Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-10-Speech-4-028-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110310.3.4-028-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Înțeleg foarte bine principiul subsidiarității, însă cred că pensiile au ieșit din sfera preocupării naționale fiind astăzi subiect de dezbatere la nivel european. Vorbim despre sisteme de pensii nesustenabile ca urmare a unor provocări comune de tipul crizei financiare, a îmbătrânirii populației și a scăderii ratei natalității. Principiul solidarității între generații riscă să devină unul perimat, cetățenii fiind îndemnați să cotizeze la pensii private. Cum rămâne, însă, cu cei care nu mai dispun de suficient timp pentru a cotiza la astfel de pensii? În plus, cetățenii europeni depind de pensiile publice. În România salariul minim brut pe economie este de aproximativ 160 de euro. De aceea, investirea în pensii private sau economisirea, din punctul meu de vedere, sunt utopii. Consider că este nevoie de o mai mare implicare a Comisiei Europene prin propunerea unui nivel minim atât pentru salarii, cât și pentru pensii la nivel european, iar un prim pas în această direcție l-ar putea constitui o analiză comparativă a sistemelor de pensie."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, velmi dobře rozumím zásadě subsidiarity, ale jsem přesvědčen o tom, že důchody přestaly být národní starostí, protože jsou v současnosti předmětem diskuse na evropské úrovni. Diskutujeme o penzijních systémech, které jsou neudržitelné v důsledku společných výzev, jako je finanční krize stejně jako stárnoucí obyvatelstvo a snižující se porodnost. Jak jsou občané nuceni přispívat do soukromých penzijních systémů, hrozí, že se princip mezigenerační solidarity stane zastaralým. Co se ale stane těm, kteří již nemají dost času na to, aby si do takových penzí přispívali? Evropští občané také závisí na veřejných důchodech. V Rumunsku je hrubá minimální mzda přibližně 160 EUR. To je důvod, proč se domnívám, že investice do soukromé penze nebo úspor jsou jen čistou fantazií. Myslím si, že se Evropská komise musí více zapojit do navržení úrovně minimální evropské mzdy a minimálního důchodu. Prvním krokem by mohlo být provedení srovnávací analýzy důchodového systému."@cs1
"Hr. formand! Jeg forstår udmærket godt nærhedsprincippet, men jeg mener ikke længere, at pensionerne er et nationalt anliggende, idet de i dag bliver drøftet på EU-plan. Vi drøfter pensionssystemer, der er uholdbare som følge af fælles udfordringer såsom finanskrisen samt en aldrende befolkning og et faldende fødselstal. Princippet om solidaritet mellem generationerne risikerer at blive forældet, idet borgerne bliver tvunget til at betale ind til private pensioner. Men hvad sker der for dem, der ikke har tilpas lang tid, hvor de kan betale ind til sådanne pensioner? Borgerne i Europa er også afhængige af statslige pensionsudbetalinger. I Rumænien er bruttobeløbet for den nationale mindsteløn på ca. 160 EUR. Jeg mener derfor, at det er fri fantasi, når man taler om at investere i private pensioner eller spare op. Kommissionen skal efter min mening involvere sig mere i at foreslå et EU-minimumsniveau for både lønninger og pensioner. Det kunne være et første skridt i den retning at gennemføre en komparativ analyse af pensionsordningerne."@da2
"Herr Präsident, ich habe das Subsidiaritätsprinzip sehr wohl begriffen, aber ich bin der Meinung, dass Renten nicht mehr länger eine nationale Angelegenheit sind, da sie heute Gegenstand einer Debatte auf EU-Ebene sind. Wir debattieren über Rentensysteme, die als Folge gemeinsamer Herausforderungen wie die Finanzkrise sowie eine überalternde Gesellschaft und ein Rückgang der Geburtenquote nicht mehr länger tragbar sind. Der Grundsatz einer generationenübergreifenden Solidarität läuft Gefahr, überholt zu werden und die Bürgerinnen und Bürger dadurch gezwungen werden, in private Renten zu investieren. Was passiert jedoch mit denjenigen, die nicht mehr genug Zeit haben, um in solche Renten zu investieren? Die Bürgerinnen und Bürger Europas sind auch von den staatlichen Renten abhängig. In Rumänien liegt der nationale Mindestlohn bei etwa 160 EUR. Aus diesem Grund bin ich der Ansicht, dass eine Investition in Privatrenten oder Sparen reine Fantasiekonstrukte sind. Ich denke, dass die Europäische Kommission sich stärker einbringen muss, indem sie sowohl einen EU-weiten Mindestlohn als auch eine Mindesthöhe für Renten vorschlägt. Und ein erster Schritt in diese Richtung könnte mit der Durchführung einer vergleichenden Analyse der Rentensysteme gemacht werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κατανοώ πολύ καλά την αρχή της επικουρικότητας, αλλά πιστεύω ότι οι συντάξεις έχουν σταματήσει να αποτελούν εθνικό πρόβλημα όπως αποτελούν σήμερα το αντικείμενο συζήτησης σε επίπεδο ΕΕ. Συζητάμε τα συνταξιοδοτικά συστήματα που δεν είναι βιώσιμα ως αποτέλεσμα κοινών προκλήσεων όπως η χρηματοπιστωτική κρίση, η γήρανση του πληθυσμού και η συνεχής μείωση του αριθμού των γεννήσεων. Η αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών κινδυνεύει να γίνει παρωχημένη, με τους πολίτες να αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ιδιωτικές συντάξεις. Ωστόσο, τι συμβαίνει σε όσους δεν έχουν πλέον αρκετό χρόνο να καταβάλουν εισφορές γι’ αυτές τις συντάξεις; Οι ευρωπαίοι πολίτες εξαρτώνται επίσης από τις δημόσιες συντάξεις. Στη Ρουμανία, ο ακαθάριστος εθνικός κατώτατος μισθός είναι περίπου 160 ευρώ. Γι’ αυτό πιστεύω ότι οι επενδύσεις σε ιδιωτικές συντάξεις ή η αποταμίευση αποτελούν αποκυήματα της φαντασίας. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συμμετάσχει περισσότερο προτείνοντας και ελάχιστο μισθό και ελάχιστο επίπεδο συντάξεων στην ΕΕ. Ένα πρώτο βήμα προς αυτό θα μπορούσε να είναι η διεξαγωγή συγκριτικής ανάλυσης των συνταξιοδοτικών συστημάτων."@el10
"Mr President, I understand very well the subsidiarity principle, but I believe that pensions have ceased to be a national concern as they are the subject today of an EU-level debate. We are discussing pension systems which are unsustainable as a consequence of common challenges such as the financial crisis, as well as of an ageing population and declining birth rate. The principle of intergenerational solidarity is at risk of becoming obsolete, with citizens being forced to contribute to private pensions. However, what happens to those who no longer have enough time to contribute to such pensions? European citizens also depend on public pensions. In Romania, the gross national minimum wage is approximately EUR 160. This is why I believe that investing in private pensions or saving is just pure fantasy. I think that the European Commission needs to be more involved by proposing both a minimum EU salary and pension level. A first step towards this could be to carry out a comparative pension system analysis."@en4
"Señor Presidente, entiendo muy bien el principio de subsidiariedad, pero creo que las pensiones han dejado de ser una preocupación nacional, dado que hoy son objeto de un debate en el plano europeo. Estamos debatiendo sistemas de pensiones que son insostenibles como consecuencia de desafíos comunes como la crisis financiera, así como el envejecimiento de la población o la caída del índice de natalidad. El principio de la solidaridad intergeneracional corre el riesgo de quedar obsoleto, dado que los ciudadanos se ven obligados a contribuir a pensiones privadas. No obstante, ¿qué ocurre con quienes ya no tienen tiempo suficiente para contribuir a estas pensiones? Los ciudadanos europeos dependen también de las pensiones públicas. En Rumanía, el salario mínimo bruto nacional es de unos 160 euros. Esta es la razón por la que creo que invertir en pensiones privadas o ahorrar es tan solo pura fantasía. Creo que la Comisión Europea necesita implicarse más, proponiendo tanto un salario mínimo en la UE como un nivel de pensiones. Un primer paso para ello podría ser la realización de un análisis comparativo de los sistemas de pensiones."@es21
"Austatud juhataja! Mõistan väga hästi subsidiaarsuse põhimõtet, kuid usun, et pensionid ei ole enam riigisisene küsimus, vaid täna on need ELi tasandi arutelu teema. Me räägime pensionisüsteemidest, mille jätkusuutmatusel on ühised põhjused, näiteks finantskriis, samuti elanikkonna vananemine ja vähenev sündivus. Valitseb oht, et põlvkondadevahelise solidaarsuse põhimõte osutub iganenuks ja kodanikke sunnitakse koguma erapensione. Siiski, mis saab neist, kel ei ole enam piisavalt aega sellise pensioni kogumiseks? Euroopa kodanike toimetulek sõltub ka riiklikest pensionidest. Rumeenias on riiklik miinimumbrutopalk umbes 160 eurot. Seepärast usun, et erapensionifondidesse investeerimine või säästmine on lihtsalt fantaasia. Arvan, et Euroopa Komisjon peab olema aktiivsem, pakkudes välja nii ELi miinimumpalga kui ka miinimumpensioni taseme. Esimene samm selles suunas võiks olla pensionisüsteemide võrdlev analüüs."@et5
"Arvoisa puhemies, ymmärrän oikein hyvin toissijaisuusperiaatteen, mutta luulen, että eläkkeet eivät enää kuulu jäsenvaltioissa päätettäviin asioihin, koska niitä käsitellään Euroopan unionin tason keskustelussa. Keskustelemme eläkejärjestelmistä, jotka ovat kestämättömiä yhteisten haasteiden, kuten talouskriisin, ikääntyvän väestön ja alenevan syntyvyyden seurauksena. Sukupolvien välisen solidaarisuuden periaate saattaa vanhentua, koska kansalaiset pakotetaan maksamaan yksityisiä eläkemaksuja. Miten sitten käy niiden, joilla ei enää ole tarpeeksi aikaa maksaa näitä eläkemaksuja? Eurooppalaiset kansalaiset ovat myös riippuvaisia julkisista eläkkeistä. Romaniassa kansallinen bruttominimipalkka on noin 160 euroa. Tästä syystä luulen, että sijoittaminen yksityisiin eläkkeisiin tai säästöt ovat puhdasta fantasiaa. Minusta Euroopan komission on sitouduttava asiaan syvällisemmin ja ehdotettava Euroopan unioniin minimipalkkaa ja minimieläkettä. Ensimmäinen askel tähän suuntaan voisi olla eläkejärjestelmien vertailevan analyysin toteuttaminen."@fi7
"Monsieur le Président, je comprends très bien le principe de subsidiarité, mais je crois que les retraites ont cessé d’être une préoccupation nationale car elles font aujourd’hui l’objet d’un débat au niveau de l’Union. Nous discutons des régimes de retraite qui ne sont pas viables en raison de difficultés communes, telles que la crise financière, ainsi que d’une population vieillissante et d’un taux de natalité en berne. Le principe de la solidarité intergénérationnelle risque de devenir obsolète, et les citoyens seront peut-être forcés de souscrire à des plans de retraite privés. Toutefois, que se passe-t-il pour ceux qui n’ont plus assez de temps pour souscrire à ce type de plans de retraite? Les citoyens européens dépendent également des pensions publiques. En Roumanie, le salaire minimal national brut est approximativement de 160 euros. C’est la raison pour laquelle je crois qu’investir dans les caisses de retraite privées ou épargner relève de la rêverie pure. Je pense que la Commission européenne doit faire plus d’efforts en proposant à la fois un niveau minimal de salaire et de retraite de l’Union. Une analyse comparative des régimes de retraite serait un premier pas dans ce sens."@fr8
"Elnök úr! Nagyon jól értem a szubszidiaritás elvét, mégis úgy vélem, hogy a nyugdíjak többé már nem nemzeti megfontolás tárgyát képezik, lévén ma uniós szintű vitát folytatunk a kérdésről. A nyugdíjrendszereket vitatjuk meg, amelyek tarthatatlanná váltak a közös kihívások – mint például a pénzügyi válság, az elöregedő társadalom és a csökkenő születési ráta – következményeként. Fennáll a veszélye, hogy a generációk közötti szolidaritás elve elavulttá válik, mivel a polgárokat arra kényszerítik, hogy magánnyugdíj-hozzájárulásokat fizessenek. Mi történik azonban azokkal, akiknek már nincs elég idejük az ilyen nyugdíj-hozzájárulásokhoz? Az európai polgárok az állami nyugdíjaktól is függnek. Romániában a bruttó nemzeti minimálbér megközelítőleg 160 EUR. Ezért úgy gondolom, hogy a magánnyugdíj-pénztári megtakarítás csupán fantázia. Véleményem szerint az Európai Bizottságot jobban be kellene vonni az uniós minimálbérekre és nyugdíjakra vonatkozó javaslatok kidolgozásába. Első lépésként összehasonlító elemzést végezhetne a nyugdíjrendszerek tekintetében."@hu11
"Signor Presidente, comprendo perfettamente come opera il principio di sussidiarietà, ma credo che le pensioni non siano più un argomento di interesse nazionale dal momento che oggi sono al centro di una discussione europea. Stiamo discutendo di sistemi pensionistici che non sono più sostenibili a causa di sfide comuni, come la crisi finanziaria, e di fenomeni come l’invecchiamento della popolazione e la riduzione del tasso di natalità. Il principio della solidarietà intergenerazionale corre il rischio di divenire obsoleto e i cittadini potrebbero essere costretti a versare contributi alle pensioni private. Che cosa ne sarà, tuttavia, di quei cittadini che non dispongono di tempo a sufficienza per contribuire a queste pensioni? I cittadini europei dipendono, inoltre, dal sistema pensionistico pubblico. In Romania, il salario minimo lordo ammonta a circa 160 euro. Per questa ragione sostengo che l’investimento in un fondo pensionistico privato o il risparmio sono pura fantasia. La Commissione europea deve essere maggiormente coinvolta e proporre livelli minimi europei sia per i salari sia per le pensioni. Un primo passo in questa direzione potrebbe consistere nell’effettuare un’analisi comparata dei sistemi pensionistici."@it12
"Pone pirmininke, labai gerai suprantu, kaip veikia subsidiarumo principas, tačiau manau, kad pensijos nebėra nacionalinės svarbos klausimas, nes šiandien jas svarstome ES lygmeniu. Dabar svarstome pensijų sistemas, kurios dėl bendrų problemų, pvz., dėl finansų krizės, taip pat dėl senėjančios visuomenės ir mažėjančio gimstamumo, tapo netvarios. Kyla pavojus, kad kartų solidarumo principas taps atgyvena, o piliečiai bus priversti kaupti pensijas privačiuose pensijų fonduose. Tačiau kas atsitiks tiems, kurie nebespės sukaupti pensijų privačiuose pensijų fonduose? Europos piliečiai taip pat yra priklausomi nuo valstybės mokamų pensijų. Rumunijoje bendrasis nacionalinis minimalus darbo užmokestis yra apie 160 EUR. Todėl manau, kad investavimas į privačius pensijų fondus ar taupymas yra tik utopija. Manau, Europos Komisija turi aktyviau siūlyti nustatyti minimalų ES darbo užmokestį ir pensijų lygį. Lyginamosios pensijų sistemos analizės parengimas galėtų būti pirmasis žingsnis šia linkme."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es ļoti labi izprotu subsidiaritātes principu, bet es uzskatu, ka pensijas vairs nav jautājums, kas atrodas valstu pārziņā, jo šodien mēs tās apspriežam ES līmenī. Mēs apspriežam pensiju sistēmas, kas nav ilgtspējīgas dažu kopīgu problēmu, piemēram, finanšu krīzes, kā arī sabiedrības novecošanās un dzimstības krituma dēļ. Starppaaudžu solidaritātes principam nākotnē draud aizmirstība, jo pilsoņus spiež veikt iemaksas privāto pensiju nodrošināšanai. Taču kas notiks ar tiem, kuriem vairs nav pietiekami daudz laika, lai uzkrātu šādas pensijas? Eiropas pilsoņi arī ir atkarīgi no valsts pensijām. Rumānijā minimālā alga bruto ir aptuveni EUR 160. Šī iemesla dēļ es uzskatu, ka ieguldījumi privātajās pensijās vai uzkrājumu veidošana ir vistīrākā fantāzija. Es domāju, ka Eiropas Komisijai būtu aktīvāk jāiesaistās šī jautājuma risināšanā, ierosinot noteikt minimālo ES līmeni gan algām, gan pensijām. Pensiju sistēmu salīdzinošas analīzes veikšana varētu būt viens no pirmajiem soļiem šajā virzienā."@lv13
"Înțeleg foarte bine principiul subsidiarității, însă cred că pensiile au ieșit din sfera preocupării naționale fiind astăzi subiect de dezbatere la nivel european. Vorbim despre sisteme de pensii nesustenabile ca urmare a unor provocări comune de tipul crizei financiare, a îmbătrânirii populației și a scăderii ratei natalității. Principiul solidarității între generații riscă să devină unul perimat, cetățenii fiind îndemnați să cotizeze la pensii private. Cum rămâne, însă, cu cei care nu mai dispun de suficient timp pentru a cotiza la astfel de pensii? În plus, cetățenii europeni depind de pensiile publice. În România salariul minim brut pe economie este de aproximativ 160 de euro. De aceea, investirea în pensii private sau economisirea, din punctul meu de vedere, sunt utopii. Consider că este nevoie de o mai mare implicare a Comisiei Europene prin propunerea unui nivel minim atât pentru salarii, cât și pentru pensii la nivel european, iar un prim pas în această direcție l-ar putea constitui o analiză comparativă a sistemelor de pensie."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik begrijp het subsidiariteitsbeginsel zeer goed, maar ik ben van mening dat de pensioenen geen nationale kwestie meer zijn aangezien ze vandaag het onderwerp vormen van een EU-debat. We hebben het over pensioenstelsels die onhoudbaar zijn als gevolg van gemeenschappelijke uitdagingen zoals de financiële crisis, vergrijzing en een dalend geboortecijfer. Het principe van solidariteit tussen de generaties dreigt in onbruik te raken. Burgers worden gedwongen om bij te dragen aan private pensioenen. Wat gebeurt er echter met hen die niet meer genoeg tijd hebben om aan dergelijke pensioenen bij te dragen? De Europese burgers zijn ook afhankelijk van staatspensioenen. In Roemenië is het bruto minimumloon ongeveer 160 euro. Daarom geloof ik dat het investeren in private pensioenen of besparingen pure fantasie is. Ik denk dat de Europese Commissie meer betrokken moet zijn door zowel een minimumsalaris en minimale pensioenuitkering voor te stellen voor de EU. Een mogelijke eerste stap in deze richting is het uitvoeren van een vergelijkende analyse van de pensioenstelsels."@nl3
"Panie Przewodniczący! Bardzo dobrze rozumiem zasadę pomocniczości, lecz jestem zdania, że emerytury przestały być sprawą krajową, gdyż są dzisiaj tematem debaty na szczeblu UE. Omawiamy systemy emerytalne, które są niewypłacalne w wyniku wspólnych wyzwań, takich jak kryzys finansowy, a także starzejącego się społeczeństwa i spadku liczby urodzeń. Istnieje zagrożenie, że zasada solidarności międzypokoleniowej stanie się przestarzała, a obywateli zmusza się do płacenia składek na prywatne emerytury. Jednakże, co dzieje się z tymi, którzy nie mają już czasu, żeby odłożyć na takie emerytury? Obywatele Europy są też zależni od emerytur państwowych. W Rumunii minimalna płaca krajowa brutto wynosi około 160 euro. Dlatego właśnie, moim zdaniem, inwestowanie w prywatne emerytury lub oszczędności stanowi czystą fantazję. Myślę, że Komisja Europejska musi się bardziej zaangażować w proponowanie zarówno minimalnej pensji europejskiej, jak i poziomu emerytur. Pierwszym krokiem do tego celu mogłoby być przeprowadzenie analizy porównawczej systemów emerytalnych."@pl16
"Senhor Presidente, percebo muito bem o princípio da subsidiariedade, mas creio que as pensões de reforma deixaram de ser uma preocupação nacional, uma vez que são hoje tema de debate ao nível da UE. Estamos a debater sistemas de pensões que são insustentáveis, como consequência de desafios comuns como sejam a crise financeira, o envelhecimento da população e o declínio da taxa de natalidade. O princípio da solidariedade intergeracional corre o risco de se tornar obsoleto, com cidadãos a serem forçados a contribuir para regimes privados de pensões. O que acontece, porém, àqueles que já não vão a tempo de contribuir para esses regimes? Os cidadãos europeus dependem também de sistemas públicos de pensões. Na Roménia, o salário mínimo nacional bruto é de cerca de 160 euros. É por essa razão que acredito que investir em regimes privados de pensões ou em poupanças não passa de uma pura fantasia. Penso que a Comissão Europeia tem de se empenhar mais e propor quer um salário mínimo quer um nível de pensões europeus. Um primeiro passo nessa direcção poderia ser o de proceder a uma análise comparativa dos sistemas de pensões."@pt17
"Veľmi dobre chápem zásadu subsidiarity, ale domnievam sa, že dôchodky prestali byť vecou národného záujmu, keďže sú dnes predmetom diskusie na úrovni EÚ. Diskutujeme o dôchodkových systémoch, ktoré sú neudržateľné v dôsledku spoločných problémov, ako je finančná kríza, ale aj starnutie obyvateľstva a pokles pôrodnosti. Zásadu medzigeneračnej solidarity ohrozuje jej zastaranosť, a tak sú občania nútení sporiť si na súkromné dôchodky. Čo sa však stane s ľuďmi, ktorí už nemajú čas sporiť si na takéto dôchodky? Európski občania závisia aj od verejných dôchodkov. V Rumunsku je vnútroštátna úroveň hrubej minimálnej mzdy približne 160 EUR. Preto si myslím, že investovanie do súkromných penzií alebo sporenie je iba čírou fantáziou. Domnievam sa, že je potrebné vo väčšej miere zapojiť Európsku komisiu, a to návrhmi minimálnej mzdy a dôchodku na úrovni EÚ. Prvým krokom by mohla byť realizácia porovnávacej analýzy dôchodkových systémov."@sk19
"Gospod predsednik, zelo dobro razumem načelo subsidiarnosti, vendar verjamem, da pokojnine niso več v pristojnosti držav, saj danes o njih razpravljamo na ravni EU. Razpravljamo o pokojninskih sistemih, ki zaradi skupnih izzivov, kot je finančna kriza, starajoče se prebivalstvo in nižja rodnost, niso vzdržni. Lahko se zgodi, da bo načelo medgeneracijske solidarnosti postalo neuporabno, državljani pa bodo prisiljeni sami pokojninsko varčevati. Kaj pa se bo zgodilo s tistimi, ki nimajo več dovolj časa, da bi privarčevali za takšne pokojnine? Evropski državljani so odvisni tudi od javnih pokojnin. V Romuniji je bruto nacionalna minimalna plača približno 160 EUR. Zato verjamem, da je vlaganje v zasebne pokojnine ali varčevanje čista iluzija. Menim, da mora Evropska komisija bolj sodelovati in predlagati minimalno plačo in pokojnino v EU. Prvi korak k temu bi lahko bila izvedba primerjalne analize pokojninskih sistemov."@sl20
"Herr talman! Jag är fullt på det klara med subsidiaritetsprincipen, men pensionerna är inte längre en fråga för medlemsstaterna, eftersom de i dag debatteras på EU-nivå. Vi diskuterar pensionssystem som är ohållbara till följd av gemensamma utmaningar som finanskrisen, en åldrande befolkning och minskade födelsetal. Principen om solidaritet mellan generationerna löper risk att bli förlegad. Medborgarna tvingas betala för privata pensioner. Men vad händer med dem som inte har tillräckligt med tid för att bygga upp ett privat pensionskapital? Europas invånare är beroende av allmänna pensioner. I Rumänien är den nationella bruttominimilönen ungefär 160 euro. Därför är det rena illusionen att investera i privata pensioner eller privat sparande. Kommissionen måste bli mer engagerad och föreslå både en minimilön och minimipension för EU. Första steget skulle kunna vara en jämförande analys av pensionssystemen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph