Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-09-Speech-3-558-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110309.23.3-558-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"In light of the current situation in North Africa, and taking into account the fact that human rights are being violated more than ever across the world, the work of the UNHRC needs to be reformed. The UNHRC has to act in time and to react efficiently to the new challenges. Regrettably, this is not the reality. The problem could be partly solved if additional meetings beyond the current sessions would take place. Further, the UNHRC needs to seriously review its membership to make sure that its members fulfil the minimum criteria. It is shameful that dictatorships, such as Libya, could so easily take a seat in the body intended to safeguard human rights. More than ever, the credibility of the UNHRC is being challenged by politically motivated behaviour. Using the EEA, the EU now has an opportunity to speak with one voice and to function as a global actor. The Vice-President/High Representative has to make sure that the actions are coherent and that an efficient coordination takes place between the EU Representations in Geneva and New York. There is no practical alternative to EU value-based foreign policy."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vzhledem ke stávající situaci v severní Africe a vzhledem k tomu, že lidská práva jsou po celém světě porušována více než kdy jindy, se musí činnost Rady OSN pro lidská práva změnit. Rada OSN pro lidská práva musí jednat včas a účinně reagovat na nové výzvy. Bohužel tomu tak v současnosti není. Tento problém by mohla částečně vyřešit další jednání nad rámec současných zasedání. Dále musí Rada OSN pro lidská práva vážně prověřit své členy, aby se ujistila, že zcela splňují minimální kritéria. Je nestoudné, že diktatury jako Libye mohly doposud zasedat v orgánu, který má ochraňovat lidská práva. Důvěryhodnost Rady OSN pro lidská práva je více než kdy jindy zkoušena politicky motivovaným chováním. EU má nyní možnost hovořit prostřednictvím ESVČ jedním hlasem a vystupovat jako globální aktér. Místopředsedkyně Komise/vysoká představitelka musí zajistit, aby tato činnost byla jednotná a aby práce zástupců EU v Ženevě a New Yorku byla dobře koordinována. Neexistuje žádná praktická alternativa k zahraniční politice založené na hodnotách EU."@cs1
"I lyset af den aktuelle situation i Nordafrika og i betragtning af, at menneskerettighederne krænkes mere end nogensinde før i verden, skal Menneskerettighedsrådets arbejde reformeres. Menneskerettighedsrådet skal handle hurtigt og effektivt over for de nye udfordringer. Dette sker desværre ikke. Problemet kunne delvist løses ved at afholde yderligere møder ud over de nuværende samlinger. Menneskerettighedsrådet skal endvidere overveje sin medlemsskare for at sikre, at medlemmerne opfylder minimumskriterierne. Det er skamfuldt, at diktaturer, som f.eks. Libyen, så nemt kan få en plads i det organ, der har til formål at beskytte menneskerettighederne. Menneskerettighedsrådets troværdighed udfordres mere end nogensinde før af politisk motiverede handlinger. Via Tjenesten for EU's Optræden Udadtil har EU nu mulighed for at tale med én stemme og fungere som en global aktør. Næstformanden/den højtstående repræsentant skal sikre, at indsatsen er sammenhængende, og at der sker effektiv koordinering mellem EU-repræsentationerne i Genève og New York. Der er intet praktisk alternativ til en værdibaseret EU-udenrigspolitik."@da2
"Angesichts der derzeitigen Lage in Nordafrika und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Menschenrechte weltweit mehr als jemals zuvor verletzt werden, muss die Arbeit des UNHRC reformiert wird. Der UNHRC muss rechtzeitig handeln und auf die neuen Herausforderungen effizient reagieren. Leider ist dies nicht die Realität. Das Problem könnte teilweise gelöst werden, wenn neben den gegenwärtigen Sitzungsperioden zusätzliche Treffen stattfinden würden. Ferner muss der UNHRC seine Mitgliedschaft ernsthaft überprüfen, um sicherzustellen, dass seine Mitglieder die Mindestkriterien erfüllen. Es ist beschämend, dass Diktaturen wie Libyen so leicht einen Sitz in dem Organ erhalten konnten, dass die Menschenrechte schützen soll. Mehr als jemals zuvor wird die Glaubwürdigkeit des UNHRC durch politisch motiviertes Verhalten herausgefordert. Mithilfe des EWR hat die EU nun die Möglichkeit, mit einer Stimme zu sprechen und als ein globaler Akteur aufzutreten. Die Vizepräsidentin/Hohe Vertreterin muss sicherstellen, dass die Maßnahmen kohärent sind und dass zwischen den Vertretungen der EU in Genf und in New York eine effiziente Koordination gegeben ist. Es gibt keine praktische Alternative zu einer wertorientierten Außenpolitik der EU."@de9
"Υπό το πρίσμα της τρέχουσας κατάστασης στη βόρειο Αφρική, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται περισσότερο από ποτέ σε ολόκληρο τον κόσμο, το έργο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να δρα έγκαιρα και να αντιδρά αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις. Δυστυχώς, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Το πρόβλημα θα μπορούσε εν μέρει να επιλυθεί με την πραγματοποίηση πρόσθετων συνεδριάσεων, πέραν της τρέχουσας. Περαιτέρω, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να επανεξετάσει σοβαρά το καθεστώς συμμετοχής ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μέλη του πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια. Είναι ντροπή το γεγονός ότι δικτατορίες όπως η Λιβύη μπορούν τόσο εύκολα να λάβουν μια θέση στο σώμα που αποσκοπεί στη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αξιοπιστία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών εκτίθεται, περισσότερο από ποτέ, σε κίνδυνο λόγω της συμπεριφοράς που απορρέει από πολιτικά κίνητρα . Χρησιμοποιώντας την ΕΥΕΔ, η ΕΕ έχει πλέον την ευκαιρία να εκφάζει μια κοινή θέση και να λειτουργεί ως διεθνής παράγοντας. Η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος οφείλει να εξασφαλίσει ότι οι ενέργειες έχουν συνοχή και ότι υφίσταται αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Γενεύη και τη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει καμία πρακτική εναλλακτική λύση πλην της κοινοτικής εξωτερικής πολιτικής με βάση τις αξίες."@el10
"En vista de la actual situación en el norte de África y teniendo en cuenta el hecho de que los derechos humanos están siendo violados más que nunca en todo el mundo, la labor del CDHNU ha de ser reformada. El CDHNU tiene que actuar a tiempo y reaccionar de forma eficiente a los nuevos desafíos. Lamentablemente, esto no se corresponde con la realidad. El problema se podría solucionar parcialmente si se celebraran reuniones adicionales más allá de las sesiones actuales. Asimismo, el CDHNU tiene que revisar seriamente su lista de miembros para asegurarse de que sus miembros cumplan los criterios mínimos. Resulta vergonzoso que dictaduras como Libia pudieran ganarse un puesto tan fácilmente en el órgano que se supone que protege los derechos humanos. La credibilidad del CDHNU se está poniendo en duda, más que nunca, debido a comportamientos con una motivación política. Mediante el EEE, la UE ahora tiene la oportunidad de hablar con una sola voz y actuar como un agente internacional. La Vicepresidenta y Alta Representante tiene que asegurarse de que las acciones sean coherentes y que se lleva a cabo una coordinación eficaz entre las representaciones de la UE en Ginebra y Nueva York. No hay alternativa práctica a la política exterior basada en valores de la UE."@es21
"Arvestades praeguse olukorraga Põhja-Aafrikas ning samuti asjaoluga, et üle maailma rikutakse inimõigusi rohkem kui kunagi varem, on vaja ÜRO inimõiguste nõukogu töö ümberkorraldamist. ÜRO inimõiguste nõukogu peab tegutsema õigel ajal ja reageerima tõhusalt uutele probleemidele. Kahjuks ei ole see nii. Osaliselt saaks selle probleemi lahendada lisakohtumiste korraldamisega lisaks praegustele istungjärkudele. Lisaks sellele peab ÜRO inimõiguste nõukogu oma liikmeskonna läbi vaatama ning veenduma, et kõik liikmed täidavad miinimumnõudeid. On lihtsalt häbiväärne, et Liibüa-sarnased diktatuurid saavad nii lihtsalt liikmeks organis, mille ülesanne on inimõiguste kaitsmine. ÜRO inimõiguste nõukogu usaldusväärsust ohustab poliitiliselt motiveeritud käitumine nüüd rohkem kui kunagi varem. Euroopa välisteenistuse kaudu saab EL nüüd rääkida ühel häälel ja tegutseda ülemaailmse osalejana. Asepresident / kõrge esindaja peab kandma hoolt selle eest, et meetmed oleksid sidusad ja et tööd ELi Genfi ja New Yorgi esinduste vahel kooskõlastataks tõhusalt. ELi väärtustepõhisele välispoliitikale ei ole teist praktilist alternatiivi."@et5
". Arvoisa puhemies, Pohjois-Afrikassa vallitsevan tilanteen valossa ja ottaen huomioon, että ihmisoikeuksia rikotaan entistä enemmän kaikkialla maailmassa, YK:n ihmisoikeusneuvoston toimintaa on uudistettava. Sen on vastattava ajoissa ja tehokkaasti uusiin haasteisiin. Näinhän se ei valitettavasti tee. Ongelma olisi osittain ratkaistavissa, mikäli olisi mahdollista järjestää lisäkokouksia nykyisten istuntojen välillä. Lisäksi ihmisoikeusneuvoston on vakavasti tarkistettava jäsenistöään sen varmistamiseksi, että sen jäsenet täyttävät vähimmäisvaatimukset. On häpeällistä, että Libyan kaltaiset diktatuurit saavat niin helposti sen elimen jäsenyyden, jonka tehtävänä on varjella ihmisoikeuksia. Poliittiset toimintamallit haastavat entistä selvemmin ihmisoikeusneuvoston uskottavuuden. Euroopan ulkosuhdehallintoa hyödyntämällä EU saa nyt tilaisuuden puhua yhdellä äänellä ja toimia maailmanlaajuisena toimijana. Varapuheenjohtajan / korkean edustajan on varmistettava, että toiminta on johdonmukaista ja että Genevessä ja New Yorkissa sijaitsevien EU:n edustustojen välinen koordinointi on tehokasta. EU:n arvopohjaiselle ulkopolitiikalle ei ole käytännön vaihtoehtoa."@fi7
"Compte tenu de la situation actuelle en Afrique du Nord et du fait que les droits de l’homme sont violés plus que jamais dans le monde, le travail du CDH doit être réformé. Le CDH doit agir en temps voulu et réagir efficacement face aux nouveaux défis. Il est regrettable que ce ne soit pas le cas. Le problème pourrait être partiellement résolu si des réunions supplémentaires avaient lieu en sus des sessions actuelles. En outre, le CDH a besoin de réexaminer sérieusement la liste de ses membres afin de garantir que ceux-ci remplissent les critères minimum. Il est honteux que des dictatures comme la Libye aient pu si facilement occuper un siège au sein de l’organe destiné à sauvegarder les droits de l’homme. Plus que jamais, la crédibilité du CDH est remise en question par un comportement motivé par la politique. À l’aide du service européen pour l’action extérieure, l’Union a dorénavant la possibilité de parler d’une seule voix et d’endosser le rôle d’acteur mondial. La vice-présidente et haute représentante doit veiller à ce que les actions soient cohérentes et qu’une coordination efficace ait lieu entre les représentations de l’Union à Genève et à New York. Il n’y a aucune solution de remplacement pratique à une politique étrangère européenne basée sur les valeurs."@fr8
"In light of the current situation in North Africa, and taking into account the fact that human rights are being violated more than ever across the world, the work of the UNHRC needs to be reformed. The UNHRC has to act in time and to react efficiently to the new challenges. Regrettably, this is not the reality. The problem could be partly solved if additional meetings beyond the current sessions would take place. Further, the UNHRC needs to seriously review its membership to make sure that its members fulfil the minimum criteria. It is shameful that dictatorships, such as Libya, could so easily take a seat in the body intended to safeguard human rights. More than ever, the credibility of the UNHRC is being challenged by politically motivated behaviour. Using the EEA, the EU now has an opportunity to speak with one voice and to function as a global actor. The Vice-President/High Representative has to make sure that the actions are coherent and that an efficient coordination takes place between the EU Representations in Geneva and New York. There is no practical alternative to EU value-based foreign policy."@hu11
"Alla luce dell'attuale situazione in Nordafrica, e del fatto che i diritti umani sono più che mai calpestati in tutto il Pianeta, l'operato dell'ACNUR va ripensato. L'ACNUR deve agire per tempo e reagire con efficacia alle nuove sfide. Purtroppo così non è. Il problema potrebbe essere in parte risolto se venissero aggiunti incontri in più oltre alle attuali sessioni. L'ACNUR deve poi rivedere seriamente la propria composizione, per garantire che ogni membro rispetti i requisiti minimi. E' uno scandalo che dittature come quella libica abbiano ottenuto così facilmente un seggio nell'organo che dovrebbe tutelare i diritti umani. Oggi più che mai, la credibilità dell'ACNUR è minata da scelte che rispondono a calcoli politici. Grazie al SEAE, oggi l'Unione può parlare con una sola voce e agire da attore globale. Il Vicepresidente e Alto Rappresentante deve garantire la coerenza tra le varie azioni e un adeguato coordinamento fra le due rappresentanze UE a Ginevra e a New York. Non ci sono alternative a una politica estera fondata sui valori dell'Unione."@it12
"Atsižvelgiant į dabartinę padėtį Šiaurės Afrikoje ir į tai, kad žmogaus teisės visame pasaulyje pažeidinėjamos labiau nei bet kada, JTŽTT darbą reikia reformuoti. JTŽTT turi laiku ir veiksmingai reaguoti į naujus iššūkius. Deja, realiai taip nėra. Problemą galima būtų iš dalies išspręsti, jei greta dabartinių sesijų vyktų papildomi susirinkimai. Be to, JTŽTT turi rimtai persvarstyti savo narystės principus ir užtikrinti, kad jos nariai atitiktų minimalius kriterijus. Gėda, kad diktatūros, pvz., Libijos, galėjo taip lengvai gauti vietą institucijoje, kurios tikslas saugoti žmogaus teises. Labiausiai JTŽTT patikimumui problemų kelia politiškai motyvuotas elgesys. Pasinaudodama EEE, ES dabar turi galimybę kalbėti vienu balsu ir veikti kaip pasaulio veikėja. Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė turi užtikrinti, kad veiksmai būtų nuoseklūs ir kad ES atstovybių Ženevoje ir Niujorke veikla būtų gerai suderinta. Praktinės alternatyvos ES vertybėmis grindžiamai užsienio politikai nėra."@lt14
"Ņemot vērā pašreizējo situāciju Ziemeļāfrikā, kā arī to, ka vairāk kā jebkad agrāk cilvēktiesības tiek pārkāptas visā pasaulē darbs ir jāreformē. ir jādarbojas laicīgi un efektīvi jāreaģē uz jaunajiem izaicinājumiem. Diemžēl realitātē tā nenotiek. Daļēji šo problēmu varētu atrisināt, ja tiktu rīkotas papildu sanāksmes ārpus pašreizējām sesijām. Turklāt ir nopietni jāpārvērtē līdzdalība šajā organizācijā, lai nodrošinātu to, ka dalībvalstis izpilda visus minimālos kritērijus. Kauns, ka tādas diktatūras kā Lībija varēja tik vienkārši ieņemt vietu organizācijā, kuras uzdevums ir aizsargāt cilvēktiesības. Politiski motivēta darbība apdraud uzticamību vairāk kā jebkad. Sakarā ar EEZ Eiropas Savienībai tagad ir iespēja runāt vienā balsī un uzsvērt savu globālo lomu. Priekšsēdētāja vietniecei / Augstajai pārstāvei ir jāpārliecinās par to, ka darbība ir saskaņota un ka pastāv efektīva koordinācija starp ES pārstāvniecībām Ženēvā un Ņujorkā. Uz vērtībām balstītai ES ārpolitikai nav citas praktiskas alternatīvas."@lv13
"In light of the current situation in North Africa, and taking into account the fact that human rights are being violated more than ever across the world, the work of the UNHRC needs to be reformed. The UNHRC has to act in time and to react efficiently to the new challenges. Regrettably, this is not the reality. The problem could be partly solved if additional meetings beyond the current sessions would take place. Further, the UNHRC needs to seriously review its membership to make sure that its members fulfil the minimum criteria. It is shameful that dictatorships, such as Libya, could so easily take a seat in the body intended to safeguard human rights. More than ever, the credibility of the UNHRC is being challenged by politically motivated behaviour. Using the EEA, the EU now has an opportunity to speak with one voice and to function as a global actor. The Vice-President/High Representative has to make sure that the actions are coherent and that an efficient coordination takes place between the EU Representations in Geneva and New York. There is no practical alternative to EU value-based foreign policy."@mt15
". In het licht van de huidige situatie in Noord-Afrika, en rekening houdend met het feit dat de mensenrechten meer dan ooit worden geschonden in een groot aantal landen in de wereld, moet de VN-Mensenrechtenraad worden hervormd. De Mensenrechtenraad moet tijdig en efficiënt reageren op de nieuwe uitdagingen. Helaas is dit niet de realiteit. Het probleem kan gedeeltelijk worden opgelost als er naast de huidige zittingen extra vergaderingen worden gehouden. Verder moet de Mensenrechtenraad de criteria voor het lidmaatschap serieus herzien om te waarborgen dat de leden aan bepaalde minimumcriteria voldoen. Het is een schande dat dictaturen als Libië zo gemakkelijk een zetel kunnen krijgen in een orgaan dat is bedoeld om de mensenrechten te waarborgen. Meer dan ooit staat de geloofwaardigheid van de Mensenrechtenraad onder druk als gevolg van politiek gemotiveerd gedrag. Door gebruik te maken van de Europese Economische Ruimte (EER) heeft de EU nu een kans om met één stem te spreken en om als een mondiale speler te functioneren. De vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger moet ervoor zorgen dat de acties coherent zijn en dat de vertegenwoordigingen in Genève en New York efficiënt worden gecoördineerd. Er is geen praktisch alternatief voor een op EU-waarden gebaseerd buitenlands beleid."@nl3
"W świetle obecnej sytuacji w Afryce Północnej oraz zważywszy, że obecnie na świecie dochodzi do naruszeń praw człowieka na największą jak dotąd skalę, praca Rady Praw Człowieka ONZ wymaga reformy. Rada Praw Człowieka ONZ musi działać na czas i skutecznie podejmować nowe wyzwania. Niestety jednak rzeczywistość przedstawia się zgoła odmiennie. Problem można by po części rozwiązać, gdyby zwoływano dodatkowe posiedzenia pomiędzy sesjami. Ponadto Rada Praw Człowieka ONZ musi poważnie zweryfikować członkostwo, aby upewnić się, że jej członkowie spełniają minimalne kryteria. To wstyd, że dyktatury takie jak Libia bez problemu mogły zasiadać w organie służącym ochronie praw człowieka. Ponadto zachowania umotywowane politycznie podważają wiarygodność Rady Praw Człowieka ONZ. Za sprawą EOG UE może przemówić jednym głosem oraz funkcjonować jako podmiot globalny. Wiceprzewodnicząca/wysoka przedstawiciel winna zadbać o spójność naszych działań oraz o skuteczną koordynację między delegaturami UE w Genewie i Nowym Jorku. Nie istnieje praktyczna alternatywa dla polityki zagranicznej UE opartej na wartościach."@pl16
"Face à actual situação no Norte de África, e tendo em conta o facto de os direitos humanos estarem a ser violados como nunca antes aconteceu, o trabalho do Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas (UNHRC) tem de ser reformado. O UNHRC precisa de actuar em tempo útil e de reagir eficazmente aos novos desafios. Lamentavelmente, essa não é a realidade. O problema pode ser parcialmente resolvido se tiverem lugar reuniões adicionais além das actuais sessões. Além disso, o UNHRC necessita de rever seriamente a sua composição para que os seus membros cumpram os critérios mínimos. É vergonhoso que ditaduras como a Líbia possam ocupar tão facilmente um lugar no organismo destinado a salvaguardar os direitos humanos. Mais do que nunca, a credibilidade do UNHRC é desafiada por comportamentos com motivação política. Recorrendo ao Serviço para a Acção Externa, a UE tem agora uma oportunidade de falar a uma só voz e de funcionar como um actor global. A senhora Vice-Presidente/Alta Representante tem de assegurar que as medidas sejam coerentes e que exista uma coordenação eficiente entre as representações da UE em Genebra em Nova Iorque. Não existe qualquer alternativa prática a uma política externa baseada no valor da União."@pt17
"Având în vedere situația actuală din Africa de Nord și luând în considerare faptul că drepturile omului sunt încălcate mai mult ca oricând pretutindeni în lume, activitatea UNHRC trebuie să fie reformată. UNHRC trebuie să acționeze la timp și să reacționeze eficient la noile provocări. Din păcate, nu aceasta este realitatea. Problema ar putea fi parțial rezolvată dacă ar avea loc reuniuni suplimentare, dincolo de sesiunile actuale. Mai mult, UNHRC trebuie să își revizuiască în mod serios condițiile pentru membri, pentru a se asigura că aceștia îndeplinesc criteriile minime. Este rușinos faptul că dictaturile precum Libia pot să ocupe atât de ușor un loc în organismul menit să protejeze drepturile omului. Mai mult ca oricând, credibilitatea UNHRC este pusă la îndoială de comportamentul motivat politic. Prin intermediul SEAE, UE are acum oportunitatea de a vorbi cu o singură voce și de a funcționa ca un actor global. Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant trebuie să se asigure că acțiunile sunt coerente și că are loc o coordonare eficientă între reprezentanțele UE din Geneva și New York. Nu există nicio alternativă practică la politica externă a UE bazată pe valori."@ro18
"Vzhľadom na súčasnú situáciu v severnej Afrike a berúc do úvahy skutočnosť, že ľudské práva vo svete sa porušujú viac než kedykoľvek predtým, práca UNHRC sa musí reformovať. UNHRC musí konať včasne a účinne reagovať na nové problémy. Bohužiaľ, v praxi to takto nefunguje. Problém by sa dal čiastočne vyriešiť, ak by sa zorganizovalo viac zasadnutí, než je v súčasnosti naplánované. Okrem toho UNHRC potrebuje dôkladnú revíziu svojho členstva, aby sa uistila, že jej členovia spĺňajú minimálne požiadavky. Je hanebné, že diktatúry, akou je Líbya, dokázali tak ľahko získať kreslo v orgáne, ktorý je určený na ochranu ľudských práv. Dôveryhodnosť UNHRC je viac než kedykoľvek predtým ohrozená politicky motivovaným správaním. Vďaka EEA má EÚ teraz príležitosť vystupovať jednotne a fungovať ako globálny hráč. Podpredsedníčka/vysoká predstaviteľka sa musí ubezpečiť, že opatrenia sú jednotné a že koordinácia medzi zastúpeniami EÚ v Ženeve a v New Yorku je účinná. Neexistuje praktická alternatíva k zahraničnej politike EÚ založenej na hodnotách."@sk19
". – Glede na sedanje razmere v severni Afriki in ob upoštevanju dejstva, da so človekove pravice po svetu kršene bolj kot kdaj koli prej, je treba delo UNHRC reformirati. UNHCR mora pravočasno ukrepati in se učinkovito odzvati na nove izzive. Na žalost je resnica drugačna. Težava se lahko delno reši, če bodo organizirani dodatni sestanki izven sedanjih zasedanj. Poleg tega mora UNHRC resno pregledati svoje članstvo za zagotovitev, da njene članice izpolnjujejo najmanjša merila. Sramotno je, da so diktatorstva, kot je Libija, lahko z lahkoto zasedla mesto v organu, katerega namen je varstvo človekovih pravic. Bolj kot kdaj koli verodostojnost UNHRC ogroža politično motivirano vedenje. Z uporabo Evropske službe za zunanje delovanje ima EU zdaj priložnost, da govori z enim glasom in deluje kot globalna akterka. Podpredsednica/visoka predstavnica mora zagotoviti, da so ukrepi usklajeni in da med zastopništvi EU v Ženevi in New Yorku poteka učinkovito usklajevanje. Ni praktične alternative za zunanjo politiko EU, ki temelji na vrednotah."@sl20
"I ljuset av rådande situation i Nordafrika, och med tanke på att mänskliga rättigheter där kränks oftare än någonsin i världen, måste UNHRC:s arbete förbättras. UNHRC måste agera i tid och svara effektivt på nya utmaningar. Tyvärr ser verkligheten inte sådan ut. Problemet skulle delvis kunna lösas om man höll ytterligare möten utöver nuvarande sammanträden. Dessutom måste UNHRC allvarligt pröva sitt medlemskap, och se till att medlemmarna faktiskt uppfyller minimikraven. Det är skamligt att diktaturer som Libyen så lätt kunde få en plats i ett organ som ska skydda mänskliga rättigheter. UNHRC:s trovärdighet utmanas mer än någonsin tidigare av politiska ageranden. Om vi använder EES kan EU nu yttra sig gemensamt och bli en global aktör. Vice ordföranden/den höga representanten måste se till att åtgärderna hänger samman och att EU:s representationer i Genève och New York samordnas effektivt. Det finns inget praktiskt genomförbart alternativ till EU:s värdebaserade utrikespolitik."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tunne Kelam (PPE ),"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph