Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-09-Speech-3-491-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110309.22.3-491-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, is Ahmadinejad better than Gaddafi? While the international community is rightly focused on Libya and seeks ways to end the violence Gaddafi and his collaborators inflict on citizens, let us not allow Iran to be snowed under in our political agendas. A massacre is also happening in Iran, but it happens in slow motion. One execution every eight hours since the start of this year, and systematic repression, torture, rape and censorship have been rampant during the Islamic Republic, and, in particular, since the elections in 2009. Ahmadinejad is no better than Gaddafi and we need to invoke similarly harsh measures to protect human rights in Iran. Some might argue that sanctions are in place, but these only focus on the nuclear issue without yielding the desired results. In fact, this risks becoming a zero sum game vis-à-vis human rights as impunity meanwhile continues. Madam Vice-President/High Representative, in this report, the European Parliament gives you the mandate to impose sanctions on individuals responsible for the grave human rights abuses that we see, and we have made this recommendation before. A list of 80 names has been leaked and attributed to your office. I want to ask whether this is a sign of your inclination to move ahead with this important measure. We also need to provide technologies for citizens to communicate freely and to access information, and the EU needs to be a safe haven for free thinkers. Vice-President/High Representative, let the EU lead on efforts to hold accountable individuals who rape women before execution so that there is absolutely no chance they may end up in heaven as virgins, men who shoot dead unarmed youths from rooftops while they walk in the streets, and the judges who convict human rights lawyers for defending juveniles and women. Let us hold accountable a system that allows imprisonment of opposition leaders. When Libya is discussed on Friday, please use the momentum to introduce similar measures against those in power in Iran so that justice can be done to the Iranian citizens who, in 2009, started the massive youth uprisings that now inspire a generation in the Middle East and in North Africa."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, je Ahmadinedžád lepší než Kaddáfí? Zatímco se mezinárodní společenství právem zaměřuje na Libyi a hledá cestu, jak ukončit násilí, které Kaddáfí a jeho spolupracovníci vykonávají na občanech, nedopusťme, aby byl Írán v naší politické odsunut do pozadí. V Íránu také dochází k masakru, ovšem děje se tak pomaleji. Jedna poprava každých osm hodin od začátku tohoto roku, systematické represe, mučení, znásilňování a cenzura byly během islámské republiky, a zejména od voleb v roce 2009, na denním pořádku. Ahmadínedžád není o nic lepší než Kaddáfí, a je třeba zavést podobně tvrdá opatření na ochranu lidských práv v Íránu. Někdo by mohl namítat, že sankce jsou uplatňovány, ale ty se vztahují pouze na jadernou otázku, aniž by dosahovaly požadovaných výsledků. Ve skutečnosti je zde riziko, že dojde k prohře v oblasti lidských práv, zatímco beztrestnost nadále pokračuje. Paní místopředsedkyně/vysoká představitelko, Evropský parlament vám touto zprávou dává mandát k uvalení sankcí na osoby odpovědné za závažné porušování lidských práv, a toto doporučení jsme předložili již dříve. Na veřejnost se dostal seznam 80 jmen a byl dodán do vaší kanceláře. Chci se zeptat, zda jde o znamení, že se přikláníte k těmto důležitým opatřením. Musíme také zajistit technologie, aby občané mohli svobodně komunikovat a měli přístup k informacím, a EU musí být bezpečným útočištěm pro svobodomyslné lidi. Paní místopředsedkyně/vysoká představitelko, umožněte, aby EU hrála vedoucí úlohu v dohnání ke zodpovědnosti těch, kteří ještě před popravou znásilňují ženy, aby nemohly odejít do nebe jako panny, těch, kteří ze střech střílí neozbrojené mladíky kráčející na ulici a soudce, kteří odsuzují obhájce lidských práv za to, že chrání mladistvé a ženy. Žeňme k zodpovědnosti systém, který umožňuje uvěznění opozičních vůdců. Až bude v pátek projednávána Libye, použijte prosím tento impuls k zavedení podobných opatření vůči těm u moci v Íránu, aby mohlo být spravedlnosti učiněno zadost ve jménu těch občanů, kteří v roce 2009 zahájili hromadné povstání mladých, a které nyní inspiruje generaci na Blízkém východě a v severní Africe."@cs1
"Hr. formand! Er Ahmadinejad bedre end Gaddafi? Mens det internationale samfund med rette har fokus på Libyen og forsøger at finde ud af, hvordan den vold, som Gaddafi og hans medsammensvorne påfører borgerne, kan standses, må vi ikke lade Iran blive tildækket i vores politiske dagsordener. Der sker også en massakre i Iran, men den sker i "slow motion". En henrettelse hver ottende time siden begyndelsen af dette år og systematisk undertrykkelse, voldtægt og censur har været udbredt under Den Islamiske Republik og navnlig siden valget i 2009. Ahmadinejad er ikke bedre end Gaddafi, og vi skal indføre tilsvarende hårde foranstaltninger for at beskytte menneskerettighederne i Iran. Nogle vil hævde, at der er indført sanktioner, men de fokuserer kun på atomspørgsmålet og skaber ikke de ønskede resultater. Dette risikerer faktisk at blive resultatløst med hensyn til menneskerettighederne, eftersom straffrihed fortsat er gældende. I denne betænkning giver Parlamentet Dem, fru næstformand/højtstående repræsentant, mandat til at indføre sanktioner mod enkeltpersoner, der er ansvarlige for de alvorlige menneskerettighedskrænkelser, vi oplever, og vi har tidligere fremsat denne henstilling. En liste over 80 navne er blevet lækket og tilskrevet Deres kontor. Jeg vil spørge, om det er et tegn på Deres tilbøjelighed til at gå videre med denne vigtige foranstaltning. Vi skal også tilvejebringe teknologier, så borgerne kan kommunikere frit og få adgang til information, og EU skal være et fristed for fritænkere. Lad EU gå forrest i indsatsen for at stille de enkeltpersoner, der voldtager kvinder før henrettelse, så de ikke har nogen chance for at komme i himlen som jomfruer, mænd, der fra hustage nedskyder ubevæbnede unge, der demonstrerer i gaderne, og dommere, der dømmer menneskerettighedsadvokater, som forsvarer unge og kvinder, til ansvar. Lad os stille et system, der tillader de facto-fængsling af oppositionsledere, til ansvar. Når vi drøfter Libyen på fredag, bør vi udnytte momentum til at indføre lignende foranstaltninger mod magthaverne i Iran, så de iranske borgere, som i 2009 indledte det massive ungdomsoprør, der nu inspirerer en generation i Mellemøsten og Nordafrika, ydes retfærdighed."@da2
"Herr Präsident, ist Ahmadinejad besser als Gaddafi? Während die internationale Staatengemeinschaft sich zurecht auf Libyen konzentriert und Wege gesucht, die Gewalt Gaddafis und seiner Kollaborateure gegenüber der Zivilbevölkerung zu beenden, lassen Sie uns es nicht zulassen, dass der Iran auf unserer politischen Agenda zuschneit. Ein Massaker vollzieht sich auch im Iran, wenn auch im Zeitlupentempo. Alle acht Stunden eine Hinrichtung seit Beginn dieses Jahres sowie ausufernde systematische Unterdrückung, Folter, Vergewaltigung und Zensur in der Islamischen Republik, insbesondere seit den Wahlen im Jahr 2009. Ahmadinejad ist nicht besser als Gaddafi, und wir müssen zum Schutz der Menschenrechte im Iran gleichermaßen harte Maßnahmen in Anspruch nehmen. Manche mögen argumentieren, dass Sanktionen verhängt wurden, jedoch konzentrieren sich diese auf die Atomfrage, ohne die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. In der Tat riskiert dies ein Nullsummenspiel gegenüber den Menschenrechten zu werden, während sich die Straflosigkeit inzwischen fortsetzt. Frau Vizepräsidentin/Hohe Vertreterin, in diesem Bericht erteilt Ihnen das Europäische Parlament den Auftrag, Sanktionen gegen Einzelpersonen zu verhängen, die für die von uns wahrgenommenen schweren Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, und wir haben diese Empfehlung zuvor abgegeben. Eine Liste von 80 Namen ist durchgesickert und wurden unserem Büro zugeführt. Ich möchte Sie fragen, ob dies ein Zeichen dafür ist, dass sie geneigt sind, mit dieser wichtigen Maßnahme voranzuschreiten. Ebenfalls müssen wir Technologien bereitstellen, mithilfe welcher die Bürgerinnen und Bürger frei kommunizieren und Zugang zu Informationen erhalten können; die EU muss ein sicherer Hafen für Freidenker sein. Frau Vizepräsidentin/Hohe Vertreterin, lassen Sie die EU weitere Anstrengungen unternehmen, damit Verantwortliche, die Frauen vor der Hinrichtung vergewaltigen, sodass absolut keine Möglichkeit besteht, dass diese in den Himmel als Jungfrauen kommen, Männer, die unbewaffnete, auf der Straße umherlaufende Jugendliche von Hausdächern erschießen, Richter, die Menschenrechtsanwälte wegen der Verteidigung von Jugendlichen und Frauen verurteilen, zur Rechenschaft gezogen werden. Lassen Sie uns ein System zur Rechenschaft ziehen, dass die Inhaftierung von Oppositionsführern zulässt. Wenn wir am Freitag über Libyen diskutieren, lassen Sie uns bitte den Moment nutzen, ähnliche Maßnahmen gegen die Machthaber im Iran einzuführen, sodass gegenüber den iranischen Bürgerinnen und Bürgern, von denen 2009 der massive Aufstand der Jugendlichen ausging, der jetzt eine ganze Generation im Nahen Osten und in Nordafrika inspiriert, Gerechtigkeit getan werden kann."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είναι άραγε ο Ahmadinejad καλύτερος από τον Gaddafi; Τώρα που η διεθνής κοινότητα εστιάζει ορθώς την προσοχή της στη Λιβύη και αναζητεί τρόπους να θέσει τέρμα στη βία που ασκούν εις βάρος των πολιτών ο Gaddafi και οι συνεργάτες του, ας μην επιτρέψουμε, συνέπεια τούτου, να παραγκωνιστεί το ζήτημα του Ιράν στο πλαίσιο της πολιτικής μας ατζέντας. Σφαγές λαμβάνουν χώρα και στο Ιράν, αλλά με βραδείς ρυθμούς. Μία εκτέλεση ανά οκτώ ώρες από την αρχή του τρέχοντος έτους, καθώς και συστηματική καταστολή, βασανιστήρια, βιασμοί και λογοκρισία, όλα ανεξέλεγκτα υπό το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ειδικότερα δε μετά τις εκλογές του 2009. Ο Ahmadinejad δεν είναι καλύτερος από τον Gaddafi, και οφείλουμε να προσφύγουμε σε παρόμοια σκληρά μέτρα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Κάποιοι θα υποστηρίξουν ενδεχομένως ότι έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσεις, όμως αυτές εστιάζονται μόνο στο θέμα των πυρηνικών, χωρίς να αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στην ουσία, κινδυνεύει να καταστεί παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εφόσον συνεχίζεται εν τω μεταξύ η ατιμωρησία. Κυρία Αντιπρόεδρε/Υπάτη Εκπρόσωπε, στην παρούσα έκθεση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σάς δίνει την εντολή να επιβάλετε κυρώσεις στους υπαιτίους των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπιστώνουμε, και έχουμε διατυπώσει αυτήν τη σύσταση κατά το παρελθόν. Γνωστοποιήθηκε κατάλογος 80 ονομάτων και παραδόθηκε στο γραφείο σας. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν αυτό αποτελεί ένδειξη της πρόθεσής σας να σημειωθεί πρόοδος στο πλαίσιο αυτού του σημαντικού μέτρου. Πρέπει επίσης να παράσχουμε τεχνολογίες για τους πολίτες, ούτως ώστε να επικοινωνούν ελεύθερα και να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση, η δε ΕΕ πρέπει να αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για τους ελεύθερους στοχαστές. Κυρία Αντιπρόεδρε/Υπάτη Εκπρόσωπε, ας ηγηθεί η ΕΕ των προσπαθειών να τεθούν προ των ευθυνών τους τα άτομα που βιάζουν γυναίκες πριν από την εκτέλεση ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως πιθανότητα να καταλήξουν στον ουρανό παρθένες, οι άνθρωποι που δολοφονούν πυροβολώντας από τις στέγες άοπλους νεαρούς καθώς περπατούν στους δρόμους και οι δικαστές που καταδικάζουν τους δικηγόρους που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναλαμβάνοντας την υπεράσπιση ανηλίκων και γυναικών. Ας τεθεί προ των ευθυνών του ένα σύστημα που επιτρέπει την φυλάκιση των ηγετών της αντιπολίτευσης. Κατά τη συζήτηση για τη Λιβύη την ερχόμενη Παρασκευή, σας παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε να εισηγηθείτε με δυναμισμό ανάλογα μέτρα κατά των κυβερνώντων στο Ιράν, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη για τους πολίτες της χώρας, οι οποίοι ξεκίνησαν, το 2009, τις μαζικές εξεγέρσεις της νεολαίας που εμπνέουν σήμερα μια ολόκληρη γενιά στη Μέση Ανατολή και τη βόρειο Αφρική."@el10
"Señor Presidente, ¿es mejor Ahmadineyad que Gadafi? Mientras la comunidad internacional centra debidamente su atención en Libia y busca la manera de acabar con la violencia que Gadafi y sus colaboradores infligen a los ciudadanos, no debemos permitir que Irán quede sepultada en nuestras agendas políticas. En Irán también se está produciendo una masacre, pero sucede a cámara lenta. Desde comienzos de este año, cada ocho horas se lleva a cabo una ejecución, y la represión sistemática, la tortura, la violación y la censura no han cesado de aumentar durante la República Islámica, particularmente desde las elecciones de 2009. Ahmadineyad no es mejor que Gadafi y tenemos que invocar, asimismo, duras medidas a fin de proteger los derechos humanos en Irán. Algunos podrían argumentar que las sanciones ya están en marcha, pero solamente se centran en la cuestión nuclear, sin producir los resultados deseados. De hecho, corremos el riesgo de que esto se convierta en un juego de suma cero con respecto a los derechos humanos, dado que la impunidad, mientras tanto, continúa. Señora Vicepresidenta y Alta Representante, en el presente informe el Parlamento Europeo le concede el mandato de imponer sanciones a los responsables de los graves abusos contra los derechos humanos de los que hemos sido testigos, y hemos hecho esta recomendación antes. Se ha filtrado una lista de 80 nombres y se ha atribuido a su oficina. Quiero preguntar si esto constituye una muestra de su inclinación a seguir adelante con esta importante medida. También tenemos que proporcionar tecnologías a los ciudadanos para que se comuniquen libremente y accedan a la información, y la Unión Europea debe ser un refugio seguro para los librepensadores. Señora Vicepresidenta y Alta Representante, permita que la UE siga adelante en sus esfuerzos por exigir responsabilidades a los individuos que violan a las mujeres antes de su ejecución para que no haya absolutamente ninguna posibilidad de que puedan acabar en el cielo como vírgenes, a los hombres que matan a disparos desde los tejados a jóvenes desarmados mientras caminan por las calles, y a los jueces que condenan a los defensores de los derechos humanos por defender a menores y mujeres. Exijamos responsabilidades a un sistema que permite el encarcelamiento de los líderes de la oposición. Cuando se celebre el debate sobre Libia el viernes, por favor aproveche la coyuntura para introducir medidas similares en contra de quienes ejercen el poder en Irán de modo que pueda hacerse justicia a los ciudadanos iraníes que en 2009 iniciaron el levantamiento juvenil masivo que inspira ahora a una generación en Oriente Próximo y el norte de África."@es21
"Austatud juhataja! Kas Ahmadinedžad on parem kui Gaddafi? Samal ajal kui rahvusvaheline üldsus keskendub õigustatult Liibüale ning otsib viise Gaddafi ja tema kaasajooksikute kodanikevastase vägivalla lõpetamiseks, ärgem lubagem Iraani oma poliitilistes tegevuskavades lume alla matta. Ka Iraanis toimub veresaun, kuid see toimub aegluubis. Üks hukkamine iga kaheksa tunni tagant alates selle aasta algusest ja süstematilised repressioonid, piinamised ja süstemaatiline tsensuur on lokanud Iraani Islamivabariigi ajal ja eelkõige alates 2009. aasta valimistest. Ahmadinedžad ei ole sugugi parem kui Gaddafi ja me peame inimõiguste kaitseks Iraanis samasugused karmid meetmed abiks võtma. Mõni võib väita, et sanktsioonid on kehtestatud, kuid need keskenduvad ainult tuumaküsimusele, ilma et nad soovitud tulemusi annaksid. Tegelikult on oht, et sellest saab inimõiguste suhtes nullsummamäng, kuna vahepeal karistamatus jätkub. Austatud asepresident / kõrge esindaja, Euroopa Parlament annab raportis teile volitused sanktsioonide kehtestamiseks isikute suhtes, kes vastutavad inimõiguste raskete rikkumiste eest, ja me näeme, et oleme seda ka varem soovitanud. 80 nimega nimekiri on välja lekkinud ja seotud teie ametikohaga. Tahan küsida, et kas see on märk teie soovist selle olulise meetmega edasi minna. Samuti peame andma kodanikele tehnoloogiaid vabaks suhtlemiseks ja teabele juurdepääsuks ning EL peab vabamõtlejatele varjupaigaks olema. Asepresident / kõrge esindaja, laskem ELil loota jõupingutustele, et võtta vastutusele isikud, kes vägistavad naisi enne, kui nad hukatakse, et ei oleks mingitki võimalust, et nad neitsina taevasse satuvad; mehed, kes tulistavad katustelt surnuks relvastamata noori, kui need tänavatel jalutavad; ja kohtunikud, kes mõistavad inimõiguste advokaate süüdi selle eest, et need noorukeid ja naisi kaitsevad! Võtkem vastutusele süsteem, mis lubab opositsioonijuhtide vangistamist! Kui reedel Liibüa küsimust arutatakse, siis palun kasutage juhust, et kehtestada samasugused meetmed nende suhtes, kes Iraanis võimul on, et oleks võimalik õiglus jalule seada nende Iraan kodanike suhtes, kes algatasid 2009. aastal massilisi noorte ülestõuse ja nüüd tervet põlvkonda Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas inspireerivad."@et5
"Arvoisa puhemies, onko presidentti Ahmadinejad parempi kuin Muammar Gaddafi? Samalla kun kansainvälinen yhteisö keskittyy perustellusti tarkastelemaan Libyan tilannetta ja tekemään lopun väkivallasta, jota Muammar Gaddafi ja hänen liittolaisensa kohdistavat kansalaisiin, Iranin ei pidä antaa hukkua poliittisiin esityslistoihimme. Myös Iranissa on meneillään verilöyly, joskin hitaammalla tempolla. Teloituksia kahdeksan tunnin välein vuoden alusta alkaen, järjestelmällistä tukahduttamista, kidutusta, raiskauksia ja sensuuria – tällaista on ollut elämä islamilaisessa tasavallassa erityisesti vuoden 2009 vaalien jälkeen. Presidentti Ahmadinejad ei ole Muammar Gaddafia parempi ja meidän on toteuttava vastaavia ankaria toimenpiteitä suojellaksemme ihmisoikeuksia Iranissa. Joidenkin mielestä olisi paikallaan langettaa rangaistuksia, mutta ne kohdistuvat ainoastaan ydinvoimakysymykseen eivätkä tuota toivottuja tuloksia. Riskinä on, että pelaamme nollasummapeliä ihmisoikeuksiin nähden samalla kun rankaisemattomuus jatkuu. Arvoisa varapuheenjohtaja / korkea edustaja, Euroopan parlamentti antaa teille tässä mietinnössä valtuudet määrätä rangaistuksia yksilöille, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, ja olemme antaneet saman suosituksen jo aiemminkin. 80 nimen luettelo on vuotanut ja se lasketaan yksikkönne ansioksi. Kysyn, onko tämä merkki halukkuudestanne edistää tätä tärkeää toimea? Kansalaisille on lisäksi vietävä tekniikkaa, jotta he voivat viestiä vapaasti ja hankkia tietoa, ja EU:n on oltava vapaa-ajattelijoiden turvapaikka. Arvoisa varapuheenjohtaja / korkea edustaja, antakaa EU:n johtaa toimintaa asetettaessa vastuuseen henkilöitä, jotka raiskaavat naisia ennen teloituksia, jotta heillä ei olisi minkäänlaista mahdollisuutta nousta taivaaseen neitsyinä, miehiä, jotka ampuvat katoilta aseettomia nuoria heidän kävellessään kaduilla, ja tuomareita, jotka tuomitsevat nuoria ja naisia puolustavia ihmisoikeusasianajajia. Asettakaamme vastuuseen järjestelmä, joka sallii oppositiojohtajien vangitsemisen. Kun keskustelemme perjantaina Libyasta, pyydän teitä käyttämään tilaisuutta hyväksenne ja ottamaan käyttöön vastaavia toimia Iranin valtaapitäviä kohtaan, jotta kunnioitamme niiden iranilaisten oikeuksia, jotka käynnistivät vuonna 2009 laajamittaisen nuorison kansannousun. Se inspiroi nyt kokonaista sukupolvea Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa."@fi7
"Monsieur le Président, Ahmadinejad vaut-il mieux que Kadhafi? À l’heure où la communauté internationale a les yeux tournés vers la Libye, à juste titre, et cherche les moyens de mettre un terme à la violence que Kadhafi et ses collaborateurs font subir aux citoyens, ne permettons pas à l’Iran de passer sous les écrans radar de nos agendas politiques. Un massacre se déroule également en Iran, mais au ralenti. Une exécution toutes les huit heures depuis le début de cette année et la répression, la torture, le viol et la censure systématiques ont été galopants sous le régime de la république islamique, en particulier depuis les élections de 2009. Ahmadinejad ne vaut pas mieux que Kadhafi et nous devons invoquer des mesures aussi dures afin de protéger les droits de l’homme en Iran. D’aucuns diront que des sanctions sont appliquées, mais celles-ci se concentrent uniquement sur la question nucléaire, sans produire les résultats souhaités. Dans les faits, cela risque de devenir un jeu à somme nulle dans le domaine des droits de l’homme, tandis que l’impunité reste de mise. Madame la Vice-présidente et Haute représentante, dans ce rapport, le Parlement européen vous mandate pour imposer des sanctions aux personnes responsables des graves violations des droits de l’homme auxquelles nous assistons et nous avons présenté cette recommandation auparavant. Une liste de quatre-vingts noms a fait l’objet d’une fuite et a été attribuée à vos services. Je souhaite vous demander s’il s’agit d’un signe de votre volonté d’avancer sur cette importante mesure. Nous devons aussi fournir des technologies pour que les citoyens communiquent librement et accèdent aux informations, et l’Union européenne doit être un havre de paix pour les libres penseurs. Madame la Vice-présidente et Haute représentante, il faut que l’Union encourage les efforts visant à demander des comptes à ceux qui violent les femmes avant leur exécution pour qu’elles n’aient aucune chance d’aller vierges au paradis, les hommes qui abattent des jeunes désarmés marchant dans la rue depuis les toits des maisons et les juges qui condamnent les avocats militants des droits de l’homme parce qu’ils défendent les jeunes et les femmes. Demandons des comptes à un système qui permet, dans les faits, l’incarcération des responsables de l’opposition. Lorsque la Libye sera évoquée vendredi, profitez de votre élan pour présenter des mesures similaires contre les dirigeants iraniens pour que justice puisse être faite pour les citoyens iraniens qui ont, en 2009, lancé les soulèvements massifs de la jeunesse, source d’inspiration d’une génération au Moyen-Orient et en Afrique du Nord."@fr8
"Mr President, is Ahmadinejad better than Gaddafi? While the international community is rightly focused on Libya and seeks ways to end the violence Gaddafi and his collaborators inflict on citizens, let us not allow Iran to be snowed under in our political agendas. A massacre is also happening in Iran, but it happens in slow motion. One execution every eight hours since the start of this year, and systematic repression, torture, rape and censorship have been rampant during the Islamic Republic, and in particular since the elections in 2009. Ahmadinejad is no better than Gaddafi and we need to invoke similarly harsh measures to protect human rights in Iran. Some might argue that sanctions are in place, but these only focus on the nuclear issue without yielding the desired results. In fact, this risks becoming a zero sum game vis-à-vis human rights as impunity meanwhile continues. Madam Vice-President/High Representative, in this report the European Parliament gives you the mandate to impose sanctions on individuals responsible for the grave human rights abuses that we see, and we have made this recommendation before. A list of 80 names has been leaked and attributed to your office. I want to ask whether this is a sign of your inclination to move ahead with this important measure. We also need to provide technologies for citizens to communicate freely and to access information, and the EU needs to be a safe haven for free thinkers. Vice-President/High Representative, let the EU lead on efforts to hold accountable individuals who rape women before execution so that there is absolutely no chance they may end up in heaven as virgins, men who shoot dead unarmed youths from rooftops while they walk in the streets, and the judges who convict human rights lawyers for defending juveniles and women. Let us hold accountable a system that allows imprisonment of opposition leaders. When Libya is discussed on Friday, please use the momentum to introduce similar measures against those in power in Iran so that justice can be done to the Iranian citizens who in 2009 started the massive youth uprisings that now inspire a generation in the Middle East and in North Africa."@hu11
"Signor Presidente, Ahmadinejad è migliore di Gheddafi? Mentre la comunità internazionale è giustamente concentrata sulla Libia e cerca soluzioni per porre fine alle violenze che Gheddafi e i suoi collaboratori infliggono ai cittadini, non dobbiamo permettere che l’Iran perda di rilevanza nella nostra agenda politica. Anche in questo paese, infatti, si perpetra un massacro, ma in modo lento: un’esecuzione ogni otto ore dall’inizio dell’anno; repressioni sistematiche, torture, stupri e censura sono stati incessanti nella storia della Repubblica islamica, in particolare dopo le elezioni del 2009. Ahmadinejad non è migliore di Gheddafi e dobbiamo chiedere misure altrettanto dure per tutelare i diritti umani in Iran. Alcuni potrebbero sostenere che le sanzioni vengono applicate, ma si concentrano solo sulla questione nucleare, senza ottenere i risultati desiderati. In realtà, la situazione rischia di diventare un gioco a somma zero in fatto di diritti umani, mentre l’impunità continua. Signora Vicepresidente/Alto rappresentante, con questa relazione il Parlamento europeo le affida il mandato di infliggere sanzioni ai responsabili delle gravi violazioni dei diritti umani cui assistiamo; abbiamo già formulato questa raccomandazione in precedenza. È trapelata una lista di 80 nomi attribuita al suo ufficio e desidero sapere se è indice della sua intenzione di procedere con questa misura importante. Dobbiamo inoltre fornire tecnologie affinché i cittadini possano comunicare liberamente e avere accesso alle informazioni; l’Unione europea deve essere un porto sicuro per le menti libere. Signora Vicepresidente/Alto rappresentante, l’UE deve essere in prima linea nel punire chi abusa delle donne prima dell’esecuzione per precluder loro l’accesso al paradiso da vergini, gli uomini che sparano dai tetti ai giovani disarmati mentre camminano per la strada e i giudici che condannano gli avvocati specializzati nei diritti umani perché difendono i minorenni e le donne. Dobbiamo ritenere responsabile un sistema che permette l’arresto dei leader dell’opposizione. Quando discuteremo della Libia venerdì, vi prego di seguire lo stesso slancio per introdurre misure analoghe contro chi detiene il potere in Iran, per fare giustizia ai cittadini iraniani che, nel 2009, hanno dato il via alle insurrezioni di massa di giovani che ora ispirano una generazione intera nel Medio Oriente e nell’Africa settentrionale."@it12
"Pone pirmininke, ar M. Ahmadinejad geresnis nei M. Gaddafi? Nors tarptautinė bendruomenė teisingai susitelkusi į Libiją ir ieško būdų, kaip užbaigti smurtą, kurį Gaddafi ir jo kolaborantai primeta piliečiams, neleiskime Irano klausimui būti nustumtam į šoną mūsų politinėse darbotvarkėse. Irane taip pat vyksta žudynės, tik jos vyksta lėtai. Nuo šių metų pradžios kas aštuonias valandas įvykdoma po mirties bausmę, sisteminės represijos, kankinimai, prievartavimai ir cenzūra siaučia šioje Islamo Respublikoje, ypač nuo 2009 m. rinkimų. M. Ahmadinejad nėra geresnis nei M. Gaddafi, ir mes turime imtis tokių pat griežtų priemonių žmogaus teisėms Irane apsaugoti. Kai kas gali teigti, kad taikomomis sankcijomis susitelkiama tik į branduolinį klausimą ir jos neteikia norimų rezultatų. Tiesą sakant, kyla pavojus, kad žmogaus teisių srityje tai taps žaidimu, kuriame kiek laimima, tiek ir pralošiama, o nebaudžiamumas tuo metu tęsis. Ponia Komisijos pirmininko pavaduotoja-vyriausioji įgaliotine, šiame pranešime Europos Parlamentas suteikia jums įgaliojimus taikyti sankcijas asmenims, atsakingiems už sunkius mūsų matomus žmogaus teisių pažeidimus, ir tokią rekomendaciją mes esame teikę anksčiau. Tapo žinomas 80 pavardžių sąrašas, jis priskirtas jūsų biurui. Noriu paklausti, ar tai ženklas, kad jūs linkusi judėti į priekį taikydama šią svarbią priemonę. Taip pat turime aprūpinti piliečius technologijomis, kad jie galėtų laisvai bendrauti ir turėti galimybę gauti informacijos, o ES turi būti saugus prieglobstis laisvamaniams. Komisijos pirmininko pavaduotoja-vyriausioji įgaliotine, leiskite ES vadovauti siekiant sulaikyti atsakingus asmenis, kurie prievartauja moteris prieš mirties bausmės įvykdymą, kad joms nebūtų jokios galimybės patekti į dangų kaip nekaltoms mergelėms, žmones, kurie nuo stogų šaudo į beginklius jaunuolius, vaikštančius gatvėmis, ir teisėjus, kurie apkaltina žmogaus teisių advokatus už tai, kad šie gina nepilnamečius ir moteris. Atsakinga laikykime ir sistemą, kurioje leidžiama įkalinti opozicijos lyderius. Kai penktadienį diskutuosime dėl Libijos, prašau pasinaudoti proga patvirtinti panašias priemones prieš tuos, kurie valdo Iraną, kad Irano piliečiai, 2009 m. pradėję masinius jaunimo sukilimus, kurie dabar įkvėpė visą kartą Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje, galėtų patirti teisingumą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vai ir labāks par ? Kamēr starptautiskās sabiedrības uzmanība ir pamatoti pievērsta Lībijai, meklējot iespējas, lai izbeigtu un viņa līdzgaitnieku pret iedzīvotājiem vērsto vardarbību, neļausim Irānai kļūt nemanāmai mūsu politiskajās programmās. Arī Irānā notiek slaktiņš, bet tas notiek lēnā gaitā. Kopš šā gada sākuma ik pēc astoņām stundām tiek izpildīts viens nāvessods, kā arī sistemātiskas represijas, spīdzināšanas, izvarošanas un cenzūra Islāma Republikas laikā un jo īpaši kopš 2009 vēlēšanām ir bijušas briesmīgas. nav labāks par un mums ir jāveic tikpat skarbi pasākumi, lai aizsargātu cilvēktiesības Irānā. Daži varētu iebilst, ka sankcijas ir ieviestas, bet tās attiecas tikai uz kodolprogrammas jautājumu, nenesot vēlamos rezultātus. Faktiski tas draud kļūst par nulles rezultātu spēlē par cilvēktiesībām, jo pagaidām nesodāmība turpinās. Priekšsēdētāja vietnieces / Augstās pārstāves kundze! Ar šo ziņojumu Eiropas Parlaments sniedz jums pilnvaras piemērot sankcijas personām, kuras ir atbildīgas par nopietnajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kurus mēs redzam, un mēs esam snieguši šādu ieteikumu iepriekš. Ir nopludināts 80 personu saraksts, un tas attiecināms uz jūsu biroju. Es gribētu jautāt, vai tas ir signāls jūsu centieniem virzīt uz priekšu šo svarīgo pasākumu. Mums arī jānodrošina tehnoloģijas iedzīvotājiem to brīvai saziņai un piekļuvei informācijai, un Eiropas Savienībai ir jābūt drošam patvērumam brīvi domājošajiem. Priekšsēdētāja vietnieces / Augstās pārstāves kundze! Eiropas Savienībai ir jāuzņemas vadošā loma centienos saukt pie atbildības personas, kuras izvaro sievietes pirms nāvessoda izpildes, lai viņām nebūtu nekādas iespējas nonākt debesīs kā jaunavām, tos, kuri no jumtiem nošauj neapbruņotus jauniešus, viņiem ejot pa ielu, un tiesnešus, kas notiesā cilvēktiesību advokātus, kuri aizstāv pusaudžus un sievietes. Sauksim pie atbildības šo sistēmu, kura pieļauj opozīcijas līderu ieslodzījumu. Kad piektdien tiks apspriesta Lībija, lūdzu, izmantojiet šo impulsu, lai tādus pašus pasākumus noteiktu pret tiem, kuri ir pie varas Irānā, un nodrošinātu taisnīgumu iedzīvotājiem Irānā, kur 2009. gadā sākās jaunatnes masveida nemieri, kas pašlaik iedvesmo jauno paaudzi Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā."@lv13
"Mr President, is Ahmadinejad better than Gaddafi? While the international community is rightly focused on Libya and seeks ways to end the violence Gaddafi and his collaborators inflict on citizens, let us not allow Iran to be snowed under in our political agendas. A massacre is also happening in Iran, but it happens in slow motion. One execution every eight hours since the start of this year, and systematic repression, torture, rape and censorship have been rampant during the Islamic Republic, and in particular since the elections in 2009. Ahmadinejad is no better than Gaddafi and we need to invoke similarly harsh measures to protect human rights in Iran. Some might argue that sanctions are in place, but these only focus on the nuclear issue without yielding the desired results. In fact, this risks becoming a zero sum game vis-à-vis human rights as impunity meanwhile continues. Madam Vice-President/High Representative, in this report the European Parliament gives you the mandate to impose sanctions on individuals responsible for the grave human rights abuses that we see, and we have made this recommendation before. A list of 80 names has been leaked and attributed to your office. I want to ask whether this is a sign of your inclination to move ahead with this important measure. We also need to provide technologies for citizens to communicate freely and to access information, and the EU needs to be a safe haven for free thinkers. Vice-President/High Representative, let the EU lead on efforts to hold accountable individuals who rape women before execution so that there is absolutely no chance they may end up in heaven as virgins, men who shoot dead unarmed youths from rooftops while they walk in the streets, and the judges who convict human rights lawyers for defending juveniles and women. Let us hold accountable a system that allows imprisonment of opposition leaders. When Libya is discussed on Friday, please use the momentum to introduce similar measures against those in power in Iran so that justice can be done to the Iranian citizens who in 2009 started the massive youth uprisings that now inspire a generation in the Middle East and in North Africa."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, is Ahmadinejad beter dan Khadafi? Terwijl de internationale gemeenschap zich terecht concentreert op Libië en manieren probeert te vinden om een einde te maken aan het geweld dat Khadafi en de zijnen de burgers aandoen, mogen we niet toestaan dat Iran wordt ondergesneeuwd op onze politieke agenda. Er vindt ook een bloedbad plaats in Iran, maar dat gebeurt in slow motion. Elke acht uur een executie sinds het begin van dit jaar en stelselmatige onderdrukking, foltering, verkrachting en censuur tieren welig sinds de stichting van de Islamitische Republiek en in het bijzonder sinds de verkiezingen in 2009. Ahmadinejad is geen haar beter dan Khadafi en we moeten even harde maatregelen nemen om de mensenrechten in Iran te beschermen. Sommigen zullen misschien zeggen dat er al sancties zijn opgelegd, maar die zijn alleen gericht op de nucleaire kwestie en leveren niet de gewenste resultaten op. Dit zou wel eens een nul-somspel kunnen worden als het gaat om de mensenrechten, want de straffeloosheid gaat gewoon door. Mevrouw de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger, in dit verslag geeft het Europees Parlement u het mandaat om sancties op te leggen aan personen die verantwoordelijk zijn voor de ernstige schendingen van de mensenrechten die we zien en die aanbeveling hebben we al eerder gedaan. Er is een lijst met tachtig namen uitgelekt en toegeschreven aan uw bureau. Ik wil u vragen of dit een teken is van uw voornemen om verder te gaan met deze belangrijke maatregel. We moeten ook de burgers van technologieën voorzien waarmee ze vrij kunnen communiceren en toegang hebben tot informatie en de EU moet een toevluchtsoord zijn voor vrijdenkers. Vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger, laat de EU voorop lopen bij de inspanningen om personen die vrouwen verkrachten voor hun executie zodat absoluut zeker is dat ze niet als maagd in de hemel komen, mannen die ongewapende jongeren vanaf daken doodschieten als ze op straat lopen en rechters die mensenrechtenadvocaten veroordelen omdat ze jongeren en vrouwen hebben verdedigd, ter verantwoording te roepen. Laten we een systeem dat gevangenneming van oppositieleiders toestaat, ter verantwoording roepen. Als we het vrijdag over Libië hebben, maakt u dan alstublieft van de gelegenheid gebruik om soortgelijke maatregelen te introduceren tegen de machthebbers in Iran, zodat er gerechtigheid kan komen voor de Iraanse burgers die in 2009 zijn begonnen met de massale jongerenopstanden die nu een hele generatie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika inspireren."@nl3
"Panie Przewodniczący! Czy Ahmadineżad jest lepszy od Kaddafiego? W chwili, gdy społeczność międzynarodowa słusznie skupia swoją uwagę na Libii i szuka sposobów zakończenia przemocy, jaką stosują wobec swoich obywateli Kaddafi i jego współpracownicy, nie pozwólmy, aby sprawę Iranu pokrył w naszych politycznych agendach kurz. Do masakry dochodzi także w Iranie, ale dzieje się ona w zwolnionym tempie. Jedna egzekucja co osiem godzin od początku tego roku oraz systematyczne represje, tortury, gwałty i cenzura szaleją w Islamskiej Republice, szczególnie od wyborów w 2009 roku. Ahmadineżad nie jest lepszy od Kaddafiego i musimy sięgnąć po podobnie ostre środki, aby chronić prawa człowieka w Iranie. Niektórzy mogą twierdzić, że stosowane są już sankcje, jednak one są skupione tylko na kwestii jądrowej i nie przynoszą oczekiwanych efektów. W gruncie rzeczy takie ryzyko staje się grą o sumie zerowej prawami człowieka, a bezkarność trwa nadal. Pani Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel! W przedmiotowym sprawozdaniu Parlament Europejski daje Pani mandat do narzucenia sankcji na osoby odpowiedzialne za poważne naruszenia praw człowieka, które dostrzegamy – przekazywaliśmy takie zalecenie już wcześniej. Doszło do przecieku listy 80 nazwisk, którą przypisano Pani biuru. Pragnę zapytać, czy jest to oznaka Pani chęci, aby pójść naprzód w tej ważnej sprawie. Musimy również zapewnić technologie dla obywateli, tak aby mogli się swobodnie komunikować i mieć dostęp do informacji, a UE musi być bezpieczną przystanią dla wolnomyślicieli. Pani Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel! UE powinna przewodzić w wysiłkach zmierzających do pociągnięcia do odpowiedzialności ludzi, którzy gwałcą kobiety przed egzekucją, tak aby nie było absolutnie żadnej szansy, że znajdą się one w niebie jako dziewice, mężczyzn, którzy zabijają strzałem z dachu nieuzbrojoną młodzież spacerującą po ulicach oraz sędziów, którzy skazują prawników specjalizujących się w prawach człowieka za obronę nieletnich i kobiet. Pociągnijmy do odpowiedzialności system, który pozwala de facto na więzienie przywódców opozycji. Kiedy w piątek będziemy omawiać kwestię Libii, proszę wykorzystać ten moment na wprowadzenie podobnych środków przeciwko osobom będącym u władzy w Iranie, tak aby sprawiedliwości stało się zadość względem irańskich obywateli, którzy w 2009 roku rozpoczęli masowe powstanie młodych, inspirujące teraz pokolenie na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej."@pl16
"Senhor Presidente, é Ahmadinejad melhor do que Gaddafi? Enquanto a comunidade internacional se centra, e bem, na Líbia e procura formas de pôr fim à violência que Gaddafi e os seus colaboradores infligem aos cidadãos, não devemos permitir que o Irão passe para segundo plano nas nossas agendas políticas. Está também em curso um massacre no Irão, mas acontece em câmara lenta. Ocorre uma execução de oito em oito horas desde o início deste ano, e a repressão, tortura, violações e censura sistemáticas têm sido desmedidas durante a República Islâmica e, em particular, desde as eleições de 2009. Ahmadinejad não é melhor do que Gaddafi, e nós temos de recorrer a medidas igualmente duras para proteger os direitos humanos no Irão. Algumas pessoas podem argumentar que estão em vigor sanções, mas estas centram-se apenas na questão nuclear sem produzir os resultados pretendidos. De facto, existe aqui o risco de esvaziamento dos direitos humanos pois, entretanto, a impunidade continua. Senhora Vice-Presidente/Alta Representante, neste relatório, o Parlamento Europeu confere-lhe um mandato para impor sanções a indivíduos responsáveis pelos graves abusos dos direitos humanos a que assistimos, e já fizemos esta recomendação anteriormente. Foi noticiada, e associada ao seu gabinete, uma lista de 80 nomes. Quero perguntar-lhe se este é um sinal da sua inclinação para avançar com esta importante medida. Temos igualmente de disponibilizar tecnologias para que os cidadãos comuniquem livremente e acedam à informação, e a UE deve ser um porto seguro para os pensadores livres. Senhora Vice-Presidente/Alta Representante, permita que a União lidere os esforços de responsabilização dos indivíduos que violam mulheres antes da execução para que elas não tenham qualquer possibilidade de chegar ao céu como virgens, dos homens que matam a tiro jovens desarmados a partir de telhados enquanto eles caminham na rua e dos juízes que condenam advogados dos direitos humanos por defenderem jovens e mulheres. Devemos responsabilizar um sistema que permite a detenção efectiva dos líderes da oposição. Quando a Líbia for discutida na sexta-feira, peço-lhe que aproveite este impulso para introduzir medidas semelhantes contra quem está no poder no Irão para que possa ser feita justiça aos cidadãos iranianos que, em 2009, iniciaram as sublevações maciças de jovens que agora inspiram uma geração no Médio Oriente e no Norte de África."@pt17
"Dle președinte, este Ahmadinejad mai bun decât Gaddafi? În timp ce comunitatea internațională se concentrează, pe bună dreptate, asupra Libiei și caută soluții pentru a pune capăt violențelor pe care Gaddafi și colaboratorii săi le provoacă cetățenilor, să nu permitem ca Iranul să fie ignorat în agendele noastre politice. Și în Iran are loc un masacru, dar acesta se desfășoară lent. O execuție la fiecare opt ore de la începutul acestui an și reprimarea sistematică, tortura, violul și cenzura au crescut necontrolat în timpul Republicii Islamice și, în special, după alegerile din 2009. Ahmadinejad nu este mai bun decât Gaddafi și trebuie să invocăm, în mod similar, măsuri aspre pentru a proteja drepturile omului în Iran. Unii ar putea susține că sunt aplicate sancțiuni, dar acestea se concentrează numai pe problema nucleară, fără să aducă rezultatele dorite. De fapt, acesta riscă să devină un joc de sumă nulă în ceea ce privește drepturile omului, în timp ce impunitatea continuă. Dnă Vicepreședinte/Înalt Reprezentant, în acest raport, Parlamentul European vă oferă mandatul să impuneți sancțiuni asupra persoanelor responsabile pentru abuzurile grave la adresa drepturilor omului pe care le observăm și am făcut această recomandate în trecut. O listă de 80 de nume a ieșit la suprafață și a fost atribuită cabinetului dvs. Aș dori să vă întreb dacă acesta este un semn al dispoziției dvs. de a merge mai departe cu această măsură. Trebuie, de asemenea, să furnizăm tehnologii pentru ca cetățenii să comunice liber și să acceseze informații, iar UE trebuie să fie un refugiu pentru liber-cugetători. Dnă Vicepreședinte/Înalt Reprezentant, permiteți UE să conducă eforturile de tragere la răspundere a persoanelor care violează femeile înainte de execuție, astfel încât să nu existe nicio șansă ca acestea să ajungă în rai virgine, a bărbaților care împușcă de pe acoperișuri tineri neînarmați de pe stradă și a judecătorilor care condamnă avocații pentru drepturile omului din cauză că apără tineri și femei. Să tragem la răspundere un sistem care permite arestarea liderilor opoziției. Când se va discuta vineri situația Libiei, vă rog să profitați de moment pentru a introduce măsuri similare împotriva celor care se află la putere Iran, astfel încât să li se facă dreptate cetățenilor iranieni care, în 2009, au declanșat revoltele masive ale tinerilor, care inspiră acum o generație în Orientul Mijlociu și în Africa de Nord."@ro18
"Je Ahmadínedžád lepší než Kaddáfí? Zatiaľ čo sa medzinárodné spoločenstvo oprávnene zameriava na Líbyu a hľadá spôsoby, ako ukončiť násilie, ktorého sa Kaddáfí a jeho spolupracovníci dopúšťajú na občanoch, nedovoľme, aby Irán v našom politickom programe zapadol prachom. K masakre dochádza aj v Iráne, len sa to deje spomalene. Od začiatku tohto roka bola vykonaná jedna poprava každých osem hodín a systematické utláčanie, mučenie, znásilňovanie a cenzúra sú v islamskej republike na dennom poriadku, najmä od volieb v roku 2009. Ahmadínedžád nie je o nič lepší než Kaddáfí a my musíme zaviesť podobne tvrdé opatrenia na ochranu ľudských práv v Iráne. Niektorí môžu argumentovať, že sankcie sa zaviedli, lenže tieto sankcie sa zameriavajú iba na jadrovú otázku a neprinášajú požadované výsledky. V skutočnosti hrozí, že ich účinok bude v konečnom dôsledku nulový vzhľadom na ľudské práva, pretože beztrestnosť stále trvá. Vážená pani podpredsedníčka a vysoká predstaviteľka, v tejto správe vám Európsky parlament udeľuje mandát na zavedenie sankcií voči jednotlivým osobám zodpovedným za vážne porušovanie ľudských práv, ktoré vidíme, a takéto odporúčanie sme dali aj predtým. Unikol zoznam 80 mien a pripisuje sa vášmu úradu. Chcem sa opýtať, či je to znamením toho, že uvažujete o ďalšom postupe v súvislosti s týmto dôležitým opatrením. Musíme tiež poskytnúť občanom technológie, aby mohli slobodne komunikovať a pristupovať k informáciám, a EÚ musí byť útočiskom pre slobodomyseľných ľudí. Pani podpredsedníčka a vysoká predstaviteľka, EÚ musí byť na čele úsilia o potrestanie jednotlivcov, ktorí znásilňujú ženy pred popravou, aby nemali ani najmenšiu nádej, že sa ako panny dostanú do neba, mužov, ktorí zo striech strieľajú neozbrojených mladých ľudí, ktorí idú po ulici, a sudcov, ktorí súdia právnikov v oblasti ľudských práv za to, že obhajujú mladistvých a ženy. Berme na zodpovednosť systém, ktorý umožňuje väznenie opozičných lídrov. Keď budeme v piatok diskutovať o Líbyi, využime to na zavedenie podobných opatrení proti tým, ktorí sú pri moci v Iráne, aby sa dosiahla spravodlivosť pre iránskych občanov, ktorí v roku 2009 odštartovali masívne povstania mládeže, ktoré sú teraz inšpiráciou pre generáciu na Blízkom východe a v severnej Afrike."@sk19
"Gospod predsednik, ali je Ahmadinedžad boljši od Gadafija? Mednarodna skupnost je upravičeno osredotočena na Libijo in išče načine, da bi ustavila Gadafijevo nasilje ter nasilje njegovih sodelavcev nad državljani, toda ne dopustimo, da se vprašanje Irana v našem političnem programu izgubi. Do pobijanja prihaja tudi v Iranu, vendar počasi. Ena usmrtitev vsakih osem ur od začetka letošnjega leta, sistematično zatiranje, mučenje, posilstva in cenzura se v Islamski republiki hitro širijo, zlasti od volitev leta 2009 naprej. Ahmadinedžad ni nič boljši od Gadafija in za varstvo človekovih pravic v Iranu moramo uvesti podobno stroge ukrepe. Nekateri bi lahko trdili, da so sankcije ustrezne, a te so usmerjene v vprašanje jedrske varnosti brez doseganja želenih rezultatov. V resnici obstaja nevarnost, da to postane igra z ničelnim izidom za človekove pravice, saj se nekaznovanost nadaljuje. Gospa podpredsednica in visoka predstavnica, v tem poročilu vas Evropski parlament pooblašča za uvedbo sankcij za posameznike, ki so odgovorni za hude kršitve človekovih pravic, ki jih vidimo, in to smo svetovali že prej. Razkrit je bil seznam 80 imen, ki se pripisuje vašemu uradu. Rada bi vprašala, ali je to znak, da se nagibate k izvedbi tega pomembnega ukrepa. Prav tako moramo zagotoviti tehnologije, da se bodo državljani lahko svobodno sporazumevali in dostopali do informacij, in EU mora biti varno zatočišče za svobodno misleče. Gospa podpredsednica in visoka predstavnica, naj bo EU na čelu prizadevanj za odgovornost posameznikov, ki posiljujejo ženske pred usmrtitvijo, da nikakor ne bi mogle iti v nebesa kot device, moških, ki s streh streljajo neoborožene mladostnike, ki hodijo po ulici, in sodnikov, ki obsojajo odvetnike za človekove pravice, ker branijo mladoletne osebe in ženske. Odgovoren naj bo sistem, ki dopušča dejansko zapiranje opozicijskih vodij. Prosim, da v petek, ko se bo razpravljalo o Libiji, izkoristite zagon za uvedbo podobnih ukrepov proti tistim, ki so na oblasti v Iranu, ker si iranski državljani, ki so leta 2009 začeli obsežne vstaje mladostnikov in po katerih se zdaj zgleduje generacija na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki, to zaslužijo."@sl20
"Herr talman! Är Mahmoud Ahmadinejad bättre än Moammar Khadaffi? Medan världssamfundets uppmärksamhet med rätta fokuseras på Libyen och man försöker få slut på det våld som Khadaffi och hans kumpaner utsätter sitt folk för, får vi inte glömma Iran på våra politiska dagordningar. En massaker sker även i Iran, men den sker i ultrarapid. En avrättning var åttonde timme sedan början på året, och systematiskt förtryck, tortyr, våldtäkt och censur har pågått hejdlöst under Islamiska republiken och i synnerhet sedan valet 2009. Ahmadinejad är inte bättre än Khadaffi, och vi måste åberopa lika hårda åtgärder för att skydda de mänskliga rättigheterna i Iran. En del kan hävda att vi har sanktionerna, men de inriktas enbart på kärnenergifrågan och ger inte de önskvärda resultaten. Detta riskerar faktiskt att bli ett nollsummespel för de mänskliga rättigheterna, samtidigt som straffriheten fortsätter. Fru vice ordförande/höga representant! I betänkandet ger Europaparlamentet dig mandat att införa sanktioner mot enskilda personer som är ansvariga för de grova människorättskränkningar som vi åser, och vi har framfört den rekommendationen tidigare. En lista med 80 namn har läckt ut och har tillskrivits ditt kontor. Jag vill fråga om vi ska uppfatta det som ett tecken på att du tänker gå vidare med den här viktiga åtgärden. Vi behöver även förse folket med teknik så att de kan kommunicera fritt och få tillgång till information, och EU måste vara en tillflyktsort för fritänkare. Catherine Ashton, se till att EU leder insatserna för att ställa de personer till svars som våldtar kvinnor före avrättningen så att de absolut inte har någon chans att komma till himlen som oskulder, män som skjuter obeväpnade ungdomar från hustak när de går på gatan, och domare som dömer människorättsadvokater för att ha försvarat ungdomar och kvinnor. Vi måste ställa detta system till svars, som faktiskt fängslar sina oppositionsledare. När Libyen diskuteras på fredag, använd då drivkraften för att införa liknande åtgärder mot dem som har makten i Iran så att även de iranska medborgarna får rättvisa, som 2009 startade de massiva ungdomsuppror som nu inspirerar en hel generation i Mellanöstern och Nordafrika."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marietje Schaake,"18,5,20,20,15,1,1,19,14,16,11,13,4,21,9
"de facto"18,5,15,1,19,14,11,10,3,13,4,21,9,12
"w imieniu Grupy ALDE"16
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph