkāna izvirdumus, protams, ir grūti paredzēt, un vēl grūtāk ir paredzēt vulkānisko pelnu mākoņu veidošanos. Tas ir daudz grūtāk nekā paredzēt sniegu. Tomēr šī mākoņa izraisītā krīze parādīja visas ES gaisa satiksmes pārvaldības nepilnības un arī vairāku pārvaldības instrumentu neefektivitāti un to trūkumu. Pamatojoties uz šiem trim faktoriem, es vēlētos nākt klajā ar trim priekšlikumiem šādu situāciju risināšanai. Pirmais priekšlikums ir saistīts ar obligāto komodalitāti, otrais — ar nepieciešamību pēc Kopienas metodes rīcībai šādos gadījumos, trešais — (šis aspekts, protams, mūs satrauc visvairāk) ar pasažieru tiesībām. Attiecībā uz pirmo aspektu jānorāda, ka krīze ir parādījusi, cik ļoti svarīgi ir uzlabot komodalitāti Eiropas transporta jomā, jo šis pelnu mākonis atklāja ne tikai aviosistēmas iespēju robežas Eiropas līmenī, bet arī un — jo īpaši — dzelzceļa satiksmes iespēju robežas, jo daudzi ceļotāji nespēja atrast alternatīvus transporta veidus. Pēdējā gada laikā veiktajos pētījumos ir apstiprināts, ka labākas komodalitātes apstākļos šīs krīzes apmēri, iespējams, nebūtu bijuši tik lieli un nespēja rīkoties — tik izteikta. Attiecībā uz otro aspektu jānorāda, ka, tāpat kā finanšu krīzes apstākļos un debatēs, kurās mēs Kopienas metodi salīdzinām ar starpvaldību pasākumiem, arī transporta nozarē grūtības, ar kurām saskārāmies un kuras varētu atkārtoties, drīzāk atrisinās patiesas Kopienas metodes izmantošana, nevis starpvaldību pasākumi vai sadrumstalota 27 dalībvalstu rīcība. Šai nolūkā ir jāstiprina Eirokontroles kompetences jomas Kopienas sistēmā un, protams, kā jau tika norādīts, steidzami jāpabeidz darbs pie vienotas Eiropas gaisa telpas izveides. Treškārt, ir runa par pasažieriem, un šis aspekts mūs satrauc visvairāk ... No tā, ko teicu savas runas ievaddaļā, jūs droši vien jau nopratāt, ka aspekts, par kuru vēlējos runāt nobeigumā, bija visbūtiskākais."@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, il y a un peu moins d'un an, trois cents aéroports étaient fermés en Europe dans vingt-trois pays de l'Union sur vingt-sept. Cela a causé des pertes financières considérables, et surtout – comme l'ont rappelé les collègues – plus de dix millions de personnes, qui n'étaient pas toutes en voyage de tourisme, ont dû remettre leur voyage et trouver d'autres moyens de transport. C'est le résultat du chaos semé par un événement totalement naturel qui nous a replacés dans un contexte important par rapport à la nature, et qui a provoqué une paralysie sans précédent dans le ciel européen. Bien sûr, il est difficile de prévoir une éruption volcanique et, plus encore, la formation de ce nuage de cendres – bien sûr plus difficile que de prévoir un épisode neigeux –, mais la crise qui a été provoquée par ce nuage a mis en lumière tous les manquements et les lacunes de la gestion du trafic aérien dans l'Union, la faiblesse et l'absence d'un certain nombre d'outils de gestion. Ces trois constats m'amènent donc à trois propositions pour rebondir: la première, de l'ordre de la comodalité impérative, la seconde concernant la nécessité de la méthode communautaire pour répondre à ce genre de défis, et la troisième, évidemment au centre de nos préoccupations, touchant à la présence des droits des passagers comme élément central de nos préoccupations. S'agissant du premier élément, la crise a mis en lumière qu'il était absolument indispensable de renforcer la comodalité dans les transports européens puisque le nuage a montré les limites non seulement des systèmes aériens au niveau européen, mais, notamment, du train puisque de nombreux voyageurs n'ont pas pu trouver de solution de rechange. On peut imaginer – c'est démontré dans les études qui ont été faites depuis un an – que, avec plus de comodalité, l'ampleur de la crise n'aurait pas été telle et la paralysie aurait été un peu moins forte. Concernant le deuxième élément, tout comme dans la crise financière et tout comme les débats que nous avons sur la méthode communautaire par rapport à l'intergouvernemental, ici, dans le domaine des transports, ce n'est pas l'intergouvernemental, ce n'est pas une réponse fragmentée de vingt-sept États membres qui pourra résoudre les difficultés que nous avons connues, et qui peuvent se reproduire, mais vraiment une méthode communautaire. Pour cela, il faut renforcer les compétences d'Eurocontrol dans un système communautaire et, bien sûr – comme les collègues l'ont dit –, procéder à l'achèvement du ciel unique européen de manière urgente. Troisièmement, il y a les passagers au cœur et au centre des préoccupations... je l'avais dit en introduction, on aura compris que ce que j'ai gardé pour la fin était l'essentiel."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, commissaris, iets minder dan een jaar geleden zijn driehonderd Europese luchthavens gesloten in 23 van de 27 EU-landen. Dat heeft geleid tot aanzienlijke financiële verliezen en heeft er met name voor gezorgd, zoals eerdere sprekers al hebben gezegd, dat meer dan tien miljoen mensen, die niet allemaal op vakantie waren, hun reizen moesten uitstellen en andere vervoersmiddelen moesten zoeken. Dit is het resultaat van de chaos die was ontstaan door een volkomen natuurlijk verschijnsel dat ons in een belangrijke context ten opzichte van de natuur heeft geplaatst en dat het luchtverkeer in Europa volkomen heeft stilgelegd, iets wat nog nooit eerder was voorgekomen. Natuurlijk is het moeilijk om een vulkanische uitbarsting te voorspellen en, erger nog, de vorming van een aswolk. Dat is natuurlijk veel moeilijker dan het voorspellen van een sneeuwperiode. Toch heeft de crisis die door deze aswolk is ontstaan de nadruk gelegd op de tekortkomingen en onvolkomenheden van het luchtverkeer in de Europese Unie, alsook op de zwakte en de afwezigheid van een aantal beheermiddelen. Op basis van deze drie factoren heb ik drie voorstellen voor herstel: de eerste met betrekking tot noodzakelijke comodaliteit; de tweede met betrekking tot de noodzaak van een gemeenschappelijke methode om dit soort uitdagingen het hoofd te bieden; en de derde, uiteraard onze grootste zorg, met betrekking tot de rechten van passagiers. Wat betreft het eerste punt heeft de crisis aan het licht gebracht dat het absoluut cruciaal was om de comodaliteit in het Europese transport te versterken, aangezien de aswolk niet alleen de grenzen van de luchtvaartsystemen op Europees niveau heeft aangetoond, maar, meer in het bijzonder, ook die van het reizen per trein, aangezien vele reizigers geen alternatief konden vinden. Zoals naar voren is gekomen in de onderzoeken die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd, zouden we ons kunnen voorstellen dat de omvang van deze crisis met meer comodaliteit niet zo enorm zou zijn geweest en dat het luchtverkeer in iets mindere mate tot stilstand zou zijn gekomen. Wat betreft het tweede punt zijn de intergouvernementele aanpak en een fragmentarisch antwoord van 27 lidstaten, net als in de financiële crisis en de debatten die we voeren over de communautaire methode tegenover de intergouvernementele aanpak, in dit geval, op het gebied van transport, niet de manier om de moeilijkheden op te lossen die we zijn tegengekomen en die zich nog een keer kunnen voordoen; daar is eerder een communautaire benadering voor nodig. Daarvoor moeten de bevoegdheden van Eurocontrol in een communautair systeem worden uitgebreid en moet, natuurlijk, zoals al gezegd is, het gemeenschappelijk Europees luchtruim spoedig tot stand worden gebracht. Ten derde zijn er de passagiers, die bij ons op de eerste plaats komen... Zoals ik in mijn inleiding al zei, zult u wel begrepen hebben dat ik het belangrijkste tot het laatst heb bewaard."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Przed niespełna rokiem zamknięto w Europie 300 lotnisk w 23 spośród 27 krajów Unii. Spowodowało to znaczne straty finansowe, a przede wszystkim, na co wskazywali już przedmówcy, ponad 10 milionów osób, z których nie wszyscy byli w podróży turystycznej, musiało opóźnić swoją podróż i poszukać innych środków transportu. Było to skutkiem koszmaru spowodowanego przez całkowicie naturalne zdarzenie, które umieściło nas w ważnym kontekście względem natury i które spowodowało bezprecedensowy paraliż na niebie Europy. Trudno jest oczywiście przewidzieć wybuch wulkanu, a jeszcze trudniej formowanie się chmury pyłu wulkanicznego – znacznie trudniej niż przewidzieć wystąpienie opadów śniegu. Kryzys spowodowany przez tę chmurę podkreśla jednak wszystkie niedostatki i niedoskonałości systemu zarządzania przestrzenią powietrzną w Unii Europejskiej, jak również słabości i niedostatki wielu narzędzi zarządzania. W oparciu o trzy czynniki, chciałabym przedstawić trzy propozycje naprawcze: pierwszą, dotyczącą niezbędnej współmodalności, drugą, dotyczącą potrzeby wspólnotowej metodologii reagowania na takie wyzwania oraz trzecią, dotyczącą najbardziej leżącej nam na sercu kwestii praw pasażerów, którzy znajdują się w centrum naszego zainteresowania. Jeśli chodzi o pierwszy element, kryzys podkreślił fakt, że bezwzględnie kluczowe jest wykorzystanie wszystkich rodzajów transportu w transporcie europejskim, ponieważ chmura uwidoczniła nie tylko ograniczenia systemu lotniczego, lecz także, jeszcze wyraźniej, przejazdów kolejowych, ponieważ bardzo wielu pasażerów nie potrafiło znaleźć alternatywy. Jak wykazano w badaniach przeprowadzonych w ubiegłym roku, można sądzić, że przy lepszej koordynacji różnych środków transportu skala kryzysu nie byłaby tak wielka, a paraliż byłby nieco mniejszy. Jeśli chodzi o drugi element, podobnie jak w kryzysie finansowym i w debatach, które odbywają się na temat porównania metody wspólnotowej z operacjami międzyrządowymi, tu, w dziedzinie transportu, operacje międzyrządowe lub częściowe reakcje ze strony 27 państw nie są tym, co rozwiąże trudności, na które napotkaliśmy i które mogą powrócić. Czymś takim jest raczej prawdziwie wspólnotowa metoda. Wymagałoby to wzmocnienia kompetencji Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) w ramach systemu wspólnotowego i oczywiście, jak już zauważono, pilnego wprowadzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Po trzecie, są pasażerowie, których sprawa najbardziej leży nam na sercu i którzy znajdują się w centrum naszego zainteresowania ... Jak powiedziałem na wstępie, zrozumieją Państwo, że to, co zostawiłem na koniec, będzie kluczową kwestią."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, há pouco menos de um ano, na Europa, foram encerrados trezentos aeroportos em 23 dos 27 Estados-Membros da UE. Isso causou perdas financeiras consideráveis e, acima de tudo, como os oradores precedentes já referiram, mais de 10 milhões de pessoas - muitas das quais não se encontravam em viagem de turismo -, tiveram de adiar as suas viagens e de procurar outros meios de transporte. Este foi o resultado do caos provocado por um fenómeno totalmente natural, que nos colocou numa situação de particular relevância face à natureza e que esteve na origem de uma paralisação sem precedentes nos céus europeus. É difícil, evidentemente, prever uma erupção vulcânica, e mais difícil ainda prever a formação de uma nuvem de cinzas vulcânicas – mais difícil, obviamente, do que prever um nevão. No entanto, a crise provocada por esta nuvem coloca em evidência todas as insuficiências e deficiências da gestão do tráfego aéreo na União, assim como a fraqueza e a ausência de diversos instrumentos de gestão. Com base nestes três factores, gostaria de fazer três propostas a fim de corrigir esta situação: a primeira prende-se com a impreterível co-modalidade; a segunda prende-se com a necessidade de o método comunitário responder a este tipo de desafios; a terceira, que está obviamente no centro das nossas preocupações, prende-se com os direitos dos passageiros. No que respeita ao primeiro elemento, a crise deixou bem claro que era imprescindível reforçar a co-modalidade nos transportes europeus, uma vez que a nuvem evidenciou os limites não só dos sistemas de aviação a nível europeu, mas, acima de tudo, do transporte ferroviário, visto que inúmeros viajantes não conseguiram encontrar uma alternativa. Como ficou demonstrado nos estudos que foram efectuados no ano passado, é possível imaginar que, com mais co-modalidade, a crise não teria atingido tamanhas proporções e a paralisação teria sido ligeiramente menor. Relativamente ao segundo elemento, tal como na crise financeira e nos debates que estamos a realizar sobre o método comunitário face ao método intergovernamental, também aqui, no domínio dos transportes, não é o método intergovernamental ou uma resposta fragmentada de 27 Estados-Membros que irá resolver as dificuldades que encontrámos e que podem voltar a surgir, mas sim um método verdadeiramente comunitário. Para isso, é necessário reforçar as competências do Eurocontrol num sistema comunitário e, naturalmente, como já foi assinalado, concretizar o Céu Único Europeu com carácter de urgência. Em terceiro lugar, temos os passageiros, que estão no cerne e no centro das nossas preocupações... Como eu disse na minha introdução, terão compreendido que aquilo que eu guardei para o fim era a questão crucial."@pt17
"Dle președinte, dle comisar, cu mai puțin de un an în urmă, trei sute de aeroporturi au fost închise în Europa în 23 din cele 27 de state ale Uniunii. Acest lucru a cauzat pierderi financiare considerabile și, mai presus de toate, la fel cum au semnalat antevorbitorii, mai mult de 10 milioane de oameni, care nu erau cu toții turiști, au trebuit să-și amâne cursa și să-și găsească o altă modalitate de transport. Acesta a fost rezultatul pagubei cauzate de un eveniment în întregime natural, care ne-a plasat într-un context important în relația cu natura și care a cauzat o paralizare fără precedent a spațiului aerian al Europei. Este dificil, bineînțeles, să prevezi o erupție vulcanică, și mai cu seamă, formarea unui nor de cenușă vulcanică, este și mai dificil decât, bineînțeles, prezicerea unui episod de ninsoare. Totuși, criza provocată de acest nor evidențiază toate neajunsurile și deficiențele gestionării traficului aerian din Uniune, precum și slăbiciunea și lipsa unor instrumente de gestionare. Pe baza acestor trei factori, aș dori să prezint trei propuneri de redresare: în primul rând, în ceea ce privește necesitatea comodalității; în al doilea rând, în ceea ce privește necesitatea ca metoda comunitară să răspundă la asemenea provocări; în al treilea rând, și bineînțeles, în centrul preocupărilor noastre, în legătură cu drepturile pasagerilor, care constituie principala noastră preocupare. În ceea ce privește primul element, această criză a evidențiat faptul că este absolut necesar să consolidăm comodalitatea în transportul european, de vreme ce norul a evidențiat nu doar limitele sistemului aviatic la nivel european, ci mai ales limitele transportului feroviar, deoarece numeroși călători n-au reușit să găsească o alternativă. După cum s-a demonstrat în cadrul studiilor efectuate pe parcursul anului trecut, cu o comodalitate mai mare amploarea crizei nu ar fi fost așa de mare, iar paralizarea ar fi fost ceva mai mică. În ceea ce privește al doilea element, ca și în criza financiară și în dezbaterile pe care le avem asupra comparației dintre metoda comunitară și abordarea interguvernamentală, aici, în domeniul transporturilor, abordarea interguvernamentală sau răspunsul fragmentat a 27 de state membre nu va rezolva dificultățile pe care le-am întâmpinat și care pot reveni, ci mai degrabă soluția este reprezentată de o metodă cu adevărat comunitară. Aceasta ar necesita consolidarea competențelor Eurocontrol în cadrul unui sistem comunitar și, bineînțeles, după cum s-a mai afirmat, finalizarea de urgență a cerului unic european. În al treilea rând, sunt pasagerii, care se află în inima și în centrul preocupărilor noastre ... După cum am spus în introducerea mea, ați înțeles că ceea ce am lăsat la final este problema crucială."@ro18
"Pred necelým rokom sa v Európe zavrelo tristo letísk v 23 z 27 krajín Únie. Spôsobilo to veľké finančné straty a predovšetkým, ako to povedali predchádzajúci rečníci, viac ako 10 miliónov ľudí, z ktorých nie všetci boli na turistických zájazdoch, muselo odložiť svoje cesty a nájsť iné spôsoby dopravy. Bolo to v dôsledku zmätku spôsobeného celkom prirodzeným prírodným javom, ktorý nás dostal do dôležitého kontextu vo vzťahu s prírodou a ktorý vo vzdušnom priestore nad Európou spôsobil nebývalé ochromenie. Samozrejme, je ťažké predpovedať výbuch sopky a ešte ťažšie vytvorenie oblaku sopečného popola – pochopiteľne ťažšie, ako predpovedať sneženie. Kríza spôsobená týmto oblakom však zdôrazňuje všetky chyby a nedostatky riadenia letovej prevádzky v Únii a tiež absenciu mnohých nástrojov riadenia a ich slabé stránky. Na základe týchto troch faktorov by som chcela predložiť tri návrhy na nápravu: po prvé, v súvislosti s nevyhnutnou komodalitou; po druhé, v súvislosti s potrebou, aby metóda Spoločenstva reagovala na takéto problémy; po tretie, a prirodzene v jadre nášho záujmu, v súvislosti s právami cestujúcich, ktoré sú pre nás najdôležitejšie. Pokiaľ ide o prvý bod, kríza zdôraznila skutočnosť, že je absolútne rozhodujúce posilniť komodalitu európskej dopravy, pretože oblak poukázal nielen na obmedzenia systémov leteckej dopravy na európskej úrovni, ale najmä na obmedzenia železničnej dopravy, keďže mnohí cestujúci nevedeli nájsť alternatívu. Ako ukázali štúdie, ktoré sa vykonali v priebehu minulého roka, dá sa predstaviť, že keby bola komodalita väčšia, rozsah krízy by nebol taký obrovský a ochromenie by bolo o niečo menšie. Pokiaľ ide o druhý bod, podobne ako v prípade finančnej krízy a pri diskusiách, v ktorých porovnávame metódu Spoločenstva s medzivládnymi zásahmi, tu, v oblasti dopravy nie sú medzivládne zásahy ani neusporiadané reakcie 27 členských štátov schopné vyriešiť problémy, ktorým čelíme a ktoré sa môžu opakovať, na to je vhodnejšia metóda Spoločenstva. To by si vyžadovalo posilnenie právomocí organizácie Eurocontrol v systéme Spoločenstva a, samozrejme, ako už bolo uvedené, bezodkladné dokončenie jednotného európskeho vzdušného priestoru. Po tretie, cestujúci, ktorí sú podstatou a jadrom nášho záujmu... Ako som povedala v úvode, domyslíte si, že na záver som si nechala veľmi dôležitý bod."@sk19
". Gospod predsednik, komisar, pred manj kot enim letom je bilo v Evropi zaprtih tristo letališč v 23 od 27 držav Unije. Zaradi tega je prišlo do znatnih finančnih izgub, predvsem pa, kot so omenili predhodni govorniki, je moralo več kot 10 milijonov ljudi, ki niso bili vsi na turističnem potovanju, preložiti pot in poiskati druga prevozna sredstva. To se je zgodilo zaradi opustošenja, ki ga je povzročil naravni pojav, zaradi katerega smo se znašli v pomembnem odnosu do narave in zaradi katerega je bil ohromljen zračni prostor kot še nikoli do zdaj. Seveda je težko napovedovati izbruhe vulkanov, še težje pa nastajanje oblakov vulkanskega prahu – veliko težje, seveda, kot napovedati snežne zamete. Vendar pa so krizne razmere, ki jih je povzročil ta oblak, izpostavile vse pomanjkljivosti upravljanja zračnega prometa v Uniji in tudi slabosti in neobstoj mnogih orodij za upravljanje. Na podlagi teh treh dejavnikov želim predlagati tri predloge za obnovo: prvič, glede obvezne somodalnosti; drugič, glede potrebe po metodi Skupnosti za odzivanje na takšne izzive; tretjič, glede pravic potnikov, čemur namenjamo največ pozornosti. V zvezi s prvim elementom je v kriznih razmerah postalo jasno, da moramo v evropskem prometu nujno okrepiti somodalnost, saj je oblak izpostavil omejitve sistemov letalstva na evropski ravni in železniškega prometa, saj mnogim potnikom ni uspelo najti alternativne možnosti. Kot je razvidno iz študij, ki so bile izvedene v zadnjem letu, posledice teh kriznih razmer z okrepljeno somodalnostjo ne bi bile tako ogromne, ohromelost pa bi bila manjša. Glede drugega elementa, tako kot pri finančni krizi in v razpravah glede metode Skupnosti v primerjavi z medvladnim delovanjem na področju prometa, težav, s katerimi smo se spopadali in ki se lahko ponovijo, ne bo mogoče odpraviti s tem medvladnim delovanjem ali delnim odgovorom 27 držav članic, ampak bomo to lahko storili le s pravo metodo Skupnosti. Za to moramo seveda okrepiti pristojnosti Eurocontrola v sistemu Skupnosti in seveda nujno vzpostaviti enotno evropsko nebo, kot je že bilo izpostavljeno. Tretjič, tu so potniki, ki jim namenjamo največ pozornosti … Kot sem povedala v uvodu, opazili boste, da sem za konec pustila najpomembnejše vprašanje."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! För knappt ett år sedan stängdes trehundra flygplatser i 23 av EU:s 27 medlemsländer. Det orsakade betydande ekonomiska förluster men framför allt – såsom tidigare talare har påpekat – blev tio miljoner människor tvungna att senarelägga sina resor och hitta andra transportsätt, och det var inte alla som reste som turister. Det var en följd av det kaos som orsakades av en helt naturlig händelse, som tydliggjorde vårt beroende av naturen och orsakade ett aldrig tidigare sett tillstånd av förlamning i luftrummet över Europa. Det är självklart svårt att förutse ett vulkanutbrott och i än högre grad när ett askmoln ska bildas – givetvis svårare än att förutse ett snöfall. Men krisen i askmolnets spår avslöjar tillkortakommanden och brister i unionens flygledning, liksom svagheter i befintliga flygledningsverktyg och behovet av fler sådana verktyg. Utifrån dessa tre faktorer vill jag lägga fram tre förslag för att åtgärda bristerna. Det första handlar om sammodalitet, som är ett måste, det andra om behovet av en gemenskapsmetod för att bemöta den här sortens utmaningar, det tredje om passagerarnas rättigheter, något som självklart ligger oss varmt om hjärtat. När det gäller den första punkten har krisen visat oss att det är absolut avgörande att förbättra sammodaliteten i det europeiska transportsystemet, eftersom molnet fick oss att inse begränsningarna i EU:s flygsystem och framför allt begränsningarna i järnvägstrafiken, eftersom många länder inte kunde hitta några alternativ till flygtrafiken. Såsom framgår av de studier som har genomförts det senaste året kan man tänka sig att krisen inte skulle ha blivit så omfattande om vi hade haft en större sammodalitet och förlamningen skulle ha blivit något mindre. När det gäller den andra punkten gäller samma sak här som i fråga om finanskrisen och de debatter vi har om gemenskapsmetoden kontra mellanstatliga åtgärder, nämligen att de svårigheter vi har stött på inom transportområdet, och som kanske kommer att upprepas, inte kan lösas med mellanstatliga åtgärder eller en splittrad reaktion från 27 medlemsstater, utan snarare med en utpräglad gemenskapsmetod. Det skulle kräva att Eurocontrol ges ökade befogenheter i ett gemenskapssystem och självklart även att det gemensamma europeiska luftrummet snarast slutförs, vilket har påpekats. För det tredje handlar det om passagerarna, som är en hjärtefråga för oss ... Som jag sade inledningsvis har ni säkert räknat ut att jag sparade den viktigaste frågan till sist."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Pirmininkas pertraukė į kalbėtoją.)"14
"(Przewodniczący przerwał mówczyni)"16
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph