Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-03-07-Speech-1-067-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110307.17.1-067-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 sunt necesare investiții masive la nivel european în cercetare, educație și infrastructură. Cu toate acestea, în contextul politicilor de austeritate urmate de guvernele europene și a deficitelor crescânde, aceste obiective pot fi realizate doar prin intermediul unor metode de finanțare alternative. Mă refer atât la emiterea în comun a unor obligațiuni care să permită statelor membre să își acopere din deficite, transformând o porțiune din datoriile proprii în datorii europene și facilitând obținerea unor împrumuturi cu rată de interes scăzută, cât și la taxa privind tranzacțiile financiare. Aceasta din urmă ar avea în vedere taxarea minimă a sectorului financiar, ale cărui activități reprezintă aproximativ 73 % din PIB-ul global și va fi folosită pentru descurajarea speculațiilor financiare, reglementarea piețelor și investirea în proiecte europene. Este necesar ca Uniunea să ofere un semnal puternic pentru găsirea unor soluții la criza financiară, prin implementarea, în primul rând, a acestor taxe."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, abychom dosáhli cílů strategie Evropa 2020, je na evropské úrovni zapotřebí masivních investic do výzkumu, vzdělání a infrastruktury. Nicméně v souvislosti s úspornou politikou, kterou se nyní řídí evropské vlády, a s narůstajícími deficity, můžeme těchto cílů dosáhnout pouze prostřednictvím alternativních metod financování. Odkazuji tímto jednak ke společnému vydávání bondů, které by umožnily členským státům pokrýt část jejich deficitů, čímž by se část jejich dluhu stala evropským dluhem a tyto státy by měly možnost získat půjčku s nízkými úrokovými sazbami, a k dani z finančních transakcí. Tato daň by uvalila minimální břemeno na finanční sektor, jehož činnost představuje přibližně 73 % globálního HDP, a byla by využita na zabránění finančním spekulacím a na zajištění regulace trhu a investic v evropských projektech. Je nezbytně nutné, aby Unie vyslala jasný signál, že našla řešení finanční krize, především prostřednictvím zavedení těchto daní."@cs1
"Pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 sunt necesare investiţii masive la nivel european în cercetare, educaţie şi infrastructură. Cu toate acestea, în contextul politicilor de austeritate urmate de guvernele europene şi a deficitelor crescânde, aceste obiective pot fi realizate doar prin intermediul unor metode de finanţare alternative. Mă refer atât la emiterea în comun a unor obligaţiuni care să permită statelor membre să îşi acopere din deficite, transformând o porţiune din datoriile proprii în datorii europene şi facilitând obţinerea unor împrumuturi cu rată de interes scăzută, cât şi la taxa privind tranzacţiile financiare. Aceasta din urmă ar avea în vedere taxarea minimă a sectorului financiar, ale cărui activităţi reprezintă aproximativ 73% din PIB-ul global şi va fi folosită pentru descurajarea speculaţiilor financiare, reglementarea pieţelor şi investirea în proiecte europene. Este necesar ca Uniunea să ofere un semnal puternic pentru găsirea unor soluţii la criza financiară, prin implementarea, în primul rând, a acestor taxe."@da2
"Herr Präsident! Um die Ziele der Strategie Europa 2020 zu erreichen, sind umfangreiche Investitionen auf europäischer Ebene in Forschung, Bildung und Infrastruktur notwendig. Vor dem Hintergrund der Sparpolitik, die die europäischen Regierungen verfolgen, und der steigenden Defizite können diese Ziele nur mithilfe von alternativen Finanzierungsmethoden erreicht werden. Ich beziehe mich sowohl auf die Emission von gemeinsamen Eurobonds, durch die die Mitgliedstaaten einen Teil ihrer Defizite decken könnten und durch die ein Teil ihrer Schulden in europäische Schulden umgewandelt und die Aufnahme von niedrig verzinslichen Krediten erleichtert würde, als auch auf die Finanztransaktionssteuer. Letztere würde dem Finanzsektor, dessen Tätigkeiten etwa 73 % des weltweiten BIP ausmachen, eine geringe Abgabe auferlegen, und wird dazu dienen, vor Finanzspekulationen abzuschrecken und die Regulierung der Märkte und Investitionen in europäische Projekte zu gewährleisten. Es ist notwendig, dass die EU ein starkes Signal aussendet, indem sie eine Lösung für die Finanzkrise findet, hauptsächlich durch die Einführung dieser Steuern."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», απαιτούνται μαζικές επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την έρευνα, την εκπαίδευση και τις υποδομές. Ωστόσο, στο πλαίσιο των πολιτικών λιτότητας που ακολουθούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και στο πλαίσιο των αυξανόμενων ελλειμμάτων, αυτοί οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν παρά μόνο μέσω εναλλακτικών χρηματοδοτικών μεθόδων. Αναφέρομαι τόσο στην από κοινού έκδοση ομολόγων για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να καλύψουν μερικά από τα ελλείμματά τους, μετατρέποντας ένα μέρος του χρέους τους σε ευρωπαϊκό χρέος και διευκολύνοντας την εξασφάλιση δανείων με χαμηλά επιτόκια, όσο και στον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αυτός ο τελευταίος θα επιβάρυνε με έναν ελάχιστο φόρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι δραστηριότητες του οποίου αντιπροσωπεύουν κατά προσέγγιση το 73% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ, θα χρησιμοποιηθεί δε για να αποθαρρύνει τη χρηματοοικονομική κερδοσκοπία και να διασφαλίσει τη ρύθμιση της αγοράς και τις επενδύσεις στα ευρωπαϊκά έργα. Είναι ανάγκη να στείλει η Ένωση ένα ισχυρό μήνυμα βρίσκοντας λύση στη χρηματοπιστωτική κρίση, πρωτίστως υλοποιώντας αυτούς τους φόρους."@el10
"Mr President, to achieve the objectives of the Europe 2020 strategy, massive investments are needed at European level in research, education and infrastructure. However, in the context of the austerity policies followed by European governments and growing deficits, these objectives can only be achieved through alternative financing methods. I refer both to joint bond issuance to enable Member States to cover some of their deficits, turning a portion of their debt into European debt and facilitating the obtaining of loans with low interest rates, and the tax on financial transactions. The latter would impose a minimum charge on the financial sector, whose activities represent approximately 73% of global GDP, and will be used to discourage financial speculation, and to ensure market regulation and investment in European projects. It is necessary for the Union to send out a strong signal in finding a solution to the financial crisis, primarily by implementing these taxes."@en4
"Señor Presidente, para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, se necesitan inversiones masivas a escala europea en materia de investigación, educación e infraestructura. Sin embargo, en el contexto de las políticas de austeridad aplicadas por los gobiernos europeos y el déficit creciente, estos objetivos solo pueden lograrse a través de métodos alternativos de financiación. Me refiero tanto a la emisión de bonos conjuntos para que los Estados miembros puedan cubrir algunos de sus déficits, convirtiendo una parte de su deuda en deuda europea y facilitando la obtención de préstamos con bajas tasas de interés, como al impuesto a las transacciones financieras. Este último recurso supondría una carga mínima en el sector financiero, cuyas actividades representan aproximadamente el 73 % del PIB mundial, y se utilizará para desalentar la especulación financiera, así como para asegurar la regulación del mercado y la inversión en proyectos europeos. Es necesario que la Unión transmita un mensaje firme en lo que respecta a encontrar una solución a la crisis financiera, sobre todo, mediante la aplicación de estos impuestos."@es21
"Austatud juhataja! Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks on vaja Euroopas massiivseid investeeringuid teadusuuringutesse, haridusse ja infrastruktuuri. Seega, seoses kokkuhoidlikkuspoliitikaga, mida Euroopa valitsused järgivad, ja kasvavate eelarvepuudujääkidega saab neid eesmärke saavutada ainult alternatiivsete rahastamismeetodite kaudu. Viitan nii ühisele võlakirjade emiteerimisele, et võimaldada liikmesriikidel katta osa oma eelarvepuudujääkidest, muutes osa nende võlast Euroopa võlaks ja hõlbustades madalate intressimääradega laenude saamist, kui ka finantstehingute maksule. Viimasega kehtestataks miinimumtasu finantssektorile, mille tegevus kujutab ligikaudu 73% maailma SKTst, ning seda kasutatakse finantsspekulatsiooni pärssimiseks ning turu reguleerimise ja Euroopa projektidesse investeerimise tagamiseks. On vaja, et liit saadaks tugeva märguande finantskriisi lahenduse leidmisel, eeskätt nende maksude rakendamisega."@et5
"Pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 sunt necesare investiţii masive la nivel european în cercetare, educaţie şi infrastructură. Cu toate acestea, în contextul politicilor de austeritate urmate de guvernele europene şi a deficitelor crescânde, aceste obiective pot fi realizate doar prin intermediul unor metode de finanţare alternative. Mă refer atât la emiterea în comun a unor obligaţiuni care să permită statelor membre să îşi acopere din deficite, transformând o porţiune din datoriile proprii în datorii europene şi facilitând obţinerea unor împrumuturi cu rată de interes scăzută, cât şi la taxa privind tranzacţiile financiare. Aceasta din urmă ar avea în vedere taxarea minimă a sectorului financiar, ale cărui activităţi reprezintă aproximativ 73% din PIB-ul global şi va fi folosită pentru descurajarea speculaţiilor financiare, reglementarea pieţelor şi investirea în proiecte europene. Este necesar ca Uniunea să ofere un semnal puternic pentru găsirea unor soluţii la criza financiară, prin implementarea, în primul rând, a acestor taxe."@fi7
"Monsieur le Président, pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, des investissements massifs sont nécessaires au niveau européen en matière de recherche, d’éducation et d’infrastructures. Toutefois, dans le contexte de la politique d’austérité suivie par les gouvernements européens, ainsi que des déficits croissants, ces objectifs ne peuvent être atteints que grâce à des méthodes alternatives de financement. Je me réfère à la fois à l’émission d’obligations communes destinées à permettre aux États membres de couvrir une partie de leur déficit, et ce en transformant une partie de leur dette en dette européenne et en facilitant l’obtention de prêts à faible taux d’intérêt, et à la taxe sur les transactions financières. Cette dernière imposera une charge minimale au secteur financier, dont les activités représentent environ 73 % du PIB mondial, et sera utilisée pour décourager la spéculation financière et garantir la régulation du marché ainsi que les investissements dans des projets européens. Il est nécessaire que l’Union envoie un signal fort s’agissant de trouver une solution à la crise financière, principalement par la mise en œuvre de ces taxes."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Az Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez jelentős befektetésekre van szükség európai szinten a kutatásba, az oktatásba és az infrastruktúrába. Az európai kormányok által követett megszorító politikákra és növekvő hiányokra tekintettel azonban ezek a célkitűzések csak alternatív finanszírozási módszerekkel érhetők el. Utalok itt mind a közös kötvénykibocsátásra, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy hiányukat részben úgy fedezzék, hogy adósságuk egy részét európai adóssággá alakítják át és megkönnyítik számukra az alacsony kamatú kölcsönök megszerzését, mind pedig a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adókra. Az utóbbi minimális terhet jelentene a pénzügyi szektor számára, amelynek tevékenységei a globális GDP hozzávetőlegesen 73%-át teszik ki, és a pénzügyi spekulációtól való visszatartásra, valamint a piaci szabályozás és az európai projektekbe történő befektetés biztosítására fogják felhasználni. Szükséges, hogy az Unió határozott jelzést küldjön a pénzügyi válság megoldásának megkeresése során, elsősorban ezeknek az adóknak a bevezetésével."@hu11
"Signor Presidente, per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, occorrono investimenti ingenti a livello europeo nella ricerca, nell’istruzione e nelle infrastrutture. Tuttavia, nel contesto delle politiche di seguite dai governi europei e dei crescenti deficit, tali obiettivi possono essere conseguiti soltanto attraverso metodi di finanziamento alternativi. Mi riferisco sia all’emissione comune di obbligazioni per consentire agli Stati membri di coprire parte del loro disavanzo trasformando una quota del loro debito in debito europeo e agevolando l’ottenimento di prestiti a tassi di interesse contenuti, sia alla tassa sulle transazioni finanziarie. Quest’ultima farebbe gravare un onere minimo sul settore finanziario, le cui attività rappresentano grossomodo il 73 per cento del PIL globale, e sarebbe utilizzata per scoraggiare la speculazione finanziaria e garantire la regolamentazione dei mercati e l’investimento in progetti europei. È necessario che l’Unione trasmetta un segnale forte trovando una soluzione alla crisi finanziaria, principalmente introducendo queste tasse."@it12
"Pone pirmininke, norint įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus reikalingos labai didelės investicijos Europos lygmeniu į mokslinius tyrimus, švietimą ir infrastruktūrą. Tačiau atsižvelgiant į Europos valstybių vyriausybių vykdomą išlaidų mažinimo politiką ir didėjančius deficitus šiuos tikslus galima pasiekti tik pasinaudojant alternatyviais finansavimo būdais. Turiu omenyje tiek bendrą obligacijų išleidimą, kad valstybės narės galėtų padengti dalį savo deficito, dalį jų skolos paverčiant Europos skola ir pagerinant galimybes gauti paskolas mažomis palūkanomis, tiek ir finansinių sandorių mokestį. Pastarąja priemone būtų minimaliai apmokestintas finansų sektorius, kurio veikla sudaro maždaug 73 proc. pasaulio BVP, ir ja būtų siekiama sumažinti finansines spekuliacijas ir užtikrinti rinkos reguliavimą bei investicijas į Europos projektus. Reikia, kad Europos Sąjunga, siekdama rasti sprendimą dėl finansų krizės, pasiųstų aiškų signalą, visų pirma pradėdama taikyti šį mokestį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Lai sasniegtu Eiropa 2020 stratēģijas mērķus, ir nepieciešami milzīgi Eiropas līmeņa ieguldījumi pētniecībā, izglītībā un infrastruktūrā. Tomēr Eiropas valdību ievērotās taupības politikas un augošo deficītu dēļ šie mērķi var tikt sasniegti tikai ar alternatīvām finansēšanas metodēm. Es atsaucos uz kopēju obligāciju izlaišanu, lai dalībvalstīm būtu iespēja daļēji segt savu deficītu, pārvēršot noteiktu daļu sava deficīta Eiropas deficītā un veicinot aizdevumu ieguvi par zemām procentu likmēm un nodokli par finanšu darījumiem. Ar pēdējo tiktu noteikta minimāla maksa finanšu nozarei, kuras darbības veido aptuveni 73 % no pasaules IKP, un to izmantos, lai nepieļautu finanšu spekulācijas un nodrošinātu tirgus regulējumu un investīcijas Eiropas projektos. Eiropas Savienībai jāraida spēcīgs signāls par risinājuma atrašanu finanšu krīzei, galvenokārt ieviešot šos nodokļus."@lv13
"Pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 sunt necesare investiţii masive la nivel european în cercetare, educaţie şi infrastructură. Cu toate acestea, în contextul politicilor de austeritate urmate de guvernele europene şi a deficitelor crescânde, aceste obiective pot fi realizate doar prin intermediul unor metode de finanţare alternative. Mă refer atât la emiterea în comun a unor obligaţiuni care să permită statelor membre să îşi acopere din deficite, transformând o porţiune din datoriile proprii în datorii europene şi facilitând obţinerea unor împrumuturi cu rată de interes scăzută, cât şi la taxa privind tranzacţiile financiare. Aceasta din urmă ar avea în vedere taxarea minimă a sectorului financiar, ale cărui activităţi reprezintă aproximativ 73% din PIB-ul global şi va fi folosită pentru descurajarea speculaţiilor financiare, reglementarea pieţelor şi investirea în proiecte europene. Este necesar ca Uniunea să ofere un semnal puternic pentru găsirea unor soluţii la criza financiară, prin implementarea, în primul rând, a acestor taxe."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, om de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te bereiken, zijn op Europees niveau zeer omvangrijke investeringen nodig in onderzoek, onderwijs en infrastructuur. In het licht van de huidige bezuinigingen van de Europese regeringen en de groeiende tekorten kunnen deze doelstellingen echter alleen worden bereikt met alternatieve vormen van financiering. Ik doel hierbij op het uitgeven van gezamenlijke obligaties zodat de lidstaten een deel van de tekorten kunnen aanvullen door een deel van hun schuld om te zetten in Europese schuld, en gemakkelijker geld kunnen lenen tegen een lagere rente. Ik doel ook op de belasting op financiële transacties. Deze laatste zou een minimale belasting vormen voor de financiële sector, waarvan de activiteiten ongeveer 73 procent van het mondiale bbp uitmaken. De belasting wordt gebruikt als ontmoediging van financiële speculatie en het zorgen voor marktregulering en investeringen in Europese projecten. De Unie moet een krachtig signaal afgeven richting een oplossing voor de financiële crisis, om te beginnen door de invoering van deze belasting."@nl3
"Panie Przewodniczący! Potrzebne są potężne inwestycje na szczeblu europejskim w dziedzinie badań, edukacji i infrastruktury, aby można było zrealizować cele strategii Europa 2020. W kontekście prowadzonej przez rządy europejskie polityki ograniczania wydatków oraz wzrostu deficytów należy jednak stwierdzić, że cele te mogą być osiągnięte jedynie w oparciu o alternatywne metody finansowania. Mam tu na myśli zarówno wspólną emisję obligacji w celu umożliwienia państwom członkowskim częściowego pokrycia deficytu poprzez przekształcenie części ich długu w dług europejski oraz ułatwienia uzyskiwania kredytów o niższym oprocentowaniu, jak i podatek od transakcji finansowych. Podatek ten oznaczałby objęcie minimalną stawką sektora finansowego, którego działalność odpowiada za 73 % światowego PKB, i zniechęcałby do spekulacji finansowej, zapewniając uregulowanie rynku i inwestowanie w przedsięwzięcia europejskie. Unia musi wysłać mocny sygnał w sprawie rozwiązania kryzysu finansowego, głównie poprzez wprowadzenie przedmiotowych podatków."@pl16
"Senhor Presidente, para atingirmos os objectivos inscritos na Estratégia “Europa 2020” vamos ter necessidade de um grande volume de investimentos a nível europeu nos domínios da educação e das infra-estruturas. Contudo, no contexto das políticas de austeridade implementadas por alguns Governos europeus e do aumento dos défices, estes objectivos só poderão ser atingidos por intermédio de métodos de financiamento alternativos. Refiro-me tanto ao imposto sobre transacções financeiras como à emissão conjunta de obrigações que permitam aos Estados-Membros cobrirem alguns dos seus défices, transformando uma parte das respectivas dívidas em dívida europeia e obterem empréstimos com taxas de juro baixas. O imposto sobre transacções financeiras imporia uma carga mínima ao sector financeiro, cujas actividades representam aproximadamente 73% do PIB mundial, exercendo um efeito dissuasor sobre a especulação financeira e oferecendo uma garantia de regulação dos mercados e do investimento em projectos europeus. É necessário que a União envie um sinal político forte relativamente à procura de uma solução para a crise financeira, principalmente através da implementação destes impostos."@pt17
"Na dosiahnutie cieľov stratégie EÚ 2020 sú potrebné obrovské investície do výskumu, vzdelávania a infraštruktúry na európskej úrovni. V kontexte úsporných politík, ktorými sa riadia európske vlády, a rastúcich deficitov však tieto ciele možno dosiahnuť len prostredníctvom alternatívnych metód financovania. Hovorím o spoločnom vydaní dlhopisov, ktoré by členským štátom umožnilo pokryť časť ich deficitov zmenou časti ich dlhu na európsky dlh, čím sa zjednoduší získavanie pôžičiek s nízkou úrokovou mierou, a o dani z finančných transakcií. V prípade tej neskôr spomenutej dane by sa zaviedla minimálna sadzba na finančný sektor, ktorého činnosť predstavuje približne 73 % svetového HDP, a využila by sa na obmedzenie finančných špekulácií a na zaistenie regulácie a investícií do európskych projektov. Únia musí nevyhnutne vyslať jasný signál tým, že nájde riešenie finančnej krízy v prvom rade zavedením týchto daní."@sk19
"Gospod predsednik, da bi dosegli cilje strategije Evropa 2020, so na ravni EU potrebna velika vlaganja v raziskave, izobraževanje in infrastrukturo. Vendar pa je v okviru varčevalnih ukrepov, ki jih izvajajo evropske vlade, in naraščajočih primanjkljajev te cilje mogoče doseči samo z alternativnimi metodami financiranja. S tem mislim tako na skupno izdajanje obveznic, ki bi državam članicam omogočile, da pokrijejo del svojih primanjkljajev, pri čemer se bo delež njihovega dolga spremenil v evropski dolg in omogočilo lažje pridobivanje posojil po nizkih obrestnih merah, kakor tudi na davek na finančne transakcije. Slednji bi povzročil minimalne stroške finančnemu sektorju, katerega dejavnosti predstavljajo približno 73 % svetovnega BDP, in bo uporabljen za odvračanje od finančnih špekulacij ter bo zagotovil regulacijo trga in vlaganje v evropske projekte. Unija mora pri iskanju rešitve za finančno krizo poslati močan signal, predvsem z uvedbo teh davkov."@sl20
"Herr talman! För att uppnå målen för Europa 2020-strategin krävs mycket stora investeringar på EU-nivå på områdena för forskning, utbildning och infrastruktur. Mot bakgrund av den åtstramningspolitik som de europeiska regeringarna följer och de växande underskotten kan dessa mål emellertid bara uppnås genom alternativa finansieringsmetoder. Jag tänker på såväl gemensamma obligationsemitteringar, som kan göra det möjligt för medlemsstaterna att täcka en del av underskotten genom att låta en del av skulden övergå i en europeisk skuld och underlätta erhållandet av lån med låga räntesatser, som på skatten på finansiella transaktioner. Den senare skulle innebära en minimiavgift för finanssektorn, vars verksamhet står för omkring 73 procent av den globala bruttonationalprodukten. Avgiften skulle användas för att motverka finansiella spekulationer, samt säkerställa en marknadsreglering och investeringar i EU-projekt. EU måste sända en tydlig signal när det gäller att hitta en lösning på finanskrisen, främst genom att införa dessa skatter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph