Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-09-Speech-3-579-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110309.24.3-579-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, a todos nos gustaría, como declaró el Cuarteto en Múnich, que en septiembre de 2011 terminen las negociaciones entre israelíes y palestinos y lleguemos a la solución de dos Estados en paz y seguridad. Desgraciadamente, la perspectiva no es halagüeña. Solo faltan seis meses y no existen negociaciones, bloqueadas por el problema de los asentamientos. Señorías, yo no creo que la pérdida de tiempo favorezca ni a Israel, ni al logro de la solución. Por un lado, me temo que cada vez será más difícil encontrar en Palestina líderes moderados con apoyo político suficiente para concluir acuerdos —que no serán fáciles— con Israel. Por otro lado, si continúan los asentamientos, cada vez será más difícil lograr un Estado palestino realmente viable. Señora Ashton, yo coincido con usted en que el proceso de paz no debe aparcarse por las transformaciones políticas que experimenta la región. Si estas desembocan, como todos deseamos, en regímenes democráticos, sensibles a las aspiraciones de sus pueblos, el clima en la región para Israel será todavía menos favorable. Quizá tenga que afrontar Israel un nivel de aislamiento y de presión más elevado por parte de algunos de los Estados vecinos árabes. En conclusión, a todos, también a Israel, nos conviene una solución cuanto antes. Por eso, deseo que la Unión Europea contribuya activamente al relanzamiento del proceso de paz, en estrecha coordinación con los Estados Unidos y el resto del Cuarteto. Espero, señora Ashton, que este mes de marzo tenga lugar una reunión de alto nivel del Cuarteto, como estaba previsto conforme a la declaración de Múnich. ¿Nos puede confirmar este extremo?"@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jak je naznačeno v prohlášení Blízkovýchodního kvartetu učiněného v Mnichově, všichni bychom rádi viděli konec vyjednávání mezi Izraelem a Palestinou v září 2011, a to ve formě dohodnutého řešení pro tyto dva státy, které přinese mír a bezpečnost. Naneštěstí, vyhlídky nejsou právě růžové. Zbývá nám pouhých šest měsíců, ale vyjednávání se naprosto zastavila, a to na otázce osad. Dámy a pánové, nedomnívám se, že by ztráta drahocenného času byla Izraeli k dobru, ani že by přispěla k nalezení úspěšného řešení. Na druhou stranu mi dělá starosti, že bude ještě náročnější než kdykoliv předtím nalezení umírněných vůdců v Palestině, kteří by měli dostatečnou politickou podporu umožňující sjednání dohod s Izraelem, což není jednoduchý úkol. Na druhou stranu, pokud osady zůstanou, vytvoření opravdu životaschopného palestinského státu bude ještě těžší, než kdykoliv před tím. Paní baronko Ashtonová, souhlasím, že by mírový proces neměl být odložen kvůli dramatickým politickým změnám v regionu. Pokud aktuální události budou mít za výsledek demokratické režimy, v což všichni doufáme, režimy, které budou naslouchat přáním svých lidí, atmosféra v regionu bude ještě méně příznivá pro Izrael. Může se stát, že Izrael bude ještě více izolovaný a dostane se ještě pod větší tlak od některých z jeho arabských sousedů. Na závěr, všichni, včetně Izraele, by měli užitek z dosažení řešení, jak jen to bude možné. Chtěl bych proto naléhavě požádat Evropskou unii, aby aktivně přispěla k obnovení mírového procesu v úzké spolupráci se Spojenými státy americkými a s dalšími členy Kvartetu. Paní baronko Ashtonová, doufám, že se tento měsíc uskuteční další jednání Kvartetu na vysoké úrovni, tak jak bylo vytyčeno v mnichovském prohlášení. Můžete potvrdit, že tomu tak opravdu bude?"@cs1
"Hr. formand! Som det er anført i Mellemøstkvartettens erklæring fra München, ønsker vi alle, at forhandlingerne mellem Israel og Palæstina afsluttes i september 2011 gennem en aftalt løsning for de to stater, der vil skabe fred og sikkerhed. Udsigterne er desværre ikke rosenrøde. Der er kun seks måneder tilbage, og forhandlingerne er gået i stå på grund af spørgsmålet om bosættelser. Tabet af værdifuld tid vil efter min mening ikke gavne Israel, og det vil ikke bidrage til indsatsen for at finde en vellykket løsning. På den ene side bekymrer det mig, at det vil blive endnu vanskeligere at finde moderate ledere i Palæstina, der politisk har tilstrækkelig opbakning til at kunne indgå aftaler med Israel, hvilket ikke er en nem opgave. Hvis bosættelserne opretholdes, vil det på den anden side blive endnu vanskeligere at skabe en levedygtig palæstinensisk stat. Jeg mener ligesom Baroness Ashton, at fredsprocessen ikke må standses på grund af de politiske omvæltninger i regionen. Hvis de nuværende begivenheder resulterer i demokratiske regeringer, som vi alle håber, regeringer, der vil lytte til befolkningen, vil klimaet i regionen blive endnu mindre gunstigt for Israel. Israel risikerer at blive endnu mere isoleret og komme under endnu større pres fra nogle af sine arabiske naboer. Endelig vil det være en fordel for alle, herunder Israel, hvis parterne når frem til en løsning så hurtigt som muligt. Jeg opfordrer derfor EU til at bidrage aktivt til at genstarte fredsprocessen i tæt samarbejde med USA og de andre medlemmer af Mellemøstkvartetten. Jeg håber, der vil blive afholdt et møde i Mellemøstkvartetten, som anført i erklæringen fra München. Vil et sådant møde blive afholdt, Baroness Ashton?"@da2
"Herr Präsident, wie aus der Erklärung des Nahost-Quartetts von München hervorgeht, würden wir alle es gerne sehen, wenn die Verhandlungen zwischen Israel und Palästina im September 2011 in Form einer Zweistaatenlösung zum Abschluss gebracht würden, auf die man sich einigen würde und die zu Frieden und Sicherheit führen würde. Leider sind die Aussichten nicht rosig. Es bleiben nur noch sechs Monate und die Verhandlungen sind zum Stillstand gekommen, sie haben sich an der Frage der Siedlungen festgefahren. Meine Damen und Herren, ich denke nicht, dass der Verlust wertvoller Zeit Israel zugutekommen wird, noch, dass er dazu beitragen wird, eine erfolgreiche Lösung zu finden. Einerseits befürchte ich, dass es noch schwieriger sein wird, gemäßigte Führer in Palästina mit genug politischem Rückhalt zu finden, durch den sie in der Lage sein werden, eine Einigung mit Israel zu erzielen, was keine leichte Aufgabe ist. Andererseits wird es, wenn die Siedlungen erhalten bleiben, noch schwieriger werden, einen wirklich funktionsfähigen palästinensischen Staat aufzubauen. Frau Ashton, ich stimme zu, dass der Friedensprozess wegen der politischen Umwälzungen in der Region nicht auf Eis gelegt werden sollte. Wenn die aktuellen Ereignisse zu demokratischen Regierungen führen, wie wir alle hoffen, Regierungen, die auf die Wünsche der Menschen hören, dann wird das Klima in der Region für Israel sogar noch ungünstiger werden. Es könnte sein, dass Israel noch mehr isoliert wird und unter noch größeren Druck seitens einiger seiner arabischen Nachbarn kommt. Schlussendlich würde jeder, einschließlich Israel davon profitieren, wenn so schnell wie möglich eine Lösung erreicht würde. Daher möchte ich die Europäische Union dringend bitten, aktiv dazu beizutragen, den Friedensprozess in enger Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten und den anderen Mitgliedern des Nahost-Quartetts wieder anzukurbeln. Frau Ashton, ich hoffe, dass es diesen Monat ein hochrangiges Treffen des Nahost-Quartetts geben wird, wie es in der Erklärung von München festgelegt wurde. Können Sie bestätigen, ob dies der Fall sein wird?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όπως επισημαίνεται στη δήλωση της τετραμερούς διάσκεψης για την Εγγύς Ανατολή που έγινε στο Μόναχο, όλοι θα θέλαμε τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο του 2011 υπό μορφή συμφωνημένης λύσης για τα δύο κράτη, κάτι που θα επιφέρει ειρήνη και ασφάλεια. Δυστυχώς, οι προοπτικές δεν είναι ρόδινες. Ενώ απομένουν έξι μόνο μήνες, οι διαπραγματεύσεις έχουν παγώσει, έχουν περιπέσει σε στασιμότητα ως προς το ζήτημα των εποικισμών. Κυρίες και κύριοι, δεν πιστεύω ότι η απώλεια πολύτιμου χρόνου θα ωφελήσει το Ισραήλ, ούτε θα συμβάλει στην εξεύρεση επιτυχούς λύσης. Από τη μία πλευρά, ανησυχώ ότι θα καταστεί όλο και δυσκολότερη η εξεύρεση μετριοπαθών ηγετών στην Παλαιστίνη που θα διαθέτουν επαρκή πολιτική στήριξη ώστε να είναι σε θέση να συνάπτουν συμφωνίες με το Ισραήλ, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Από την άλλη, εάν παραμείνουν οι οικισμοί, θα καταστεί όλο και δυσκολότερη η δημιουργία ενός πραγματικά βιώσιμου κράτους της Παλαιστίνης. Βαρόνη Ashton, συμφωνώ ότι η ειρηνευτική διαδικασία δεν πρέπει να τίθεται σε αναμονή λόγω των πολιτικών αναταραχών στην περιοχή. Εάν τα τρέχοντα γεγονότα έχουν ως αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση δημοκρατικών καθεστώτων, όπως όλοι ελπίζουμε, καθεστώτων που θα αφουγκράζονται τις επιθυμίες του λαού, το κλίμα στην περιοχή θα γίνει ακόμα λιγότερο ευνοϊκό για το Ισραήλ. Ενδέχεται το Ισραήλ να απομονωθεί ακόμα περισσότερο και να τεθεί υπό εντονότερες πιέσεις από ορισμένους άραβες γείτονές του. Εν κατακλείδι όλοι, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, θα επωφεληθούν από την επίτευξη λύσης το συντομότερο δυνατόν. Για τον λόγο αυτόν, παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλει ενεργά στην επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας σε στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα άλλα μέλη της τετραμερούς διάσκεψης. Βαρόνη Ashton, ελπίζω ότι θα υπάρξει συνάντηση υψηλού επιπέδου της τετραμερούς διάσκεψης αυτόν τον μήνα, όπως ορίζεται στη δήλωση του Μονάχου. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι έτσι θα συμβεί;"@el10
"Mr President, as indicated in the Middle East Quartet Statement made in Munich, we would all like to see the end of negotiations between Israel and Palestine in September 2011 in the form of an agreed solution for the two states that will bring peace and security. Unfortunately, the prospects are not rosy. With only six months left, negotiations have come to a standstill, stalled over the question of the settlements. Ladies and gentlemen, I do not think that the loss of valuable time will benefit Israel, nor will it contribute to finding a successful solution. On the one hand, I am concerned that it will become ever harder to find moderate leaders in Palestine with enough political support to be able to conclude agreements with Israel, which is no easy task. On the other hand, if the settlements remain, it will become ever harder to create a truly viable Palestine state. Lady Ashton, I agree that the peace process should not be put on hold because of political upheaval in the region. If the current events result in democratic regimes, as we all hope, regimes that will listen to the wishes of the people, the climate in the region will become even less propitious for Israel. It may be that Israel will become even more isolated and come under greater pressure from some of its Arab neighbours. In conclusion, everyone, including Israel, would benefit from reaching a solution as soon as possible. I would therefore urge the European Union to contribute actively to restarting the peace process in close cooperation with the United States and the other Quartet members. Lady Ashton, I hope that there will be a high-level Quartet meeting this month, as set out in the Munich Statement. Can you confirm whether that will be the case?"@en4
"Austatud juhataja! Nagu on öeldud Münchenis tehtud Lähis-Ida neliku avalduses, tahame kõik, et Iisraeli ja Palestiina läbirääkimised lõpetataks 2011. aasta septembris mõlema riigi jaoks vastuvõetava lahendusega, mis tagaks rahu ja julgeoleku. Kahjuks ei ole väljavaated nii head. Jäänud on kõigest kuus kuud, kuid läbirääkimised on seiskunud, kuna ei ole lahendatud asulate probleemi. Head kolleegid! Ma ei arva, et allesjäänud väärtusliku aja raiskamine tuleb Iisraelile kasuks või aitab kaasa eduka lahenduse leidmisele. Hoopis vastupidi – kardan, et järjest raskem on leida Palestiinas mõõdukaid juhte, kellel on piisavalt poliitilist toetust kokkulepete sõlmimiseks Iisraeliga, mis ei ole üldsegi mitte lihtne ülesanne. Teisest küljest, kui asulad alles jäävad, siis muutub tõeliselt elujõulise Palestiina riigi loomine veelgi rakemaks. Leedi Ashton, olen nõus, et rahuprotsessi ei tohi peatada piirkonnas toimuvate radikaalsete poliitiliste muutuste pärast. Kui praeguste sündmuste tagajärjel tekivad demokraatlikud režiimid – nagu me kõik loodame –, mis võtavad kuulda oma rahva soove, siis muutub õhkkond selles piirkonnas Iisraeli jaoks veelgi ebasoodsamaks. Võimalik, et Iisrael jääb veel suuremasse isolatsiooni ja et mõned selle naabruses olevad araabia maad hakkavad veelgi suuremat survet avaldama. Kokkuvõtteks tahaksin öelda, et võimalikult kiire lahenduse leidmine tuleb kasuks kõigile, kaasa arvatud Iisraelile. Seepärast kutsun Euroopa Liitu üles aitama aktiivselt kaasa rahuprotsessi taaskäivitamisele tihedas koostöös Ameerika Ühendriikide ja teiste neliku liikmetega. Leedi Ashton, loodan, et selle kuu jooksul toimub kõrgetasemeline neliku kohtumine, nagu on nähtud ette Münchenis tehtud avalduses. Kas te saate seda kinnitada?"@et5
"Arvoisa puhemies, kuten Lähi-idän kvartetin Münchenissä antamassa julkilausumassa todetaan, haluamme kaikki, että Israelin ja Palestiinan väliset neuvottelut päättyvät syyskuussa 2011 siten, että laaditaan molempien osapuolien hyväksymä ratkaisu, joka tuo mukanaan rauhaa ja turvallisuutta. Näkymät eivät valitettavasti ole ruusuiset. Kun aikaa on enää puoli vuotta, neuvottelut ovat seisahtuneet kariuduttuaan siirtokuntia koskevaan kysymykseen. Hyvät parlamentin jäsenet, arvokkaan ajan hukkaaminen ei mielestäni hyödytä Israelia eikä siten edistetä onnistuneeseen ratkaisuun päätymistä. Yhtäältä olen huolestunut siitä, että Palestiinasta on entistä vaikeampi löytää maltillisia johtajia, joilla on takanaan riittävä poliittinen tuki, jotta he voivat tehdä sopimuksia Israelin kanssa, mikä ei ole helppo tehtävä. Toisaalta, jos siirtokunnat jäävät paikoilleen, on entistä vaikeampaa luoda todella elinkelpoista Palestiinan valtiota. Arvoisa korkea edustaja Ashton, olen samaa mieltä siitä, että rauhanprosessia ei pitäisi keskeyttää alueella vallitsevien poliittisten mullistuksien vuoksi. Mikäli tämänhetkiset tapahtumat johtavat kansalaisten toiveita kuuntelevien demokraattisten hallintojen nousemiseen valtaan, kuten kaikki toivomme, alueen ilmapiiri muuttuu Israelin kannalta vielä epäsuotuisammaksi. Israelista saattaa tulla vielä eristyneempi ja sen naapurustossa sijaitsevat arabivaltiot saattavat kohdistaa siihen vielä enemmän paineita. Totean lopuksi, että kaikki, myös Israel, hyötyisivät siitä, että ratkaisuun päästäisiin mahdollisimman pian. Kehotan tästä syystä Euroopan unionia osallistumaan aktiivisesti rauhanprosessin uudelleen käynnistämiseen tiiviissä yhteistyössä Yhdysvaltojen ja kvartetin muiden jäsenien kanssa. Arvoisa korkea edustaja Ashton, toivon, että tässä kuussa järjestetään kvartetin korkean tason kokous, kuten Münchenin julkilausumassa todetaan. Voitteko vahvistaa, että tämä pitää paikkansa?"@fi7
"Monsieur le Président, comme indiqué dans la déclaration du Quatuor sur le Proche-Orient faite à Munich, nous voudrions tous voir la fin des négociations entre Israël et la Palestine en septembre 2011 prendre la forme d’une solution convenue pour les deux États, qui apportera la paix et la sécurité. Malheureusement, les perspectives ne sont guère roses. À six mois seulement de la date prévue, les négociations sont au point mort, bloquées sur la question des colonies. Mesdames et Messieurs, je ne pense pas que la perte de temps précieux profitera à Israël, cela ne contribuera pas non plus à trouver une bonne solution. D’une part, je crains qu’il ne devienne encore plus difficile de trouver des dirigeants modérés en Palestine qui bénéficient d’un soutien politique suffisant pour pouvoir conclure des accords avec Israël, ce qui n’est pas une tâche aisée. D’autre part, si les colonies restent, il sera encore plus difficile de créer un État de Palestine vraiment viable. Madame Ashton, je conviens que le processus de paix ne devrait pas être mis entre parenthèses à cause du bouleversement politique dans la région. Si les événements actuels aboutissent à des régimes démocratiques, comme nous l’espérons tous, des régimes qui écouteront les souhaits du peuple, le climat dans cette région deviendra encore moins propice à Israël. Il se pourrait qu’Israël soit encore plus isolé et subisse une pression encore plus grande de ses voisins arabes. En conclusion, tout le monde, y compris Israël, profiterait d’une solution qui serait trouvée aussi vite que possible. Je demanderai donc d’urgence à l’Union européenne de contribuer activement à la relance du processus de paix en étroite coopération avec les États-Unis et les autres membres du Quatuor. Madame Ashton, j’espère qu’il y aura une réunion de haut niveau du Quatuor ce mois-ci, comme prévu dans la déclaration de Munich. Pouvez-vous confirmer que cela sera le cas?"@fr8
"Señor Presidente, a todos nos gustaría, como declaró el Cuarteto en Múnich, que en septiembre de 2011 terminen las negociaciones entre israelíes y palestinos y lleguemos a la solución de dos Estados en paz y seguridad. Desgraciadamente, la perspectiva no es halagüeña. Solo faltan seis meses y no existen negociaciones, bloqueadas por el problema de los asentamientos. Señorías, yo no creo que la pérdida de tiempo favorezca ni a Israel, ni al logro de la solución. Por un lado, me temo que cada vez será más difícil encontrar en Palestina líderes moderados con apoyo político suficiente para concluir acuerdos —que no serán fáciles— con Israel. Por otro lado, si continúan los asentamientos, cada vez será más difícil lograr un Estado palestino realmente viable. Señora Ashton, yo coincido con usted en que el proceso de paz no debe aparcarse por las transformaciones políticas que experimenta la región. Si estas desembocan, como todos deseamos, en regímenes democráticos, sensibles a las aspiraciones de sus pueblos, el clima en la región para Israel será todavía menos favorable. Quizá tenga que afrontar Israel un nivel de aislamiento y de presión más elevado por parte de algunos de los Estados vecinos árabes. En conclusión, a todos, también a Israel, nos conviene una solución cuanto antes. Por eso, deseo que la Unión Europea contribuya activamente al relanzamiento del proceso de paz, en estrecha coordinación con los Estados Unidos y el resto del Cuarteto. Espero, señora Ashton, que este mes de marzo tenga lugar una reunión de alto nivel del Cuarteto, como estaba previsto conforme a la declaración de Múnich. ¿Nos puede confirmar este extremo?"@hu11
"Signor Presidente, come indicato nella dichiarazione di Monaco del Quartetto, tutti vorremmo il termine dei negoziati tra Israele e Palestina nel settembre 2011 con una soluzione concordata che preveda due Stati e che porti pace e sicurezza. Ma le prospettive non sono rosee. Mancano solo sei mesi e i negoziati sono in stallo, bloccati sulla questione degli insediamenti. Onorevoli, non credo che perdere tempo prezioso gioverà a Israele, o che servirà a trovare una soluzione duratura. Da un lato, temo che sarà ancor più difficile trovare in Palestina leader moderati e politicamente abbastanza forti da concludere accordi con Israele, cosa non certo semplice. Dall'altro, se gli insediamenti restano, sarà ancor più difficile dar vita a uno Stato palestinese che stia in piedi. Lady Ashton, convengo con lei che il processo di pace non possa essere congelato perché ora la regione è in rivolta. Se lo sbocco ultimo saranno regimi democratici, come tutti speriamo, regimi che ascoltino le istanze della gente, il clima nella regione diverrà ancor meno propizio a Israele. Che rischia di finire ancor più isolato e trovarsi ancor più sotto la pressione di alcuni vicini arabi. Morale: tutti, Israele incluso, hanno ogni interesse a trovare una soluzione quanto prima. Esorto quindi l'UE a contribuire attivamente alla ripresa del processo di pace, in stretto concerto con gli USA e gli altri membri del Quartetto. Lady Ashton, spero che questo mese si terrà un incontro del Quartetto ad alto livello, come previsto nella Dichiarazione di Monaco. Lei può confermarmelo?"@it12
"Pone pirmininke, kaip nurodyta Miuncheno Ketverto pareiškime dėl Artimųjų Rytų, mums visiems norėtųsi, kad Izraelio ir Palestinos derybos baigtųsi 2011 m. rugsėjo mėn. susitarimu, kuris užtikrintų taikų ir saugų dviejų valstybių sambūvį. Deja, perspektyvos nėra šviesios. Likus vos šešiems mėnesiams, derybos sustojo, įstrigo dėl gyvenviečių klausimo. Ponios ir ponai, nemanau, kad neįkainojamo laiko praradimas bus naudingas Izraeliui arba padės rasti sėkmingą sprendimą. Viena vertus, esu susirūpinęs, kad bus vis sunkiau Palestinoje rasti nuosaikių lyderių, kurie turėtų pakankamą politinę paramą, kad galėtų susitarti su Izraeliu, o tai nebus lengva. Kita vertus, jei išliks gyvenvietės, bus dar sunkiau sukurti gyvybingą Palestinos valstybę. Ponia C. Ashton, pritariu, kad taikos procesas neturėtų sustoti dėl politinių neramumų regione. Jeigu po dabartinių įvykių atsiras, kaip visi tikimės, demokratinių režimų, kurie įsiklausys į žmonių lūkesčius, klimatas regione taps dar mažiau palankus Izraeliui. Gali atsitikti ir taip, kad Izraelis taps dar labiau izoliuotas ir susidurs su dar didesniu kai kurių kaimyninių arabų šalių spaudimu. Peršasi išvada, kad visiems, taip pat ir Izraeliui, būtų naudinga kuo greičiau rasti sprendimą. Dėl to norėčiau paraginti Europos Sąjungą aktyviai prisidėti prie taikos proceso atnaujinimo glaudžiai bendradarbiaujant su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir kitomis Ketverto narėmis. Ponia C. Ashton, tikiuosi, kad šį mėnesį, kaip nurodyta Miuncheno pareiškime, įvyks aukšto lygio Ketverto susitikimas. Ar galite patvirtinti, kad taip ir bus?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Kā norādīts Minhenē izveidotajā Tuvo Austrumu Kvarteta paziņojumā, mēs visi 2011. gada septembrī vēlētos redzēt Izraēlas un Palestīnas sarunu noslēgumu, panākot divu valstu risinājumu, kurš nes mieru un drošību. Diemžēl izredzes nav rožainas. Ir atlikuši tikai seši mēneši, bet sarunas ir sastingušas un apstājušās pie jautājuma par apmetnēm. Dāmas un kungi! Es nedomāju, ka dārgā laika zaudēšana dotu labumu Izraēlai vai veicinātu veiksmīga risinājuma atrašanu. No vienas puses, esmu nobažījies, ka Palestīnā vēl grūtāk nekā iepriekš būs atrast mēreni noskaņotus līderus ar pietiekamu politisko atbalstu, lai varētu panākt vienošanos ar Izraēlu, kas nav viegls uzdevums. No otras puses, ja apmetnes paliek, būs vēl grūtāk nekā iepriekš izveidot patiešām dzīvotspējīgu Palestīnas valsti. Lēdija kundze, es piekrītu, ka miera procesu nedrīkst apstādināt dēļ politiska apvērsuma reģionā. Ja pašreizējo notikumu rezultātā tiks izveidoti demokrātiski režīmi, kā mēs visi ceram, režīmi, kuri ieklausīsies cilvēku vēlmēs, politiskais klimats reģionā kļūs vēl mazāk labvēlīgs Izraēlai. Iespējams, ka Izraēla kļūs vēl vairāk izolēta, un dažas arābu kaimiņvalstis uz to izdarīs lielāku spiedienu. Var secināt, ka ikviens, tostarp Izraēla, gūs labumu, panākot risinājumu pēc iespējas ātrāk. Tāpēc es mudinu Eiropas Savienību aktīvi sekmēt miera procesa atsākšanu ciešā sadarbībā ar Amerikas Savienotajām Valstīm un citiem Kvarteta dalībniekiem. Lēdija kundze, es ceru, ka šomēnes Kvarteta sanāksme notiks augstā līmenī, kā tas noteikts Minhenes paziņojumā. Vai jūs varat apstiprināt, ka tā būs?"@lv13
"Señor Presidente, a todos nos gustaría, como declaró el Cuarteto en Múnich, que en septiembre de 2011 terminen las negociaciones entre israelíes y palestinos y lleguemos a la solución de dos Estados en paz y seguridad. Desgraciadamente, la perspectiva no es halagüeña. Solo faltan seis meses y no existen negociaciones, bloqueadas por el problema de los asentamientos. Señorías, yo no creo que la pérdida de tiempo favorezca ni a Israel, ni al logro de la solución. Por un lado, me temo que cada vez será más difícil encontrar en Palestina líderes moderados con apoyo político suficiente para concluir acuerdos —que no serán fáciles— con Israel. Por otro lado, si continúan los asentamientos, cada vez será más difícil lograr un Estado palestino realmente viable. Señora Ashton, yo coincido con usted en que el proceso de paz no debe aparcarse por las transformaciones políticas que experimenta la región. Si estas desembocan, como todos deseamos, en regímenes democráticos, sensibles a las aspiraciones de sus pueblos, el clima en la región para Israel será todavía menos favorable. Quizá tenga que afrontar Israel un nivel de aislamiento y de presión más elevado por parte de algunos de los Estados vecinos árabes. En conclusión, a todos, también a Israel, nos conviene una solución cuanto antes. Por eso, deseo que la Unión Europea contribuya activamente al relanzamiento del proceso de paz, en estrecha coordinación con los Estados Unidos y el resto del Cuarteto. Espero, señora Ashton, que este mes de marzo tenga lugar una reunión de alto nivel del Cuarteto, como estaba previsto conforme a la declaración de Múnich. ¿Nos puede confirmar este extremo?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, zoals het Kwartet voor het Midden-Oosten in München heeft verklaard, zouden wij het allemaal op prijs stellen als in september 2011 de onderhandelingen tussen de Israëliërs en de Palestijnen beëindigd kunnen worden met een oplossing die vrede en veiligheid brengt voor de twee staten. Helaas zijn de vooruitzichten niet rooskleurig. Er zijn nog maar zes maanden te gaan, en de onderhandelingen zijn stil komen te liggen omdat deze geblokkeerd worden door het probleem van de nederzettingen. Dames en heren, ik denk dat dit verlies van kostbare tijd noch voor Israël, noch voor het bereiken van een oplossing, een gunstige uitwerking heeft. Aan de ene kant vrees ik dat het steeds moeilijker wordt om in Palestina gematigde leiders te vinden die over voldoende politieke steun beschikken om overeenkomsten met Israël te sluiten – wat toch al niet gemakkelijk zal zijn. Aan de andere kant, als de nederzettingen blijven bestaan, zal het steeds moeilijker worden om tot een werkelijke levensvatbare Palestijnse staat te komen. Mevrouw Ashton, ik ben het met u eens dat het vredesproces niet moet stagneren vanwege de politieke veranderingen die in het gebied plaatsvinden. Als die uitmonden in democratische regimes, zoals wij allen hopen, regimes die open staan voor de wensen van het volk, zal het klimaat in de regio voor Israël nog minder gunstig worden. Mogelijk raakt Israël dan nog meer geïsoleerd en komt het onder nog grotere druk te staan van sommige van zijn Arabische buurlanden. Kortom, voor iedereen, ook voor Israël, is het wenselijk dat er zo snel mogelijk een oplossing komt. Ik wil er daarom op aandringen dat de Europese Unie een actieve bijdrage levert aan de hervatting van het vredesproces, in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten en de overige leden van het Kwartet. Mevrouw Ashton, ik hoop dat er in deze maand een bijeenkomst/vergadering op hoog niveau van het Kwartet plaatsvindt, in overeenstemming met de Verklaring van München. Kunt u bevestigen dat dit het geval zal zijn?"@nl3
"Panie Przewodniczący! Jak wskazano w wydanym w Monachium oświadczeniu kwartetu w sprawie Bliskiego Wschodu, wszyscy chcielibyśmy ujrzeć we wrześniu 2011 roku zwieńczenie negocjacji między Izraelem a Palestyną jakąś formą uzgodnień, które przyniosłyby obydwu państwom pokój i bezpieczeństwo. Niestety, perspektywy nie przedstawiają się różowo. Zostało tylko sześć miesięcy, a przewlekające się negocjacje nad kwestią osiedli utknęły w martwym punkcie. Pani i Panowie! Nie sądzę, by strata cennego czasu była korzystna dla Izraela, ani by służyła znalezieniu skutecznego rozwiązania. Z jednej strony, obawiam się, że może być jeszcze trudniej znaleźć umiarkowanych przywódców w Palestynie, którzy mieliby wystarczające poparcie polityczne, by móc zawrzeć umowy z Izraelem, co nie jest łatwym zadaniem. Z drugiej strony, jeśli osiedla pozostaną, jeszcze trudniej będzie stworzyć realne państwo palestyńskie. Pani Ashton! Zgadzam się, że proces pokojowy nie powinien być odkładany z powodu politycznych zawirowań w regionie. Jeśli bieżące wydarzenia doprowadzą, na co wszyscy liczymy, do powstania demokratycznych systemów – systemów, wsłuchujących się w życzenia obywateli – to klimat w regionie stanie się jeszcze mniej pomyślny dla Izraela. Może się zdarzyć, że Izrael zostanie jeszcze bardziej izolowany i poddany większym naciskom ze strony części jego arabskich sąsiadów. Podsumowując dodam, że każdy, w tym Izrael, skorzystałby na jak najszybszym znalezieniu rozwiązania. Dlatego naciskam, by Unia Europejska przyczyniła się aktywnie do wznowienia procesu pokojowego w ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi oraz członkami kwartetu bliskowschodniego. Pani Ashton! Mam nadzieję, że w tym miesiącu dojdzie do spotkania kwartetu na wysokim szczeblu, jak zostało to zapisane w oświadczeniu monachijskim. Czy może Pani to potwierdzić?"@pl16
"Senhor Presidente, tal como foi declarado em Munique pelo Quarteto para o Médio Oriente, todos nós gostaríamos de assistir, em Setembro de 2011, ao fim das negociações entre Israel e a Palestina sob a forma de uma solução acordada para os dois Estados que traga paz e segurança. Infelizmente, as perspectivas não são animadoras. Só faltam seis meses e as negociações chegaram a um impasse originado pela questão dos colonatos. Senhoras e Senhores Deputados, não me parece que a perda de tempo valioso vá beneficiar Israel, nem contribuir para a obtenção de uma solução eficaz. Por um lado, receio que se torne cada vez mais difícil encontrar na Palestina líderes moderados com apoio político suficiente para conseguir celebrar acordos com Israel, algo que não constitui tarefa fácil. Por outro lado, se os colonatos se mantiverem, tornar-se-á cada vez mais difícil criar um Estado palestiniano verdadeiramente viável. Lady Ashton, concordo que o processo de paz não deve ser suspenso devido às convulsões políticas na região. Se os actuais acontecimentos derem origem a regimes democráticos, como todos nós esperamos, a regimes que sejam sensíveis aos anseios do povo, o ambiente na região tornar-se-á ainda menos favorável para Israel. Israel poderá ficar ainda mais isolado e sujeito a uma pressão ainda mais intensa por parte de alguns dos seus vizinhos árabes. Para concluir, todos, nomeadamente Israel, beneficiariam com a obtenção de uma solução o mais rapidamente possível. Gostaria, portanto, de instar a União Europeia a contribuir activamente para o relançamento do processo de paz em estreita cooperação com os Estados Unidos e com os restantes membros do Quarteto. Senhora Baronesa Ashton, espero que se realize, ainda no corrente mês de Março, uma reunião de alto nível do Quarteto, conforme previsto na Declaração de Munique. Pode confirmar-nos essa informação?"@pt17
"Dle președinte, astfel cum s-a indicat deja în Declarația Cvartetului pentru Orientul Mijlociu de la München, ne dorim cu toții ca în septembrie 2011, negocierile dintre Israel și Palestina să fie finalizate printr-o soluție convenită de ambele țări, care să aducă pace și securitate. Din nefericire, perspectivele nu sunt roz. Cu doar șase luni înainte, negocierile au intrat într-un impas, blocate de problema coloniilor. Doamnelor și domnilor, nu cred că o asemenea risipă de timp prețios va aduce beneficii Israelului și nici nu va contribui la găsirea unei soluții fiabile. Pe de o parte, mi-e teamă că va fi tot mai greu să găsim în Palestina lideri moderați care se bucură de suficient sprijin politic pentru a fi capabili să încheie acorduri cu Israel, sarcină deloc ușoară. Pe de altă parte, dacă se continuă colonizarea, crearea unui stat palestinian cu adevărat viabil va fi tot mai dificilă. Dnă Ashton, sunt de acord că procesul de pace nu trebuie pus între paranteze din cauza revoltelor politice din regiune. Dacă, așa cum sperăm cu toții, actualele evenimente vor da naștere unor regimuri democratice, regimuri care vor asculta aspirațiile poporului, climatul din regiune ar putea deveni chiar mai puțin favorabil Israelului. S-ar putea întâmpla ca Israelul să devină și mai izolat și să fie supus unor presiuni mai mari din partea unora dintre vecinii săi arabi. În concluzie, găsirea cât mai rapidă a unei soluții ar fi în avantajul tuturor, inclusiv al Israelului. Îndemn așadar Uniunea Europeană să contribuie activ la relansarea procesului de pace, în strânsă cooperare cu Statele Unite și ceilalți membri ai Cvartetului. Dnă Ashton, sper că luna aceasta vor avea loc reuniuni la nivel înalt ale Cvartetului, astfel cum s-a precizat în Declarația de la München. Puteți confirma acest lucru?"@ro18
"Ako sa uvádzalo v mníchovskom vyhlásení Kvarteta o Blízkom východe, všetci by sme boli radi, keby sa rokovania medzi Izraelom a Palestínou skončili v septembri 2011 dohodnutým riešením pre dva štáty, ktoré prinesie mier a bezpečnosť. Žiaľ, vyhliadky nie sú ružové. Zostáva len šesť mesiacov, ale rokovania boli prerušené, dostali sa do slepej uličky v otázke osád. Myslím si, že strata vzácneho času nepomôže Izraelu ani neprispeje k nájdeniu úspešného riešenia. Na jednej strane sa obávam, že bude ešte ťažšie nájsť v Palestíne umiernených predstaviteľov s dostatočnou politickou podporou, ktorí budú môcť uzavrieť dohody s Izraelom, čo vôbec nie je ľahká úloha. Na druhej strane, keď zostanú osady, bude ešte ťažšie vytvoriť skutočne životaschopný palestínsky štát. Pani Ashtonová, súhlasím s tým, že mierový proces by sa nemal zastaviť pre politické zmeny v regióne. Keď výsledkom súčasných udalostí bude vznik demokratických režimov, v čo všetci dúfame, režimov, ktoré budú načúvať želaniam ľudí, atmosféra v regióne bude pre Izrael ešte menej priaznivá. Môže sa stať, že Izrael bude ešte izolovanejší a dostane sa pod väčší tlak niektorých svojich arabských susedov. Na záver chcem povedať, že z čo najskoršieho riešenia by mal prospech každý vrátane Izraela. Chcel by som preto Európsku úniu naliehavo požiadať, aby aktívne prispela k obnoveniu mierového procesu v úzkej spolupráci so Spojenými štátmi a ďalšími členmi Kvarteta. Pani Ashtonová, dúfam, že tento mesiac sa uskutoční schôdzka Kvarteta na najvyššej úrovni, ako sa to uvádza v mníchovskom vyhlásení. Môžete potvrdiť, či to tak bude?"@sk19
"Gospod predsednik, kot pravi izjava bližnjevzhodne četverice, podana v Münchnu, si septembra 2011 vsi želimo videti konec pogajanj med Izraelom in Palestino v obliki dogovorjene rešitve za dve državi, ki bo prinesla mir in varnost. Na žalost obeti niso rožnati. Pred nami je samo še šest mesecev, pogajanja pa so na mrtvi točki, zastala zaradi vprašanja naselbin. Gospe in gospodje, mislim, da izguba dragocenega časa ne bo koristila Izraelu, niti ne bo prispevala k iskanju uspešne rešitve. Po eni strani me skrbi, da bo v Palestini še teže najti zmerne voditelje z zadostno politično podporo, da bodo lahko sklepali sporazume z Izraelom, kar ni lahka naloga. Po drugi strani, če bodo naselbine ostale, bo še težje ustvariti resnično uspešno palestinsko državo. Lady Ashton, strinjam se, da zaradi političnih vstaj v regiji mirovnega procesa ne smemo začasno ustaviti. Če bodo sedanji dogodki privedli do demokratičnih režimov, kot vsi upamo, režimov, ki bodo poslušali želje ljudi, bo ozračje v regiji postalo še manj ugodno za Izrael. Morda bo Izrael postal celo bolj izoliran in bo čutil večji pritisk nekaterih svojih arabskih sosedov. Če zaključim, za vse, vključno z Izraelom, bi bilo ugodno, če bi rešitev bila čim prej najdena. Zato pozivam Evropsko unijo, naj aktivno prispeva k ponovnemu zagonu mirovnega procesa v tesnem sodelovanju z Združenimi državami in ostalimi članicami četverice. Lady Ashton, upam, da bo ta mesec zasedanje četverice na visoki ravni, kot je določeno v izjavi iz Münchna. Ali lahko potrdite, če bo res?"@sl20
"Herr talman! Som sades i Mellanösternkvartettens uttalande i München vill vi alla se att man, när förhandlingarna mellan Israel och Palestina avslutas i september 2011, har enats om en lösning för de båda staterna som leder till fred och säkerhet. Tyvärr är utsikterna dystra. Med bara sex månader kvar har förhandlingarna stannat av på grund av frågan om bosättningarna. Jag tror inte att Israel kommer att gynnas av att värdefull tid förspills, inte heller kommer det att bidra till att hitta en framgångsrik lösning. Å ena sidan är jag oroad över att det kommer att bli ännu svårare att hitta moderata ledare i Palestina med tillräckligt politiskt stöd för att kunna komma överens med Israel, något som inte är en lätt uppgift. Samtidigt kommer det att bli ännu svårare att skapa en verkligt livskraftig palestinsk stat om bosättningarna blir kvar. Catherine Ashton, jag håller med om att fredsprocessen inte får avstanna på grund av politiskt kaos i regionen. Om de aktuella händelserna leder till demokratiska regimer, som vi alla hoppas, regimer som lyssnar till folkets önskemål, kommer klimatet i regionen att bli ännu mindre gynnsamt för Israel. Det kan leda till att Israel blir ännu mer isolerat och ställs under hårdare tryck från vissa av sina arabiska grannländer. I slutändan skulle alla, även Israel, gynnas av att man hittar en lösning så snart som möjligt. Jag vill därför uppmana EU att aktivt bidra till att återuppta fredsprocessen i nära samarbete med Förenta staterna och övriga medlemmar i Mellanösternkvartetten. Catherine Ashton, jag hoppas att det i enlighet med vad som sades i Münchenuttalandet kommer att hållas ett högnivåmöte med Mellanösternkvartetten den här månaden. Kan du bekräfta om detta kommer att ske?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph