Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-08-Speech-2-516-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110308.26.2-516-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, je voudrais remercier ici le travail fourni par Mme Oomen-Ruijten, qui documente avec beaucoup de précision et qui élabore un rapport en toute bonne foi dans le but d’envoyer des messages politiques clairs, notamment à la veille des élections législatives en Turquie, et je soutiens ce travail. Ce rapport – contrairement à vous, Madame la Ministre, mais on comprend pourquoi - met l’accent sur la liberté d’expression et des médias. Malheureusement, c’est évidemment très nécessaire comme le rappelle l’actualité, avec les arrestations dernièrement des journalistes Nedim Sener et Ahmet Sik dans le cadre des enquêtes Ergenekon et Sledgehammer. J’ai déposé un amendement en ce sens et je vous invite à soutenir ce travail pour que notre Parlement puisse exercer sa plus grande vigilance concernant ce sujet crucial de la liberté de la presse, qui touche aussi à la question de l’indépendance de la justice et à la question de l’élaboration de la nouvelle constitution. Mais je voudrais ici poser la question politique suivante: lorsque nous constatons l’asphyxie du processus d’adhésion et le blocage de chapitres décisifs pour avancer sur les questions des libertés fondamentales, de l’indépendance de la justice et de la nouvelle constitution, notre choix et le choix du Conseil de sanctionner par la fermeture, et l’impossibilité d’ouvrir et de fermer, des chapitres ne sont-ils pas, aujourd’hui, totalement contreproductifs. Il est vraiment incohérent que l’Union européenne se prive des principaux leviers d’action en Turquie que sont les négociations – notamment sur les chapitres 22, 23 et 24 - et je voudrais plaider auprès du Conseil pour qu’il examine à nouveau cette situation parce que, évidemment, l’affaire ressemble aujourd’hui à une forme de prise en otage du processus d’adhésion à travers ces sanctions qui, finalement, ne peuvent produire des effets que si le processus d’adhésion lui-même reste extrêmement vivace. Or, tout le monde constate qu’il ne l’est plus. Nous sommes donc dans une situation politique extrêmement inquiétante à un moment où la Turquie est regardée par tous les pays du sud de la Méditerranée comme une source d’inspiration pour leur propre transition démocratique. Je ne demande pas qu’on tranche la question de l’adhésion de la Turquie, je demande que les décisions que nous prenons à tous les niveaux soient absolument cohérentes avec la fiabilité, la crédibilité, le sérieux et la loyauté de notre processus de négociation. Aujourd’hui, il est très clairement en question."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, ráda bych této příležitosti využila a poděkovala paní Oomen-Ruijtenové za její práci, za poskytnutí přesné a podrobné dokumentace a za vypracování zprávy v nejlepší možné víře s cílem vyslat jednoznačné politické sdělení, obzvláště v této době, kdy v Turecku mají zanedlouho proběhnout parlamentní volby. Její práci zcela podporuji. Tato zpráva – na rozdíl od vás, pane ministře, což je však pochopitelné – klade důraz na svobodu projevu a svobodu sdělovacích prostředků. To je, bohužel, zjevně velice nutné, jak nám to připomínají nejnovější události, jako nedávné zatčení novinářů Nedima Senera a Ahmeta Sika v souvislosti s vyšetřováním případů Ergenekon a Sledgehammer. Na toto téma jsem předložila pozměňovací návrh a chtěla bych vás vyzvat, abyste tuto práci podpořili, a umožnili tak Parlamentu s nejvyšší možnou ostražitostí tuto klíčovou otázku svobody tisku sledovat, neboť ta má vliv i na nezávislost soudnictví a na vytváření nové ústavy. Nicméně bych vám chtěla položit následující politickou otázku: zjistíme-li zaškrcení ochromení přistoupení a zablokování v kapitolách, které mají rozhodující dopad na možný pokrok v otázkách základních svobod, nezávislosti soudnictví a utváření nové ústavy, není to snad tak, že naše rozhodnutí a rozhodnutí Rady uložit trest ve formě uzavření kapitol a nemožnosti otevřít nové či uzavřít stávající kapitoly, je nyní naprosto kontraproduktivní? Skutečně nemá smysl, aby se Evropská unie zbavila jedné z hlavních pák, jimiž může Turecko donutit k činům, – jednání, a to zejména o kapitolách 22, 23 a 24 – a já bych chtěla požádat Radu, aby se touto situací ještě jednou zabývala, protože současná situace samozřejmě vypadá, jako by se proces přistoupení stal rukojmím těchto sankcí, které však v konečném důsledku mohou mít vliv pouze v případě, že proces přistoupení bude i nadále aktuální. Nyní je všem jasné, že tomu tak není. Ocitli jsme se tedy v mimořádně nepříjemné politické situaci, a to v době, kdy na Turecko pohlíží všechny země na jih od Středozemního moře jako na zdroj inspirace pro přechod k demokracii. Nevyzývám k tomu, abychom rozhodli o přistoupení Turecka. Žádám o to, aby rozhodnutí, která přijímáme na všech úrovních, odpovídala tomu, že náš proces jednání je spolehlivý, důvěryhodný, seriózní a věrný našim hodnotám. Dnes to tedy skutečně není jisté."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne benytte denne mulighed til at takke fru Oomen-Ruijten for hendes arbejde med at levere særdeles detaljeret dokumentation og udarbejde en betænkning i den allerbedste tro med henblik på at udsende klare politiske budskaber, navnlig her forud for parlamentsvalget i Tyrkiet, og jeg støtter dette arbejde. Denne betænkning – til forskel fra Dem, fru minister, men det er forståeligt – fremhæver ytringsfrihed og mediefrihed. Desværre er dette helt åbenlyst meget nødvendigt, og de aktuelle begivenheder minder os om dette med de seneste arrestationer af journalisterne Nedim Şener og Ahmet Şik i forbindelse med undersøgelserne af Ergenekon og Sledgehammer. Jeg fremsætter et ændringsforslag om dette, og jeg vil bede Dem støtte dette arbejde for at sætte Parlamentet i stand til at udøve størst mulig bevågenhed i det vigtige spørgsmål om pressefrihed, som også påvirker spørgsmålet om retsvæsenets uafhængighed og udarbejdelsen af den nye forfatning. Men jeg vil gerne stille Dem følgende politiske spørgsmål: Når vi kan se dødvandet i tiltrædelsesprocessen og de stillestående forhandlinger om disse kapitler, der er vigtige, hvis vi ønsker at gøre fremskridt i spørgsmålet om grundlæggende friheder, retsvæsenets uafhængighed og den nye forfatning, er det så ikke sådan, at vores og Rådets beslutning om at straffe ved at lukke kapitler og gøre det umuligt at åbne og lukke kapitler på enhver måde strider mod hensigten i dag? Det giver ingen mening, at EU frasiger sig en af de vigtigste muligheder for at påvirke Tyrkiet, dvs. forhandlinger – især om kapitel 22, 23 og 24 – og jeg vil gerne bede Rådet undersøge denne situation igen, for i dag ser det ud til, at tiltrædelsesprocessen holdes som gidsel med disse sanktioner, som i sidste ende kun kan virke, hvis tiltrædelsesprocessen stadig er i gang. I dag kan alle se, at det ikke er tilfældet. Derfor befinder vi os i en meget bekymrende politisk situation på et tidspunkt, hvor alle landene syd for Middelhavet ser Tyrkiet som en inspirationskilde for deres egne demokratiske forandringsproces. Jeg beder ikke om en beslutning om Tyrkiets tiltrædelse. Jeg beder om, at de beslutninger, vi tager på alle niveauer, skal være konsekvente i forhold til pålideligheden, troværdigheden, seriøsiteten og loyaliteten af vores forhandlingsproces. Disse ting hersker der stor tvivl om i dag."@da2
"Frau Präsidentin, ich möchte diese Gelegenheit nützen, um Frau Oomen-Ruijten für ihre Bemühungen zu danken, außergewöhnlich detaillierte Unterlagen bereitzustellen und einen Bericht nach bestem Wissen und Gewissen mit der Absicht zu erstellen, klare politische Botschaften zu vermitteln, insbesondere am Vorabend der Wahlen zur Legislative in der Türkei, und ich stelle fest, dass ich ihre Arbeit unterstütze. Dieser Bericht betont – im Gegensatz zu Ihnen, Herr Minister, aber das ist verständlich – die Freiheit der Meinungsäußerung und die Medienfreiheit. Leider ist dies offensichtlich äußerst wichtig, und die gegenwärtigen Ereignisse erinnern uns daran, nämlich die jüngsten Festnahmen der Journalisten Nedim Şener und Ahmet Şik im Zusammenhang mit den Nachforschungen bezüglich Ergenekon und Sledgehammer. Ich habe einen Änderungsantrag zu diesem Thema vorgelegt und möchte Sie einladen, diese Arbeit zu unterstützen, um es unserem Parlament zu ermöglichen, in dieser entscheidenden Frage der Pressefreiheit besonders wachsam zu sein, da diese auch auf die Frage der Unabhängigkeit des Justizsystems und die Ausarbeitung der neuen Verfassung Einfluss hat. Ich möchte Ihnen allerdings die folgende politische Frage stellen: Wenn wir den Würgegriff im Beitrittsprozess und den Stillstand bei den Kapitelverhandlungen beobachten, die solch entscheidende Bedeutung haben, wenn wir bei den Fragen der grundlegenden Freiheiten, der Unabhängigkeit des Justizsystems und der neuen Verfassung Fortschritte erzielen wollen, stimmt es dann nicht, dass unsere Entscheidung und die des Rates, mit der Schließung der Kapitel eine Strafe zu verhängen und es unmöglich zu machen, die Kapitel zu eröffnen und abzuschließen, heute absolut kontraproduktive Faktoren sind? Es ergibt für die Europäische Union keinen Sinn, sich um eines der wichtigsten Druckmittel für Maßnahmen in der Türkei zu bringen, das heißt Verhandlungen – insbesondere hinsichtlich der Kapitel 22, 23 und 24 – und ich möchte den Rat auffordern, diese Situation erneut zu untersuchen, da es heute offensichtlich so aussieht, als ob der Beitrittsprozess durch diese Sanktionen als Geisel genommen wurde, was am Ende nur dann Wirkung zeigen wird, wenn der Beitrittsprozess ein aktuelles Thema bleibt. Nun kann jeder sehen, dass dem nicht so ist. Wir befinden uns daher in einer äußerst besorgniserregenden politischen Situation, gerade zu einer Zeit, wenn die Türkei von allen Ländern südlich des Mittelmeerraums als eine Quelle der Inspiration für ihren eigenen Übergang zur Demokratie angesehen wird. Ich stelle keine Forderung für eine Entscheidung über den Beitritt der Türkei. Ich fordere, dass die Entscheidungen, die wir auf allen Ebenen fällen, in absoluter Weise die Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit, Seriosität und Loyalität unseres Verhandlungsprozesses widerspiegeln. Heute ist dies deutlich in Frage gestellt."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω την κ. Oomen-Ruijten για το έργο της όσον αφορά την παροχή εξαιρετικά λεπτομερούς τεκμηρίωσης και την κατάρτιση έκθεσης απολύτως καλόπιστα με στόχο να στείλει σαφή πολιτικά μηνύματα, ειδικά την παραμονή των νομοθετικών εκλογών στην Τουρκία, και το έργο αυτό εγώ το επικροτώ. Η έκθεση αυτή –σε αντίθεση με εσάς, κύριε υπουργέ, αλλά αυτό είναι κατανοητό– τονίζει την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία των ΜΜΕ. Δυστυχώς, η ελευθερία αυτή είναι προφανώς ιδιαίτερα αναγκαία και τα τρέχοντα γεγονότα μας το υπενθυμίζουν αυτό με τις πρόσφατες συλλήψεις των δημοσιογράφων Nedim Şener και Ahmet Şik στο πλαίσιο των ανακρίσεων για την Ergenekon και την υπόθεση «Βαριοπούλα». Κατέθεσα μια τροπολογία επί του θέματος αυτού και σας καλώ να στηρίξετε το έργο αυτό, ώστε το Κοινοβούλιό μας να βρεθεί σε θέση να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση στο κρίσιμο αυτό ζήτημα της ελευθερίας του Τύπου, το οποίο θίγει επίσης το ζήτημα της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και την κατάρτιση του νέου συντάγματος. Ωστόσο, θα σας θέσω το ακόλουθο πολιτικό ερώτημα: όταν παρατηρούμε την ασφυκτική πίεση που ασκείται στην ενταξιακή διαδικασία και την αδράνεια όσον αφορά τα κεφάλαια εκείνα που είναι κρίσιμης σημασίας, εάν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο στον τομέα των θεμελιωδών ελευθεριών, της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και του νέου συντάγματος, δεν αποτελούν σήμερα παντελώς αντιπαραγωγικούς παράγοντες η δική μας απόφαση και η απόφαση του Συμβουλίου να τιμωρήσουμε την Τουρκία κλείνοντας κεφάλαια και η αδυναμία να ανοίξουν και να κλείσουν κεφάλαια; Δεν έχει κανένα νόημα να αποστερηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έναν από τους κύριους μοχλούς δράσης στην Τουρκία, δηλαδή, τις διαπραγματεύσεις –ειδικότερα, όσον αφορά τα κεφάλαια 22, 23 και 24– και θα ήθελα να ζητήσω από το Συμβούλιο να εξετάσει εκ νέου την κατάσταση αυτή, επειδή, προφανώς, φαίνεται σήμερα ότι η ενταξιακή διαδικασία έχει ζημιωθεί με αυτές τις κυρώσεις οι οποίες, σε τελική ανάλυση, μπορούν να αποφέρουν αποτελέσματα μόνο εάν η ενταξιακή διαδικασία παραμείνει στο επίκεντρο της προσοχής. Τώρα, όλοι μπορούν να διαπιστώσουν ότι δεν συμβαίνει αυτό. Επομένως, βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία θεωρείται από όλες τις χώρες στα νότια της Μεσογείου ως πηγή έμπνευσης για τη δική τους δημοκρατική μετάβαση. Δεν ζητώ να υπάρξει απόφαση σχετικά με την προσχώρηση της Τουρκίας. Ζητώ οι αποφάσεις τις οποίες λαμβάνουμε σε όλα τα επίπεδα να συνάδουν πλήρως με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία, τη σοβαρότητα και την αφοσίωση της διαπραγματευτικής διαδικασίας μας. Σήμερα, η απαίτηση αυτή είναι ολοφάνερα υπό αμφισβήτηση."@el10
"Madam President, I would like to take this opportunity to thank Mrs Oomen-Ruijten for her work in providing rigorously detailed documentation and in drawing up a report in the utmost good faith with the aim of sending clear political messages, particularly on the eve of the legislative elections in Turkey, and I endorse this work. This report – unlike you, Minister, but that is understandable – stresses freedom of expression and freedom of the media. Unfortunately, this is obviously very necessary and current events serve to remind us of this with the recent arrests of the journalists Nedim Şener and Ahmet Şik in the context of the enquiries into Ergenekon and Sledgehammer. I tabled an amendment on this subject and I would invite you to support this work to put our Parliament in a position to exercise the greatest vigilance it can over this crucial issue of the freedom of the press, which also affects the question of the independence of the judiciary and the drawing up of the new constitution. However, I would ask you the following political question: when we observe the stranglehold on the process of accession and the standstill on those chapters that are crucial if we want to make progress on issues of fundamental freedoms, the independence of the judiciary and the new constitution, is it not the case that our decision and that of the Council to punish by closing chapters, and the impossibility of opening and closing chapters, are today totally counterproductive factors? There is no sense in the European Union depriving itself of one of the main levers for action in Turkey, that is to say, negotiations – in particular, on chapters 22, 23 and 24 – and I would wish to ask the Council to examine this situation once again because, obviously, it looks today as if the accession process has been taken hostage with these sanctions which, at the end of the day, can only have an effect if the accession process remains on the burner. Now, everyone can see that it is not. We therefore find ourselves in an extremely worrying political situation at a time when Turkey is seen by all the countries to the south of the Mediterranean as a source of inspiration for their own democratic transition. I am not asking for there to be a decision on Turkey’s accession. I am asking for the decisions that we take at all levels to be absolutely consistent with the reliability, credibility, seriousness and loyalty of our process of negotiation. Today, this is very clearly in question."@en4
". Señora Presidenta, quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a la señora Oomen-Ruijten por la labor que ha realizado, por la documentación rigurosamente detallada que nos ha presentado y por redactar un informe con extrema buena fe con el fin de enviar mensajes políticos claros, en particular en la víspera de las elecciones legislativas turcas, y apruebo su trabajo. Este informe subraya la importancia de la libertad de expresión y de los medios de comunicación, a diferencia de lo que ha hecho usted, señora Ministra, pero es comprensible. Desgraciadamente, resulta sumamente necesario hacerlo y los sucesos actuales nos lo recuerdan, en vista de la reciente detención de los periodistas Nedim Şener y Ahmet Şik en el marco de las investigaciones sobre Ergenekon y Sledgehammer. He presentado una enmienda a este respecto e invito a Sus Señorías a que apoyen esta labor destinada a que nuestro Parlamento pueda ejercer la mayor vigilancia posible sobre este tema crucial que es la libertad de prensa, y que también se refiere a la independencia del poder judicial y a la redacción de la nueva Constitución. Sin embargo, le haré la siguiente pregunta de carácter político: cuando observamos el bloqueo del proceso de adhesión y el punto muerto en aquellos capítulos que son cruciales para avanzar en temas como las libertades fundamentales, la independencia del poder judicial y la nueva constitución, ¿no es cierto que nuestra decisión y la del Consejo de imponer sanciones mediante el cierre de capítulos y la imposibilidad de abrir y cerrar otros resulta en estos momentos totalmente contraproducente? No tiene sentido que la Unión Europeo se prive de una de sus principales palancas de acción con Turquía, es decir, las negociaciones —en particular sobre los capítulos 22, 23 y 24— y me gustaría pedir al Consejo que vuelva a estudiar esta situación porque, como es obvio, parece que el proceso de adhesión es rehén de estas sanciones que, a final de cuentas, solamente pueden tener efecto si prosigue dicho proceso. En estos momentos todos pueden ver que no es así. Por ello nos encontramos en una situación política extremadamente preocupante en un momento en que todos los países del Mediterráneo meridional ven en Turquía una fuente de inspiración para su propia transición democrática. No pido que se adopte una decisión sobre la adhesión de Turquía. Lo que pido es que las decisiones que adoptemos a todos los niveles sean absolutamente coherentes con la fiabilidad, credibilidad, seriedad y lealtad de nuestro proceso de negociación, ya que en estos momentos todo ello se cuestiona."@es21
"Lugupeetud juhataja! Tahaksin kasutada võimalust tänada tehtud töö eest Ria Oomen-Ruijtenit, kes on esitanud põhjalikud dokumendid ja koostanud raporti kõige paremas usus eesmärgiga saata selged poliitilised sõnumid just Türgi seadusandliku kogu valimiste eel, ning ma avaldan sellele tööle tunnustust. See raport – erinevalt teist, lugupeetud minister, kuid see on mõistetav – rõhutab sõnavabadust ja ajakirjandusvabadust. Paraku on see ilmselgelt väga vajalik ning seda meenutavad meile praegused sündmused ajakirjanike Nedim Şeneri and Ahmet Şiki arreteerimise näol Ergenekoni ja Sledgehammeri juhtumi uurimise raames. Esitasin sel teemal muudatusettepaneku ning kutsun teid üles seda tööd toetama, eesmärgiga asetada Euroopa Parlament positsioonile, mis võimaldab tal jälgida suurima valvsusega seda ajakirjandusvabaduse olulist probleemi, mis mõjutab ka kohtusüsteemi sõltumatust ja uue põhiseaduse koostamist. Tahaksin aga esitada teile järgmise poliitilise küsimuse: kui näeme ühinemisprotsessi lämmatamist ja paigalseisu nende peatükkide osas, mis on olulised, kui tahame põhivabaduste, kohtusüsteemi sõltumatuse ja uue põhiseaduse küsimuses edu saavutada, kas sellisel juhul ei anna meie ja nõukogu otsus kasutada peatükkide sulgemist karistusena ning võimatus peatükke avada ja sulgeda praegu täiesti vastupidist tulemust? Ei ole loogiline, et Euroopa Liit jätab end ilma ühest peamisest Türgit mõjutavast hoovast, st läbirääkimistest – eeskätt peatükkide 22, 23 ja 24 üle – ning tahaksin paluda nõukogul olukorda veel kord uurida, sest praegu näib, et ühinemisprotsess on kinni sanktsioonide taga, millel on lõppude lõpuks mõju ainult juhul, kui ühinemisprotsess püsib elujõulisena. Kõik aga näevad, et nii see ei ole. Seepärast oleme ülimalt murettekitavas poliitilises olukorras ajal, kui kõik Vahemere lõunapiirkonna riigid näevad Türgit omaenda demokraatliku ülemineku jaoks inspiratsiooniallikana. Ma ei palu Türgi ühinemise kohta otsust langetada. Palun seda, et otsused, mis me teeme kõikidel tasanditel, oleksid täielikus kooskõlas meie läbirääkimisprotsessi usutavuse, usaldusväärsuse, tõsiduse ja lojaalsusega. Praegu on see ilmselgelt küsitav."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin tässä yhteydessä kiittää Ria Oomen-Ruijtenia perusteellisen yksityiskohtaisesta dokumentoinnista ja mietinnön laatimisesta erittäin vilpittömässä mielessä selvien poliittisten viestien lähettämiseksi, erityisesti ennen Turkin parlamenttivaaleja. Tuen tätä työtä. Tämä mietintö – toisin kuin te, arvoisa ministeri, mikä on ymmärrettävää – painottaa ilmaisunvapautta ja tiedotusvälineiden vapautta. Tämä on valitettavasti selvästi hyvin tarpeellista, ja äskettäiset tapahtumat, toimittajien Nedim Şenerin ja Ahmet Şikin pidättäminen Ergenekon- ja Sledgehammer-tapausten tutkinnan yhteydessä, muistuttavat meitä tästä. Jätin käsiteltäväksi tähän liittyvän tarkistuksen ja toivon teidän tukevan pyrkimystä asettaa parlamenttimme asemaan, jossa se voi seurata mahdollisimman tarkasti tätä tärkeää lehdistönvapausasiaa, joka vaikuttaa myös oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ja uuden perustuslain laatimiseen. Haluan kuitenkin kysyä teiltä seuraavan poliittisen kysymyksen: kun katsomme liittymisprosessiin kohdistuvaa kuristusotetta ja niiden lukujen jumiutumista, jotka ovat merkittävän tärkeitä, jos haluamme edistyä perusvapauksien, oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja uuden perustuslain alalla, eikö pidäkin paikkansa, että meidän päätöksemme ja neuvoston päätös rangaista sulkemalla lukuja sekä lukujen avaamisen ja sulkemisen mahdottomuus ovat nyt täysin haitallisia tekijöitä? Euroopan unionin ei ole mitään järkeä luopua yhdestä Turkin toiminnan kannustimesta eli neuvotteluista – tarkemmin sanoen luvuista 22, 23 ja 24. Haluaisin pyytää neuvostoa tutkimaan tilannetta taas kerran, koska nyt vaikuttaa selvästi siltä kuin liittymisprosessia pidettäisiin panttivankina näillä rangaistuksilla, joilla voi loppujen lopuksi olla vaikutusta vain, jos liittymisprosessi pysyy voimissaan. Nyt kaikki näkevät, ettei näin ole. Siksi löydämme itsemme erittäin huolestuttavasta poliittisesta tilanteesta aikana, jolloin kaikki Välimeren eteläpuoliset maat pitävät Turkkia inspiraation lähteenä omalle siirtymiselleen kohti demokratiaa. En pyydä päätöstä Turkin liittymisestä. Pyydän, että kaikilla tasoilla tekemämme päätökset ovat täysin johdonmukaisia neuvotteluprosessimme luotettavuuden, uskottavuuden, vakavuuden ja uskollisuuden kanssa. Tänään on selvästi kysymys juuri tästä."@fi7
"Elnök asszony, szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy megköszönjem Oomen-Ruijten asszonynak a munkáját, amely révén egy szigorúan részletes dokumentációt nyújtott be, és a lehető legjobb szándékkal készített el egy jelentést azzal a céllal, hogy egyértelmű politikai üzenetet küldjön, különösen a törökországi parlamenti választások előestéjén, és én támogatom ezt a munkát. Ez a jelentés – Önnel ellentétben, miniszter asszony, de hiszen ez érthető is – a véleménynyilvánítás és a média szabadságát hangsúlyozza. Sajnálatos módon nyilvánvalóan nagyon nagy szükség van erre, és a jelenlegi események is erre hívják fel a figyelmünket, amelyek során két újságírót, Nedim Şenert és Ahmet Şiket, az Ergenekon and Sledgehammer-ügyben folytatott vizsgálattal összefüggésben a közelmúltban letartóztattak. Benyújtottam egy módosítást erről a témáról, és arra kérem Önöket, hogy támogassák ezt a munkát, hogy Parlamentünk olyan helyzetbe kerülhessen, amelyből a lehető legnagyobb éberséget tanúsíthat a sajtószabadság kulcsfontosságú kérdésével kapcsolatban, ami az igazságszolgáltatás függetlenségének és az új alkotmány kidolgozásának kérdését is érinti. A következő politikai jellegű kérdést szeretném azonban feltenni Önnek: amikor azt látjuk, hogy a csatlakozási folyamat kifulladt, és elakadtak azok a fejezetek, amelyek kulcsfontosságúak, amennyiben előrelépést akarunk elérni az alapvető jogok, az igazságszolgáltatás és az új alkotmány kérdéseiben, akkor a mi határozatunk és a Tanács határozata is, miszerint azzal büntetünk, hogy lezárunk fejezeteket, és további fejezetek megnyitását és lezárását pedig nem tesszük lehetővé, nem teljesen kontraproduktív tényezők ma? Semmi értelme annak, hogy az Európai Unió megfossza magát cselekvésének egyik legfőbb mozgatórugójától Törökországban, vagyis a tárgyalásoktól – különösen a 22., 23. és 24. fejezet vonatkozásában – és arra szeretném kérni a Tanácsot, hogy még egyszer vizsgálja meg ezt a helyzetet, mivel ma kétségtelenül úgy tűnik, mintha a csatlakozási folyamat túszhelyzetbe került volna e szankciók révén, amelyek végső soron csakis akkor lehetnek hatásosak, hogyha a csatlakozási folyamat tovább halad. Most, mindenki láthatja, hogy ez nincs így. Éppen ezért rendkívül aggasztó helyzetben találjuk magunkat akkor, amikor a Földközi-tenger déli országai úgy tekintenek Törökországra, mint amelyből ösztönzést meríthetnek saját demokratikus átmenetükhöz. Nem azt kérem, hogy döntés szülessen Törökország csatlakozásáról. Azt kérem, hogy a különböző szinteken hozott döntéseink teljes egészében összhangban legyenek a tárgyalási folyamatunk megbízhatóságával, hitelességével, komolyságával és lojalitásával. Nagyon egyértelmű, hogy ez ma kérdéses."@hu11
"Signora Presidente, vorrei cogliere l’occasione per ringraziare l’onorevole Oomen-Ruijten per l’eccellente lavoro svolto allo scopo di presentarci una documentazione estremamente precisa e una relazione redatta in perfetta buona fede, affinché potessimo inviare un chiaro messaggio politico, soprattutto alla vigilia delle elezioni politiche in Turchia. Sostengo pienamente il suo operato. A differenza del suo intervento, signora Ministro – ma è evidente il perché –, questa relazione pone l’accento sulla libertà di espressione e dei mezzi di comunicazione. Purtroppo vi è l’evidente necessità di affrontare il problema, come dimostrano i fatti, come i recenti arresti dei giornalisti Nedim Şener e Ahmet Şık nel quadro delle inchieste su Ergenekon e Sledgehammer. Ho presentato un emendamento in tal senso; vi invito a sostenere questo impegno affinché il Parlamento possa esercitare il massimo controllo sulla fondamentale questione della libertà di stampa, che ha ricadute sull’indipendenza del potere giudiziario e sull’elaborazione della nuova costituzione. Vorrei ad ogni modo porre il seguente interrogativo politico: se constatiamo una stretta al processo di adesione e uno stallo nei capitoli decisivi per il progresso delle questioni relative alle libertà fondamentali, all’indipendenza del potere giudiziario e alla nuova costituzione, non è forse totalmente controproducente che Parlamento e Consiglio scelgano di punire la Turchia chiudendo alcuni capitoli e impendendo l’apertura e la chiusura di altri? È davvero incoerente che l’Unione europea si privi di una delle principali leve d’azione con la Turchia, ovvero i negoziati, soprattutto relativamente ai capitoli nn. 22, 23 e 24. Vorrei esortare il Consiglio a riesaminare la situazione perché, ovviamente, oggi sembra che il processo di adesione sia ostaggio delle sanzioni, che a sua volta possono produrre effetti solo se il processo stesso prosegue. Ora, è evidente a tutti che le cose non stanno più in questi termini. Ci troviamo in una situazione politica altamente preoccupante, in un momento in cui tutti i paesi a sud del Mediterraneo guardano alla Turchia come a una fonte d’ispirazione per la propria transizione democratica. Non chiedo di assumere una decisione sull’adesione della Turchia, chiedo che le decisioni che adottiamo, a tutti i livelli, siano assolutamente coerenti con l’affidabilità, la credibilità, la serietà e la lealtà del nostro processo di negoziazione, un aspetto che al momento è seriamente in discussione."@it12
"Ponia pirmininke, norėčiau pasinaudoti šia proga, kad padėkočiau R. Oomen-Ruijten už jos darbą, atliktą pateikiant tikslią ir išsamią dokumentaciją bei rengiant pranešimą su geriausiais ketinimais ir siekiant pasiųsti aiškią politinę žinią, ypač Turkijos parlamento rinkimo išvakarėse, ir pritariu šiam darbui. Šiame pranešime – kitaip nei jūsiškiame, pone ministre, tačiau tai suprantama, – pabrėžiama žodžio laisvė ir žiniasklaidos laisvė. Deja, to akivaizdžiai labai reikia, o dabartiniai įvykiai mums tai priminė, kai neseniai buvo suimti žurnalistai Nedim Şener ir Ahmet Şik, vykstant „Ergenekon“ ir „Sledgehammer“ tyrimams. Pateikiau pakeitimą šiuo klausimu ir norėčiau paprašyti jus remti šį darbą siekiant suteikti galimybę mūsų Parlamentui parodyti kuo didesnį budrumą šiuo itin svarbiu spaudos laisvės klausimu, kuris taip pat turi įtakos teismų nepriklausomumo klausimui ir naujos konstitucijos rengimui. Tačiau norėčiau užduoti šį politinį klausimą: kai stebime stojimo proceso varžymą ir sąstingį pagal tuos skyrius, kurie yra itin svarbūs, kai norime pasiekti pažangą pagrindinių laisvių, teismų nepriklausomumo ir naujos konstitucijos klausimais, ar tai nėra atvejis, kai mūsų ir Tarybos sprendimai, kuriais siekiama nubausti uždarant skyrius ir skyrių atidarymą ir uždarymą padarant neįmanomą, šiandien yra visiškai neveiksmingi veiksniai? Europos Sąjungai netikslinga atsisakyti vieno iš pagrindinių svertų Turkijai paveikti, kitaip tariant, derybų ,– visų pirma dėl 22, 23 ir 24 skyrių, – todėl norėčiau paprašyti Tarybos dar kartą ištirti šią padėtį, nes akivaizdu, kad šiandien atrodo, tartum stojimo procesas šiomis sankcijomis, kurios galiausiai galės turėti poveikį tik tada, jei stojimo procesas liks aktyviai veikiamas, padarytas įkaitu. Dabar visi gali matyti, kad taip nėra. Todėl esame itin didelį nerimą keliančioje politinėje situacijoje tuo metu, kai visos šalys, esančios į pietus nuo Viduržemio jūros, į Turkiją žiūri kaip į įkvėpimo siekti savo perėjimo prie demokratijos šaltinį. Neprašau, kad čia būtų priimtas sprendimas dėl Turkijos stojimo. Prašau, kad sprendimai, kuriuos priimame visais lygmenimis, visiškai atitiktų mūsų derybų proceso patikimumą, įtikimumą, rimtumą ir ištikimybę jam. Šiandien dėl to labai aiškiai kyla abejonių."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktos kundzei par viņas ieguldīto darbu, sniedzot sīki detalizētu dokumentāciju un visgodprātīgākajā veidā izstrādājot ziņojumu, kura mērķis ir sniegt skaidrus politiskos vēstījumus, jo īpaši parlamenta vēlēšanu priekšvakarā Turcijā, un es atbalstu šo darbu. Šajā ziņojumā — pretstatā jums, ministra kungs, bet tas ir saprotams, ir uzsvērta vārda brīvība un plašsaziņas līdzekļu brīvība. Diemžēl tā, protams, ir ārkārtīgi nepieciešama, un pašreizējie notikumi liek mums atcerēties par nesenajiem žurnālistu un aizturēšanas gadījumiem saistībā ar informācijas pieprasījumiem lietās. Es iesniedzu grozījumu par šo jautājumu un vēlos aicināt jūs atbalstīt šo darbu, lai mūsu Parlaments varētu ievērot vislielāko modrību, kāda ir iespējama šajā būtiskajā jautājumā par preses brīvību, kas skar arī tiesu sistēmas neatkarības jautājumu un jaunas konstitūcijas izstrādāšanu. Taču vēlos jums uzdot šādu politisku jautājumu — kad vērojam apslāpēto pievienošanās procesu un strupceļu saistībā ar šīm sadaļām, kas ir būtiski svarīgas, ja vēlamies panākt progresu pamatbrīvību, tiesu sistēmas neatkarības un jaunās konstitūcijas jomā, vai mūsu un Padomes lēmums sodīt, slēdzot sadaļas, un neiespējamība sadaļas sākt un slēgt šodien nav pilnīgi pretēju efektu izraisoši faktori? Nav nozīmes Eiropas Savienībai atteikties no vienas no galvenajām darbības svirām Turcijā, proti, no sarunām — jo īpaši par 22., 23. un 24. sadaļu, un vēlos lūgt Padomi vēlreiz pārskatīt šo situāciju, jo šodien šķiet, ka pievienošanās process tiek izmantots kā ķīlnieks, ņemot vērā šīs sankcijas, ar kurām beigu beigās būs iespējams kaut ko mainīt tikai tad, ja saglabāsim aktīvu šo pievienošanās procesu. Šobrīd ikviens var redzēt, ka tas tā nav. Tādēļ esam nonākuši ārkārtīgi satraucošā politiskā situācijā laikā, kad visas valstis Vidusjūras dienvidos uzskata Turciju par iedvesmas avotu pašas sava demokrātiskā pārejas procesa īstenošanai. Es šeit nelūdzu pieņemt lēmumu par Turcijas pievienošanos. Lūdzu, lai lēmumi, kurus pieņemam visos līmeņos, pilnībā saskanētu ar mūsu sarunu procesam raksturīgo paļāvību, uzticamību, nopietnību un lojalitāti. Šodien tas nepārprotami ir apšaubāms."@lv13
"Madame la Présidente, je voudrais remercier ici le travail fourni par Mme Oomen-Ruijten, qui documente avec beaucoup de précision et qui élabore un rapport en toute bonne foi dans le but d'envoyer des messages politiques clairs, notamment à la veille des élections législatives en Turquie, et je soutiens ce travail. Ce rapport – contrairement à vous, Madame la Ministre, mais on comprend pourquoi – met l'accent sur la liberté d'expression et des médias. Malheureusement, c'est évidemment très nécessaire comme le rappelle l'actualité, avec les arrestations dernièrement des journalistes Nedim Sener et Ahmet Sik dans le cadre des enquêtes Ergenekon et Sledgehammer. J'ai déposé un amendement en ce sens et je vous invite à soutenir ce travail pour que notre Parlement puisse exercer sa plus grande vigilance concernant ce sujet crucial de la liberté de la presse, qui touche aussi à la question de l'indépendance de la justice et à la question de l'élaboration de la nouvelle constitution. Mais je voudrais ici poser la question politique suivante: lorsque nous constatons l'asphyxie du processus d'adhésion et le blocage de chapitres décisifs pour avancer sur les questions des libertés fondamentales, de l'indépendance de la justice et de la nouvelle constitution, notre choix et le choix du Conseil de sanctionner par la fermeture, et l'impossibilité d'ouvrir et de fermer, des chapitres ne sont-ils pas, aujourd'hui, totalement contreproductifs. Il est vraiment incohérent que l'Union européenne se prive des principaux leviers d'action en Turquie que sont les négociations – notamment sur les chapitres 22, 23 et 24 – et je voudrais plaider auprès du Conseil pour qu'il examine à nouveau cette situation parce que, évidemment, l'affaire ressemble aujourd'hui à une forme de prise en otage du processus d'adhésion à travers ces sanctions qui, finalement, ne peuvent produire des effets que si le processus d'adhésion lui-même reste extrêmement vivace. Or, tout le monde constate qu'il ne l'est plus. Nous sommes donc dans une situation politique extrêmement inquiétante à un moment où la Turquie est regardée par tous les pays du sud de la Méditerranée comme une source d'inspiration pour leur propre transition démocratique. Je ne demande pas qu'on tranche la question de l'adhésion de la Turquie, je demande que les décisions que nous prenons à tous les niveaux soient absolument cohérentes avec la fiabilité, la crédibilité, le sérieux et la loyauté de notre processus de négociation. Aujourd'hui, il est très clairement en question."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil hier graag mevrouw Oomen-Ruijten bedanken voor haar werk, die zeer nauwkeurige documentatie heeft aangeleverd en in alle oprechtheid een verslag heeft opgesteld met het doel om duidelijke politieke boodschappen uit te dragen, in het bijzonder aan de vooravond van de parlementsverkiezingen in Turkije, en ik steun haar werk. Dit verslag legt – in tegenstelling tot u, minister, maar dat is begrijpelijk – de nadruk op de vrijheid van meningsuiting en van de media. Helaas is dat maar al te noodzakelijk, zoals uit de actualiteit blijkt, met de recente arrestaties van de journalisten Nedim Şener en Ahmet Şik in het kader van de onderzoeken Ergenekon en Sledgehammer. Ik heb een amendement over dit onderwerp ingediend en ik nodig u uit om dat werk te steunen, zodat het Parlement de grootst mogelijke waakzaamheid kan betrachten met betrekking tot het cruciale onderwerp van de persvrijheid, dat ook raakt aan het vraagstuk van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en het vraagstuk van de grondwetshervorming. Ik wil hier echter de volgende politieke vraag stellen: is het, nu we constateren dat het toetredingsproces vast zit en dat de beslissende hoofdstukken om vooruitgang te boeken met betrekking tot de vraagstukken van de fundamentele vrijheden, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de nieuwe grondwet geblokkeerd zijn, niet zo dat onze keuze en de keuze van de Raad om bij wijze van sanctie hoofdstukken af te sluiten, en de onmogelijkheid om hoofdstukken te openen en af te sluiten, volkomen contraproductief zijn? Het is echt inconsistent dat de Europese Unie zich de belangrijkste instrumenten om iets te bereiken in Turkije ontzegt, namelijk de onderhandelingen, in het bijzonder over de hoofdstukken 22, 23 en 24, en ik wil er bij de Raad voor pleiten om zich nog eens over deze situatie te buigen, omdat het er nu echt op lijkt dat het toetredingsproces wordt gegijzeld door middel van sancties, die per slot van rekening alleen maar doeltreffend kunnen zijn als het toetredingsproces juist door blijft gaan. Iedereen constateert echter dat dat niet meer het geval is. We bevinden ons dus in een uiterst verontrustende politieke situatie, op een moment dat alle landen ten zuiden van de Middellandse Zee Turkije beschouwen als een inspiratiebron voor hun eigen democratische overgang. Ik vraag niet om de kwestie van de toetreding van Turkije te beslechten. Ik vraag dat de beslissingen die we op alle niveaus nemen volkomen in lijn zijn met de betrouwbaarheid, de geloofwaardigheid, de ernst en de loyaliteit van ons onderhandelingsproces. Vandaag staat dat heel duidelijk ter discussie."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Pragnę skorzystać z nadarzającej się sposobności i podziękować pani poseł Oomen-Ruijten za jej pracę w zakresie zapewnienia bardzo szczegółowej dokumentacji i przygotowania sprawozdania w najlepszej wierze w celu wysłania jasnych sygnałów politycznych, w szczególności w przededniu wyborów do organu władzy ustawodawczej w Turcji, którą to pracę popieram. W przedmiotowym sprawozdaniu zwraca się uwagę –inaczej niż Pani, Pani Minister, lecz jest to zrozumiałe – na wolność wypowiedzi i wolność mediów. Jest to niestety oczywiście bardzo konieczne, a przypominają nam o tym bieżące wydarzenia w postaci niedawnego aresztowania dziennikarzy Nedima Şenera i Ahmeta Şika w związku z dochodzeniami prowadzonymi w sprawie Ergenekon i Sledgehammer. Złożyłam poprawkę dotyczącą tej kwestii i pragnę Państwa poprosić o jej poparcie. Gdy zostanie przyjęta, nasz Parlament będzie mógł największym możliwym stopniu monitorować tę zasadniczą kwestię wolności prasy, która wpływa również na niezawisłość sądownictwa oraz prace nad nową konstytucją. Zadam jednak Państwu następujące pytanie natury politycznej: czy skoro chcemy dokonać postępów w kwestii podstawowych wolności, niezawisłości sądownictwa oraz nowej konstytucji nie jest tak, że nasza decyzja i decyzja Rady o ukaraniu, poprzez zamykanie rozdziałów zablokowanie możliwości ich otwierania i zamykania, przynoszą skutek całkowicie odwrotny do zamierzonego, właśnie teraz, gdy obserwujemy zduszenie procesu negocjacyjnego i pat w zakresie tych rozdziałów, które mają kluczowe znaczenie? Nie ma sensu, by Unia Europejska pozbywała się jednego z głównych instrumentów działania w Turcji, to znaczy negocjacji, w szczególności w odniesieniu do rozdziałów 22, 23 i 24 – i chcę zwrócić się do Rady o ponowne zbadanie tej sytuacji, gdyż, oczywiście, dziś wygląda na to, że proces akcesyjny stał się zakładnikiem tych sankcji, które koniec końców, będą skuteczne jedynie, jeśli proces akcesyjny będzie postępował. Ponieważ wszyscy widzimy, że tak nie jest, znajdujemy się w bardzo niepokojącej sytuacji politycznej, w czasie gdy Turcja jest postrzegana przez wszystkie kraje leżące na południe od Morza Śródziemnego jako źródło inspiracji dla ich własnych demokratycznych przemian. Nie wnioskuję o podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia Turcji do UE. Wnioskuję, by podejmowane przez nas na wszystkich szczeblach decyzje były całkowicie spójne z solidnością, wiarygodnością, powagą i lojalnością naszego procesu negocjacyjnego. Obecnie jest to bardzo wątpliwe."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer à senhora deputada Oomen-Ruijten o trabalho que desenvolveu a fim de proporcionar documentação precisa e detalhada e de elaborar, com extrema boa fé, um relatório que tem por objectivo enviar mensagens políticas claras, particularmente em vésperas das eleições legislativas na Turquia, e apoio este trabalho. Este relatório - contrariamente ao que V. Exa. faz, Senhora Ministra, mas isso é compreensível - coloca a ênfase na liberdade de expressão e na liberdade dos meios de comunicação. Infelizmente, isto é sem dúvida muito necessário, e os actuais acontecimentos vêm justamente recordar-nos isso com as recentes detenções dos jornalistas Nedim Şener e Ahmet Şik no contexto dos inquéritos Ergenekon e Sledgehammer. Apresentei uma alteração sobre este tema e gostaria de convidar V. Exa. a apoiar este trabalho para que o nosso Parlamento possa exercer a maior vigilância que lhe é possível sobre este tema crucial da liberdade da imprensa, que mexe igualmente com a questão da independência da justiça e a elaboração da nova Constituição. No entanto, gostaria de lhe colocar a seguinte questão política: quando constatamos o sufocamento do processo de adesão e a paralisação dos capítulos que são decisivos para que possamos progredir nas questões relacionadas com as liberdades fundamentais, a independência da justiça e a nova Constituição, não será que a nossa decisão e a decisão do Conselho de penalizar a Turquia com o encerramento dos capítulos e a impossibilidade de abrir e encerrar capítulos constituem hoje factores totalmente contraproducentes? Não faz sentido que a União Europeia se prive de um dos seus principais instrumentos de acção na Turquia, isto é, as negociações - nomeadamente sobre os capítulos 22, 23 e 24 -, e gostaria de apelar ao Conselho para que volte a examinar esta situação, porque, obviamente, hoje parece que o processo de adesão foi feito refém com estas sanções que, em última análise, só podem produzir efeito se o processo de adesão se mantiver em plena actividade. Ora, todos podem ver que não é esse o caso. Encontramo-nos, pois, numa situação política extremamente preocupante, numa altura em que todos os países do sul do Mediterrâneo vêem a Turquia como uma fonte de inspiração para a sua própria transição democrática. Não estou a pedir que haja uma decisão sobre a adesão da Turquia. Estou a pedir, isso sim, que as decisões que tomamos a todos os níveis sejam absolutamente coerentes com a fiabilidade, a credibilidade, a seriedade e a lealdade do nosso processo de negociações. Hoje, isto está muito claramente em causa."@pt17
"Dnă președintă, aș dori să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi dnei Oomen-Ruijten pentru munca pe care a depus-o în vederea furnizării unei documentații riguros detaliate și a elaborării în bună-credință a unui raport care are scopul de a transmite mesaje politice clare, în special în ajunul alegerilor legislative din Turcia, iar eu susțin această muncă. Acest raport – spre deosebire de dvs., dnă ministru, dar este de înțeles – subliniază libertatea de exprimare și libertatea mass-media. Din păcate, acest lucru este în mod evident foarte necesar, iar evenimentele actuale ne transmit același mesaj prin arestările recente ale jurnaliștilor Nedim Șener și Ahmet Șik în contextul anchetelor Ergenekon și Sledgehammer. Am depus un amendament în acest sens și vă invit să sprijiniți aceste eforturi pentru a-i permite Parlamentului nostru să-și exercite cea mai mare vigilență posibilă pe acest subiect crucial al libertății presei, care afectează și problema independenței sistemului judiciar și elaborarea noii constituții. Cu toate acestea, aș dori să vă pun următoarea întrebare politică: când constatăm asfixierea procesului de aderare și blocajul capitolelor care sunt decisive pentru progresul în domeniul libertăților fundamentale, al independenței sistemului judiciar și al noii constituții, nu observăm că decizia noastră și cea a Consiliului de a sancționa prin închiderea, și imposibilitatea de a deschide sau închide capitole reprezintă, astăzi, factori complet contraproductivi? Nu este deloc logic ca Uniunea Europeană să se priveze de unul dintre principale leviere de acțiune în Turcia, și anume de negocieri – în special cele referitoare la capitolele 22, 23 și 24 – și aș dori să solicit Consiliului să examineze din nou această situație, deoarece, în mod evident, se pare astăzi că procesul de aderare a fost luat ostatic prin intermediul acestor sancțiuni, care, până la urmă, nu pot avea un efect decât în cazul în care procesul de aderare va fi continuat într-un ritm energic. Or, toată lumea poate vedea că acest lucru nu se întâmplă. Ne aflăm, așadar, într-o situație politică extrem de îngrijorătoare, într-un moment în care Turcia este considerată de către toate țările de la sud de Mediterană drept o sursă de inspirație pentru propria lor tranziție democratică. Nu solicit luarea unei decizii cu privire la aderarea Turciei. Solicit ca deciziile pe care le luăm la toate nivelurile să fie absolut coerente cu fiabilitatea, credibilitatea, seriozitatea și loialitatea procesului nostru de negociere, care astăzi este pus sub semnul întrebării."@ro18
"Chcela by som využiť túto príležitosť a poďakovať pani Oomenovej-Ruijtenovej za prácu na príprave nekompromisne podrobnej dokumentácie a správy v tej najlepšej viere s cieľom vyslať jasné politické signály najmä v predvečer parlamentných volieb v Turecku, a túto prácu podporujem. Táto správa – na rozdiel od vás, pán minister, ale to je pochopiteľné – zdôrazňuje slobodu prejavu a slobodu médií. Žiaľ, toto je zjavne veľmi potrebné a aktuálne udalosti nám to pripomenuli nedávnym zatknutím novinárov Nedima Şenera a Ahmeta Şika v kontexte vyšetrovania prípadov organizácie Ergenekon a plánu Sledgehammer. Vo vzťahu k tejto téme som predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh a chcem vás vyzvať, aby ste podporili túto prácu s cieľom postaviť náš Parlament do takej pozície, aby mohol byť čo najostražitejší v tejto kritickej otázke slobody tlače, ktorá ovplyvňuje aj otázku nezávislosti súdnictva a prípravy novej ústavy. Položila by som vám však túto politickú otázku: keďže prístupový proces je pod prísnou kontrolou a kapitoly, ktoré sú rozhodujúce, ak máme urobiť pokrok v otázkach základných slobôd, nezávislosti súdnictva a novej ústavy, sú na mŕtvom bode, nie je to tak, že naše rozhodnutie a rozhodnutie Rady potrestať Turecko zatvorením kapitol a nemožnosť otvorenia a zatvorenia kapitol sú dnes úplne kontraproduktívnymi faktormi? Nemá zmysel, aby sa Európska únia pripravila o jeden z hlavných nástrojov konania v Turecku, čiže o rokovania – najmä o kapitolách 22, 23 a 24 –, a chcela by som požiadať Radu, aby ešte raz preskúmala túto situáciu, lebo dnes sa očividne zdá, že prístupový proces je rukojemníkom týchto sankcií, ktoré môžu mať v konečnom dôsledku vplyv len vtedy, ak prístupový proces zostane na programe. Teraz všetci vidíme, že nie je. Preto sme sa ocitli v mimoriadne znepokojujúcej politickej situácii, a to v čase, keď všetky krajiny na juh od Stredozemného mora vnímajú Turecko ako zdroj inšpirácie vlastného demokratického prechodu. Nežiadam o rozhodnutie o prístupe Turecka. Žiadam o to, aby boli rozhodnutia, ktoré prijímame na všetkých úrovniach, v absolútnom súlade so spoľahlivosťou, dôveryhodnosťou, serióznosťou a lojálnosťou nášho rokovacieho procesu. Dnes je to celkom jasne spochybnené."@sk19
"Gospa predsednica, to priložnost bi izkoristila za to, da se gospe Oomen-Ruijten zahvalim za njeno delo v zvezi z zagotavljanjem resnično natančne dokumentacije in pripravo poročila v nadvse dobri veri z namenom, da se pošlje jasna politična sporočila, zlasti spričo bližnjih parlamentarnih volitev v Turčiji, in podpiram to delo. To poročilo – za razliko od vas, minister, toda to je razumljivo – poudarja svobodo izražanja in svobodo medijev. Žal je to zelo potrebno, sedanji dogodki s priprtjem novinarjev Nedima Şenerja in Ahmeta Şika v okviru preiskav v zadevah Ergenekon in Sledgehammer pa nas opominjajo na to. V zvezi s tem sem predložila predlog spremembe in vas prosim, da podprete ta prizadevanja, tako da bo Parlament lahko izredno previden glede tega ključnega vprašanja svobode tiska, ki zadeva tudi vprašanje neodvisnosti sodstva in pripravo nove ustave. Vendar pa bi vam zastavila naslednje politično vprašanje: ko opazujemo trden nadzor nad pristopnim procesom in zastoj glede tistih poglavij, ki so ključna, če hočemo doseči napredek v zvezi z vprašanji temeljnih svoboščin, neodvisnosti sodstva in nove ustave, ali ni tako, da so naša odločitev in odločitev Sveta o kaznovanju z zaprtjem poglavij in nezmožnost odprtja in zaprtja poglavij popolnoma kontraproduktivni dejavniki? Nobenega smisla nima, da se Evropska unija odreka enemu izmed pomembnih vzvodov za ukrepanje v Turčiji, to je pogajanjem – predvsem o poglavjih 22, 23 in 24 –, zato bi Svet prosila, naj ponovno preuči zadevo, saj je danes vsekakor videti, kot da je pristopni proces talec teh sankcij, ki nazadnje lahko učinkujejo samo, če pristopni proces ostane prednostna naloga. Zdaj lahko vsakdo vidi, da ni. Zato smo se znašli v zelo zaskrbljujočem političnem položaju v času, ko Turčijo vse države južno od Sredozemlja gledajo kot vir navdiha za svoj demokratični prehod. Ne zahtevam, da se sprejme odločitev o pristopu Turčije. Zahtevam, da so odločitve, ki jih sprejmemo na vseh ravneh, popolnoma skladne z zanesljivostjo, verodostojnostjo, resnostjo in poštenostjo našega procesa pogajanj. Danes je to zelo očitno vprašljivo."@sl20
"Fru talman! Jag vill ta tillfället i akt att tacka Ria Oomen-Ruijten för hennes arbete med att tillhandahålla detaljerad dokumentation och att utarbeta ett betänkande i god tro i syfte att sända ett tydligt politiskt budskap före parlamentsvalet i Turkiet, och jag stöder detta arbete. Den här rapporten betonar – till skillnad från dig, Enikő Győri, men det är förståeligt – yttrande- och mediefrihet. Tyvärr är detta uppenbarligen ytterst nödvändigt, och aktuella händelser, till exempel häktningarna av journalisterna Nedim Şener och Ahmet Şik i samband med undersökningarna om Ergenekon och Sledgehammer, påminner oss om detta. Jag lade fram ett ändringsförslag angående detta ämne, och jag vill uppmana er att stödja detta arbete för att ge vårt parlament en sådan ställning att det i så hög grad som möjligt kan övervaka den mycket viktiga frågan om pressfrihet, som dessutom påverkar frågan om rättsväsendets oberoende och inrättandet av den nya konstitutionen. Jag vill dock ställa följande politiska fråga till er: när vi ser att anslutningsprocessen hålls i ett strypgrepp och att de kapitel som är avgörande om vi vill göra framsteg inom områdena de grundläggande friheterna, rättsväsendets oberoende och den nya konstitutionen har stoppats undrar jag om inte vårt och rådets beslut att bestraffa genom att stänga kapitel och det faktum att det är omöjligt att öppna och stänga kapitel är helt kontraproduktiva faktorer i nuläget. Det finns ingen mening med att EU gör sig av med ett av de viktigaste påtryckningsmedlen gentemot Turkiet, dvs. förhandlingar – framför allt om kapitlen 22, 23 och 24 – och jag vill be rådet att återigen undersöka denna situation eftersom det i nuläget uppenbarligen verkar som att anslutningsprocessen har stoppats genom dessa sanktioner som, i slutänden, endast kan få någon effekt om anslutningsprocessen fortgår. Alla märker att den inte gör det. Följaktligen befinner vi oss i en ytterst oroväckande politisk situation i en tid då Turkiet ses som en inspirationskälla för övergången till demokrati av alla länder söder om Medelhavet. Jag begär inte att det ska fattas ett beslut om Turkiets anslutning. Jag efterlyser att de beslut som vi fattar på alla nivåer ska vara helt förenliga med tillförlitligheten, trovärdigheten, allvaret och lojaliteten i vår förhandlingsprocess. I dag är detta ytterst tveksamt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ahmet Şik"13
"Sledgehammer"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph