Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-08-Speech-2-429-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110308.22.2-429-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I voted against the call to easy access to abortion in paragraph 66 of the original text. Whereas I recognise the individual’s right to decide on his/her own body, I underline that any decision to undergo abortion also means deciding to end the life of another human being. Furthermore, if this decision is made, it should always include the consent of both parents (except in cases of serious illness, rape). Calling for easy access to abortion is therefore misleading and gives society the message that abortion could be used as contraception and need not take any moral and ethical values into account. In today’s European society where people are better informed and have easier access to healthcare than ever before, we must support responsible behaviour, which includes taking responsibility for one’s actions. Calling for easy access to abortion is contrary to taking such responsibility. Abortion is too often used as an easy way out of a difficult situation. The EU should not support such behaviour, but should give subsidiarity to the Member States."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem proti výzvě k usnadnění přístupu k umělému přerušení těhotenství v článku 66 původního textu. Jakkoli uznávám právo každého jedince rozhodovat o svém vlastním těle, zdůrazňuji, že každé rozhodnutí podstoupit umělé přerušení těhotenství znamená také rozhodnout o ukončení života jiné lidské bytosti. A dále, je-li toto rozhodnutí učiněno, měl by vždy být vyžadován souhlas obou rodičů (vyjma případů vážné nemoci nebo znásilnění). Vyzývat k snadnému přístupu k umělému přerušení těhotenství je proto scestné a dává společnosti najevo, že umělé přerušení těhotenství by mohlo být používáno jako antikoncepce a není třeba brát přitom v úvahu žádné morální a etické hodnoty. V dnešní evropské společnosti, kde jsou lidé lépe informováni a mají snadnější přístup ke zdravotní péči než kdykoli v minulosti, musíme podporovat zodpovědné chování, což zahrnuje i převzetí odpovědnosti za své činy. Výzvy k usnadnění přístupu k umělému přerušení těhotenství převzetí takové odpovědnosti odporují. Umělé přerušení těhotenství je až příliš často používáno jako snadné východisko z obtížné situace. EU by neměla takové chování podporovat, ale měla by na základě subsidiarity ponechat tuto otázku na zvážení členských států."@cs1
"Jeg stemte imod opfordringen til nem adgang til abort i punkt 66 i den oprindelige tekst. Selv om jeg anerkender individets ret til at bestemme over sin egen krop, understreger jeg, at enhver beslutning om at få foretaget abort også betyder, at man beslutter at tage et andet menneskes liv. Hvis man træffer denne beslutning, skal det desuden altid ske med begge forældres samtykke (undtagen i tilfælde af alvorlig sygdom, voldtægt). Derfor er det misvisende at kræve nem adgang til abort, og det sender det budskab til samfundet, at abort kan bruges som prævention uden hensyntagen til moralske og etiske værdier. I det moderne europæiske samfund, hvor folk er mere velinformerede og har lettere adgang til sundhedspleje end nogensinde før, skal vi støtte ansvarlig adfærd, hvilket indebærer, at man tager ansvaret for sine handlinger. Når man opfordrer til nem adgang til abort, påtager man sig ikke dette ansvar. Abort bruges for ofte som en nem udvej i en vanskelig situation. EU bør ikke støtte en sådan adfærd, men bør give medlemsstaterne subsidiaritet."@da2
"Ich stimmte gegen die Forderung nach einem leichten Zugang zu Abtreibung in Ziffer 66 des Ausgangstextes. Ich erkenne zwar das Recht jedes Einzelnen an, selbst über ihren/seinen Körper zu bestimmen, möchte aber unterstreichen, dass eine Entscheidung für eine Abreibung ebenfalls bedeutet, das Leben eines anderen Menschen zu beenden. Wenn darüber hinaus diese Entscheidung getroffen wird, sollte sie immer auf der Einwilligung beider Elternteile basieren (mit Ausnahme bei einer schweren Krankheit, Vergewaltigung). Die Forderung nach einem leichten Zugang zu Abtreibung ist aus diesem Grund irreführend und vermittelt der Gesellschaft die Botschaft, dass Abtreibung als Empfängnisverhütungsmittel genutzt werden könnte und in diesem Zusammenhang keine moralischen oder ethischen Werte zu berücksichtigen sind. In der heutigen europäischen Gesellschaft, in der die Menschen besser informiert sind und leichter Zugang zu medizinischer Versorgung haben als jemals zuvor, müssen wir ein verantwortungsbewusstes Verhalten unterstützen, das die Übernahme von Verantwortung für die eigenen Taten beinhaltet. Die Forderung nach einem einfachen Zugang zu Abtreibung steht im Widerspruch zur Übernahme einer solchen Verantwortung. Abtreibung wird zu häufig als ein einfacher Weg aus einer schwierigen Situation genutzt. Die EU sollte ein solches Verhalten nicht unterstützen, sondern den Mitgliedstaaten die Subsidiarität übertragen."@de9
"Καταψήφισα την έκκληση που απευθύνεται στην παράγραφο 66 του αρχικού κειμένου για την ευχερή πρόσβαση στην άμβλωση. Μολονότι αναγνωρίζω το δικαίωμα του ατόμου να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν το σώμα του, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οιαδήποτε απόφαση για την υποβολή σε άμβλωση είναι εξίσου συνυφασμένη με την απόφαση για τον τερματισμό της ζωής ενός άλλου ανθρώπου. Επιπροσθέτως, η λήψη της συγκεκριμένης απόφασης προϋποθέτει πάντα τη συναίνεση αμφότερων των γονέων (εξαιρουμένων των περιπτώσεων σοβαρής νόσου ή βιασμού). Ως εκ τούτου, η έκκληση για την ευχερή πρόσβαση στην άμβλωση είναι παραπλανητική και αποστέλλει στην κοινωνία το μήνυμα ότι η άμβλωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος αντισύλληψης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ηθικές και δεοντολογικές αξίες. Στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία, στην οποία οι πολίτες ενημερώνονται καλύτερα και διαθέτουν ευκολότερη από ποτέ άλλοτε πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, οφείλουμε να στηρίζουμε την υπεύθυνη συμπεριφορά, η οποία περιλαμβάνει και την ανάληψη ευθύνης για τις πράξεις μας. Η έκκληση για ευχερή πρόσβαση στην άμβλωση αντιβαίνει στην ανάληψη αυτής της ευθύνης. Η άμβλωση χρησιμοποιείται υπερβολικά συχνά ως εύκολη λύση σε μια δύσκολη κατάσταση. Η ΕΕ δεν πρέπει να στηρίζει αυτήν τη συμπεριφορά, πρέπει, όμως, να επιτρέπει στα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της επικουρικότητας."@el10
"He votado en contra de la petición de un fácil acceso al aborto en el apartado 66 del texto original. Aunque reconozco el derecho individual de toda persona a decidir sobre su propio cuerpo, subrayo que cualquier decisión de someterse a un aborto también significa acabar con la vida de otro ser humano. Además, si se toma esta decisión, siempre debería incluir el consentimiento de ambos padres (excepto en casos de grave enfermedad o violación). La petición de un acceso fácil al aborto conduce, por tanto, a conclusiones erróneas y transmite a la sociedad el mensaje de que el aborto podría usarse como anticoncepción y que no es necesario tener en cuenta ningún valor moral o ético. En la sociedad europea de hoy en día, donde los ciudadanos están mejor informados y acceden a la atención sanitaria más fácilmente que antes, debemos fomentar un comportamiento responsable, que incluya asumir la responsabilidad por las acciones de uno mismo. Pedir la facilidad de acceso al aborto es contrario a asumir dicha responsabilidad. Con demasiada frecuencia, el aborto es una solución fácil a una situación difícil. La Unión Europea no debería apoyar este tipo de comportamiento, sino que debería ofrecer subsidiariedad a los Estados miembros."@es21
"Ma ei pooldanud originaalteksti lõikes 66 sisalduvat üleskutset tagada abordi lihtne kättesaadavus. Kuigi ma tunnustan inimese õigust otsustada oma keha üle, rõhutan, et igasugune abordiotsus tähendab otsustamist ka teise inimolendi elu üle. Lisaks peaks sellise otsuse aluseks olema mõlema lapsevanema nõusolek (välja arvatud raske haiguse või vägistamise korral). Üleskutse tagada abordi lihtne kättesaadavus on seega eksitav ja saadab ühiskonnale sõnumi, et aborti võiks kasutada rasestumisvastase vahendina ning seejuures ei pea arvesse võtma mingeid moraalseid ega eetilisi väärtusi. Tänapäeva Euroopa ühiskonnas, kus inimesed on paremini informeeritud ja neil on lihtsam juurdepääs tervishoiuteenustele kui kunagi varem, peame toetama vastutustundlikku käitumist, mis sisaldab vastutuse võtmist oma tegude eest. Üleskutse tagada abordi lihtne kättesaadavus on vastutustundlikkusega vastuolus. Aborti kasutatakse liiga tihti lihtsa väljapääsuna raskest olukorrast. EL ei peaks sellist käitumist toetama, vaid järgima liikmesriikidele subsidiaarsuse põhimõtet."@et5
"Äänestin vastaan alkuperäisen asiakirjan 66 kohtaan sisältynyttä esteetöntä raskaudenkeskeytystä koskevaa kehotusta. Vaikka tunnustan yksilön oikeuden päättää omasta ruumiistaan, korostan sitä, että päätös tehdä raskaudenkeskeytys merkitsee toisen ihmisen elämän lopettamista. Jos tämä päätös tehdään, siihen olisi aina liityttävä kummankin vanhemman suostumus (lukuun ottamatta vakavaa sairautta tai raiskausta koskevaa tapausta). Esteetön mahdollisuus raskaudenkeskeytykselle on sen vuoksi harhaanjohtavaa ja antaa yhteiskunnalle viestin, että aborttia voidaan käyttää ehkäisyä varten ja että huomioon ei pitäisi ottaa mitään moraalisia ja eettisiä arvoja. Nykypäivän eurooppalaisessa yhteiskunnassa, jossa ihmiset saavat runsaammin tietoa ja terveydenhoitopalveluita enemmän kuin koskaan ennen, meidän on tuettava vastuullista käyttäytymistä, johon sisältyy vastuun ottaminen omista teoista. Raskaudenkeskeytyksen esteetön käyttö ei ole tämän vastuun mukaista. Aborttia käytetään liian usein helppona tapana päästä eroon vaikeasta tilanteesta. EU:n ei pitäisi tukea tällaista toimintaa vaan antaa jäsenvaltioiden toimia toissijaisuusperiaatteen mukaisesti."@fi7
"J’ai voté contre l’appel en faveur d’un accès aisé à l’avortement au paragraphe 66 du texte original. Je reconnais le droit de la personne à disposer de son corps, mais je tiens à souligner que la décision de subir un avortement implique également la décision de mettre fin à la vie d’un autre être humain. En outre, si cette décision est prise, elle devrait toujours nécessiter le consentement des deux parents (sauf en cas de maladie grave ou de viol). Le fait de demander un accès aisé à l’avortement est donc trompeur. Il envoie à la société le message que l’avortement pourrait servir de moyen de contraception, sans tenir compte de valeurs morales ou éthiques. Dans la société européenne d’aujourd’hui, où les gens sont mieux informés et ont un meilleur accès aux soins de santé que jamais auparavant, nous devons promouvoir un comportement responsable, ce qui implique d’assumer la responsabilité de ses actions. Le fait de demander un accès aisé à l’avortement est contraire à cette responsabilité. L’avortement est trop souvent utilisé comme un moyen facile de se sortir d’une situation difficile. L’Union ne doit pas soutenir ce genre de comportement, mais devrait au contraire respecter la subsidiarité au profit des États membres."@fr8
"Az eredeti szöveg 66. bekezdésében foglalt, az abortuszhoz való hozzáférés megkönnyítéséről szóló felhívás ellen szavaztam. Miközben elismerem az egyén önrendelkezési jogát a saját teste fölött, hangsúlyozom, hogy az abortusz melletti döntés egy másik emberi élet kioltásáról szóló döntést is jelenti. Továbbá pedig ha a döntés megszületik, ennek mindig mindkét szülő beleegyezésével kellene történnie (kivéve a súlyos betegségeket és a nemi erőszakot). Az abortuszhoz való könnyű hozzáférésre való felszólítás ezért félrevezető, és azt az üzenetet továbbítja a társadalom felé, hogy az abortusz fogamzásgátlásként is használható, és nem szükséges semmilyen morális és etikai értéket szem előtt tartani. A mai európai társadalomban, amelyben az emberek tájékozottabbak és könnyebben hozzáférnek az egészségügyhöz, mint valaha, támogatnunk kell a felelősségteljes viselkedést, amibe beletartozik a saját tetteinkért való felelősségvállalás. Az abortuszhoz való könnyű hozzáférés ellentmond ennek a felelősségvállalásnak. Az abortuszt túl gyakran használják arra, hogy egy nehéz helyzetből könnyedén megszabaduljanak. Az Európai Uniónak nem kellene támogatnia ezt a viselkedésmódot, hanem el kellene fogadnia a tagállamok szubszidiaritását."@hu11
"Ho votato contro la richiesta di agevolare l’accesso all’aborto nel paragrafo 66 del testo originario. Pur riconoscendo il diritto dell’individuo di decidere del proprio corpo, vorrei sottolineare che ogni decisione di abortire significa anche decidere di porre fine alla vita di un altro essere umano. Inoltre, se tale decisione viene presa, dovrebbe sempre prevedere il consenso di entrambi i genitori (tranne in casi di malattia grave, stupro). Chiedere di agevolare l’accesso all’aborto è pertanto fuorviante e trasmette alla società il messaggio che l’aborto può essere utilizzato come contraccettivo e che non è necessario considerare valori di natura morale ed etica. Nella società europea contemporanea, in cui le persone sono meglio informate e possono accedere più facilmente che in passato all’assistenza sanitaria, dobbiamo sostenere un comportamento responsabile, che implica rispondere delle proprie azioni. Chiedere un accesso agevolato all’aborto va contro tale responsabilità. L’aborto viene utilizzato troppo spesso come scorciatoia facile da una situazione difficile. L’UE non dovrebbe appoggiare tale comportamento, bensì dovrebbe garantire la sussidiarietà agli Stati membri."@it12
"Balsavau prieš raginimą suteikti galimybę atlikti abortus, kurie minimi dokumento 66 dalyje. Kadangi pripažįstu individo teisę priimti sprendimus dėl savo kūno, pabrėžiu, kad sprendimas atlikti abortą reiškia ir sprendimą atimti kito žmogaus gyvybę. Be to, toks sprendimas visada turėtų būti priimamas abiejų tėvų susitarimu (išskyrus sunkios ligos ir išprievartavimo atvejus). Todėl raginimas palengvinti galimybes atlikti abortą yra klaidingas, nes visuomenei tarsi siunčiama žinia, kad abortas gali būti laikomas kontraceptine priemone ir šiuo atveju nereikia atsižvelgti į jokias moralines ir etines vertybes. Šiandienėje Europos visuomenėje, kai žmonės yra geriau informuoti ir turi geresnes galimybes nei anksčiau naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, turime skatinti atsakingą elgesį, kai prisiimama atsakomybė už savo veiksmus. Raginimas sudaryti galimybes atlikti abortą prieštarauja tokiai atsakomybei. Abortas pernelyg dažnai pasirenkamas kaip lengva išeitis iš sunkios padėties. ES neturėtų palaikyti tokio elgesio, o turėtų taikyti subsidiarumą valstybėms narėms."@lt14
"Es balsoju pret aicinājumu nodrošināt ērtu piekļuvi abortam, kā minēts oriģinālās redakcijas 66. pantā. Lai gan es atzīstu, ka ikvienai personai ir tiesības lemt pār savu ķermeni, es uzsveru to, ka jebkurš lēmums veikt abortu nozīmē arī to, ka tiek pieņemts lēmums pārtraukt cita cilvēka dzīvību. Turklāt šāds lēmums jāpieņem abiem vecākiem vienprātīgi (izņemot nopietnu slimību gadījumus vai izvarošanas gadījumā). Tāpēc aicinājums nodrošināt ērtu piekļuvi abortiem ir maldinošs un dod sabiedrībai vēstījumu, ka abortu var izmantot kā kontracepcijas līdzekli, un tādā gadījumā nekādas morālās vai ētiskās vērtības nav jāņem vērā. Mūsdienās eiropieši ir labāk informēti, un saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ir vieglāk nekā jebkad, tāpēc mums ir jāatbalsta atbildīga rīcība, kas ietver arī atbildības uzņemšanos par padarīto. Aicinājums nodrošināt ērtu piekļuvi abortiem rada pretēju ietekmi un nemudina uzņemties atbildību. Pārāk bieži aborts tiek izmantots, lai izkļūtu no sarežģītas situācijas. ES nevajadzētu atbalstīt šādu rīcību, tai vajadzētu nodrošināt subsidiaritāti dalībvalstīm."@lv13
"I voted against the call to easy access to abortion in paragraph 66 of the original text. Whereas I recognize the individual's right to decide on his/her own body, I underline that any decision to undergo abortion also means deciding to end the life of another human being. Furthermore, if this decision is made it should always include the consent of both parents (except in cases of serious illness, rape). Calling for easy access to abortion is therefore misleading and gives society the message that abortion could be used as contraception and need not take any moral and ethical values into account. In today's European society where people are better informed and have easier access to healthcare than ever before, we must support responsible behaviour, which includes taking responsibility for one’s actions. Calling for easy access to abortion is contrary to taking such responsibility. Abortion is too often used as an easy way out of a difficult situation. The EU should not support such behaviour, but should give subsidiarity to the Member States."@mt15
". Ik heb tegen het verzoek om gemakkelijke toegang tot abortus in paragraaf 66 van de oorspronkelijke tekst gestemd. Ik erken het recht van het individu op zeggenschap over zijn/haar eigen lichaam, maar ik onderstreep dat het besluit om een abortus te ondergaan ook het besluit inhoudt om het leven van een ander mens te beëindigen. Bovendien moet een dergelijk besluit altijd door beide ouders worden genomen (behalve in het geval van een ernstige ziekte of verkrachting). Het verzoek om gemakkelijke toegang tot abortus is daarom misleidend en zendt naar de samenleving het signaal uit dat abortus als contraceptie kan dienen zonder dat men zich daarbij rekenschap hoeft te geven van morele of ethische waarden. In de huidige Europese samenleving, waarin mensen beter zijn voorgelicht en gemakkelijker dan ooit tevoren toegang tot de gezondheidszorg hebben, moeten we verantwoordelijk gedrag steunen, wat ook het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag inhoudt. Het verzoek om gemakkelijke toegang tot abortus staat haaks op het nemen van die verantwoordelijkheid. Abortus wordt te vaak gebruikt als een gemakkelijke uitweg uit een moeilijke situatie. De EU moet dergelijke gedrag niet steunen, maar de lidstaten subsidiariteit verlenen."@nl3
"Głosowałem za odrzuceniem wniosku o łatwy dostęp do aborcji w ust. 66 pierwotnego tekstu. Chociaż uznaję prawo jednostek do decydowania o własnym ciele, podkreślam, że każda decyzja o poddaniu się aborcji oznacza również decyzję o zakończeniu życia innej ludzkiej istoty. Ponadto podjęcie takiej decyzji powinno zawsze obejmować zgodę obojga rodziców (z wyjątkiem przypadków poważnych chorób czy gwałtu). Wzywanie do łatwego dostępu do aborcji jest zatem mylące, do społeczeństwa trafia bowiem przekaz, że aborcja może być stosowana jako środek antykoncepcyjny i nie wymaga uwzględnienia żadnych wartości moralnych ani etycznych. W dzisiejszym społeczeństwie europejskim, w którym ludzie są lepiej poinformowani i mają lepszy dostęp do opieki zdrowotnej niż kiedykolwiek wcześniej, musimy popierać odpowiedzialne zachowanie, które obejmuje odpowiedzialność za własne czyny. Wzywanie do łatwego dostępu do aborcji jest sprzeczne z przyjmowaniem takiej odpowiedzialności. Aborcja zbyt często jest stosowana jako łatwy sposób wyjścia z trudnej sytuacji. Unia Europejska nie powinna popierać takiego zachowania, lecz stosować zasadę pomocniczości względem państw członkowskich."@pl16
"Votei contra o apelo a um acesso facilitado ao aborto, expresso no n.º 66 do texto original. Embora reconheça o direito de o indivíduo decidir sobre o seu próprio corpo, sublinho que qualquer decisão de praticar o aborto significa também tomar a decisão de acabar com a vida de outro ser humano. Além disso, a ser tomada, esta decisão deve ter sempre a anuência de ambos os progenitores (excepto em caso de doença grave ou violação). Assim, apelar ao acesso facilitado ao aborto é enganoso e transmite à sociedade a mensagem de que o aborto pode ser utilizado como método de contracepção, sem considerar quaisquer valores morais e éticos. Na sociedade europeia dos nossos dias, em que as pessoas estão mais bem informadas e têm, mais do que nunca, um acesso facilitado aos cuidados de saúde, temos de pugnar por um comportamento responsável, o que implica que cada um deve assumir a responsabilidade pelas suas acções. O apelo ao acesso facilitado ao aborto contraria essa assunção de responsabilidades. Em muitos casos, o aborto é utilizado como uma maneira fácil de sair de uma situação difícil. A UE não deve apoiar este comportamento, devendo antes outorgar subsidiariedade aos Estados-Membros."@pt17
"Am votat împotriva solicitării de a acorda acces facil la avort, prevedere menționată la alineatul 66 al textului original. Deși recunosc dreptul fiecărei persoane de a decide cu privire la propriul trup, subliniez faptul că orice decizie de a face un avort înseamnă totodată decizia de a pune capăt vieții unei alte ființe omenești. Mai mult decât atât, dacă se ia o astfel de decizie, ea trebuie să includă întotdeauna consimțământul ambilor părinți (cu excepția cazurilor când este vorba de o boală gravă sau viol). Prin urmare, solicitarea de a oferi acces facil la avort este înșelătoare și transmite societății mesajul că avortul poate fi folosit ca mijloc de contracepție și că nu este nevoie să se țină seama de valori morale și etice. În societatea europeană de astăzi, în care oamenii sunt mai bine informați și beneficiază de acces mai facil la sistemul de sănătate decât până acum, trebuie să susținem comportamentul responsabil, care include și asumarea responsabilității pentru acțiunile făcute. Solicitarea de a oferi acces facil la avort este contrară asumării unei astfel de responsabilități. Avortul este prea des folosit ca soluție ușoară pentru o situație dificilă. UE nu trebuie să susțină astfel de comportamente, ci trebuie să respecte statele membre în virtutea principiului subsidiarității."@ro18
"Hlasoval som proti výzve uvedenej v odseku 66 pôvodného textu, týkajúcej sa ľahkého prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva. Aj keď uznávam právo jednotlivcov rozhodovať o svojom tele, zdôrazňujem, že každé rozhodnutie podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva tiež znamená ukončiť život inej ľudskej bytosti. Navyše takéto rozhodnutie by vždy malo byť založené na súhlase oboch rodičov (okrem prípadov vážnej choroby alebo znásilnenia). Žiadosť o ľahký prístup k umelému prerušeniu tehotenstva je preto zavádzajúca a vysiela spoločnosti signál, že umelé prerušenie tehotenstva možno využívať ako antikoncepciu bez toho, aby sa vzali do úvahy morálne a etické hodnoty. V dnešnej európskej spoločnosti, v ktorej sú ľudia lepšie informovaní a majú jednoduchší prístup k zdravotnej starostlivosti ako kedykoľvek predtým, musíme podporovať zodpovedné správanie, ktoré zahŕňa prevzatie zodpovednosti za konanie jednotlivca. Výzva týkajúca sa ľahkého prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva je v rozpore s prevzatím tejto zodpovednosti. Umelé prerušenie tehotenstva sa často využíva ako jednoduchá cesta von zo zložitej situácie. EÚ by nemala podporovať takéto správanie, ale mala by prenechať zásadu subsidiarity členským štátom."@sk19
"Glasoval sem proti pozivu po lahkem dostopu do splava v odstavku 66 izvirnega besedila. Ker priznavam pravico posameznika do odločanja o svojem telesu, poudarjam, da vsaka odločitev, da se opravi splav, pomeni tudi odločitev, da se konča življenje drugega človeškega bitja. Poleg tega mora taka odločitev vedno vključevati soglasje obeh staršev (razen v primerih resne bolezni, posilstva). Pozivanje k lahkem dostopu do splava je zato zavajajoče in daje družbi sporočilo, da se lahko prekinitev nosečnosti uporablja kot kontracepcija in ni treba upoštevati nobenih moralnih in etičnih vrednot. V današnji evropski družbi, kjer so ljudje bolje informirani in imajo lažji dostop do zdravstvenega varstva kot kdaj koli prej, moramo podpreti odgovorno obnašanje, ki vključuje sprejemanje odgovornosti za svoja dejanja. Pozivanje k lahkemu dostopu do splava je v nasprotju s sprejemanjem take odgovornosti. Splav se vse prepogosto uporablja kot lahek izhod iz težkega položaja. EU ne bi smela podpirati takega obnašanja, ampak bi morala omogočiti subsidiarnost držav članic."@sl20
"Jag röstade emot kravet på enkel tillgång till abort i punkt 66 i den ursprungliga texten. Samtidigt som jag erkänner individens rätt att bestämma om sin egen kropp vill jag understryka att varje beslut att genomgå en abort också innebär att bestämma sig för att avsluta en annan varelses liv. Dessutom bör detta beslut, om det tas, alltid innefatta båda föräldrarnas medgivande (utom när det gäller allvarlig sjukdom och våldtäkt). Att kräva enkel tillgång till abort är därför vilseledande och ger samhället budskapet att abort skulle kunna användas som preventivmedel och att man inte behöver ta hänsyn till några moraliska eller etiska värderingar. I dagens europeiska samhälle där folk är mer upplysta och lättare har tillgång till hälsovård än någonsin tidigare måste vi stödja ett ansvarsfullt beteende, vilket innebär att ta ansvar för sina handlingar. Att kräva enkel tillgång till abort strider mot att ta ett sådant ansvar. Abort används alltför ofta som en lätt utväg ur en besvärlig situation. EU ska inte stödja sådant beteende utan bör ge subsidiaritet till medlemsstaterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tunne Kelam (PPE ),"18,20,15,1,19,14,11,16,13,4,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph