Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-17-Speech-4-447-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110217.24.4-447-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, nous en sommes à la troisième résolution du Parlement européen de cette législature sur les discriminations contre la population LGBT en Ouganda. Nous traitons aujourd’hui tout particulièrement le cas de M. David Kato, dont l’assassinat a été dénoncé avec force par de nombreuses ONG et instances internationales. M. Kato était en effet un symbole de la lutte contre l’homophobie dans son pays, et notamment de la dénonciation du projet de loi Bahati qui va très loin dans le durcissement de la pénalisation de l’homosexualité puisqu’il envisage des peines allant jusqu’à la prison à vie et même la peine de mort. Nous devons lui rendre hommage, mais nous devons aussi penser à tous ceux dont les photos, les noms et les adresses ont été jetés à l’opprobre public par un torchon dont je ne donnerai même pas le nom. Le climat vis-à-vis de la communauté LGBT est insupportable, exacerbé par les autorités religieuses, et notamment les fondamentalistes évangélistes proches du chef de l’État. Demain auront lieu des élections présidentielles en Ouganda. Bien qu’il y ait huit candidats, le président sortant se dit d’ores et déjà sûr de sa réélection et annonce qu’il mettra en prison tous ceux qui contesteront les élections. Ces élections sont sans doute une occasion de rappeler l’État ougandais à ses obligations en matière de droits de l’homme, de lui dire que la lutte contre les discriminations quelles qu’elles soient, y compris à l’égard des LGBT, fait partie intégrante de ces valeurs universelles et que nous devrions tous ensemble répondre à l’appel de M. Ban Ki-moon de faire de la dépénalisation de l’homosexualité un combat universel pour les droits de l’homme."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, sešli jsme se v tomto volebním období již nad třetím usnesením Evropského parlamentu o diskriminaci osob LGBT (lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů) v Ugandě. Dnes se konkrétně zabýváme případem pana Davida Kata, jehož zabití bylo mnoha nevládními organizacemi a mezinárodními orgány ostře odsouzeno. Pan Kato byl ve své zemi symbolem boje proti homofobii a konkrétněji za zrušení Bahatiho zákona, který jde v pronásledování homosexuality velmi daleko, protože předpokládá rozsudky jako je trest doživotního odnětí svobody a dokonce i trest smrti. Musíme mu vzdát hold, ale musíme také myslet na ty, jejichž fotografie, jména a adresy byly veřejně zneuctěny plátkem, jehož jméno ani nebudu zmiňovat. Atmosféra s ohledem na komunitu lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů je nepřijatelná, a k tomu ještě dále zhoršená náboženskými představiteli, zejména evangelickými fundamentalisty blízkými hlavě státu. Zítra se budou v Ugandě konat prezidentské volby. I když je osm kandidátů, odstupující prezident již prohlásil, že si je jist svým opětovným zvolením a oznámil, že nechá uvěznit každého, kdo bude proti volbám protestovat. Tyto volby jsou jistě příležitostí, abychom Ugandě připomenuli její závazky v oblasti lidských práv, sdělili jí, že boj proti diskriminaci jakéhokoliv druhu, včetně diskriminace lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů, je nedílnou součástí těchto univerzálních hodnot a že bychom společně měli reagovat na výzvu pana Bana Ki-Moona, abychom z dekriminalizace homosexuality učinili všeobecný boj za lidská práva."@cs1
"Hr. formand! Vi er nu nået til Europa-Parlamentets tredje beslutningsforslag i denne samling om diskrimination mod LGBT-personer (lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle) i Uganda. I dag beskæftiger vi os specifikt med tilfældet David Kato, og drabet på ham er blevet fordømt på det kraftigste af mange ngo'er og internationale instanser. Hr. Kato var faktisk et symbol i kampen mod homofobi i sit land og mere specifikt afvisningen af Bahati-loven, som er meget vidtgående i bekæmpelsen af homoseksualitet, eftersom den giver mulighed for domme på op til livstid og endda dødsstraf. Vi skal ære hans minde, men vi skal også tænke på alle dem, hvis fotos, navne og adresser er blevet skændet offentligt af en sprøjte, hvis navn jeg ikke en gang vil nævne. Klimaet over for LGBT-personer er uacceptabelt og forværres af de religiøse myndigheder og navnlig af de evangelistiske fundamentalister, der er tæt på statslederen. I morgen afholdes der præsidentvalg i Uganda. Selv om der er otte kandidater, har den afgående præsident allerede erklæret sig sikker på at blive genvalgt og meddelt, at han vil fængsle enhver, der protesterer mod valget. Dette valg er utvivlsom en mulighed for at minde Uganda om landets forpligtelser på menneskerettighedsområdet, at fortælle det, at kampen mod diskrimination af enhver art, herunder imod LGBT-personer, er en integrerende del af disse universelle værdier, og at vi sammen bør reagere på hr. Ban Ki-moons appel om at gøre afkriminaliseringen af homoseksualitet til en universel kamp for menneskerettigheder."@da2
"Monsieur le Président, nous en sommes à la troisième résolution du Parlement européen de cette législature sur les discriminations contre la population LGBT en Ouganda. Nous traitons aujourd'hui tout particulièrement le cas de M. David Kato, dont l'assassinat a été dénoncé avec force par de nombreuses ONG et instances internationales. M. Kato était en effet un symbole de la lutte contre l'homophobie dans son pays, et notamment de la dénonciation du projet de loi Bahati qui va très loin dans le durcissement de la pénalisation de l'homosexualité puisqu'il envisage des peines allant jusqu'à la prison à vie et même la peine de mort. Nous devons lui rendre hommage, mais nous devons aussi penser à tous ceux dont les photos, les noms et les adresses ont été jetés à l'opprobre public par un torchon dont je ne donnerai même pas le nom. Le climat vis-à-vis de la communauté LGBT est insupportable, exacerbé par les autorités religieuses, et notamment les fondamentalistes évangélistes proches du chef de l'État. Demain auront lieu des élections présidentielles en Ouganda. Bien qu'il y ait huit candidats, le président sortant se dit d'ores et déjà sûr de sa réélection et annonce qu'il mettra en prison tous ceux qui contesteront les élections. Ces élections sont sans doute une occasion de rappeler l'État ougandais à ses obligations en matière de droits de l'homme, de lui dire que la lutte contre les discriminations quelles qu'elles soient, y compris à l'égard des LGBT, fait partie intégrante de ces valeurs universelles et que nous devrions tous ensemble répondre à l'appel de M. Ban Ki-moon de faire de la dépénalisation de l'homosexualité un combat universel pour les droits de l'homme."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι πλέον το τρίτο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο σχετικά με τις διακρίσεις εναντίον λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και διαφυλικών ατόμων στην Ουγκάντα. Σήμερα ασχολούμαστε συγκεκριμένα με την περίπτωση του David Kato, η δολοφονία του οποίου καταγγέλθηκε σθεναρά από πολλές ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς. Ο David Kato ήταν, στην πραγματικότητα, σύμβολο του αγώνα κατά της ομοφοβίας στη χώρα του, και πιο συγκεκριμένα της καταγγελίας του νομοσχεδίου Bahati, το οποίο δείχνει ιδιαίτερη αυστηρότητα απέναντι στην ομοφυλοφιλία, δεδομένου ότι προβλέπει ποινές μέχρι και ισόβιας κάθειρξης, ακόμα δε και τη θανατική ποινή. Πρέπει να του αποτίσουμε φόρο τιμής, αλλά πρέπει επίσης να σκεφτούμε όλους εκείνους των οποίων οι φωτογραφίες, τα ονόματα και οι διευθύνσεις έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιου διασυρμού από μια φυλλάδα που δεν θα αναφέρω καν το όνομά της. Το κλίμα που επικρατεί σε σχέση με την κοινότητα λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και διαφυλικών ατόμων είναι απαράδεκτο και οξύνεται από τις θρησκευτικές αρχές και συγκεκριμένα από τους φονταμενταλιστές ευαγγελιστές που βρίσκονται κοντά στον αρχηγό του κράτους. Αύριο θα πραγματοποιηθούν προεδρικές εκλογές στην Ουγκάντα. Παρόλο που υπάρχουν οκτώ υποψήφιοι, ο απερχόμενος πρόεδρος έχει ήδη δηλώσει σίγουρος για την επανεκλογή του και έχει ανακοινώσει πως θα φυλακίσει οποιονδήποτε διαμαρτυρηθεί για τις εκλογές. Οι εκλογές αυτές αποτελούν αναμφισβήτητα μια ευκαιρία για να υπενθυμίσουμε στην Ουγκάντα τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, να της πούμε ότι ο αγώνας ενάντια σε κάθε είδους διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων ενάντια σε λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους και διαφυλικά άτομα, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών των πανανθρώπινων αξιών και ότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε από κοινού στην έκκληση του κ. Ban Ki-moon να αποτελέσει η αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας αντικείμενο παγκόσμιου αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα."@el10
"Mr President, we are now on to the third European Parliament resolution of this parliamentary term on discrimination against the LGBT (lesbian, gay, bisexual and transgender) population in Uganda. Today we are dealing specifically with the case of Mr David Kato, whose killing has been strongly denounced by many NGOs and international bodies. Mr Kato was, in fact, a symbol of the fight against homophobia in his country, and more specifically of the denunciation of the Bahati bill, which goes very far in cracking down on homosexuality, since it envisages sentences right up to life imprisonment and even the death penalty. We must pay tribute to him, but we must also think of all those whose photographs, names and addresses have been publicly disgraced by a rag whose name I shall not even mention. The climate with regard to the LGBT community is unacceptable, exacerbated as it is by the religious authorities and in particular by the evangelist fundamentalists close to the Head of State. Tomorrow, presidential elections will take place in Uganda. Although there are eight candidates, the outgoing President has already declared himself certain of his re-election and announced that he will imprison anyone who protests against the elections. Those elections are undoubtedly an opportunity to remind Uganda of its human rights obligations, to tell it that the fight against discrimination of any kind, including against LGBTs, is an integral part of these universal values and that we should together respond to Mr Ban Ki-moon’s appeal to make the decriminalisation of homosexuality a universal fight for human rights."@en4
"Señor Presidente, nos encontramos ahora ante la tercera resolución del Parlamento Europeo en esta legislatura parlamentaria sobre la discriminación del colectivo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) de Uganda. Hoy estamos abordando, en concreto, el caso del señor David Kato Su asesinato ha sido condenado por muchas ONG y diversos organismos internacionales. El señor Kato era, en efecto, un símbolo de la lucha contra la homofobia en su país y, en particular, de la denuncia de la ley Bahati, que va muy lejos con la represión de la homosexualidad, puesto que prevé condenas hasta de cadena perpetua e incluso penas de muerte. Debemos rendirle homenaje, pero también debemos pensar en todas esas fotografías, esos nombres y esas direcciones que un periodicucho, cuyo nombre ni siquiera voy a mencionar, ha cubierto de ignominia. El ambiente con respecto a la comunidad LGBT es inadmisible, exacerbado como está por las autoridades religiosas y en particular por los fundamentalistas evangélicos cercanos al Jefe de Estado. Mañana se celebrarán elecciones a la presidencia de Uganda. Aunque se presentan ocho candidatos, el presidente saliente dice estar convencido de su reelección y ha anunciado que encarcelará a cualquiera que cuestione las elecciones. Estas elecciones constituyen, sin lugar a dudas, una oportunidad para recordar a Uganda sus obligaciones en materia de derechos humanos, para decirle que la lucha contra la discriminación de cualquier tipo, incluida la del colectivo LGBT, forma parte integral de estos valores universales y que deberíamos responder juntos al llamamiento del señor Ban Ki-moon de hacer de la despenalización de la homosexualidad una lucha universal por los derechos humanos."@es21
"Monsieur le Président, nous en sommes à la troisième résolution du Parlement européen de cette législature sur les discriminations contre la population LGBT en Ouganda. Nous traitons aujourd'hui tout particulièrement le cas de M. David Kato, dont l'assassinat a été dénoncé avec force par de nombreuses ONG et instances internationales. M. Kato était en effet un symbole de la lutte contre l'homophobie dans son pays, et notamment de la dénonciation du projet de loi Bahati qui va très loin dans le durcissement de la pénalisation de l'homosexualité puisqu'il envisage des peines allant jusqu'à la prison à vie et même la peine de mort. Nous devons lui rendre hommage, mais nous devons aussi penser à tous ceux dont les photos, les noms et les adresses ont été jetés à l'opprobre public par un torchon dont je ne donnerai même pas le nom. Le climat vis-à-vis de la communauté LGBT est insupportable, exacerbé par les autorités religieuses, et notamment les fondamentalistes évangélistes proches du chef de l'État. Demain auront lieu des élections présidentielles en Ouganda. Bien qu'il y ait huit candidats, le président sortant se dit d'ores et déjà sûr de sa réélection et annonce qu'il mettra en prison tous ceux qui contesteront les élections. Ces élections sont sans doute une occasion de rappeler l'État ougandais à ses obligations en matière de droits de l'homme, de lui dire que la lutte contre les discriminations quelles qu'elles soient, y compris à l'égard des LGBT, fait partie intégrante de ces valeurs universelles et que nous devrions tous ensemble répondre à l'appel de M. Ban Ki-moon de faire de la dépénalisation de l'homosexualité un combat universel pour les droits de l'homme."@et5
"Arvoisa puhemies, tarkastelemme nyt kolmatta Euroopan parlamentin päätöslauselmaa tällä istuntokaudella lesboihin, homoihin, biseksuaaleihin ja transseksuaaleihin kohdistuvasta syrjinnästä Ugandassa. Tänään tarkastelemme erityisesti David Katon murhaa, jonka monet hallituksista riippumattomat järjestöt ja kansainväliset elimet ovat tuominneet voimakkaasti. David Kato oli itse asiassa homofobian vastaisen taistelun symboli kotimaassaan, tarkemmin sanoen Bahatin lain tuomitsemisen symboli. Lailla pyritään toden teolla nujertamaan homoseksuaalisuus, koska siinä säädetään elinkautisista vankeustuomioista ja jopa kuolemantuomiosta. Meidän on kunnioitettava hänen muistoaan, mutta meidän on ajateltava myös kaikkia niitä, joiden kuvat, nimet ja osoitteet on julkisesti häväisty roskalehdessä, jonka nimeä en edes mainitse. Lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transseksuaalien yhteisöä koskeva ilmapiiri on tuomittava, ja sitä pahentaa entisestään uskonnollisten viranomaisten ja erityisesti valtionpäämiestä lähellä olevien evankelisten fundamentalistien asenne. Ugandassa järjestetään huomenna presidentinvaalit. Vaikka ehdokkaita on kahdeksan, nykyinen presidentti on jo julistautunut varmaksi voittajaksi ja ilmoittanut vangitsevansa kaikki vaaleja vastaan mieltään osoittavat. Vaalit ovat epäilemättä mahdollisuus muistuttaa Ugandaa sen ihmisoikeusvelvoitteista, kertoa sille, että kaikenlaisen syrjinnän torjuminen, myös lesboihin, homoihin, biseksuaaleihin ja transseksuaaleihin kohdistuvan syrjinnän, on olennainen osa näitä yleismaailmallisia oikeuksia ja että meidän on yhdessä vastattava Ban Ki-moonin vetoomukseen tehdä homoseksuaalisuuden dekriminalisoinnista yleismaailmallinen ihmisoikeustaistelu."@fi7
"Monsieur le Président, nous en sommes à la troisième résolution du Parlement européen de cette législature sur les discriminations contre la population LGBT en Ouganda. Nous traitons aujourd'hui tout particulièrement le cas de M. David Kato, dont l'assassinat a été dénoncé avec force par de nombreuses ONG et instances internationales. M. Kato était en effet un symbole de la lutte contre l'homophobie dans son pays, et notamment de la dénonciation du projet de loi Bahati qui va très loin dans le durcissement de la pénalisation de l'homosexualité puisqu'il envisage des peines allant jusqu'à la prison à vie et même la peine de mort. Nous devons lui rendre hommage, mais nous devons aussi penser à tous ceux dont les photos, les noms et les adresses ont été jetés à l'opprobre public par un torchon dont je ne donnerai même pas le nom. Le climat vis-à-vis de la communauté LGBT est insupportable, exacerbé par les autorités religieuses, et notamment les fondamentalistes évangélistes proches du chef de l'État. Demain auront lieu des élections présidentielles en Ouganda. Bien qu'il y ait huit candidats, le président sortant se dit d'ores et déjà sûr de sa réélection et annonce qu'il mettra en prison tous ceux qui contesteront les élections. Ces élections sont sans doute une occasion de rappeler l'État ougandais à ses obligations en matière de droits de l'homme, de lui dire que la lutte contre les discriminations quelles qu'elles soient, y compris à l'égard des LGBT, fait partie intégrante de ces valeurs universelles et que nous devrions tous ensemble répondre à l'appel de M. Ban Ki-moon de faire de la dépénalisation de l'homosexualité un combat universel pour les droits de l'homme."@hu11
"Signor Presidente, il Parlamento europeo discute oggi della terza risoluzione in questa legislatura in materia di discriminazione contro le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) in Uganda. La risoluzione odierna si concentra sul caso di David Kato, il cui assassinio è stato condannato da molte ONG e da molti organismi internazionali. Kato era, infatti, un simbolo della lotta all’omofobia nel suo paese e, più in particolare, della condanna della legge Bahati che, prevedendo pene fino all’ergastolo o persino alla pena di morte, punisce severamente il reato dell’omosessualità. Se rendiamo omaggio a Kato, non dobbiamo neanche dimenticare tutte quelle persone che hanno visto la propria foto, il proprio nome e indirizzo esposti al pubblico ludibrio su un giornale di infima qualità di cui non voglio neanche citare il nome. Il clima che regna intorno alla comunità LGBT è inaccettabile, fomentato com’è dalle autorità religiose e, in particolare, dai fondamentalisti evangelici vicini al capo dello Stato. Domani si terranno in Uganda le elezioni presidenziali. Sebbene i candidati siano otto, il Presidente uscente si è già detto certo di essere rieletto e ha annunciato di voler arrestare chiunque contesti il risultato delle elezioni. Queste elezioni rappresentano un’opportunità per ricordare all’Uganda i suoi obblighi nel campo dei diritti umani, per ribadire che la lotta a qualsiasi forma di discriminazione, ivi compresa quella delle persone LGBT, è parte integrante dei valori universali e che, tutti insieme, dobbiamo dar seguito all'appello lanciato da Ban Ki Moon affinché la depenalizzazione dell’omosessualità diventi una lotta universale a favore dei diritti umani."@it12
"Pone pirmininke, jau trečiąjį kartą per šią Parlamento kadenciją parengėme rezoliuciją dėl LGBT (lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų) diskriminacijos Ugandoje. Šiandien konkrečiai aptariame David Kato, kurio nužudymą labai pasmerkė daugelis NVO ir tarptautinių institucijų, atvejį. Iš tiesų, D. Kato buvo kovos su homofobija savo šalyje simboliu ir, konkrečiau, kovos su D. Bahati įstatymu, kuriame nustatytos itin griežtos priemonėms homoseksualų atžvilgiu, nes įtvirtintos tokios bausmės kaip kalinimas iki gyvos galvos ar netgi mirties bausmė. Turime pagerbti šį žmogų, tačiau turime susimąstyti ir apie visus tuos žmones, kurių nuotraukos, vardai ir adresai viešai paskelbti laikraštyje, kurio pavadinimo net nenoriu minėti. Požiūris į LGBT bendruomenę nepriimtinas ir perdėtas, ir jį skatina religinės valdžios institucijos ir visų pirma fundamentalistai evangelikai, palaikantys valstybės vadovą. Rytoj Ugandoje vyks prezidento rinkimai. Nors rinkimuose dalyvauja aštuoni kandidatai, kadenciją baigiantis prezidentas jau paskelbė esantis įsitikinęs dėl perrinkimo ir paskelbė įkalinsiąs kiekvieną prieš rinkimus protestuojantį asmenį. Tie rinkimai neabejotinai yra puiki galimybė priminti Ugandai apie įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, pabrėžti, kad kova su bet kokia diskriminacija, įskaitant LGBT, yra neatskiriama šių visuotinių vertybių dalis, ir kad visi kartu turėtume atsiliepti į Ban Ki-moono raginimą, kad homoseksualumo nelaikymas nusikaltimu taptų visuotine kova už žmogaus teises."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šī Parlamenta pilnvaru laikā mēs jau trešo reizi pārrunājam Eiropas Parlamenta rezolūciju par diskrimināciju pret LGBT (lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem un transpersonām) Ugandā. Šodien mēs īpaši pievēršamies lietai, kura slepkavību asi nosodīja daudzas NVO un starptautiskās iestādes. Patiesībā kungs bija simbols cīņai pret homofobiju šajā valstī un jo sevišķi Bahati likuma apsūdzību, kas ļoti skarbi vēršas pret homoseksualitāti, jo paredz tiesības piespriest mūža ieslodzījumu cietumā un pat nāvessodu. Mums viņš ir jāgodina, tomēr mums ir jāpadomā arī par tiem, kuru fotogrāfijas, vārdi un adreses publiski apkaunoja kāda lapele, kuras vārdu es pat nepieminēšu. Gaisotne pret LGBT kopienu ir nepieņemama un saasināta reliģisko iestāžu dēļ un īpaši to evaņģēlistu fundamentālistu dēļ, kas atrodas valsts galvas tuvumā. Rīt Ugandā notiks prezidenta vēlēšanas. Lai gan ir astoņi kandidāti, prezidents, kura pilnvaras tūlīt beigsies, jau ir paziņojis, ka ir pārliecināts par savu pārvēlēšanu amatā un ir pasludinājis, ka arestēs ikvienu, kurš iebildīs pret šīm vēlēšanām. Šīs vēlēšanas neapšaubāmi ir iespēja atgādināt Ugandai par tās saistībām cilvēktiesību jomā, iespēja pateikt, ka cīņa pret visa veida diskrimināciju, tostarp diskrimināciju pret LGBT, ir šo vispārējo vērtību neatņemama sastāvdaļa, kā arī to, ka kopīgi vajadzētu reaģēt uz kunga aicinājumu dekriminalizēt homoseksualitāti, vispārīgi cīnoties par cilvēktiesībām."@lv13
"Monsieur le Président, nous en sommes à la troisième résolution du Parlement européen de cette législature sur les discriminations contre la population LGBT en Ouganda. Nous traitons aujourd'hui tout particulièrement le cas de M. David Kato, dont l'assassinat a été dénoncé avec force par de nombreuses ONG et instances internationales. M. Kato était en effet un symbole de la lutte contre l'homophobie dans son pays, et notamment de la dénonciation du projet de loi Bahati qui va très loin dans le durcissement de la pénalisation de l'homosexualité puisqu'il envisage des peines allant jusqu'à la prison à vie et même la peine de mort. Nous devons lui rendre hommage, mais nous devons aussi penser à tous ceux dont les photos, les noms et les adresses ont été jetés à l'opprobre public par un torchon dont je ne donnerai même pas le nom. Le climat vis-à-vis de la communauté LGBT est insupportable, exacerbé par les autorités religieuses, et notamment les fondamentalistes évangélistes proches du chef de l'État. Demain auront lieu des élections présidentielles en Ouganda. Bien qu'il y ait huit candidats, le président sortant se dit d'ores et déjà sûr de sa réélection et annonce qu'il mettra en prison tous ceux qui contesteront les élections. Ces élections sont sans doute une occasion de rappeler l'État ougandais à ses obligations en matière de droits de l'homme, de lui dire que la lutte contre les discriminations quelles qu'elles soient, y compris à l'égard des LGBT, fait partie intégrante de ces valeurs universelles et que nous devrions tous ensemble répondre à l'appel de M. Ban Ki-moon de faire de la dépénalisation de l'homosexualité un combat universel pour les droits de l'homme."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dit is al de derde resolutie van het Europees Parlement in deze zittingsperiode over discriminatie van de LGBT-bevolking in Oeganda. Vandaag gaat het in bijzonder over de heer David Kato. De moord op de heer Kato is door talrijke ngo's en internationale instanties krachtig veroordeeld. Hij was namelijk een symbool van de strijd tegen homofobie in zijn land. Hij stelde zich vooral teweer tegen het wetsontwerp-Bahati dat zeer ver gaat in het aanscherpen van de strafbaarstelling van homoseksualiteit: levenslange gevangenisstraf en zelfs de doodstraf worden onder meer genoemd. Wij moeten hem eer bewijzen, maar we moeten ook denken aan al degenen van wie de foto's, namen en adressen door een prulblaadje waarvan ik de naam niet eens wil noemen, publiekelijk te schande zijn gemaakt. Het klimaat jegens de LGBT-gemeenschap is ondraaglijk en dat wordt nog verergerd door de religieuze autoriteiten, vooral evangelische fundamentalisten die dicht bij het staatshoofd staan. Morgen vinden er in Oeganda presidentsverkiezingen plaats. Er zijn acht kandidaten, maar de vertrekkende president zegt nu al zeker te zijn van zijn herverkiezing en heeft aangekondigd dat iedereen die tegen de verkiezingen protesteert, in de gevangenis zal belanden. Deze verkiezingen vormen ongetwijfeld een goede gelegenheid om de Oegandese staat te herinneren aan zijn verplichtingen op het punt van de mensenrechten. Laten we Oeganda duidelijk maken dat de strijd tegen elke vorm van discriminatie, ook die van LGBT's, een integrerend onderdeel vormt van deze universele waarden. Laten we allemaal positief reageren op de oproep van de heer Ban Ki-moon om van de decriminalisering van homoseksualiteit een universele strijd voor de mensenrechten te maken."@nl3
"Panie Przewodniczący! Przechodzimy obecnie do trzeciej podczas obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego rezolucji w sprawie dyskryminacji osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych) w Ugandzie. Dziś konkretnie zajmujemy się przypadkiem Davida Kato, którego zabójstwo zdecydowanie potępiło wiele organizacji pozarządowych oraz organów międzynarodowych. David Kato był w istocie rzeczy symbolem walki z homofobią w jego kraju, a w szczególności sprzeciwu wobec ustawy Bahatiego, która posuwa się bardzo daleko w zwalczaniu homoseksualizmu, przewidując kary więzienia z dożywociem włącznie, a nawet karę śmierci. Musimy mu złożyć hołd, ale jednocześnie musimy pomyśleć o tych, których zdjęcia, nazwiska i adresy zostały haniebnie ujawnione przez szmatławca, którego nazwy nawet nie wymienię. Klimat wobec społeczności LGBT jest niemożliwy do zaakceptowania, a sytuację zaogniają przywódcy religijny, zwłaszcza kaznodziejscy fundamentaliści mający bliskie kontakty z głową państwa. Jutro w Ugandzie odbędą się wybory prezydenckie. Choć jest ośmiu kandydatów, odchodzący prezydent już ogłosił, że jest pewien reelekcji i zapowiedział, że wsadzi do więzienia każdego, kto zakwestionuje wyniki wyborów. Wybory te są niewątpliwie szansą na przypomnienie Ugandzie o jej zobowiązaniach w zakresie praw człowieka, że walka z dyskryminacją dowolnego rodzaju, w tym wobec osób LGBT, stanowi integralny element powszechnych wartości i że powinniśmy wspólnie odpowiedzieć na apel sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona o uczynienie dekryminalizacji homoseksualizmu powszechną walką o prawa człowieka."@pl16
"Senhor Presidente, esta é já a terceira resolução do Parlamento Europeu nesta legislatura sobre a discriminação da população LGBT (lésbicas, homossexuais, bissexuais e transexuais) do Uganda. Estamos a tratar hoje especificamente do caso de David Kato, cujo assassinato foi veementemente denunciado por muitas ONG e organismos internacionais. David Kato era, efectivamente, um símbolo da luta contra a homofobia no seu país e, mais concretamente, da denúncia contra o projecto de lei Bahati, que prevê medidas muito duras na repressão da homossexualidade, chegando a contemplar a prisão perpétua e até mesmo a pena de morte. Temos de prestar-lhe homenagem, mas temos de pensar também em todos aqueles cujas fotografias, nomes e moradas foram expostos à humilhação pública por um pasquim que nem vou nomear. O clima que se vive em relação à comunidade LGBT é inaceitável, exacerbado como é pelas autoridades religiosas, em especial pelos fundamentalistas evangélicos próximos do Chefe de Estado. Amanhã realizam-se eleições presidencias no Uganda. Embora haja oito candidatos, o Presidente cessante já veio a público dizer que está confiante na sua reeleição e anunciou que vai deter quem quer que proteste contra os resultados eleitorais. Estas eleições constituem, sem sombra de dúvida, uma oportunidade de recordar ao Uganda as obrigações que assumiu no domínio dos direitos humanos; de dizer àquele país que a luta contra todos os tipos de discriminação, incluindo a dos LGBT, faz parte daquele conjunto de valores universais e que temos de responder em conjunto ao apelo do senhor Ban Ki-moon para transformarmos a luta pela despenalização da homossexualidade numa luta universal pelos direitos humanos."@pt17
"Dle președinte, ne aflăm acum la cea de a treia rezoluție a Parlamentului European din această legislatură referitoare la discriminarea populației LGBT (lesbiene, homosexuali, bisexuali și transsexuali) în Uganda. Astăzi tratăm în special cazul dlui David Kato, a cărui asasinare a fost denunțată cu tărie de multe ONG-uri și organizații internaționale. Dl Kato a fost, de fapt, un simbol al luptei împotriva homofobiei în țara sa și, mai ales, al denunțării Legii Bahati care este foarte aspră în ceea ce privește combaterea homosexualității, dat fiind că stipulează sentințe care merg chiar până la închisoarea pe viață și pedeapsa cu moartea. Trebuie să îl omagiem, dar trebuie, de asemenea, să ne gândim la toți aceia ale căror fotografii, nume și adrese au fost date publicității în mod rușinos de către un mizerabil al cărui nume nici măcar nu îl voi menționa. Climatul privind comunitatea LGBT este inacceptabil, exacerbat de autoritățile religioase și, în special, de fundamentaliștii evangheliști apropiați de șeful statului. Mâine vor avea loc alegeri prezidențiale în Uganda. Deși sunt opt candidați, președintele care își încheie mandatul s-a declarat deja sigur de realegerea sa și a anunțat că îi va închide pe toți cei care protestează împotriva alegerilor. Aceste alegeri sunt, fără îndoială, o ocazie de a reaminti Ugandei obligațiile sale în ceea ce privește drepturile omului, de a-i spune că lupta împotriva discriminării de orice fel, inclusiv împotriva persoanelor LGBT, face parte integrantă din aceste valori universale și că ar trebui să răspundem împreună la apelul lansat de dl Ban Ki-moon de a transforma dezincriminarea homosexualității într-o luptă universală pentru drepturile omului."@ro18
"Máme tu v poradí tretie uznesenie Európskeho parlamentu v tomto parlamentnom období o diskriminácii populácie LHBT (lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov) v Ugande. Dnes sa zaoberáme konkrétne prípadom pána Davida Kata, ktorého vraždu verejne odsúdili mnohé mimovládne organizácie a medzinárodné orgány. Pán Kato bol skutočným symbolom boja proti homofóbii vo svojej krajine a konkrétnejšie symbolom odsúdenia Bahatiho zákona, ktorý zachádza veľmi ďaleko v zákrokoch proti homosexualite, keďže má v pláne vyniesť rozsudky až do výšky doživotného väzenia a dokonca aj rozsudok trestu smrti. Musíme mu vzdať hold, ale musíme tiež myslieť na všetkých tých, ktorých fotografie, mená a adresy boli verejne zneuctené v plátku, ktorého názov ani nebudem spomínať. Atmosféra v rámci komunity LHBT je neprijateľná a zhoršujú ju ešte aj náboženské orgány a najmä evanjelickí konzervatívci, ktorí majú blízko k hlave štátu. Zajtra sa v Ugande uskutočnia prezidentské voľby. Napriek tomu, že je osem kandidátov, odstupujúci prezident si je už istý svojím opätovným zvolením a vyhlásil, že uväzní každého, kto bude protestovať proti voľbám. Tieto voľby sú nepochybne príležitosťou na to, aby sme Ugande pripomenuli jej povinnosti v oblasti ľudských práv, aby sme jej povedali, že boj proti diskriminácii akéhokoľvek druhu vrátane LHBT je neoddeliteľnou súčasťou týchto základných hodnôt a že by sme mali spolu reagovať na výzvu pána Pan Ki-Muna na zrušenie trestnosti homosexuality a celosvetový boj za ľudské práva."@sk19
"Gospod predsednik, zdaj smo pri tretji resoluciji Evropskega parlamenta v tem parlamentarnem obdobju o diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev (populacije LGBT) v Ugandi. Danes obravnavamo primer gospoda Davida Kata, umor katerega so strogo obsodile nevladne organizacije in mednarodni organi. Gospod Kato je pravzaprav bil simbol boja proti homofobiji v svoji državi, in podrobneje obsodbe Bahatijevega predloga zakona, ki gre zelo daleč pri zatiranju homoseksualnosti, saj predvideva kazni, kot so dosmrtni zapor in celo smrtna kazen. Moramo mu izkazati spoštovanje, vendar moramo misliti tudi na vse tiste, katerih fotografije, imena in naslovi so bili javno osramočeni v ničvrednem časopisu, katerega imena ne bom niti omenila. Ozračje glede skupnosti LGBT je nesprejemljivo, še bolj pa ga slabšajo verski organi in zlasti evangelistični fundamentalisti, ki so blizu voditelju države. Jutri bodo v Ugandi predsedniške volitve. Čeprav je osem kandidatov, je odhajajoči predsednik že izjavil, da je prepričan o svoji ponovni izvolitvi, in sporočil, da bo zaprl vse, ki bodo protestirali proti volitvam. Te volitve so nedvomno priložnost, da Ugando spomnimo njenih obveznosti glede človekovih pravic, ji povemo, da je boj proti kakršni koli diskriminaciji, vključno proti diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev, sestavni del teh univerzalnih vrednot in da bi se morali skupaj odzvati na poziv gospoda Bana Ki-moona, da postane dekriminalizacija homoseksualnosti univerzalni boj za človekove pravice."@sl20
"Herr talman! Vi har nu kommit till Europaparlamentets tredje resolution denna valperiod om diskriminering mot hbt-personer (lesbiska, homosexuella, bisexuella och transpersoner) i Uganda. I dag tar vi speciellt upp fallet med David Kato. Mordet på denne man har kraftigt fördömts av många icke-statliga organisationer och internationella organ. David Kato var en symbol för kampen mot homofobin i hans land och mer specifikt för fördömandet av Bahati-lagförslaget, där man går mycket långt när det gäller att vidta stränga åtgärder mot homosexualitet, eftersom man genom denna lag avser att avkunna livstidsstraff och till och med dödsstraff. Vi måste hylla honom men också tänka på alla dem vars fotografier, namn och adresser har vanhedrats offentligen av en tidningsblaska vars namn jag inte ens vill nämna. Klimatet för hbt-personer är oacceptabelt, eftersom det förvärras av de religiösa myndigheterna och framför allt av de evangelistiska fundamentalister som står nära statschefen. I morgon är det presidentval i Uganda. Trots att det finns åtta kandidater har den avgående presidenten redan förklarat att han är säker på att bli omvald och har tillkännagett att han kommer att fängsla alla som protesterar mot valet. Detta val är utan tvivel ett bra tillfälle att påminna Uganda om dess skyldigheter när det gäller de mänskliga rättigheterna och att meddela landet att kampen mot all form av diskriminering, inklusive diskrimineringen av hbt-personer, är en integrerad del av dessa universella värden, och att vi tillsammans bör uppfylla Ban Ki-moons vädjan att göra avkriminaliseringen av homosexualitet till en allmän kamp för mänskliga rättigheter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"auteure"5,15,11,9,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph