Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-08-Speech-2-603-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110308.28.2-603-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, we have finally come to the moment when we will have to vote on this report. In my view, this is not necessarily a moment of celebration: I prefer to see it as a moment when we have to be wise and to look at what we have achieved so far and what we want to achieve in the future. However, because I am aware of the huge amount of work that has been put into this report, please allow me to congratulate and thank not only the rapporteur and the other Members involved, but also the staff of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs and our policy advisers. When we first began discussing this issue, we were all hoping that the Union was actually moving towards an EU strategy on Roma inclusion. Instead, we will have a framework, and then the Member States will decide whether or not to draw up their own strategies. I am afraid, given past experience – and please allow me to be pessimistic here – that this may be a process that is very much money driven, funding driven. In my view, people in the developed countries ‘discovered’ the Roma not necessarily because they recognised the bad conditions in which Roma were living in their countries of origin, but because they were bothered by the presence of Roma in the streets and on the margins of cities. This is about more than funding. It is very much about the basic human rights of this population group. The Commissioner spoke of work in progress. I hope that we shall see not only work but also some real progress."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, konečně jsme se dostali k tomu, že se o této zprávě bude muset hlasovat. Podle mého názoru není nutné, abychom nad tím jásali. Pro mě je to spíše okamžik, kdy je třeba počínat si moudře a podívat se na to, čeho jsme zatím dosáhli a čeho chceme ještě dosáhnout. Jelikož však vím, jaké enormní množství práce se skrývá za touto zprávou, dovolte mi prosím blahopřát nejen zpravodajce a dalším poslancům, kteří přiložili ruku k dílu, ale také pracovníkům Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a našim politickým poradcům. Když jsme poprvé začali projednávat tuto otázku, všichni jsme doufali, že cílem Unie ve skutečnosti je vytvořit evropskou strategii pro začleňování Romů. Místo toho se bude jednat o rámec a členské státy se následně rozhodnou, jestli vypracují nebo nevypracují vlastní strategie. Na základě dosavadních zkušeností se obávám – a dovolte mi zaujmout pesimistický pohled –, že se jedná o proces, v němž jsou určujícím hlediskem asi především peníze, především financování. Podle mého soudu si obyvatelé vyspělých zemí „všimli“ Romů nikoliv hlavně proto, že si uvědomili, v jakých špatných podmínkách Romové žijí ve svých zemích původu, ale proto, že jim byla na obtíž přítomnost Romů v ulicích a okrajových oblastech měst. Jenže zde jde o víc než jen o financování. Jde tu o základní lidská práva této skupiny obyvatel. Paní komisařka hovořila o probíhající činnosti. Doufám, že se dočkáme nejenom činnosti, ale i nějakého skutečného pokroku."@cs1
"Fru formand! Vi er endelig nået til det tidspunkt, hvor vi skal stemme om denne betænkning. Efter min mening er det ikke nødvendigvis noget at fejre. Jeg foretrækker at se det som et tidspunkt, hvor vi skal være kloge og se på, hvad vi har opnået hidtil, og hvad vi ønsker at opnå i fremtiden. Men fordi jeg er klar over det kolossale arbejde, der er blevet lagt i denne betænkning, vil jeg gerne have lov til at lykønske og takke ikke bare ordføreren og de øvrige involverede medlemmer, men også medarbejderne i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og vores politiske rådgivere. Da vi første gang begyndte at diskutere dette spørgsmål, håbede vi alle, at EU rent faktisk bevægede sig i retning af en EU-strategi om integration af romaer. I stedet får vi en ramme, og så skal medlemsstaterne selv beslutte, om de vil udarbejde deres egne strategier eller ej. Baseret på de tidligere erfaringer er jeg bange for – og her vil jeg tillade mig at være pessimistisk – at dette kan være en proces, som i høj grad er styret af penge og finansiering. Efter min mening "opdagede" folk i de udviklede lande ikke nødvendigvis romaerne, fordi de blev opmærksomme på de dårlige vilkår, som romaerne levede under i deres oprindelseslande, men fordi de følte sig generet af romaernes tilstedeværelse på gader og stræder og i byernes udkant. Dette drejer sig om mere end finansiering. Det drejer sig i høj grad om de grundlæggende menneskerettigheder for denne befolkningsgruppe. Kommissæren talte om et igangværende arbejde. Jeg håber, at vi ikke kun vil se arbejde, men også nogle reelle fremskridt."@da2
"Frau Präsidentin! Wir sind endlich an dem Punkt angekommen, an dem wir über diesen Bericht abstimmen müssen. Es ist aus meiner Sicht nicht unbedingt ein Anlass zum Feiern: Ich sehe es lieber als Anlass, weise zurückzublicken und einzuschätzen, was wir bisher erreicht haben und was wir in der Zukunft erreichen wollen. Da ich mir aber der enormen Arbeit bewusst bin, die in diesen Bericht gesteckt wurde, erlauben Sie mir bitte, nicht nur dem Berichterstatter und den anderen beteiligten Abgeordneten zu gratulieren und zu danken, sondern auch den Mitarbeitern des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und unseren politischen Beratern. Als wir das Thema zum ersten Mal erörterten, hofften wir alle, dass sich die Union tatsächlich auf eine EU-Strategie zur Integration der Roma zubewegt. Stattdessen werden wir ein Rahmenwerk haben und die Mitgliedstaaten werden dann entscheiden, ob sie ihre eigenen Strategien entwickeln oder nicht. Ich befürchte aufgrund vergangener Erfahrungen – erlauben Sie mir bitte an dieser Stelle pessimistisch zu sein – dass dieser Prozess sehr stark von finanziellen Aspekten angetrieben wird. Aus meiner Sicht haben die Menschen in den Industrieländern die Roma nicht deswegen „entdeckt“, weil sie die schlechten Bedingungen erkannten, in denen die Roma in ihren Herkunftsländern lebten, sondern weil sie die Anwesenheit der Roma auf den Straßen und an den Rändern ihrer Städte störte. Hier geht es um mehr als nur Geld. Es geht um die grundlegenden Menschenrechte dieser Bevölkerungsgruppe. Der Kommissar sprach von fortschreitenden Bemühungen. Ich hoffe, dass wir nicht nur Bemühungen sehen, sondern echten Fortschritt."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, επιτέλους ήρθε η στιγμή που θα πρέπει να ψηφίσουμε επί αυτής της έκθεσης. Κατά την άποψή μου, δεν πρόκειται απαραίτητα για στιγμή εορτασμού: Προτιμώ να την αντιμετωπίζω ως στιγμή κατά την οποία πρέπει να φερθούμε έξυπνα και να εξετάσουμε ό,τι έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής και τι θέλουμε να επιτύχουμε στο μέλλον. Εντούτοις, επειδή γνωρίζω το τεράστιο έργο που επιτελέστηκε για αυτήν την έκθεση, επιτρέψτε μου να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όχι μόνο την εισηγήτρια και τους άλλους συμμετέχοντες βουλευτές, αλλά και το προσωπικό της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τους συμβούλους μας επί θεμάτων πολιτικής. Όταν πρωτοξεκινήσαμε να συζητούμε για αυτό το θέμα, όλοι ελπίζαμε ότι η Ένωση βάδιζε πράγματι προς μια στρατηγική της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά. Αντί για αυτήν, θα αποκτήσουμε ένα πλαίσιο και στη συνέχεια τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν εάν θα καταρτίσουν δικές τους στρατηγικές. Φοβούμαι, δεδομένης της εμπειρίας του παρελθόντος –παρακαλώ επιτρέψτε μου να είμαι απαισιόδοξη, εν προκειμένω– ότι ενδεχομένως να αποτελέσει μια διαδικασία η οποία βασίζεται κυρίως στην χρηματοδότηση. Κατά την άποψή μου, οι άνθρωποι στις αναπτυγμένες χώρες «ανακάλυψαν» τους Ρομά όχι απαραίτητα, επειδή αναγνώρισαν τις κακές συνθήκες διαβίωσης των Ρομά στις χώρες καταγωγής τους, αλλά επειδή ενοχλήθηκαν από την παρουσία των Ρομά στους δρόμους και στα όρια των πόλεων. Το ζήτημα ξεπερνά τα όρια της χρηματοδότησης. Πρόκειται πολύ περισσότερο για τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτής της πληθυσμιακής ομάδας. Ο Επίτροπος μίλησε για έργο εν εξελίξει. Ελπίζω ότι δεν θα δούμε μόνο έργο, αλλά και πραγματική εξέλιξη."@el10
". – Señora Presidenta, finalmente ha llegado el momento en que votaremos este informe. En mi opinión, no es necesariamente un momento de celebración. Prefiero considerarlo como un momento en que debemos mostrarnos sensatos y examinar lo que hemos logrado hasta ahora y lo que deseamos alcanzar en el futuro. Sin embargo, como soy consciente de la gran cantidad de trabajo que se ha invertido en este informe, permítanme felicitar y dar las gracias no solo a la ponente y a las demás diputadas y diputados que han intervenido en él, sino también al personal de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y a nuestros asesores políticos. Cuando comenzamos el debate sobre este tema, todos esperábamos que la Unión avanzara hacia una estrategia para la inclusión de la población romaní. En lugar de ello tendremos un marco y a continuación los Estados miembros decidirán si elaboran o no sus propias estrategias. Me temo que, en vista de experiencias pasadas —y permítanme mostrarme pesimista en este aspecto—, este puede ser en gran parte un proceso impulsado por el dinero, por la financiación. En mi opinión, los habitantes de los países desarrollados «descubrieron» a los ciudadanos romaníes no necesariamente por reconocer las malas condiciones en que vivían en sus países de origen, sino porque les molestaba su presencia en las calles y en las afueras de las ciudades. Esto requiere algo más que fondos. Se trata en gran parte de los derechos humanos fundamentales de este grupo de población. La señora Comisaria ha hablado sobre un trabajo en curso. Espero que no solo sea trabajo, sino que también se logren verdaderos avances."@es21
"Lugupeetud juhataja! Lõpuks ometi on jõudnud kätte aeg, mil peame raporti üle hääletama. Minu arvates ei ole see ilmtingimata hetk, mida tähistada: eelistan näha seda hetkena, mil peame olema targad ja vaatama, mida oleme siiani saavutanud ning mida soovime saavutada tulevikus. Kuna tean, kui palju tööd selle raporti koostamiseks tehti, lubage mul kiita ja tänada raportööri ja ka teisi raportiga seotud parlamendiliikmeid, samuti kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni töötajaid ning meie poliitilisi nõunikke. Kui alustasime selle teema arutamist, lootsime kõik, et Euroopa Liit liigub tegelikult romade kaasamist käsitleva ELi strateegia poole. Selle asemel luuakse meile raamistik ja siis otsustavad liikmesriigid, kas nad koostavad oma strateegia või mitte. Pidades silmas varasemaid kogemusi, kardan – palun lubage mul siinkohal olla pessimistlik –, et tegemist võib olla protsessiga, mida ajendab suuresti raha või rahalised vahendid. Minu arvates „avastasid“ arenenud riikide elanikud romad mitte ilmtingimata sellepärast, et nad mõistsid, kui halbades tingimustes romad oma päritoluriigis elavad, vaid sellepärast, et neid häiris romade viibimine tänavatel ja äärelinnades. Küsimus on milleski enamas kui rahastamises. Küsimus on selle elanikerühma põhilistes inimõigustes. Volinik rääkis pidevast tööst. Loodetavasti näeme lisaks tööle ka mõningaid tegelikke edusamme."@et5
"Arvoisa puhemies, on lopultakin aika äänestää tästä mietinnöstä. Katson, ettei tällä hetkellä kuitenkaan välttämättä ole aihetta juhlia, koska meidän on nyt otettava järki käteen, tarkasteltava tähänastisia saavutuksia ja pohdittava, mitä haluamme vielä saavuttaa. Koska kuitenkin tiedän, että tämän mietinnön hyväksi on tehty valtavasti työtä, haluaisin onnitella ja kiittää niin esittelijää ja muita työhön osallistuneita jäseniä kuin myös kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan henkilöstöä ja poliittisia neuvonantajiamme. Kun alun perin käynnistimme keskustelun tästä kysymyksestä, jokainen meistä toivoi, että unionissa todella alettaisiin soveltaa romaniväestön osallistamista koskevaa EU:n strategiaa. Sen sijaan tulokseksi saadaankin vain puitteet, minkä jälkeen jäsenvaltiot päättävät, laativatko ne omat strategiansa. Aiempien kokemusten perusteella pelkään – ja saanen olla tältä osin pessimistinen – että tätä prosessia ohjaavat pääasiassa raha ja rahoituksen saanti. Se, että kehittyneiden maiden ihmiset ovat "havahtuneet huomaamaan" romanit, ei mielestäni välttämättä johdu niiden kehnojen olojen tiedostamisesta, joissa romanit ovat asuneet lähtömaissaan, vaan kyllästymisestä romanien oleskeluun kaduilla ja kaupunkien laitamilla. Tässä ei ole kyse pelkästään rahoituksesta. Kyse on erityisesti tämän väestöryhmän perusihmisoikeuksista. Komission jäsen puhui kehitettävästä työstä. Toivon, että tulemme näkemään työn lisäksi myös todellista kehitystä."@fi7
"Madame la Présidente, voici enfin venu le moment de voter sur ce rapport. Selon moi, ce n’est pas forcément un moment à célébrer, mais plutôt le moment d’être sage et de réfléchir sur ce que nous avons déjà réalisé et ce que nous voulons réaliser à l’avenir. Toutefois, étant consciente de la quantité énorme de travail qu’a demandé ce rapport, permettez-moi de féliciter et de remercier, non seulement la rapporteure et les autres députés ayant participé aux travaux, mais aussi les membres de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que nos conseillers politiques. Lorsque nous avons abordé pour la première fois ce sujet, nous espérions tous que l’Union était réellement en voie d’élaborer une stratégie européenne pour l’intégration des Roms. À la place, nous aurons un cadre, et, ensuite, les États membres décideront d’élaborer ou de ne pas élaborer leur propre stratégie. Je crains, compte tenu de ce qui s’est déjà passé – permettez-moi d’être pessimiste à ce sujet – qu’il ne s’agisse d’un processus résolument axé sur l’argent, sur le financement. Selon moi, les citoyens des pays développés n’ont pas nécessairement «découvert» les Roms en découvrant leurs mauvaises conditions de vie dans leurs pays d’origine, mais plutôt en étant ennuyés par la présence de Roms dans leurs rues et en périphérie de leurs villes. Le problème va au-delà d’une question de financement. Il s’agit essentiellement des droits de l’homme fondamentaux de cette population. Le commissaire a parlé de travaux en cours. J’espère que nous ne verrons pas que des travaux, mais bien des progrès tangibles."@fr8
"Elnök asszony, végre eljött a pillanat, hogy szavaznunk kell erről a jelentésről. Véleményem szerint ez a pillanat nem feltétlenül az ünneplésé: inkább úgy tekintem, hogy most kell bölcsnek lennünk, és megnézni, hogy eddig mit értünk el, és mit akarunk elérni a jövőben. Mivel azonban tudom, hogy milyen rengeteg munkába került e jelentés elkészítése, engedjék meg, hogy gratuláljak és megköszönjem, nemcsak az előadónak és a többi érintett képviselőnek, hanem az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság munkatársainak és politikai tanácsadóinknak is. Amikor először elkezdtünk tárgyalni erről a kérdésről, mindnyájan abban reménykedtünk, hogy az Unió tényleg a romák integrációjának európai uniós stratégiája felé halad. Ehelyett lesz egy keretünk, és majd a tagállamok fogják eldönteni, hogy elkészítik-e saját stratégiáikat. A korábbi tapasztalatokra való tekintettel attól tartok – és hadd legyek most az egyszer pesszimista –, hogy ez olyan folyamat lehet, amely nagyon nagymértékben a pénztől, a finanszírozástól függ. Véleményem szerint a fejlett országokban az emberek nem feltétlenül azért „fedezték fel” a romákat, mert belátták, hogy a romák milyen rossz körülmények között élnek a származási országaikban, hanem mert zavarta őket a romák látványa az utcákon és a városok peremén. Többről van itt szó, mint a finanszírozás. Nagyon sok szempontból e népcsoport alapvető emberi jogairól van szó. A biztos asszony arról beszélt, hogy dolgozni fogunk az előrehaladáson. Remélem, hogy ebből nemcsak a munkát fogjuk látni, hanem a valódi előrehaladást is."@hu11
"Signora Presidente, siamo finalmente giunti alla votazione della presente relazione. A mio avviso, non si tratta necessariamente di un momento di celebrazione, ma preferisco considerarlo un momento in cui dobbiamo essere saggi e guardare ai progressi ottenuti finora e agli obiettivi per il futuro. Sono consapevole dell'intenso lavoro che ha portato alla redazione della presente relazione e desidero congratularmi con la relatrice, con gli onorevoli deputati coinvolti,con lo staff della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e con i nostri consulenti politici. Quando sono iniziate le discussioni sul tema, tutti ci auguravamo un effettivo progresso verso una strategia europea sui rom. Avremo invece un accordo quadro e gli Stati membri decideranno poi se sviluppare o meno le proprie strategie. Considerando le esperienze passate, consentitemi di essere pessimista: temo che questo processo sia essenzialmente guidato dal denaro, dai finanziamenti. A mio avviso, le popolazioni dei paesi industrializzati hanno “scoperto” l’esistenza dei rom non tanto perché ne abbiano compreso le pessime condizioni di vita nei paesi di origine, m piuttosto perché la loro presenza nelle strade e nelle periferie li disturbava. Non stiamo parlando solo di finanziamenti. Parliamo anche dei diritti umani di base di questa popolazione. Il Commissario ha parlato di lavori in corso: mi auguro di non vedere soltanto lavori, ma anche risultati concreti."@it12
"Ponia pirmininke, galiausiai atėjo metas, kai turime balsuoti dėl šio pranešimo. Mano nuomone, tai nebūtinai džiaugsminga akimirka: labiau norėčiau tai vertinti kaip akimirką, kai turime būti išmintingi ir pažvelgti į tai, ką iki šiol pasiekėme ir ką norime pasiekti ateityje. Tačiau žinodama, kiek darbo įdėta į šį pranešimą, noriu pasveikinti ir padėkoti ne tik pranešėjai ir kitiems prisidėjusiems komitetams, bet ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto darbuotojams ir mūsų politiniams patarėjams. Kai pirmą kartą pradėjome diskusijas dėl šio klausimo, visi tikėjomės, kad Europos Sąjunga iš tiesų juda ES strategijos dėl romų įtraukties link. Vietoj to sukursime sistemą, o tada valstybės narės spręs, ar sudaryti savo pačių strategijas. Remdamasi ankstesne patirtimi bijau, kad – ir šiuo atveju būsiu pesimistė – tai gali būti procesas, kuriame labai didelį vaidmenį vaidins pinigai ir finansavimas. Mano nuomone, išsivysčiusių šalių žmonės „atrado“ romus nebūtinai dėl to, kad jie sužinojo apie blogas sąlygas, kuriomis romai gyveno savo kilmės valstybėse, tačiau dėl to, kad jiems nepatinka romų buvimas gatvėse ir miestų pakraščiuose. Tai susiję ne tik su finansavimu. Tai labai susiję su pagrindinėmis šios gyventojų grupės žmogaus teisėmis. Komisijos narys kalbėjo apie vykdoma veiklą. Tikiuosi, kad pamatysime ne tik veiklą, bet ir tikrą pažangą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Beidzot ir pienācis brīdis, kad mums jābalso par šo ziņojumu. Manuprāt, šim noteikti nav jābūt svinību brīdim: es drīzāk to uzskatītu par brīdi, kad mums jābūt saprātīgiem un jāpalūkojas uz to, ko esam sasnieguši līdz šim un ko mēs vēlamies sasniegt turpmāk. Taču, apzinoties lielo darbu, kas ieguldīts šā ziņojuma sagatavošanā, es vēlos apsveikt un pateikties ne tikai referentei un citiem iesaistītajiem deputātiem, bet arī Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas personālam un mūsu politikas padomdevējiem. Kad mēs pirmo reizi sākām apspriest šo jautājumu, mēs visi cerējām, ka Eiropas Savienība reāli virzās uz ES stratēģiju romu integrācijai. Tā vietā mums būs sistēma, un dalībvalstīm būs jālemj — izstrādāt pašām savas stratēģijas vai ne. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi — un šajā saistībā es esmu ļoti pesimistiska — es baidos, ka tas var kļūt par procesu, ko virza vienīgi nauda un finansējums. Manuprāt, cilvēki attīstītajās valstīs ir pamanījuši romu tautības iedzīvotājus ne jau tāpēc, ka viņi būtu ieraudzījuši, ka romi dzīvo sliktos apstākļos savās mītnes valstīs, bet gan tāpēc, ka romi viņus traucē ar savu klātbūtni ielās un pilsētu nomalēs. Tas nav saistīts tikai ar finansējumu. Tas attiecas uz šīs iedzīvotāju grupas galvenajām cilvēktiesībām. Komisārs runāja par nepārtrauktu darbu. Es ceru, ka mēs redzēsim ne tikai darbu, bet arī reālus panākumus."@lv13
"Madam President, we have finally come to the moment when we will have to vote on this report. In my view, this is not necessarily a moment of celebration: I prefer to see it as a moment when we have to be wise and to look at what we have achieved so far and what we want to achieve in the future. However, because I am aware of the huge amount of work that has been put into this report, please allow me to congratulate and thank not only the rapporteur and the other Members involved, but also the staff of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs and our policy advisers. When we first began discussing this issue we were all hoping that the Union was actually moving towards an EU strategy on Roma inclusion. Instead we will have a framework, and then the Member States will decide whether or not to draw up their own strategies. I am afraid, given past experience – and please allow me to be pessimistic here – that this may be a process that is very much money driven, funding driven. In my view, people in the developed countries ‘discovered’ the Roma not necessarily because they recognised the bad conditions in which Roma were living in their countries of origin, but because they were bothered by the presence of Roma in the streets and on the margins of cities. This is about more than funding. It is very much about the basic human rights of this population group. The Commissioner spoke of work in progress. I hope that we shall see not only work but also some real progress."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, eindelijk is het moment aangebroken waarop we over dit verslag moeten stemmen. Naar mijn mening is dit niet per definitie een moment om te vieren. Ik zie het liever als een moment waarop we verstandig moeten zijn en moeten kijken naar wat we tot nu toe hebben bereikt en wat we in de toekomst willen bereiken. Maar omdat ik besef wat een enorme hoeveelheid werk in dit verslag is gestoken, zou ik graag niet alleen de rapporteur en de andere betrokken leden willen feliciteren en bedanken, maar ook de leden van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en onze beleidsadviseurs. Toen we pas begonnen deze kwestie te bespreken, hoopten we allemaal dat de Unie feitelijk naar een EU-strategie voor de integratie van de Roma toe zou werken. In plaats daarvan krijgen we een kader, en zullen de lidstaten beslissen of zij wel of niet hun eigen strategieën willen opstellen. Gezien de ervaring in het verleden vrees ik – en staat u mij toe hier pessimistisch over te zijn – dat dit wel eens een proces zou kunnen zijn dat erg veel op geld, op financiering is gebaseerd. Naar mijn mening 'ontdekten' de mensen in de ontwikkelde landen de Roma niet zozeer omdat ze de slechte omstandigheden inzagen waaronder Roma in hun land van herkomst leefden, maar omdat ze last hadden van de aanwezigheid van Roma in hun straten en aan de rand van hun steden. Het gaat hier echter niet alleen om financiering. Het gaat vooral om de fundamentele mensenrechten van deze bevolkingsgroep. De commissaris sprak over een werk in uitvoering. Ik hoop dat we niet alleen werk gaan zien, maar ook uitvoering, wat echte vooruitgang."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Wreszcie nadeszła chwila głosowania nad przedmiotowym sprawozdaniem. W mojej opinii niekoniecznie jest to chwila na świętowanie: wolę postrzegać to jako moment, w którym musimy wykazać się mądrością i przyjrzeć się dotychczasowym osiągnięciom, a także temu, co chcemy osiągnąć w przyszłości. Jednakże, ponieważ jestem świadoma ogromnego wkładu pracy w przedmiotowe sprawozdanie, pozwolę sobie pogratulować i podziękować nie tylko sprawozdawczyni i innym zaangażowanym w nie posłom, lecz również personelowi Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz naszym doradcom ds. polityki. Kiedy po raz pierwszy zaczęliśmy omawiać tę kwestię, wszyscy mieliśmy nadzieję, że Unia faktycznie idzie w kierunku strategii UE na rzecz integracji Romów. Zamiast tego będziemy mieć ramy, a następnie państwa członkowskie zdecydują, czy opracują własne strategie. Uwzględniając doświadczenia z przeszłości, obawiam się – i pozwolę sobie zachować podejście pesymistyczne – że może to być proces oparty w dużym stopniu na pieniądzach, na finansowaniu. W mojej opinii, ludzie w krajach rozwiniętych „odkryli” Romów niekoniecznie dlatego, że uznali złe warunki życia Romów w ich krajach pochodzenia, lecz ze względu na fakt, iż przeszkadzała im obecność Romów na ulicach i obrzeżach miast. Tu chodzi o coś więcej niż finansowanie. Chodzi tu w dużej mierze o podstawowe prawa człowieka tej grupy społecznej. Pani komisarz mówiła o pracy w toku. Mam nadzieję, że zobaczymy nie tylko pracę, ale jakieś faktyczne postępy."@pl16
"Senhora Presidente, chegámos finalmente ao momento em que teremos de votar este relatório. Em meu entender, não se trata necessariamente de um momento para celebrar: prefiro vê-lo como um momento em que temos de ser sensatos e ver aquilo que alcançámos até aqui e o que queremos alcançar no futuro. Contudo, e uma vez que estou ciente do tremendo trabalho que este relatório implicou, permitam-me que vos dê os parabéns e agradeça não apenas à relatora e aos outros deputados que nele estiveram envolvidos mas também aos funcionários da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos e aos nossos consultores nesta política. Quando começámos a debater este tema esperávamos todos que a UE avançasse realmente para uma estratégia da União Europeia para a inclusão dos ciganos, mas em vez disso temos um quadro, e depois os Estados-Membros irão decidir se criam ou não as suas próprias estratégias. Dada a minha experiência no passado, tenho receio - e permitam que vos manifeste o meu pessimismo nesta matéria - de que tenhamos aqui um processo muito impulsionado pelo dinheiro e pelos financiamentos. Em meu entender, as pessoas que vivem nos países desenvolvidos "descobriram" os ciganos não necessariamente por reconhecerem as más condições em que eles viviam nos seus países de origem mas porque estavam incomodadas com a sua presença nas ruas e nos arredores das cidades. Esta questão é mais do que uma questão de financiamento, é um tema que toca profundamente os direitos humanos fundamentais desta etnia. O Senhor Comissário falou do trabalho em curso e eu espero que vejamos não apenas trabalho mas alguns progressos reais."@pt17
"Dnă președintă, am ajuns în cele din urmă la momentul votării acestui raport. În opinia mea, acest lucru nu este neapărat un prilej de sărbătoare: Prefer să-l consider un moment de înțelepciune, în care să privim ce am realizat până acum și ce dorim să realizăm în viitor. Fiind însă conștientă de munca enormă depusă pentru acest raport, îngăduiți-mi să adresez felicitări și să mulțumesc nu doar raportoarei și celorlalți deputați implicați, ci și personalului Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și consultanților noștri politici. Atunci când am discutat pentru prima dată această chestiune, speram cu toții că Uniunea se orientează efectiv către o strategie comunitară de integrare a romilor. În schimb, vom avea un cadru, iar apoi statele membre vor decide dacă să-și elaboreze sau nu propriile strategii. Având în vedere experiența din trecut, am temerile mele - și permiteți-mi să fiu pesimistă aici - că acest proces va depinde foarte mult de bani, de disponibilitatea fondurilor. În opinia mea, oamenii din țările dezvoltate au „descoperit” romii nu neapărat pentru că au recunoscut condițiile precare în care aceștia trăiau în țara lor de origine, ci pentru că au fost deranjați de prezența romilor, pe străzi sau la periferia orașelor. Nu este vorba doar de finanțare. Este vorba de drepturile fundamentale ale unei categorii de populație. Comisarul a vorbit despre acțiuni aflate în desfășurare. Eu sper că vom vedea nu numai acțiuni ci și unele progrese reale."@ro18
"Napokon nastal okamih, keď budeme musieť hlasovať o tejto správe. Podľa mňa to nie je nevyhnutne dôvod na oslavu. Skôr si myslím, že by sme v tomto okamihu mali byť múdri, pozrieť sa na to, čo sme dosiahli doteraz a čo chceme dosiahnuť v budúcnosti. Keďže som si však vedomá obrovského množstva práce, ktoré bolo venované tejto správe, dovoľte mi zablahoželať a poďakovať nielen pani spravodajkyni a ostatným poslancom, ktorí sa na práci podieľali, ale aj pracovníkom Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a našim politickým poradcom. Keď sme prvýkrát začali diskutovať o tejto záležitosti, všetci sme dúfali, že Únia smeruje k stratégii EÚ v oblasti začleňovania Rómov. Namiesto nej budeme mať rámec a následne sa členské štáty rozhodnú, či vypracujú vlastné stratégie. Vzhľadom na skúsenosti z minulosti sa obávam – dovoľte mi, aby som teraz bola pesimistická –, že tento proces budú pravdepodobne vo veľkej miere poháňať peniaze a finančné prostriedky. Ľudia v rozvinutých krajinách podľa mňa „objavili“ Rómov ani nie tak preto, že zistili, v akých zlých podmienkach žijú Rómovia v krajinách svojho pôvodu, ale skôr preto, lebo im prekážala prítomnosť Rómov na uliciach a na okrajoch miest. Ide tu o viac než finančné prostriedky. Vo veľkej miere ide o základné ľudské práva tejto skupiny obyvateľstva. Pani komisárka hovorila o priebežnej práci. Dúfam, že nebudeme iba svedkami práce, ale aj nejakého skutočného pokroku."@sk19
"Gospa predsednica, končno smo prišli do trenutka, ko bomo morali glasovati o tem poročilu. Po mojem mnenju to ni nujno trenutek za praznovanje: nanj raje gledam kot na trenutek, ko moramo biti modri in preučiti, kaj smo dosegli doslej in kaj hočemo doseči v prihodnosti. Toda ker se zavedam obilice dela, ki je bilo vloženo v pripravo tega poročila, mi dovolite, da čestitam in se zahvalim ne samo poročevalki in drugim poslancem, ki so sodelovali, ampak tudi članom Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter našim političnim svetovalcem. Ko smo najprej začeli razpravljati o tem vprašanju, smo vsi upali, da se Unija dejansko premika v smeri strategije EU za vključevanje Romov. Namesto tega bomo imeli okvir, nato pa se bodo države članice odločile, ali bodo pripravile svoje strategije ali ne. Glede na pretekle izkušnje se bojim – in dovolite mi, da sem glede tega pesimistična –, da je to morda proces, ki ga žene denar, financiranje. Po mojem mnenju so ljudje v razvitih državah „odkrili“ Rome ne nujno zato, ker so se zavedli slabih pogojev, v katerih so Romi živeli v svojih državah izvora, ampak zato, ker jih je motila prisotnost Romov na ulicah in na obrobju mest. Gre za več kot financiranje. Gre za osnovne človekove pravice te skupine prebivalstva. Komisar je govoril o nenehnem delu. Upam, da bomo priča ne samo delu, ampak tudi pravemu napredku."@sl20
"Fru talman! Så har vi äntligen kommit till det ögonblick då vi ska rösta om detta betänkande. Som jag ser det är det inte nödvändigtvis något att fira. Jag vill hellre se det som ett ögonblick då vi måste vara kloka och titta på vad vi har åstadkommit hittills och vad vi vill uppnå i framtiden. Men då jag är medveten om det enorma arbete som har lagts ned i detta betänkande vill jag ändå gratulera och tacka inte bara föredraganden och andra berörda ledamöter, utan också personalen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och våra politiska rådgivare. När vi först började diskutera frågan hoppades vi alla att unionen faktiskt var på väg mot en EU-strategi för integrering av romer. I stället kommer vi att få en ram, och sedan ska medlemsstaterna besluta om huruvida de ska eller inte ska utarbeta sina egna strategier. Tyvärr fruktar jag, med tanke på tidigare erfarenheter – och ni får ursäkta min pessimism – att detta kan bli en process som i väldigt hög grad kommer att bli pengadriven, finansieringsdriven. Enligt min mening ”upptäckte” folk i de utvecklade länderna romerna inte nödvändigtvis på grund av de plötsligt upptäckte under vilka dåliga förhållanden romerna levde i sina ursprungsländer, utan mer på grund av att de besvärades av romernas närvaro på deras gator och i utkanterna av deras städer. Detta handlar om mer än finansiering. Det handlar väldigt mycket om de grundläggande mänskliga rättigheterna för denna befolkningsgrupp. Kommissionsledamoten talade om ett framåtskridande arbete. Jag hoppas att vi kommer att få se inte bara arbete utan även verkligt framåtskridande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Renate Weber,"18,5,5,20,15,1,19,14,11,16,10,2,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph