Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-08-Speech-2-574-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110308.27.2-574-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, Commissioner, I would also like to thank our colleague, Charles Tannock, for a very good and well-balanced report and I am glad we found consensus here in regretting the decoupling of the candidate status for Montenegro from opening the negotiations. As previous speakers have said, I would also like Montenegro to move forward with negotiations and I hope the delay will not be too long. I am happy also to hear from the Hungarian Presidency that they are strong supporters in the enlargement process. So I hope there will be progress this year, at the latest, following the progress report. Montenegro has achieved a lot in the past and in recent years, but there are still quite a few areas of concern. I would like to mention three: fighting corruption, discrimination and ecological issues. In the fight against corruption and organised crime, I am glad that in this report, we also demand from the state authorities that they refrain from pressurising NGOs and civil society organisations that investigate corruption and organised crime. They should be free to do their work and support the state in removing corruption and organised crime. The second aspect is anti-discrimination. There are still lots of groups where, despite good legislation, anti-discrimination is not working: Roma, Ashkaeli and Egyptians, LGBT people; we should also mention gender equality on International Women’s Day. Finally, on ecological issues, Montenegro defines itself in its constitution as an ecological state, which is great. The problem is, despite the beautiful coast and mountains, if good transparent progress is not made by having environmental assessments, then this beautiful countryside is in danger of being destroyed. So, I hope that this country will move forward, involve civil society, and have transparent processes in its ecological areas, especially hydro-electric power plants."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane komisaři, i já bych chtěla poděkovat našemu kolegovi Charlesi Tannockovi za velmi kvalitní a vyváženou zprávu a jsem ráda, že jsme se shodli na tom, že oddělení statusu kandidátské země od zahájení jednání považujeme za politováníhodné. Jak uvedli předchozí řečníci, přála bych si, aby Černá Hora v jednáních pokračovala, a doufám, že odklad nebude trvat příliš dlouho. Ráda také od maďarského předsednictví slyším, že proces rozšíření rozhodně podporuje. Doufám tedy, že bude letos učiněn pokrok, a to nejpozději po zprávě o pokroku. Černá Hora v minulosti i v posledních letech dosáhla mnoha úspěchů, oblastí zájmu však zůstává ještě poměrně mnoho. Chtěla bych zmínit tři: boj proti korupci, diskriminaci a problémy životního prostředí. Co se týče boje proti korupci a organizovanému zločinu, jsem ráda, že v této zprávě vyzýváme státní orgány, aby se zdržely nátlaku na nevládní organizace a subjekty občanské společnosti, které případy korupce a organizovaného zločinu šetří. Měly by mít možnost svobodně pracovat a podporovat stát při odstraňování korupce a organizovaného zločinu. Druhým aspektem je boj proti diskriminaci. Navzdory kvalitním právním předpisům protidiskriminační opatření u řady skupin stále nefungují: Romské, aškalské a egyptské komunity, lesbické ženy, homosexuálové, bisexuálové a transsexuálové (LGBT); na mezinárodní den žen bychom měli zmínit i rovnost mužů a žen. A konečně, pokud jde o životní prostředí, Černá Hora se ve své ústavě označuje za ekologický stát, což je skvělé. Problém je v tom, že pobřeží a hory jsou sice krásné, avšak nebude-li učiněn jasný a transparentní pokrok prostřednictvím hodnocení stavu životního prostředí, této krásné krajině hrozí zničení. Proto doufám, že Černá Hora bude postupovat kupředu, zapojí občanskou společnost a zavede transparentní postupy v oblasti ekologie, zejména pokud jde o vodní elektrárny."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær! Jeg vil også gerne takke vores kollega, Charles Tannock, for en meget god og velafbalanceret betænkning, og jeg er glad for, at vi er nået til enighed her om at beklage afkoblingen af Montenegros kandidatstatus og åbningen af forhandlingerne. Som de foregående talere har sagt, vil jeg også gerne have, at Montenegro kommer videre med forhandlingerne, og jeg håber, at det ikke vil vare alt for længe. Jeg er glad for at høre, at det ungarske formandskab også er stærke tilhængere af udvidelsesprocessen. Så jeg håber, at dette bliver et år med fremskridt, senest efter statusrapporten. Montenegro har opnået en masse i de senere år, men der er fortsat en række områder, der vækker bekymring. Jeg vil gerne nævne tre: bekæmpelse af korruption, diskrimination og miljøspørgsmål. I kampen mod korruption og organiseret kriminalitet glæder det mig, at vi i denne betænkning og kræver af de statslige myndigheder, at de afstår fra at udøve pres på ngo'er og civilsamfundsorganisationer, der efterforsker korruption og organiseret kriminalitet. De bør frit kunne udføre deres arbejde og bistå staten med at bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet. Det andet aspekt er forbud mod forskelsbehandling. Der er stadig masser af grupper, hvor forbuddet mod forskelsbehandling ikke fungerer til trods for den gode lovgivning: romaer, askalier og egyptere, LGBT-personer. Vi bør også nævne ligestilling på kvindernes internationale kampdag. Endelig definerer Montenegro sig i sin forfatning som en økologisk stat, hvilket er fantastisk. Problemet er, at det smukke landskab med smukke kyster og bjerge risikerer at blive ødelagt, hvis der ikke gøres positive og gennemsigtige fremskridt i form af miljøvurderinger. Så jeg håber, at landet vil komme videre, inddrage civilsamfundet og få gennemsigtige processer på sine miljørelaterede områder, især vandkraftværker."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Auch ich möchte unserem Kollegen, Herrn Charles Tannock, für einen sehr guten und ausgewogenen Bericht danken und ich bin erfreut, dass wir hier einen Konsens erreicht haben, was die Abkopplung des Kandidatenstatus für Montenegro von der Eröffnung der Verhandlungen betrifft. Wie auch einige meiner Vorredner würde ich mir wünschen, dass Montenegro bald zu den Verhandlungen übergehen kann, und ich hoffe, dass die Verzögerung nicht zu lange andauern wird. Ich freue mich auch zu hören, dass der ungarische Ratsvorsitz den Erweiterungsprozess stark unterstützt. Somit hoffe ich, dass es in diesem Jahr Fortschritte geben wird, spätestens im Anschluss an den Fortschrittsbericht. Montenegro hat in der Vergangenheit und in den letzten Jahren viel erreicht, aber es gibt noch einige Bereiche, die Anlass zur Sorge geben. Ich möchte drei davon hervorheben: Korruption, Diskriminierung und Umweltfragen. Was den Kampf gegen Korruption und organisiertes Verbrechen betrifft, bin ich erfreut, dass wir in diesem Bericht unter anderem von den nationalen Behörden fordern, die Nichtregierungsorganisationen und Organisationen der Zivilgesellschaft, die sich gegen Korruption und organisierte Kriminalität einsetzen, nicht unter Druck zu setzen. Sie sollten ihrer Tätigkeit ungehindert nachgehen können und den Staat bei der Beseitigung von Korruption und organisiertem Verbrechen unterstützen. Der zweite Aspekt ist die Antidiskriminierung. Es gibt immer noch viele Gruppen, bei denen trotz guter Rechtsvorschriften die Antidiskriminierung nicht greift: Roma, Aschkali und Ägypter sowie Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender (LGBT). Gerade am internationalen Frauentag sollten wir auch die Gleichstellung von Männern und Frauen erwähnen. Abschließend zu den Umweltfragen: Montenegro definiert sich selbst in seiner Verfassung als ökologischen Staat, was großartig ist. Das Problem, trotz der schönen Küsten und Berge, ist: Wenn keine guten, transparenten Fortschritte in Form von Umweltprüfungen erfolgen, läuft diese schöne Landschaft Gefahr, zerstört zu werden. Deshalb hoffe ich, dass sich dieses Land vorwärts bewegen, die Zivilgesellschaft einbinden und transparente Vorgänge in seinen Umweltbereichen einführen wird, insbesondere was Wasserkraftwerke betrifft."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον συνάδελφό μας, Charles Tannock, για την πολύ καλή και ισορροπημένη έκθεση και χαίρομαι που συμφωνήσαμε ότι δεν έπρεπε να αποσυνδεθεί το καθεστώς υποψηφιότητας του Μαυροβουνίου από το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων. Όπως είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, θα ήθελα και εγώ το Μαυροβούνιο να προχωρήσει όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις και ελπίζω ότι η καθυστέρηση δεν θα είναι μεγάλη. Χαίρομαι επίσης ακούγοντας από την ουγγρική Προεδρία ότι στηρίζουν σθεναρά τη διαδικασία διεύρυνσης. Επομένως, ελπίζω ότι θα σημειωθεί πρόοδος κατά το τρέχον έτος, το αργότερο, μετά την έκθεση προόδου. Το Μαυροβούνιο έχει πετύχει πολλά κατά το περασμένο και τα τελευταία έτη, αλλά υπάρχουν ακόμη αρκετοί τομείς προβληματισμού. Θα ήθελα να αναφέρω τρεις: καταπολέμηση της διαφθοράς, διακρίσεις και οικολογικά ζητήματα. Όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, χαίρομαι που στην έκθεση αυτή, απαιτούμε επίσης από τις κρατικές αρχές να αποφεύγουν την άσκηση πίεσης σε ΜΚΟ και σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ερευνούν τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Θα πρέπει να επιτελούν το έργο του ελεύθερα και να στηρίζουν το κράτος στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Η δεύτερη παράμετρος είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ομάδες στις οποίες, παρά την καλή νομοθεσία, η καταπολέμηση των διακρίσεων δεν έχει αποτέλεσμα: Ρομά, Ashkali και Αιγύπτιοι, άτομα LGBT· θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε την ισότητα των φύλων, σήμερα, Ημέρα της Γυναίκας. Τέλος, όσον αφορά οικολογικά ζητήματα, το Μαυροβούνιο αυτοπροσδιορίζεται στο σύνταγμά του ως οικολογικό κράτος, πράγμα το οποίο είναι υπέροχο. Το πρόβλημα είναι ότι, παρά την όμορφη ακτή και τα βουνά, εάν η σωστή διαφανής διαδικασία δεν γίνεται με αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τότε αυτή η όμορφη φύση κινδυνεύει να καταστραφεί. Επομένως, ελπίζω ότι η χώρα αυτή θα προχωρήσει μπροστά, θα συνεργαστεί με την κοινωνία των πολιτών και θα εφαρμόζει διαφανείς διαδικασίες στις οικολογικές περιοχές της, ιδίως στις εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής ενέργειας."@el10
". – Señora Presidenta, señor Comisario, yo también quiero dar las gracias a Charles Tannock por su excelente y equilibrado informe, y me alegro de que hayamos logrado un consenso en esta Cámara para lamentar que se desligue la condición de candidato de Montenegro de la apertura de negociaciones. Como han dicho algunos oradores antes que yo, me gustaría que Montenegro avanzara en las negociaciones y espero que el retraso no sea demasiado largo. Me alegro igualmente de que la Presidencia húngara haya dicho que apoya firmemente el proceso de ampliación. Así pues espero que se produzcan avances este año, a más tardar tras el informe sobre los progresos de Montenegro. Este país ha logrado mucho en el pasado y en los últimos años, pero aún quedan algunos ámbitos problemáticos. Me gustaría mencionar tres de ellos: la lucha contra la corrupción, la discriminación y las cuestiones ecológicas. En relación con la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, me alegro de que en este informe exijamos igualmente a las autoridades estatales que se abstengan de presionar a las ONG y a las organizaciones de la sociedad civil que investigan la corrupción y la delincuencia organizada. Estas organizaciones deberían poder trabajar libremente para ayudar al Estado a acabar con estos fenómenos. El segundo aspecto es la lucha contra la discriminación. Aún quedan muchos grupos en los que, a pesar de un buena legislación, la lucha contra la discriminación no da los resultados esperados, como los ciudadanos romaníes, ashkaelies y egipcios, gays, lesbianas, bisexuales y transexuales; asimismo habría que mencionar la igualdad de género en el Día Internacional de la Mujer. Por último, en relación con las cuestiones ecológicas, en Montenegro se define su Constitución como un Estado ecológico, algo que resulta muy positivo. El problema es que, a pesar de tener hermosas costas y montañas, si no se hacen progresos transparentes para llevar a cabo evaluaciones medioambientales, este hermoso paisaje corre peligro de ser destruido. Así pues, espero que este país avance, implique a su sociedad civil y lleve a cabo procesos transparentes en sus zonas ecológicas, en particular en las centrales hidroeléctricas."@es21
"Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Ka mina soovin tänada kolleeg Charles Tannockit suurepärase ja tasakaaluka raporti eest. Tunnen heameelt, et oleme siin üksmeelel, pidades kahetsusväärseks asjaolu, et Montenegro kandidaatriigi staatus on lahutatud läbirääkimiste avamise õigusest. Sarnaselt eelkõnelejatele soovin samuti, et Montenegro liiguks läbirääkimistega edasi. Loodetavasti ei kesta viivitus liiga kaua. Mul on hea meel kuulda ka eesistujariigilt Ungarilt, et nad on laienemisprotsessi kindlad toetajad. Niisiis loodan, et edasi liigutakse hiljemalt pärast eduaruande avaldamist sel aastal. Montenegro on saavutanud minevikus ja viimastel aastatel palju, kuid siiski valmistab nii mõnigi valdkond veel muret. Tahan mainida neist kolme: korruptsioonivastane võitlus, diskrimineerimine ja keskkonnaküsimused. Mulle teeb heameelt, et korruptsiooni- ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse puhul nõuame me raportis riigivõimudelt, et nad loobuksid surveavaldamisest vabaühendustele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kes uurivad korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevust. Neil peaks olema vabadus teha oma tööd ja toetada riiki korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse likvideerimisel. Teine aspekt on diskrimineerimisvastane võitlus. On endiselt palju rühmi, kus hoolimata tõhusatest õigusaktidest diskrimineerimisvastane võitlus ei toimi: need on romad, aškalid, egiptlased, homo-, bi- ja transseksuaalid. Samuti tuleks rahvusvahelisel naistepäeval mainida soolist võrdõiguslikkust. Mis puutub keskkonnaküsimustesse, siis Montenegro määratleb end põhiseaduses ökoloogilise riigina, mis on suurepärane. Probleem seisneb aga selles, et kui keskkonnahinnangute koostamise kaudu tulemuslikke ja läbipaistvaid edusamme ei tehta, siis on see kaunis maa hoolimata ilusast rannikust ja võrratutest mägedest hävimisohus. Seega loodan, et riik liigub edasi, kaasab rohkem kodanikuühiskonda ning tegutseb oma ökoloogilistes piirkondades läbipaistvalt ja seda eriti hüdroelektrijaamade vallas."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, haluan myös kiittää kollegaamme Charles Tannockia erittäin hyvästä ja tasapainoisesta mietinnöstä, ja olen iloinen, että olemme yksimielisesti pahoillamme siitä, että ehdokasmaan aseman myöntäminen Montenegrolle on erotettu neuvotteluiden aloittamisesta. Toivon edellisten puhujien tavoin, että Montenegro etenee neuvotteluissa ja että viive ei ole liian pitkä. Olen myös iloinen saatuani kuulla puheenjohtajavaltio Unkarilta, että se kannattaa vahvasti laajentumisprosessia. Toivon, että asiassa edetään vielä tänä vuonna viimeistään edistymiskertomuksen julkaisemisen jälkeen. Montenegro on saavuttanut paljon menneisyydessä ja viime vuosina, mutta on yhä olemassa muutamia huolta herättäviä asioita. Haluan mainita seuraavat kolme: lahjonnan torjunta, syrjintä ja ympäristökysymykset. Lahjonnan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan osalta olen iloinen, että vaadimme tässä mietinnössä myös, että valtion viranomaisten on oltava painostamatta kansalaisjärjestöjä ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, jotka tutkivat lahjontaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Niiden on oltava vapaita tekemään työtään ja tukemaan valtiota lahjonnan ja järjestäytyneen rikollisuuden poistamisessa. Toinen kysymys on syrjinnän torjunta. Maassa on yhä monia ryhmiä, joiden osalta syrjinnän torjunnassa ei ole onnistuttu hyvästä lainsäädännöstä huolimatta. Niitä ovat romani-, ashkali- ja egyptiläisyhteisöt ja homot, lesbot, biseksuaalit ja transseksuaalit. Kansainvälisenä naistenpäivänä meidän on myös mainittava sukupuolten välinen tasa-arvo. Lopuksi ympäristökysymysten osalta Montenegro määrittelee itsensä perustuslaissaan ekologiseksi valtioksi, mikä on hienoa. Ongelmana on, että kaunis maaseutu on vaarassa tuhoutua kauniista rannikosta ja vuoristosta huolimatta, jos hyvää ja avointa kehitystä ei tapahdu ympäristöarvioiden suorittamisen avulla. Toivon, että tämä maa siirtyy eteenpäin, ottaa kansalaisyhteiskunnan mukaan päätöksentekoon ja siirtyy avoimeen ympäristökysymysten käsittelyyn erityisesti vesivoimalaitosten osalta."@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je voudrais également remercier notre collègue, Charles Tannock, pour un très bon rapport bien équilibré et je suis heureux que nous soyons tous d’accord pour dire qu’il est regrettable que l’octroi du statut de candidat au Monténégro ne soit pas lié à l’ouverture des négociations. Comme ceux qui m’ont précédé l’ont déjà dit, je voudrais également que le Monténégro passe aux négociations et j’espère que le délai ne sera pas trop long. Je suis également heureux d’entendre de la Présidence hongroise qu’ils sont de fervents partisans du processus d’élargissement. Ainsi, j’espère qu’il y aura des progrès cette année, au plus tard, à la suite du rapport d’avancement. Le Monténégro a réalisé beaucoup de choses dans le passé et ces dernières années, mais quelques domaines restent encore préoccupants. Je voudrais en citer trois: la lutte contre la corruption, la discrimination et les questions écologiques. Dans la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, je suis ravi que, dans ce rapport, nous exhortions également les pouvoirs publics de s’abstenir d’exercer des pressions sur les ONG et sur les organisations de la société civile qui enquêtent sur les affaires de corruption et de criminalité organisée. Elles devraient être libres de faire leur travail et de soutenir l’État en supprimant la corruption et la criminalité organisée. Le second aspect est la non-discrimination. Il y a toujours de nombreux groupes où, malgré une bonne législation, la non-discrimination ne fonctionne pas: les Roms, les Ashkalis et les Égyptiens, les personnes LGBT; nous devrions également mentionner l’égalité des genres en cette Journée internationale de la femme. Enfin, concernant les questions écologiques, le Monténégro se définit dans sa Constitution, comme un État écologique, ce qui est très bien. Le problème est que, malgré le littoral et les montagnes magnifiques, si des progrès transparents sérieux ne sont pas réalisés via la réalisation d’études d’incidence environnementale, cette magnifique campagne risque d’être détruite. Ainsi, j’espère que ce pays progressera, impliquera la société civile, et adoptera des processus transparents dans ses domaines écologiques, en particulier les centrales hydroélectriques."@fr8
"Elnök asszony, biztos úr, én is köszönetet szeretnék mondani kollégánknak, Charles Tannock úrnak, a kiváló és kiegyensúlyozott jelentéséért, és örülök, hogy konszenzusra jutottunk a tekintetben, hogy sajnáljuk Montenegró tagjelölti státuszának és a tárgyalások megkezdésének időbeli szétválasztását. Az előttem felszólalókhoz hasonlóan én is azt szeretném, ha Montenegró előrelépést tenne a tárgyalások irányába, és remélem, hogy a késedelem nem lesz túl hosszú. Örömmel hallom az Európai Unió magyar elnökségétől, hogy ők is a bővítési folyamat elkötelezett támogatói. Így azt remélem, hogy még ebben az évben, de legkésőbb az előrehaladási jelentést követően, lesz előrelépés. Montenegró a múltban és az elmúlt évek során nagyon sokat ért el, de még van egy sor aggodalomra okot adó terület. Ezek közül hármat szeretnék megemlíteni: a korrupció és a diszkrimináció elleni küzdelem, valamint az ökológiai kérdések. A korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem kapcsán nagy örömömre szolgál, hogy ebben a jelentésben azt is kérjük a hatóságoktól, hogy tartózkodjanak attól, hogy nyomást gyakoroljanak azokra a nem kormányzati szervezetekre és a civil társadalom azon szervezeteire, amelyek a korrupciót és a szervezett bűnözést vizsgálják. Szabadon kell végezni a munkájukat, és támogatniuk kell az államot a korrupció és a szervezett bűnözés megszüntetésében. A második szempont a diszkriminációellenesség. Még most is több olyan csoport van, ahol a jó törvénykezés ellenére nem működik a diszkriminációellenesség: romák, askélik, egyiptomiak, leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek; de meg kellene említeni a társadalmi nemek közötti egyenlőséget is a Nemzetközi Nőnapon. Végezetül, ami az ökológiai kérdéseket illeti, Montenegró az alkotmányában ökológiai államként határozza meg magát, ami nagyszerű. A probléma az, hogy a csodálatos tengerpart és hegyek ellenére, ha nem történik előrelépés a környezetértékelés terén, akkor ezt a csodálatos vidéket a tönkretétel veszélye fenyegeti. Ezért azt remélem, hogy ez az ország előrehalad, magába foglalja a civil társadalmat és átlátható folyamatokat alkalmaz az ökológiai területeken, különös tekintettel a vízierőművekre."@hu11
"Signora Presidente, signor Commissario, anche io desidero ringraziare il nostro collega, l’onorevole Tannock, per aver prodotto una relazione positiva ed equilibrata e sono lieta che in questo contesto sia emerso un certo consenso nel lamentare lo scollegamento dello status di candidato per il Montenegro dall’apertura dei negoziati. Al pari di alcuni oratori che mi hanno preceduto, anche io desidero che il Montenegro prosegua con i negoziati e mi auguro che l’attesa non sarà troppo lunga. Mi compiaccio inoltre che la Presidenza ungherese abbia dichiarato il proprio sostegno in favore del processo di allargamento. Mi auguro quindi che, al più tardi nel corso di questo anno, si registreranno dei passi avanti in seguito alla relazione sui progressi compiuti. Il Montenegro è cresciuto molto nel corso degli anni, ma rimangono ancora degli ambiti che sono motivo di preoccupazione. Desidero citarne tre: la lotta alla corruzione, la discriminazione e le questioni ecologiche. Sono lieta di constatare che nella relazione chiediamo che, nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, le autorità statali evitino di esercitare pressione sulle ONG e sulle organizzazioni della società civile che conducono delle indagini sulla corruzione e sulla criminalità organizzata. Dovrebbero essere libere di svolgere il proprio lavoro e appoggiare lo Stato nei tentativi volti a sradicare la corruzione e la criminalità organizzata. Il secondo aspetto è la lotta alle discriminazioni. Esistono ancora numerosi gruppi per i quali, nonostante una buona legislazione, assistiamo ancora a forme di discriminazione: rom, ashkali ed egiziani e persone LGBT; senza dimenticare le pari opportunità nella giornata internazionale delle donne. Infine, per quanto riguarda le questioni ambientali, il Montenegro si definisce un Stato ecologico, il che è lodevole. Il problema è che, nonostante le splendide coste e montagne, se non si raggiungeranno miglioramenti trasparenti tramite valutazioni ambientali, allora questi bellissimi paesaggi rischieranno di essere distrutti. Pertanto, mi auguro che questo paese guarderà avanti, coinvolgendo la società civile e introducendo processi trasparenti in ambito ecologico, specialmente per quanto riguarda gli impianti idroelettrici."@it12
"Ponia pirmininke, Komisijos nary, aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų kolegai Charlesui Tannockui už labai gerą ir puikiai subalansuotą pranešimą ir džiaugiuosi, kad mums pavyko pasiekti konsensusą, kad visi apgailestaujame dėl to, jog Juodkalnijos kandidatės statusas buvo atskirtas nuo derybų pradžios. Kaip sakė ir prieš tai kalbėjusieji, taip pat norėčiau, kad Juodkalnija judėtų į priekį derybų srityje, ir tikiuosi, kad delsimas ilgai nesitęs. Taip pat džiaugiuosi girdėdama iš pirmininkaujančios Vengrijos, kad jie tvirtai pritaria plėtros procesui. Taigi tikiuosi, kad vėliausiai šiais metais, remiantis pažangos ataskaita, bus pasistūmėta į priekį. Juodkalnija daug pasiekė praeityje ir pastaraisiais metais, tačiau vis dar yra keletas sričių, keliančių nerimą. Norėčiau paminėti tris: kova su korupcija, diskriminacija ir ekologinė problema. Kalbant apie kovą su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, džiaugiuosi, kad šiame pranešime taip pat reikalaujama valstybės institucijų susilaikyti nuo spaudimo NVO ir pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios tiria korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo atvejus. Jos turėtų laisvai atlikti savo darbą ir paremti valstybę, siekiant pašalinti korupciją ir organizuotą nusikalstamumą. Kitas klausimas yra diskriminacijos panaikinimas. Vis dar yra daugybė grupių, kurių atžvilgiu nediskriminavimas, nepaisant gerų teisės aktų, neveikia: tai romai, šakaliai ir egiptiečiai, netradicinės lytinės orientacijos asmenys; taip pat turėtume paminėti lyčių lygybę per Tarptautinę moterų dieną. Galiausiai kalbant apie ekologines problemas Juodkalnija save apibūdina konstitucijoje kaip ekologišką valstybę ir tai puiku. Problema ta, kad nepaisant gražaus pajūrio ir kalnų, jeigu nebus daroma skaidri pažanga, atliekant poveikio aplinkai vertinimą, kyla pavojus, kad bus sunaikintas šis gražus kraštovaizdis. Taigi tikiuosi, kad ši šalis judės į priekį, įtrauks pilietinę visuomenę ir imsis skaidrių procesų aplinkos apsaugos srityse, visų pirma hidroelektrinių atžvilgiu."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisār! Es arī vēlos pateikties mūsu kolēģim par ļoti labu un līdzsvarotu ziņojumu, un esmu gandarīta, ka mēs panācām vienprātību nožēlā par to, ka Melnkalnes kandidātvalsts statuss tiek atdalīts no sarunu sākšanas. Kā jau iepriekšējie runātāji minēja, es arī vēlētos, lai Melnkalne turpina virzību ar sarunām, un ceru, ka kavēšanās nebūs ilga. Esmu gandarīta dzirdēt arī no Ungārijas prezidentūras, ka viņi stingri atbalsta paplašināšanas procesu. Tādējādi es ceru, ka šogad tiks panākts progress — ne vēlāk kā pēc progresa ziņojuma. Melnkalne ir daudz sasniegusi pagātnē un pēdējos gados, bet vēl ir vairākas jomas, kas raisa bažas. Es vēlos minēt trīs: cīņa ar korupciju, diskriminācija un ekoloģijas jautājumi. Esmu gandarīta, ka šajā ziņojumā cīņā pret korupciju un organizēto noziedzību mēs arī prasām no valsts iestādēm, lai tās atturētos no spiediena izdarīšanas uz NVO un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas izmeklē korupciju un organizēto noziedzību. Tām jābūt brīvām darīt savu darbu un atbalstīt valsti korupcijas un organizētās noziedzības izskaušanā. Otrais aspekts ir pretdiskriminācija. Vēl ir daudzas grupas, kur, neraugoties uz labiem tiesību aktiem, pertdiskriminācija nedarbojas: romi, aškali un ēģiptieši, LGBT; mums Starptautiskajā sieviešu dienā jāpiemin arī dzimumu vienlīdzība. Visbeidzot, attiecībā uz ekoloģijas jautājumiem Melnkalne konstitūcijā sevi definē kā ekoloģisku valsti, kas ir lieliski. Problēma ir, ka, neraugoties uz skaisto piekrasti un kalniem, ja netiks panākts labi pārredzams progress ar apkārtējās vides novērtējumu, tad šim skaistajam apvidum draud iznīcība. Tādēļ es ceru, ka šī valsts virzīsies tālāk, iesaistot pilsonisko sabiedrību, un tai būs pārredzami procesi ekoloģijas jomās, jo īpaši hidroelektrostacijās."@lv13
"Madam President, Mr Commissioner, I would also like to thank our colleague Charles Tannock for a very good and well-balanced report and I am glad we found consensus here in regretting the decoupling of the candidate status for Montenegro from opening the negotiations. As previous speakers have said, I would also like Montenegro to move forward with negotiations and I hope the delay will not be too long. I am happy also to hear from the Hungarian Presidency that they are strong supporters in the enlargement process. So I hope there will be progress this year, at the latest, following the progress report. Montenegro has achieved a lot in the past and in recent years, but there are still quite a few areas of concern. I would like to mention three: fighting corruption, discrimination and ecological issues. In the fight against corruption and organised crime, I am glad that in this report we also demand from the state authorities that they refrain from pressurising NGOs and civil society organisations that investigate corruption and organised crime. They should be free to do their work and support the state in removing corruption and organised crime. The second aspect is anti-discrimination. There are still lots of groups where, despite good legislation, anti-discrimination is not working: Roma, Ashkaeli and Egyptians, LGBT people; we should also mention gender equality on International Women’s Day. Finally, on ecological issues, Montenegro defines itself in its constitution as an ecological state, which is great. The problem is, despite the beautiful coast and mountains, if good transparent progress is not made by having environmental assessments, then this beautiful countryside is in danger of being destroyed. So, I hope that this country will move forward, involve civil society and have transparent processes in its ecological areas, especially hydro-electric power plants."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, commissaris, ik wil graag onze collega Charles Tannock bedanken voor zijn zeer goede en evenwichtige verslag, en ik ben blij dat we eensgezind betreuren dat Montenegro weliswaar de status van kandidaat-lidstaat heeft gekregen, maar nog geen onderhandelingen mag beginnen. Net als eerdere sprekers zou ook ik graag willen dat Montenegro verder kan gaan met de onderhandelingen en ik hoop dat de vertraging niet te lang zal duren. Het verheugt mij ook om van het Hongaarse voorzitterschap te horen dat het uitbreidingsproces van harte wordt gesteund. Daarom hoop ik dat er in elk geval nog dit jaar na de voortgangsrapportage vooruitgang wordt geboekt. Montenegro heeft in het verleden en in de laatste jaren veel bereikt, maar er zijn nog diverse gebieden die aanleiding geven tot bezorgdheid. Ik noem er drie: de bestrijding van corruptie, het tegengaan van discriminatie en milieuvraagstukken. Wat betreft de bestrijding van de corruptie en de georganiseerde misdaad ben ik blij dat we in dit verslag aan de autoriteiten vragen om geen druk uit te oefenen op ngo's en maatschappelijke organisaties die onderzoek doen naar corruptie en georganiseerde misdaad. Zij moeten in alle vrijheid hun werk doen en de staat helpen om de corruptie en de georganiseerde misdaad te elimineren. Het tweede aspect is het tegengaan van discriminatie. Er zijn nog steeds tal van groeperingen ten aanzien waarvan dit, ondanks goede wetgeving, niet werkt: Roma, Ashkali en Egyptenaren, homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen; en op de Internationale Vrouwendag moeten we ook gendergelijkheid noemen. Tot slot de milieuvraagstukken. Montenegro noemt zichzelf in zijn grondwet een milieuvriendelijke staat en dat is geweldig. Het probleem is echter dat de prachtige kust en bergen van Montenegro vernietigd dreigen te worden als er geen goede, transparante vooruitgang wordt geboekt naar aanleiding van milieuevaluaties. Daarom hoop ik dat dit land een stap voorwaarts zal zetten, het maatschappelijk middenveld een rol zal geven en op milieuterrein met transparante processen zal werken, en dan denk ik met name aan waterkrachtcentrales."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Ja również chciałabym podziękować naszemu koledze, Charlesowi Tannockowi, za bardzo dobre i wyważone sprawozdanie i cieszę się, że znaleźliśmy tutaj konsensus, ubolewając na oddzieleniem statusu Czarnogóry jako kandydata do rozpoczęcia negocjacji. Podobnie jak moi przedmówcy, chciałabym, aby Czarnogóra robiła postępy w negocjacjach i mam nadzieję, że opóźnienie nie będzie zbyt długie. Cieszę się również, że, jak donosi prezydencja węgierska, jest silne poparcie dla procesu rozszerzenia. Mam więc nadzieję, że w tym roku nastąpi postęp, najpóźniej po sprawozdaniu o postępach. Czarnogóra dużo osiągnęła w przeszłości, ale nadal istnieje całkiem sporo obszarów budzących zaniepokojenie. Chciałabym wymienić trzy: walka z korupcją, dyskryminacją oraz kwestie ekologiczne. Co do walki z korupcją oraz przestępczością zorganizowaną, cieszę się, że w tym sprawozdaniu również żądamy od władz państwowych, aby zaprzestały nacisków na organizacje pozarządowe oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które badają korupcję i przestępczość zorganizowaną. Powinny one mieć swobodę wykonywania swojej pracy oraz wspierać Państwo w usuwaniu korupcji i przestępczości zorganizowanej. Drugim aspektem jest antydyskryminacja. Nadal istnieje wiele grup, wobec których, pomimo dobrego ustawodawstwa, antydyskryminacja nie działa: Romowie, Aszkali i Egipcjanie, osoby obojga płci o orientacji homoseksualnej; w Międzynarodowym Dniu Kobiet powinniśmy również wspomnieć o równości płci. Na koniec kwestie ekologiczne. Czarnogóra określa się w swojej konstytucji jako państwo ekologiczne, to wspaniale. Problem polega na tym, że pomimo pięknego wybrzeża i gór, jeżeli kraj ten nie osiągnie dobrych i przejrzystych postępów wyrażonych przez oceny wpływu na środowisko, wówczas istnieje niebezpieczeństwo, że dojdzie do zniszczenia tego pięknego krajobrazu. A więc mam nadzieję, że kraj ten będzie szedł naprzód, zaangażuje społeczeństwo obywatelskie oraz wdroży przejrzyste procesy w obszarach ekologii, zwłaszcza w odniesieniu do hydroelektrowni."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, também eu gostaria de agradecer ao nosso colega, o Senhor Deputado Charles Tannock, pelo muito bom e bem equilibrado relatório e agrada-me que tenhamos chegado a um consenso, na medida em que lamentamos que a obtenção do estatuto de candidato por parte do Montenegro não tenha conduzido automaticamente à abertura das negociações. Como os oradores anteriores, também eu gostaria de ver o Montenegro avançar com as negociações e espero que o atraso não seja muito longo. Estou também feliz por ouvir da Presidência húngara que são fortes defensores do processo de alargamento. Espero então que haja progressos este ano, o mais tardar, na sequência do relatório intercalar. O Montenegro conseguiu muito no passado e nos últimos anos, mas ainda há algumas áreas que suscitam preocupação. Gostaria de citar três: o combate à corrupção, a discriminação e as questões ecológicas. Na luta contra a corrupção e o crime organizado, agrada-me que, neste relatório, também exijamos às autoridades estatais que se abstenham de pressionar as ONG e as organizações da sociedade civil que investigam casos de corrupção e de crime organizado. Essas entidades deverão poder realizar livremente o seu trabalho, ajudando o Estado a pôr cobro à corrupção e ao crime organizado. O segundo aspecto é anti-discriminação. Ainda há muitos grupos para os quais, apesar de uma boa legislação, a anti-discriminação não funciona: Roma, Ashkali e egípcios, as pessoas LGBT. Devemos também mencionar a igualdade dos géneros no Dia Internacional da Mulher. Por fim, quanto a questões ecológicas, o Montenegro define-se na sua constituição como um estado ecológico, o que é óptimo. O problema é que, apesar do litoral e das montanhas de grande beleza, se não alcançar progressos bons e transparentes através de auditorias ambientais, o seu belo espaço campestre corre o risco de ser destruído. Assim, faço votos que este país avance, envolva a sociedade civil, e desenvolva processos transparentes nos seus domínios ecológicos, especialmente nas centrais hidroeléctricas."@pt17
"Dnă președintă, dle comisar, și eu doresc să-i mulțumesc colegului nostru, Charles Tannock, pentru acest raport excelent și bine echilibrat și mă bucur că am ajuns la un consens, în sensul că regretăm faptul că acordarea statutului de țară candidată pentru Muntenegru nu a condus automat și la deschiderea negocierilor. La fel ca antevorbitorii mei, aș dori ca Muntenegrul să înceapă negocierile și sper că decalajul de timp nu va fi prea mare. Mă bucur că și Președinția maghiară susține procesul de extindere. Sper, deci, că anul acesta se vor înregistra progrese, în urma raportului de progres. Muntenegrul a realizat foarte multe în trecut și în ultimii ani, însă încă există câteva aspecte problematice. Aș dori să menționez trei dintre acestea: lupta împotriva corupției, a discriminării și problemele ecologice. În lupta împotriva corupției și a crimei organizate, mă bucur că, prin acest raport, le solicităm autorităților publice să nu mai exercite presiuni asupra ONG-urilor și organizațiilor societății civile care investighează corupția și crima organizată. Acestea trebuie să fie libere să-și desfășoare activitatea și să ajute statul să elimine corupția și crima organizată. Al doilea aspect se referă la lupta împotriva discriminării. Există încă numeroase grupuri care, în pofida legislației corespunzătoare, încă sunt supuse discriminărilor: romii, așcalii și egiptenii, persoanele LGBT. Totodată, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, dorim să amintim și problema egalității de gen. În final, în ceea ce privește aspectele ecologice, Muntenegrul se definește în propria constituție ca stat ecologic, ceea ce este un lucru excelent. Problema este că această țară frumoasă, cu un litoral deosebit și cu munți minunați, ar putea fi distrusă dacă nu se înregistrează progrese transparente, prin efectuarea unor evaluări de mediu. Sper, deci, că această țară va evolua, va implica mai mult societatea civilă și va pune în funcțiune procese transparente în ceea ce privește situația ecologică, mai ales centrale hidroelectrice."@ro18
"Rada by som aj ja poďakovala nášmu kolegovi Charlesovi Tannockovi za veľmi dobrú a vyváženú správu a som rada, že sme sa zhodli v tom, že nás sklamal odklad medzi udelením štatútu kandidátskej krajiny a otvorením rokovaní s Čiernou Horou. Ako už povedali predošlí rečníci, aj ja by som bola rada, keby Čierna Hora pristúpila k rokovaniam, a dúfam, že tento odklad nebude veľmi dlhý. Potešilo ma, keď som od maďarského predsedníctva počula, že v plnej miere podporuje proces rozširovania. Takže dúfam, že najneskôr tento rok sa dosiahne pokrok na základe správy o pokroku. V minulosti a v nedávnych rokoch dosiahla Čierna Hora veľa, ale stále tu existuje niekoľko znepokojivých oblastí. Chcela by som spomenúť tri: boj proti korupcii a diskriminácii a ekologické problémy. Som rada, že v oblasti boja proti korupcii a organizovanému zločinu v tejto správe požadujeme, aby štátne orgány nevyvíjali nátlak na mimovládne organizácie a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré vyšetrujú prípady korupcie a organizovaného zločinu. Mali by slobodne vykonávať svoju prácu a pomáhať štátu pri odstraňovaní korupcie a organizovaného zločinu. Druhým aspektom je zákaz diskriminácie. Stále existuje množstvo skupín, kde sa napriek dobrým právnym predpisom zákaz diskriminácie nedodržiava: Rómovia, Aškali a Egypťania, lesbičky, gayovia, bisexuáli a transsexuáli. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien by sme mohli spomenúť aj rodovú rovnosť. Nakoniec, pokiaľ ide o ekologické problémy, samotná ústava definuje Čiernu Horu ako ekologický štát, čo je vynikajúce. Napriek nádhernému pobrežiu a horám tu existuje problém, že ak nebude dobrý transparentný pokrok dosiahnutý na základe environmentálnych posudkov, potom hrozí tejto nádhernej krajine zničenie. Takže dúfam, že táto krajina pokročí ďalej, zapojí občiansku spoločnosť a zabezpečí vo svojich ekologických oblastiach, najmä v oblasti vodných elektrární, transparentné procesy."@sk19
"Gospa predsednica, komisar, tudi jaz bi se zahvalila našemu kolegu Charlesu Tannocku za zelo dobro in uravnoteženo poročilo in vesela sem, da se strinjamo glede obžalovanja ločitve statusa kandidatke Črne gore od začetka pogajanj. Enako kot predhodni govorniki si tudi jaz želim, da bi Črna gora začela s pogajanji, in upam, da odlog ne bo predolg. Vesela sem tudi, da madžarsko predsedstvo pravi, da močno podpira proces širitve. Zato upam, da bo napredek dosežen najkasneje letos po poročilu o napredku. Črna gora je v preteklosti in v zadnjih letih dosegla veliko, vendar pa ostaja še nekaj področij, ki vzbujajo zaskrbljenost. Omenila bi tri: boj proti korupciji, diskriminacija in ekološka vprašanja. Vesela sem, da v tem poročilu v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu od državnih oblasti zahtevamo tudi, da se vzdržijo izvajanja pritiska na nevladne organizacije in organizacije civilne družbe, ki preiskujejo korupcijo in organizirani kriminal. Imeti morajo proste roke pri opravljanju svojega dela in državo podpreti pri odpravi korupcije in organiziranega kriminala. Drugi vidik je protidiskriminacija. Obstajajo številne skupine, v zvezi s katerimi kljub dobri zakonodaji protidiskriminacija ne deluje: Romi, Aškali in Egipčani, lezbijke, geji, biseksualci in transseksualci; na mednarodni dan žena moramo omeniti tudi enakost spolov. Glede ekoloških vprašanj naj povem, da se Črna gora v ustavi opredeljuje za ekološko državo, kar je dobro. Vendar pa je problem v tem, da kljub lepi obali in goram tej pokrajini grozi uničenje, če se z okoljskimi ocenami ne doseže preglednega napredka. Zato upam, da se bo ta država premaknila naprej, vključila civilno družbo in imela pregledne procese na svojih ekoloških področjih, zlasti v zvezi s hidroelektrarnami."@sl20
"Fru talman, herr kommissionsledamot! Jag vill också tacka kollegan Charles Tannock för ett mycket bra och välbalanserat betänkande. Jag är glad att vi kom överens om att beklaga att Montenegros status som kandidatland frikopplats från rätten att inleda förhandlingar. Liksom tidigare talare vill även jag se Montenegro gå vidare med förhandlingarna och jag hoppas att fördröjningen inte kommer att bli alltför lång. Det gläder mig också att höra att det ungerska ordförandeskapet är starka anhängare i utvidgningsprocessen. Därmed hoppas jag vi får se framsteg i år, senast efter lägesrapporten. Montenegro har åstadkommit mycket i det förflutna och på senare år, men det finns fortfarande en hel del problemområden. Jag vill nämna tre: kampen mot korruption, diskrimineringsfrågorna och miljön. När det gäller kampen mot korruption och organiserad brottslighet är jag glad över att vi i detta betänkande också uppmanar de statliga myndigheterna att inte sätta press på de icke-statliga organisationer och andra aktörer i det civila samhället som utreder fall av korruption och organiserad brottslighet. De bör vara fria att göra sitt jobb och hjälpa staten att få bort korruption och organiserad brottslighet. Den andra aspekten är kampen mot diskriminering. Trots bra lagstiftning finns fortfarande flera grupper som utsätts för diskriminering: romer, ashkalier, egyptier, HBT-personer ... Så här på Internationella kvinnodagen bör vi också nämna jämställdheten. När det slutligen gäller miljöfrågor definieras Montenegro som en miljövänlig stat i landets konstitution, vilket är bra. Problemet är bara att om inte goda framsteg görs, öppna för insyn genom miljökonsekvensbedömningar, riskerar detta vackra landskap med sin fina kust och sina fantastiska berg att förstöras. Jag hoppas alltså att Montenegro ska fortsätta framåt, engagera det civila samhället och ha en öppen process på miljöområdet, särskilt när det gäller vattenkraftverken."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ulrike Lunacek,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9,17
"za Skupinu Verts/ALE."1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph