Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-08-Speech-2-216-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110308.22.2-216-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, thank you for stepping in and chairing this session, and may I thank your staff and the interpreters. The recent ruling that insurers may not discriminate on the basis of sex in order to factor in differences in driving ability or differences in longevity is flawed on so many levels that it is difficult to know where to begin. Take, first, the expense. This will cost an extra billion pounds. Premiums will rise and fewer people will take up insurance. Secondly, take the poor jurisprudence, the way in which the European Court of Justice is ruling on the basis of European Court of Human Rights precedent. Thirdly, take the bad faith. When the equality and non-discrimination directives were passed, it was clearly understood that actuarially justified distinctions would still be justifiable. Take, fourth, the judicial activism, the way in which our judges have disregarded what the law says in favour of what they think the law ought to say. Take, fifth, the attack on free contract. If you want to insure me and I am happy to accept the terms you offer, it is not for the State to come between us and declare our transaction illegal. Then take, sixth, the knock-down argument: what has any of this to do with the European Union? Surely each country could work out its own rules on sex equality in accordance with its own proper democratic mechanisms and procedures. Mr President, a court with a mission is a menace. A supreme court with a mission is a tyranny."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, děkuji vám za vaši účast a za to, že předsedáte tomuto zasedání a rád bych poděkoval i vašim pracovníkům a tlumočníkům. Nedávný rozsudek, podle něhož pojišťovny nesmí rozlišovat podle pohlaví při zohledňování rozdílů v řidičských schopnostech nebo rozdílů v délce života, je chabý na tak mnoha úrovních, že je těžké rozhodnout, kde začít. Vezměte si nejprve náklady. Bude to stát další miliardu liber. Pojistné se zvýší a pojišťovat se bude méně lidí. Za druhé, vezměte si nedostatečnou judikaturu, způsob, jakým Evropský soudní dvůr rozhoduje na základě precedentu Evropského soudu pro lidská práva. Za třetí si vezměte ten špatný úmysl. Když byly přijaty směrnice o rovnosti a zákazu diskriminace, jasně se mělo za to, že pojistnou matematikou odůvodněné rozlišování je stále odůvodnitelné. Za čtvrté si vezměte soudní aktivismus, způsob, jakým naši soudci nebrali v úvahu to, co říkají právní předpisy, oproti tomu, co by podle nich měly právní předpisy vlastně říkat. Za páté si vezměte útok na svobodu smlouvy. Chcete-li mě pojistit a já hodlám přijmout podmínky, které mi nabízíte, není na státu, aby mezi nás vstupoval a prohlašoval naši transakci za nezákonnou. Pak si za šesté vezměte zásadní argument: co má cokoli z toho společného s Evropskou unií? Každá země by jistě mohla vypracovat vlastní pravidla pro rovnost mezi ženami a muži v souladu se svými vlastními řádnými demokratickými mechanismy a postupy. Pane předsedající, soud s určitým úkolem je hrozba. Nejvyšší soud s určitým úkolem je tyranie."@cs1
"Hr. formand! Tak, fordi De trådte til og har fungeret som formand for dette møde, og tillad mig også at takke medarbejderne og tolkene. Den nylige dom om, at forsikringsselskaber ikke må diskriminere på grund af køn med hensyn til forskelle i køreegenskaber og forskelle i levetid, er behæftet med fejl på så mange niveauer, at det er svært at vide, hvor man skal starte. Lad os først se på udgifterne. Det kommer til at koste 1 mia. GBP mere. Præmierne stiger, og færre personer tegner en forsikring. Lad os dernæst se på den dårlige retspraksis, hvordan EU-Domstolen træffer sine afgørelser på grundlag af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols præcedens. Lad os for det tredje se på ond tro. Da direktiverne om ligestilling og forskelsbehandling blev vedtaget, var det med en klar forståelse af, at sondringer konstateret på aktuarbasis stadig ville være berettigede. Lad os for det fjerde se på dommernes aktivisme, den måde de ser bort fra det, der står i loven, til fordel for det, de mener, at der burde stå i loven. Lad os for det femte se på frie kontrakter. Hvis De ønsker at forsikre mig, og jeg kan acceptere Deres betingelser, er det ikke op til staten at komme mellem os og sige, at vores transaktion er ulovlig. Og lad os for det sjette se på det afgørende argument: Hvad har alt det her at gøre med EU? Hvert land kan sagtens udarbejde sine egne regler for ligestilling i overensstemmelse med sine egne demokratiske mekanismer og procedurer. En domstol med en mission er en trussel. En højesteret med en mission er et tyranni."@da2
"Herr Präsident! Ich danke Ihnen, dass Sie eingesprungen sind und bei dieser Sitzung den Vorsitz führen, und ich möchte auch Ihren Mitarbeitern und den Dolmetschern meinen Dank aussprechen. Die derzeitige Regelung, dass Versicherungen niemanden wegen seines Geschlechts benachteiligen dürfen, indem sie Faktoren wie unterschiedliche Fahreignung oder Lebenserwartung einkalkulieren, ist in so vielerlei Hinsicht fehlerhaft, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Nehmen Sie zunächst die Kosten. Dies wird eine zusätzliche Milliarde Pfund kosten. Die Prämien werden steigen, und weniger Menschen werden sich versichern. Nehmen Sie als Nächstes die mangelhafte Rechtsprechung, die Art, wie der Europäische Gerichtshof auf der Grundlage eines Präzedenzfalls des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte entscheidet. Nehmen Sie drittens die Bösgläubigkeit. Als die Gleichbehandlungs- und die Nichtdiskriminierungsrichtlinie verabschiedet wurden, bestand klares Einvernehmen darüber, dass versicherungsmathematisch berechtigte Unterscheidungen weiterhin vertretbar wären. Nehmen Sie viertens den richterlichen Aktivismus, die Art und Weise, wie unsere Richter das Gesetz missachtet haben zugunsten dessen, was ihrer Meinung nach Gesetz sein sollte. Nehmen Sie fünftens den Angriff auf die freie Vertragsgestaltung. Wenn Sie mich versichern möchten und ich mit Ihren Vertragsbedingungen zufrieden bin, dann sollte doch nicht der Staat dazwischenfunken und unser Geschäft für illegal erklären. Nehmen Sie sechstens das schlagende Argument: Was hat das alles mit der Europäischen Union zu tun? Es könnte doch wirklich jedes Land seine eigenen Vorschriften zur Gleichstellung der Geschlechter ausarbeiten, im Einklang mit seinen eigenen sachgerechten demokratischen Mechanismen und Verfahren. Herr Präsident, ein Gerichtshof mit einer Mission ist eine Landplage. Ein Oberster Gerichtshof mit einer Mission ist Tyrannei."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που ανεβήκατε στο βήμα και προεδρεύσατε αυτής της συνεδρίασης, και ευχαριστώ το προσωπικό σας και τους διερμηνείς. Η πρόσφατη απόφαση σύμφωνα με την οποία οι ασφαλιστές δεν μπορούν να κάνουν διακρίσεις βάσει του φύλου προκειμένου να επικαλεστούν διαφορές στην οδηγική ικανότητα ή διαφορές στη μακροζωία εμφανίζει ψεγάδια σε τόσα πολλά επίπεδα ώστε είναι δύσκολο να αρχίσω από κάπου. Ας πάρουμε, αρχικά, το κόστος. Θα κοστίσει 1 δισ. στερλίνες επιπλέον. Τα ασφάλιστρα θα αυξηθούν και θα ασφαλίζονται λιγότεροι. Δεύτερον, ας πάρουμε την ανεπαρκή νομολογία, τον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει βάσει δεδικασμένου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τρίτον, ας πάρουμε την κακή πίστη. Όταν εγκρίθηκαν οι οδηγίες για την ισότητα και την εξάλειψη των διακρίσεων, έγινε σαφές ότι οι αναλογιστικά δικαιολογημένες διακρίσεις θα εξακολουθούσαν να είναι δικαιολογημένες. Τέταρτον, ας πάρουμε τον δικαστικό ακτιβισμό, τον τρόπο με τον οποίο οι δικαστές μας αγνοούν όσα λέει ο νόμος υπέρ των όσων πιστεύουν ότι πρέπει να λέει ο νόμος. Πέμπτον, ας πάρουμε την επίθεση κατά των ελεύθερων συμβάσεων. Εάν θέλει κάποιος να με ασφαλίσει και με χαρά δέχομαι τους όρους που προσφέρει, δεν μπορεί το κράτος να επεμβαίνει μεταξύ μας και να κηρύσσει παράνομη τη συναλλαγή μας. Έκτον, ας πάρουμε το επιχείρημα που επιφέρει το τελειωτικό χτύπημα: τι σχέση έχουν όλα αυτά με την Ευρωπαϊκή Ένωση; Σίγουρα η κάθε χώρα θα μπορούσε να επεξεργαστεί στους δικούς της κανόνες σχετικά με την ισότητα των φύλων, σύμφωνα με τους δικούς της κατάλληλους δημοκρατικούς μηχανισμούς και διαδικασίες. Κύριε Πρόεδρε, ένα δικαστήριο με αποστολή αποτελεί απειλή. Ένα ανώτατο δικαστήριο με αποστολή αποτελεί τυραννία."@el10
"Señor Presidente, gracias por intervenir y presidir esta sesión; y quiero dar las gracias a su personal y a los intérpretes. La resolución reciente que impide que las aseguradoras puedan discriminar en función del sexo para tener en cuenta las diferencias en la conducción o en la longevidad tiene tantos fallos que resulta difícil saber por dónde empezar. Fijémonos, en primer lugar, en el gasto. Ello tendrá un coste extra de mil millones de libras. Las primas se incrementarán y menos gente contratará un seguro. En segundo lugar, podemos revisar las deficiencias de la jurisprudencia, la forma en que se pronuncia el Tribunal de Justicia Europeo en función de los precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En tercer lugar, reparemos en la mala fe. Cuando se aprobaron las Directivas relativas a la igualdad y la no discriminación, se entendía claramente que podían seguir aceptándose las distinciones justificadas por datos actuariales. Fijémonos, en cuarto lugar, en el activismo judicial, la forma en que nuestros jueces han hecho caso omiso de lo que dice la ley en favor de lo que ellos consideran que debería decir. En quinto lugar, reparen en el ataque a la libre contratación. Si alguien quiere asegurarme a mí y yo estoy de acuerdo con aceptar las condiciones que ofrece, no corresponde al Estado interponerse y declarar ilegal nuestra transacción. Pasemos, en sexto lugar, al argumento de la prohibición en sí: ¿qué tiene esto que ver con la Unión Europea? Sin duda, cada país puede elaborar sus propias normas en materia de igualdad de sexo siguiendo sus propios mecanismos y procedimientos democráticos. Señor Presidente, un tribunal con una misión es una amenaza. Un tribunal supremo con una misión es una tiranía."@es21
"Austatud juhataja! Tänan teid, et täitsite tühja koha ja asusite seda istungit juhatama. Lubage mul tänada ka teie töötajaid ja tõlke. Hiljutine otsus selle kohta, et kindlustusandjad ei tohi diskrimineerida sõiduki juhtimise võime või pikaealisusega seotud riskiteguri määramisel soo põhjal, on puudulik nii mitmel tasandil, et on keeruline otsustada, kust alustada. Võtkem alustuseks kulud. See läheb maksma täiendav miljard naela. Kindlustusmaksed suurenevad ja kindlustuse kasuks otsustab vähem inimesi. Teiseks vilets kohtupraktika – viis, kuidas Euroopa Kohus langetab otsuseid Euroopa Inimõiguste Kohtu pretsedendi põhjal. Kolmandaks tegutsemine „halvas usus”. Kui võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise direktiivid vastu võeti, sai kohe selgeks, et kindlustusmatemaatiliselt põhjendatud eristamine on siiski õigustatud. Neljandaks kohtunike agarus – see, kuidas meie kohtunikud on jätnud kõrvale seaduses öeldu ja eelistanud seda, mida seadus nende arvates öelda võiks. Viiendaks rünnak vabade lepingute vastu. Kui keegi tahab mind kindlustada, ja ma võtan tema pakutavad tingimused hea meelega vastu, ei ole riigi asi meie vahele tulla ja meie tehing ebaseaduslikuks kuulutada. Kuuendaks jalustrabav väide – mis on sellel kõigel pistmist Euroopa Liiduga? Iga riik suudaks kindlasti töötada ise välja oma soolise võrdõiguslikkuse eeskirjad vastavalt omaenda demokraatlikele mehhanismidele ja menetlustele. Lugupeetud juhataja, missioonitundega kohus on nuhtlus. Missioonitundega ülemkohus on türannia."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitos, että toimitte sijaisena ja istunnon puheenjohtajana, ja paljon kiitoksia teidän henkilökunnallenne ja tulkeille. Äskettäinen päätös, jonka mukaan vakuutusyhtiöt eivät saa syrjiä sukupuolen perusteella ottaakseen lukuun eroja ajotaidoissa tai eliniässä, on epäonnistunut niin monella tasolla, että on vaikea tietää mistä aloittaa. Ensimmäisen kysymys on kustannukset. Se maksaa ylimääräiset miljardi puntaa. Vakuutusmaksut nousevat ja yhä harvempi ottaa vakuutuksen. Toinen kysymys on huono oikeuskäytäntö, tapa, jolla unionin tuomioistuin tekee päätöksiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ennakkotapausten perusteella. Kolmas kysymys on vilpillisyys. Kun tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevat direktiivit annettiin, ymmärrettiin hyvin, että vakuutusmatemaattisesti perustellut erot olisivat edelleen oikeutettuja. Neljäs kysymys on oikeudellinen aktivismi, tapa, jolla tuomarimme ovat sivuuttaneet sen, mitä lainsäädäntö sanoo sen puolesta mitä he ajattelevat, että lainsäädännön pitäisi sanoa. Viides kysymys on hyökkäys sopimisen vapautta vastaan. Jos joku haluaa vakuuttaa minut ja hyväksyn mielelläni hänen ehtonsa, ei ole valtion tehtävä kiilata väliin ja julistaa liiketoimi laittomaksi. Sitten kuudes, tyrmäävä kysymys: miten asia liittyy EU:hun? Jokainen jäsenvaltio voisi laatia omat sääntönsä sukupuolten tasa-arvosta omien asianmukaisten demokraattisten mekanismien ja menettelyjen mukaisesti. Arvoisa puhemies, tuomioistuin, jolla on tehtävä, on uhka. Korkein oikeusaste, jolla on tehtävä, on sortoa."@fi7
"Monsieur le Président, merci d’assurer la présidence de cette séance. Permettez-moi de remercie aussi votre équipe et les interprètes. Le récent arrêt en vertu duquel les assureurs ne peuvent discriminer sur la base du sexe, pour invoquer des différences de capacité à conduire ou de longévité, présente tellement de failles que je ne sais par où commencer. Commençons par le prix à payer: cela coûtera un milliard de livres sterling en plus. Les primes augmenteront et moins de personnes s’assureront. Considérons, deuxièmement, la piètre jurisprudence, la façon dont la Cour de justice des Communautés européennes statue, sur la base des précédents de la Cour européenne des droits de l’homme. Citons, en troisième lieu, la mauvaise foi. Lorsque les directives relatives à l’égalité et à la non-discrimination ont été adoptées, il était évident que les distinctions basées sur des paramètres actuariels resteraient légitimes. Quatrièmement, je mentionnerai l’activisme judiciaire, le mépris de nos juges à l’égard de ce que dit la loi, au profit de leur interprétation de ce qu’elle devrait dire. Cinquièmement, le non-respect de la liberté contractuelle. Si vous voulez m’assurer et si j’estime que les conditions proposées sont bonnes, l’État n’a pas le droit de s’interposer et de qualifier notre transaction d’illégale. Sixièmement, l’argument massue: qu’est-ce que tout cela a à voir avec l’Union européenne? Il me semble que chaque pays peut définir ses propres règes en matière d’égalité entre les genres, conformément à ses propres mécanismes et procédures démocratiques. Monsieur le Président, un tribunal qui poursuit une mission présente un danger. Une cour suprême qui poursuit une mission s’apparente, elle, à un tyran."@fr8
"Elnök úr, köszönöm, hogy vállalta a mostani ülés levezetését, és köszönet illeti munkatársait és a tolmácsokat is. A közelmúltbeli bírósági határozat arról, hogy a jövőben a biztosítótársaságok nem különböztethetnek meg senkit a neme alapján az autóvezetési képességek terén vagy a várható életkor alapján a különbségek beszámításához, olyan sok szempontból hibás, hogy felsorolni is nehéz. Vegyük például a költségeket. Ez a döntés több milliárd font többletköltséggel fog járni. Emelkednek a biztosítási díjak, egyre kevesebben váltják ki a biztosítást. Másodszor: vegyük azt a silány igazságszolgáltatást, hogy az Európai Bíróság az Emberi Jogok Európai Bíróságának precedense alapján ítélkezik. Harmadszor: vegyük a rosszhiszeműséget. Az egyenlőségről és a megkülönböztetés tilalmáról szóló irányelvek elfogadásakor még egyértelműen úgy volt, hogy a biztosításmatematikai szempontból indokolt különbségtétel továbbra is indokolt marad. Negyedszer: a bírák aktivizmusa. Bíráink azt, amit a törvény kimond annak rendelték alá, amit szerintük ki kellene mondania. Ötödször: a szerződéskötés szabadságának megtámadása. Ha Ön biztosító és én elfogadom az Ön által kínált feltételeket, akkor ne álljon közénk az állam, hogy jogszerűtlennek nyilvánítsa a köztünk lévő megállapodást. Aztán lássuk a hatodikat, a legdöntőbb érvet: mi köze ennek az egésznek az Európai Unióhoz? Bizonyára minden ország képes arra, hogy saját demokratikus mechanizmusai és eljárásai segítségével saját szabályokat alakítson ki a nemek közötti egyenlőségről. Elnök úr, egy bíróság, aminek küldetése van: fenyegetés. Egy legfelsőbb bíróság, aminek küldetése van: zsarnokság."@hu11
"Signor Presidente, la ringrazio per essere intervenuto e per aver voluto presiedere questa sessione. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare anche i suoi collaboratori e gli interpreti. La recente sentenza che ha stabilito che le compagnie assicurative non possono discriminare sulla base del genere per tener conto delle diverse capacità alla guida e delle diverse aspettative di vita è sbagliata per tanti motivi che non so da che parte cominciare. Prendiamo, in primo luogo, le spese: i costi aumenteranno di un miliardo di sterline, i premi cresceranno di conseguenza e sempre meno cittadini sottoscriveranno quindi un’assicurazione. In secondo luogo, la giurisprudenza è troppo scarsa e la Corte europea di giustizia si pronuncia sulla base di un precedente della Corte europea dei diritti dell’uomo. In terzo luogo, la malafede: al momento di approvare le direttive sulla parità e la non discriminazione, infatti, era chiaro che sarebbero state ammesse eventuali distinzioni debitamente giustificate dal punto di vista attuariale. In quarto luogo, vi è l’attivismo giudiziario e il modo in cui i giudici non hanno considerato la lettera della legge, preferendo invece interpretarla a loro discrezione. In quinto luogo, l’attacco alla libertà contrattuale: se una compagnia assicurativa mi offre una polizza e accetto le condizioni che mi propone, non spetta certo allo Stato mettersi in mezzo e stabilire che la transazione è illegale. Infine, un'argomentazione inconfutabile: cosa c’entra l’Unione europea? Un paese ha diritto di elaborare le proprie norme in materia di parità di genere, secondo i suoi meccanismi e procedure democratici. Signor Presidente, una corte con una missione rappresenta una minaccia; una corte suprema con una missione è una tirannia."@it12
"Pone pirmininke, dėkoju jums, kad ėmėtės pirmininkauti šiai sesijai, ir norėčiau padėkoti jūsų darbuotojams ir vertėjams. Neseniai priimtas sprendimas, kad draudėjai nediskriminuotų lyties pagrindu vertindami gebėjimą vairuoti ar ilgaamžiškumo skirtumus, turi trūkumų tokioje daugybėje lygmenų, kad sunku suprasti, nuo ko pradėti. Pirma, pažvelkime į išlaidas. Tai papildomai kainuos milijardą svarų. Įmokos padidės, ir drausis mažiau žmonių. Antra, pažvelkime į nevykusią teismų praktiką, tai, kaip Europos Bendrijų Teisingumo Teismas nagrinėja ieškinius, remdamasis Europos Žmogaus Teisių Teismo precedentu. Trečia, pažvelkime į nepasitikėjimą. Priėmus lygybės ir nediskriminavimo direktyvas, buvo aiškiai suprasta, kad statistiškai pagrįsta atskirtis vis tiek bus pateisinama. Ketvirta, pažvelkime į teismų aktyvumą – kaip mūsų teisėjai nepaisė to, kas teigiama teisės aktuose, tačiau jiems buvo svarbu, kas, jų manymu, teisės aktuose turėtų būti teigiama. Penkta, pažvelkime, kaip puolamas laisvas susitarimas. Jei norite mane apdrausti ir man priimtinos jūsų siūlomos sąlygos, valstybė neturi kištis ir vadinti mūsų sandorio neteisėtu. Galop, šešta, pažvelkime į triuškinantį argumentą: ką tai turi bendra su Europos Sąjunga? Aišku, kad kiekviena šalis galėtų taikyti savo teisės aktus dėl lyčių lygybės, remdamasi savo atitinkamais demokratiniais mechanizmais ir procedūromis. Pone pirmininke, misiją vykdantis teismas kelia pavojų. Misiją vykdantis aukščiausiasis teismas yra tironija."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Pateicos jums par to, ka uzņēmāties būt par šīs sesijas priekšsēdētāju, un es vēlos pateikties arī jūsu personālam un tulkiem. Nesenais lēmums, ka apdrošinātāji nedrīkst nevienu diskriminēt, pamatojoties uz dzimumu un ņemot vērā automobiļu vadīšanas spējas vai braukšanas stāžu, ir nepilnīgs no tik daudziem viedokļiem, ka nezinu, ar ko sākt. Palūkosimies, pirmkārt, uz izmaksām. Tas mums izmaksās papildus veselu miljardu mārciņu. Apdrošināšanas iemaksas pieaugs, un mazāk cilvēku izmantos apdrošināšanu. Otrkārt, palūkosimies uz vājo tiesu praksi, uz to, kā lēmumus pieņem Eiropas Savienības Tiesa, pamatojoties uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas precedentu. Treškārt, palūkosimies uz nelabticību. Kad tika pieņemtas līdztiesības un nediskriminācijas direktīvas, bija skaidri zināms, ka tiesu praksē attaisnotas atšķirības tomēr būs attaisnojamas. Ceturtkārt, palūkosimies uz tiesas aktivitāti, uz to, ka mūsu tiesneši neņem vērā to, kas teikts tiesību aktos, par labu tam, ko, pēc viņu domām, tiem vajadzētu teikt. Piektkārt, palūkosimies uz uzbrukumu brīvajiem līgumiem. Ja jūs vēlaties apdrošināt mani, un es labprāt pieņemu nosacījumus, kurus jūs man piedāvājat, valsts nedrīkst iejaukties un paziņot, ka mūsu darījums ir nelikumīgs. Sestkārt, palūkosimies uz iznīcinošu argumentu — kāds tam visam sakars ar Eiropas Savienību? Ikviena valsts varētu pati izstrādāt noteikumus par dzimumu līdztiesību saskaņā ar saviem demokrātiskajiem mehānismiem un procedūrām. Priekšsēdētāja kungs! Tiesa, kurai ir sava misija, ir apdraudējums. Augstākā tiesa, kurai ir sava misija, ir tirānija."@lv13
"Mr President, thank you for stepping in and chairing this session, and may I thank your staff and the interpreters. The recent ruling that insurers may not discriminate on the basis of sex in order to factor in differences in driving ability or differences in longevity is flawed on so many levels that it is difficult to know where to begin. Take, first, the expense. This will cost an extra billion pounds. Premiums will rise and fewer people will take up insurance. Secondly, take the poor jurisprudence, the way in which the European Court of Justice is ruling on the basis of European Court of Human Rights precedent. Thirdly, take the bad faith. When the equality and non-discrimination directives were passed, it was clearly understood that actuarially justified distinctions would still be justifiable. Take, fourth, the judicial activism, the way in which our judges have disregarded what the law says in favour of what they think the law ought to say. Take, fifth, the attack on free contract. If you want to insure me and I am happy to accept the terms you offer, it is not for the State to come between us and declare our transaction illegal. Then take, sixth, the knock-down argument: what has any of this to do with the European Union? Surely each country could work out its own rules on sex equality in accordance with its own proper democratic mechanisms and procedures. Mr President, a court with a mission is a menace. A supreme court with a mission is a tyranny."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dank u dat u deze zitting wilt voorzitten. Ik wil ook uw medewerkers en de tolken bedanken. De recente uitspraak dat verzekeraars niet mogen discrimineren op grond van geslacht om verschillen in rijvaardigheid of in levensverwachting in te calculeren schiet op zoveel niveaus tekort dat ik niet weet waar ik moet beginnen. Neem om te beginnen de kosten. Dit kost een miljard pond extra. De premies zullen stijgen en minder mensen zullen een verzekering afsluiten. Neem ten tweede de gebrekkige jurisprudentie, de manier waarop het Europees Hof van Justitie uitspraak doet op grond van een precedent van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Neem ten derde het slechte vertrouwen. Toen de richtlijnen met betrekking tot gelijkheid en niet-discriminatie werden aangenomen, werd duidelijk begrepen dat statistisch gemotiveerd onderscheid nog steeds te rechtvaardigen zou zijn. Neem ten vierde het gerechtelijke activisme, de manier waarop onze rechters hebben genegeerd wat de wet zegt ten gunste van wat zij vinden dat de wet zou moeten zeggen. Neem ten vijfde de aanval op de vrijheid van overeenkomst. Als u mij wilt verzekeren en ik akkoord ga met de voorwaarden die u mij biedt, is het niet aan de staat om tussenbeide te komen en onze transactie onwettig te verklaren. Neem ten zesde het beslissende argument: wat heeft dit allemaal met de Europese Unie te maken? Ik weet zeker dat elk land zijn eigen regels voor gelijkheid van mannen en vrouwen kan bepalen in overeenstemming met zijn eigen deugdelijke democratische mechanismen en procedures. Mijnheer de Voorzitter, een rechtbank met een missie is gevaarlijk. Een hooggerechtshof met een missie is tiranniek."@nl3
"Panie przewodniczący! Dziękuję za przyjście i przewodniczenie tym obradom. Dziękuję również pańskiemu personelowi oraz tłumaczom. Niedawne orzeczenie, że ubezpieczyciele nie mogą dopuszczać się dyskryminacji płciowej, określając zdolności do prowadzenia pojazdów lub różnice w długości życia, jest wadliwe w tak wielu aspektach, że aż nie wiadomo, od czego zacząć. Weźmy najpierw wydatki. Będzie to kosztować dodatkowo miliard funtów. Składki wzrosną i mniej osób wykupi polisy. Po drugie, weźmy kiepską jurysprudencję, sposób orzekania przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości na podstawie precedensu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Po trzecie, działanie w złej wierze. Po przyjęciu dyrektyw w sprawie równości i niedyskryminacji najwyraźniej uznano, że uzasadnione aktuarialnie różnice wciąż będą znajdować usprawiedliwienie. Po czwarte, weźmy działalność jurydyczną, sposób, w jaki sędziowie zignorowali literę prawa na korzyść własnej wykładni. Po piąte, weźmy zamach na swobodę umów. Jeśli chcecie mnie ubezpieczyć, a mnie odpowiadają oferowane przez was warunki, to państwo nie powinno stawać między nami i uznawać naszej transakcji za nielegalną. I po szóste, weźmy ostateczny argument: co to wszystko ma wspólnego z Unią Europejską? Nie ulega wątpliwości, że każde państwo winno samo wypracować zasady równości płci zgodnie ze swoimi prawidłowymi, demokratycznymi mechanizmami i procedurami. Panie Przewodniczący! Sąd z misją to szaleństwo. A sąd najwyższy z misją to już tyrania."@pl16
"Senhor Presidente, obrigado pela sua presença e por presidir a esta sessão, e gostaria também de agradecer aos seus assistentes e aos intérpretes. A recente decisão de que as seguradoras não podem discriminar com base no sexo, a fim de ter em conta as diferenças relativas à capacidade de conduzir ou as diferenças na longevidade, enferma de tantos erros, a tantos níveis, que é difícil saber por onde começar. Comecemos pelos custos. Isso vai ter um custo adicional de mil milhões de libras. Os prémios vão subir, e menos gente vai pagar um seguro. Em segundo lugar, olhemos para a fraca jurisprudência: o Tribunal de Justiça Europeu decide com base no precedente do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Em terceiro lugar, a má-fé. Quando as directivas relativas à igualdade e não discriminação foram aprovadas, ficou claro que as distinções justificadas actuarialmente tinham razão de ser. Em quarto lugar, o atavismo judicial: a forma como os nossos juízes têm desconsiderado o que diz a lei a favor do que acham que a lei deveria dizer. Em quinto lugar, o ataque ao livre contrato. Se me quiserem fazer um seguro e me agradarem os termos propostos, não compete ao Estado interferir e declarar a transacção ilegal. Depois, em sexto lugar, o argumento do : o que tem isto a ver com a União Europeia? Seguramente que os países podem aplicar as suas próprias regras em matéria de igualdade de género, de acordo com os mecanismos e os procedimentos democráticos que considerarem adequados. Senhor Presidente, um tribunal com uma missão é uma ameaça. Um Supremo tribunal com uma missão é uma tirania."@pt17
"Dle Președinte, vă mulțumesc pentru că ați intervenit și ați prezidat această sesiune și permiteți-mi să mulțumesc personalului dumneavoastră și interpreților. Hotărârea recentă cu privire la faptul că asiguratorii nu trebuie să facă discriminări de gen în determinarea diferențelor legate de capacitatea de a conduce autovehicule sau diferențe legate de longevitate este greșită din atât de multe puncte de vedere, încât nici nu știu de unde să încep. În primul rând, să vorbim despre cheltuieli. Acestea vor reprezenta un miliard de lire sterline. Primele vor crește și mai puține persoane își vor face asigurare. În al doilea rând, să vorbim despre jurisprudența precară, despre modul în care Curtea Europeană de Justiție emite hotărâri pe baza precedentului Curții Europene a Drepturilor Omului. În al treilea rând, să vorbim despre reaua-credință. Când s-au adoptat directivele privind egalitatea și nediscriminarea, era de la sine înțeles că vor fi permise diferențieri justificate actuarial. Să vorbim, în al patrulea rând, despre activismul judiciar, modul în care judecătorii noștri nu au luat în considerare ce spune legea în favoarea a ceea ce ei cred că trebuia să spună legea. În al cincilea rând, să vorbim despre libertatea de contractare. Dacă vrei să îmi faci asigurare și eu accept termenii ofertei tale, nu este rolul statului să intervină între noi și să declare tranzacția noastră ilegală. Iar în al șaselea rând, să vorbim despre argumentul asumării de competențe suplimentare. în ce fel are de-a face acest lucru cu Uniunea Europeană? În mod sigur fiecare țară își putea elabora propriile reguli privind egalitatea de gen, conform propriilor sale mecanisme și proceduri democratice. Dle Președinte, o curte de justiție având o misiune este o amenințare. O curte supremă cu o misiune este tiranie."@ro18
"Pán predsedajúci, ďakujem, že ste sa zapojili a predsedáte tomuto zasadnutiu, a dovoľte mi poďakovať vašim pracovníkom a tlmočníkom. Nedávne rozhodnutie o tom, že poisťovne nesmú pri zohľadňovaní rozdielov v šoférskych schopnostiach alebo v dlhovekosti diskriminovať na základe pohlavia, je chybná na toľkých úrovniach, že ťažko rozhodnúť, kde začať. Zoberme si najskôr výdavky. Bude to stáť dodatočnú miliardu libier. Poistné sa zvýši a poistí sa menej ľudí. Po druhé, zoberme si slabú jurisprudenciu, spôsob, akým Európsky súdny dvor vyniesol rozsudok na základe precedensu z Európskeho súdu pre ľudské práva. Po tretie, zoberme si podvodné úmysly. Aj po schválení smerníc o rovnosti namierených proti diskriminácii bolo jasné, že rozdiely vyplývajúce z poistnej matematiky budú aj naďalej legitímne. Po štvrté, zoberme si sudcovský aktivizmus, spôsob, akým naši sudcovia ignorujú znenie zákonov a uprednostňujú svoju vlastnú interpretáciu. Po piate, zoberme si útok na slobodu pri uzatváraní zmlúv. Ak ma chcete poistiť a som spokojný s ponúknutými podmienkami, nie je úlohou štátu, aby medzi nás zasiahol a vyhlásil našu transakciu za nezákonnú. Potom po šieste, vezmime si úplne zásadný argument: čo s tým má vôbec Európska únia spoločné? Každá krajina by predsa mohla v súlade s vlastnými príslušnými demokratickými mechanizmami a postupmi vypracovať vlastné pravidlá týkajúce sa rodovej rovnosti. Pán predsedajúci, súd, ktorý má vopred určený cieľ, je hrozbou. Najvyšší súd s vopred určeným poslaním je despotizmom."@sk19
"Gospod predsednik, hvala za vaše sodelovanje in predsedovanje temu zasedanju, zahvalil pa bi se rad tudi vašemu osebju in tolmačem. Nedavna sodba o tem, da zavarovatelji ne smejo diskriminirati na podlagi spola, pri čemer bi upoštevali razlike v sposobnosti vožnje ali razlike v dolgoživosti, je pomanjkljiva na tolikih ravneh, da je težko vedeti, kje začeti. Poglejmo si najprej stroške. To bo stalo dodatno milijardo funtov. Premije se bodo dvignile in manj ljudi bo sklenilo zavarovanje. Drugič, poglejmo si slabo sodno prakso, način, kako Sodišče Evropske unije razsoja na podlagi precedensa Evropskega sodišča za človekove pravice. Tretjič, zlonamernost. Ko sta bili sprejeti direktivi o enakosti in nediskriminaciji, smo jasno razumeli, da bo aktuarno utemeljeno razlikovanje še vedno utemeljeno. Četrtič, sodni aktivizem, način delovanja naših sodnikov, ki niso upoštevali, kaj pravi zakon, in so delovali v korist svojega mnenja o tem, kaj bi zakon moral reči. Petič, napad na prosto pogodbo. Če me želite zavarovati in jaz z veseljem sprejmem pogoje, ki jih ponujate, država ne more posegati v to in razglasiti najine transakcije za nezakonito. In nato šestič, ostra trditev: kaj ima katera koli od teh opraviti z Evropsko unijo? Vsaka država vsekakor lahko oblikuje svoja pravila o enakosti spolov v skladu s svojimi pravimi demokratičnimi mehanizmi in postopki. Gospod predsednik, sodišče s poslanstvom je grožnja. Vrhovno sodišče s poslanstvom je samovolja."@sl20
"Herr talman! Tack för att du gick in och ledde denna session. Jag vill också tacka din personal och tolkarna. Nyligen fälldes ett avgörande om att försäkringsgivare inte får diskriminera på grund av kön i syfte att ta hänsyn till skillnader i körförmåga eller skillnader i förväntad livslängd. Denna princip är felaktig på så många nivåer att det är svårt att veta var man ska börja. Ta för det första kostnaderna. Det kommer att kosta en miljard pund extra. Försäkringspremierna kommer att stiga och färre personer kommer att teckna försäkringar. För det andra bör man beakta bristerna ur ett juridiskt perspektiv, att EU-domstolen avgör på grundval av prejudikat från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. För det tredje bör man tänka på det dåliga förtroendet. När direktiven om jämställdhet och icke-diskriminering godkändes framgick det klart och tydligt att det fortfarande skulle vara berättigat med försäkringstekniskt motiverade skillnader. För det fjärde bör man ta upp aktivismen i rättsväsendet, alltså våra domares sätt att bortse från vad lagen säger till förmån för vad de tycker att lagen borde säga. För det femte strider detta mot rätten att ingå avtal. Om du vill försäkra mig och jag är redo att godta de villkor du erbjuder, är det inte statens sak att gå emellan och fastställa att vår överenskommelse är olaglig. Det sjätte och mest slående argumentet är: vad har allt detta egentligen att göra med EU? Varje land skulle väl kunna utarbeta sina egna regler för jämställdhet i enlighet med sina egna korrekta demokratiska mekanismer och förfaranden. En domstol med ett uppdrag utgör ett hot. En högsta domstol med ett uppdrag är tyranni."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
"knock-down"17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph