Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-08-Speech-2-092-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110308.7.2-092-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren hier im Raum und auf den Galerien! Der Kampf um Frauenrechte am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Demokratie, der Kampf um wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen, der Kampf gegen Männergewalt, gegen Frauenarmut, gegen Diskriminierung von Alleinerzieherinnen, von lesbischen Frauen, von Migrantinnen ist einer, der schon allzu lange dauert. Wir feiern heute das 100. Jubiläum des Frauentags. Zum Glück werden wir ihn wohl auch in Zukunft feiern können, die Errungenschaften, die wir schon haben, aber auch das, was noch fehlt. Frau Morin-Chartier hat vorhin gesagt, sie habe vor etwa zehn Jahren noch nicht an Quoten geglaubt, heute glaube sie daran: Quoten sind notwendig. Ich danke ihr dafür! Quoten sind tatsächlich etwas, ohne dass Frauen es nicht schaffen werden. Wir haben Männerquoten in allen Aufsichtsräten, in allen Gremien, in der Politik, in der Wirtschaft. Die Männernetzwerke funktionieren ohne Probleme. Und Männer sind dort nicht unbedingt wegen ihrer Leistung – manche schon, aber lange nicht alle –, sondern weil sie diesen Männernetzwerken angehören. Deswegen brauchen wir Quoten und wir brauchen Lohngleichheit!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, zde v jednacím sále i na galeriích, kampaň za práva žen na pracovišti, v rodině, v demokracii, za ekonomickou nezávislost žen a proti mužskému násilí, chudobě žen a diskriminaci svobodných matek, lesbických žen a přistěhovalkyň je kampaní, která trvá již příliš dlouho. Dnes slavíme 100. výročí Mezinárodního dne žen. Naštěstí ho budeme moci slavit také v budoucnu, a to úspěchy, kterých jsme již dosáhli, ale i to, co zatím ještě chybí. Paní Morin-Chartierová již uvedla, že před deseti lety by kvótám příliš nevěřila, ale změnila názor, kvóty jsou nezbytné. Za to jí děkuji. Ženy kvóty skutečně potřebují, pokud mají uspět. Mužské kvóty máme ve všech dozorčích radách, statutárních orgánech, v politice a v podnikání. Mužské sítě fungují bez problému. Muži nejsou ve vlivných pozicích nutně kvůli svým schopnostem – někteří ano, ale v žádném případě to neplatí o všech – ale protože patří do těchto mužských sítí. To je důvod, proč potřebujeme kvóty a rovnost v odměňování."@cs1
"Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Både her i salen og på tilhørerpladserne har kampagnen for kvinders rettigheder på arbejdspladsen, i familien, i demokratiet, for økonomisk uafhængighed for kvinder og imod mænds vold mod kvinder, fattigdom blandt kvinder og diskrimination imod enlige mødre, lesbiske og kvindelige indvandrere allerede stået på alt for længe. I dag fejrer vi hundredårsdagen for den internationale kvindedag. Heldigvis skal vi også i fremtiden fejre det, der er blevet opnået, samtidig med at vi ikke glemmer det arbejde, der stadig mangler. Fru Morin-Chartier sagde, at hun ikke ville have troet særlig meget på kvoter for ti år siden, men at hun har skiftet mening. Kvoter er vigtige. Tak for det. Kvoter er helt klart noget, kvinder har brug for, hvis de skal komme ud af stedet. Vi har mandekvoter i alle bestyrelser, i alle myndigheder, i politik og i erhvervslivet. Mandenetværk fungerer uden problemer. Mænd sidder ikke nødvendigvis i indflydelsesrige stillinger på grund af deres resultater – nogle gør, men det gælder bestemt ikke for alle – men simpelthen, fordi de er med i disse drengenetværk. Derfor skal vi have kvoter og ligeløn."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, τόσο εδώ στην Αίθουσα όσο και στα θεωρεία, η εκστρατεία υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών στον χώρο εργασίας, στην οικογένεια, στη δημοκρατία, υπέρ της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών και κατά της ανδρικής βίας, της γυναικείας φτώχειας και των διακρίσεων σε βάρος των ανύπαντρων μητέρων, των λεσβιών και των μεταναστριών, είναι μια εκστρατεία που διεξάγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σήμερα, εορτάζουμε την 100ή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον, θα είμαστε επίσης σε θέση να εορτάζουμε τα επιτεύγματά μας, χωρίς να παραβλέπουμε το έργο που πρέπει ακόμη να γίνει. Η κ. Morin-Chartier είπε ήδη ότι δεν θα πίστευε ιδιαίτερα στις ποσοστώσεις πριν από δέκα χρόνια, αλλά ότι άλλαξε γνώμη: οι ποσοστώσεις είναι απαραίτητες. Σας ευχαριστώ γι’ αυτό. Οι ποσοστώσεις είναι πράγματι κάτι που χρειάζονται οι γυναίκες αν θέλουν να επιτύχουν κάτι. Έχουμε ποσοστώσεις για τους άνδρες σε όλα τα εποπτικά συμβούλια, σε όλες τις νομοθετικές αρχές, στην πολιτική και στις επιχειρήσεις. Τα ανδρικά δίκτυα λειτουργούν χωρίς καμία δυσκολία. Οι άνδρες δεν βρίσκονται κατ’ ανάγκη σε θέσεις επιρροής λόγω των επιδόσεων τους –κάποιοι ναι, αν και δεν ισχύει σε καμία περίπτωση για όλους– αλλά απλά επειδή ανήκουν σε αυτά τα δίκτυα ανδρών. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε τις ποσοστώσεις και την ισότητα των μισθών."@el10
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, both here in the Chamber and in the galleries, the campaign for women’s rights in the workplace, in the family, in democracy, for economic independence for women and against male violence, female poverty and discrimination against single mothers, lesbians and female migrants, is one that has already gone on for too long. Today, we are celebrating the 100th anniversary of International Women’s Day. Happily, in the future, we shall also be able to celebrate what has been achieved, while not losing sight of the work still to be done. Mrs Morin-Chartier has already said that she would not have put much faith in quotas ten years ago, but that she has changed her mind: quotas are essential. Thank you for that. Quotas are indeed something that women need if they are to get anywhere. We have men’s quotas in all supervisory boards, in all statutory authorities, in politics and in business. Male networks operate without any difficulty. Men are not necessarily in influential positions because of their performance – some are, though it is by no means true of all – but simply because they belong to these boys’ networks. That is why we need quotas and wage equality."@en4
"Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, aquí en la Cámara y en las galerías, la campaña por los derechos de la mujer en el lugar de trabajo, en la familia, en la democracia, por la independencia económica de la mujer y contra la violencia machista, la pobreza femenina y la discriminación contra madres solteras, las lesbianas y las mujeres inmigrantes, es una campaña que ya dura demasiado. Hoy estamos celebrando el centésimo aniversario del Día Internacional de la Mujer. Por suerte, también en el futuro podremos celebrar lo que se ha conseguido, sin perder de vista el trabajo que queda por hacer. La señora Morin-Chartier ya ha dicho que no habría puesto mucha fe en las cuotas hace diez años, pero que ha cambiado de parecer: las cuotas son esenciales. Gracias por ello. Las cuotas son, en realidad, algo que las mujeres necesitan si quieren llegar a alguna parte. Tenemos cuotas masculinas en todos los consejos de administración, en todos los gremios, en la política y en los negocios. Las redes masculinas operar sin ninguna dificultad. Y los hombres no se encuentran necesariamente en posiciones de influencia por su rendimiento, algunos sí, pero en ningún caso puede afirmarse eso de todos, sino que lo están simplemente por pertenecer a esas redes masculinas. Ese es el motivo por el que necesitamos las cuotas y la igualdad salarial."@es21
"Lugupeetud juhataja, austatud volinik, head kolleegid nii siin saalis kui ka rõdul! Võitlus, mida peetakse naiste õiguste tagamiseks töökohal, perekonnas, demokraatlikus ühiskonnas, samuti naiste majandusliku sõltumatuse saavutamise nimel ning meeste vägivalla, naiste vaesuse ja üksikemade, lesbide ja naississerändajate diskrimineerimise vastu, on kestnud juba liiga kaua. Täna tähistame rahvusvahelise naistepäeva 100. aastapäeva. Õnneks saame ka tulevikus tähistada meie saavutusi ega kaota samal ajal silmist tööd, mida on veel vaja teha. Kolleeg Morin-Chartier ütles enne, et kümme aastat tagasi ei olnud tal kuigi palju usku kvootidesse, kuid ta on muutnud meelt – kvoodid on vajalikud. Aitäh selle eest! Naised vajavad tõepoolest kvoote, kui soovivad kuskile jõuda. Meil on kõikides juhatustes ja komisjonides, poliitikas ja majanduses meeste kvoodid. Meeste võrgustikud töötavad tõrgeteta. Mehed ei ole vastutusrikastel ametikohtadel mitte ainult oma tulemuste pärast – mõned küll, aga mitte kõik –, vaid lihtsalt sellepärast, et nad kuuluvad nendesse poiste võrgustikesse. Seetõttu vajame kvoote ja võrdset palka."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kuulijat sekä istuntosalissa että lehtereillä, naisten oikeuksia työpaikalla, perheessä ja demokratiassa sekä naisten taloudellista riippumattomuutta ajava ja miesten väkivaltaa, naisten köyhyyttä ja yksinhuoltajanaisten, lesbojen ja maahanmuuttajanaisten syrjintää vastustava kampanja on jatkunut aivan liian kauan. Vietämme tänään kansainvälisen naistenpäivän satavuotisjuhlaa. Onneksi voimme tulevaisuudessa juhlia myös sitä, mitä on saavutettu, unohtamatta kuitenkaan työtä, joka vielä on jäljellä. Jäsen Morin-Chartier totesi, että vaikka hän ei kymmenen vuotta sitten juuri uskonut kiintiöihin, hän on muuttanut mieltään: kiintiöt ovat tärkeitä. Kiitos siitä. Naiset todella tarvitsevat kiintiöitä päästäkseen eteenpäin. Meillä on mieskiintiöt kaikissa johtokunnissa, kaikissa virallisissa elimissä, politiikassa ja liike-elämässä. Miesten verkostot toimivat ongelmitta. Miehet eivät välttämättä ole vaikutusvaltaisissa asemissa osaamisensa ansiosta – jotkut ovat, mutta eivät läheskään kaikki – vaan vain siksi, että he kuuluvat näihin kaveriverkostoihin. Sen vuoksi tarvitsemme kiintiöitä ja samapalkkaisuutta."@fi7
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs présents ici dans l’hémicycle et dans les tribunes, la campagne pour les droits de la femme sur le lieu de travail, au sein de la famille, dans la démocratie, pour l’indépendance économique des femmes et contre la violence masculine, la pauvreté féminine et la discrimination à l’encontre des mères célibataires, des lesbiennes et des migrantes est une campagne qui dure depuis trop longtemps déjà. Nous célébrons aujourd’hui le 100e anniversaire de la Journée internationale de la femme. Heureusement, à l’avenir, nous allons aussi pouvoir célébrer ce que nous avons obtenu, tout en ne perdant pas de vue ce qu’il reste à faire. Mme Morin-Chartier a déjà dit qu’elle ne croyait pas aux quotas il y a dix ans, mais qu’elle avait changé d’avis: les quotas sont essentiels. Je vous en remercie. Les femmes ont besoin des quotas si elles veulent avancer. Nous avons des quotas d’homme dans tous les conseils de surveillance, dans toutes les autorités officielles, en politique et dans les affaires. Les réseaux masculins fonctionnent sans aucune difficulté. Les hommes n’occupent pas nécessairement des postes influents grâce à leurs performances – c’est le cas de certains mais cela n’est pas vrai pour tous – mais simplement parce qu’ils appartiennent à ces réseaux masculins. C’est pourquoi nous avons besoin de quotas et d’égalité salariale."@fr8
"Elnök asszony! Biztos asszony! Hölgyeim és uraim, az ülésteremben és a karzaton! Már túlságosan is régóta folyik a küzdelem a nők munkahelyi jogaiért, a nők jogaiért a családban, a demokráciában, a nők gazdasági függetlenségéért, a férfiak által elkövetett erőszak ellen, a női szegénység ellen, az egyedülálló anyák, a leszbikusok és a bevándorló nők hátrányos megkülönböztetése ellen. Ma ünnepeljük a nemzetközi nőnap 100. évfordulóját. A jövőben szerencsére már az elért eredményeket is ünnepelhetjük, de nem szabad elfeledkeznünk a még elvégzendő munkáról sem. Morin-Chartier asszony említette, hogy tíz évvel ezelőtt nem nagyon hitt a kvótákban, de azóta megváltozott a véleménye. Most már létfontosságúnak tartja a kvótákat. Köszönöm neki. Valóban szükség van kvótákra, ha a nők el akarnak érni valamit. Most is vannak kvóták a felügyelőbizottságokban, a hatóságoknál, a politikában és az üzleti életben, de ezek a férfiaknak kedveznek. A férfiklubok problémamentesen működnek. A férfiak nem feltétlenül a teljesítményüknek köszönhetően kerülnek befolyásos pozícióba – persze vannak, akik igen, de semmiképpen nem mindannyian –, hanem azért, mert a „fiúklub” tagjai. Ezért van szükség kvótákra és béregyenlőségre."@hu11
". Signora Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, sia nella nostra Assemblea che nelle tribune del pubblico la campagna per i diritti delle donne nel posto di lavoro, nella famiglia, nella democrazia, per l’indipendenza economica delle donne e contro la violenza maschile, la povertà femminile e le discriminazioni perpetrate contro le madri single, le lesbiche e le donne immigrate dura ormai da troppo tempo. Oggi celebriamo il centenario della Giornata della donna; fortunatamente in futuro potremo anche celebrare i risultati raggiunti, senza perdere di vista quanto rimane ancora da fare. L’onorevole Morin-Chartier ha affermato che soltanto dieci anni fa era contraria alle quote, ma che oggi ha cambiato opinione: le quote sono essenziali. La ringrazio. Infatti se vogliamo che le donne raggiungano gli obiettivi che si sono prefisse, le quote sono assolutamente necessarie. Ci sono quote maschili in tutti gli organismi di vigilanza o dirigenziali, in politica e nelle attività economiche. Le reti maschili operano senza alcuna difficoltà; gli uomini non occupano posizioni influenti grazie alle loro capacità – non tutti comunque – ma semplicemente perché appartengono a queste reti riservate agli uomini. Per questo motivo abbiamo bisogno di quote e di parità retributiva."@it12
"Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, ir čia, Parlamento salėje, ir galerijose kampanija dėl moterų teisių darbo vietoje, šeimoje, demokratinėje visuomenėje, kova dėl moterų ekonominės nepriklausomybės ir nuo vyrų smurto, kova su moterų skurdu ir vienišų moterų, lesbiečių ir moterų imigrančių diskriminacija vyksta per ilgai. Šiandien švenčiame 100-ąsias tarptautinės moters dienos metines. Laimei, ateityje taip pat galėsime švęsti laimėjimus, kartu nepamiršdami darbų, kuriuos dar reikia atlikti. E. Morin-Chartier jau minėjo prieš dešimt metų nevertinusi kvotų sistemos, o dabar pakeitusi nuomonę: kvotos būtinos. Dėkoju už tai. Kvotos iš tikrųjų reikalingos moterims, kad jos ką nors pasiektų. Turime nustatytas vyrų kvotas visose stebėtojų tarybose, visose įstatyminėse institucijose, politikoje ir versle. Vyrų tinklai veikia be jokių sunkumų. Vyrai nebūtinai dėl savo gebėjimų skiriami eiti atsakingas pareigas – kai kuriais atvejais taip yra, bet tikrai ne visada – paprasčiausiai todėl, kad vyrai priklauso vyrų tinklams. Todėl reikia įvesti kvotas ir nustatyti vienodą darbo užmokestį."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāres kundze, dāmas un kungi! Gan šeit plenārsēžu zālē, gan arī galerijās kampaņa par sieviešu tiesībām darbavietā, ģimenē, demokrātiskā sabiedrībā, par ekonomisko neatkarību sievietēm un pret vīriešu vardarbību, sieviešu nabadzību un diskrimināciju pret vientuļajām mātēm, lesbietēm un migrantēm sievietēm jau notiek pārāk ilgi. Šodien mēs svinam Starptautiskās sieviešu dienas 100. gadadienu. Par laimi, turpmāk mēs varēsim svinēt arī jau sasniegto, nepazaudējot no redzesloka arī to, kas vēl ir jāsasniedz. kundze jau teica, ka pirms desmit gadiem viņai nebija pārāk lielas uzticības kvotām, bet ka viņa ir mainījusi savu viedokli — kvotas ir būtiski svarīgas. Paldies jums par to. Kvotas tik tiešām ir kaut kas tāds, kas sievietēm ir nepieciešams, ja viņas vēlas kaut ko sasniegt. Mums visās uzraudzības valdēs, visās valsts pārvaldes iestādēs, politikā un uzņēmējdarbībā ir noteiktas kvotas vīriešiem. Vīriešu sadarbības tīkli darbojas bez jebkādām grūtībām. Vīrieši ne vienmēr atrodas ietekmīgos amatos, pateicoties tikai saviem darba rezultātiem — daži tādi ir, lai gan tas ne tuvu neattiecas uz visiem, bet dažreiz vienkārši tādēļ, ka tie ir šo ietekmīgo zēnu tīklu biedri. Tādēļ mums ir nepieciešamas kvotas un vienlīdzīgs atalgojums."@lv13
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren hier im Raum und auf den Galerien! Der Kampf um Frauenrechte am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Demokratie, der Kampf um wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen, der Kampf gegen Männergewalt, gegen Frauenarmut, gegen Diskriminierung von Alleinerzieherinnen, von lesbischen Frauen, von Migrantinnen ist einer, der schon allzu lange dauert. Wir feiern heute das 100. Jubiläum des Frauentags. Zum Glück werden wir ihn wohl auch in Zukunft feiern können, die Errungenschaften, die wir schon haben, aber auch das, was noch fehlt. Frau Morin-Chartier hat vorhin gesagt, sie habe vor etwa zehn Jahren noch nicht an Quoten geglaubt, heute glaube sie daran: Quoten sind notwendig. Ich danke ihr dafür! Quoten sind tatsächlich etwas, ohne das Frauen es nicht schaffen werden. Wir haben Männerquoten in allen Aufsichtsräten, in allen Gremien, in der Politik, in der Wirtschaft. Die Männernetzwerke funktionieren ohne Probleme. Und Männer sind dort nicht unbedingt wegen ihrer Leistung – manche schon, aber lange nicht alle –, sondern weil sie diesen Männernetzwerken angehören. Deswegen brauchen wir Quoten und wir brauchen Lohngleichheit!"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, commissaris, dames en heren hier in de zaal en op de tribunes, de campagne voor vrouwenrechten op de werkplek, in het gezin, in de democratie, voor economische onafhankelijkheid van vrouwen en tegen geweld door mannen, tegen armoede onder vrouwen en discriminatie van alleenstaande moeders, lesbiennes en vrouwelijke migranten is er een die al veel te lang duurt. Vandaag vieren we de honderdste Internationale dag van de vrouw. Gelukkig zullen we in de toekomst ook kunnen vieren wat er is bereikt, zonder te vergeten wat er nog aan werk moet worden verzet. Mevrouw Morin-Chartier heeft al gezegd dat zij tien jaar geleden weinig vertrouwen had in quota, maar dat ze van gedachten is veranderd: quota zijn essentieel. Hartelijk dank daarvoor. Vrouwen hebben inderdaad quota nodig als ze iets willen bereiken. We hebben mannenquota in alle raden van commissarissen, bij alle overheidsinstanties, in de politiek en in het bedrijfsleven. Mannennetwerken functioneren zonder enig probleem. Mannen zitten niet per se op invloedrijke posities vanwege hun prestaties – sommigen wel, maar het geldt zeker niet voor iedereen – maar gewoon omdat ze tot deze mannennetwerken behoren. Daarom hebben we quota en gelijke beloning nodig."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Panie i Panowie obecni tu na tej sali i na galerii! Już zbyt długo trwa ta kampania na rzecz praw kobiet w miejscu pracy, w rodzinie, w demokracji, na rzecz ekonomicznej niezależności kobiet i przeciwko przemocy ze strony mężczyzn, przeciwko ubóstwu kobiet i dyskryminacji samotnych matek, lesbijek i imigrantek. Obchodzimy dzisiaj setną rocznicę Międzynarodowego Dnia Kobiet. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli również cieszyć się z osiągnięć, nie tracąc przy tym z oczu tego, co pozostało jeszcze do zrobienia. Pani poseł Morin-Chartier powiedziała, że dziesięć lat temu nie wierzyła zbytnio w parytety, ale teraz zmieniła zdanie: parytety są ważne. Dziękuję, Pani Poseł! Kobiety naprawdę potrzebują parytetów, jeśli chcą coś osiągnąć. Mamy męskie parytety we wszystkich radach nadzorczych, we władzach statutowych, w polityce i w biznesie. Męskie kliki działają bez trudności. Mężczyźni nie zajmują wpływowych stanowisk ze względu na swoje osiągnięcia – niektórzy tak, ale w żadnym razie to nie oznacza, że wszyscy – ale po prostu dzięki przynależności do tych męskich towarzystw wzajemnej adoracji. Dlatego potrzebne nam są parytety i równe płace."@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados, tanto aqui no hemiciclo como nas tribunas, a campanha pelos direitos das mulheres no local de trabalho, na família, na democracia, pela independência económica das mulheres e contra a violência masculina, a pobreza feminina e a discriminação contra as mães solteiras, as lésbicas e as imigrantes, é uma campanha que já dura há demasiado tempo. Hoje, celebramos o centenário do Dia Internacional da Mulher. Felizmente, no futuro, poderemos celebrar igualmente o que foi alcançado, sem perder de vista o trabalho que ainda está por fazer. A senhora deputada Morin-Chartier já aqui afirmou que não dava muito pelas quotas há dez anos atrás, mas que mudou de ideias: as quotas são essenciais. Obrigada pelo testemunho. As quotas são realmente algo de que as mulheres necessitam, se querem chegar a algum lado. Temos quotas para os homens em todos os conselhos de supervisão, em todas as autoridades oficiais, na política e no sector empresarial. As redes masculinas funcionam sem qualquer dificuldade. Os homens não ocupam necessariamente lugares de influência devido ao seu desempenho – alguns, sim, mas certamente que não é o caso de todos – mas simplesmente por pertencerem a estas redes da "rapaziada". É por esta razão que necessitamos de quotas e da igualdade salarial."@pt17
"Dnă președintă, dnă comisar, doamnelor și domnilor, atât aici, în Cameră, cât și în galerii, campania pentru drepturile femeilor la locul de muncă, în familie, în democrație, pentru independență economică a femeilor și împotriva violenței masculine, sărăciei femeilor și discriminării împotriva mamelor singure, lesbienelor și femeilor imigrante este una care se desfășoară deja de prea mult timp. Astăzi, sărbătorim aniversarea cu numărul 100 a Zilei internaționale a femeii. Din fericire, în viitor vom putea sărbători, de asemenea, ceea ce s-a realizat, fără a pierde din vedere ceea ce rămâne încă de făcut. Dna Morin-Chartier a afirmat deja că acum zece ani nu ar fi avut prea mare încredere în cote, însă s-a răzgândit: cotele sunt esențiale. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Cotele sunt într-adevăr necesare femeilor dacă vor să realizeze ceva. Avem cotele bărbaților în toate consiliile de supraveghere, în toate autoritățile statutare, în politică și în afaceri. Rețelele bărbaților funcționează fără vreo dificultate. Bărbații nu se află neapărat în poziții influente datorită performanței lor – pentru unii este adevărat, deși nu este deloc regula – ci pur și simplu pentru că aparțin acestor rețele de băieți. De aceea avem nevoie de cote și de egalitate salarială."@ro18
"Kampaň za práva žien na pracovisku, v rodine, v demokracii, kampaň za hospodársku nezávislosť žien a proti násiliu mužov, proti chudobe žien a diskriminácii osamelých matiek, lesbických žien a migrantiek už prebieha príliš dlho. Dnes oslavujeme sté výročie Medzinárodného dňa žien. Dúfajme, že v budúcnosti budeme môcť oslavovať aj dosiahnuté úspechy a zároveň sa budeme zaoberať nevyriešenými otázkami. Pani Morinová-Chartierová už uviedla, že pred desiatimi rokmi kvótam veľmi nedôverovala, zmenila však názor. Kvóty sú nevyhnutné. Ďakujem vám za to. Ak chcú ženy niečo dosiahnuť, bez kvót sa skutočne nezaobídu. Kvóty pre mužov existujú vo všetkých dozorných radách, vo všetkých štatutárnych orgánoch, v politike a v odvetví obchodu. Siete mužov fungujú bez problémov. Muži nezastávajú vplyvné funkcie nevyhnutne na základe výkonnosti, ale jednoducho preto, že patria do týchto sietí mužov. U niektorých ide skutočne o výkonnosť, neplatí to však zákonite pre všetkých. Práve preto sú potrebné kvóty a rovnaké odmeňovanie."@sk19
"predsednica, komisarka, gospe in gospodje tu v dvorani in na galeriji, boj za pravice žensk na delovnem mestu, v družini in v demokraciji, za gospodarsko neodvisnost žensk in proti nasilju moških, proti revščini žensk ter diskriminaciji mater samohranilk, lezbijk in priseljenk, je boj, ki traja že predolgo. Danes praznujemo stoto obletnico mednarodnega dneva žena. V prihodnje bomo na srečo lahko proslavljali tudi to, kar smo že dosegli, ne da bi pozabili, koliko moramo še storiti. Gospa Morin-Chartier je že dejala, da pred desetimi leti kvotam ni zaupala, a se je njeno mnenje o kvotah zdaj spremenilo: kvote so nujno potrebne. Hvala za to izjavo. Kvote so v resnici nekaj, kar ženske za napredovanje nujno potrebujejo. Moške kvote imamo v vseh nadzornih odborih, v zakonodajnih organih, v politiki in v poslu. Moško mreženje namreč dobro deluje. Moški se na vplivnih položajih ne znajdejo nujno zato, ker so dobri – nekateri so, a to vsekakor ne drži za vse –, ampak preprosto zato, ker pripadajo tem moškim mrežam. Ravno zato potrebujemo kvote in enakost plač."@sl20
"Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Både här i kammaren och ute i världen har kampen för kvinnors rättigheter på arbetsplatsen, i familjen, i demokratin, för ekonomiskt oberoende för kvinnor och mot våld från män, mot fattigdom bland kvinnor och mot diskriminering mot ensamstående mödrar, lesbiska och invandrarkvinnor pågått alldeles för länge. I dag firar vi Internationella kvinnodagens hundraårsjubileum. Lyckligtvis kommer vi även i framtiden att kunna fira vad vi har åstadkommit, samtidigt som vi inte glömmer bort det arbete som fortfarande återstår att göra. Elisabeth Morin-Chartier har redan sagt att hon inte hade särskilt stora förhoppningar på kvotering för tio år sedan, men att hon ändrat åsikt och anser att det är nödvändigt med kvotering. Tack för det. Kvotering behövs verkligen om kvinnor ska komma någon vart. Vi har manskvotering i alla bolagsstyrelser, i alla lagstiftande myndigheter, i politiken och i näringslivet. Manliga nätverk fungerar utan problem. Män har inte nödvändigtvis inflytelserika befattningar på grund av sin kompetens – en del har det, men det betyder inte att alla har det – utan helt enkelt för att de tillhör dessa manliga nätverk. Det är skälet till att vi behöver kvotering och jämlika löner."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph