Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-07-Speech-1-178-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110307.22.1-178-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! God aften til alle de kolleger, der stadigvæk er her i salen. Jeg skal sige lidt om den betænkning, vi har lavet i Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Vi har valgt at kalde den en betænkning om revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning. Årsagen til at vi har lavet denne initiativbetænkning er, at Kommissionen skal i gang med en revision af det generelle produktsikkerhedsdirektiv, og det var så en god anledning for os i Udvalget om Det Indre Marked til at komme med vores anbefalinger til, hvilket indhold denne revision af det generelle produktsikkerhedsdirektiv skulle have. Vi har valgt at dele vores betænkning op i to dele. Vi kommer med nogle anbefalinger til, hvad der skal ske med markedsovervågningen i al almindelighed, men selvfølgelig også med nogle meget konkrete anbefalinger til indholdet af en revision af den generelle produktsikkerhed. Først og fremmest er det værd at nævne, at da vi fik det generelle produktsikkerhedsdirektiv for nogle år tilbage, var det en milepæl for produktsikkerheden i EU. Og direktivet er stadigvæk godt, men der er brug for forbedringer. De problemer, vi har i dag, er i virkeligheden, at markedsovervågningen ikke er effektiv nok til at sikre, at de produkter, der er på det indre marked, er sikre nok. Vi anbefaler derfor i Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, at der bliver gjort en særlig indsats for at styrke markedsovervågningen i EU. Det er sådan, at der i en krisetid desværre er risiko for, at medlemslandene ikke afsætter flere men snarere færre ressourcer til at sikre markedsovervågning, og det er dybt problematisk, ikke bare for forbrugerne, men det er faktisk lige så vigtigt for de virksomheder, som overholder de regler, vi har på det indre marked. I forbindelse med arbejdet med denne betænkning har jeg talt med rigtig mange virksomheder på det indre marked, hvoraf flere siger, at de aldrig har oplevet, at der har været kontrol, markedskontrol eller markedsovervågning med de produkter på det indre marked, som de beskæftiger sig med. Dette er selvfølgelig problematisk, fordi det – hvis man har en ordentlig markedskontrol – for virksomhederne betyder, at vi også kan være sikre på, at der er et rimeligt konkurrenceniveau – altså at de, der snyder, rent faktisk bliver snuppet, og de, der laver et ordentligt og sikkert produkt, har mulighed for at være på det indre marked. Derfor er markedsovervågningen ganske afgørende – ikke alene for virksomhederne men selvfølgelig også for forbrugerne. De konkrete forslag, vi har til revisionen af det generelle produktsikkerhedsdirektiv, er selvfølgelig i særlig grad rettet mod forbrugerne. Vi synes, det er utroligt vigtigt at få styrket sporbarheden i forbindelse med de produkter, der er på det indre marked. Sporbarheden af produkter er ganske afgørende, hvis vi skal kunne tilbagekalde varer hurtigere. Vi mener også, at der generelt er brug for, at medlemsstaterne handler og agerer hurtigere, når vi konstaterer, at der er farlige eller problematiske produkter på det indre marked. Desuden mener vi, at der er behov for især at se på produkter, der kommer fra tredjelande, altså lande uden for EU. Der kommer et stigende antal produkter ind på det indre marked. Vi har brug for at sikre, at de rent faktisk overholder de regler, vi har for det indre marked. For at vi fremover kan være sikre på at lave en mere målrettet lovgivning, foreslår vi endvidere i betænkningen, at der indføres en obligatorisk ulykkesstatistik på EU-plan, så vi mere målrettet kan finde ud af, hvor der er brug for lovgivning henne, baseret på hvad det er for nogle ulykker, der sker med produkter på det indre marked. Det vil gøre, at vi kan lave en mere præcis og mere målrettet lovgivning for at sikre produkter på det område, hvor der er behov for det, uden at genere de virksomheder, som laver helt ordentlige produkter. Vi mener også, at der er brug for at kigge på de produkter, der sælges online. Vi kan konstatere, at der er problemer med dette. I hvert fald klager mange over, at produkter, der handles online, ikke overholder de samme sikkerhedsregler som dem, man køber på det almindelige marked. Vi mener selvfølgelig også, at der generelt er brug for, at vi er i god dialog med toldmyndighederne, bl.a. med henblik på at sikre bedre og mere sikre varer på det indre marked. Til allersidst skal jeg sige, at jeg selvfølgelig også selv havde håbet, at vi måske kunne have set lidt mere på, hvordan vi kunne beskytte vores børn på det indre marked. Men dette var der ikke opbakning til i Udvalget om Det Indre Marked. Dette betyder, at vi ikke skal lave nogen særlige børnebeskyttelser, men generelt bare styrke vores produktsikkerhed. Jeg vil slutte af med at sige til Kommissionen, at vi meget klart mener, at der er brug for en revision af produktsikkerhedsdirektivet. Vi mener, at der er brug for en styrkelse af markedsovervågningen. Vi mener, der er brug for en sammenhængende markedsovervågning på det indre marked, så vi ikke har en opsplitning mellem forskellige lovgivninger. Vi mener, der er brug for én sammenhængende paraply til at sikre mere markedsovervågning. Det handler helt banalt om, at borgerne skal kunne have tillid til de varer, der er på det indre marked, og virksomhederne skal have fair og lige konkurrencevilkår på det indre marked. Med de ord vil jeg slutte og opfordre Kommissionen til meget hurtigt at gå i gang med revisionen af det generelle produktsikkerhedsdirektiv og samtidig opfordre medlemsstaterne til også at afsætte tilstrækkelige ressourcer til at sikre en ordentlig markedsovervågning."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, ráda bych pozdravila všechny své kolegy poslance, kteří zde ve sněmovně ještě jsou: dobrý večer. V krátkosti uvedu zprávu, kterou jsme připravili ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Rozhodli jsme se, že tuto zprávu nazveme zprávou o přezkumu směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem. Důvodem, proč jsme se rozhodli sestavit tuto zprávu z vlastní iniciativy, je, že Komise zamýšlí zahájit přezkum směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, což nám ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů poskytlo výbornou příležitost, abychom přednesli svá doporučení ohledně obsahu této revize. Rozhodli jsme se, že zprávu rozdělíme na dvě části. Předkládáme několik doporučení ohledně toho, co by se mělo vykonat v oblasti dohledu nad trhem jako takové, ale podáváme samozřejmě také několik velmi specifických doporučení ohledně toho, co by měla revize směrnice o obecné bezpečnosti výrobků obsahovat. Nejprve bych měla zmínit, že když jsme před několika lety přijímali směrnici o obecné bezpečnosti výrobků, představovala milník v oblasti bezpečnosti výrobků v EU. Tato směrnice je stále užitečná, ale třeba ji zlepšit. Problémy, kterým dnes čelíme, se odvíjejí od skutečnosti, že náš dohled nad trhem není dostatečně efektivní, aby zajistil, že výrobky na vnitřním trhu budou dostatečně bezpečné. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů tudíž doporučuje, aby se posílení dohledu nad trhem věnovalo v EU zvláštní úsilí. V době krize bohužel hrozí, že členské státy vyčlení méně finančních prostředků pro zajištění dohledu nad trhem. To ale představuje velké problémy, a to nejen pro spotřebitele; dohled nad trhem je důležitý i pro podniky, které se řídí našimi pravidly vnitřního trhu. V souvislosti se svojí prací na této zprávě jsem hovořila s mnoha podniky působícími na vnitřním trhu a řada z nich mi sdělila, že se nikdy nesetkaly s tím, že by výrobky, se kterými jsou na vnitřním trhu spojeni, byly nějak kontrolovány, že by ve vztahu k nim probíhaly nějaké kontroly trhu nebo dohled nad trhem. To je samozřejmě problematické, protože to pro podniky znamená, že – pokud máme řádné kontroly trhu – můžeme si být také jistí, že existuje rozumná míra soutěže – jinými slovy, že ti, kteří podvádějí, skutečně budou odhaleni, a ti, kteří vyrábějí řádné a bezpečné produkty, je budou moci uvést na vnitřní trh. Dohled nad trhem je tudíž zásadní, a to nejen pro podniky, ale samozřejmě také pro spotřebitele. Specifické návrhy pro revizi směrnice o obecné bezpečnosti výrobků se přirozeně dost zaměřují na spotřebitele. Domníváme se, že je nesmírně důležité, abychom dosáhli toho, že výrobky na vnitřním trhu budou lépe vysledovatelné. Vysledovatelnost výrobků je zásadní, abychom výrobky mohli rychleji stahovat z trhu. Též se domníváme, že členské státy musí obecně reagovat rychleji, když na vnitřním trhu odhalíme nebezpečné nebo problematické výrobky. Navíc podle našeho názoru musíme zaměřovat pozornost na výrobky přicházející z třetích zemí, jinými slovy, ze zemí mimo EU. Na vnitřní trh přichází stále více výrobků. Je třeba, abychom zajistili, že budou odpovídat pravidlům našeho vnitřního trhu. Abychom v budoucnosti mohli zajistit vydání cílenějších právních předpisů, též ve zprávě navrhujeme, aby byla na úrovni EU zavedena povinnost vytvářet statistiky o nehodách, a to proto, abychom mohli nalézt cílenější cestu tam, kde je třeba mít právní přepisy reagující na jakoukoliv nehodu, ke které na vnitřním trhu v souvislosti s výrobky dojde. To nám umožní, abychom navrhli přesnější a cílenější právní předpisy v těch oblastech, kde je to aktuálně třeba, abychom zajistili, že výrobky budou bezpečné, aniž bychom přitom museli působit nepříjemnosti těm podnikům, jejichž výrobky jsou naprosto v pořádku. Též se domníváme, že je třeba, abychom se zaměřili na výrobky, které se prodávají na internetu. Víme, že v této oblasti jsou problémy. Každopádně mnoho lidí si stěžuje na to, že výrobky prodávané prostřednictvím internetu nesplňují tatáž bezpečnostní kritéria jako ty, které se prodávají na běžném trhu. A jsme samozřejmě i toho názoru, že obecně musíme vést dobrý dialog s celními orgány, mimo jiné za tím účelem, abychom zajistili, že na vnitřním trhu budou lepší a bezpečnější výrobky. Závěrem bych jen chtěla dodat, že jsem samozřejmě též doufala, že se budeme moci podrobněji věnovat ochraně našich dětí na vnitřním trhu. To se však ve Výboru pro vnitřní trh nesetkalo s podporou. To znamená, že nezamýšlíme navrhovat zvláštní opatření pro ochranu dětí; chceme pouze zvýšit obecnou bezpečnost našich výrobků. Nakonec bych ráda své vystoupení uzavřela vzkazem Komisi, že se rozhodně domníváme, že směrnici o obecné bezpečnosti výrobků je třeba revidovat. Jsme toho názoru, že musíme posílit dohled nad trhem. Myslíme si, že je třeba soudržný dohled nad vnitřním trhem, aby se požadavky nevyskytovaly v různých právních předpisech. Podle nás je třeba, aby existoval jeden ucelený rámec, abychom zajistili, že bude vykonáván důkladnější dohled nad trhem. Je to vlastně jen otázka toho, aby občané mohli mít důvěru k výrobkům na vnitřním trhu a aby podniky měly spravedlivé a rovné podmínky v oblasti hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Těmito slovy bych svůj projev chtěla ukončit a chtěla bych vyzvat Komisi, aby brzy začala pracovat na revizi směrnice o obecné bezpečnosti výrobků. Chtěla bych též vyzvat členské státy, aby přidělily dostatečné prostředky na to, aby zajistily, že bude vykonáván řádný dohled nad trhem."@cs1
"Herr Präsident, guten Abend an all meine Kolleginnen und Kollegen, die immer noch hier im Plenarsaal sind. Ich werde ein paar Worte zu dem Bericht sagen, den wir im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz erstellt haben. Wir haben uns entschieden, dies einen Bericht zur Überprüfung der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit und Marktüberwachung zu nennen. Der Grund, weshalb wir diesen Initiativbericht erstellt haben, ist der, dass die Kommission die Absicht hat, mit der Arbeit zur Überprüfung der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit zu beginnen, was uns im Ausschuss für den Binnenmarkt eine gute Gelegenheit bot, unsere Empfehlungen dafür auszusprechen, was diese Überprüfung beinhalten sollte. Wir haben uns entschieden, unseren Bericht in zwei Teile aufzuteilen. Wir sprechen einige Empfehlungen dazu aus, was bezüglich der Marktüberwachung im Allgemeinen getan werden sollte. Wir geben aber natürlich auch einige sehr spezifische Empfehlungen ab, was eine Überprüfung der Richtlinie zur allgemeinen Produktsicherheit enthalten sollte. Erstens sollte angemerkt werden, dass, als wir vor einigen Jahren die Richtlinie zur allgemeinen Produktsicherheit angenommen haben, dies ein Meilenstein für die Produktsicherheit in der EU war. Die Richtlinie ist immer noch in Ordnung, es gibt aber Bedarf für Verbesserungen. Die Probleme, die wir heute tatsächlich haben, betreffen den Umstand, dass unsere Marktüberwachung nicht effizient genug ist, um sicherzustellen, dass die Produkte auf dem Binnenmarkt ausreichend sicher sind. Im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz empfehlen wir daher, dass eine besondere Anstrengung unternommen wird, um die Marktüberwachung in der EU zu stärken. Es ist tatsächlich so, dass unglücklicherweise in einer Zeit der Krise das Risiko besteht, dass die Mitgliedstaaten eher weniger als mehr Mittel zur Verfügung stellen werden, um sicherzustellen, dass die Marktüberwachung erfolgt. Das ist sehr problematisch, nicht nur für die Verbraucher. Tatsächlich ist dies ebenso wichtig für die Unternehmen, die unsere Binnenmarktregeln erfüllen. Im Zusammenhang mit meiner Arbeit an diesem Bericht, habe ich mit einer großen Anzahl von Unternehmen aus dem Binnenmarkt gesprochen, von denen viele sagten, dass sie nie gewusst haben, dass es irgendwelche Kontrollen, am Markt durchgeführte Kontrollen oder Marküberwachungen bezüglich der Produkte geben soll, mit denen sie sich auf dem Binnenmarkt befassen. Das ist natürlich problematisch, weil dies für Unternehmen bedeutet – sofern wir die richtigen am Markt durchgeführte Kontrollen haben – , dass wir auch sicher sein können, dass es ein vernünftiges Wettbewerbsniveau gibt – in anderen Worten, dass die, die mogeln, auch gefasst werden, und dass die, die ordentliche und sichere Produkte herstellen, in der Lage sind, sie auf den Binnenmarkt zu bringen. Eine Marktüberwachung ist daher extrem wichtig – nicht nur für die Unternehmen, sondern natürlich auch für die Verbraucher. Die spezifischen Vorschläge, die wir für die Überprüfung der Richtlinie zur allgemeinen Produktsicherheit haben, sind, was nur natürlich ist, weitgehend auf die Verbraucher ausgerichtet. Wir halten es für extrem wichtig, eine bessere Rückverfolgbarkeit der Produkte zu erzielen, die es auf dem Binnenmarkt gibt. Die Rückverfolgbarkeit von Produkten ist unabdingbar, wenn wir in der Lage sein wollen, Produkte schneller vom Markt zu nehmen. Wir sind auch der Meinung, dass für die Mitgliedstaaten eine allgemeine Notwendigkeit besteht, schneller zu handeln, wenn wir gefährliche oder problematische Produkte auf dem Binnenmarkt finden. Außerdem sind wir der Meinung, dass es insbesondere notwendig ist, sich Produkte anzuschauen, die aus Drittländern kommen, in anderen Worten, aus Ländern außerhalb der EU. Es gibt eine steigende Anzahl von Produkten, die auf den Binnenmarkt kommen. Wir müssen sicherstellen, dass sie auch tatsächlich den Regeln unseres Binnenmarktes entsprechen. Um in Zukunft sicherzustellen, dass wir gezieltere Rechtsvorschriften erarbeiten, schlagen wir im Bericht auch vor, dass die vorgeschriebene Erstellung von Unfallstatistiken auf EU-Ebene eingeführt wird, so dass wir gezielter herausfinden können, wo es einen Bedarf für Rechtsvorschriften gibt, die sich darauf gründen, welche Art von Unfällen mit Produkten auf dem Binnenmarkt passieren. Dies wird es uns ermöglichen, präzisere und gezieltere Rechtsvorschriften in den Bereichen zu erarbeiten, in denen dafür tatsächlich ein Bedarf besteht, um zu gewährleisten, dass die Produkte sicher sind, ohne die Unternehmen zu benachteiligen, die absolut risikolose Produkte herstellen. Wir glauben auch, dass wir uns die Produkte anschauen müssen, die online verkauft werden. Wir können sehen, dass es Probleme in diesem Bereich gibt. Auf jeden Fall beklagen sich viele Menschen, dass Produkte, die online verkauft werden, nicht dieselben Sicherheitsvorschriften erfüllen wie die, die auf dem normalen Markt gekauft werden. Wir sind natürlich auch der Meinung, dass für uns ein allgemeiner Bedarf an einem guten Dialog mit den Zollbehörden besteht, unter anderem um sicherzustellen, dass es auf dem Binnenmarkt bessere und sicherere Produkte gibt. Schließlich möchte ich sagen, dass ich natürlich auch gehofft habe, dass wir in der Lage sein würden, uns genauer anzusehen, wie wir unsere Kinder auf dem Binnenmarkt schützen können. Allerdings haben wir vom Ausschuss für den Binnenmarkt keine Unterstützung erhalten. Das bedeutet, dass wir nicht beabsichtigen, irgendwelche separaten Maßnahmen zum Schutz von Kindern zu erarbeiten; wir haben einfach nur die Absicht, unsere Produktsicherheit im Allgemeinen zu steigern. Ich möchte der Kommission abschließend sagen, dass wir absolut überzeugt sind, dass eine Überprüfung der Richtlinie zur allgemeinen Produktsicherheit notwendig ist. Wir sind der Meinung, dass es notwendig ist, die Marktüberwachung zu stärken. Wir sind der Meinung, dass es einen Bedarf für eine kohärente Marktüberwachung gibt, so dass die Erfordernisse nicht zwischen verschiedenen Teilen der Rechtsvorschriften aufgeteilt werden. Wir sind der Meinung, dass ein Bedarf an einem einzigen kohärenten Schirm besteht, um zu gewährleisten, dass mehr Marktüberwachung betrieben wird. Es geht ganz einfach darum, dass die Bürgerinnen und Bürger sich auf die Produkte verlassen können, die auf dem Binnenmarkt erhältlich sind, und dass die Unternehmen über faire und gleiche Wettbewerbsbedingungen auf dem Binnenmarkt verfügen. Ich möchte mit diesen Worten abschließen und appelliere an die Kommission, mit der Arbeit an der Überprüfung der Richtlinie zur allgemeinen Produktsicherheit sehr bald zu beginnen. Ich möchte auch an die Mitgliedstaaten appellieren, genügend Mittel zur Verfügung zu stellen, um sicherzustellen, dass eine ordnungsgemäße Marktüberwachung erfolgt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους μου βουλευτές οι οποίοι είναι ακόμη εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα πω μερικά λόγια σχετικά με την έκθεση που συντάξαμε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιλέξαμε να την ονομάσουμε έκθεση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς. Ο λόγος για τον οποίο συντάξαμε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας είναι ότι η Επιτροπή προτίθεται να αρχίσει την εργασία για την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, γεγονός που αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για εμάς, τα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, να παρουσιάσουμε τις συστάσεις μας για το τι πρέπει να περιέχει αυτή η αναθεώρηση. Επιλέξαμε να χωρίσουμε την έκθεσή μας σε δύο μέρη. Παρουσιάζουμε ορισμένες συστάσεις για το τι πρέπει να γίνει σχετικά με την εποπτεία της αγοράς γενικά, όμως, φυσικά, παρέχουμε επίσης ορισμένες πολύ συγκεκριμένες συστάσεις για το τι πρέπει να περιέχει μια αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Καταρχάς, αξίζει να αναφερθεί ότι, όταν εγκρίναμε την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων πριν από μερικά χρόνια, αυτή αντιπροσώπευε ορόσημο για την ασφάλεια των προϊόντων στην ΕΕ. Η οδηγία εξακολουθεί να είναι καλή, αλλά υπάρχει ανάγκη βελτιώσεων. Τα προβλήματα που έχουμε σήμερα σχετίζονται στην πραγματικότητα με το γεγονός ότι η εποπτεία της αγοράς την οποία έχουμε θεσπίσει δεν είναι αρκετά αποτελεσματική για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα στην εσωτερική αγορά είναι επαρκώς ασφαλή. Συνεπώς, στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, συνιστούμε να καταβληθεί ειδική προσπάθεια για να ενισχυθεί η εποπτεία της αγοράς στην ΕΕ. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι, σε καιρό κρίσης, υπάρχει, δυστυχώς, ο κίνδυνος τα κράτη μέλη να διαθέσουν λιγότερους παρά περισσότερους πόρους για να διασφαλίσουν ότι επιτελείται η εποπτεία της αγοράς. Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό, και όχι μόνο για τους καταναλωτές· είναι στην πραγματικότητα εξίσου σημαντικό για τις επιχειρήσεις που συμμορφώνονται με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς που έχουμε θεσπίσει. Όσον αφορά το έργο μου γι’ αυτή την έκθεση, έχω μιλήσει με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σχετικά με την εσωτερική αγορά, πολλές από τις οποίες είπαν ότι ουδέποτε γνώριζαν ότι υπήρχαν οποιοιδήποτε έλεγχοι, έλεγχοι αγοράς, ή εποπτεία της αγοράς αναφορικά με τα προϊόντα με τα οποία ασχολούνταν στην εσωτερική αγορά. Αυτό είναι προφανώς προβληματικό διότι για τις επιχειρήσεις, σημαίνει –αν έχουμε κατάλληλους ελέγχους αγοράς– ότι μπορούμε επίσης να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει λογικό επίπεδο ανταγωνισμού – με άλλα λόγια, ότι αυτοί που εξαπατούν είναι βέβαιο ότι θα πιαστούν και αυτοί που κατασκευάζουν καλά και ασφαλή προϊόντα θα έχουν τη δυνατότητα να τα διαθέσουν στην εσωτερική αγορά. Συνεπώς, η εποπτεία της αγοράς είναι κρίσιμης σημασίας – όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά βεβαίως, και για τους καταναλωτές. Οι συγκεκριμένες προτάσεις που διατυπώνουμε για την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων είναι, πολύ φυσικά, σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένες προς τους καταναλωτές. Πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ιχνηλασιμότητα αναφορικά με τα προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά. Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων είναι ζωτικής σημασίας αν θέλουμε να είμαστε σε θέση να αποσύρουμε ταχύτερα προϊόντα από την αγορά. Πιστεύουμε επίσης ότι υπάρχει γενικά ανάγκη τα κράτη μέλη να ενεργούν ταχύτερα όταν ανακαλύπτουμε επικίνδυνα ή προβληματικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο, συγκεκριμένα, να εξετάζουμε προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες, με άλλα λόγια, από χώρες εκτός ΕΕ. Υπάρχει αυξανόμενος αριθμός προϊόντων τα οποία εισάγονται στην εσωτερική αγορά. Χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι αυτά συμμορφώνονται με τους κανόνες της δικής μας εσωτερικής αγοράς. Για να είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε, στο μέλλον, ότι παράγουμε περισσότερο στοχευμένη νομοθεσία, προτείνουμε επίσης στην έκθεση η υποχρεωτική εκπόνηση στατιστικών στοιχείων για τα ατυχήματα να εισαχθεί σε επίπεδο ΕΕ έτσι ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε με περισσότερο στοχευμένο τρόπο πού υπάρχει ανάγκη για νομοθεσία βασισμένη στο είδος των ατυχημάτων που συμβαίνουν με προϊόντα στην εσωτερική αγορά. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να καταρτίζουμε ακριβέστερη και περισσότερο στοχευμένη νομοθεσία στους τομείς στους οποίους υπάρχει πράγματι ανάγκη τέτοιας νομοθεσίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή χωρίς να ενοχλούμε τις επιχειρήσεις που παράγουν απολύτως ασφαλή προϊόντα. Πιστεύουμε επίσης ότι χρειάζεται να ελέγχουμε τα προϊόντα τα οποία πωλούνται στο Διαδίκτυο. Μπορούμε να δούμε ότι σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, πολλοί άνθρωποι παραπονούνται ότι τα προϊόντα που πωλούνται στο Διαδίκτυο δεν συμμορφώνονται με τους ίδιους κανονισμούς ασφαλείας τους οποίους πληρούν τα προϊόντα που αγοράζονται από τη συνήθη αγορά. Φυσικά, πιστεύουμε επίσης ότι είναι γενικά απαραίτητο να έχουμε καλό διάλογο με τις τελωνειακές αρχές με σκοπό, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζεται ότι κυκλοφορούν καλύτερα και ασφαλέστερα προϊόντα στην εσωτερική αγορά. Τέλος, θα ήθελα μόνο να πω ότι ήλπιζα, φυσικά, ότι ίσως θα ήμασταν σε θέση να εξετάσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας στην εσωτερική αγορά. Ωστόσο, αυτό το σημείο δεν υποστηρίχθηκε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι δεν προτιθέμεθα να συντάξουμε οιαδήποτε χωριστά μέτρα προστασίας των παιδιών, απλά σκοπεύουμε να αυξήσουμε την ασφάλεια των προϊόντων μας γενικά. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας στην Επιτροπή ότι πιστεύουμε με κάθε βεβαιότητα ότι υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της εποπτείας της αγοράς. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη συνεκτικής εποπτείας της αγοράς στην εσωτερική αγορά έτσι ώστε οι απαιτήσεις να μην περιέχονται σε διαφορετικά νομοθετήματα. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη ενιαίας συνεκτικής ομπρέλας για να διασφαλίζεται ότι επιτελείται περισσότερη εποπτεία της αγοράς. Πρόκειται απλούστατα για το αν οι πολίτες μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στα προϊόντα που διακινούνται στην εσωτερική αγορά, και οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ένα θεμιτό και με ίσους όρους πεδίο όσον αφορά τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με αυτά τα λόγια και να καλέσω την Επιτροπή να αρχίσει πολύ σύντομα να εργάζεται για την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από τα κράτη μέλη να διαθέτουν επαρκείς πόρους για να διασφαλίζεται ότι επιτελείται η αρμόζουσα εποπτεία της αγοράς."@el10
"Mr President, good evening to all of my fellow Members who are still here in the Chamber. I will say a few words about the report that we drew up in the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. We chose to call this a report on the revision of the General Product Safety Directive and market surveillance. The reason why we drew up this own-initiative report is that the Commission is intending to start work on a revision of the General Product Safety Directive, which thus provided a good opportunity for us in the Internal Market Committee to present our recommendations for what this revision should contain. We chose to divide our report into two parts. We present some recommendations for what should be done with regard to market surveillance in general, but, of course, we also provide some very specific recommendations for what a revision of the General Product Safety Directive should contain. First of all, it is worth mentioning that, when we adopted the General Product Safety Directive a few years ago, it represented a milestone for product safety in the EU. The directive is still sound, but there is a need for improvements. The problems we have today actually relate to the fact that our market surveillance is not effective enough to ensure that the products on the internal market are sufficiently safe. In the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, we therefore recommend that a special effort be made to strengthen market surveillance in the EU. It is the case that, in a time of crisis, there is, unfortunately, a risk that the Member States will allocate fewer rather than more resources to ensuring that market surveillance is carried out. This is highly problematic, and not only for consumers; it is actually just as important for the enterprises that comply with our internal market rules. In connection with my work on this report, I have spoken to a large number of enterprises on the internal market, many of which said that they have never known there to be any controls, market checks or market surveillance in respect of the products that they are involved with on the internal market. This is obviously problematic because for enterprises, it means – if we have proper market checks – that we can also be certain that there is a reasonable level of competition – in other words, that those who cheat will actually be caught and those who make decent and safe products are able to place them on the internal market. Market surveillance is therefore crucial – not only for the enterprises, but also for consumers, of course. The specific proposals we have for the revision of the General Product Safety Directive are, naturally enough, largely oriented towards consumers. We think it is extremely important to achieve greater traceability in connection with the products that are on the internal market. The traceability of products is vital if we are to be able to withdraw products more quickly. We also believe that there is a general need for the Member States to act more swiftly when we discover dangerous or problematic products on the internal market. Furthermore, we believe that there is a need, in particular, to look at products coming from third countries, in other words, countries outside the EU. There is an increasing number of products coming onto the internal market. We need to ensure that they actually comply with our internal market rules. In order to be able to ensure, in future, that we produce more targeted legislation, we also propose in the report that the mandatory production of accident statistics be introduced at EU level so that we can find out in a more targeted way where there is a need for legislation based on what kind of accidents occur with products on the internal market. This will enable us to draw up more precise and more targeted legislation in the areas where there is actually a need for it, so as to ensure that products are safe without inconveniencing those enterprises that produce perfectly sound products. We also believe that we need to take a look at those products that are sold online. We can see that there are problems in this area. In any case, many people complain that products sold online do not comply with the same safety regulations as those bought on the ordinary market. Of course, we also believe that there is a general need for us to have a good dialogue with the customs authorities with a view, among other things, to ensuring that there are better and safer products on the internal market. Finally, I would just like to say that I had, of course, also hoped that we might have been able to take a closer look at how we could protect our children on the internal market. However, this did not receive support in the Internal Market Committee. This means that we do not intend to draw up any separate child protection measures; we simply intend to increase our product safety in general. I would like to finish by saying to the Commission that we most definitely believe that there is a need for a revision of the General Product Safety Directive. We believe that there is a need to strengthen market surveillance. We believe that there is a need for coherent market surveillance on the internal market so that requirements are not split between different pieces of legislation. We believe that there is a need for a single coherent umbrella to ensure that more market surveillance is carried out. It is quite simply a question of citizens being able to have confidence in the products that are on the internal market, and enterprises must have a fair and level playing field in terms of competition on the internal market. I would like to finish with those words and to call on the Commission to begin work on the revision of the General Product Safety Directive very soon. I would also call on the Member States to allocate sufficient resources to ensuring that proper market surveillance is carried out."@en4
"Señor Presidente, buenas tardes a todos los aquí presentes. Voy a decir unas palabras sobre el informe que hemos elaborado en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Optamos por darle el nombre de informe sobre la revisión de la Directiva sobre seguridad general de los productos y vigilancia del mercado. La razón por la que hemos elaborado este informe de propia iniciativa es porque la Comisión tiene la intención de empezar a trabajar en una revisión de la Directiva sobre seguridad general de los productos, un hecho que, por tanto, nos ha brindado una buena oportunidad para que en la Comisión de Mercado Interior presentemos nuestras recomendaciones acerca de qué es lo que debe contener esta revisión. Hemos optado por dividir nuestro informe en dos partes. Presentamos recomendaciones para lo que se debe hacer con respecto a la vigilancia del mercado en general, pero, por supuesto, también ofrecemos algunas recomendaciones muy específicas para lo que debe contener una revisión de la Directiva sobre seguridad general de los productos. En primer lugar, merece la pena mencionar que, cuando se adoptó la Directiva sobre seguridad general de los productos hace unos años, representó un hito para la seguridad de los productos en la UE. La Directiva sigue siendo sólida, pero hay una necesidad de mejoras. Los problemas que tenemos hoy en realidad se refieren al hecho de que nuestro sistema de vigilancia del mercado no es suficientemente eficaz para garantizar que los productos del mercado interior son lo suficientemente seguros. En la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, por lo tanto, recomendamos hacer un esfuerzo especial para fortalecer la vigilancia del mercado en la UE. Se da el caso de que, en un momento de crisis, lamentablemente, existe el riesgo de que los Estados miembros deban asignar menos en lugar de más recursos para garantizar que se lleve a cabo la vigilancia del mercado. Esto es bastante problemático, y no solo para los consumidores; en realidad es tan importante para las empresas que cumplen con las normas de nuestro mercado interior. En relación con mi trabajo en este informe, he hablado con un gran número de empresas que operan en el mercado interior, y muchas de ellas han manifestado que nunca habían tenido constancia de la existencia de ningún control, controles de mercado o vigilancia del mercado en relación con los productos con los que operan en el mercado interior. Esto es obviamente un problema, porque, para las empresas, esto significa —si tenemos los controles adecuados del mercado— que también podemos estar seguros de que existe un nivel razonable de competencia —en otras palabras, que capturaremos a los que hacen trampa y que los que fabrican productos decentes y seguros podrán introducirlos en el mercado interior—. La vigilancia del mercado resulta crucial —no solo para las empresas, sino también para los consumidores, por supuesto—. Las propuestas concretas que tenemos para la revisión de la Directiva sobre seguridad general de los productos están, como es natural, en gran parte orientadas a los consumidores. Creemos que es sumamente importante lograr una mayor trazabilidad en relación con los productos que están en el mercado interior. La trazabilidad de los productos es vital si queremos ser capaces de retirar los productos con mayor rapidez. También creemos que hay una necesidad general de que los Estados miembros actúen con más rapidez cuando descubrimos productos peligrosos o problemáticos en el mercado interior. Además, creemos que es necesario, en particular, observar los productos procedentes de terceros países, en otras palabras, de los países que no pertenecen a la UE. Cada vez se introducen más productos en el mercado interior, y tenemos que asegurarnos de que realmente cumplen con las normas que tenemos establecidas para el mercado interior. Con el fin de poder garantizar, en el futuro, que elaboramos una legislación más específica, también proponemos en el informe que se introduzca la elaboración obligatoria de estadísticas de accidentes a escala europea, de forma que podamos identificar con mayor claridad dónde se necesita una legislación basada en los tipos de accidentes que ocurren con los productos del mercado interior. Esto nos permitirá elaborar una legislación más precisa y específica en los ámbitos en los que realmente sea necesaria, con el fin de garantizar la seguridad de los productos sin causar molestias a las empresas que producen productos en perfecto estado. También creemos que tenemos que echar un vistazo a los productos que se venden en línea. Podemos ver que hay problemas en este ámbito. En cualquier caso, muchas personas se quejan de que los productos vendidos en línea no cumplen con las normas de seguridad de la misma forma que los que se adquieren en el mercado ordinario. Por supuesto, también creemos que hay una necesidad general de que mantengamos un buen diálogo con las autoridades aduaneras con el fin de, entre otras cosas, asegurar que hay productos mejores y más seguros en el mercado interior. Por último, me gustaría decir que, por supuesto, también tenía la esperanza de que pudiéramos haber sido capaces de echar un vistazo más de cerca a cómo podemos proteger a nuestros niños en el mercado interior. Sin embargo, este aspecto no recibió el apoyo de la Comisión de Mercado Interior. Esto significa que no tenemos la intención de elaborar ninguna medida de protección del niño por separado, sino que simplemente pretendemos aumentar la seguridad de los productos en general. Para terminar, quisiera decir a la Comisión que definitivamente creemos que existe la necesidad de realizar una revisión de la Directiva sobre seguridad general de los productos. Asimismo, creemos que hay una necesidad de fortalecer la vigilancia del mercado. También creemos que existe la necesidad de llevar a cabo una vigilancia coherente del mercado en el mercado interior a fin de que los requisitos no se dividan entre las diferentes piezas de la legislación. Por último, creemos que también existe la necesidad de disponer de un marco único y coherente para garantizar que se lleve a cabo una mayor vigilancia del mercado. Simplemente se trata de una cuestión de que los ciudadanos puedan confiar en los productos que se encuentran en el mercado interior y de que las empresas deben disponer de un campo de juego justo y equilibrado en términos de competencia en el mercado interior. Me gustaría terminar con esos comentarios y pedir a la Comisión que empiece a trabajar cuanto antes en la revisión de la Directiva sobre seguridad general de los productos. También me gustaría pedir a los Estados miembros que asignen recursos suficientes para garantizar que se lleva a cabo la correcta vigilancia del mercado."@es21
"Austatud juhataja! Tere õhtust kõikidele minu kaasparlamendiliikmetele, kes on veel siia istungisaali jäänud! Räägin paari sõnaga raportist, mille koostasime siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis. Otsustasime selle nimetada raportiks üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamise ja turujärelevalve kohta. Põhjus selle omaalgatusliku raporti koostamiseks on see, et komisjon kavatseb hakata läbi vaatama üldise tooteohutuse direktiivi, mis andis meile siseturukomisjonis hea võimaluse esitada omapoolsed soovitused selle kohta, mida see läbivaatamine peaks hõlmama. Otsustasime jagada raporti kaheks osaks. Esitame mõned soovitused selle kohta, mida tuleks teha turujärelevalve puhul üldiselt, kuid loomulikult toome välja ka mõned väga spetsiifilised soovitused selle kohta, mida peaks hõlmama üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamine. Esmalt tasub märkida, et kui me paar aastat tagasi üldise tooteohutuse direktiivi vastu võtsime, oli see ELi tooteohutuses väga oluline teetähis. Direktiiv on endiselt kaalukas, kuid tarvis on teha mõned parandused. Hetkel meid vaevavad probleemid on tegelikult seotud faktiga, et meie turujärelevalve ei ole piisavalt tõhus, et tagada siseturu toodete piisav ohutus. Meie siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis soovitame seetõttu teha erilisi pingutusi turujärelevalve tugevdamiseks ELis. Kahjuks on asi selles, et kriisi ajal võivad liikmesriigid turujärelevalve teostamise tagamiseks eraldada pigem vähem kui rohkem ressursse. See on suur probleem, ning seda mitte ainult tarbijate, vaid samavõrra ka ettevõtete jaoks, kes tegutsevad vastavalt meie siseturureeglitele. Mis puudutab minu tööd selle raporti koostamisel olen rääkinud arvukate siseturu ettevõtjatega, kellest paljud ütlesid, et nende teada ei ole kunagi olnud ühtegi kontrolli, turukontrolli ega turujärelevalvet toodete suhtes, millega nad siseturul tegelevad. See on ilmselgelt problemaatiline, kuna ettevõtete jaoks – kui teostame korralikku turukontrolli – tähendab see, et valitseb mõistlikul tasemel konkurents. Teisisõnu, petised tabatakse ning korralike ja ohutute toodete tootjad saavad oma toodangu siseturule suunata. Turujärelevalve on seetõttu ülioluline, seda mitte ainult ettevõtetele, vaid loomulikult ka tarbijatele. Meie tehtud konkreetsed ettepanekud üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamiseks peavad loomulikult suures osas silmas tarbijate huve. Oleme seisukohal, et on väga oluline saavutada siseturul olevate toodete parem jälgitavus. Toodete jälgitavus on ülioluline, kui soovime tooteid kiiremini turult tagasi kutsuda. Samuti oleme seisukohal, et liikmesriigid peaksid üldiselt tegutsema kiiremini, kui avastame siseturult ohtlikke või problemaatilisi tooteid. Samuti leiame, et eriti suur vajadus on jälgida kolmandatest riikidest, teisisõnu väljastpoolt ELi pärinevaid kaupu. Siseturule saabub üha enam kaupu. Peame tagama nende vastavuse meie siseturureeglitele. Selleks et suudaksime tulevikus tagada sihipärasemate õigusaktide väljatöötamise, teeme raportis ka ettepaneku juurutada ELi tasandil kohustusliku õnnetusstatistika koostamise, et meil oleks võimalik sihipärasemalt välja selgitada, kus on vajadus õigusaktide järele, tuginedes teabele selle kohta, missugused õnnetused missuguste siseturu toodetega juhtuvad. See võimaldab meil välja töötada täpsemad ja sihipärasemad õigusaktid valdkondades, kus on nende järele tegelik vajadus, et tagada toodete ohutus, põhjustamata ebamugavusi ettevõtetele, mis toodavad korralikke tooteid. Samuti oleme seisukohal, et peame vaatlema Internetis müüdavaid tooteid. Mõistame, et selles valdkonnas on probleeme. Igal juhul kaebavad paljud inimesed, et Internetis müüdavad tooted ei vasta samadele ohutusnõuetele kui tavaturul müüdavad kaubad. Loomulikult oleme ka seisukohal, et valitseb üldine vajadus hea dialoogi järele tolliga, pidades muu hulgas silmas paremate ja ohutumate toodete tagamist siseturul. Lõpetuseks sooviksin öelda, et loomulikult olin ka lootnud, et meil avaneb võimalus lähemalt uurida, kuidas oma lapsi siseturul kaitsta. See aga ei leidnud siseturukomisjonis poolehoidu. See tähendab, et me ei kavatse välja töötada eraldiseisvaid lastekaitsemeetmeid; kavatseme lihtsalt parandada üldist tooteohutust. Lõpetuseks soovin komisjonile öelda, et oleme kindlal arvamusel, et üldise tooteohutuse direktiiv vajab läbivaatamist. Leiame, et turujärelevalve vajab tugevdamist. Siseturg vajab sidusat turujärelevalvet, et nõuded ei oleks killustatud eri õigusaktidesse. Leiame, et tarvis on ühtainsat sidusat katuslepingut, mis tagaks turujärelevalve parema teostamise. Küsimus on lihtsalt selles, et kodanikud saaksid olla kindlad siseturul müüdavates toodetes ning ettevõtetel oleks siseturu konkurentsi suhtes õiglane ja ühtlane mänguruum. Nende sõnadega lõpetan ning kutsun komisjoni kiiresti alustama üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamist. Samuti kutsun liikmesriike üles eraldama piisavaid ressursse, et tagada korralik turujärelevalve."@et5
"Hr. formand! God aften til alle de kolleger, der stadigvæk er her i salen. Jeg skal sige lidt om den betænkning, vi har lavet i Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Vi har valgt at kalde den en betænkning om revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning. Årsagen til at vi har lavet denne initiativbetænkning er, at Kommissionen skal i gang med en revision af det generelle produktsikkerhedsdirektiv, og det var så en god anledning for os i Udvalget om Det Indre Marked til at komme med vores anbefalinger til, hvilket indhold denne revision af det generelle produktsikkerhedsdirektiv skulle have. Vi har valgt at dele vores betænkning op i to dele. Vi kommer med nogle anbefalinger til, hvad der skal ske med markedsovervågningen i al almindelighed, men selvfølgelig også med nogle meget konkrete anbefalinger til indholdet af en revision af den generelle produktsikkerhed. Først og fremmest er det værd at nævne, at da vi fik det generelle produktsikkerhedsdirektiv for nogle år tilbage, var det en milepæl for produktsikkerheden i EU. Og direktivet er stadigvæk godt, men der er brug for forbedringer. De problemer, vi har i dag, er i virkeligheden, at markedsovervågningen ikke er effektiv nok til at sikre, at de produkter, der er på det indre marked, er sikre nok. Vi anbefaler derfor i Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, at der bliver gjort en særlig indsats for at styrke markedsovervågningen i EU. Det er sådan, at der i en krisetid desværre er risiko for, at medlemslandene ikke afsætter flere men snarere færre ressourcer til at sikre markedsovervågning, og det er dybt problematisk, ikke bare for forbrugerne, men det er faktisk lige så vigtigt for de virksomheder, som overholder de regler, vi har på det indre marked. I forbindelse med arbejdet med denne betænkning har jeg talt med rigtig mange virksomheder på det indre marked, hvoraf flere siger, at de aldrig har oplevet, at der har været kontrol, markedskontrol eller markedsovervågning med de produkter på det indre marked, som de beskæftiger sig med. Dette er selvfølgelig problematisk, fordi det – hvis man har en ordentlig markedskontrol – for virksomhederne betyder, at vi også kan være sikre på, at der er et rimeligt konkurrenceniveau – altså at de, der snyder, rent faktisk bliver snuppet, og de, der laver et ordentligt og sikkert produkt, har mulighed for at være på det indre marked. Derfor er markedsovervågningen ganske afgørende – ikke alene for virksomhederne men selvfølgelig også for forbrugerne. De konkrete forslag, vi har til revisionen af det generelle produktsikkerhedsdirektiv, er selvfølgelig i særlig grad rettet mod forbrugerne. Vi synes, det er utroligt vigtigt at få styrket sporbarheden i forbindelse med de produkter, der er på det indre marked. Sporbarheden af produkter er ganske afgørende, hvis vi skal kunne tilbagekalde varer hurtigere. Vi mener også, at der generelt er brug for, at medlemsstaterne handler og agerer hurtigere, når vi konstaterer, at der er farlige eller problematiske produkter på det indre marked. Desuden mener vi, at der er behov for især at se på produkter, der kommer fra tredjelande, altså lande uden for EU. Der kommer et stigende antal produkter ind på det indre marked. Vi har brug for at sikre, at de rent faktisk overholder de regler, vi har for det indre marked. For at vi fremover kan være sikre på at lave en mere målrettet lovgivning, foreslår vi endvidere i betænkningen, at der indføres en obligatorisk ulykkesstatistik på EU-plan, så vi mere målrettet kan finde ud af, hvor der er brug for lovgivning henne, baseret på hvad det er for nogle ulykker, der sker med produkter på det indre marked. Det vil gøre, at vi kan lave en mere præcis og mere målrettet lovgivning for at sikre produkter på det område, hvor der er behov for det, uden at genere de virksomheder, som laver helt ordentlige produkter. Vi mener også, at der er brug for at kigge på de produkter, der sælges online. Vi kan konstatere, at der er problemer med dette. I hvert fald klager mange over, at produkter, der handles online, ikke overholder de samme sikkerhedsregler som dem, man køber på det almindelige marked. Vi mener selvfølgelig også, at der generelt er brug for, at vi er i god dialog med toldmyndighederne, bl.a. med henblik på at sikre bedre og mere sikre varer på det indre marked. Til allersidst skal jeg sige, at jeg selvfølgelig også selv havde håbet, at vi måske kunne have set lidt mere på, hvordan vi kunne beskytte vores børn på det indre marked. Men dette var der ikke opbakning til i Udvalget om Det Indre Marked. Dette betyder, at vi ikke skal lave nogen særlige børnebeskyttelser, men generelt bare styrke vores produktsikkerhed. Jeg vil slutte af med at sige til Kommissionen, at vi meget klart mener, at der er brug for en revision af produktsikkerhedsdirektivet. Vi mener, at der er brug for en styrkelse af markedsovervågningen. Vi mener, der er brug for en sammenhængende markedsovervågning på det indre marked, så vi ikke har en opsplitning mellem forskellige lovgivninger. Vi mener, der er brug for én sammenhængende paraply til at sikre mere markedsovervågning. Det handler helt banalt om, at borgerne skal kunne have tillid til de varer, der er på det indre marked, og virksomhederne skal have fair og lige konkurrencevilkår på det indre marked. Med de ord vil jeg slutte og opfordre Kommissionen til meget hurtigt at gå i gang med revisionen af det generelle produktsikkerhedsdirektiv og samtidig opfordre medlemsstaterne til også at afsætte tilstrækkelige ressourcer til at sikre en ordentlig markedsovervågning."@fi7
"Monsieur le Président, bonsoir à tous mes collègues qui sont encore présents au sein de cette Assemblée. Je voudrais dire quelques mots sur le rapport que nous avons rédigé en commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Nous avons décidé de lui donner le titre suivant: rapport sur la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits et à la surveillance du marché. Nous avons rédigé ce rapport d’initiative parce que la Commission a l’intention de commencer ses travaux sur la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits, ce qui nous donnait une bonne occasion, au sein de la commission du marché intérieur, de présenter nos recommandations concernant les révisions nécessaires. Nous avons décidé de diviser notre rapport en deux parties. Nous présentons des recommandations en matière de surveillance du marché en général, mais nous fournissons aussi, bien sûr, des recommandations très spécifiques sur ce que devrait contenir une révision de la directive relative à la sécurité générale des produits. Tout d’abord, il convient de mentionner que lorsque nous avons adopté la directive relative à la sécurité générale des produits il y a quelques années, elle représentait un point de référence pour la sécurité des produits dans l’UE. La directive est toujours satisfaisante, mais elle mérite d’être améliorée. Les problèmes que nous rencontrons aujourd’hui ont en réalité trait au fait que notre surveillance du marché n’est pas suffisamment efficace pour garantir que les produits sur le marché intérieur soient suffisamment sûrs. En commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, nous avons dès lors recommandé de renforcer la surveillance du marché dans l’UE. Il est un fait qu’en temps de crise, malheureusement, il existe un risque que les États membres allouent moins de ressources plutôt que plus de ressources pour veiller à la surveillance du marché. C’est un gros problème, et pas uniquement pour les consommateurs; c’est en fait tout aussi important pour les entreprises qui respectent nos règles du marché intérieur. Dans le cadre de mon travail sur ce rapport, j’ai parlé à un grand nombre d’entreprises dans le marché intérieur, dont de nombreuses ont affirmé qu’elles n’avaient jamais su qu’il y avait des contrôles, des contrôles du marché ou une surveillance du marché concernant les produits qu’elles fournissent sur le marché intérieur. C’est à l’évidence un problème puisque pour les entreprises, cela signifie - à supposer que nous disposions de contrôles du marché appropriés - que nous pouvons aussi être certains que la concurrence atteindra un niveau raisonnable - en d’autres termes, que ceux qui trichent seront attrapés et que ceux qui fabriquent des produits corrects et sûrs pourront les commercialiser sur le marché intérieur. La surveillance du marché est donc cruciale - non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les consommateurs, bien sûr. Les propositions spécifiques concernant la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits sont, assez naturellement, largement axées sur les consommateurs. Nous pensons qu’il est extrêmement important d’accroître la traçabilité des produits sur le marché intérieur. La traçabilité des produits est essentielle si nous voulons être en mesure de retirer les produits plus rapidement. Nous croyons également que les États membres doivent généralement agir plus rapidement lorsque nous découvrons des produits dangereux ou problématiques sur le marché intérieur. En outre, nous croyons qu’il est nécessaire, en particulier, d’examiner les produits provenant de pays tiers, à savoir de pays situés en dehors de l’UE. Les produits qui entrent sur le marché intérieur sont de plus en plus nombreux. Nous devons veiller à ce qu’ils respectent réellement nos règles du marché intérieur. Pour être en mesure de garantir, à l’avenir, que nous produirons des législations plus ciblées, nous proposons également, dans le rapport, que la production de statistiques relatives aux accidents soit introduite au niveau de l’UE, de manière à pouvoir déterminer, de manière plus ciblée, où une législation est nécessaire sur la base des types d’accidents qui se produisent avec des produits sur le marché intérieur. Cela nous permettra d’établir une législation plus précise et plus ciblée dans les domaines où elle est vraiment nécessaire, de manière à garantir que les produits soient sûrs, sans déranger les entreprises qui fabriquent des produits parfaitement sains. Nous croyons également que nous devons examiner les produits vendus en ligne. Nous constatons des problèmes dans ce domaine. En tout état de cause, de nombreuses personnes se plaignent du fait que les produits vendus en ligne ne respectent pas les mêmes réglementations de sécurité que ceux vendus sur le marché ordinaire. Bien sûr, nous croyons également qu’il est généralement nécessaire pour nous d’avoir un dialogue constructif avec les autorités douanières afin, notamment, de garantir que les produits sur le marché intérieur soient de meilleure qualité et plus sûrs. Enfin, je voudrais ajouter que j’espérais bien sûr que nous allions pouvoir examiner de plus près la manière dont nous pouvons protéger nos enfants sur le marché intérieur. Cependant, je n’ai pas été soutenue en commission du marché intérieur. Cela signifie que nous n’avons pas l’intention d’élaborer des mesures distinctes pour la protection des enfants; nous voulons simplement renforcer la sécurité de nos produits en général. Je terminerai en disant à la Commission que nous croyons assurément qu’une révision de la directive relative à la sécurité générale des produits est indispensable. Nous estimons qu’il est nécessaire de renforcer la surveillance du marché. Nous croyons qu’une surveillance du marché cohérente sur le marché intérieur est nécessaire pour éviter que les exigences ne soient séparées dans deux textes législatifs distincts. Nous estimons qu’il est capital d’avoir un acte global garantissant une surveillance accrue du marché. Il s’agit tout simplement de permettre aux citoyens d’avoir confiance dans les produits sur le marché intérieur, et les entreprises doivent bénéficier de conditions équitables en matière de concurrence sur le marché intérieur. Je terminerai en invitant la Commission à commencer à travailler sur la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits au plus vite. J’invite également les États membres à allouer les ressources suffisantes pour garantir une surveillance du marché adéquate."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Jó estét kívánok minden tisztelt képviselőtársamnak, aki még itt van az ülésteremben. Arról a jelentésről szeretnék néhány szót szólni, amelyet a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságban készítettünk, és amely az általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálatáról és a piacfelügyeletről szóló jelentés elnevezést kapta. Azért készítettük el ezt a saját kezdeményezésű jelentést, mert a Bizottság szándékai szerint hamarosan dolgozni kezd az általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálatán, ami remek lehetőséget kínált számunkra a Belső Piaci Bizottságban arra, hogy bemutassuk arra vonatkozó ajánlásainkat, mi mindent kellene tartalmaznia ennek a felülvizsgálatnak. Úgy döntöttünk, hogy jelentésünket két részre osztjuk. Benyújtunk néhány arra vonatkozó ajánlást, mit kellene tenni általában véve a piacfelügyelet terén, de természetesen konkrét ajánlásokat is teszünk arra vonatkozóan, mit kellene tartalmaznia az általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálatának. Először is, érdemes megemlíteni, hogy amikor néhány éve elfogadtuk az általános termékbiztonságról szóló irányelvet, az mérföldkő volt az Európai Unión belüli termékbiztonság terén. Az irányelv még mindig megállja a helyét, de szükség van néhány javításra. A problémák, amelyekkel ma szembesülünk, azt jelzik, hogy piacfelügyeletünk a belső piacon forgalomban lévő termékek kielégítő biztonságosságának biztosítása szempontjából nem elég hatékony. Mi, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság ezért azt javasoljuk, hogy tegyünk külön erőfeszítéseket az Unión belüli piacfelügyelet megerősítése érdekében. Az a helyzet, hogy válság idején sajnos fennáll a veszélye, hogy a tagállamok inkább kevesebb forrást különítenek el, mint többet a piacfelügyelet megvalósulása érdekében. Ez rendkívül problematikus, és nem csak a fogyasztók számára; valójában a belső piaci szabályainkat betartó vállalkozásoknak épp olyan fontos. Ami az én hozzájárulásomat illeti e jelentés elkészítéséhez, számos, a belső piacon jelen lévő vállalkozással konzultáltam, amelyek közül sokan elmondták, sosem tudtak arról, hogy lenne bármilyen kontroll, piaci ellenőrzés vagy piacfelügyelet azon termékek tekintetében, amelyekkel ők maguk kapcsolatba kerülnek a belső piacon. Ez nyilvánvalóan problémákat vet fel, mivel a vállalkozások esetében ez azt jelenti – ha megfelelő piaci ellenőrzéseket végzünk –, hogy biztosak lehetünk abban, hogy van bizonyos ésszerű mértékű verseny – másként szólva a csalókat elkapják, a tisztességes, biztonságos termékek előállítói pedig megjelenhetnek termékeikkel a belső piacon. A piacfelügyelet ennélfogva létfontosságú – és nem csak a vállalkozások, hanem természetesen a fogyasztók szempontjából is. Az általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálata kapcsán megfogalmazott konkrét javaslataink, természetesen, nagyrészt a fogyasztókat tartják szem előtt. Véleményünk szerint különösen fontos, hogy nagyobb nyomon követhetőséget valósítsunk meg a belső piacon található árucikkek kapcsán. A termékek nyomon követhetősége alapvető fontossággal bír, ha célunk, hogy gyorsabban vissza tudjunk hívni bizonyos termékeket. Úgy gondoljuk továbbá, hogy általában véve szükség van arra, hogy a tagállamok gyorsabban reagáljanak, ha veszélyes vagy problémás termékeket fedezünk fel a belső piacon. Ezenkívül véleményünk szerint különösképpen fontos a harmadik országokból, vagyis az EU-n kívüli országokból érkező termékek megvizsgálása. Egyre több termék jelenik meg a belső piacon. Biztosítanunk kell, hogy ezek valóban megfeleljenek a mi belső piaci szabályainknak. Annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk, hogy a jövőben még célzottabb jogszabályokat alkossunk, arra is javaslatot teszünk ebben a jelentésben, hogy európai uniós szinten is vezessük be a baleseti statisztikák kötelező jellegű készítését, hogy ezáltal, a belső piacon lévő termékekkel kapcsolatban előforduló balesetek ismeretében még célzottabb módon állapíthassuk meg, hol van szükség jogi szabályozásra. Ez lehetővé teszi majd számunkra, hogy pontosabb és célzottabb jogszabályokat alkossunk azokon a területeken, ahol erre valóban szükség van, és így anélkül biztosítsuk a termékek biztonságosságát, hogy kényelmetlenséget okoznánk a tökéletesen biztonságos termékeket előállító vállalkozások számára. Úgy véljük, hogy az interneten árusított termékeket is szemügyre kell vennünk. Érzékeljük, hogy vannak gondok ezen a téren. Mindenesetre sokan panaszolják, hogy az interneten vásárolt termékek nem tesznek eleget ugyanazoknak a biztonsági előírásoknak, mint azok, amelyeket a hagyományos piacon vásárolnak. Természetesen azt gondoljuk továbbá, hogy megfelelő párbeszédet kell folytatnunk a vámhatóságokkal is, többek között annak biztosítása érdekében, hogy jobb és biztonságosabb termékek kerüljenek be a belső piacra. Végezetül szeretném elmondani, hogy természetesen abban is bíztam, hogy talán alaposabban megvizsgálhatjuk azt, hogyan védhetnénk meg gyermekeinket a belső piacon. Ez azonban nem talált támogatásra a Belső Piaci Bizottságon belül, ami azt jelenti, hogy nem áll szándékunkban külön gyermekvédelmi intézkedéseket kidolgozni; egyszerűen általában véve szeretnénk javítani a termékbiztonságot. Végezetül azt szeretném elmondani a Bizottságnak, hogy a leghatározottabban hisszük, hogy szükség van az általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálatára. Hisszük, hogy szükség van a piacfelügyelet megerősítésére. Hisszük, hogy szükség van a belső piac koherens piacfelügyeletére, hogy a követelmények ne különféle jogszabályokban, többfelé szétszórva jelenjenek meg. Úgy véljük, egy egységes, átfogó jogszabályra van szükség ahhoz, hogy több piacfelügyeleti intézkedés valósuljon meg. Ez egyszerűen arról szól, hogy a polgárok bízhatnak-e a belső piacon jelen lévő termékekben, és hogy a vállalkozások egyenlő feltételekkel vehetnek-e részt a belső piaci versenyben. Ezzel zárnám is a mondandómat, és szeretném felhívni a Bizottságot, hogy minél hamarabb vizsgálja felül az általános termékbiztonságról szóló irányelvet. Ugyanakkor a tagállamokat is szeretném felszólítani, hogy biztosítsanak elegendő forrást a megfelelő piacfelügyelet megvalósításának biztosításához."@hu11
"Signor Presidente, buonasera a tutti i colleghi ancora presenti in Aula. Dirò qualche parola sulla relazione che abbiamo predisposto in sede di commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Abbiamo scelto di chiamarla relazione concernente la revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza del mercato. Il motivo per il quale abbiamo preparato questa relazione di iniziativa è che la Commissione intende iniziare a occuparsi di una revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, il che ha dunque offerto l’occasione alla commissione per il mercato interno di presentare le sue raccomandazioni in merito a ciò che tale revisione dovrebbe contenere. Abbiamo deciso di dividere la relazione in due parti. Formuliamo alcune raccomandazioni in merito a ciò che si dovrebbe fare per quanto concerne la sorveglianza del mercato in generale, ma, ovviamente, forniamo anche alcune raccomandazioni specifiche circa il contenuto di una revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. Innanzi tutto, vale la pena di ricordare che quando abbiamo adottato la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti qualche anno fa, tale direttiva ha rappresentato una pietra miliare per la sicurezza dei prodotti nell’Unione. La direttiva è ancora valida, ma è necessario migliorarla. I problemi che oggi abbiamo in realtà riguardano il fatto che la nostra sorveglianza del mercato non è abbastanza efficace da garantire che i prodotti sul mercato interno siano sufficientemente sicuri. In sede di commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, raccomandiamo pertanto che venga profuso particolare impegno per rafforzare la protezione del mercato nell’Unione. È possibile che, in un momento di crisi, si manifesti purtroppo il rischio che gli Stati membri stanzino meno anziché più risorse per garantire l’attuazione della sorveglianza del mercato. Ciò è molto problematico, e non soltanto per i consumatori; è infatti parimenti importante anche per le imprese che seguono le norme del nostro mercato interno. Per il lavoro che ho svolto nell’ambito di tale relazione, ho parlato con tante imprese operanti sul mercato interno, molte delle quali hanno affermato di non aver mai saputo dell’esistenza di controlli, verifiche di mercato o forme di sorveglianza del mercato rispetto ai prodotti che propongono sul mercato interno. Ciò è evidentemente problematico perché per le imprese significa – se esistono controlli di mercato appropriati – che possiamo anche essere certi che vi sia un livello ragionevole di concorrenza, vale a dire che quanti ingannano saranno effettivamente individuati e quanti fabbricano prodotti validi e sicuri potranno immetterli sul mercato interno. La sorveglianza del mercato è dunque fondamentale non soltanto per le imprese, ma anche, naturalmente, per i consumatori. Le proposte specifiche che abbiamo elaborato per la revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti sono, quasi superfluo aggiungerlo, decisamente orientate verso i consumatori. Riteniamo che sia estremamente importante giungere a una maggiore rintracciabilità per quanto concerne i prodotti presenti sul mercato interno. Tale rintracciabilità è essenziale se vogliamo essere in grado di ritirare i prodotti più rapidamente. Analogamente siamo del parere che vi sia un bisogno generale che gli Stati membri agiscano più rapidamente quando riscontrano prodotti pericolosi o problematici sul mercato interno. Pensiamo inoltre che sia in particolare necessario esaminare i prodotti provenienti da paesi terzi, ovverosia i paesi extracomunitari. Il numero di prodotti che accede al mercato interno è crescente. Dobbiamo garantire che siano effettivamente conformi alle norme del nostro mercato interno. Per poter assicurare in futuro che le normative formulate siano più mirate, nella relazione proponiamo anche che si introduca a livello comunitario la produzione obbligatoria di statistiche sugli incidenti in maniera da poter rilevare in modo più mirato gli ambiti in cui è necessaria una legislazione sulla base del tipo di incidenti causati da prodotti presenti sul mercato interno. Questo ci permetterà di elaborare normative più precise e mirate in ambiti in cui sono effettivamente necessarie in maniera da garantire che i prodotti siano sicuri senza interferire con le imprese che fabbricano prodotti pienamente conformi. Riteniamo altresì necessario analizzare i prodotti venduti . In tale ambito riscontriamo problemi innegabili. In ogni caso, molti lamentano il fatto che i prodotti venduti non sono conformi agli stessi regolamenti di sicurezza cui sono soggetti quelli acquistati sul normale mercato. Ovviamente, pensiamo anche che vi sia un’esigenza generale di un buon dialogo con le autorità doganali al fine, tra l’altro, di garantire che sul mercato interno vi siano prodotti migliori e più sicuri. Infine, vorrei soltanto aggiungere che, come è ovvio, avevo anche sperato che avremmo potuto analizzare più approfonditamente soluzioni per proteggere i nostri bambini sul mercato interno. Tale iniziativa, tuttavia, non è stata sostenuta dalla commissione per il mercato interno. Ciò significa che non intendiamo elaborare misure distinte per la protezione dei bambini; intendiamo semplicemente rafforzare la sicurezza dei prodotti in generale. Concluderei dicendo alla Commissione che senza dubbio riteniamo che sia necessaria una revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. Pensiamo che sia necessario rafforzare la sorveglianza del mercato. Crediamo che occorra una sorveglianza coerente del mercato interno in maniera che i requisiti non siano sparpagliati in diverse normative. Siamo convinti che serva un unico ombrello coerente per garantire una maggiore sorveglianza del mercato. Si tratta semplicemente di permettere ai cittadini di avere fiducia nei prodotti presenti sul mercato interno e alle imprese di contare su condizioni paritarie in termini di concorrenza sul mercato interno. Vorrei concludere con queste parole esortando la Commissione a intraprendere molto presto la revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. Inviterei inoltre gli Stati membri a stanziare risorse sufficienti per garantire un’adeguata sorveglianza del mercato."@it12
"Pone pirmininke, labas vakaras visiems kolegoms Parlamento nariams, kurie vis dar yra čia, Parlamente. Trumpai aptarsiu pranešimą, kurį parengėme Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitete. Nusprendėme jį pavadinti pranešimu dėl Bendros gaminių saugos direktyvos peržiūros ir rinkos priežiūros. Priežastis, dėl kurios savo iniciatyva parengėme šį pranešimą, yra ta, kad Komisija ketina pradėti Bendros gaminių saugos direktyvos peržiūrą, ir taip mūsų Vidaus rinkos komitetui atsirado gera proga pristatyti savo rekomendacijas dėl šios peržiūros turinio. Nusprendėme padalyti savo pranešimą į dvi dalis. Pateikiame keletą rekomendacijų dėl rinkos priežiūros srityje apskritai reikalingų atlikti darbų ir, žinoma, dar pateikiame keletą konkrečių rekomendacijų dėl Bendros gaminių saugos direktyvos peržiūros turinio. Pirmiausia verta paminėti tai, kad prieš kelerius metus patvirtinus Bendros gaminių saugos direktyvą joje buvo numatyti svarbūs gaminių saugos ES etapai. Direktyva vis dar yra tinkama, tačiau ją reikia tobulinti. Dabartinės problemos iš esmės susijusios su tuo, kad mūsų rinkos priežiūra nėra pakankamai veiksminga užtikrinant pakankamą gaminių saugumą vidaus rinkoje. Todėl Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas rekomenduoja labiau stengtis siekiant stiprinti rinkos priežiūrą ES. Deja, būtent per krizę kyla pavojus, kad valstybės narės skirs ne daugiau, bet mažiau lėšų siekdamos užtikrinti rinkos priežiūros vykdymą. Tai rimta problema ir ne tik vartotojams; tai lygiai taip pat svarbu įmonėms, kurios laikosi mūsų nustatytų vidaus rinkos taisyklių. Rengdama šį pranešimą kalbėjau su daugeliu vidaus rinkoje veikiančių įmonių ir dauguma jų teigė niekada nežinojusios apie tai, kad esama kokių nors gaminių, kuriais jos prekiauja vidaus rinkoje, kontrolės mechanizmų, rinkos patikrinimų arba rinkos priežiūros. Akivaizdu, kad tai kelia problemų, nes įmonių atžvilgiu tai reiškia, kad jeigu atliekame tinkamus rinkos patikrinimus, taip pat galime būti tikri, jog egzistuoja pagrįstas konkurencijos lygis – kitaip sakant, tie, kurie apgaudinėja, bus faktiškai nustatyti, o tie, kurie gamina tinkamus ir gerus gaminius, galės prekiauti jais vidaus rinkoje. Todėl rinkos priežiūra yra labai svarbi ne tik įmonėms, bet, žinoma, ir vartotojams. Konkretūs pasiūlymai, kuriuos teikiame Bendros gaminių saugos direktyvos peržiūrai, savaime suprantama, iš esmės yra orientuoti į vartotojus. Manome, kad labai svarbu pasiekti didesnį gaminių vidaus rinkoje atsekamumą. Gaminių atsekamumas yra svarbus, jeigu norime gebėti greičiau pašalinti gaminius. Taip pat manome, kad būtina iš esmės užtikrinti greitesnį valstybių narių reagavimą nustačius pavojingus arba problemiškus gaminius vidaus rinkoje. Be to, manome, būtina visų pirma ištirti gaminius, kuriuos tiekia trečiosios šalys, kitaip sakant, ES nepriklausančios šalys. Į vidaus rinką patenka vis daugiau gaminių. Turime užtikrinti, kad jie faktiškai atitiktų mūsų vidaus rinkos taisykles. Siekdami ateityje užtikrinti gebėjimus priimti tikslingesnius teisės aktus, pranešime taip pat siūlome ES lygmeniu nustatyti privalomą nelaimingų atsitikimų statistikos vedimą, kad atsižvelgdami į nelaimingų atsitikimų, kurie įvyksta su gaminiais vidaus rinkoje, rūšį galėtume tiksliau nustatyti sritis, kuriose reikia priimti teisės aktus. Tai suteiktų galimybę mums parengti tikslesnius ir tikslingesnius teisės aktus tose srityse, kuriose jų iš tikrųjų reikia, kad užtikrintume gaminių saugą nesukeldami nepatogumų toms įmonėms, kurios gamina puikios kokybės gaminius. Taip pat manome, kad turime atkreipti dėmesį į internete parduodamus gaminius. Galime pastebėti, kad šioje srityje yra problemų. Bet kuriuo atveju dauguma žmonių skundžiasi, kad internete parduodami gaminiai neatitinka tokių pat saugumo reikalavimų, kaip tie, kurie perkami įprastu būdu. Žinoma, taip pat manome, kad esama bendro poreikio užmegzti naudingą dialogą su muitinės institucijomis siekiant, be kita ko, užtikrinti geresnius ir saugesnius gaminius vidaus rinkoje. Galiausiai norėčiau tik pasakyti, kad, žinoma, tikėjausi, jog turėsime galimybę išsamiau išnagrinėti, kaip galėtume apsaugoti savo vaikus vidaus rinkoje. Tačiau tai nesulaukė palaikymo Vidaus rinkos komitete. Tai reiškia, kad neketiname parengti kokių nors atskirų vaikų apsaugos priemonių; mes paprasčiausiai ketiname padidinti mūsų gaminių saugą apskritai. Baigdama norėčiau pasakyti Komisijai, kad mes iš tikrųjų manome, jog būtina peržiūrėti Bendros gaminių saugos direktyvą. Manome, kad būtina stiprinti rinkos priežiūrą. Manome, kad vidaus rinkoje būtina taikyti nuoseklią rinkos priežiūrą, kad reikalavimai nebūtų pateikiami skirtinguose teisės aktuose. Manome, kad būtinas bendras nuoseklus teisės aktas siekiant užtikrinti aktyvesnę rinkos priežiūrą. Tai paprasčiausias klausimas dėl piliečių galimybės pasitikėti gaminiais vidaus rinkoje, o įmonėms turi būti užtikrinamos sąžiningos ir vienodos konkurencinės sąlygos vidaus rinkoje. Šiais žodžiais norėčiau baigti savo kalbą ir paraginti Komisiją netrukus pradėti Bendros gaminių saugos direktyvos peržiūrą. Taip pat norėčiau paraginti valstybes nares skirti pakankamai lėšų siekiant užtikrinti tinkamą rinkos priežiūros vykdymą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Labvakar visiem kolēģiem, kuri joprojām ir šeit palātā. Es teikšu dažus vārdus par Komisijas izstrādāto ziņojumu par Iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzību. Mēs to dēvējam par ziņojumu par produktu vispārējās drošības direktīvas pārskatīšanu un tirgus uzraudzību. Mēs izstrādājām pašiniciatīvas ziņojumu, jo Komisija grasās sākt darbu pie Direktīvas par produktu vispārēju drošību, līdz ar to mums Iekšējā tirgus komisijā tā ir laba iespēja piedāvāt savus ieteikumus par to, ko vajadzētu pārskatīt. Mēs nolēmām ziņojumu dalīt divās daļās. Mēs iesniedzam ieteikumus, ko vajadzētu darīt tirgus uzraudzībā kopumā, un, protams, piedāvājam arī ļoti konkrētus ieteikumus par to, kam vajadzētu būt iekļautam Direktīvā par produktu vispārēju drošību. Pirmkārt ir vērts minēt, ka tad, kad mēs pirms pāris gadiem pieņēmām Direktīvu par produktu vispārēju drošību, tā bija ES produktu drošības stūrakmens. Direktīva joprojām ir spēkā, bet tai nepieciešami uzlabojumi. Mūsdienās esošās problēmas patiesībā ir saistītas ar faktu, ka tirgus uzraudzība nav pietiekami efektīva, lai nodrošinātu pietiekošu produktu drošību iekšējā tirgū. Tāpēc Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja iesaka veikt īpašus pasākumus, lai stiprinātu tirgus uzraudzību ES. Krīzes apstākļos diemžēl pastāv risks, ka dalībvalstis piešķirs drīzāk mazāk, nekā vairāk resursu tirgus uzraudzības nodrošināšanai. Tā ir nopietna problēma ne tikai patērētājiem, bet arī uzņēmumiem, kuri pakļaujas mūsu iekšējā tirgus noteikumiem. Strādājot pie šī ziņojuma, es runāju ar lielu skaitu iekšējā tirgus uzņēmumu, un daudzi no tiem teica, ka nezināja, ka tiks veiktas kontroles, tirgus pārbaudes vai tirgus uzraudzība attiecībā uz produktiem, ar kuriem viņi strādā iekšējā tirgū. Tā ir problēma, jo uzņēmumu gadījumā, ja mums ir pienācīga tirgus pārbaude, tas nozīmē, ka mēs varam būt droši par to, ka ir atbilstīgs konkurences līmenis, citiem vārdiem sakot, ka tie, kas krāpjas, tiks pieķerti, un tie, kuri ražo pietiekami labus un drošus produktus, varēs tos laist iekšējā tirgū. Līdz ar to tirgus uzraudzība ir ļoti būtiska ne tikai uzņēmumiem, bet, protams, arī patērētājiem. Mūsu izstrādātie konkrētie priekšlikumi produktu vispārējās drošības direktīvas grozījumiem galvenokārt ir orientēti uz patērētājiem. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi sasniegt lielāku izsekojamību attiecībā uz produktiem, kuri atrodas iekšējā tirgū. Produktu izsekojamība ir ļoti svarīga, ja gribam ātrāk izņemt produktus no apgrozības. Mēs arī uzskatām, ka pastāv vispārēja nepieciešamība dalībvalstīm rīkoties ātrāk, kad iekšējā tirgū tiek atklāti bīstami vai problemātiski produkti. Turklāt mēs uzskatām, ka ir nepieciešams pievērst īpašu uzmanību produktiem, kuri nāk no trešajām valstīm, citiem vārdiem sakot, no valstīm ārpus ES. Iekšējā tirgū nonāk aizvien lielāks skaits produktu. Mums jānodrošina, lai tie atbilstu mūsu iekšējā tirgus noteikumiem. Lai mēs spētu garantēt, ka turpmāk tiks izstrādāti daudz mērķtiecīgāki tiesību akti, mēs ziņojumā ierosinām, ka ES līmenī jāievieš obligāta nelaimes gadījumu statistikas veidošana, lai mēs daudz precīzāk varētu noteikt, kurās jomās nepieciešami tiesību akti, pamatojoties uz to, kāda veida nelaimes gadījumi ar produktiem notiek iekšējā tirgū. Tas mums palīdzēs izstrādāt daudz precīzākus un mērķtiecīgākus tiesību aktus jomās, kur tie patiešām ir nepieciešami, tādējādi nodrošinoties, ka produkti ir droši, neradot apgrūtinājumus tiem uzņēmumiem, kuri ražo pilnīgi drošus produktus. Mēs arī uzskatām, ka jāaplūko tiešsaistē pārdotie produkti. Ir skaidrs, ka šajā jomā ir problēmas. Jebkurā gadījumā daudzi cilvēki sūdzas, ka tiešsaistē pārdotie produkti neatbilst tiem pašiem drošības noteikumiem kā tie, kurus var iegādāties parastajā tirgū. Protams, mēs uzskatām, ka pastāv vispārīga nepieciešamība veidot dialogu ar muitas dienestiem, lai, papildus citiem mērķiem, nodrošinātu labākus un drošākus produktus iekšējā tirgū. Nobeigumā es vēlētos teikt, ka es, protams, cerēju, ka mēs varētu tuvāk aplūkot iespējas, kā iekšējā tirgū aizsargāt mūsu bērnus. Tomēr tas neguva Iekšējā tirgus komitejas atbalstu. Tas nozīmē, ka mēs neplānojam izstrādāt atsevišķus bērnu aizsardzības pasākumus, mēs vienkārši gribam palielināt produktu drošību kopumā. Nobeigumā es vēlos pateikt Komisijai, ka mēs uzskatām, ka ir nepieciešams veikt produktu vispārējās drošības direktīvas pārskatīšanu. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams stiprināt tirgus uzraudzību. Mēs uzskatām, ka iekšējā tirgū ir nepieciešama saskaņota tirgus uzraudzība, lai prasības netiktu sašķeltas dažādos tiesību aktos. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama vienota jumtorganizācija, lai nodrošinātu pamatīgāku tirgus uzraudzību. Tas ir jautājums par to, lai pilsoņi varētu uzticēties iekšējā tirgū esošajiem produktiem un lai uzņēmumiem būtu godīgi un vienlīdzīgi konkurences apstākļi, attiecībā uz konkurenci iekšējā tirgū. Ar to es vēlētos beigt un aicināt Komisiju drīz sākt darbu pie produktu vispārējās drošības direktīvas pārskatīšanas. Es vēlos arī aicināt dalībvalstis piešķirt pietiekoši daudz līdzekļu, lai nodrošinātu pareizu tirgus uzraudzīšanu."@lv13
"Hr. formand! God aften til alle de kolleger, der stadigvæk er her i salen. Jeg skal sige lidt om den betænkning, vi har lavet i Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Vi har valgt at kalde den en betænkning om revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning. Årsagen til at vi har lavet denne initiativbetænkning er, at Kommissionen skal i gang med en revision af det generelle produktsikkerhedsdirektiv, og det var så en god anledning for os i Udvalget om Det Indre Marked til at komme med vores anbefalinger til, hvilket indhold denne revision af det generelle produktsikkerhedsdirektiv skulle have. Vi har valgt at dele vores betænkning op i to dele. Vi kommer med nogle anbefalinger til, hvad der skal ske med markedsovervågningen i al almindelighed, men selvfølgelig også med nogle meget konkrete anbefalinger til indholdet af en revision af den generelle produktsikkerhed. Først og fremmest er det værd at nævne, at da vi fik det generelle produktsikkerhedsdirektiv for nogle år tilbage, var det en milepæl for produktsikkerheden i EU. Og direktivet er stadigvæk godt, men der er brug for forbedringer. De problemer, vi har i dag, er i virkeligheden, at markedsovervågningen ikke er effektiv nok til at sikre, at de produkter, der er på det indre marked, er sikre nok. Vi anbefaler derfor i Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, at der bliver gjort en særlig indsats for at styrke markedsovervågningen i EU. Det er sådan, at der i en krisetid desværre er risiko for, at medlemslandene ikke afsætter flere men snarere færre ressourcer til at sikre markedsovervågning, og det er dybt problematisk, ikke bare for forbrugerne, men det er faktisk lige så vigtigt for de virksomheder, som overholder de regler, vi har på det indre marked. I forbindelse med arbejdet med denne betænkning har jeg talt med rigtig mange virksomheder på det indre marked, hvoraf flere siger, at de aldrig har oplevet, at der har været kontrol, markedskontrol eller markedsovervågning med de produkter på det indre marked, som de beskæftiger sig med. Dette er selvfølgelig problematisk, fordi det – hvis man har en ordentlig markedskontrol – for virksomhederne betyder, at vi også kan være sikre på, at der er et rimeligt konkurrenceniveau – altså at de, der snyder, rent faktisk bliver snuppet, og de, der laver et ordentligt og sikkert produkt, har mulighed for at være på det indre marked. Derfor er markedsovervågningen ganske afgørende – ikke alene for virksomhederne men selvfølgelig også for forbrugerne. De konkrete forslag, vi har til revisionen af det generelle produktsikkerhedsdirektiv, er selvfølgelig i særlig grad rettet mod forbrugerne. Vi synes, det er utroligt vigtigt at få styrket sporbarheden i forbindelse med de produkter, der er på det indre marked. Sporbarheden af produkter er ganske afgørende, hvis vi skal kunne tilbagekalde varer hurtigere. Vi mener også, at der generelt er brug for, at medlemsstaterne handler og agerer hurtigere, når vi konstaterer, at der er farlige eller problematiske produkter på det indre marked. Desuden mener vi, at der er behov for især at se på produkter, der kommer fra tredjelande, altså lande uden for EU. Der kommer et stigende antal produkter ind på det indre marked. Vi har brug for at sikre, at de rent faktisk overholder de regler, vi har for det indre marked. For at vi fremover kan være sikre på at lave en mere målrettet lovgivning, foreslår vi endvidere i betænkningen, at der indføres en obligatorisk ulykkesstatistik på EU-plan, så vi mere målrettet kan finde ud af, hvor der er brug for lovgivning henne, baseret på hvad det er for nogle ulykker, der sker med produkter på det indre marked. Det vil gøre, at vi kan lave en mere præcis og mere målrettet lovgivning for at sikre produkter på det område, hvor der er behov for det, uden at genere de virksomheder, som laver helt ordentlige produkter. Vi mener også, at der er brug for at kigge på de produkter, der sælges online. Vi kan konstatere, at der er problemer med dette. I hvert fald klager mange over, at produkter, der handles online, ikke overholder de samme sikkerhedsregler som dem, man køber på det almindelige marked. Vi mener selvfølgelig også, at der generelt er brug for, at vi er i god dialog med toldmyndighederne, bl.a. med henblik på at sikre bedre og mere sikre varer på det indre marked. Til allersidst skal jeg sige, at jeg selvfølgelig også selv havde håbet, at vi måske kunne have set lidt mere på, hvordan vi kunne beskytte vores børn på det indre marked. Men dette var der ikke opbakning til i Udvalget om Det Indre Marked. Dette betyder, at vi ikke skal lave nogen særlige børnebeskyttelser, men generelt bare styrke vores produktsikkerhed. Jeg vil slutte af med at sige til Kommissionen, at vi meget klart mener, at der er brug for en revision af produktsikkerhedsdirektivet. Vi mener, at der er brug for en styrkelse af markedsovervågningen. Vi mener, der er brug for en sammenhængende markedsovervågning på det indre marked, så vi ikke har en opsplitning mellem forskellige lovgivninger. Vi mener, der er brug for én sammenhængende paraply til at sikre mere markedsovervågning. Det handler helt banalt om, at borgerne skal kunne have tillid til de varer, der er på det indre marked, og virksomhederne skal have fair og lige konkurrencevilkår på det indre marked. Med de ord vil jeg slutte og opfordre Kommissionen til meget hurtigt at gå i gang med revisionen af det generelle produktsikkerhedsdirektiv og samtidig opfordre medlemsstaterne til også at afsætte tilstrækkelige ressourcer til at sikre en ordentlig markedsovervågning."@mt15,15
"Mijnheer de Voorzitter, goedenavond aan alle collega’s die hier nog steeds aanwezig zijn. Ik zal enkele woorden wijden aan het verslag dat we in de Commissie interne markt en consumentenbescherming hebben opgesteld. We hebben ervoor gekozen dit een verslag over de herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid en markttoezicht te noemen. De reden waarom we dit initiatiefverslag hebben opgesteld, is dat de Commissie zal beginnen met een herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid, en dit was daarom een goede aanleiding voor ons in de Commissie interne markt en consumentenbescherming om onze aanbevelingen ten aanzien van de inhoud van de herziene richtlijn inzake algemene productveiligheid naar voren te brengen. We hebben ervoor gekozen ons verslag in twee delen op te delen. We presenteren een aantal aanbevelingen met betrekking tot wat er met het markttoezicht in het algemeen moet gebeuren, maar natuurlijk leggen we ook enkele zeer concrete aanbevelingen voor met betrekking tot de inhoud van een herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid. In de eerste plaats is het vermeldenswaard dat, toen de richtlijn inzake algemene productveiligheid enkele jaren geleden werd aangenomen, dit een mijlpaal was voor de productveiligheid in de EU. Bovendien is de richtlijn nog steeds goed, maar is er behoefte aan verbeteringen. Het feitelijke probleem dat we op dit moment hebben, is dat het markttoezicht niet doeltreffend genoeg is om te garanderen dat de producten op de interne markt veilig genoeg zijn. In de Commissie interne markt en consumentenbescherming bevelen we daarom aan dat bijzondere aandacht wordt besteed aan de versterking van het markttoezicht in de EU. Nu is het zo dat in een tijd van crisis helaas het risico bestaat dat de lidstaten minder in plaats van meer middelen beschikbaar stellen voor het waarborgen van markttoezicht. Dit is zeer problematisch, niet alleen voor consumenten; het is in feite even belangrijk voor de bedrijven die zich aan de regels houden die op onze interne markt gelden. In verband met het opstellen van dit verslag heb ik gesproken met een groot aantal bedrijven op de interne markt, waarvan er vele zeggen dat ze nooit hebben meegemaakt dat er controle, marktcontrole of markttoezicht werd uitgevoerd op de producten op de interne markt waar zij zich mee bezighouden. Dit is natuurlijk problematisch, omdat een correct functionerende marktcontrole voor bedrijven wil zeggen dat ze er ook zeker van kunnen zijn dat er een redelijk concurrentieniveau is, met andere woorden dat zij die vals spelen daadwerkelijk worden gepakt en zij die een fatsoenlijk en veilig product maken de mogelijkheid hebben om dit op de interne markt te brengen. Daarom is het markttoezicht van doorslaggevend belang, niet alleen voor bedrijven, maar natuurlijk ook voor de consument. De concrete voorstellen die we hebben voor de herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid zijn uiteraard in hoge mate gericht op consumenten. Wij zijn van mening dat het van enorm belang is om de traceerbaarheid van producten op de interne markt te versterken. De traceerbaarheid van producten is van cruciaal belang om producten sneller te kunnen terugroepen. We zijn ook van mening dat er in het algemeen behoefte aan is dat de lidstaten optreden en sneller optreden wanneer we constateren dat er gevaarlijke of problematische producten op de interne markt zijn gebracht. Daarnaast zijn we van oordeel dat er met name gekeken moet worden naar producten die uit derde landen afkomstig zijn, met andere woorden landen buiten de EU. Er komt een toenemend aantal producten op de interne markt. We moeten waarborgen dat zij daadwerkelijk voldoen aan de regels die op de interne markt gelden. Om te garanderen dat we een meer doelgerichte wetgeving creëren, stellen wij in het verslag daarnaast voor dat er een verplichte registratie van ongevallen op EU-niveau wordt ingevoerd, zodat we er op een meer doelgerichte manier achter kunnen komen op welke gebieden er behoefte is aan wetgeving, op basis van de soorten ongevallen die met producten op de interne markt gebeuren. Op deze manier kunnen we nauwkeurigere en doelgerichtere wetgeving opstellen om de veiligheid van producten op dit gebied te garanderen waar er behoefte aan is, zonder de bedrijven te belasten die volledig deugdelijke producten maken. We zijn ook van mening dat we moeten kijken naar de producten die via het internet worden verkocht. We weten dat er op dit gebied problemen zijn. In ieder geval beklagen velen zich erover dat de producten die via het internet worden verhandeld niet aan dezelfde veiligheidsregels voldoen als de producten die op de normale markt worden verkocht. We zijn natuurlijk ook van mening dat er in het algemeen behoefte is aan een goede dialoog met de douane-autoriteiten, onder andere om ervoor te zorgen dat er betere en veiligere goederen op de interne markt komen. Tot slot wil ik zeggen dat ik natuurlijk zelf ook had gehoopt dat we misschien meer aandacht hadden kunnen besteden aan hoe we onze kinderen op de interne markt kunnen beschermen, maar daarvoor was geen steun binnen de Commissie interne markt en consumentenbescherming. Dit betekent dat we geen bijzonder beschermingsmechanismen voor kinderen zullen creëren, maar alleen in het algemeen onze productveiligheid zullen versterken. Ik wil afsluiten met de Commissie te zeggen dat er naar onze mening duidelijk behoefte is aan een herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid. We zijn van mening dat het markttoezicht moet worden versterkt. We zijn van mening dat er behoefte is aan een samenhangend markttoezicht op de interne markt, zodat we geen opsplitsing tussen verschillende wetgevingsteksten hebben. We zijn van mening dat er behoefte is aan één samenhangende paraplu om meer markttoezicht te garanderen. Daarbij gaat het er heel banaal om dat consumenten vertrouwen moeten kunnen hebben in de producten op de interne markt en dat bedrijven eerlijke en gelijke mededingingsvoorwaarden op de interne markt moeten hebben."@nl3
"Panie Przewodniczący! Dobry wieczór, witam wszystkich posłów, którzy wciąż przebywają na sali. Omówię pokrótce sprawozdanie, które opracowaliśmy w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Postanowiliśmy nazwać je sprawozdaniem w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku. Przygotowaliśmy to sprawozdanie z inicjatywy własnej, ponieważ Komisja Europejska zamierza rozpocząć prace nad przeglądem dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, co stało się dla nas w Komisji Rynku Wewnętrznego okazją do przedstawienia naszych zaleceń dotyczących zakresu tego przeglądu. Postanowiliśmy podzielić omawiane sprawozdanie na dwie części. Przedstawiamy zalecenia ogólne dotyczące tego, co należy uczynić w odniesieniu do nadzoru rynku, ale oczywiście przedstawiamy także bardzo konkretne zalecenia dotyczące zakresu przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Przede wszystkim warto wspomnieć, że kiedy kilka lat temu przyjmowaliśmy dyrektywę w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, była ona kamieniem milowym w obszarze bezpieczeństwa produktów w UE. Dyrektywa wciąż ma się dobrze, ale potrzebne są ulepszenia. Dzisiejsze problemy tak naprawdę polegają na tym, że nadzór rynku nie jest na tyle efektywny, by zapewnić wystarczające bezpieczeństwo produktów na rynku wewnętrznym. Zatem Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zaleca podjęcie szczególnego wysiłku na rzecz wzmocnienia nadzoru rynku w UE. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że w czasie kryzysu niestety istnieje ryzyko, iż państwa członkowskie przydzielą raczej mniejsze niż większe zasoby na zapewnienie nadzoru rynku. Jest to kwestia bardzo problematyczna, i to nie tylko dla konsumentów; właściwie ma ona takie samo znaczenie dla przedsiębiorstw, które przestrzegają zasad rynku wewnętrznego. W związku z pracami nad tym sprawozdaniem rozmawiałam z wieloma przedsiębiorstwami funkcjonującymi na rynku wewnętrznym, z których wiele mówiło, że nie wiedziały nic o kontrolach czy nadzorze rynku w zakresie ich produktów obecnych na rynku wewnętrznym. Dla przedsiębiorstw jest to niewątpliwy problem, ponieważ oznacza, że – jeśli przeprowadzane są właściwe kontrole rynku – możemy być pewni, iż istnieje także rozsądny poziom konkurencji; inaczej mówiąc, że podmioty, które oszukują, zostaną faktycznie złapane, a podmioty, które produkują porządne i bezpieczne produkty, mogą wprowadzać je do obrotu na rynku wewnętrznym. W związku z tym nadzór rynku ma kluczowe znaczenie, nie tylko dla przedsiębiorstw, ale również oczywiście dla konsumentów. Konkretne wnioski, które przedstawiliśmy w związku z przeglądem dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów są – co zrozumiałe – w dużej mierze ukierunkowane na konsumentów. Uważamy, że niezwykle ważne jest zapewnienie większej możliwości identyfikacji produktów znajdujących się na rynku wewnętrznym. Identyfikowalność produktów ma zasadnicze znaczenie, jeśli mamy mieć możliwość szybszego wycofania produktu z rynku. Uważamy również, że istnieje ogólna potrzeba szybszego podejmowania działań przez państwa członkowskie w razie wykrycia produktów niebezpiecznych lub stwarzających problemy. Ponadto naszym zdaniem należy zwracać szczególną uwagę na produkty pochodzące z krajów trzecich, czyli z państw spoza UE. Na rynek wewnętrzny trafia coraz większa liczba produktów. Musimy zagwarantować, by faktycznie spełniały one przepisy rynku wewnętrznego. W celu zapewnienia w przyszłości bardziej ukierunkowanego prawodawstwa zaproponowaliśmy w sprawozdaniu, aby na szczeblu UE wprowadzić obowiązek opracowywania statystyk dotyczących wypadków, co pozwoli nam sprawdzić w sposób bardziej ukierunkowany, w jakich obszarach potrzebne są działania legislacyjne w oparciu o dane dotyczące rodzaju wypadków związanych z produktami występującymi na rynku wewnętrznym. Pozwoli to nam na opracowanie dokładniejszego i bardziej ukierunkowanego prawodawstwa w obszarach, w których jest ono rzeczywiście potrzebne, tak aby zapewnić bezpieczeństwo produktów, a jednocześnie nie sprawiać kłopotów przedsiębiorstwom, które produkują całkowicie bezpieczne produkty. Naszym zdaniem należy również przyjrzeć się produktom sprzedawanym przez Internet. Dostrzegamy problemy w tym obszarze. W każdym razie wiele osób skarży się, że produkty sprzedawane w Internecie nie spełniają takich samych wymogów bezpieczeństwa, jak produkty nabywane na rynku tradycyjnym. Oczywiście uważamy również, że należy prowadzić dobry dialog z organami celnymi, między innymi z myślą o tym, by zapewnić występowanie na rynku wewnętrznym lepszych i bezpieczniejszych produktów. Na koniec chciałam tylko powiedzieć, że oczywiście miałam także nadzieję, że zdołamy bliżej przyjrzeć się sposobom ochrony dzieci na rynku wewnętrznym. Nie spotkało się to jednak z poparciem w Komisji Rynku Wewnętrznego. Oznacza to, że nie zamierzamy opracować żadnych odrębnych środków ochrony dzieci; po prostu zamierzamy zwiększyć ogólne bezpieczeństwo produktów. Chciałabym na zakończenie powiedzieć Komisji, że naszym zdaniem zdecydowanie istnieje potrzeba przeprowadzenia przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Uważamy, że niezbędne jest wzmocnienie nadzoru rynku. Sądzimy, że niezbędne jest wprowadzenie spójnego nadzoru rynku wewnętrznego, tak aby wymogi nie były porozdzielane pomiędzy różne akty prawne. Uważamy, że niezbędny jest jeden spójny dokument zapewniający lepszy nadzór rynku. Chodzi po prostu o to, by obywatele mogli mieć zaufanie do produktów występujących na rynku wewnętrznym oraz by przedsiębiorstwa miały zapewnione sprawiedliwe i równe reguły działania pod względem konkurencji na rynku wewnętrznym. Na tym chciałabym zakończyć i wezwać Komisję do szybkiego rozpoczęcia prac nad przeglądem dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Apeluję również do państw członkowskich o przydzielenie wystarczających środków na zagwarantowanie właściwego nadzoru rynku."@pl16
"Senhor Presidente, quero começar por dar as boas-noites a todos os meus colegas deputados que ainda se encontram neste Hemiciclo. Direi algumas palavras sobre o relatório que elaborámos na Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores. Optámos por dar-lhe o título de “Relatório sobre a revisão da Directiva relativa à Segurança Geral dos Produtos e Supervisão do Mercado”. Este relatório de iniciativa surgiu do facto de a Comissão pretender dar início ao trabalho de revisão da Directiva “Segurança Geral dos Produtos”, que constituiu uma excelente oportunidade para que a Comissão do Mercado Interno apresentasse as suas recomendações para o conteúdo dessa revisão. Optámos por dividir o relatório em duas partes. Apresentamos algumas recomendações relativas às acções a desenvolver no âmbito da supervisão do mercado em geral, mas também fazemos, evidentemente, algumas recomendações muito específicas quanto ao conteúdo da revisão da Directiva “Segurança Geral dos Produtos”. Antes de mais, vale a pena referir que a adopção, há já alguns anos, da Directiva “Segurança Geral dos Produtos” constituiu um marco histórico para a segurança dos produtos a nível da UE. A Directiva não perdeu solidez, mas precisa de aperfeiçoamentos. Os problemas que temos actualmente prendem-se com o facto de a supervisão do nosso mercado não ser suficientemente eficaz para garantir que os produtos colocados no mercado comunitário sejam seguros. A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, recomenda, por isso, que seja feito um esforço especial para reforçar a supervisão do mercado na UE. Dá-se o caso de, numa altura de crise, haver, infelizmente, o risco de os Estados-Membros afectarem menos recursos, ao invés de mais, à supervisão do mercado. Esta circunstância torna-se especialmente problemática, e não apenas para os consumidores; na realidade, afecta igualmente as empresas que cumprem as regras do nosso mercado interno. No âmbito do meu trabalho neste relatório, falei com diversas empresas do mercado internacional que afirmaram desconhecer a existência de controlos de segurança, controlos de mercado ou supervisão do mercado relativamente aos produtos que introduzem no mercado interno. Isto constitui obviamente um problema, uma vez que, para as empresas, significa que – se promovermos controlos de mercado apropriados – podemos também ficar com a certeza de que existe um nível razoável de concorrência; por outras palavras, que aqueles que fazem batota acabarão por ser apanhados e que aqueles que fabricam produtos seguros e de qualidade conseguirão colocá-los no mercado interno. A supervisão do mercado é, por isso, um aspecto crucial, tanto para as empresas como, naturalmente, para os consumidores. As propostas específicas que temos a apresentar para a revisão da Directiva "Segurança Geral dos Produtos" são, obviamente, essencialmente orientadas para os consumidores. Pensamos que é extremamente importante melhorar a rastreabilidade dos produtos presentes no mercado interno. A rastreabilidade é vital para que os produtos possam ser retirados mais rapidamente do mercado. Cremos que, de forma geral, os Estados-Membros têm de agir mais prontamente nos casos em que forem detectados produtos perigosos ou problemáticos no mercado interno. Além disso, cremos que é necessário, em particular, avaliar os produtos oriundos de países terceiros. Há um número crescente de produtos a entrar no mercado interno. Temos de zelar para que cumpram efectivamente as regras do nosso mercado interno. A fim de termos a garantia de que, futuramente, estaremos a produzir legislação mais específica, propomos, neste relatório, que seja introduzida, a nível da EU, a obrigatoriedade de apresentação de estatísticas de acidentes, para que sejamos capazes de aferir, de forma mais concreta, da eventual necessidade de mais legislação, partindo da informação relativa aos tipos de acidente que ocorrem com os produtos que circulam no mercado interno. Esta medida permitir-nos-á elaborar uma legislação mais precisa e específica para as áreas em que haja efectivamente necessidade, de forma a assegurar a segurança dos produtos sem prejudicar as empresas cuja produção é perfeitamente confiável. Cremos que é necessário analisar a qualidade dos produtos vendidos em linha. Sabemos que há problemas nesta área. Seja como for, muita gente se queixa de que os produtos vendidos em linha não obedecem às mesmas normas de segurança dos produtos adquiridos no mercado normal. Naturalmente, cremos também que é necessário que mantenhamos um bom diálogo com as autoridades aduaneiras com vista, entre outros aspectos, à garantia de que haja produtos mais seguros e de melhor qualidade no mercado interno. Por fim, gostaria de dizer que acalentei a esperança de que tivéssemos podido fazer uma reflexão mais aprofundada sobre as medidas que poderíamos tomar para protegermos as nossas crianças ao nível do mercado interno. Contudo, esta pretensão não recebeu o apoio da Comissão do Mercado Interno. Significa que não pretendemos elaborar medidas específicas para protecção infantil, mas que pretendemos apenas aumentar a segurança dos produtos em geral. Gostaria de terminar dizendo à Comissão que estamos firmemente convictos da necessidade de uma revisão da Directiva “Segurança Geral dos Produtos”. Estamos convictos de que é necessário reforçar a supervisão do mercado. Somos de opinião de que é necessária coerência na supervisão do mercado interno, evitando a dispersão da regulamentação por diferentes diplomas. Cremos que é necessário um quadro abrangente e coerente que garanta o exercício de mais supervisão do mercado. Trata-se, muito simplesmente, de fazer com que os cidadãos sintam confiança nos produtos disponíveis no mercado interno, e que as empresas possam concorrer entre si em condições de justiça e igualdade de tratamento. Termino com estas palavras e apelo à Comissão para que comece a trabalhar o mais brevemente possível na revisão da Directiva “Segurança Geral dos Produtos”. Gostaria de apelar aos Estados-Membros para que afectem os recursos financeiros necessários para que a supervisão do mercado possa ser feita de forma apropriada."@pt17
"Dle președinte, bună seara tuturor colegilor care se mai află încă în plen. Voi spune câteva cuvinte despre raportul pe care l-am elaborat în cadrul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor. Am ales să îl numim un raport referitor la revizuirea Directivei privind siguranța generală a produselor și supravegherea pieței. Motivul care ne-a determinat să elaborăm acest raport din proprie inițiativă în cadrul Comisiei pentru piața internă este intenția Comisiei de a începe lucrările de revizuire a Directivei privind siguranța generală a produselor, care ne-a oferit ocazia perfectă de a ne prezenta recomandările pentru conținutul acestei revizuiri. Am ales să împărțim raportul în două părți. Am prezentat unele recomandări generale referitoare la acțiunile care se impun în domeniul supravegherii pieței, formulând în același timp și unele recomandări foarte specifice referitoare la aspectele pe care ar trebui să se axeze revizuirea Directivei privind siguranța generală a produselor. În primul rând, trebuie menționat că adoptarea Directivei privind siguranța generală a produselor în urmă cu câțiva ani a reprezentat un punct de referință pentru siguranța produselor din UE. Directiva este în continuare eficientă, însă necesită unele îmbunătățiri. Problemele cu care ne confruntăm în prezent rezultă din faptul că supravegherea pieței nu este îndeajuns de strictă pentru a garanta că produsele de pe piața internă sunt suficient de sigure. În cadrul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor am recomandat, așadar, sporirea eforturilor de consolidare a supravegherii pieței în UE. Într-o perioadă de criză, există, din nefericire, riscul ca statele membre să acorde mai puține resurse, nu mai multe, pentru a asigura o supraveghere a pieței. Aceasta este o realitate foarte problematică nu doar pentru consumatori, ci, în egală măsură, pentru întreprinderile care respectă normele stabilite pentru piața internă. În cadrul activității pentru elaborarea acestui raport, am vorbit cu un mare număr de întreprinderi de pe piața internă, multe dintre acestea afirmând că nu au aveau idee că există controale, verificări sau o supraveghere a pieței cu privire la produsele pe care le introduc pe piața internă. Acest fapt este problematic, pentru că, din punctul de vedere al întreprinderilor, verificările adecvate ale pieței înseamnă asigurarea unor condiții de concurență rezonabile, cu alte cuvinte, că cei care înșeală vor fi prinși și că cei care fac produse decente și sigure vor putea să le introducă pe piața internă. Supravegherea pieței este, așadar, esențială nu doar pentru întreprinderi, ci și, desigur, pentru consumatori. Propunerile specifice pe care le-am prezentat pentru revizuirea Directivei privind siguranța generală a produselor sunt, firește, orientate în mare măsură către consumatori. Credem că este foarte important să se asigure o trasabilitate mai mare a produselor aflate pe piața internă. Trasabilitatea produselor este esențială pentru retragerea rapidă a unui produs de pe piață. Considerăm, de asemenea, că statele membre ar trebui să acționeze mai prompt atunci când pe piața internă sunt identificate produse periculoase sau problematice. În plus, considerăm că în special produsele provenind din țări terțe, adică din țări din afara UE, ar trebui supuse unui control mai strict. Un număr tot mai mare de produse este introdus pe piața internă. Trebuie să ne asigurăm că acestea respectă într-adevăr normele în baza cărora funcționează piața noastră internă. Pentru a ne putea asigura pe viitor că producem o legislație cu obiective mai bine stabilite, raportul propune și introducerea obligatorie la nivelul UE a unui inventar statistic al accidentelor, pentru a putea identifica astfel mai exact unde se impune o nouă legislație pe baza tipurilor de accidente cauzate de anumite produse pe piața internă. Acest demers ne va permite să elaborăm o legislație mai exactă și mai specifică în acele domenii în care această necesitate se impune într-adevăr, astfel încât să garantăm siguranța produselor fără a crea dificultăți pentru acele întreprinderi care fabrică produse de calitate. Cred, de asemenea, că trebuie să avem în vedere și produsele vândute online. Știm că există probleme în acest domeniu. Oricum, foarte multe persoane se plâng de faptul că produsele vândute online nu respectă aceleași norme de siguranță ca cele vândute pe piața normală. În același timp, considerăm că este necesar, în general, să instituim un dialog eficient cu autoritățile vamale pentru a ne asigura, printre altele, că pe piața internă sunt introduse produse tot mai bune și mai sigure. În cele din urmă, doresc doar să mai spun că am sperat, desigur, că am putea analiza mai îndeaproape modalitățile de care dispunem pentru a ne proteja copiii în ceea ce privește produsele destinate lor pe piața internă, intenție care însă nu a primit sprijinul Comisiei pentru piața internă. Acest lucru înseamnă că nu vom elabora măsuri distincte de protecție a copiilor, ci vom viza pur și simplu creșterea siguranței produselor în general. Doresc să închei prin a transmite Comisiei convingerea noastră fermă că Directiva privind siguranța generală a produselor necesită o revizuire. Credem că este necesară o consolidare a supravegherii pieței. Considerăm că este necesară o supraveghere coerentă a pieței interne, astfel încât cerințele să nu fie dispersate în diferite acte legislative. Considerăm că este necesar un cadru unic coerent, care să asigure o supraveghere mai eficientă a pieței. Este vorba pur și simplu de a garanta faptul că cetățenii pot avea încredere în produsele de pe piața internă, iar că întreprinderile beneficiază de condiții corecte și egale în ceea ce privește concurența de pe piața internă. Doresc să închei în acest ton și să solicit Comisiei să lanseze cât mai repede lucrările pentru revizuirea Directivei privind siguranța generală a produselor. În același timp, îndemn statele membre să aloce resursele necesare pentru a asigura o supraveghere adecvată a pieței."@ro18
"Prajem dobrý večer všetkým kolegom, ktorí sú ešte tu v rokovacej sále. Poviem pár slov o správe, ktorú sme vypracovali vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Rozhodli sme sa, že ju nazveme správou o revízii smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom. Túto iniciatívnu správu sme vypracovali preto, lebo Komisia má v úmysle začať s prácou na revízii smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, čo nám vo Výbore pre vnútorný trh poskytlo dobrú príležitosť na predloženie našich odporúčaní týkajúcich sa obsahu tejto revízie. Rozhodli sme sa rozdeliť našu správu na dve časti. Uvádzame v nej niekoľko odporúčaní o tom, čo by sa malo urobiť v súvislosti s dohľadom nad trhom vo všeobecnosti. Ponúkame však, samozrejme, aj niekoľko veľmi konkrétnych odporúčaní týkajúcich sa obsahu revízie smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Za zmienku stojí predovšetkým to, že keď sme pred pár rokmi prijali smernicu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, predstavovala míľnik v oblasti bezpečnosti výrobkov v EÚ. Táto smernica je stále dobrá, no je potrebné ju zlepšiť. Problémy, ktoré máme v súčasnosti, súvisia v skutočnosti s tým, že náš dohľad nad trhom nie je dostatočne účinný na zaistenie dostatočnej bezpečnosti výrobkov na vnútornom trhu. V rámci Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa preto odporúčame, aby sa vynaložilo zvlášť veľké úsilie na posilnenie dohľadu nad trhom v EÚ. V čase krízy platí, že, nanešťastie, existuje riziko, že členské štáty vyčlenia skôr menej ako viac zdrojov na zabezpečenie vykonávania dohľadu nad trhom. To je veľký problém, a to nielen pre spotrebiteľov. V skutočnosti je to rovnako závažné pre podniky, ktoré spĺňajú naše pravidlá vnútorného trhu. V súvislosti s prácou na tejto správe som hovorila s mnohými zástupcami podnikov na vnútornom trhu. Mnohí z nich mi povedali, že nikdy nevedeli, že sú nejaké inšpekcie či kontroly trhu, alebo dohľad nad ním, pokiaľ ide o výrobky, s ktorými podnikajú na vnútornom trhu. Spôsobuje to, samozrejme, problémy, lebo čo sa týka podnikov, to znamená – ak budeme mať riadne kontroly trhu –, že si môžeme byť istí aj tým, že budeme mať primeranú úroveň hospodárskej súťaže. Inými slovami, ide o to, že podvodníkov budeme naozaj chytať a výrobcovia kvalitných a bezpečných výrobkov budú môcť umiestniť tieto výrobky v rámci vnútorného trhu. Dohľad nad trhom je preto nevyhnutný, a to nielen pre podniky, ale samozrejme aj pre spotrebiteľov. Naše konkrétne návrhy k revízii smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov sú prirodzene zamerané predovšetkým na spotrebiteľov. Domnievame sa, že je naozaj nevyhnutné dosiahnuť zvýšenie vysledovateľnosti, pokiaľ ide o výrobky na vnútornom trhu. Vysledovateľnosť výrobkov je nevyhnutná, ak máme byť schopní rýchlejšie sťahovať výrobky z obehu. Rovnako sme presvedčení o tom, že keď objavíme nebezpečné alebo problematické výrobky na vnútornom trhu, členské štáty musia vo všeobecnosti konať pohotovejšie. Okrem toho si myslíme, že je potrebné zaoberať sa hlavne výrobkami pochádzajúcimi z tretích krajín, teda z krajín mimo EÚ. Na vnútorný trh prichádza čoraz viac výrobkov. Musíme zabezpečiť, aby naozaj spĺňali naše pravidlá vnútorného trhu. S cieľom zabezpečiť, aby sme boli v budúcnosti schopní vytvárať cielenejšie právne predpisy, v správe tiež navrhujeme zaviesť na úrovni EÚ povinnosť vypracovať štatistiky nehôd, ktoré nám umožnia presnejšie zistiť, kde sú potrebné právne predpisy, a to na základe druhov nehôd, ku ktorým došlo v súvislosti s výrobkami na vnútornom trhu. Vďaka tomu budeme môcť vypracovať presnejšie a cielenejšie právne predpisy v tých oblastiach, kde je to naozaj potrebné, zaistíme tým bezpečnosť výrobkov bez toho, aby sme spôsobovali problémy podnikom, ktoré vyrábajú bezchybné výrobky. Tiež si myslíme, že sa musíme zaoberať výrobkami, ktoré sa predávajú na internete. Vidíme, že táto oblasť je problematická. V každom prípade sa mnoho ľudí sťažuje, že výrobky, ktoré sa predávajú na internete, nespĺňajú tie isté nariadenia o bezpečnosti ako výrobky zakúpené v bežných predajniach. Podľa nás je tu samozrejme aj všeobecná potreba viesť dobrý dialóg s colnými orgánmi, pričom jedným z našich cieľov je zabezpečiť, aby na vnútornom trhu boli lepšie a bezpečnejšie výrobky. Na záver by som iba rada uviedla, že aj ja som, samozrejme, dúfala, že sa možno budeme môcť podrobnejšie zaoberať možnými spôsobmi ochrany našich detí na vnútornom trhu. Výbor pre vnútorný trh to však nepodporil. Znamená to, že nemáme v úmysle vypracovať žiadne osobitné opatrenia na ochranu detí; jednoducho máme v úmysle zvýšiť bezpečnosť našich výrobkov vo všeobecnosti. Na záver by som chcela Komisii odkázať, že sme rozhodne presvedčení o tom, že je potrebné vykonať revíziu smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Myslíme si, že je nevyhnutné posilniť dohľad nad trhom. Podľa nášho názoru je potrebný ucelený dohľad nad vnútorným trhom, čím sa vyhneme rozdeleniu požiadaviek do rôznych právnych predpisov. Sme presvedčení, že potrebujeme jednotné a ucelené právne predpisy, ktoré zabezpečia, že dohľad nad trhom sa bude vykonávať vo väčšej miere. Ide jednoducho o to, aby občania mohli dôverovať výrobkom na vnútornom trhu, a podniky musia mať spravodlivé a rovnaké podmienky v súvislosti s hospodárskou súťažou na vnútornom trhu. Týmito slovami by som chcela ukončiť svoje vystúpenie a rada by som požiadala Komisiu, aby začala čo najskôr pracovať na revízii smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Zároveň žiadam členské štáty, aby vyčlenili dostatočné prostriedky na zabezpečenie riadneho vykonávania dohľadu nad trhom."@sk19
"Gospod predsednik, dober večer vsem mojim kolegom poslancem, ki so še vedno tu v dvorani. Povedala bom nekaj besed o poročilu, ki smo ga sestavili v Odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov. Imenovali smo ga poročilo o reviziji direktive o splošni varnosti proizvodov in nadzoru trga. To samoiniciativno poročilo smo sestavili zato, ker Komisija namerava začeti z delom na spremembi direktive o splošni varnosti proizvodov, kar je bila za nas v Odboru za notranji trg dobra priložnost, da predstavimo svoja priporočila v zvezi s tem, kaj bi ta sprememba morala vsebovati. Odločili smo se, da naše poročilo razdelimo na dva dela. Predstavljamo nekaj priporočil v zvezi s tem, kaj bi bilo treba storiti glede nadzora trga na splošno, seveda pa nudimo tudi nekaj zelo posebnih priporočil v zvezi s tem, kaj bi ta sprememba direktive o splošni varnosti proizvodov morala vsebovati. Prvič, treba je omeniti, da je direktiva o splošni varnosti proizvodov pred nekaj leti, ko smo jo sprejeli, predstavljala prelomnico na področju splošne varnosti proizvodov v EU. Direktiva je še vedno dobra, vendar jo je treba izboljšati. Problemi, ki jih imamo danes, se dejansko nanašajo na dejstvo, da naš nadzor trga ni dovolj učinkovit, da bi lahko zagotovil zadostno varnost proizvodov na notranjem trgu. V Odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov zato priporočamo, da se posebna pozornost nameni okrepitvi nadzora trga v EU. V času krize namreč na žalost obstaja nevarnost, da bodo države članice zagotavljanju izvajanja nadzora trga namenile manj sredstev, namesto da bi jih namenile več. To je zelo problematično, a ne samo za potrošnike; to je prav tako pomembno tudi za podjetja, ki upoštevajo pravila našega notranjega trga. Kar zadeva moje delo na tem poročilu, naj povem, da sem govorila z velikim številom podjetij na notranjem trgu in mnogi od njih so dejali, da ne vedo, da bi v zvezi s proizvodi, s katerimi imajo opravka na notranjem trgu, obstajala kakršna koli preverjanja, tržne kontrole ali nadzor trga. To je seveda problematično, saj za podjetja to pomeni – če imamo ustrezne tržne kontrole – da smo lahko prepričani, da obstaja tudi primerna raven konkurence; z drugimi besedami, da bodo tisti, ki goljufajo, dejansko ujeti, in da bodo tisti, ki proizvajajo dobre in varne proizvode, slednje tudi lahko dajali na notranji trg. Nadzor trga je zato ključnega pomena – ne samo za podjetja, temveč seveda tudi za potrošnike. Posebni predlogi v zvezi s spremembo direktive o splošni varnosti proizvodov so seveda v veliki meri usmerjeni k potrošnikom. Mislimo, da je izredno pomembno, da dosežemo večjo sledljivost v zvezi s proizvodi na notranjem trgu. Sledljivost proizvodov je ključnega pomena, če lahko s tem hitreje umaknemo proizvode. Menimo tudi, da morajo države članice na splošno hitreje ukrepati, ko na notranjem trgu odkrijejo nevarne ali problematične proizvode. Poleg tega menimo, da moramo biti posebno pozorni na proizvode, ki prihajajo iz tretjih držav, torej držav zunaj EU. Na notranji trg prihaja čedalje večje število proizvodov. Zagotoviti moramo, da bodo dejansko upoštevala pravila našega notranjega trga. Da bi lahko tudi v prihodnosti oblikovali bolj usmerjeno zakonodajo, v poročilu predlagamo tudi obvezno pripravo statističnih podatkov o nesrečah, kar je treba vzpostaviti na ravni EU, da bi lahko na bolj usmerjen način ugotovili, kje je treba pripraviti zakonodajo, ki bi temeljila na vrsti nesreč, ki se dogajajo s proizvodi na notranjem trgu. To nam bo omogočilo, da bomo pripravili natančnejšo in bolj usmerjeno zakonodajo na področjih, kjer je ta zakonodaja dejansko tudi potrebna, s čimer bi zagotovili varnost proizvodov, ne da bi pri tem povzročali nevšečnosti tistim podjetjem, ki proizvajajo popolnoma kakovostne proizvode. Prav tako menimo, da moramo obravnavati tudi tiste proizvode, ki so v prodaji prek spleta. Lahko vidimo, da na tem področju obstajajo problemi. V številnih primerih se veliko ljudi pritožuje, da proizvodi, ki so v prodaji prek spleta, niso v skladu z istimi varnostnimi predpisi kot proizvodi, ki so v prodaji na običajnem trgu. Seveda menimo tudi, da si moramo na splošno prizadevati za dober dialog s carinskimi organi, da bi med drugim zagotovili, da bodo na notranji trg prihajali boljši in varnejši proizvodi. Na koncu želim reči samo še to, da sem seveda upala, da bomo lahko natančneje obravnavali tudi vprašanje, kako zaščititi naše otroke na notranjem trgu. Vendar pa Odbor za notranji trg tega ni podprl. To pomeni, da ne bomo pripravili nikakršnih posebnih ukrepov za zaščito otrok; preprosto bomo povečali splošno varnost naših proizvodov. Na koncu želim Komisiji reči samo še to, da sem trdno prepričana, da je treba direktivo o splošni varnosti proizvodov spremeniti. Menimo, da je treba okrepiti nadzor trga. Menimo, da je na notranjem trgu potreben celovit nadzor, da se zahteve ne bi razdelile med več delov zakonodaje. Menimo, da potrebujemo enoten, celovit okvir, ki bo zagotovil, da se bo izvajal večji nadzor trga. Preprosto gre za to, da državljani lahko zaupajo proizvodom, ki so na notranjem trgu, in da se podjetjem na notranjem trgu zagotovijo pravični in enaki konkurenčni pogoji. Na koncu bi samo še pozvala Komisijo, naj čim prej začne z delom na spremembi direktive o splošni varnosti proizvodov. Pozivam tudi države članice, da namenijo dovolj sredstev zagotavljanju ustreznega izvajanja nadzora trga."@sl20
"Herr talman! Jag vill önska alla ledamöter som fortfarande är kvar i kammaren en god kväll och säga några ord om betänkandet som vi i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd har utarbetat. Vi valde att kalla detta för ett betänkande om omarbetningen av direktivet om allmän produktsäkerhet och marknadskontroll. Vi har utarbetat detta initiativbetänkande därför att kommissionen avser att se över direktivet om allmän produktsäkerhet. Det gav oss i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd möjlighet att lägga fram våra rekommendationer för vad översynen bör innehålla. Vi valde att dela upp vårt betänkande i två delar. Vi lägger fram ett antal rekommendationer för vad som behöver göras när det gäller marknadskontroll i allmänhet, men vi tillhandahåller naturligtvis också några mycket konkreta rekommendationer för vad en översyn av direktivet om allmän produktsäkerhet bör innehålla. Först och främst är det värt att nämna att direktivet för allmän produktsäkerhet utgjorde en milstolpe för produktsäkerheten i EU när det antogs för några år sedan. Direktivet står sig ännu, men förbättringar behövs. Dagens svårigheter hänger faktiskt ihop med att vår marknadskontroll inte är tillräckligt effektiv för att säkerställa att produkterna på den inre marknaden är tillräckligt säkra. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd rekommenderar därför särskilda ansträngningar för att stärka marknadskontrollen i EU. I kristider finns faktiskt risken att medlemsstater minskar snarare än ökar de resurser som ska säkerställa att marknadskontrollen verkligen genomförs. Detta är mycket problematiskt, inte bara för konsumenterna. Det är lika viktigt för de företag som följer regelverket på vår inre marknad. Vid arbetet med betänkandet talade jag med ett stort antal företagare på den inre marknaden. Många sade att de inte kände till att det fanns en marknadskontroll av de produkter som de arbetar med på den inre marknaden. Detta är givetvis problematiskt. En ordentlig marknadskontroll innebär ju för företagens del att de kan vara säkra på att det finns en rimlig grad av konkurrens – med andra ord, att fuskare faktiskt åker dit och att de som gör bra och säkra produkter kan få avsättning för dem på den inre marknaden. Marknadskontroll är därför nödvändig, inte bara för företagen utan naturligtvis även för konsumenterna. Våra konkreta förslag när det gäller översynen av direktivet för allmän produktsäkerhet är, naturligt nog, i stor utsträckning konsumentorienterade. Vi anser att det är mycket viktigt med större spårbarhet för produkter på den inre marknaden. Produkters spårbarhet är A och O om vi ska kunna dra in produkter snabbare. Vi anser också att det finns ett allmänt behov av att medlemsstaterna ska agera snabbare när de upptäcker farliga eller problematiska produkter på den inre marknaden. Dessutom anser vi att det finns ett särskilt behov av att se över produkter från tredjeländer, med andra ord länder utanför EU. Antalet produkter som förs in på den inre marknaden ökar och vi måste sörja för att våra regler faktiskt följs. För att i framtiden kunna säkerställa en mer riktad lagstiftning föreslår vi också i betänkandet att ett obligatoriskt krav på olycksstatistik införs på EU-nivå. Därigenom kan vi på ett mer riktat vis se var det finns behov av lagstiftning, grundat på vilken sorts olyckor som inträffar med produkterna på den inre marknaden. Då blir det möjligt för oss att utforma en mer precis och riktad lagstiftning inom de områden där detta faktiskt behövs, så att vi kan se till att produkter är säkra utan att besvära företag som tillverkar fullgoda produkter. Vi anser även att vi måste se över produkter som säljs på internet eftersom det finns problem här. I vilket fall som helst klagar många över att produkter som köpts på internet inte uppfyller samma säkerhetsnormer som de som köpts på den ordinarie marknaden. Självfallet har vi också ett allmänt behov av att föra en bra dialog med tullmyndigheterna, bland annat för att säkerställa att produkterna på den inre marknaden blir bättre och säkrare. Slutligen vill jag säga att jag naturligtvis också hoppades att vi skulle titta närmare på hur vi kan skydda våra barn på den inre marknaden. Detta fick dock inget stöd i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Vi avser således inte att vidta några särskilda åtgärder för att skydda barn, utan ska helt enkelt öka vår allmänna produktsäkerhet. Avslutningsvis vill jag säga till kommissionen att vi definitivt anser att direktivet för allmän produktsäkerhet behöver ses över. Marknadskontrollen måste stärkas. Det finns även ett behov av konsekvent marknadskontroll på den inre marknaden, så att kraven inte sprids mellan olika rättsakter. Dessutom behövs ett sammanhängande paraply för att säkerställa att marknadskontrollen ökar. Det är helt enkelt en fråga om att medborgarna ska ha förtroende för den inre marknadens produkter och att företag ska kunna konkurrera på den inre marknaden på rättvisa och lika villkor. Jag vill avsluta med dessa ord, och uppmanar kommissionen att börja arbeta med översynen av direktivet om allmän produktsäkerhet mycket snart. Jag uppmanar även medlemsstaterna att anslå tillräckligt med resurser för att säkerställa att det genomförs en ordentlig marknadskontroll."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph