Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-08-Speech-2-051-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110308.7.2-051-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, first of all, let me congratulate all my colleagues on the fruitful work done over the years as summarised in my report on inequality between men and women, and on the crucial issue of poverty addressed in Mrs Plumb’s report. While celebrating the 100th anniversary of International Women’s Day, it is crucial that this House take stock of the long way we still have to go to ensure gender equality across the Union and to mainstream it into all sectors and areas. Let us start with the employment sector and the gender pay gap. How long will we sit contemplating statistics showing unequal positions, with women paid up to 34% less than men in some EU Member States? We must push for measures – legislative if necessary – to achieve concrete results in practice and not just on paper. The place of women in the European labour market, and the numerous obstacles they have to face in the form of discrimination, contribute to the rising phenomenon of women’s poverty. Too many women remain in a position of relative economic insecurity and dependence. They tend to be concentrated in part-time and temporary jobs that are less-well paid, or in inferior positions. Poverty gives rise to trafficking in women, to violence and, more generally, to exploitation of all kinds. We also know that as a result of poverty, women victims of domestic violence prefer not to take steps for their own protection because of a lack of financial security. Mrs Reding, on this symbolic day, we look forward to the EU strategy on combating violence against women, as you have already promised."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, úvodem mi dovolte, abych poblahopřála všem svým kolegům k rokům plodné práce, které jsou shrnuty v mé zprávě o nerovném postavení mužů a žen a zásadním problému chudoby, kterým se zabývá zpráva paní Plumbové. Během oslav stého výročí Mezinárodního dne žen je důležité, aby tato sněmovna zohlednila i dlouhou cestu, kterou máme stále před sebou, s cílem zajistit rovné postavení mužů a žen v celé Unii a jeho začlenění do všech odvětví a oblastí. Začněme odvětvím zaměstnanosti a rozdílným odměňováním. Jak dlouho budeme sedět a přemýšlet nad statistikami, z nichž vyplývá nerovné postavení žen, které mají v některých členských státech až o 34 % menší příjmy než muži? Musíme prosazovat opatření – v případě potřeby i legislativní – s cílem dosáhnout konkrétních výsledků v praxi a nikoli jen na papíře. Postavení žen na evropském pracovním trhu a řada překážek, kterým musí ženy čelit ve formě diskriminace, přispívají k šíření jevu chudoby žen. Příliš mnoho žen setrvává ve stavu relativní hospodářské nejistoty a závislosti. Přijímají často zaměstnání na částečný úvazek a dočasné práce, které jsou hůře placené, nebo setrvávají na nižších pozicích. Chudoba umožňuje obchodování se ženami, násilí a obecně zneužívání všeho druhu. Rovněž víme, že vinou chudoby nepodnikají ženy, které jsou obětmi domácího násilí, kroky na vlastní ochranu, protože nemají dostatečné finanční zajištění. Paní Redingová, v tento symbolický den očekáváme strategii EU o boji proti násilí páchaném na ženách, kterou jste již přislíbila."@cs1
"Fru formand! Først vil jeg lykønske mine kolleger med deres frugtbare arbejde i årenes løb, som jeg opsummerer i min betænkning om ligestilling mellem mænd og kvinder og om det vigtige emne for fru Plumbs betænkning, nemlig fattigdom blandt kvinder. Her, hvor vi fejrer hundredårsdagen for den internationale kvindedag, er det vigtigt, at Parlamentet gør status over, hvor langt vi har igen for at sikre ligestilling i hele EU og indarbejde det i alle sektorer og områder. Lad os begynde med beskæftigelsessektoren og lønforskellene mellem mænd og kvinder. Hvor længe skal vi sidde og se på statistikker, der viser uligheden, hvor kvinder får op til 34 % mindre end mænd i nogle EU-medlemsstater? Vi skal kræve foranstaltninger – lovgivning om nødvendigt – for at opnå konkrete resultater i praksis og ikke kun på papiret. Kvinders placering på det europæiske arbejdsmarked og de mange hindringer, de støder på på grund af diskrimination, forstærker dette stigende fænomen, fattige kvinder. Alt for mange kvinder befinder sig i en situation med relativ økonomisk usikkerhed og afhængighed. De er ofte koncentrerede i deltidsjob og vikarjob, som er mindre godt betalt, eller i lavere stillinger. Fattigdom skaber handel med kvinder, skaber vold og mere generelt udnyttelse af enhver art. Vi ved også, at kvinder, der er ofre for vold, på grund af fattigdom foretrækker ikke at gøre noget for at beskytte sig selv, fordi de mangler finansiel sikkerhed. På denne symbolske dag, fru Reding, ser vi frem til EU's strategi for bekæmpelse af vold imod kvinder, som De jo allerede har lovet os."@da2
"Frau Präsidentin! Lassen Sie mich zunächst all meinen Kolleginnen und Kollegen zu der von ihnen geleisteten erfolgreichen Arbeit gratulieren, die ich in meinem Bericht über die Ungleichheit von Männern und Frauen zusammengefasst habe, sowie zu dem wichtigen Thema Armut, das in Frau Plumbs Bericht angesprochen wird. Während wir 100 Jahre Internationaler Frauentag feiern, ist es wichtig, dass dieses Parlament eine Bestandsaufnahme des langen Weges macht, den wir immer noch vor uns haben, um die Gleichstellung der Geschlechter in der gesamten Union sicherzustellen und sie in allen Sektoren als Selbstverständlichkeit zu integrieren. Lassen Sie uns mit dem Arbeitsmarkt und dem Lohngefälle bei Männern und Frauen beginnen. Wie lange werden wir noch herumsitzen und über Statistiken sinnieren, die eine ungleiche Verteilung zeigen, nämlich dass Frauen in einigen Mitgliedstaaten der EU bis zu 34 % weniger als Männer verdienen? Wir müssen Maßnahmen durchsetzen - erforderlichenfalls auch Gesetzgebung - um konkrete Ergebnisse in der Praxis zu erzielen und nicht bloß auf dem Papier. Der Platz, den Frauen auf dem europäischen Arbeitsmarkt einnehmen sowie die zahlreichen Hindernisse, denen sie in Form von Diskriminierung gegenüberstehen, tragen zu dem wachsenden Phänomen der Armut von Frauen bei. Zu viele Frauen befinden sich immer noch in relativer wirtschaftlicher Unsicherheit und Abhängigkeit. Sie arbeiten häufig in Teilzeit und in befristeten Arbeitsverhältnissen oder in untergeordneten Stellungen und sind schlechter bezahlt. Die Armut führt dazu, dass Frauenhandel und Gewalt zunehmen und allgemein zu Ausbeutung jeder Art. Wir wissen außerdem, dass Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt werden, aufgrund fehlender finanzieller Sicherheit infolge von Armut dazu neigen, keine Schritte zu ihrem eigenen Schutz zu unternehmen. Frau Reding, an diesem symbolischen Tag begrüßen wir die von Ihnen bereits zugesicherte EU-Strategie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, επιτρέψτε μου να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους μου για το εποικοδομητικό έργο που έχει επιτελεστεί όλα αυτά τα χρόνια, όπως συνοψίζεται στην έκθεσή μου για την ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, και για το κρίσιμο ζήτημα της φτώχειας το οποίο εξετάζει η έκθεση της κ. Plumb. Ενώ εορτάζουμε την 100ή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, είναι κρίσιμης σημασίας το παρόν Σώμα να αξιολογήσει τον μακρύ δρόμο που έχουμε ακόμη να διανύσουμε έως ότου η ισότητα των φύλων διασφαλιστεί σε ολόκληρη την Ένωση και ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς και τα πεδία. Ας ξεκινήσουμε από τον τομέα της ανεργίας και τις διαφορές στις αμοιβές λόγω φύλου. Πόσο χρόνο θα αφιερώσουμε στη μελέτη των στατιστικών που δείχνουν την ανισότητα στη θέση ανδρών και γυναικών, με τις γυναίκες να πληρώνονται 34% λιγότερο από τους άνδρες σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ; Πρέπει να πιέσουμε για τη λήψη μέτρων –νομοθετικών, αν κριθεί αναγκαίο– προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα στην πράξη και όχι απλά στα χαρτιά. Η θέση των γυναικών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, και τα πολυάριθμα εμπόδια που έχουν να αντιμετωπίσουν υπό τη μορφή διακρίσεων, συμβάλουν στο αναδυόμενο φαινόμενο της γυναικείας φτώχειας. Πάρα πολλές γυναίκες παραμένουν σε μια θέση σχετικής οικονομικής ανασφάλειας και εξάρτησης. Οι γυναίκες αυτές τείνουν να απασχολούνται σε προσωρινές θέσεις μερικής απασχόλησης που είναι λιγότερο καλοπληρωμένες, ή σε κατώτερες θέσεις. Η φτώχεια προκαλεί το φαινόμενο της εμπορίας γυναικών, τη βία και, γενικότερα, κάθε είδους εκμετάλλευση. Γνωρίζουμε επίσης ότι λόγω της φτώχειας, οι γυναίκες που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας προτιμούν να μην προβούν σε ενέργειες για την προστασία τους εξαιτίας της έλλειψης οικονομικής ασφάλειας. Κυρία Reding, αυτή τη συμβολική ημέρα, προσβλέπουμε στη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, όπως έχετε ήδη υποσχεθεί."@el10
"Señora Presidenta, en primer lugar, quiero felicitar a todos mis colegas por el fructífero trabajo efectuado durante estos años, como se recoge en mi informe sobre la desigualdad entre hombres y mujeres y sobre la cuestión crucial de la pobreza, abordada en el informa de la señora Plumb. Mientras se celebra el centésimo aniversario del Día Internacional de la Mujer, es fundamental que esta Cámara haga un balance del largo camino que nos queda por recorrer para garantizar la igualdad de género en toda la Unión y de incorporarla a todos los sectores y áreas. Comencemos con el sector del empleo y las desigualdades retributivas entre hombres y mujeres. ¿Cuánto tiempo vamos a permanecer sentados contemplando las estadísticas que muestran situaciones desiguales, con mujeres percibiendo hasta un 34 % menos de salario que los hombres en algunos Estados miembros de la UE? Tenemos que impulsar medidas, legislativas, si es necesario, para lograr resultados concretos en la práctica y no solo sobre el papel. El lugar de las mujeres en el mercado laboral europeo y los numerosos obstáculos a los que tienen que hacer frente en forma de discriminación, contribuyen al fenómeno creciente de la pobreza de las mujeres. Son demasiadas las mujeres que permanecen en una posición de relativa inseguridad económica y de dependencia. Tienden a concentrarse en empleos a tiempo parcial y temporales, que están peor pagados, o en posiciones de categoría inferior. La pobreza da lugar a la trata de mujeres, a la violencia y, en general, a la explotación de todo tipo. También sabemos que, como consecuencia de la pobreza, las mujeres víctimas de violencia de género prefieren no tomar medidas para su propia protección, debido a la falta de seguridad financiera. Señora Reding, esperamos con impaciencia, en este día simbólico, la estrategia de la UE para combatir la violencia contra las mujeres, como usted ya ha prometido."@es21
"Austatud juhataja! Lubage mul kõigepealt avaldada kiitust kõikidele mu kolleegidele aastate jooksul tehtud viljaka töö eest, mis on kokku võetud minu raportis, mis käsitleb meeste ja naiste võrdõigusetust, ning Rovana Plumbi raportis, mis käsitleb olulist vaesuse teemat. Tähistame rahvusvahelise naistepäeva 100. aastapäeva ja seega on tähtis, et siinne parlament võtaks arvesse, kui palju on meil veel vaja teha, et tagada sooline võrdõiguslikkus kogu ELis ning laiendada seda süvitsi kõikides sektorites ja valdkondades. Alustagem tööhõivesektorist ja palgalõhest. Kui kaua me istume ja arutleme arvude üle, mis näitavad naiste ja meeste ebavõrdset seisundit, mis väljendub selles, et mõnes ELi liikmesriigis saavad naised kuni 34% vähem palka kui mehed? Peame nõudma meetmeid – vajaduse korral õiguslikke meetmeid –, et saavutada konkreetseid tulemusi ka tegelikkuses, mitte ainult paberil. Naiste seisund Euroopa tööturul ja arvukad tõkked, millega neid diskrimineeritakse, põhjustavad olukorra, kus vaesus puudutab järjest enam naisi. Liiga palju naisi on suhtelise majandusliku ebakindluse seisundis ega saa elada sõltumatult. Nad kalduvad töötama osaajaga ja ajutistel töökohtadel, mille puhul on palk väiksem, või madalamal ametikohal. Vaesus soodustab naistekaubandust, vägivalda ja igasugust muud liiki ärakasutamist. Teame ka, et vaesuse tagajärjel ei võta koduvägivallaohvritest naised rahandusliku kindluse puudumise tõttu enda kaitseks midagi ette. Lugupeetud volinik Reding, tänasel sümboolse tähendusega päeval tahame öelda, et ootame ELilt naistevastase vägivalla vastu võitlemise strateegiat, mida te meile ka juba lubanud olete."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aluksi onnitella kaikkia kollegojani vuosien mittaan tehdystä hedelmällisestä työstä, joka on tiivistetty laatimaani miesten ja naisten eriarvoisuutta käsittelevään mietintöön sekä jäsen Plumbin laatimaan, köyhyyden tärkeää aihetta käsittelevään mietintöön. Juhlittaessa kansainvälisen naistenpäivän satavuotispäivää on tärkeää, että parlamentti arvioi sitä pitkää tietä, joka meillä vielä on kuljettavana varmistaaksemme sukupuolten tasa-arvon kaikkialla unionissa ja sisällyttääksemme sen kaikkiin sektoreihin ja aloihin. Meidän olisi aloitettava työllisyydestä ja sukupuolien välisistä palkkaeroista. Kuinka kauan aiomme istua tuijottamassa epätasa-arvosta kertovia tilastoja, joiden mukaan naisille maksetaan eräissä EU:n jäsenvaltioissa jopa 34 prosenttia vähemmän palkkaa? Meidän on ajettava toimenpiteitä – tarvittaessa lainsäädäntötoimia – saavuttaaksemme konkreettisia tuloksia käytännössä eikä vain paperilla. Naisten asema Euroopan työmarkkinoilla ja heidän syrjinnän muodossa kohtaamansa lukuisat esteet edistävät naisten köyhyyden kasvavaa ilmiötä. Liian monet naiset jäävät taloudellisesti suhteellisen epävarmaan ja riippuvaiseen asemaan. He työskentelevät usein matalapalkkaisissa osa-aikaisissa tai tilapäisissä työpaikoissa tai alemman tason tehtävissä. Köyhyys aiheuttaa naiskauppaa, väkivaltaa ja yleisesti kaikenlaista hyväksikäyttöä. Tiedämme myös, että köyhyyden vuoksi perheväkivallan naisuhrit eivät halua ryhtyä toimiin itsensä suojelemiseksi, koska heillä ei ole taloudellista turvaa. Arvoisa komission jäsen Reding, tänä symbolisena päivänä me odotamme kiinnostuneina EU:n strategiaa naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi, jonka te jo lupasitte."@fi7
"Madame la Présidente, permettez-moi tout d’abord de féliciter tous mes collègues pour le travail fructueux accompli au fil des ans et résumé dans mon rapport sur l’inégalité entre les hommes et les femmes, et sur la question cruciale de la pauvreté abordée dans le rapport de Mme Plumb. Alors que nous célébrons le 100e anniversaire de la Journée internationale de la femme, il est crucial que cette Assemblée prenne la mesure de la longue route qu’il nous reste à parcourir pour garantir l’égalité entre les hommes et les femmes dans toute l’Union et l’intégrer dans tous les secteurs et dans tous les domaines. Commençons par le secteur de l’emploi et l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Combien de temps allons-nous rester assis à contempler des statistiques qui montrent les inégalités, avec des femmes rémunérées jusqu’à 34 % de moins que les hommes dans certains États membres de l’UE? Nous devons faire campagne pour des mesures, législatives si nécessaire, afin d’obtenir des résultats concrets en pratique et pas juste sur le papier. La place des femmes sur le marché du travail européen, et les nombreux obstacles auxquels elles doivent faire face sous la forme de discrimination, contribuent à l’essor du phénomène de la pauvreté féminine. Trop de femmes demeurent en position d’insécurité et de dépendance économiques relatives. Elles ont tendance à être concentrées dans des emplois à temps partiel et temporaires qui sont moins bien payés ou à des postes inférieurs. La pauvreté entraîne la traite des femmes, la violence et, de manière plus générale, l’exploitation en tout genre. Nous savons aussi qu’à cause de la pauvreté, les femmes victimes de violences domestiques préfèrent ne pas agir pour leur propre protection en raison d’un manque de sécurité financière. Madame Reding, en ce jour symbolique, nous nous réjouissons de la stratégie européenne de lutte contre la violence à l’égard des femmes que vous nous avez déjà promise."@fr8
"Elnök asszony! Mindenekelőtt hadd gratuláljak valamennyi képviselőtársamnak az évek során végzett gyümölcsöző munkájukhoz, amelynek összefoglalása a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségről szóló jelentésem. Szeretnék gratulálni Plumb asszonynak is a szegénység fontos témájáról szóló jelentéséhez. A nemzetközi nőnap 100. évfordulóján a Parlamentnek fel kell mérnie a még előttünk álló hosszú utat, amelyet meg kell tennünk ahhoz, hogy az egész Unióban, illetve valamennyi ágazatban és területen biztosítva legyen a nemek közötti egyenlőség. Kezdjük a foglalkoztatással és a bérszakadékkal! Mennyi ideig fogunk még ölbe tett kézzel elmélkedni az egyenlőtlenséget igazoló statisztikákról, amelyek szerint bizonyos uniós tagállamokban a nők akár 34%-kal kevesebb fizetést kapnak? Intézkedéseket – ha kell, jogalkotási intézkedéseket – kell kikényszerítenünk a konkrét, gyakorlati, valódi eredmények érdekében. A nőknek az európai munkaerőpiacon betöltött szerepe és a nőket érintő, megkülönböztetés formájában jelentkező számos akadály is hozzájárul a női szegénység növekedéséhez. Még mindig túl sok nő él viszonylag bizonytalan és függő gazdasági helyzetben. Sok nő dolgozik kevésbé jól fizetett részmunkaidőben és ideiglenes munkaviszonyban vagy másodrendű pozíciókban. A szegénység alkalmat ad a nőkereskedelemre, az erőszakra és a kizsákmányolás különböző formáira. Azt is tudjuk, hogy a szegénység következményeképpen a családon belüli erőszak áldozataivá vált nők anyagi függetlenség hiányában inkább nem tesznek lépéseket saját védelmükben. Reding asszony, ezen a jelképes napon nagy várakozásokkal nézünk az Ön által is megígért, a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemre irányuló uniós stratégia elé."@hu11
"Signora Presidente, mi permetta in primo luogo di congratularmi con tutti i colleghi per il proficuo lavoro svolto nel corso degli anni, sintetizzato nella mia relazione sulla disuguaglianza tra donne e uomini e, per quanto riguarda il cruciale problema della povertà, nella relazione dell’onorevole Plumb. Mentre celebriamo il centesimo anniversario della Giornata internazionale della donna, è essenziale che la nostra Assemblea valuti esattamente il lungo cammino che ancora dobbiamo percorrere per assicurare la parità di genere in tutta l’Unione, integrandola in tutti i settori e le aree. Iniziamo dal settore dell’occupazione e dal divario retributivo di genere. Fino a quando ci limiteremo a contemplare statistiche che segnalano una disuguaglianza di posizioni per cui, in alcuni Stati membri dell’Unione, la retribuzione delle donne è inferiore a quella degli uomini persino del 34 per cento? Dobbiamo insistere per l’introduzione di misure – anche legislative, se necessario – che possano produrre risultati concreti, in pratica e non solo sulla carta. La posizione delle donne nel mercato del lavoro europeo, e i numerosi ostacoli che esse devono affrontare sotto forma di discriminazione, alimentano il crescente fenomeno della povertà femminile. Troppe donne rimangono in una posizione di relativa insicurezza e dipendenza economica: tendono a concentrarsi in impieghi temporanei o a tempo parziale, in cui la retribuzione è peggiore, oppure in posizioni inferiori. La povertà alimenta a sua volta la tratta delle donne, la violenza e, più in generale, tutte le forme di sfruttamento. Sappiamo pure che, a causa della povertà, le donne vittime della violenza domestica preferiscono non prendere misure per proteggersi, poiché sono minacciate dall’insicurezza finanziaria. Signora Commissario Reding, in questo giorno simbolico attendiamo con ansia la strategia dell’Unione europea per la lotta alla violenza contro le donne, che lei ci ha già promesso."@it12
"Ponia pirmininke, visų pirma norėčiau padėkoti kolegoms už vaisingą darbą, kuris apibendrintas mano parengtame pranešime dėl vyrų ir moterų nelygybės, ir už R. Plumb pranešime iškeltą labai svarbų skurdo klausimą. Minint 100-ąsias Tarptautinės moters dienos metines, labai svarbu šiame Parlamente apžvelgti ilgą kelią, kurį dar turime nueiti siekdami užtikrinti lyčių lygybę visoje Europos Sąjungoje ir visuose sektoriuose bei srityse. Norėčiau pradėti nuo užimtumo sektoriaus ir darbo užmokesčio skirtumų. Kaip dar ilgai sėdėsime ir nagrinėsime statistiką, kuri patvirtina nelygias vyrų ir moterų pozicijas kai kuriose ES valstybėse narėse, kuriose moterys uždirba iki 34 proc. mažiau nei vyrai? Privalome rasti priemonių – teisėkūros, jeigu reikia – kad pasiektume konkrečių rezultatų praktikoje, ne tik dokumentuose. Moterų padėtis Europos darbo rinkoje ir įvairios kliūtys, su kuriomis jos dažniausiai susiduria dėl diskriminacijos, prisideda prie stiprėjančio moterų skurdo reiškinio. Pernelyg daug moterų patiria santykinį ekonominį nesaugumą ir priklausomybę. Daugiau moterų dirba ne visą darbo dieną arba laikiną darbą, kuris mažiau apmokamas, ir eina žemesnes pareigas. Dėl skurdo daugėja prekybos moterimis, smurto ir apskritai visų rūšių išnaudojimo atvejų. Be to, žinome, kad moterys, tapusios prievartos šeimoje aukomis, dėl skurdo nenori imtis priemonių, kad save apgintų, nes joms trūksta finansinio saugumo. Ponia V. Reding, šią simbolinę dieną laukiame pažadėtosios ES kovos su smurtu prieš moteris."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Vēlos apsveikt savas kolēģes ar viņu auglīgo darbu vairāku gadu garumā, ko esmu apkopojusi savā ziņojumā par nevienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm, un par būtisko nabadzības jautājumu, kas tiek risināts kundzes ziņojumā. Atzīmējot Starptautiskās sieviešu dienas 100. gadadienu, Parlamentam ir būtiski svarīgi izvērtēt garo ceļu, kāds mums vēl ir ejams, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību visā Savienībā un integrētu to visās nozarēs un jomās. Sāksim ar nodarbinātības jomu un darba samaksas atšķirībām starp dzimumiem. Cik ilgi vēl mēs neko nedarīsim un sūdzēsimies par statistiku, kas norāda uz nevienlīdzīgu stāvokli, ņemot vērā, ka dažās ES dalībvalstīs darba samaksa sievietēm ir par 34 % zemāka nekā vīriešiem? Mums tās jāpiespiež veikt pasākumus — ja nepieciešams, arī likumdošanas jomā —, lai panāktu konkrētus rezultātus arī praksē, nevis tikai uz papīra. Sieviešu vieta Eiropas darba tirgū un daudzie šķēršļi, kas tām jāpārvar diskriminācijas dēļ, veicina aizvien pieaugošo sieviešu nabadzības tendenci. Pārāk daudz sieviešu joprojām atrodas salīdzinoši lielas ekonomiskās nedrošības un atkarības stāvoklī. Viņām ir tendence koncentrēties nepilnas slodzes un pagaidu darbos, kas ir sliktāk apmaksāti, vai arī strādāt zemākos amatos. Nabadzība rada sieviešu tirdzniecību, vardarbību un plašāk arī visu veidu ekspluatāciju. Zinām arī to, ka nabadzības rezultātā sievietes, kas ir cietušas no vardarbības ģimenē, labāk izvēlas neko nedarīt, lai sevi aizsargātu, jo viņām trūkst finansiālās drošības. kundze, šajā simboliskajā dienā gaidām ES stratēģiju pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai, ko esat apsolījusi izstrādāt."@lv13
"Madam President, first of all let me congratulate all my colleagues on the fruitful work done over the years as summarised in my report on inequality between men and women, and on the crucial issue of poverty addressed in Mrs Plumb’s report. While celebrating the 100th anniversary of International Women’s Day, it is crucial that this House take stock of the long way we still have to go to ensure gender equality across the Union and to mainstream it into all sectors and areas. Let us start with the employment sector and the gender pay gap. How long will we sit contemplating statistics showing unequal positions, with women paid up to 34% less than men in some EU Member States? We must push for measures – legislative if necessary – to achieve concrete results in practice and not just on paper. The place of women in the European labour market, and the numerous obstacles they have to face in the form of discrimination, contribute to the rising phenomenon of women’s poverty. Too many women remain in a position of relative economic insecurity and dependence. They tend to be concentrated in part-time and temporary jobs that are less-well paid, or in inferior positions. Poverty gives rise to trafficking in women, to violence and, more generally, to exploitation of all kinds. We also know that as a result of poverty, women victims of domestic violence prefer not to take steps for their own protection because of a lack of financial security. Mrs Reding, on this symbolic day we look forward to the EU strategy on combating violence against women, as you have already promised."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, om te beginnen wil ik alle collega's bedanken voor het vruchtbare werk dat in de loop van de jaren is verricht voor het verminderen van de ongelijkheid van vrouwen en mannen, zoals samengevat in mijn verslag over dat onderwerp, en voor het bestrijden van de armoede onder vrouwen, een vraagstuk dat in het verslag-Plumb wordt behandeld. Terwijl wij de honderdste jaardag van de Internationale dag van de vrouw vieren is het van groot belang dat het Parlement zich rekenschap geeft van de lange weg die wij nog te gaan hebben voordat in de hele Unie sprake is van gendergelijkheid die in alle sectoren en beleidsterreinen is geïntegreerd. Laat ik beginnen met de arbeidsmarkt en het beloningsverschil. Hoe lang gaan wij nog zitten contempleren over statistieken die de ongelijkheid van mannen en vrouwen toch overduidelijk laten zien, waarbij vrouwen in sommige lidstaten tot wel 34 procent minder betaald krijgen dan mannen? Wij moeten aandringen op maatregelen – zo nodig in de vorm van wetgeving – voor het realiseren van concrete praktische resultaten en niet alleen resultaten op papier. De ondergeschikte plaats van vrouwen op de Europese arbeidsmarkt en de talloze obstakels waarvoor zij staan in de vorm van discriminatie, dragen bij aan het groeiende verschijnsel van armoede onder vrouwen. Te veel vrouwen lijken veroordeeld tot relatieve economische onzekerheid en afhankelijkheid. Zij zijn in de regel geconcentreerd in deeltijd- en tijdelijke banen die minder goed betaald worden en in ondergeschikte posities. Armoede leidt tot vrouwenhandel, geweld tegen vrouwen en meer in het algemeen tot allerlei vormen van uitbuiting. Het is ook bekend dat vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld die in armoede leven er door het ontbreken van financiële zekerheid de voorkeur aan geven om daar geen maatregelen tegen te nemen. Mevrouw Reding, wij kijken op deze symbolische dag uit naar de EU-strategie voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen, zoals u die hebt beloofd."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Po pierwsze pragnę pogratulować wszystkim moim koleżankom i kolegom owocnej wieloletniej pracy nad problemami nierówności kobiet i mężczyzn, którą podsumowałam w moim sprawozdaniu, oraz nad ważnym problemem ubóstwa, omówionym w sprawozdaniu pani poseł Plumb. Świętując setną rocznicę Międzynarodowego Dnia Kobiet Parlament powinien wziąć pod uwagę długą drogę, jaką nadal mamy przed sobą, żeby zapewnić równość płci w całej Unii i wprowadzić ją do wszystkich sektorów i obszarów. Zacznijmy od sektora zatrudnienia i zróżnicowania wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami. Jak długo mamy siedzieć i kontemplować statystyki, w których widać brak równości, gdy w niektórych państwach członkowskich UE kobiety otrzymują wynagrodzenie nawet o 34 % niższe niż mężczyźni? Musimy dążyć do wprowadzenia środków – prawodawczych, o ile to konieczne – żeby osiągnąć konkretne rezultaty w praktyce, a nie tylko na papierze. Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy i liczne trudności, którym muszą stawić czoła, przybierające różne formy dyskryminacji, przyczyniają się do pogłębienia zjawiska ubóstwa kobiet. Zbyt wiele kobiet żyje w niepewności ekonomicznej i zależności. Mają tendencję do podejmowania pracy na niepełnym etacie lub na czas określony, która jest gorzej płatna, bądź pracy na niższych stanowiskach. Ubóstwo sprzyja nasilonemu handlowi kobietami, przemocy i, mówiąc bardziej ogólnie, wszelkiego rodzaju wyzyskowi. Wiemy również, że ze względu na ubóstwo kobiety padające ofiarą przemocy domowej wolą nie podejmować kroków we własnej obronie, z uwagi na brak zabezpieczenia finansowego. Pani Komisarz Reding! W tym symbolicznym dniu czekamy na strategię UE w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet, którą nam Pani obiecała."@pl16
"Senhora Presidente, antes de mais, gostaria de saudar todos os meus colegas pelo trabalho profícuo desenvolvido ao longo dos anos, o qual resumi no meu relatório sobre a desigualdade entre homens e mulheres, e, mais concretamente, pelo trabalho em torno da questão crucial da pobreza, abordado no relatório da senhora deputada Plumb. Ao celebramos o centenário do Dia Internacional da Mulher, é fundamental o Parlamento fazer o ponto da situação e aferir o longo caminho que ainda temos pela frente até conseguirmos alcançar a igualdade entre homens e mulheres na União e integrar esse princípio em todos os sectores e domínios de actividade. Comecemos pelo sector do emprego e pela questão do fosso salarial entre homens e mulheres. Por mais quanto tempo teremos de olhar para estatísticas que denunciam situações de desigualdade, com as mulheres a receberem salários que, em alguns Estados-Membros, chegam a ser 34% inferiores aos dos homens? Temos de insistir na adopção de medidas – se necessário, legislativas – para alcançar resultados concretos na prática e não apenas no papel. O lugar das mulheres no mercado de trabalho europeu, e os numerosos obstáculos que elas têm de enfrentar sob a forma de discriminação, contribuem para o fenómeno crescente da feminização da pobreza. São muitas as mulheres que permanecem numa situação de relativa insegurança e dependência económica. Tendem a estar concentradas em empregos a tempo parcial ou temporários menos bem pagos, ou em posições inferiores. A pobreza dá lugar ao tráfico de mulheres, à violência e, de forma mais geral, a todos os tipos de exploração. Também sabemos que, em resultado da pobreza, as mulheres vítimas de violência doméstica preferem não agir em prol da sua própria protecção devido à falta de segurança financeira. Senhora Comissária Reding, neste dia simbólico, aguardamos com expectativa a estratégia da UE de combate à violência sobre as mulheres, já por si prometida."@pt17
"Dnă președintă, în primul rând, permiteți-mi să felicit toate colegele pentru munca depusă de-a lungul anilor, rezumată în raportul meu privind inegalitatea dintre bărbați și femei și privind problema crucială a sărăciei abordată în raportul dnei Plumb. Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 100-a aniversări a Zilei Internaționale a Femeii, este esențial ca Parlamentul să devină conștient de drumul lung pe care îl mai avem de parcurs pentru a asigura egalitatea de gen în Uniune și a o răspândi în toate sectoarele și domeniile. Să începem cu sectorul ocupării forței de muncă și diferența de remunerare între bărbați și femei. Cât timp vom mai sta și vom mai contempla statistici care arată poziții inegale, în care femeile sunt plătite cu 34 % mai puțin decât bărbații în unele state membre ale UE? Trebuie să insistăm pentru măsuri – legislative dacă este necesar – menite să asigure rezultate concrete în practică și nu doar pe hârtie. Locul femeilor pe piața europeană a forței de muncă și numeroasele obstacole pe care trebuie să le înfrunte sub forma discriminării contribuie la fenomenul tot mai pregnant al sărăciei în rândul femeilor. Prea multe femei rămân într-o poziție de relativă insecuritate economică și dependență, având preponderent acces doar la locuri de muncă temporare și cu fracțiune de normă și fiind mai puțin bine plătite sau ocupând poziții inferioare. Sărăcia dă naștere la trafic de femei, la violență și, mai general, la exploatare de toate tipurile. Știm, de asemenea, că sărăcia determină femeile victime ale violenței domestice să nu ia măsuri pentru propria protecție, din cauza lipsei de securitate financiară. Dnă Reding, în această zi simbolică, așteptăm cu nerăbdare strategia UE privind combaterea violenței împotriva femeilor, așa cum ați promis deja."@ro18
"V prvom rade mi dovoľte zablahoželať všetkým kolegyniam k niekoľkoročnej prínosnej práci týkajúcej sa nerovnosti medzi mužmi a ženami, ktorá je zhrnutá v mojej správe, a dôležitej otázky chudoby, ktorá sa rieši v správe pani Plumbovej. Keďže oslavujeme sté výročie Medzinárodného dňa žien, je nevyhnutné, aby tento Parlament posúdil dlhú cestu, ktorú ešte máme pred sebou, aby sme zaručili rodovú rovnosť v celej Únii a zaviedli ju vo všetkých odvetviach a oblastiach. Začnime sektorom zamestnanosti a rozdielmi v odmeňovaní práce mužov a žien. Ako dlho budeme sedieť a uvažovať o štatistických údajoch poukazujúcich na nerovnaké postavenie, podľa ktorých je odmeňovanie žien v niektorých členských štátoch EÚ o 34 % nižšie? Musíme presadzovať opatrenia, ak to bude potrebné aj legislatívne, aby sme dosiahli konkrétne výsledky v praxi a nielen na papieri. Postavenie žien na európskom trhu práce a množstvo prekážok, ktorým musia čeliť v podobe diskriminácie, prispievajú k rozširovaniu javu chudoby žien. V postavení pomernej hospodárskej neistoty a závislosti zostáva príliš veľké množstvo žien. Majú tendenciu sústreďovať sa na pracovných miestach na čiastočný úväzok a na dočasných pracovných miestach, ktoré sú horšie platené, alebo na druhoradých pozíciách. Chudoba spôsobuje obchodovanie so ženami, vyvoláva násilie a, všeobecnejšie povedané, rôzne druhy vykorisťovania. Vieme tiež, že v dôsledku chudoby ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia, radšej nepodnikajú kroky na vlastnú ochranu z dôvodu nedostatočného finančného zabezpečenia. Pani Redingová, v tento symbolický deň sa tešíme na stratégiu EÚ v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách, ktorú ste sľúbili predložiť."@sk19
". – Gospa predsednica, naj najprej vsem svojim kolegom čestitam za plodno delo, ki so ga opravili v preteklih letih, kar je povzeto tudi v mojem poročilu, in sicer tako glede neenakosti med moškimi in ženskami kot v zvezi s ključnim vprašanjem revščine, ki ga obravnava poročilo gospe Plumb. Praznujemo stoto obletnico mednarodnega dneva žena in ob tej obletnici je ključnega pomena, da se ta parlament ozre na vse, kar je še treba postoriti, da bi zagotovili enakost spolov v vsej Uniji in jo vključili v vse sektorje in področja. Začnimo kar s sektorjem zaposlovanja in razliko v plačah med spoloma. Kako dolgo bomo še mirno sedeli in razglabljali o statističnih podatkih, ki kažejo na neenak položaj in dejstvo, da so ženske v nekaterih državah članicah EU plačane do 34 % manj kot moški? Zahtevati moramo ukrepe – tudi zakonodajne, če bo treba –, da bi dosegli konkretne rezultate tudi v praksi, ne le na papirju. Mesto žensk na evropskem trgu dela in številne ovire, s katerimi se morajo srečevati zaradi diskriminacije, prispevajo k naraščajoči pojavnosti revščine žensk. Preveč žensk ostaja v položaju relativne ekonomske negotovosti in odvisnosti. Veliko jih je zaposlenih na slabše plačanih delovnih mestih s krajšim delovnim časom in za določen čas ali pa zasedajo nižje položaje. Revščina vodi do trgovine z ženskami, nasilja in na splošno do izkoriščanja vseh vrst . Vemo tudi, da zaradi revščine ženske, ki so žrtve nasilja v družini, zaradi pomanjkanja finančne varnosti pogosto ne poskrbijo za lastno zaščito. Gospa Reding, na ta simboličen dan z veseljem pričakujemo strategijo EU za boj proti nasilju nad ženskami, ki ste nam jo že obljubili."@sl20
"Fru talman! Först och främst vill jag gratulera alla mina kolleger till det positiva arbetet under de gångna åren som sammanfattas i det betänkande jag utarbetade om jämställdhet mellan kvinnor och män, och med den viktiga frågan om fattigdom, som behandlas i Rovana Plumbs betänkande. När vi firar Internationella kvinnodagens hundraårsjubileum är det viktigt att parlamentet överväger hur lång väg vi fortfarande har kvar att gå för att garantera jämställdhet i unionen och integrera jämställdhetsfrågorna i alla sektorer och områden. Låt oss börja med sysselsättningsfrågan och löneklyftan mellan kvinnor och män. Hur länge ska vi behöva konfronteras med statistik som visar på ojämlika förutsättningar eftersom kvinnor får upp till 34 procent mindre i lön än männen i vissa EU-medlemsstater? Vi måste kräva åtgärder – lagstiftningsåtgärder om så blir nödvändigt – så att vi når konkreta resultat i praktiken och inte bara på papperet. Kvinnornas ställning på den europeiska arbetsmarknaden och de många hinder de måste kämpa emot i form av diskriminering leder till att alltfler kvinnor hamnar i fattigdom. Alltför många kvinnor sitter fast i en situation av relativ ekonomisk osäkerhet och beroende. Många kvinnor har deltidsarbete och tillfälliga arbeten med lägre lön och sämre förutsättningar. Fattigdom ger upphov till människohandel med kvinnor, våld, och mer generellt, till utnyttjande av alla slag. Vi vet också att kvinnor som faller offer för våld i hemmet på grund av fattigdom inte gör något för att skydda sig eftersom de saknar ekonomisk trygghet. Fru Reding! På denna symboliska dag ser vi fram emot en EU-strategi för bekämpande av våld mot kvinnor, som du redan har utlovat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Antonyia Parvanova,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph