Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-08-Speech-2-604-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110308.28.2-604-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Madame la Présidente, malheureusement, nous pouvons lire, effectivement, chaque jour dans la presse des comptes rendus d’actes de discrimination ou de propos racistes à l’endroit des Roms. C’est donc dire avec quelle impatience cette communication de la Commission est attendue par les Roms eux-mêmes, bien sûr, ainsi et par tous leurs soutiens et toutes les personnes qui sont attachées aux valeurs fondamentales de l’Union européenne. La Commission aura donc à élaborer un cadre pour les plans d’action nationaux, une stratégie européenne. Sa responsabilité ira bien au-delà de l’élaboration de ce cadre européen pour les plans d’action nationaux parce que les États membres n’avanceront sur ce sujet que s’ils y sont tenus de manière extrêmement incitative par la Commission européenne. Cela passe – et le rapport le dit fort bien – par l’évaluation des résultats de manière extrêmement précise, avec des critères de référence et des indicateurs. Cela passe par la participation de toutes les parties intéressées et des communautés roms en premier lieu. Je crois qu’il est très important de faire le lien avec le programme du Conseil de l’Europe sur la formation des médiateurs roms. C’est une condition indispensable pour que, à l’échelle territoriale, les projets inclusifs soient couronnés de succès. Puis il faut que la Commission européenne s’engage aussi à travers des projets propres, menés par elle-même, des projets-pilotes – c’est ce que propose ce rapport – qui pourraient être menés, par exemple, dans les microrégions dont nous avons parlé, de manière à ce que des projets exemplaires, remarquables, puissent convaincre tous les acteurs de s’engager dans cette dynamique pour l’inclusion. Je crois, ensuite, que la Commission européenne devra aussi savoir utiliser son droit de constat de carence quand les valeurs, la législation européenne et les plans d’action nationaux ne seront pas complétés comme il se doit, en ayant en référence et en tête l’accès égal à tous les droits, la non-discrimination et la libre circulation."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, v tisku se bohužel každý den objevují zprávy o případech diskriminace Romů nebo projevů rasismu vůči nim. Z toho důvodu tedy toto sdělení Komise netrpělivě očekávali jak samotní Romové, tak samozřejmě i všichni jejich zastánci a každý, kdo považuje za důležité základní hodnoty Evropské unie. Komise tedy bude muset vypracovat rámec, evropskou strategii pro národní akční plány. Její odpovědnost se však zdaleka neomezí jen na vypracování zmíněného evropského rámce pro národní akční plány, protože členské státy dosáhnou pokroku v této oblasti jen tehdy, pokud je Komise důrazně pobídne, aby se k tomuto pokroku zavázaly. To bude vyžadovat – jak je ve zprávě velmi dobře objasněno – velmi pečlivé zhodnocení dosažených výsledků pomocí hodnotících kritérii a ukazatelů. Bude to také vyžadovat zapojení všech zainteresovaných stran a především romských komunit. Domnívám se, že je velmi důležité vytvořit styčné body s programem Rady Evropy pro odbornou přípravu romských prostředníků. To je zásadní podmínkou toho, aby projekty začleňování na místní úrovni dosáhly úspěchu. Dále se musí zapojit také Evropská komise prostřednictvím vlastních projektů, které bude sama řídit, pilotních projektů – právě to zpráva navrhuje –, které by se mohly realizovat například v mikroregionech, o nichž jsme hovořili, aby modelové, zajímavé projekty přesvědčily zainteresované strany, aby se zapojily do tohoto procesu začleňování. Jsem tedy přesvědčena, že je třeba, aby s ohledem na rovný přístup ke všem právům, nediskriminaci a svobodu pohybu mohla Evropská komise také využít své právo oficiální stížnosti v případě, kdy hodnoty, evropské právní předpisy a národní akční plány nejsou v souladu s požadavky, které jsou na ně kladeny."@cs1
"Fru formand! Desværre kan vi hver dag i pressen læse rapporter om diskriminerende eller racistiske handlinger imod romaer. Derfor er denne meddelelse fra Kommissionen længe ventet af romaerne selv og naturligvis af alle deres støtter og enhver, der lægger vægt på EU's grundlæggende værdier. Kommissionen skal derfor udvikle en ramme, en europæisk strategi, for de nationale handlingsplaner. Dens ansvar rækker langt ud over udviklingen af denne europæiske ramme for de nationale handlingsplaner, for medlemsstaterne vil kun gøre fremskridt på dette område, hvis Kommissionen giver dem et kraftigt incitament til at engagere sig i det. Dette vil – som det forklares så udmærket i betænkningen– kræve en utroligt præcis vurdering af de opnåede resultater med brug af benchmarkkriterier og indikatorer. Det kræver også et engagement fra alle de involverede parter og romasamfundene i første række. Jeg mener, at det er meget vigtigt at samarbejde med Europarådets program for uddannelse af romaer som mæglere. Dette er en væsentlig forudsætning, hvis integrationsprojekterne skal krones med held på regionalt niveau. Dernæst skal Kommissionen også inddrages gennem sine egne projekter, som den selv gennemfører, pilotprojekter – som det foreslås i denne betænkning – der f.eks. kan gennemføres i de mikroregioner, som vi har talt om, så eksemplariske og bemærkelsesværdige projekter kan overbevise alle interesserede parter om, at de bør engagere sig i denne integrationsproces. Jeg mener derfor, at Kommissionen også bør kunne udnytte sin ret til at klage officielt, når værdierne, den europæiske lovgivning og de nationale handlingsplaner ikke er, som de skal være, under hensyntagen til lige adgang til alle rettigheder, ikkediskrimination og fri bevægelighed."@da2
"Frau Präsidentin! Wir lesen in der Presse bedauerlicherweise jeden Tag von Diskriminierung und rassistischen Akten gegen die Roma. Diese Mitteilung der Kommission wurde daher von den Roma selbst, allen ihren Unterstützern und jedem, der die Grundwerte der Europäischen Union als wichtig erachtet, sehnlichst erwartet. Die Kommission wird daher einen Rahmen erarbeiten müssen, eine europäische Strategie, für die nationalen Aktionspläne. Ihre Verantwortlichkeit wird weit über eine Entwicklung dieses europäischen Rahmenwerks für die nationalen Aktionspläne hinausgehen, da die Mitgliedstaaten nur dann bei diesem Thema Fortschritte erzielen werden, wenn die Kommission ihnen starke Anreize gibt, sich dafür zu engagieren. Wie der Bericht sehr gut erläutert, wird dies eine sehr genaue Auswertung der erreichten Ergebnisse erfordern, mit Benchmark-Kriterien und Indikatoren. Es wird außerdem die Einbeziehung aller interessierten Parteien erfordern und vor allem die Einbeziehung der Gemeinschaften der Roma. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, die Verbindung zum Programm des Europarats zur Ausbildung von Roma-Mediatoren herzustellen. Dies ist eine unverzichtbare Bedingung für einen Erfolg der Integrationsprojekte auf regionaler Ebene. Außerdem muss die Europäische Kommission sich durch ihre eigenen Projekte engagieren, Pilotprojekte, die sie selbst umsetzt. Der Bericht schlägt hier vor, diese zum Beispiel in den Mikroregionen durchzuführen, die wir angesprochen haben, sodass beispielhafte Projekte alle interessierten Parteien überzeugen können, sich an diesem Integrationsprozess zu beteiligen. Darüber hinaus bin ich der Ansicht, dass die Europäische Kommission außerdem in der Lage sein sollte, ihr Recht auszuüben, offiziell zu beanstanden, wenn die Werte, europäische Rechtsvorschriften und nationale Aktionspläne hinter dem Ideal von gleicher Teilhabe an allen Rechten, Nichtdiskriminierung und Freizügigkeit zurückbleiben."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, δυστυχώς, κάθε μέρα διαβάζουμε στον Τύπο διάφορα δημοσιεύματα για ρατσιστικές πράξεις ή διακρίσεις κατά των Ρομά. Ως εκ τούτου, αυτή η ανακοίνωση της Επιτροπής αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον από τους ίδιους τους Ρομά, βεβαίως, από όλους τους υποστηρικτές τους και από όσους θεωρούν σημαντικές τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει, λοιπόν, να αναπτύξει ένα πλαίσιο, μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα εθνικά σχέδια δράσης. Η ευθύνη της θα εκτείνεται πολύ πέραν της ανάπτυξης αυτού του ευρωπαϊκού πλαισίου για τα εθνικά σχέδια δράσης, διότι τα κράτη μέλη θα σημειώσουν σχετική πρόοδο μόνο εάν τους δοθεί ένα ισχυρό κίνητρο από την Επιτροπή προκειμένου να δεσμευθούν. Αυτό θα απαιτήσει –όπως πολύ καλά εξηγεί η έκθεση– μια εξαιρετικά ακριβή αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων και δεικτών αναφοράς. Σε πρώτη φάση, θα απαιτήσει, επίσης, τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών και των κοινοτήτων των Ρομά. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει σύνδεση με το πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κατάρτιση διαμεσολαβητών Ρομά. Πρόκειται για απαραίτητη προϋπόθεση, εάν θέλουμε τα σχέδια ενσωμάτωσης να στεφθούν με επιτυχία σε περιφερειακό επίπεδο. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει, επίσης να συμμετάσχει μέσω των δικών της προγραμμάτων, τα οποία διαχειρίζεται η ίδια, πιλοτικών προγραμμάτων –αυτό προτείνει η εν λόγω έκθεση– τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν, για παράδειγμα, στις μικροπεριφέρειες στις οποίες αναφερθήκαμε, προκειμένου παραδειγματικά και αξιόλογα προγράμματα να καταφέρουν να πείσουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν σε αυτήν τη διαδικασία ενσωμάτωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει, επίσης, να μπορεί να χρησιμοποιεί το δικαίωμά της για επίσημη υποβολή καταγγελίας όταν οι αξίες, η ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα εθνικά σχέδια δράσης δεν είναι όπως θα έπρεπε, λαμβάνοντας υπόψη την ίση πρόσβαση σε όλα τα δικαιώματα, τη μη πραγματοποίηση διακρίσεων και την ελευθερία κυκλοφορίας."@el10
"Madam President, unfortunately, every day in the press, we read accounts of discriminative or racist acts against the Roma. Therefore, this communication from the Commission has been eagerly awaited by the Roma themselves, of course, and by all their supporters and anyone who attaches importance to the European Union’s fundamental values. The Commission will therefore have to develop a framework, a European strategy, for the national action plans. Its responsibility will extend far beyond the development of this European framework for the national action plans, because the Member States will make progress on this subject only if they are given a strong incentive by the Commission to commit themselves to it. This will require – as the report explains very well – an extremely precise evaluation of the results obtained, with the use of benchmark criteria and indicators. It will also require the involvement of all interested parties and Roma communities in the first instance. I believe that it is very important to make the connection with the Council of Europe’s programme on the training of Roma mediators. This is an essential condition if the inclusion projects are to be crowned with success at regional level. Next, the European Commission also needs to get involved through its own projects, run by itself, pilot projects – that is what this report proposes – which could be run, for example, in the micro-regions that we have spoken about, so that exemplary, remarkable projects can convince all interested parties to become involved in this inclusion process. I believe, then, that the European Commission should also be able to use its right to officially complain when the values, European legislation and national action plans are not as they should be, bearing in mind equal access to all rights, non-discrimination and freedom of movement."@en4
". Señora Presidenta, desgraciadamente en la prensa leemos cada día informes sobre actos discriminatorios o racista en contra de la población romaní. Por ello, la propia población romaní, así como todos sus partidarios y todas las personas que conceden importancia a los valores fundamentales de la Unión Europea, esperaban con ansia esta comunicación de la Comisión. Por consiguiente, la Comisión tendrá que elaborar un marco, una estrategia europea para los planes de acción nacionales. Su responsabilidad se extenderá mucho más allá de la elaboración de este marco europeo para los planes de acción nacionales, porque los Estados miembros solo avanzarán en dicha cuestión si la Comisión les ofrece un sólido incentivo para asumir este compromiso. Para ello será necesario —como explica muy bien el informe— una evaluación sumamente precisa de los resultados obtenidos mediante el uso de criterios e indicadores de referencia. Asimismo será necesaria la participación de todas las partes interesadas y, en primer lugar, de las comunidades romaníes. Creo que es muy importante establecer un vínculo con el programa de formación de mediadores romaníes del Consejo de Europa, pues se trata de una condición esencial para que los proyectos de inclusión tengan éxito a nivel regional. A continuación, la Comisión Europea también deberá participar a través de sus propios proyectos gestionados por ella misma, proyectos piloto —que es lo que propone este informe— que podrían llevarse a cabo, por ejemplo, en las microrregiones de las que hemos hablado con el fin de que estos proyectos ejemplares puedan convencer a todas las partes interesadas de participar en el proceso de inclusión. Creo que, luego, la Comisión Europea podría utilizar su derecho para presentar reclamaciones oficiales cuando los valores, la legislación europea y los planes nacionales de acción no cumplan lo previsto en lo relativo a la igualdad de acceso a todos los derechos, la no discriminación y la libertad de movimiento."@es21
"Austatud juhataja! Kahjuks saame iga päev ajakirjandusest lugeda teateid romade vastu toime pandud diskrimineerivatest või rassistlikest tegudest. Niisiis on komisjoni teatist oodanud innukalt loomulikult romad ise, aga ka nende toetajad ja kõik teised, kes peavad Euroopa Liidu põhiväärtusi tähtsaks. Komisjon peab seega töötama välja raamistiku – Euroopa strateegia – riiklike tegevuskavade jaoks. Tema vastutus ulatub palju kaugemale Euroopa raamistiku väljatöötamisest riiklike tegevuskavade jaoks, sest liikmesriigid teevad selles küsimuses edusamme vaid siis, kui komisjon pakub neile jõulist stiimulit sellega tegelemiseks. Raportis selgitatakse väga põhjalikult, et selleks on vaja võrdlusaluste ja näitajate põhjal saavutatud tulemusi ülimalt täpselt hinnata. Samuti tuleb sellesse kaasata kõik sidusrühmad ja eelkõige roma kogukonnad. Minu arvates on väga tähtis siduda see Euroopa Nõukogu programmiga romade vahendajate koolituse kohta. Kui soovitakse, et kaasamisprojekte saadaks piirkondlikul tasandil edu, on see hädavajalik eeltingimus. Peale selle peab Euroopa Komisjon oma juhitud projektide – katseprojektide – kaudu ise ka osalema. Need on ette pandud raportis ja need võiks korraldada näiteks mikropiirkondades, millest me oleme rääkinud. Seeläbi meelitaks edukad ja silmapaistvad projektid kõiki huvitatud isikuid kaasamises osalema. Usun, et Euroopa Komisjon peaks olema suuteline kasutama oma õigust avaldada avalikult rahulolematust, kui väärtused, Euroopa õigusaktid ja riiklikud tegevuskavad ei ole sellised nagu peaks, pidades silmas võrdset juurdepääsu kõikidele õigustele, diskrimineerimiskeeldu ja liikumisvabadust."@et5
"Arvoisa puhemies, lehdissä kerrotaan päivittäin romaneihin kohdistuvasta syrjinnästä ja rasistisista teoista. Tätä viestiä komissiolta ovatkin odottaneet innokkaasti tietysti romanit itse ja lisäksi kaikki heidän tukijansa sekä kaikki muut, jotka pitävät tärkeinä Euroopan unionin perusarvoja. Komission on siksi luotava puitteet, EU:n strategia kansallisille toimintasuunnitelmille. Komission vastuu ulottuu kansallisia toimintasuunnitelmia koskevien EU:n puitteiden luomista paljon laajemmalle, koska jäsenvaltioiden edistyminen tässä asiassa edellyttää, että komissio tarjoaa vahvoja kannustimia tukemaan niiden sitoutumista. Tähän tarvitaan, kuten mietinnössä tuodaan selvästi esille, saatujen tulosten erittäin huolellista arviointia käyttämällä vertailuarvoja ja indikaattoreita. Tarvitaan myös kaikkien asianomaisten osapuolten ja ennen kaikkea romaniyhteisöjen osallistumista. Mielestäni on hyvin tärkeää luoda yhteys romanisovittelijoiden kouluttamista koskevaan Euroopan neuvoston ohjelmaan. Tämä on välttämätön edellytys osallistamishankkeiden menestymiselle alueellisella tasolla. Seuraavaksi Euroopan komission on panostettava myös itse toteuttamiinsa hankkeisiin, koehankkeisiin, kuten mietinnössä ehdotetaan. Hankkeita voitaisiin toteuttaa esimerkiksi aiemmin mainituilla mikroalueilla. Esimerkilliset ja merkittävät hankkeet voivat tällä tavoin saada kaikki asianomaiset osapuolet vakuuttumaan osallistamisprosessiin mukaantulosta. Uskon, että Euroopan komisssiolla olisi sen jälkeen myös oikeus puuttua asiaan silloin, kun arvot, EU:n lainsäädäntö ja kansalliset toimintasuunnitelmat eivät ole sellaisia kuin niiden pitäisi olla, jotta yhdenvertaiset mahdollisuudet nauttia kaikista oikeuksista, syrjimättömyys ja vapaa liikkuvuus voisivat toteutua."@fi7
"Elnök asszony, sajnos a sajtóban nap mint nap olvashatunk tudósításokat a romákkal szembeni diszkriminatív vagy rasszista cselekményekről. Ezért ezt a bizottsági közleményt természetesen maguk a romák is lelkesen várták, akárcsak az összes támogatójuk és mindenki, aki jelentőséget tulajdonít az Európai Unió alapvető értékeinek. A Bizottságnak ezért ki kell dolgoznia egy keretet, egy európai stratégiát a nemzeti cselekvési tervekhez. A felelőssége messze túl fog mutatni a nemzeti cselekvési tervekhez szükséges európai keret kidolgozásán, mert a tagállamok ebben a témában csak akkor fognak előrehaladást elérni, ha erős ösztönzést kapnak a Bizottságtól, hogy elkötelezzék magukat az ügy mellett. Ehhez – mint azt a jelentés nagyon jól elmagyarázza – szükség lesz a kapott eredmények rendkívül pontos értékelésére, teljesítménymérő kritériumok és mutatók alkalmazásával. Ugyancsak szükség lesz az összes érdekelt fél és mindenekelőtt a roma közösségek bevonására. Szerintem nagyon fontos kapcsolatot teremteni az Európa Tanács roma közvetítők képzésével foglalkozó programjával. Ez alapfeltétel, ha azt akarjuk, hogy az integrációs projekteket regionális szinten siker koronázza. Ezt követően az Európai Bizottságnak is részt kell vennie a saját projektjei – a saját maga által működtetett projektek, mint azt a jelentés javasolja, kísérleti projektek – révén, amelyeket folytathatna például az itt emlegetett mikrorégiókban, hogy ezek a példaértékű, figyelemreméltó projektek minden érdekelt felet meggyőzhessenek arról, hogy érdemes részt vennie az integrációs folyamatban. Úgy vélem továbbá, hogy az Európai Bizottságnak is meg kell engedni, hogy éljen a hivatalos panasztételhez való jogával, amennyiben az értékek, európai jogszabályok és nemzeti cselekvési tervek nem a várakozásnak megfelelően alakulnak, szem előtt tartva a jogokhoz való egyenlő hozzáférést, a megkülönböztetésmentességet és a szabad mozgást."@hu11
"Signora Presidente, purtroppo, ogni giorno leggiamo sui giornali di episodi di discriminazione o razzismo nei confronti dei rom. La comunicazione della Commissione era quindi molto attesa anche dagli stessi rom, da tutti i loro sostenitori e da chiunque ritenga importanti i valori fondamentali dell’Unione europea. La Commissione dovrà sviluppare un quadro, una strategia comunitaria, per i piani d’azione nazionali. La responsabilità della Commissione va ben oltre lo sviluppo di un quadro comunitario per i piani d’azione nazionali, perché gli Stati membri otterranno risultati in quest’ambito solo con un forte incoraggiamento da parte della Commissione. A questo scopo sarà necessaria, come la relazione chiaramente evidenzia, una valutazione dettagliata dei risultati conseguiti, utilizzando indicatori e parametri di riferimento. Bisogna inoltre coinvolgere tutte le parti interessate e le comunità rom sin dalle prime fasi. È fondamentale creare un collegamento con il programma del Consiglio d’Europa sulla formazione dei mediatori per i rom, prerequisito fondamentale per il successo a livello regionale dei progetti di inclusione. La relazione invita la Commissione a partecipare sviluppando e gestendo progetti pilota, da attuare ad esempio nelle microregioni di cui abbiamo parlato, affinché progetti solidi e convincenti portino alla partecipazione di tutte le parti interessate al processo di inclusione. Alla Commissione europea deve essere offerta la possibilità di contestazione presentare un reclamo ufficiale nel caso in cui valori, normative comunitarie e piani d’azione nazionali non siano correttamente applicati, tenendo in considerazione l’importanza di un equo accesso a tutti i diritti, il principio della non-discriminazione e la libertà di circolazione."@it12
"Ponia pirmininke, deja, kasdien spaudoje skaitome pranešimus apie prieš romus nukreiptus diskriminacinius arba rasistinius veiksmus. Todėl šio Komisijos komunikato labai nekantriai laukė patys romai, žinoma, ir visi juos palaikantieji, taip pat visi kiti, kurie supranta, kokios svarbios yra Europos Komisijos pagrindinės vertybės. Todėl Komisija turės sukurti sistemą, Europos Sąjungos strategiją dėl nacionalinių veiksmų planų. Ji bus atsakinga ne tik už šios Europos Sąjungos sistemos dėl nacionalinių veiksmų planų sukūrimą, nes valstybės narės darys pažangą šiuo klausimu tik tada, jeigu sulauks tvirto Komisijos paskatinimo įsipareigoti šiuo klausimu. Tam bus reikalingas – kaip labai tinkamai paaiškinama pranešime – labai tikslus pasiektų rezultatų įvertinimas, pasinaudojant lyginamaisiais kriterijais ir rodikliais. Bus būtina nuo pat pradžių į tai įtraukti visas suinteresuotąsias šalis ir romų bendruomenes. Manau, kad labai svarbu tai susieti su Europos Tarybos programa dėl romų tarpininkų mokymų. Tai esminė sąlyga siekiant, kad įtraukties projektai būtų sėkmingi regioniniu lygmeniu. Be to, Europos Komisija taip pat į tai turi įsitraukti remdamasi savo projektais, kuriuos ji pati įgyvendintų, bandomaisiais projektais – būtent tai siūloma šiame pranešime – kurie galėtų būti vykdomi, pvz., mikroregionuose, apie kuriuos kalbėjome, kad pavyzdiniais, puikiais projektais būtų galima įtikinti visas suinteresuotąsias šalis įsitraukti į šį įtraukties procesą. Manau, Europos Komisija taip pat turėtų sugebėti pasinaudoti savo teise pateikti oficialų skundą, kai jos vertybės, Europos Sąjungos teisės aktai ir nacionaliniai veiksmų planai nėra tokie, kokie turėtų būti, turėdama omenyje vienodą galimybę pasinaudoti visomis teisėmis, teise į nediskriminavimą ir judėjimo laisve."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Diemžēl katru dienu presē aprakstīti gadījumi saistībā ar diskriminējošu vai rasistisku rīcību pret romiem. Tāpēc šo Komisijas paziņojumu ar nepacietību ir gaidījuši gan, protams, paši romu tautības iedzīvotāji, gan visi viņu atbalstītāji un ikviens, kas piešķir nozīmi Eiropas Savienības pamatvērtībām. Tādēļ Komisijai būs jāizstrādā sistēma, Eiropas stratēģija valstu rīcības plāniem. Komisijas atbildība būs krietni vien plašāka nekā šī Eiropas sistēma valstu rīcības plāniem, jo dalībvalstis panāks rezultātus šajā jautājumā vienīgi tad, ja Komisija radīs spēcīgu stimulu, kā veicināt to apņemšanos. Šajā nolūkā — kā ziņojumā ļoti labi izskaidrots — ir ļoti precīzi jānovērtē sasniegtie rezultāti, izmantojot robežvērtības kritērijus un rādītājus. Tam būs vajadzīga arī visu ieinteresēto pušu iesaistīšanās, un galvenokārt tās būs romu kopienas. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi šo stratēģiju sasaistīt ar Eiropas Padomes programmu par romu vidutāju apmācību. Tas ir būtisks priekšnoteikums, lai iekļaušanas projekti vainagotos ar panākumiem reģionālā līmenī. Turklāt Eiropas Komisijai ir jāiesaistās arī, izstrādājot pašai savus projektus, izmēģinājuma projektus — kā ierosināts arī šajā ziņojumā —, ko varētu īstenot, piemēram, mikroreģionos, par kuriem mēs runājām, lai ievērojami paraugprojekti varētu pārliecināt visas ieinteresētās puses iesaistīties šajā integrācijas procesā. Es uzskatu, ka Eiropas Komisijai jāspēj izmantot arī savas tiesības oficiāli iesniegt sūdzības, ja vērtības, Eiropas tiesību akti un valstu rīcības plāni nav tādi, kādiem tiem vajadzētu būt, paturot prātā vienlīdzīgu piekļuvi visām tiesībām, nediskrimināciju un pārvietošanās brīvību."@lv13
"Madame la Présidente, malheureusement, nous pouvons lire, effectivement, chaque jour dans la presse des comptes rendus d'actes de discrimination ou de propos racistes à l'endroit des Roms. C'est donc dire avec quelle impatience cette communication de la Commission est attendue par les Roms eux-mêmes, bien sûr, ainsi et par tous leurs soutiens et toutes les personnes qui sont attachées aux valeurs fondamentales de l'Union européenne. La Commission aura donc à élaborer un cadre pour les plans d'action nationaux, une stratégie européenne. Sa responsabilité ira bien au-delà de l'élaboration de ce cadre européen pour les plans d'action nationaux parce que les États membres n'avanceront sur ce sujet que s'ils y sont tenus de manière extrêmement incitative par la Commission européenne. Cela passe – et le rapport le dit fort bien – par l'évaluation des résultats de manière extrêmement précise, avec des critères de référence et des indicateurs. Cela passe par la participation de toutes les parties intéressées et des communautés roms en premier lieu. Je crois qu'il est très important de faire le lien avec le programme du Conseil de l'Europe sur la formation des médiateurs roms. C'est une condition indispensable pour que, à l'échelle territoriale, les projets inclusifs soient couronnés de succès. Puis il faut que la Commission européenne s'engage aussi à travers des projets propres, menés par elle-même, des projets-pilotes – c'est ce que propose ce rapport – qui pourraient être menés, par exemple, dans les microrégions dont nous avons parlé, de manière à ce que des projets exemplaires, remarquables, puissent convaincre tous les acteurs de s'engager dans cette dynamique pour l'inclusion. Je crois, ensuite, que la Commission européenne devra aussi savoir utiliser son droit de constat de carence quand les valeurs, la législation européenne et les plans d'action nationaux ne seront pas complétés comme il se doit, en ayant en référence et en tête l'accès égal à tous les droits, la non-discrimination et la libre circulation."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, helaas kunnen we inderdaad iedere dag in de pers berichten lezen over discriminatie of racistische opmerkingen ten opzichte van Roma. Daarom werd er met zoveel ongeduld op deze mededeling van de Commissie gewacht, door de Roma zelf natuurlijk en door allen die hen steunen en door iedereen die hecht aan de fundamentele waarden van de Europese Unie. De Commissie zal daarom een kader moeten ontwikkelen voor de nationale actieplannen, een Europese strategie. Haar verantwoordelijkheid zal verder reiken dan het uitwerken van dit Europees kader voor de nationale actieplannen, omdat de lidstaten slechts voortgang zullen maken op dit vlak als zij hier nadrukkelijk toe worden aangespoord door de Europese Commissie. Dat vereist, en dat wordt heel goed verwoord in het verslag, een uiterst nauwkeurige evaluatie van de resultaten, met gebruikmaking van benchmarks en indicatoren. Dat vereist ook de deelname van alle betrokken partijen en in de eerste plaats de Roma-gemeenschappen. Ik denk dat het heel belangrijk is om aan te sluiten bij het programma van de Raad van Europa met betrekking tot de opleiding van Roma-bemiddelaars. Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor het slagen van de integratieprojecten op regionaal niveau. Bovendien moet de Europese Commissie haar betrokkenheid tonen door middel van eigen, door haar zelf geleide projecten, proefprojecten, zoals dat wordt voorgesteld in het verslag, die bijvoorbeeld kunnen worden uitgevoerd in de microregio's waarover we hebben gesproken, zodat voorbeeldprojecten, opvallende projecten, alle betrokkenen kunnen overtuigen om mee te gaan in dit integratieproces. Bovendien denk ik dat de Europese Commissie ook gebruik zal moeten maken van haar recht om tekortkomingen te constateren, wanneer aan de waarden, de Europese wetgeving en de nationale actieplannen niet de juiste invulling wordt gegeven, daarbij de gelijke toegang tot alle rechten, non-discriminatie en vrij verkeer als uitgangspunt in gedachten houdend."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Niestety, codziennie w prasie czytamy doniesienia o aktach dyskryminacji lub rasizmu wobec Romów. Dlatego też przedmiotowy komunikat ze strony Komisji jest tak oczekiwany, oczywiście przez samych Romów, jak i przez ich stronników, a także wszystkich, którzy przywiązują wagę do podstawowych wartości Unii Europejskiej. Dlatego też Komisja opracuje ramy narodowych planów działania. Jej odpowiedzialność wykraczać będzie daleko poza opracowanie takich europejskich ram dla narodowych planów działania, gdyż państwa członkowskie osiągną postęp w tym temacie wyłącznie jeżeli otrzymają silną motywację ze strony Komisji do zaangażowanie się w ten proces. Będzie to wymagać – jak dobrze wyjaśniono w przedmiotowym sprawozdaniu – bardzo dokładnej oceny uzyskanych wyników, z wykorzystaniem kryteriów punktów odniesienia i wskaźników. Będzie to również wymagać zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, w pierwszym rzędzie społeczności Romów. Uważam, że bardzo ważne jest nawiązanie do programu Rady Europy ukierunkowanego na szkolenie mediatorów romskich. Stanowi to niezbędny warunek tego, by projekty integracji uwieńczone zostały sukcesem na szczeblu regionalnym. Następnie Komisja Europejska musi też zaangażować się poprzez własne projekty, które sama będzie prowadzić, projekty pilotażowe – jak zaproponowano w sprawozdaniu – które mogłyby być prowadzone na przykład we wspomnianych mikroregionach, aby te wzorcowe, godne uwagi projekty mogły przekonać wszystkie zainteresowane strony do włączenia się w proces integracji. Jestem również przekonana, że Komisja Europejska powinna móc wykorzystać swoje prawo do oficjalnej skargi w przypadku, gdyby wartości, prawodawstwo europejskie i narodowe plany działania okazały się inne niż powinny pod względem równego dostępu do wszystkich praw, niedyskryminacji i swobody przemieszczania się."@pl16
"Senhora Presidente, infelizmente, todos os dias podemos ler na imprensa notícias que dão conta de actos discriminatórios ou racistas contra os Roma. Essa a razão por que esta comunicação da Comissão foi ansiosamente aguardada pela própria comunidade cigana, naturalmente, e por todos aqueles que a apoiam e todos aqueles que atribuem importância aos valores fundamentais da União Europeia. A Comissão Europeia terá, portanto, de desenvolver um quadro, uma estratégia europeia, para os planos de acção nacionais. A responsabilidade da Comissão irá contudo muito para além da elaboração deste quadro europeu para os planos de acção nacionais, uma vez que os Estados-Membros só avançarão nesta matéria se receberem um forte incentivo da Comissão Europeia para se comprometerem com esta iniciativa. Isso requer - como o relatório muito bem explica - uma avaliação extremamente precisa dos resultados obtidos, a utilização de critérios de referência e de indicadores. Requer também o envolvimento de todas as partes interessadas e, em primeira instância, o das próprias comunidades Roma. Creio que é muito importante estabelecer a ligação com o programa do Conselho da Europa relativo à formação dos mediadores ciganos. Esta é uma condição essencial para que os projectos de inclusão sejam coroados de êxito a nível regional. Seguidamente, é necessário que a Comissão se envolva também através dos seus próprios projectos, geridos por ela própria, de projectos-piloto - é isso que o relatório propõe - que poderiam ser geridos, por exemplo, nas micro-regiões de que falámos, de modo a que projectos exemplares e dignos de nota possam persuadir todas as partes interessadas a envolverem-se neste processo de inclusão. Creio, portanto, que a Comissão Europeia deveria poder também exercer o seu direito de reclamar oficialmente quando os valores, o direito comunitário e os planos de acção nacionais não são devidamente observados, tendo em mente a igualdade de acesso a todos os direitos, a não discriminação e a livre circulação."@pt17
"Dnă președintă, din păcate, citim în fiecare zi în presă relatări despre acte discriminatorii sau rasiste la adresa romilor. De aceea, această comunicare a Comisiei a fost așteptată cu nerăbdare de însăși populația romă și, bineînțeles, de toți susținătorii acestora și de toți cei care acordă importanță valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Comisia va trebui așadar să elaboreze un cadru, o strategie europeană, pentru planurile de acțiune naționale. Responsabilitatea sa va depăși cu mult elaborarea acestui cadru european pentru planurile de acțiune naționale, deoarece statele membre nu vor avansa în această direcție decât dacă vor fi încurajate puternic de către Comisie să se angajeze în realizarea acestui obiectiv. Acest lucru va presupune – iar raportul o explică foarte bine – o evaluare extrem de precisă a rezultatelor obținute, utilizând criterii de referință și indicatori. De asemenea, va fi necesară, în primul rând, implicarea tuturor părților interesate și a comunităților rome. Cred că este foarte important să facem o legătură cu programul Consiliului Europei privind formarea mediatorilor romi. Este o condiție indispensabilă pentru ca, la nivel regional, proiectele în materie de incluziune să fie încununate de succes. Apoi, Comisia Europeană trebuie să se implice și prin propriile sale proiecte, gestionate de ea însăși, proiecte pilot - ceea ce propune acest raport - care ar putea fi derulate, de exemplu, în microregiunile despre care am vorbit, astfel încât proiecte exemplare, remarcabile, să poată convinge părțile interesate să se angajeze în acest proces al integrării. De aceea, cred că Comisia Europeană ar trebui să poată să-și utilizeze dreptul de a adresa plângeri oficiale atunci când legislația europeană și planurile de acțiune naționale nu sunt așa cum ar trebui să fie, militând pentru un acces egal la toate drepturile, pentru nediscriminare și liberă circulație."@ro18
"Žiaľ, každý deň čítame v tlači správy o diskriminačných alebo rasistických útokoch na Rómov. Z tohto dôvodu toto oznámenie Komisie tak netrpezlivo očakávali, samozrejme, aj samotní Rómovia, všetci ich podporovatelia a všetci, ktorí pripisujú dôležitosť základným hodnotám Európskej únie. Preto bude Komisia musieť vypracovať rámec, európsku stratégiu pre národné akčné plány. Jeho kompetencia bude podstatnou mierou presahovať rozvoj tohto európskeho rámca pre národné akčné plány, pretože členské štáty urobia pokrok v tomto smere iba vtedy, ak dostanú od Komisie silný stimul, vďaka ktorému ho budú dodržiavať. V správe je veľmi dobre vysvetlené, že si to bude vyžadovať mimoriadne presné hodnotenie dosiahnutých výsledkov, využitie referenčných kritérií a ukazovateľov. Potrebné bude tiež zapojenie všetkých zúčastnených strán, predovšetkým rómskych komunít. Myslím si, že je veľmi dôležité vytvoriť spojenie s programom Rady Európy o školení rómskych mediátorov. Toto je zásadná podmienka, ak majú byť projekty začleňovania korunované úspechom na regionálnej úrovni. Chcem tiež povedať, že Európska komisia musí byť tiež zapojená prostredníctvom svojich projektov, ktoré bude sama realizovať, pilotných projektov, ako sa navrhuje v správe, ktoré by sa mohli realizovať napríklad v mikroregiónoch, o ktorých sme hovorili, aby príkladné a pozoruhodné projekty presvedčili všetky zainteresované strany, aby sa zapojili do tohto procesu začleňovania. Myslím si teda, že Európska komisia by mala byť schopná využiť svoje právo na oficiálnu sťažnosť, keď hodnoty, európske právne predpisy a národné akčné plány nebudú také, aké by mali byť, pričom bude mať na pamäti rovnaký prístup ku všetkým právam, nediskrimináciu a slobodu pohybu."@sk19
"Gospa predsednica, žal v tisku vsak dan beremo o diskriminacijskih ali rasističnih dejanjih, uperjenih proti Romom. Zato so na to sporočilo Komisije seveda težko čakali sami Romi in vsi njihovi zagovorniki ter vsi, ki pripisujejo pomen temeljnim vrednotam Evropske unije. Komisija bo torej morala pripraviti okvir, evropsko strategijo, za nacionalne akcijske načrte. Njena odgovornost bo precej presegala razvoj tega evropskega okvira za nacionalne akcijske načrte, ker bodo države članice v zvezi s tem napredovale samo, če jih bo Komisija močno spodbudila, naj se zavežejo temu. Za to bo potrebna – kot poročilo zelo dobro pojasnjuje – izredno natančna ocena pridobljenih rezultatov ob uporabi referenčnih meril in kazalnikov. Potrebno bo tudi sodelovanje vseh zainteresiranih strani in predvsem romskih skupnosti. Menim, da je zelo pomembno ustvariti povezavo s programom Sveta Evrope za usposabljanje romskih posrednikov. To je bistveni pogoj, če naj bodo projekti vključevanja uspešni na regionalni ravni. Evropska komisija mora sodelovati tudi s svojimi projekti, ki jih vodi sama, pilotnimi projekti – to predlaga poročilo –, ki bi lahko na primer izvajali v mikroregijah, o katerih smo govorili, tako da bi lahko zgledni, posebni projekti prepričali vse zainteresirane strani, da sodelujejo v tem procesu vključevanja. Menim, da mora imeti Evropska komisija tudi možnost izkoristiti svojo pravico do uradne pritožbe, kadar vrednote, evropska zakonodaja in nacionalni akcijski načrti niso takšni, kakršni bi morali biti, pri čemer je treba upoštevati enak dostop do vseh pravic, nediskriminacijo in prosto gibanje."@sl20
"Fru talman! Tyvärr läser vi varje dag i tidningarna om diskriminerande eller rasistiska övergrepp på romer. Romerna själva har därför givetvis satt stort hopp till kommissionens meddelande, men det har också alla människor som stöder dem, alla som anser att EU:s grundläggande värderingar är viktiga. Kommissionen kommer således att behöva utarbeta ett ramverk, en EU-strategi, för de nationella handlingsplanerna. Kommissionens ansvar omfattar långt mer än enbart utvecklingen av denna EU-ram för de nationella handlingsplanerna, eftersom medlemsstaterna bara kommer att kunna åstadkomma resultat på området om kommissionen ser till att engagemanget verkligen ligger i deras intresse. Som betänkandet förklarar på ett mycket bra sätt kräver detta att uppnådda resultat analyseras mycket noga, med hjälp av olika resultatmått och nyckeltal. Dessutom erfordras ett engagemang från alla berörda parters sida, och i synnerhet då av den romska befolkningen själv. För mig är det ytterst angeläget att skapa en koppling till Europarådets utbildningsprogram för romska medlare. Detta är en avgörande förutsättning för att lyckas med regionala integreringsprojekt. Kommissionen behöver också engagera sig genom att driva egna projekt och pilotprojekt – vilket ju är vad betänkandet föreslår. Dessa skulle exempelvis kunna genomföras i de mikroregioner som tidigare har nämnts, så att föredömliga projekt som är något utöver det vanliga kan övertyga alla berörda parter att delta i integreringsprocessen. Om värderingar, EU:s lagstiftning eller nationella handlingsplaner inte är optimala anser jag för övrigt att kommissionen också borde kunna använda sin rätt att inleda ett officiellt förfarande, med beaktande av att alla ska ha lika tillgång till samtliga rättigheter, frihet från diskriminering och fri rörlighet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph