Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-10-Speech-4-042-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110310.4.4-042-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, summers are hotter and storms are more severe. Rainfall is more erratic and we have more droughts causing life-threatening fires across our continent. Hardly a country has escaped a natural disaster in the last few years and this is not counting the man-made catastrophes such as Chernobyl and, more recently, the toxic dam in Hungary. Citizens look to their elected representatives to ensure the planning for their protection is efficient and reliable and in place. We have had many promises and reports from the Commission, yet little concrete action has been forthcoming. We have been promised progress in setting up a network of competent national services in Member States. A map of assets, that is readily available and ready to use when disaster strikes, was promised in 2009. National authorities should now be requested to put core equipment on standby, available for rapid European assistance when needed. In my own region, we have in Bracknell the world-renowned medium-range weather forecasting centre. Its information assists mariners, aircraft and emergency planners from a range of real-time sources around the world, but we need more than these sorts of facilities. We need to know where the trained emergency service teams are. We need to know where the emergency food supplies, the tents and the blankets are. We need to know where the facilities are that will save the lives of citizens of our Union when they need them. The Commission must come forward with these plans now. Tomorrow’s disaster may be just around the corner."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, léta jsou teplejší a bouřky jsou silnější. Dešťové srážky jsou nepravidelnější a máme také více sucha, které na celém kontinentě způsobuje životy ohrožující požáry. V několika posledních letech jen stěží nějaká země unikla přírodní katastrofě a to nepočítáme katastrofy způsobené člověkem jako je Černobyl a nedávno toxická nádrž v Maďarsku. Občané se na své volené představitele spoléhají, že zajistí, aby bylo plánování jejich ochrany účinné a spolehlivé a k dispozici. Od Komise jsme dostali mnoho slibů a zpráv, ale chystá se jen málo konkrétních opatření. Byl nám slíben pokrok při zřízení sítě příslušných vnitrostátních služeb v členských státech. V roce 2009 byla slíbena mapa aktiv, která bude při katastrofách pohotově k dispozici a k využití. Od národních orgánů by se nyní mělo vyžadovat, aby daly základní vybavení do pohotovostního režimu, k dispozici pro rychlou evropskou pomoc v případě potřeby. V mém regionu v Bracknellu máme celosvětově známé středisko pro střednědobé předpovědi počasí. Jeho informace pomáhají námořníkům, leteckým a pohotovostním plánovačům ze škály celosvětových zdrojů poskytovaných v reálném čase, ale potřebujeme něco víc, než jen takováto zařízení. Potřebujeme vědět, kde jsou vyškolené týmy záchranné služby. Potřebujeme vědět, kde se nacházejí pohotovostní dodávky potravin, stany a přikrývky. Musíme vědět, kde jsou zařízení, která zachrání životy občanů naší Unie, když je potřebují. Komise musí s těmito plány přijít nyní. Zítřejší katastrofy mohou být hned za rohem."@cs1
"Hr. formand! Somrene bliver varmere, og det går mere voldsomt til, når det er uvejr. Regnmængderne er mere ujævnt fordelt, og vi har flere tørkeperioder, der er skyld i livstruende brande på hele vores kontinent. Der er næppe et land, som er sluppet for en naturkatastrofe i de sidste par år, og hertil kommer så de menneskeskabte katastrofer som f.eks. Chernobyl og for kort tid siden giftslamkatastrofen i Ungarn. Borgerne regner med, at de folkevalgte repræsentanter sørger for, at planlægningen vedrørende beskyttelse af borgerne er effektiv og pålidelig og på plads. Der er kommet mange løfter og rapporter fra Kommissionen, men alligevel er der kun kommet få konkrete tiltag ud af det. Vi er blevet lovet fremskridt med hensyn til at etablere et netværk af kompetente nationale tjenestegrene i medlemsstaterne. Man lovede i 2009 et kort over aktiver, der er let tilgængelige og klar til brug, når katastrofen rammer. De nationale myndigheder skal nu anmodes om at have et beredskab bestående af vigtigt udstyr, som skal stå til rådighed i forbindelse med hurtig europæisk hjælp, når der er brug for det. I Bracknell i min hjemregion ligger det verdensberømte vejrcenter, der udarbejder mellemlange vejrudsigter. Oplysningerne derfra er til hjælp for søfarten, luftfarten og nødhjælpsplanlæggere og bygger på en række realtidskilder rundt om i verden, men vi skal have flere af denne slags faciliteter. Vi er nødt til at vide, hvor det uddannede nødhjælpspersonale er. Vi er nødt til at vide, hvor nødhjælpsforsyningerne i form af fødevarer, telte og tæpper er. Vi er nødt til at vide, hvor de faciliteter er, der vil redde EU-borgernes liv, når behovet opstår. Kommissionen må nu lægge disse planer frem. Morgendagens katastrofe lurer måske lige om hjørnet."@da2
"Herr Präsident, die Sommer werden heißer, und die Stürme werden schwerer. Niederschläge gibt es immer unregelmäßiger, und wir haben mehr Dürren, die lebensbedrohende Brände überall auf unserem Kontinent verursachen. Es hat in den letzten Jahren kaum ein Land gegeben, das nicht von einer Naturkatastrophe heimgesucht worden ist, und dabei sind die von Menschen verursachten Katastrophen wie Tschernobyl oder in jüngster Vergangenheit die Giftflut in Ungarn, nicht mit eingerechnet. Die Bürgerinnen und Bürger verlassen sich auf die von ihnen gewählten Vertreter, dass sie sicherstellen, dass die Planung für ihren Schutz wirksam und zuverlässig und vor Ort vorhanden ist. Es hat bereits viele Versprechen und Berichte von der Kommission gegeben, aber dabei sind bisher nur wenige konkrete Maßnahmen herausgekommen. So sind uns Fortschritte bei der Einrichtung eines Netzwerks der zuständigen nationalen Dienste in den einzelnen Mitgliedstaaten in Aussicht gestellt worden. Ebenso wie bereits 2009 eine Karte mit Ressourcen, die bei auftretenden Katastrophen sofort verfügbar und einsetzbar sind, versprochen wurde. Nun sollten die nationalen Behörden aufgefordert werden, die wichtigsten Ausrüstungselemente auf Abruf bereitzustellen, um sich gegebenenfalls schnell an europäischen Hilfsmaßnahmen beteiligen zu können. So gibt es in meiner Region, in Bracknell, das weltweit bekannte Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage. Seine Informationen helfen Seeleuten, der Luftfahrt und Notfallplanern durch ein Angebot an Echtzeitquellen auf der ganzen Welt, aber wir brauchen noch mehr von dieser Sorte Einrichtungen. Wir müssen wissen, wo die ausgebildeten Notfall-Teams sitzen. Wir müssen wissen, wo die Nahrungsmittelversorgung, die Zelte und die Decken für den Notfall sind. Wir müssen einfach wissen, wo die Hilfen sind, mit denen die Leben der Bürgerinnen und Bürger in unserer Union gerettet werden, wenn wir sie brauchen. Die Kommission muss nun endlich diese Pläne auf den Tisch bringen. Denn die nächste Katastrophe kann bereits vor der Tür stehen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, τα καλοκαίρια είναι θερμότερα και οι καταιγίδες εντονότερες. Οι βροχοπτώσεις είναι πιο ακανόνιστες και έχουν αυξηθεί οι ξηρασίες που προκαλούν απειλητικές για τη ζωή πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρό μας. Τα τελευταία χρόνια όλες σχεδόν οι χώρες επλήγησαν από μια φυσική καταστροφή, χωρίς να υπολογίζονται οι ανθρωπογενείς καταστροφές όπως το Τσερνομπίλ και, πιο πρόσφατα, η διαρροή τοξικής λάσπης στην Ουγγαρία. Οι πολίτες βασίζονται στους εκλεγμένους εκπροσώπους τους για να διασφαλίζουν ότι ο σχεδιασμός της προστασίας τους είναι αποτελεσματικός και αξιόπιστος και ότι εφαρμόζεται. Έχουμε λάβει πολλές υποσχέσεις και εκθέσεις από την Επιτροπή, ωστόσο έχουν αναληφθεί ελάχιστες συγκεκριμένες δράσεις. Μας δόθηκαν υποσχέσεις για τη δημιουργία ενός δικτύου αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη. Το 2009 δόθηκε η υπόσχεση για έναν χάρτη στοιχείων ενεργητικού, που θα είναι έγκαιρα διαθέσιμα και έτοιμα προς χρήση όταν συμβεί μια καταστροφή. Πρέπει πλέον να ζητηθεί από τις εθνικές αρχές να θέσουν κεντρικό εξοπλισμό σε κατάσταση ετοιμότητας, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για την παροχή ταχείας ευρωπαϊκής βοήθειας όταν παρίσταται ανάγκη. Στην περιοχή μου, έχουμε στο Bracknell το παγκοσμίως γνωστό κέντρο μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προγνώσεων. Οι πληροφορίες του βοηθούν τους ναυτικούς, τα αεροσκάφη και τους αρμόδιους για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών μέσω ενός φάσματος πηγών πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερες εγκαταστάσεις αυτού του είδους. Πρέπει να γνωρίζουμε πού βρίσκονται οι εκπαιδευμένες ομάδες παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να γνωρίζουμε πού βρίσκονται οι προμήθειες τροφίμων έκτακτης ανάγκης, οι σκηνές και οι κουβέρτες. Πρέπει να γνωρίζουμε πού βρίσκονται οι εγκαταστάσεις που θα σώσουν τις ζωές των πολιτών της Ένωσής μας όταν τις χρειαστούν. Η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει τώρα αυτά τα σχέδια. Η επόμενη καταστροφή μπορεί να μην βρίσκεται πολύ μακριά."@el10
"Señor Presidente, los veranos son más cálidos y las tormentas más intensas. Las precipitaciones son más imprevisibles y tenemos más sequías que provocan incendios potencialmente fatales en todo nuestro continente. Pocos son los países que no han afrontado una catástrofe natural en los últimos años y esto sin contar las catástrofes de origen humano como la de Chernóbil y, más recientemente, la presa que causó un derrame tóxico en Hungría. Los ciudadanos buscan que sus representantes electos garanticen que la planificación para su protección sea eficiente, fiable y existente. Hemos tenido muchas promesas e informes de la comisión, pero todavía pocas acciones concretas. Se nos ha prometido un progreso en la elaboración de una red de servicios nacionales competentes en los Estados miembros. En 2009 se prometió un mapa de activos, de fácil acceso y disponible para ser utilizado en caso de catástrofe. Ahora se debería exigir a las autoridades nacionales la preparación de equipos fundamentales, disponibles para una asistencia europea rápida cuando sea necesario. En mi propia región, disponemos del mundialmente famoso centro de previsión meteorológica de medio alcance de Bracknell. Su información ayuda a los marineros, aviones y planificadores de emergencias de diversas fuentes en tiempo real de todo el mundo, pero necesitamos más instalaciones de este tipo. Necesitamos saber dónde se encuentran los servicios de emergencias capacitados. Necesitamos saber dónde se encuentran las existencias de alimentos, las tiendas y las mantas de emergencia. Necesitamos saber dónde se encuentran las instalaciones que salvarán las vidas de los ciudadanos de nuestra Unión cuando las necesiten. La Comisión debe presentar estos planes ahora. La próxima catástrofe puede estar a la vuelta de la esquina."@es21
"Austatud juhataja! Suved on kuumemad ja tormid on karmimad. Sademed on ebaregulaarsemad ja sagenenud on põuad, mis põhjustavad eluohtlikke tulekahjusid kogu mandril. Peaaegu ükski riik ei ole viimase paari aasta jooksul loodusõnnetusest pääsenud ning siinkohal ei ole arvestatud inimtegevusest tingitud selliste katastroofidega nagu Tšernobõl ja hiljutisem mürgihoidla tammi purunemine Ungaris. Kodanikud ootavad oma valitud esindajatelt, et viimased tagaksid, et nende kaitse planeerimine oleks tõhus ning usaldusväärne ja toimiks. Oleme saanud komisjonilt palju lubadusi ja aruandeid, kuid konkreetseid samme on olnud vähe. Meile on lubatud edasiminekut liikmesriikide pädevate riiklike teenistuste võrgustiku loomisel. 2009. aastal lubati ressursside kaarti, mis on õnnetuse korral hõlpsalt kättesaadav ja kasutuseks valmis. Riigiasutustel tuleks nüüd paluda seada põhivarustus valmis, nii et see oleks vajaduse korral Euroopa kiireks abistamiseks kättesaadav. Piirkonnas, kust ma pärit olen, asub Bracknelli maailmakuulus keskpika ilmaennustuse keskus. Selle kogu maailmas reaalajas töötavatest allikatest pärinev teave aitab meremehi, lennukeid ja päästeplaneerijaid, kuid meil on vaja rohkem sarnaseid asutusi. Peame teadma, kus asuvad koolitatud päästerühmad. Peame teadma, kus on hädaolukorraks mõeldud toiduvarud, telgid ja tekid. Peame teadma, kus asuvad meie liidu kodanike elu päästvad vahendid siis, kui nad neid vajavad. Komisjon peab nende kavadega kohe välja tulema. Homne õnnetus võib-olla juba ootab."@et5
"Arvoisa puhemies, kesät ovat kuumia ja ukkosmyrskyt entistä rajumpia. Sateet ovat aikaisempaa epäsäännöllisempiä, ja Euroopassa on aiempaa enemmän kuivuutta, joka aiheuttaa hengenvaarallisia tulipaloja eri puolilla maanosaamme. Tuskin mikään maa on välttynyt luonnonkatastrofeilta viime vuosina, ja tässä ei oteta mukaan ihmisen aiheuttamia katastrofeja, kuten Tšernobylin onnettomuus, eikä hiljattain tapahtunutta myrkkypadon murtumista Unkarissa. Kansalaiset turvautuvat valitsemiinsa edustajiin varmistaakseen, että heidän suojelunsa suunnittelu on tehokasta, luotettavaa ja paikallaan. Olemme saaneet monia lupauksia ja raportteja komissiosta; monia konkreettisia toimia ei kuitenkaan ole saatavilla. Meille on luvattu edistystä toimivaltaisen kansallisen palveluverkoston perustamisessa jäsenvaltioihin. Varoja kuvaava kartta, joka olisi saatavissa ja valmiina käytettäväksi onnettomuuden sattuessa, luvattiin vuonna 2009. Kansallisia viranomaisia pitäisi nyt pyytää asettamaan keskeiset välineet valmiustilaan, jotta ne olisivat tarvittaessa käytettävissä nopeaan eurooppalaiseen apuun. Omalla kotiseudullani Bracknellissä on maailmankuulu keskipitkän kantaman sääennustekeskus. Sen tiedot auttavat merimiehiä, lentokoneita ja hätäavun suunnittelijoita ja ne ovat lähtöisin monista reaaliaikaisista lähteistä eri puolilla maailmaa, mutta tarvitsemme muutakin kuin tämäntyyppisiä palveluja. Meidän pitää tietää, missä koulutetut hätäapuryhmät ovat. Meidän pitää tietää, missä hätätilanteisiin tarkoitetut elintarvikevarastot, teltat ja huovat ovat. Meidän täytyy tietää, missä ovat palvelut, jotka pelastavat unionin kansalaisten hengen, kun nämä niitä tarvitsevat. Komission on edistyttävä näiden suunnitelmien kanssa välittömästi. Tuleva katastrofi saattaa väijyä nurkan takana."@fi7
"Monsieur le Président, les étés sont plus chauds et les tempêtes plus violentes. Les précipitations sont plus irrégulières et les sécheresses occasionnant des incendies parfois mortels sont plus fréquentes sur notre continent. Quasiment aucun pays n’a échappé à une catastrophe naturelle ces dernières années, et c’est sans compter les catastrophes d’origine humaine comme Tchernobyl et, plus récemment, le barrage toxique en Hongrie. Les citoyens attendent de leurs représentants élus qu’ils veillent à ce que l’organisation de leur protection soit efficace, fiable et disponible. La Commission nous a présenté de nombreux rapports et fait de nombreuses promesses, mais il n’y a eu que peu de mesures concrètes. On nous a promis des avancées dans la création d’un réseau de services nationaux compétents dans les États membres. On nous a promis en 2009 une carte des moyens d’action, disponible partout et d’un emploi facile en cas de catastrophe. Il faudrait maintenant demander aux autorités nationales de veiller à ce que des équipements clés soient prêts à intervenir lorsqu’une aide européenne rapide s’avère nécessaire. Nous avons dans ma région, à Bracknell, un centre pour les prévisions météorologiques à moyen terme qui est mondialement connu. Les informations qu’il diffuse aident les marins, les pilotes et les services de secours grâce à de nombreuses sources en temps réel dans le monde entier, mais il nous faudrait davantage d’installations de ce type. Nous devons connaître l’emplacement exact des services de secours qualifiés. Nous devons savoir où se trouvent l’approvisionnement alimentaire d’urgence, les tentes et les couvertures. Nous devons savoir où se trouvent les dispositifs permettant de sauver la vie des citoyens de notre Union lorsque c’est nécessaire. C’est maintenant que la Commission doit présenter ces plans. La prochaine catastrophe peut être imminente."@fr8
"Elnök úr, a nyarak egyre melegebbek, a viharok pedig egyre keményebbek. Az esőzés egyre kiszámíthatatlanabb, egyre több a szárazság, amely életveszélyes tüzeket okoz kontinensünk minden részén. Alig van olyan ország, amelyet az elmúlt néhány év során elkerültek volna a természeti csapások, és ebben nincsenek benne a Csernobilhoz hasonló, ember okozta katasztrófák, illetve a nemrég Magyarországon bekövetkezett, gátszakadás okozta, mérgező vörösiszap-katasztrófa. A polgárok választott képviselőiktől várják, hogy a védelmüket szolgáló tervezés hatékonyan, megbízható módon és pontosan történjen. Számos ígéretet és jelentést kaptunk a Bizottságtól, viszont kevés konkrét lépés történt. Előmozdulást ígértek a tagállamok kompetens nemzeti szolgálatait magában foglaló hálózat fölállításának vonatkozásában. 2009-ben ígéretet kaptunk egy, a katasztrófák idején rendelkezésre álló és azonnal igénybe vehető forrásokat tartalmazó rendszer összeállítására. Szükséges, hogy a nemzeti hatóságok most a kulcsfontosságú berendezéseket készenlétbe helyezzék, hogy azok szükség esetén egy gyors európai segélyakcióban rendelkezésre álljanak. Szűkebb hazámban, Bracknellben van a világszerte ismert középtávú időjárás-előrejelző központ. Az onnan származó információk a világ számos valós idejű információforrásának köszönhetően segítik a tengerészeket, repülőgépeket és a segélyakciók szervezőit, de ennél többre van szükségünk. Tudnunk kell, hol vannak a szakképzett segélycsapatok. Tudnunk kell, hol vannak a segélyhelyzetekben használt élelmiszerkészletek, sátrak és pokrócok. Tudnunk kell, hol vannak azok az eszközök, amelyek szükség esetén megmentik az Unió polgárainak életét. A Bizottság mutassa be ezeket a terveket, mégpedig ma. Lehet, hogy már küszöbön áll a holnapi katasztrófa."@hu11
"Signor Presidente, l’estate è sempre più calda e i temporali sempre più imponenti. Le precipitazioni sono più incostanti e abbiamo fenomeni di siccità più ampi che provocano incendi in tutto il continente, minacciando le specie viventi. Negli ultimi anni quasi nessun paese è sfuggito alle catastrofi naturali, senza considerare i disastri provocati dall’uomo come Chernobyl e, più recentemente, la fuga tossica in Ungheria. I cittadini si appellano ai rappresentanti eletti perché garantiscano una pianificazione delle misure di protezione, affinché siano efficaci, affidabili e pronte a ogni evenienza. Abbiamo avuto molte promesse e molte relazioni della Commissione, seguite però da poche azioni concrete. Ci hanno promesso progressi nella creazione di una rete di servizi nazionali che si occupi della materia negli Stati membri. Nel 2009 ci hanno promesso una mappa delle risorse disponibili e pronte all’uso, in caso di calamità. Dovremmo chiedere adesso alle autorità nazionali di predisporre all’uso le strutture essenziali, affinché siano disponibili per interventi di assistenza in Europa, laddove necessari. Nella mia regione, a Bracknell, è ubicato il centro di previsioni meteorologiche a medio raggio, noto in tutto il mondo. Le informazioni fornite da questo centro assistono, su tutto il pianeta, marinai, piloti aeronautici e addetti alle emergenze fornendo dati in tempo reale, ma abbiamo bisogno di qualcosa in più, oltre a questi mezzi. Abbiamo necessità di sapere dove sono dislocate le squadre di personale addestrato a intervenire nelle emergenze, dove si trovano le scorte alimentari, le tende e le coperte per le emergenze. Abbiamo bisogno di sapere dove sono custodite le attrezzature che salveranno la vita dei cittadini della nostra Unione quando ne avranno bisogno. La Commissione deve presentare questi piani adesso; la catastrofe di domani potrebbe essere dietro l’angolo."@it12
"Pone pirmininke, vasaros tampa karštesnės, audros – smarkesnės. Smarkios liūtys tampa vis labiau permainingos, o dėl dažnesnių sausrų mūsų žemyne kyla grėsmingų gaisrų. Vargu ar nors vienai šaliai per pastaruosius keletą metų pavyko išvengti stichinių nelaimių, neskaitant žmogaus sukeltų nelaimių, kaip antai įvykusios Černobylyje, o pastaruoju metu – Vengrijoje pasklidusių toksiškų teršalų. Piliečiai tikisi, kad jų išrinkti atstovai užtikrins jų apsaugos planavimo veiksmingumą, patikimumą ir tinkamumą. Komisija mums davė daug pažadų ir pateikė nemažai ataskaitų, tačiau iki šiol sulaukėme mažai konkrečių veiksmų. Mums buvo žadėta padaryti pažangą valstybėse narėse steigiant kompetentingų nacionalinių tarnybų tinklą. 2009 m. žadėta parengti lengvai prieinamų ir parengtų naudoti įvykus nelaimei priemonių žemėlapį. Dabar reikėtų paprašyti nacionalinės valdžios institucijų užtikrinti pagrindinių įrenginių, kuriais būtų galima naudotis norint suteikti greitą Europos pagalbą, kai to reikia, parengtį. Mano regione Braknelyje turime visame pasaulyje žinomą vidutinio diapazono oro prognozių centrą. Šiame centre teikiama naujausia informacija, gaunama iš įvairių viso pasaulio šaltinių, padeda jūrininkams, orlaivių projektuotojams ir ekstremaliųjų padėčių planuotojams vykdyti veiklą, tačiau mums reikia daugiau, ne tik tokių įrenginių. Turime žinoti, kur išdėstytos parengtos pagalbos tarnybų komandos. Turime žinoti, kur yra ekstremaliųjų padėčių atvejams skirtos maisto atsargos, palapinės ir antklodės. Turime žinoti, kur yra įrenginiai, padėsiantys išsaugoti mūsų Europos Sąjungos piliečių gyvybes, kai jiems jų reikės. Komisija dabar turi pateikti šiuos planus. Rytoj nelaimė gali būti visai čia pat."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vasaras ir karstākas un vētras – spēcīgākas. Lietusgāzes ir neprognozējamākas, un sausuma periodu ir vairāk, un tas kontinentā izraisa dzīvībai bīstamus ugunsgrēkus. Dažos pēdējos gados gandrīz neviena valsts nav izvairījusies no dabas katastrofas, nemaz nerunājot par cilvēka izraisītām katastrofām, piemēram, Černobiļa, vai nesenā toksiskā katastrofa Ungārijā. Iedzīvotāji raugās uz ievēlētajiem pārstāvjiem, lai pārliecinātos, ka viņu drošība tiek plānota efektīvi, uzticami un atbilstoši. No Komisijas esam saņēmuši daudz solījumu un ziņojumu, taču esam sagaidījuši maz konkrētas rīcības. Mums ir apsolīts progress dalībvalstu kompetento dienestu tīkla izveidē. 2009. gadā tika apsolīta pieejamo aktīvu karte, kas būtu izmantojama, notiekot katastrofai. Tagad būtu jālūdz valsts iestādes turēt gatavībā pamataprīkojumu, lai vajadzības gadījumā tas būtu pieejams Savienībai ātras palīdzības sniegšanai. Mana reģiona pilsētā Breknelā atrodas pasaulē zināms vidēja ranga laika prognožu centrs. Tā sniegtā informācija palīdz jūrniekiem, lidmašīnām un ārkārtas situāciju plānotājiem no vairākiem reāllaika avotiem pasaulē, taču mums vajag vairāk nekā tikai šādas būves. Mums jāzina, kur atrodas apmācītas neatliekamās palīdzības dienestu grupas. Mums jāzina, kur atrodas ārkārtas gadījumiem paredzētie pārtikas krājumi, teltis un segas. Mums jāzina, kur atrodas iekārtas, kas glābs Savienības iedzīvotāju dzīvības, kad tas būs nepieciešams. Komisijai jāiepazīstina ar šiem plāniem tagad. Nākotnes katastrofa var nebūt aiz kalniem."@lv13
"Mr President, summers are hotter and storms are more severe. Rainfall is more erratic and we have more droughts causing life-threatening fires across our continent. Hardly a country has escaped a natural disaster in the last few years and this is not counting the man-made catastrophes such as Chernobyl and more recently the toxic dam in Hungary. Citizens look to their elected representatives to ensure the planning for their protection is efficient and reliable and in place. We have had many promises and reports from the Commission, yet little concrete action has been forthcoming. We have been promised progress in setting up a network of competent national services in Member States. A map of assets, that is readily available and ready to use when disaster strikes, was promised in 2009. National authorities should now be requested to put core equipment on standby, available for rapid European assistance when needed. In my own region, we have in Bracknell the world-renowned medium-range weather forecasting centre. Its information assists mariners, aircraft and emergency planners from a range of real-time sources around the world, but we need more than these sorts of facilities. We need to know where the trained emergency service teams are. We need to know where the emergency food supplies, the tents and the blankets are. We need to know where the facilities are that will save the lives of citizens of our Union when they need them. The Commission must come forward with these plans now. Tomorrow’s disaster may be just around the corner."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de zomers zijn warmer en de stormen zijn heviger. De regen is onregelmatiger en we hebben meer droogten, die leiden tot levensbedreigende branden op ons continent. Vrijwel geen enkel land is de afgelopen paar jaar aan een natuurramp ontsnapt en dan tel ik de door de mens veroorzaakte rampen zoals Tsjernobyl en recenter de gifdam in Hongarije nog niet eens mee. De burgers kijken naar hun gekozen vertegenwoordigers om zeker te weten dat de planning van hun bescherming efficiënt, betrouwbaar en aanwezig is. We hebben veel beloften en verslagen van de Commissie gekregen, maar we zien maar weinig concrete actie. Er is ons vooruitgang beloofd bij het opzetten van een netwerk van bevoegde nationale diensten in de lidstaten. Een kaart van hulpmiddelen, die beschikbaar is en direct kan worden gebruikt als er een ramp plaatsvindt, was beloofd in 2009. We moeten nu de nationale autoriteiten verzoeken de belangrijkste uitrusting startklaar te zetten, zodat die beschikbaar is voor snelle Europese hulp als dat nodig is. In mijn eigen regio hebben we in Bracknell het wereldberoemde meteorologische centrum voor de middellange afstand. De informatie van dit centrum helpt zeevaarders, piloten en planners voor rampenbestrijding vanuit een scala aan realtime bronnen over de hele wereld, maar we hebben meer dan dit soort faciliteiten nodig. We moeten weten waar de getrainde noodhulpteams zijn. We moeten weten waar de noodvoedselvoorraden, de tenten en de dekens zijn. We moeten weten waar de faciliteiten zijn die de levens van de burgers van onze Unie zullen redden als die ze nodig hebben. De Commissie moet deze plannen nu presenteren. Morgen kan er weer een ramp gebeuren."@nl3
"Panie Przewodniczący! Latem mamy coraz większe upały, a huragany przybierają na sile. Opady deszczu są nieregularne i coraz częściej doświadczamy susz, które powodują groźne dla życia pożary na naszym kontynencie. Praktycznie nie ma kraju, który uniknął klęski żywiołowej w ostatnich latach, nie licząc takich katastrof spowodowanych przez człowieka jak Czarnobyl i niedawny wyciek toksycznej substancji na Węgrzech. Obywatele oczekują od przedstawicieli, których wybrali, że ci zaplanują i wprowadzą w życie skuteczną i rzetelną ochronę. Komisja złożyła wiele obietnic i sprawozdań, ale dotychczas nie podjęła żadnych konkretnych działań. Obiecano nam postęp w tworzeniu sieci kompetentnych służb krajowych w państwach członkowskich. W 2009 roku obiecano nam mapę zasobów gotowych do szybkiego wykorzystania na wypadek katastrofy. Należałoby zobowiązać teraz władze krajowe do postawienia w stan gotowości sprzętu, który może być w razie potrzeby szybko udostępniony do celów pomocy na szczeblu europejskim. W moim regionie mamy w Bracknell światowej sławy średniego zasięgu centrum prognozowania pogody. Pochodzące z niego informacje w czasie rzeczywistym pomagają marynarzom, pilotom statków powietrznych i specjalistom do spraw planowania antykryzysowego na całym świecie, ale potrzebujemy czegoś więcej, a nie tylko takich obiektów. Musimy wiedzieć, gdzie się znajdują wyszkolone zespoły służb ratowniczych. Musimy wiedzieć, gdzie są awaryjne dostawy żywności, namioty i koce. Musimy wiedzieć, gdzie jest infrastruktura, która pomoże ratować życie obywateli naszej Unii, jeśli zajdzie taka konieczność. Komisja musi przedstawić te plany już teraz. Kolejna katastrofa może czyhać tuż za rogiem."@pl16
"Senhor Presidente, os Verões são mais quentes e as tempestades mais fortes. A precipitação é mais errática e temos mais secas a provocar incêndios que ameaçam vidas humanas em todo o nosso continente. Dificilmente um país terá escapado a uma catástrofe natural nos últimos anos, e isto sem contar com as catástrofes provocadas pelo homem, como por exemplo Chernobyl e mais recentemente, a lama tóxica na Hungria. Os cidadãos esperam dos seus representantes eleitos a garantia de que os planos com vista à sua protecção sejam eficientes, fiáveis e executados. Recebemos muitas promessas e relatórios da Comissão, porém a acção concreta num futuro próximo é diminuta. Recebemos a promessa de que se avançaria na criação de uma rede de serviços nacionais competentes nos Estados-Membros. Um mapa de recursos, disponível a tempo e pronto a usar, em caso de catástrofe, foi prometido em 2009. Deverá agora solicitar-se às autoridades nacionais que disponham de equipamento adequado pronto a usar, disponível para prestar uma assistência rápida por parte União Europeia, sempre que necessário. Na minha região, temos em Bracknell o mundialmente famoso Centro Europeu de Previsão Meteorológica a Médio Prazo. A sua informação, em tempo real, proveniente de uma série de fontes de todo o mundo auxilia os navegadores marítimos, aeronaves e responsáveis pelo planeamento de emergências, mas precisamos mais do que este tipo de facilidades. Precisamos de saber onde estão as equipas de serviços de emergência com formação adequada. Precisamos de saber onde estão os produtos alimentares, as tendas e os cobertores para fornecer em caso de emergência. Precisamos de saber onde estão os recursos que permitirão salvar a vida dos cidadãos da União quando necessário. A Comissão tem de avançar com esses planos agora. As catástrofes de amanhã podem estar ao virar da esquina."@pt17
"Dle președinte, verile sunt mai calde și furtunile mai intense. Precipitațiile sunt mai neregulate și există mai multe secete care cauzează incendii care pun în pericol viața pe continentul nostru. În ultimii ani abia, dacă a scăpat o țară din fața unui dezastru natural și acest lucru fără a pune la socoteală catastrofele provocate de om, precum cel de la Cernobîl și, mai recent, barajul toxic din Ungaria. Cetățenii se așteaptă de la reprezentanții lor aleși să asigure planificarea pentru ca protecția lor să fie eficientă, de încredere și la îndemână. Am avut multe promisiuni și rapoarte din partea Comisiei, și totuși puține acțiuni concretizate. Ni s-a promis înregistrarea de progrese în înființarea unei rețele de servicii naționale competente în statele membre. În 2009 s-a promis o hartă a resurselor, care să fie ușor accesibile și gata de utilizare în caz de dezastru. Autoritățile naționale ar trebui să fie invitate să pună echipamentul de bază în regim de așteptare, la dispoziție pentru asistență europeană rapidă atunci când este necesar. În regiunea mea, în Bracknell, deținem un centru de prognoză meteo pe termen mediu de renume mondial. Informațiile sale asistă marinarii, avioanele și planificatorii de urgență dintr-o gamă de surse în timp real din întreaga lume, dar avem nevoie de mai mult decât aceste tipuri de facilități. Trebuie să știm unde sunt echipele de servicii pregătite în caz de urgență. Trebuie să știm unde sunt proviziile alimentare, corturile și păturile în caz de urgență. Trebuie să știm unde sunt instalațiile care vor salva viețile cetățenilor Uniunii noastre atunci când au nevoie de acestea. Comisia trebuie să prezinte aceste planuri acum. Dezastrul de mâine poate fi chiar după colț."@ro18
"Letá sú teplejšie a búrky sú silnejšie. Dažde sú čoraz nepredvídateľnejšie a máme viac súch spôsobujúcich požiare ohrozujúce životy na našom kontinente. Sotva existuje krajina, ktorá v uplynulých rokoch unikla prírodnej katastrofe, a to nezohľadňujem človekom spôsobené katastrofy, ako napríklad Černobyľ a aktuálnejší prípad toxickej nádrže v Maďarsku. Občania očakávajú od zvolených zástupcov, že zabezpečia účinné a spoľahlivé plánovanie ich ochrany a jeho zavedenie do praxe. Od Komisie sme počuli veľa sľubov a správ, no uskutočnilo sa len málo konkrétnych krokov. Dostali sme sľub, že sa dosiahne pokrok pri vytvorení siete kompetentných vnútroštátnych služieb v členských štátoch. Mapa infraštruktúry, ktorá už je k dispozícii a môže sa použiť v prípade katastrofy, bola sľúbená v roku 2009. Teraz treba požiadať vnútroštátne orgány, aby hlavné zariadenia uviedli do pohotovostného režimu, aby boli k dispozícii pre rýchlu európsku pomoc, ak bude potrebná. V našom regióne máme v meste Bracknell svetoznáme stredisko predpovede počasia pre široké okolie. Jeho informácie pomáhajú námorníkom, plánovačom v oblasti letectva a núdzových situácií z rôznych zdrojov v reálnom čase na celom svete, ale potrebujeme viac než tento druh zariadení. Musíme vedieť, kde sú trénované tímy záchranných služieb. Musíme vedieť, kde sú núdzové zásoby potravín, stany a deky. Musíme vedieť, kde sú zariadenia, ktoré zachránia životy občanov našej Únie, keď ich budú potrebovať. Komisia musí teraz predložiť tieto plány. Ďalšia katastrofa je už možno za rohom."@sk19
". – Gospod predsednik, poletja so toplejša, nevihte pa vse hujše. Padavine so bolj neredne in imamo več suš, kar povzroča nevarne požare na naši celini. Malo je držav, ki jih v zadnjih nekaj letih ni prizadela naravna nesreča, to pa ne vključuje nesreč, ki jih povzroči človek, kot sta Černobil in pred kratkim strupen jez na Madžarskem. Državljani se ozirajo na izvoljene predstavnike, da bi poskrbeli za učinkovito, zanesljivo in delujočo zaščito. Komisija je veliko obljubila in pripravila mnoga poročila, vendar smo videli le malo konkretnih dejanj. Obljubila nam je napredek pri vzpostavitvi mreže pristojnih nacionalnih služb v državah članicah. Seznam sredstev, ki so na voljo in jih je mogoče uporabiti ob nesrečah, naj bi bil pripravljen leta 2009. Zdaj bi od nacionalnih organov morali zahtevati, da imajo v stanju pripravljenosti ključno opremo, ki bi jo bilo mogoče uporabiti za hitro evropsko pomoč. V moji regiji imamo v mestu Bracknell svetovno priznan center za srednjeročne vremenske napovedi. Informacije so v pomoč pomorščakom, zrakoplovom in načrtovalcem za izredne razmere iz najrazličnejših virov v realnem času po svetu, vendar potrebujemo več kot le takšne ustanove. Vedeti moramo, kje so izurjene službe za ukrepanje v primeru nesreč. Vedeti moramo, kjer so zaloge hrane, šotori in odeje za primere nesreč. Vedeti moramo, kje so objekti, ki lahko rešijo življenja državljanom Unije, kadar jih potrebujejo. Komisija mora te načrte pripraviti zdaj. Naslednja nesreča se lahko zgodi kadar koli."@sl20
"Herr talman! Somrarna blir varmare och stormarna kraftigare. Nederbörden kommer mindre regelbundet och vi drabbas oftare av torka som orsakar livshotande bränder över hela vår kontinent. Det finns knappast något land som har undkommit en naturkatastrof under de senaste fem åren och då är inte katastrofer som vållas av människan inräknade, som exempelvis Tjernobyl och på senare tid giftdammen i Ungern. Medborgarna litar på att deras valda representanter ser till att ett effektivt och pålitligt skydd planeras och genomförs. Vi har fått många löften och rapporter från kommissionen, men få konkreta åtgärder har vidtagits. Man har lovat att inrätta ett nätverk med kompetenta nationella myndigheter i medlemsstaterna. År 2009 utlovades en kartläggning av den utrustning som ska finnas tillgänglig och i beredskap för att användas när en katastrof inträffar. Nationella myndigheter bör nu uppmanas att ha den viktigaste utrustningen i beredskap så att den är tillgänglig när snabba europeiska räddningsinsatser behövs. I Bracknell i min egen region ligger det välkända centrumet för medellånga väderprognoser. Informationen som lämnas används av sjömän, piloter och räddningsledare i hela världen och hämtas i realtid från olika källor i världen, men vi behöver mer än den typen av resurser. Vi måste veta var det finns utbildad räddningspersonal. Vi måste veta var det finns akuta livsmedelsförråd, tält och filtar. Vi måste veta var det finns resurser som kommer att rädda livet på EU-medborgare när de behöver dem. Kommissionen måste lägga fram planerna nu. Morgondagens katastrof kan vänta runt hörnet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Catherine Bearder,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph