Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-09-Speech-3-532-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110309.23.3-532-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the UN Human Rights Council has the potential to address the ever more urgent and elaborate human rights violations across the world in different countries – Iran, Belarus, Burma, Tunisia, Libya, etc., there are too many to mention – but also horizontal themes such as LGBT rights, free expression, rape as a war crime and the role of human rights defenders. In a sense, the UN Human Rights Council is in a similar position to the EU and it has to act as a global player. But both bodies suffer from the same problem – a lack of credibility, double standards at times, and they are not able to act quickly enough. The EU thus far has been unwilling to scrutinise its own human rights record sufficiently, for example, its participation in renditions and the lack of press freedom in some of our Member States. Until last week, Libya was a member of the UN Human Rights Council. It has, rightfully, been removed. This is a very important precedent."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Rada OSN pro lidská práva má potenciál zabývat se stále naléhavějšími a složitějšími případy porušování lidských práv v různých zemích celého světa: Íránu, Bělorusku, Barmě, Tunisku, Libyi atd. – je jich příliš mnoho, aby bylo možné je vyjmenovat –, ale také horizontálními tématy, jako jakou práva LGBT menšin, svoboda vyjadřování, znásilnění jako válečný zločin a role obhájců lidských práv. V jistém smyslu má Rada OSN pro lidská práva podobné postavení jako EU a musí jednat jako celosvětový hráč. Oba orgány však trpí stejnými problémy: nedostatkem důvěryhodnosti, občasnými dvojími normami a neschopností jednat dostatečně rychle. EU nebyla dosud ochotná dostatečně přezkoumat své vlastní výsledky v oblasti lidských práv, například pokud jde o její účast na navracení uprchlíků nebo nedostatečné právo na svobodu tisku v některých členských státech. Libye byla členem Rady OSN pro lidská práva až do minulého týdne. Oprávněně jí toto členství bylo odňato. Toto je velice důležitý precedens."@cs1
"Hr. formand! FN's Menneskerettighedsråd kan behandle de stadig mere påtrængende og mere omfattende menneskerettighedskrænkelser i forskellige lande i verden – Iran, Hviderusland, Burma, Tunesien, Libyen, osv., der er for mange til at nævne dem alle – men også horisontale spørgsmål, som f.eks. rettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle, ytringsfrihed, voldtægt som en krigsforbrydelse og menneskerettighedsaktivisters rolle. På en måde er Menneskerettighedsrådet i samme position som EU, og det skal handle som en global aktør. Men begge organer lider under samme problem – manglende troværdighed, lejlighedsvis dobbeltmoral og manglende evne til at handle hurtigt nok. EU har indtil videre ikke ønsket at kontrollere sine egne menneskerettighedsforhold i tilstrækkelig grad, herunder f.eks. deltagelsen i udleveringer og manglende pressefrihed i visse medlemsstater. Indtil sidste uge var Libyen medlem af FN's Menneskerettighedsråd. Det er med rette blevet suspenderet. Dette har skabt meget vigtig præcedens."@da2
"Herr Präsident, der UN-Menschenrechtsrat hat die Möglichkeit, die immer dringenderen und raffinierteren Menschenrechtsverletzungen weltweit in verschiedenen Ländern – Iran, Belarus, Burma, Tunesien, Libyen usw., es sind zu viele, um alle aufzuzählen –, aber auch horizontale Themen wie LGBT-Rechte, freie Meinungsäußerung, Vergewaltigung als Kriegsverbrechen und die Rolle von Menschenrechtsaktivisten in Angriff zu nehmen. In gewisser Weise ist der UN-Menschenrechtsrat in einer ähnlichen Position wie die EU und muss als globaler Akteur handeln. Aber beide Organe leiden unter dem gleichen Problem – einer mangelnden Glaubwürdigkeit, zuweilen Doppelmoral, und sie sind nicht dazu in der Lage, schnell genug zu handeln. Die EU war bislang nicht bereit, ihre eigene Menschenrechtsbilanz hinreichend zu hinterfragen, zum Beispiel ihre Beteiligung an Überstellungen und die mangelnde Pressefreiheit in einigen unserer Mitgliedstaaten. Bis letzte Woche war Libyen ein Mitglied des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen. Das Land wurde mit Recht entfernt. Dies ist ein sehr wichtiger Präzedenzfall."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει τις ολοένα και πιο πιεστικές και σύνθετες περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διαφορετικές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο –Ιράν, Λευκορωσία, Βιρμανία, Τυνησία, Λιβύη, κ.λπ., υπάρχουν πάρα πολλές για να τις αναφέρω– αλλά και οριζόντια θέματα, όπως τα δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ), την ελεύθερη έκφραση, τον βιασμό ως έγκλημα πολέμου και τον ρόλο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατά μία έννοια, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατέχει παρόμοια θέση με την ΕΕ και οφείλει να ενεργεί ως παγκόσμιος παράγοντας. Όμως και τα δύο σώματα πάσχουν από το ίδιο πρόβλημα – την έλλειψη αξιοπιστίας, την εφαρμογή δύο μέτρων και σταθμών κατά καιρούς, και από το γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να ενεργήσουν αρκετά γρήγορα. Η ΕΕ μέχρι στιγμής υπήρξε απρόθυμη να εξετάσει επαρκώς τις δικές της επιδόσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για παράδειγμα τη συμμετοχή της σε έκτακτες εκδόσεις ατόμων και την έλλειψη ελευθεροτυπίας σε ορισμένα από τα κράτη μέλη μας. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, η Λιβύη αποτελούσε μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Δικαίως της αφαιρέθηκε το δικαίωμα. Πρόκειται για πολύ σημαντικό προηγούμενο."@el10
"Señor Presidente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene el potencial para abordar las cada vez más urgentes y elaboradas violaciones de los derechos humanos que se producen en todo el mundo en distintos países —Irán, Belarús, Birmania, Túnez, Libia, etc. hay demasiados que mencionar—, así como temas horizontales como los derechos de las personas de la comunidad LGBT, la libre expresión, la violación como crimen de guerra y el papel de los defensores de los derechos humanos. De alguna manera, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se encuentra en una posición similar a la de la UE y tiene que comportarse como actor global. Pero ambos órganos padecen el mismo problema —falta de credibilidad, dobles normativas a veces y que no pueden actuar lo suficientemente rápido—. La UE hasta ahora se ha mostrado poco dispuesta a examinar lo suficiente su propio registro de derechos humanos, por ejemplo, su participación en prácticas de entrega y la falta de libertad de prensa en algunos de los Estados miembros. Hasta la semana pasada, Libia era miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ha sido expulsada legítimamente. Es un precedente muy importante."@es21
"Austatud juhataja! ÜRO inimõiguste nõukogul on potentsiaali, et lahendada üha tungivamaid ja rängemaid inimõiguste rikkumisi eri maailma riikides – Iraanis, Valgevenes, Birmas, Tuneesias, Liibüas ja arvututes teistes kohtades maailmas –, kuid inimõiguste nõukogu suudaks lahendada ka horisontaalseid probleeme, nagu lesbide, geide, bi- ja transseksuaalide õigused, sõnavabadus, vägistamine kui sõjakuritegu ja inimõiguste kaitsjate roll. Mõnes mõttes on ÜRO inimõiguste nõukogu ELiga sarnases positsioonis ja peab tegutsema ülemaailmse toimijana. Mõlemad kannatavad aga sama probleemi all: usalduse puudumine, kohatine kaksikmoraal ja nad ei suuda piisavalt kiiresti tegutseda. EL ei ole seni soovinud omaenda inimõiguste olukorda piisavalt põhjalikult läbi vaadata, kui mõelda näiteks osalemisele väljaandmistes ja ajakirjandusvabaduse puudumisele mõnedes liikmesriikides. Kuni eelmise nädalani oli Liibüa ÜRO inimõiguste nõukogu liige. Liibüalt liikmesuse võtmine oli igati õigustatud. See on väga tähtis pretsedent."@et5
"Arvoisa puhemies, YK:n ihmisoikeusneuvosto voi tarkastella entistä kiireellisempiä ja monitahoisempia ihmisoikeusrikkomuksia maailman eri valtioissa, kuten Iranissa, Valko-Venäjällä, Burmassa, Tunisiassa, Libyassa ja niin edelleen – tapauksia on niin paljon, ettei niitä kaikkia ole mahdollista mainita – mutta myös monialaisia aiheita, kuten homo-, bi- ja transseksuaalisten henkilöiden oikeuksia, ilmaisunvapautta, raiskauksia sotarikoksena ja ihmisoikeuksien puolustajien roolia. YK:n ihmisoikeusneuvostolla on eräässä mielessä samanlainen asema kuin EU:lla ja sen on toimittava maailmanlaajuisesti. Molemmilla elimillä on kuitenkin samat ongelmat: uskottavuuden puute, ajoittainen kaksinaismoralismi ja kyvyttömyys toimia riittävän nopeasti. EU on toistaiseksi ollut haluton tarkastelemaan riittävästi omaa suoritustaan ihmisoikeuksien alalla, kuten esimerkiksi osallistumistaan henkilöiden luovuttamiseen ja joissakin jäsenvaltioissa havaittavaa lehdistönvapauden puutetta. Libya oli viime viikkoon asti YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsen. Nyt se on hyvästä syystä erotettu väliaikaisesti. Tämä on hyvin tärkeä ennakkotapaus."@fi7
"Monsieur le Président, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies dispose du potentiel pour traiter les violations des droits de l’homme toujours plus urgentes et élaborées qui ont lieu dans différents pays du monde - Iran, Biélorussie, Birmanie, Tunisie, Libye, etc., ils sont trop nombreux pour les citer tous - mais également des thèmes horizontaux comme les droits des LGBT, la libre expression, le viol en tant que crime de guerre et le rôle des défenseurs des droits de l’homme. Dans un sens, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies est dans une position similaire à celle de l’Union et il doit endosser le rôle d’acteur mondial. Mais ces deux organes souffrent du même problème - un manque de crédibilité, une approche «deux poids deux mesures» à certains moments, et ils ne sont pas capables d’agir assez rapidement. Jusqu’à présent, l’Union n’a pas suffisamment souhaité évaluer sa propre performance en matière de droits de l’homme, par exemple, sa participation dans les restitutions et le manque de liberté de la presse dans certains de nos États membres. Jusqu’à la semaine dernière, la Libye était membre du Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Elle a été expulsée à juste titre. Il s’agit d’un précédent très important."@fr8
"Mr President, the UN Human Rights Council has the potential to address the ever more urgent and elaborate human rights violations across the world in different countries – Iran, Belarus, Burma, Tunisia, Libya, etc., there are too many to mention – but also horizontal themes such as LGBT rights, free expression, rape as a war crime and the role of human rights defenders. In a sense, the UN Human Rights Council is in a similar position to the EU and it has to act as a global player. But both bodies suffer from the same problem – a lack of credibility, double standards at times, and they are not able to act quickly enough. The EU thus far has been unwilling to scrutinise its own human rights record sufficiently, for example its participation in renditions and the lack of press freedom in some of our Member States. Until last week Libya was a member of the UN Human Rights Council. It has, rightfully, been removed. This is a very important precedent."@hu11
"Signor Presidente, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha la capacità di affrontare le sempre più urgenti e complesse violazioni dei diritti umani che si riscontrano in tutto il mondo e in diversi paesi: Iran, Bielorussia, Birmania, Tunisia, Libia, ecc. – sono troppe le situazioni per citarle tutte – così come le tematiche orizzontali, quali i diritti legati all’orientamento sessuale, la libertà di espressione, lo stupro come crimine di guerra e il ruolo dei difensori dei diritti umani. In un certo senso, il Consiglio dei diritti umani dell’ONU si trova in una posizione simile all’Unione europea e deve agire in qualità di globale. Entrambi questi organismi soffrono dei medesimi problemi – una mancanza di credibilità, il fatto che talvolta adottano due pesi e due misure, e l’incapacità di agire tempestivamente. Fino ad ora l’Unione europea non è stata disposta a valutare in profondità la propria condotta in materia di diritti umani, ad esempio nel caso della propria partecipazione alle estradizioni illegali e la mancanza di libertà di stampa in alcuni dei nostri Stati membri. Fino alla scorsa settimana, la Libia era un membro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, ora è stata giustamente estromessa. Si tratta di un precedente molto importante."@it12
"Pone pirmininke, JT Žmogaus teisių taryba turi potencialą skubiai spręsti sudėtingus žmogaus teisių pažeidimus įvairiose viso pasaulio šalyse: Irane, Baltarusijoje, Birmoje, Tunise, Libijoje ir t. t. – jų per daug, kad galima būtų visas išvardyti – tačiau ir horizontalias temas, tokias kaip LGBT teisės, žodžio laisvė, prievartavimai kaip karo nusikaltimai ir žmonių teisių gynėjų vaidmuo. Tam tikra prasme JT Žmogaus teisių tarybos padėtis panaši kaip ir ES, ji turi veikti kaip pasaulinis veikėjas. Tačiau abi šios institucijos kenčia nuo tų pačių problemų: patikimumo trūkumas, kartais taikomi dvejopi standartai, jos nepajėgios pakankamai greitai veikti. Kol kas ES nenorėjo kruopščiai ir tinkamai išnagrinėti savo pačios žmogaus teisių padėties, pvz., savo dalyvavimą perduodant nusikaltėlius ar spaudos laisvės trūkumą kai kuriose mūsų valstybėse narėse. Iki praeitos savaitės Libija buvo JT Žmogaus teisių tarybos narė. Ji buvo teisėtai pašalinta. Tai labai svarbus precedentas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! ANO Cilvēktiesību padomei piemīt potenciāls risināt aizvien steidzamākos un komplicētos jautājumus par cilvēktiesību pārkāpumiem dažādās pasaules valstīs ― Irānā, Baltkrievijā, Birmā, Tunisijā, Lībijā, u. c., šo valstu ir pārāk daudz, lai tās visas nosauktu, ― tomēr Padome var risināt arī horizontālus jautājumus, piemēram, par tiesībām, vārda brīvību, izvarošanu kā kara noziegumu un cilvēktiesību aizstāvju lomu. Zināmā mērā ANO Cilvēktiesību padome atrodas līdzīgā pozīcijā kā ES, un tai ir jādarbojas kā globālam spēkam. Tomēr abām institūcijām ir viena un tā pati problēma, proti, uzticamības trūkums, reizēm dubultstandartu piemērošana un nespēja rīkoties pietiekami ātri. Līdz šim ES nav vēlējusies pietiekami rūpīgi izvērtēt cilvēktiesību aspektu savā reģionā, piemēram, tā esamību tulkojumos un preses brīvības trūkumu dažās ES dalībvalstīs. Līdz pagājušajai nedēļai Lībija bija ANO Cilvēktiesību padomes locekle. Tagad tā ir pienācīgi atstādināta. Tas ir ļoti nozīmīgs precedents."@lv13
"Mr President, the UN Human Rights Council has the potential to address the ever more urgent and elaborate human rights violations across the world in different countries – Iran, Belarus, Burma, Tunisia, Libya, etc., there are too many to mention – but also horizontal themes such as LGBT rights, free expression, rape as a war crime and the role of human rights defenders. In a sense, the UN Human Rights Council is in a similar position to the EU and it has to act as a global player. But both bodies suffer from the same problem – a lack of credibility, double standards at times, and they are not able to act quickly enough. The EU thus far has been unwilling to scrutinise its own human rights record sufficiently, for example its participation in renditions and the lack of press freedom in some of our Member States. Until last week Libya was a member of the UN Human Rights Council. It has, rightfully, been removed. This is a very important precedent."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de Mensenrechtenraad van de VN heeft het potentieel om de steeds uitgebreidere en dringender om actie vragende mensenrechtenschendingen in landen overal ter wereld – Iran, Wit-Rusland, Birma, Tunesië, Libië, enzovoort, het zijn er te veel om op te noemen – aan te pakken, maar ook horizontale thema's als de rechten van homo-, bi- en transseksuelen, vrije meningsuiting, verkrachting als oorlogsmisdaad en de rol van verdedigers van de mensenrechten. In een bepaald opzicht bevindt de VN-Mensenrechtenraad zich in een positie vergelijkbaar met die van de EU. De raad moet als een mondiale speler optreden. Maar beide organen lijden aan dezelfde kwaal – een gebrek aan geloofwaardigheid. Ze meten soms met twee maten en ze kunnen niet snel genoeg handelen. De EU is tot nu toe niet bereid geweest om haar eigen prestaties op het gebied van de mensenrechten voldoende te onderzoeken, bijvoorbeeld haar deelname aan de illegale CIA-vluchten en het gebrek aan persvrijheid in enkele van onze lidstaten. Tot vorige week was Libië lid van de VN-Mensenrechtenraad. Het is daar terecht uit verwijderd. Dit is een zeer belangrijk precedent."@nl3
"Panie Przewodniczący! Rada Praw Człowieka ONZ ma potencjał, by zajmować się najbardziej palącymi i wymyślnymi nadużyciami praw człowieka w różnych krajach na świecie – w Iranie, na Białorusi, w Birmie, Tunezji, Libii itp. – jest ich zbyt wiele, by wszystkie wymieniać – a także zagadnieniami poziomymi, takimi jak: prawa lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transgenderowych, wolność słowa, gwałt jako zbrodnia wojenna oraz rola obrońców praw człowieka. W pewnym sensie Rada Praw Człowieka ONZ znalazła się w takim samym położeniu jak UE i musi działać jako podmiot globalny. Obie organizacje borykają się jednak z tymi samymi problemami – brakiem wiarygodności, nieraz podwójnymi standardami, oraz niemożnością wystarczająco szybkiego działania. Póki co, UE nie była skłonna do odpowiedniego przebadania jej własnej sytuacji w sferze praw człowieka, przykładowo uczestnictwa w braniu jeńców oraz braku wolności prasy w niektórych państwach członkowskich. Do ostatniego tygodnia Libia była członkiem Rady Praw Człowieka ONZ. Słusznie została usunięta z Rady. To doniosły precedens."@pl16
"Senhor Presidente, o Conselho dos Direitos do Homem da ONU tem potencial para enfrentar as violações cada vez mais urgentes e complexas dos direitos humanos em todo o mundo, em diferentes países – Irão, Bielorrússia, Birmânia, Tunísia, Líbia, etc., é impossível mencionar todos – mas também temas horizontais como os direitos das lésbicas, homossexuais, bissexuais e pessoas transgénero, a liberdade de expressão, a violação enquanto crime de guerra e o papel dos defensores dos direitos humanos. Em certo sentido, o Conselho dos Direitos do Homem da ONU está numa posição semelhante à da UE e tem de actuar como actor global. Contudo, ambas as instituições enfrentam o mesmo problema – falta de credibilidade, duplicidade de critérios em algumas situações e incapacidade de actuar com rapidez suficiente. A UE, até ao momento, não se dispôs a escrutinar suficientemente o seu próprio historial no âmbito dos direitos humanos, por exemplo, a sua participação em rendições e a ausência de liberdade de imprensa em alguns dos nossos Estados-Membros. Até à semana passada, a Líbia era membro do Conselho dos Direitos do Homem da ONU. Foi legitimamente afastada. Este é um precedente muito importante."@pt17
"Dle președinte, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului are potențialul de a aborda încălcările din ce în ce mai stringente și complicate ale drepturilor omului din întreaga lume în diferite țări – Iran, Belarus, Birmania, Tunisia, Libia etc., există prea multe pentru a fi menționate toate – însă și teme orizontale, cum ar fi drepturile persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale și transsexuale, libera exprimare, violul ca o crimă de război, precum și rolul apărătorilor drepturilor omului. Într-un sens, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului este într-o poziție similară cu cea a UE și trebuie să acționeze ca un actor global. Însă ambele organisme suferă de aceeași problemă – o lipsă a credibilității și, uneori, standarde duble, nefiind capabile să acționeze suficient de repede. Până acum, Uniunea Europeană nu a fost dispusă să își examineze suficient propriile antecedente în domeniul drepturilor omului, de exemplu participarea sa la predări și lipsa libertății presei în unele dintre statele noastre membre. Până săptămâna trecută, Libia a fost membră a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. Însă a fost eliminată pe bună dreptate. Acesta este un precedent foarte important."@ro18
"Rada OSN pre ľudské práva má potenciál riešiť stále naliehavejšie a zložitejšie porušenia ľudských práv vo svete v rôznych krajinách – Iráne, Bielorusku, Mjanmarsku, Tunisku, Líbyi atď., je ich priveľa, aby sa dali vymenovať –, ale aj horizontálne témy, ako sú práva lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov, sloboda prejavu, znásilnenie ako vojnový zločin a úloha ochrancov ľudských práv. V istom zmysle je Rada OSN pre ľudské práva v podobnej pozícii ako EÚ a musí fungovať ako globálny aktér. Obidva orgány však majú ten istý problém – nedostatok dôveryhodnosti, niekedy dvojaký meter a to, že nedokážu konať dostatočne rýchlo. EÚ preto dosiaľ nechcela dostatočne preskúmať svoj vlastný stav v oblasti ľudských práv, napríklad účasť na vydávaní osôb a nedostatok slobody tlače v niektorých našich členských štátoch. Až do minulého týždňa bola Líbya členom Rady OSN pre ľudské práva. Je správne, že jej členstvo bolo pozastavené. Je to veľmi dôležitý precedens."@sk19
"Gospod predsednik, Svet OZN za človekove pravice ima možnost obravnavati zmeraj nujnejše in zapletene kršitve človekovih pravic po svetu v različnih državah – Iranu, Belorusiji, Burmi, Tuniziji, Libiji itd., preveč jih je, da bi omenila vse – pa tudi horizontalne teme, kot so pravice lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev, pravico do svobodnega izražanja, posilstvo kot vojni zločin in vlogo zagovornikov človekovih pravic. V določenem pogledu je Svet OZN za človekove pravice v enakem položaju kot EU in mora delovati kot svetovni akter. Vendar oba organa trpita zaradi iste težave – pomanjkanja verodostojnosti, občasnih dvojnih standardov in ne moreta se odzvati dovolj hitro. EU do zdaj ni bila pripravljena ustrezno pregledati svojega stanja na področju človekovih pravic, na primer, svojega sodelovanja v izročitvah in pomanjkanja svobode tiska v nekaterih državah članicah. Do prejšnjega tedna je bila Libija članica Sveta OZN za človekove pravice. Pravilno je, da je bila iz njega izločena. To je zelo pomemben precedens."@sl20
"Herr talman! FN:s råd för mänskliga rättigheter har möjlighet att ta sig an de alltmer allvarliga och utstuderade brotten mot de mänskliga rättigheterna i hela världen i olika länder – Iran, Vitryssland, Burma, Tunisien, Libyen etc., det finns för många för att räkna upp dem – men också horisontella teman som HBTQ-rättigheter, yttrandefrihet, våldtäkt som ett krigsbrott och situationen för försvarare av de mänskliga rättigheterna. På sätt och vis är FN:s råd för mänskliga rättigheter i ett liknade läge som EU och det måste agera som en global aktör. Men båda organisationerna lider av samma problem – en brist på trovärdighet, dubbelmoral ibland, och de kan inte agera tillräckligt snabbt. EU har hittills varit ovillig att rannsaka sin egen meritlista för de mänskliga rättigheterna, till exempel sin del i utlämnanden och bristen på pressfrihet i vissa av våra medlemsstater. Fram till i förra veckan var Libyen en medlem av FN:s råd för mänskliga rättigheter. Nu har landet med rätta avstängts. Detta är ett mycket viktigt prejudikat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marietje Schaake,"18,5,20,20,15,1,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph