Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-09-Speech-3-160-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110309.19.3-160-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, there is something extraordinary about the monthly peregrination of this Parliament between the two seats. We preach fiscal rectitude and yet we spend hundreds of millions of pounds a month on shifting our interpreters and our committee clerks and all the Members. We talk about global warming and yet we emit thousands of tonnes of greenhouse gases as fleets of lorries transport the necessary documentation back and forth. I know there is an argument that Members of this House make for the symbolic significance of Strasbourg and the historic idea, and so on, and I am rather attracted to the idea that the EU, as a club of nations, should share the institutions around rather than concentrating everything in Brussels. But let us have one seat, one way or the other. Why do we not simply put it to this House that we should meet either permanently here in this handsome Alsatian town or we should meet permanently in Brussels? Either way, let us cut out the waste and let us, in this time of austerity, try and return some savings to our hard-pressed taxpayers."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pravidelné putování Evropského parlamentu mezi jeho dvěma sídly každý měsíc je něco mimořádného. Kážeme fiskální spravedlnost, ale přitom měsíčně utrácíme stovky milionů liber za neustálé stěhování našich překladatelů, úředníků ve výborech a poslanců Evropského parlamentu. Mluvíme o globálním oteplování, přičemž flotily nákladních vozů, které převážejí potřebnou dokumentaci sem a tam, produkují tisíce tun skleníkových plynů. Jsem si vědom argumentu, že poslanci Evropského parlamentu tak uznávají symbolický význam Štrasburku a historie s ním spojené, a přikláním se také k názoru, že Evropská unie jako sdružení národů by měla své instituce sdílet mezi členskými státy místo jejich soustředění v Bruselu. Proč jednoduše nenecháme na Evropském parlamentu, aby rozhodl, zda budou veškerá jednání probíhat v tomto malebném alsaském městě nebo v Bruselu? V každém případě bychom v této době úsporných opatření měli zamezit plýtvání a snažit se vrátit část úspor našim těžce zkoušeným daňovým poplatníkům."@cs1
"Hr. formand! Der er noget forunderligt ved Parlamentets månedlige pilgrimsrejse mellem de to sæder. Vi præker finanspolitisk retlinethed, og alligevel bruger vi hundreder af millioner pund om måneden på at flytte på tolke, kontorfolk i udvalgene og alle medlemmerne. Vi taler om global opvarmning, og alligevel udleder vi drivhusgasser i tusindvis af tons, når lastbiler transporterer de nødvendige dokumenter frem og tilbage. Jeg ved, at der er et argument, som nogle parlamentsmedlemmer fremfører om Strasbourgs symbolske betydning og den historiske idé osv., og jeg er ret besnæret af den idé, at EU som en klub af nationer bør deles om de institutioner, der er rundt omkring, snarere end at koncentrere alting i Bruxelles. Men lad os have ét sæde, på den ene eller anden måde. Hvorfor lader vi ikke simpelthen Parlamentet afgøre, om vi skal mødes permanent her i denne smukke alsaciske by eller i Bruxelles? Uanset hvad, bør vi undgå spildet og i disse sparetider forsøge at give vores hårdtplagede skatteydere nogle besparelser tilbage."@da2
"Herr Präsident, es hat schon etwas Außerordentliches, diese monatliche Wanderung des Parlaments zwischen den beiden Orten. Wir predigen Finanzdisziplin, und trotzdem geben wir Hunderte von Millionen Pfund pro Monat aus, um unsere Dolmetscher, die Büroangestellten unseres Ausschusses und alle Abgeordneten hin und her zu transportieren. Wir sprechen über globale Erwärmung, und trotzdem sind wir für Emissionen von Zigtausend Tonnen Treibhausgasen verantwortlich, weil ganze Flotten von Lkw die notwendigen Dokumente hin und her transportieren. Ich weiß, dass es einen Streit darüber gibt, dass die Mitglieder dieses Hauses für die symbolische Vergangenheit und historische Bedeutung von Straßburg usw. sind, und ich selbst finde die Idee gut, dass die EU, als eine Vereinigung der Nationen, die Institutionen aufteilen sollte statt alles in Brüssel zu konzentrieren. Aber lassen Sie uns nur einen Sitzungsort haben, so oder so. Warum tragen wir das nicht einfach diesem Haus an, dass wir uns entweder dauerhaft hier in dieser schönen Stadt im Elsass oder dauerhaft in Brüssel treffen sollten? Wie auch immer, lassen Sie uns das Schlechte herausschneiden und in diesen kargen Zeiten versuchen, den gebeutelten Steuerzahlern etwas zurückzugeben von ihrem Ersparten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κάτι το εκπληκτικό σχετικά με την περιοδεία αυτού του Κοινοβουλίου κάθε μήνα ανάμεσα σε δύο έδρες. Διακηρύσσουμε τη φορολογική χρηστότητα και εντούτοις δαπανούμε εκατοντάδες εκατομμύρια λιρών κάθε μήνα για τη μετακίνηση των διερμηνέων μας και των υπαλλήλων των επιτροπών, καθώς και όλων των μελών. Συζητούμε για την υπερθέρμανση του πλανήτη και εντούτοις εκπέμπουμε χιλιάδες τόνους αερίων του θερμοκηπίου λόγω του ότι στόλοι από φορτηγά μεταφέρουν τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης πέρα-δώθε. Γνωρίζω ότι υπάρχει μια επιχειρηματολογία στην οποία έχουν προβεί μέλη του παρόντος Σώματος για τη συμβολική σημασία του Στρασβούργου, την ιστορική ιδέα και ούτω καθεξής. Μάλλον όμως με έλκει η ιδέα ότι η ΕΕ, ως μια λέσχη εθνών, πρέπει να μοιράσει τριγύρω τα θεσμικά όργανα αντί να συγκεντρώσει τα πάντα στις Βρυξέλλες. Επιτρέψτε μας λοιπόν να έχουμε μια έδρα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Γιατί δεν το θέτουμε αυτό στο παρόν Σώμα, δηλαδή το να συναντιόμαστε είτε μόνιμα εδώ σε αυτήν την όμορφη αλσατική πόλη ή να συναντιόμαστε μόνιμα στις Βρυξέλλες; Έτσι κι αλλιώς, ας περικόψουμε τη σπατάλη και, σε αυτήν την εποχή λιτότητας, ας προσπαθήσουμε και ας επιστρέψουμε κάποια χρήματα που εξοικονομήθηκαν στους δεινοπαθούντες φορολογουμένους μας."@el10
"Señor Presidente, una de las cosas más insólitas de la peregrinación mensual del Parlamento entre las dos sedes es que, a pesar de que proclamamos las virtudes de la rectitud fiscal, seguimos gastando cientos de millones de libras al mes en los cambios de los intérpretes, en los oficiales de las comisiones y en los parlamentarios. Hablamos del calentamiento global y, sin embargo, las flotas de camiones que han de llevar la documentación necesaria de un lado a otro siguen emitiendo miles de toneladas de gases de efecto invernadero. Sé que muchos parlamentarios quieren conservar el simbolismo histórico de Estrasburgo. Personalmente, yo también creo que la UE, la unión de varias naciones, en vez de concentrar todas sus instituciones en Bruselas, debería repartirlas por otras partes del mundo. Pero es mejor que el Parlamento tenga una sola sede. Da igual cuál sea. ¿Por qué no nos reunimos siempre en esta preciosa ciudad de Alsacia o siempre en Bruselas? Sea como sea, debemos acabar con el despilfarro. En estos tiempos de austeridad, debemos procurar ahorrar para poder devolverles algo a nuestros apurados contribuyentes."@es21
"Austatud juhataja! Selle parlamendi igakuises rändamises kahe asukoha vahel on midagi ebaharilikku. Me kuulutame maksupoliitika õiglust ja ometigi kulutame sadu miljoneid naelu kuus, et tõlke, komitee ametnikke ja kõiki parlamendiliikmeid ühest kohast teise ümber paigutada. Räägime globaalsest soojenemisest ja ometigi paiskame õhku tuhandeid tonne kasvuhoonegaasi, kui veoautode kolonnid veavad vajalikke dokumente edasi-tagasi. Ma tean, et täiskogu liikmed aitavad väidetavalt kaasa Strasbourgi sümboolsele tähtsusele, ajaloolisele ideele ja nii edasi, ning ma olen üsna vaimustatud ideest, et EL kui rahvaste klubi peaks pigem jagama ümberringi paiknevaid institutsioone kui koondama kõik Brüsselisse. Aga las meil olla ikkagi üksainus asukoht! Miks me ei tõstata sellel täiskogul küsimust, et me peaksime saama alaliselt kokku kas siin selles ilusas Elsassi linnas või siis saama alaliselt kokku Brüsselis? Igal juhul lõpetagem raiskamine ja püüdkem tagastada sellel kasinusajal mõned säästud meie kitsikuses maksumaksjatele!"@et5
"Arvoisa puhemies, on jotenkin kummallista, että Euroopan parlamentti vaeltaa kuukausittain kahden toimipaikan väliä. Me saarnaamme finanssipolitiikan kurinalaisuudesta ja kuitenkin me käytämme satoja miljoonia puntia kuukaudessa tulkkiemme, valiokuntiemme virkailijoiden ja kaikkien parlamentin jäsenten siirtämiseen paikasta toiseen. Me puhumme ilmaston lämpenemisestä ja kuitenkin me aiheutamme tuhansien tonnien suuruiset kasvihuonekaasupäästöt, kun kuorma-autoletkat kuljettavat tarvittavia asiakirjoja edestakaisin. Tiedän, että on olemassa perustelu, jonka mukaan Euroopan parlamentin jäsenet edistävät Strasbourgin symbolista merkitystä ja historiallista ajatusta ja niin edelleen. Minua viehättää myös ajatus siitä, että kansakuntien kerhona EU:n pitäisi jakaa toimielimet eri paikkoihin sen sijaan, että kaikki keskitetään Brysseliin. Toimikaamme kuitenkin vain yhdessä paikassa, tavalla tai toisella. Miksi emme yksinkertaisesti esitä Euroopan parlamentille, että meidän pitäisi kokoontua pysyvästi joko täällä tässä kauniissa Alsacessa sijaitsevassa kaupungissa tai sitten Brysselissä? Joka tapauksessa meidän pitäisi lopettaa tuhlaaminen ja yrittää säästää koville joutuneiden veronmaksajien rahoja näinä säästötoimien aikoina."@fi7
"Monsieur le Président, il y a quelque chose d’extraordinaire dans les pérégrinations mensuelles de ce Parlement entre les deux sièges. Nous prônons la rectitude budgétaire, mais nous dépensons des centaines de millions d’euros par mois pour les déplacements de nos interprètes, de nos employés de commission et de l’ensemble des eurodéputés. Nous parlons de réchauffement climatique, mais nous émettons des milliers de tonnes de gaz à effet de serre pour transporter d’un site à l’autre la documentation nécessaire dans des convois de camions. Je connais l’argument de certains députés européens qui mettent en avant l’importance symbolique de Strasbourg et la dimension historique, etc., et je suis plutôt séduit par l’idée que l’UE, en tant que club de nations, puisse partager les institutions et ne pas tout concentrer à Bruxelles, mais limitons-nous à un seul siège, peu importe lequel. Pourquoi ne pas imposer à ce Parlement de se réunir en permanence ici dans cette belle ville alsacienne, ou bien toujours à Bruxelles? Quel que soit le choix, limitons le gaspillage et essayons, en ces temps d’austérité, de dégager des économies pour nos contribuables durement éprouvés."@fr8
"Mr President, there is something extraordinary about the monthly peregrination of this Parliament between the two seats. We preach fiscal rectitude and yet we spend hundreds of millions of pounds a month on shifting our interpreters and our committee clerks and all the Members. We talk about global warming and yet we emit thousands of tonnes of greenhouse gases as fleets of lorries transport the necessary documentation back and forth. I know there is an argument that Members of this House make for the symbolic significance of Strasbourg and the historic idea, and so on, and I am rather attracted to the idea that the EU, as a club of nations, should share the institutions around rather than concentrating everything in Brussels. But let us have one seat, one way or the other. Why do we not simply put it to this House that we should meet either permanently here in this handsome Alsatian town or we should meet permanently in Brussels? Either way, let us cut out the waste and let us, in this time of austerity, try and return some savings to our hard-pressed taxpayers."@hu11
"Signor Presidente, vi è un che di straordinario nel pellegrinaggio mensile di quest’Assemblea da una sede all’altra del Parlamento. Predichiamo la rettitudine fiscale eppure continuiamo a spendere centinaia di milioni di sterline al mese per spostare interpreti, personale delle commissioni e tutti gli eurodeputati. Parliamo di riscaldamento globale, eppure emettiamo migliaia di tonnellate di gas a effetto serra con i camion che trasportano avanti e indietro la documentazione necessaria. So che alcuni membri di questo Parlamento argomentano la questione appellandosi al significato simbolico di Strasburgo, all’idea storica che sottende e così via, e io stesso sono favorevole all’idea che l’Unione europea, in quanto club di nazioni, debba distribuire le proprie istituzioni sul territorio piuttosto che concentrare tutto a Bruxelles. Ma scegliamo una sede, questa o quella. Perché non mettiamo al voto in Parlamento la proposta di incontrarci sempre qui, in questa meravigliosa città dell’Alsazia, oppure sempre a Bruxelles? Comunque sia, riduciamo gli sprechi e cerchiamo, in questo periodo di austerità, di restituire alcuni risparmi ai nostri contribuenti, già soggetti a una forte pressione fiscale."@it12
"Pone pirmininke, nėra normalu, kad šis Parlamentas kas mėnesį posėdžiauja skirtingose vietose. Pamokslaujame dėl fiskalinio sąžiningumo, o patys per mėnesį išleidžiame šimtus milijonų svarų kilnodami iš vienos vietos į kitą savo vertėjus, komitetų sekretorius ir visus EP narius. Kalbame apie visuotinį atšilimą, o patys išmetame į aplinką tūkstančius tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sunkvežimių virtinėmis gabendami būtinus dokumentus iš vienos vietos į kitą ir atgal. Žinau, argumentuojama tuo, kad šio Parlamento nariams Strasbūras turi simbolinę reikšmę, kad jie sieja šį miestą su istorine idėja, bet man patrauklesnė idėja, kad ES, kaip valstybių klubas, turėtų savo bendrų institucijų įvairiose valstybėse narėse, o ne sutelktų jas tik Briuselyje. Tačiau turime vienaip ar kitaip išspręsti šį klausimą, kad Parlamentas turėtų vieną būstinę. Kodėl mums tiesiog nepasiūlius šiam Parlamentui apsispręsti, kur bus mūsų nuolatinė būstinė – šiame gražiame Elzaso regiono mieste ar Briuselyje. Bet kuriuo atveju turime liautis švaistyti lėšas ir šiais griežto taupymo laikais pasistengti dalį jų grąžinti vargo prispaustiems savo mokesčių mokėtojams."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šī Parlamenta ikmēneša ceļošana starp abām mītnēm ir ļoti dīvaina. Mēs sludinām godīgumu finanšu jomā, bet tērējam simtiem miljonu mārciņu mēnesī, pārvietojot savus tulkus, komiteju darbiniekus un visus deputātus. Mēs runājam par globālo sasilšanu, bet radām tūkstošiem tonnu siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju, jo veseli kravas automašīnu autoparki pārvadā nepieciešamos dokumentus turp un atpakaļ. Es zinu, ka ir arguments, ka šā Parlamenta deputāti veicina Strasbūras simbolisko svarīgumu un vēsturisko nozīmi, un tā tālāk, un man šķiet pievilcīga doma, ka Eiropas Savienībai, kas ir dažādu tautu apvienība, vajadzētu izvietot savas iestādes plašākā teritorijā, nevis koncentrēt tās visas Briselē. Tomēr — tā vai citādi — strādāsim vienā mītnē! Kāpēc mēs Parlamentā nevaram vienkārši vienoties par to, ka mums pastāvīgi jātiekas šeit, šajā skaistajā Elzasas pilsētā, vai arī par to, ka mums pastāvīgi jātiekas Briselē? Jebkurā gadījumā pārtrauksim nelietderīgi izmantot resursus un mēģināsim šajā taupības laikā kaut nedaudz ietaupīt mūsu smagi noslogoto nodokļu maksātāju naudu."@lv13
"Mr President, there is something extraordinary about the monthly peregrination of this Parliament between the two seats. We preach fiscal rectitude and yet we spend hundreds of millions of pounds a month on shifting our interpreters and our committee clerks and all the Members. We talk about global warming and yet we emit thousands of tonnes of greenhouse gases as fleets of lorries transport the necessary documentation back and forth. I know there is an argument that Members of this House make for the symbolic significance of Strasbourg and the historic idea, and so on, and I am rather attracted to the idea that the EU, as a club of nations, should share the institutions around rather than concentrating everything in Brussels. But let us have one seat, one way or the other. Why do we not simply put it to this House that we should meet either permanently here in this handsome Alsatian town or we should meet permanently in Brussels? Either way, let us cut out the waste and let us, in this time of austerity, try and return some savings to our hard-pressed taxpayers."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, er is iets uitzonderlijks aan de maandelijkse verhuizing van dit Parlement tussen de twee zittingen. We prediken een correct begrotingsbeleid, en tegelijkertijd besteden we honderden miljoenen ponden per maand aan de verhuizing van onze vertalers, onze commissie-ambtenaren en alle leden van het Parlement. We spreken over mondiale opwarming, en desondanks stoten we duizenden tonnen broeikasgassen uit omdat ladingen vrachtwagens de noodzakelijke documenten heen en weer vervoeren. Ik weet dat sommige leden van dit Huis het standpunt aanhangen dat Straatsburg een symbolische betekenis heeft en dat er een historisch idee achter zit, enzovoort, en ik voel me aangetrokken tot het idee dat de EU, als een club van naties, de instellingen verdeelt in plaats van alles in Brussel te concentreren. Maar laten we ons beperken tot één zitting, of het nu op de ene of de andere plek is. Waarom doen we dit Huis niet simpelweg het voorstel dat we ofwel voortaan hier bijeenkomen in deze prachtige Elzasser stad, of dat we vanaf nu in Brussel bijeenkomen? Wat de keuze ook is, laat ons een einde maken aan de verspilling en in deze tijd van bezuinigingen trachten wat van ons spaargeld terug te geven aan onze sterk onder druk staande belastingbetalers."@nl3
"Panie Przewodniczący! Comiesięczne podróżowanie tego Parlamentu między dwiema siedzibami to jakieś kuriozalne zjawisko. Głosimy hasła poprawności fiskalnej, a mimo to wydajemy setki milionów funtów miesięcznie na przemieszczanie się tłumaczy i pracowników naszych komisji oraz wszystkich posłów. Mówimy o globalnym ociepleniu, a mimo to powodujemy emisję tysięcy ton gazów cieplarnianych, ponieważ całe tabory samochodów ciężarowych przewożą konieczną dokumentację tam i z powrotem. Znam argument mówiący o tym, że obecność posłów do tego Parlamentu w Strasburgu ma znaczenie symboliczne, służy idei historycznej i tak dalej, i na ogół jestem zwolennikiem koncepcji, by UE jako „klub narodów” rozmieszczała swoje instytucje w różnych miejscach, a nie skupiała ich wszystkich w Brukseli. Miejmy jednak jedną siedzibę, taką lub inną. Może powiedzmy po prostu temu Parlamentowi, że powinniśmy się stale spotykać w tym ładnym alzackim mieście albo że powinniśmy się stale spotykać w Brukseli. Tak czy owak, zlikwidujmy marnotrawstwo, dołóżmy starań w tych czasach ogólnego zaciskania pasa i zadbajmy o pewne oszczędności dla przeżywających duże trudności podatników."@pl16
"Senhor Presidente, há algo de extraordinário na peregrinação mensal deste Parlamento entre as duas sedes. Pregamos a disciplina orçamental e, no entanto, gastamos centenas de milhões de libras por mês na deslocação dos nossos intérpretes, dos funcionários das nossas comissões e de todos os deputados. Falamos do aquecimento global e, no entanto, emitimos milhares de toneladas de gases com efeito de estufa enquanto frotas de camiões transportam a documentação necessária para trás e para diante. Sei que os membros desta Assembleia utilizam o argumento do significado simbólico de Estrasburgo e do conceito histórico, etc., e atrai-me bastante a ideia de que a UE, enquanto clube de nações, deve partilhar as instituições em vez de concentrar tudo em Bruxelas. Mas que tenhamos uma sede única, de uma forma ou de outra. Porque não dizemos simplesmente a esta Assembleia que devemos reunir-nos de forma permanente aqui, nesta bela cidade alsaciana, ou que devemos reunir-nos de forma permanente em Bruxelas? De uma maneira ou de outra, eliminemos o desperdício e, neste período de austeridade, tentemos restituir algumas poupanças aos nossos contribuintes sobrecarregados."@pt17
"Dle președinte, peregrinările lunare ale acestui Parlament între cele două sedii sunt foarte bizare. Pe de o parte facem apologia rectitudinii fiscale și, pe de altă parte, cheltuim lunar sute de milioane de lire sterline pentru deplasările interpreților, funcționarilor din comisii și ale tuturor deputaților. Vorbim de încălzirea globală, dar suntem răspunzători pentru emisiile a mii de tone de gaze cu efect de seră, generate de convoaiele de camioane care transportă documentația necesară dintr-un loc în altul. Știu că deputații acestui Parlament invocă semnificația simbolică a Strasbourgului, ideea istorică și așa mai departe și, la rândul meu, ideea de a concentra totul la Bruxelles mă atrage mai puțin decât ideea unei UE care, ca un club de națiuni, își distribuie instituțiile. Dar, într-un fel sau altul, trebuie să avem un singur sediu. De ce să nu stabilim pur și simplu în acest plen să ne întâlnim permanent fie în acest frumos oraș alsacian, fie la Bruxelles? Oricum ar fi, haideți să nu ne mai pierdem în nimicuri și să încercăm, în aceste timpuri de austeritate, să facem puțină economie pentru contribuabilii noștri greu puși la încercare."@ro18
"Každomesačné putovanie tohto Parlamentu medzi dvoma sídlami je skutočne neobyčajné. Kážeme finančnú disciplínu a aj tak vynakladáme stovky miliónov libier každý mesiac na presúvanie našich tlmočníkov a úradníkov výborov a všetkých poslancov. Hovoríme o globálnom otepľovaní a aj tak spôsobujeme emisie tisícov ton skleníkových plynov, pretože flotila nákladných áut prepravuje potrebné dokumenty sem a tam. Viem, že existuje argument, ktorý uvádzajú poslanci tohto Parlamentu s poukázaním na symbolický význam Štrasburgu a historickú myšlienku a tak ďalej, a skôr podporujem myšlienku, aby EÚ ako klub štátov svoje inštitúcie rozmiestňoval v rôznych krajinách a nekoncentroval všetko v Bruseli. Ale majme jedno sídlo: buď tam, alebo tu. Prečo jednoducho nepredložíme Parlamentu návrh, aby sme sa stretávali permanentne buď v tomto krásnom alsaskom meste, alebo v Bruseli? Tak či onak: znížme objem odpadu a pokúsme sa v tomto období úspor vrátiť aspoň časť toho, čo ušetríme, našim daňovým poplatníkom, ktorí sú pod silným tlakom."@sk19
"Gospod predsednik, nekaj nenavadnega je v mesečnem potovanju tega parlamenta med dvema sedežema. Pridigamo o javnofinančni pravičnosti, a vseeno zapravimo več sto milijonov funtov na mesec za preseljevanje naših tolmačev, naših uradnikov v odborih in vseh poslancev. Govorimo o globalnem segrevanju, a vseeno izpustimo na tisoče ton toplogrednih plinov, ko kolone tovornjakov prevažajo potrebno dokumentacijo sem in tja. Vem, da obstaja argument, da poslanci tega parlamenta prispevajo k simbolnemu pomenu Strasbourga in zgodovinski zamisli in tako dalje, in zamisel, da EU kot klub držav razdeljuje institucije naokoli in ne kopiči vsega v Bruslju, se mi zdi precej privlačna. Vendar imejmo en sedež, tako ali drugače. Zakaj temu parlamentu preprosto ne predlagamo, da bi se vedno sestajali tukaj v tem čednem alzaškem mestu ali da bi se vedno sestajali v Bruslju? Kakor koli že, prenehajmo zapravljati in poskušajmo v tem obdobju varčevanja vrniti nekaj prihrankov našim hudo obremenjenim davkoplačevalcem."@sl20
"Herr talman! Det är något märkligt med parlamentets månatliga förflyttningar mellan två säten. Vi predikar om en sund finanspolitik, och ändå ger vi ut hundratals miljoner pund i månaden på att flytta tolkar och utskottssekreterare och alla ledamöter. Vi talar om global uppvärmning, och ändå släpper vi ut tusentals ton växthusgaser när en ström av lastbilar transporterar den nödvändiga dokumentationen fram och tillbaka. Jag vet att parlamentsledamöterna använder sig av argumentet om den symboliska betydelsen av Strasbourg, den historiska tanken och så vidare, och jag känner mig ganska tilltalad av att EU som en klubb av nationer ska dela på institutionerna hellre än att koncentrera allt till Bryssel. Men låt oss på ett eller annat sätt få ett enda säte. Varför överlåter vi inte till parlamentet att besluta att vi aningen ska sammanträda här i denna vackra stad i Alsace permanent eller att vi ska sammanträda permanent i Bryssel? Låt oss hur som helst få slut på slöseriet och låt oss i dessa kärva tider försöka återlämna en del av våra besparingar till våra hårt ansatta skattebetalare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph